ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego na finansowanie i/lub refinansowanie projektu architektonicznego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wraz z infrastrukturą i towarzyszącymi obiektami kultury oraz budową Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wraz z infrastrukturą. W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy Pzp Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacje SIWZ: Pytanie 1: Czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jako instytucja kultury powołana Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma zdolność upadłościową lub ograniczoną zdolność upadłościową? Odpowiedź 1: I. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2012 r. poz z późn. zm.): Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Zgodnie z art k.c.: Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art , prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U r. poz. 406 z późn. zm.): Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U r. poz. 406 z późn. zm.): Działalność kulturalna określona w art. 1 ust. 1 nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.): Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Zgodnie z art. 9 tej ustawy: Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w celu finansowania działalności określonej w art. 2. 1

2 Zgodnie z 3 Statutu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie posiada osobowość prawną. Zgodnie zaś z 22 Statutu Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia przedmiotu działalności statutowej Muzeum. Na podstawie powyższych regulacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej jako główną prowadzi działalność kulturalną, która nie stanowi działalności gospodarczej, a jedynie dodatkowo może prowadzić działalność gospodarczą. II. Zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2012 r. poz z późn. zm.): Nie można ogłosić upadłości instytucji i osób prawnych ustanowionych w drodze ustawy, chyba, że ustawa ta stanowi inaczej oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U r. poz. 406 z późn. zm.): Ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Pytanie 2: Czy w wypadku likwidacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, wszelkie zobowiązania Muzeum przejmie Minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego? Jeśli nie, to w jaki sposób zostaną one uregulowane? Odpowiedź 2: Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U r. poz. 406 z późn. zm.): W przypadku likwidacji instytucji kultury prowadzonej jako wspólna w trybie art. 21 ust. 1 pkt 2, podmioty, które ją prowadziły jako wspólną, przejmują zobowiązania i wierzytelności na zasadach określonych w umowie o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury. Zasady przejęcia zobowiązań i wierzytelności reguluje umowa z dnia 30 października 2006 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (zawarta pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miastem Stołecznym Warszawą), zgodnie z którą: Z zastrzeżeniem art. 22 Ustawy, decyzję o likwidacji Muzeum podejmują Strony w drodze pisemnego porozumienia, po czym Minister wydaje w drodze zarządzenia akt o likwidacji Muzeum. 2. W razie likwidacji Muzeum mienie Muzeum obejmujące ekspozycje oraz wyposażenie niezwiązane trwale z tymczasową siedzibą Muzeum oraz dodatkowym obiektem, o którym mowa w 5 pkt 3), zostanie przekazane Ministrowi, z tym że muzealia oddane w depozyt zostaną zwrócone podmiotom, które depozyty złożyły. 3. uchylony. 4. Wykaz zobowiązań i wierzytelności przejętych przez Ministra i przez Miasto zostanie sporządzony przez likwidatora i zatwierdzony przez ministra i Miasta niezwłocznie po wykreśleniu Muzeum z rejestru instytucji kultury. 5. Wyciąg z rejestru instytucji kultury o wykreśleniu Muzeum z rejestru podpisany przez Ministra z podpisem notarialnie poświadczonym zostanie doręczony Miasto, w ciągu 30 dni od dnia wykreślenia Muzeum. 2

3 10a W razie rozwiązania niniejszej Umowy lub likwidacji Muzeum Miasto zobowiązuje się przekazać dotację celową Muzeum lub instytucji kultury wpisanej przez Ministra z przeznaczeniem na realizację inwestycji, o której mowa w 4, w kwotach zgodnych z wartościami wynikającymi z uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. Nr XLVIII/1301/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Pytanie 3: W jaki sposób będzie finansowany podatek VAT od inwestycji? Czy Zamawiający będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT od realizowanej inwestycji, a jeżeli nie, to czy VAT jest już uwzględniony w ramach wnioskowanego limitu 270 mln PLN? Odpowiedź 3: Muzeum prowadzi w ograniczonym zakresie działalność gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, dlatego nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od inwestycji. Kwota podatku VAT jest uwzględniona w ramach wnioskowanego limitu 270 mln PLN. Pytanie 4: W jaki sposób Zamawiający gwarantuje źródło spłaty finansowania? Czy Organizator (Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) oraz Miasto Stołeczne Warszawa gwarantują, a jeśli tak to w jaki sposób, że przekazywane dotacje będą wystarczające w szczególności na obsługę zadłużenia? Czy możliwe jest zobowiązanie do przekazywania części dotacji na rachunek z blokadą salda, z którego środki mogą być przeznaczone jedynie na obsługę finansowania? Odpowiedź 4: Źródłem finansowania jest uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2013 XLVIII/1301/12 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata Prognoza ta przewiduje dotacje dla MSN w wysokości PLN. Kwota ta przewiduje spłatę kapitału plus odsetek przez cały okres kredytowania. MSN gwarantuje dodatkowe zabezpieczenia w postaci weksla in blanco, oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomościach na pl. Defilad. Podane zabezpieczenia MSN uważa za wystarczające. Pytanie 5: Czy Zamawiający może przedstawić plany finansowe Muzeum na okres finansowania, uwzględniające w szczególności obsługę zadłużenia? Odpowiedź 5: Zgodnie z 17 Statutu wskazuje, iż Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem dotacji Ministra oraz Miasta. Plany takie obejmują co do zasady rok budżetowy. Obsługa zadłużenia została uwzględniona w Załączniku nr 5 do SIWZ Orientacyjnym harmonogramie ciągnień w ujęciu miesięcznym. Harmonogram ten uwzględnia spłatę zobowiązania w relacji do dotacji, które Zamawiający będzie otrzymywał od Miasta, gwarantowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy. 3

4 Pytanie 6: Jaka jest wartość nieruchomości gruntowej mającej stanowić zabezpieczenie finansowania? Czy Zamawiający może przedstawić wycenę tej nieruchomości gruntowej? Kto jest jej właścicielem? Z czego wynika współwłasność nieruchomości i możliwe zmiany/podziały, o których Zamawiający pisze w SIWZ? Czy nieruchomość, która będzie stanowić zabezpieczenie jest tą, na której powstanie projekt? Odpowiedź 6: Kwestie związane z nieruchomością, na której posadowiona zostanie nowa siedziba MSN reguluje umowa sprzedaży działek i ustanowienia służebności przesyłu oraz użytkowania z dnia 4 lipca 2014 r. Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 30 stycznia 2014 r. LXXV/1939/2014, Rada m.st. Warszawy wyraziła zgodę na zbycie przez m.st. Warszawa na rzecz MSN działek pod budowę nowej siedziby MSN i TR wraz z bonifikatą 99%. Na mocy umowy z dnia 4 lipca 2014 r. MSN i TR stały się właścicielami przedmiotowej nieruchomości (MSN w udziale 2/3 a TR 1/3). Wartość nieruchomości została określona w operacie szacunkowym sporządzonym na potrzeby przekazania nieruchomości i wynosi PLN. Cała nieruchomość będzie stanowić zabezpieczenie kredytu z zastrzeżeniem, że po podziale Bank zabezpieczy się na części należącej do MSN. Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuszcza zapisy umowy, że zabezpieczeniem będzie nieruchomość, której wartość zgodnie z wyceną dokonaną przez uprawniony organ, nie będzie mniejsza niż ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę wielkość? Zapis ten miałyby być zabezpieczeniem Wykonawcy na wypadek niekorzystnych dla wartości nieruchomości podziałów i zmian właścicielskich nieruchomości. Odpowiedź 7: Nie przewidujemy takiego zapisu, który wprowadzałby określoną wartość nieruchomości. Wyceny dokonuje rzeczoznawca i strony umowy nie mogą narzucić rzeczoznawcy minimalnej wartości nieruchomości. Pytanie 8: Czy oprócz hipoteki możliwe jest zabezpieczenie finansowania poprzez zastaw/cesję na: polisach ubezpieczeniowych, gwarancji dobrego wykonania, wierzytelnościach z umów handlowych podpisanych przez Muzeum, wierzytelnościach wynikających z rachunków bankowych wraz z pełnomocnictwami do tych rachunków? Odpowiedź 8: Zamawiający nie przewiduje takich zabezpieczeń. Kwota kredytu zabezpieczona jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej (uchwała Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2013 XLVIII/1301/12 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata ), tak więc zabezpieczenia wskazane w SIWZ Zamawiający uznaje za wystarczające. Pytanie 9: Czy statut, będący załącznikiem do Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 września 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, jest aktualnie obowiązującym dokumentem? Jeśli nie, prosimy o przekazanie aktualnego statutu. 4

5 Odpowiedź 9: Aktualny Statut to ten będący załącznikiem do uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. (Nr LXI/1720/2013). Pytanie 10: Prosimy o udostępnienie umowy (wraz z ewentualnymi aneksami) w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zawartej dnia 30 października 2006 r. Czy jest to aktualnie obowiązujący dokument? Jeśli nie to prosimy o udostępnienie innej, aktualnej umowy, regulującej kwestie wspólnego prowadzenia Muzeum Sztuki Nowoczesnej przez Ministra i Miasto. Odpowiedź 10: W załączeniu Zamawiający udostępnia umowę w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zawartą dnia 30 października 2006 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 31 lipca 2012 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 10 września 2013 r. Pytanie 11: Co oznaczają i jak zostały wyliczone kwoty odsetek na lata 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i styczeń 2019? w okresie karencji, tj. od dnia udzielenia pierwszej transzy kredytu do dnia r. odsetki od kredytu będą spłacane przez Zamawiającego w oparciu o stawkę WIBOR 3M + marża Banku, przy czym całkowita kwota odsetek w roku 2014 nie przekroczy kwoty PLN, w roku 2015 kwoty PLN, w roku 2016 kwoty PLN, w roku 2017 kwoty PLN, w roku 2018 kwoty PLN, w okresie od r. do r. kwoty PLN, przy uwzględnieniu zapisów pkt. 4.7 i 4.8 SIWZ. Odpowiedź 11: Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.): 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać jedynie takie zobowiązania finansowe, z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, których koszty obsługi są ponoszone co najmniej raz do roku, przy czym: 1) dyskonto od emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego papierów wartościowych nie może przekraczać 5% wartości nominalnej; 2) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do jednostek sektora finansów publicznych innych niż Skarb Państwa. Z uwagi na brak możliwości kapitalizacji odsetek wynikających z kredytu w okresie karencji Zamawiający w tym okresie powinien płacić na rzecz banku odsetki od kredytu. Odsetki w okresie karencji zostały ustalone na stałą kwotę. Przy tym rozwiązaniu spełniony jest wymóg u.o.f.p. stanowiący o zakazie kapitalizacji. Wartość spłacanych odsetek w okresach wskazanych w pkt została ustalona z Biurem Kultury Miasta Stołecznego Warszawy i odpowiada możliwościom Miasta w zakresie spłaty tego zobowiązania. 5

6 Pytanie 12: Jeżeli kredyt będzie spłacany od i nie można kapitalizować odsetek, a możliwe do spłaty kwoty odsetek do dnia są ograniczone, to w jaki sposób i przez kogo mają być sfinansowane odsetki ponad kwoty wynikające z pkt SIWZ? Odpowiedź 12: Wartość odsetek ponad wartości wynikające z pkt ma być spłacona w pierwszym okresie obrachunkowym, który nastąpi po okresie karencji. Szacunkowa wartość tych odsetek została przedstawiona w Załączniku nr 5 Orientacyjny harmonogram ciągnień w ujęciu miesięcznym. Środki na spłatę tych odsetek będą pochodziły ze środków Miasta Stołecznego Warszawy zagwarantowanych w uchwale Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2013 XLVIII/1301/12 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata Pytanie 13: Z czego wynika brak możliwości kapitalizowania odsetek? Jeśli wynika z przepisów prawnych, to prosilibyśmy o podanie podstawy prawnej. Odpowiedź 13: Patrz odpowiedź na pytanie 11. Pytanie 14: Zgodnie z pkt. 4.7 SIWZ w wypadku wcześniejszej spłaty kredytu w okresie karencji Zamawiający spłaci odsetki od zaciągnięcia kredytu do dnia spłaty naliczając ich wysokość wg stawki WIBOR 3M + marża Banku. Czy w taki wypadku nie obowiązują ograniczenia rocznej wysokości odsetek zgodnie z pkt SIWZ? Odpowiedź 14: Nie, w przypadku spłaty wcześniejszej obowiązuje oprocentowanie zgodne ze stawką WIBOR 3M + marża Banku. Pytanie 15: Zgodnie z pkt. 4.8 SIWZ jeżeli rezygnacja z kredytu nastąpi w okresie karencji to Zamawiający spłaci odsetki powstałe w okresie kredytowania ( ). O jakich odsetkach pisze Zamawiający? Jeśli nastąpi całkowita rezygnacja to odsetki nie wystąpią. Jeśli nastąpi częściowa rezygnacja to należy rozumieć, że równolegle nastąpi całkowita spłata? Odpowiedź 15: W okresie karencji, Zamawiający zapłaci odsetki jedynie od wielkości pociągniętej transzy kredytu w wysokości WIBOR 3M + marża Banku. W przypadku braku ciągnięć kredytu, odsetki nie występują. Pytanie 16: Czy w takim przypadku jak opisany poniżej zmienia się harmonogram spłaty kredytu? Jeśli tak to wg jakiego mechanizmu? Okres wykorzystania środków z kredytu ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia r., przy czym okres ten może zostać wydłużony o dwa lata. 6

7 Odpowiedź 16: Bank przedłuża okres, w którym pozostawia Zamawiającemu kwotę kredytu do wykorzystania. Harmonogram spłat nie ulega zmianie, z zastrzeżeniem pkt. 4.7 i 4.8 SIWZ. Zamawiający dostanie dotację od 2019 roku i od tego roku może spłacać kredyt, bez względu na okres wykorzystania kredytu. Zamawiający może pobierać środki jednocześnie spłacając kredyt zgodnie z harmonogramem spłat (pkt 4.11 SIWZ). Pytanie 17: Co Państwo w tekście poniżej rozumiecie pod stwierdzeniem niezwłocznie? Kredyt przeznaczony na sfinansowanie kosztów określonych w pkt będzie przekazywany w wysokości wskazanej przez Zamawiającego w Harmonogramie ciągnień stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Forma przekazania niezwłocznie, bezgotówkowa na rachunek Zamawiającego na podstawie zbiorczego zestawienia kosztów. Odpowiedź 17: Niezwłocznie oznacza, że Bank przekazuje środki w taki sposób i takim terminie, żeby Zamawiający mógł w sposób bezkolizyjny i terminowy wywiązać się ze swoich zobowiązań. Zdaniem Zamawiającego dla Banku powinien być to okres nieprzekraczający 10 dni. Pytanie 18: Prośba o przedstawienie sprawozdań finansowych Muzeum za 2012 i 2013 rok. Odpowiedź 18: W załączeniu Zamawiający przedstawia sprawozdania finansowe Zamawiającego za lata 2012 i Pytanie 19: Zwracamy się z prośbą o dodanie w pkt informacji, że udzielenie finansowania nastąpi po podpisaniu przez strony uzgodnionej dokumentacji kredytowej. Odpowiedź 19: Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia pkt 4.19 na następujące: W terminie 14 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty, wybrany Bank udzieli Zamawiającemu bezwarunkowej promesy kredytowej o treści: Bank uruchomi środki kredytu po podpisaniu Umowy kredytu oraz przedłożeniu Wykonawcy oświadczenia o poddaniu się egzekucji i weksla własnego in-blanco wraz z deklaracją wekslową oraz prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o ustanowienie na rzecz Wykonawcy zabezpieczenia hipotecznego na udziale we współwłasności nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 23/52, działki nr 23/26, działki nr 1/12, działki nr 1/9, działki nr 23/16, działki nr 23/90, działki nr 23/91, działki nr 23/92, działki nr 23/93, działki nr 23/94, działki nr 24/5, działki nr 23/64 z obrębu ". Pytanie 20: W jakiej części obiekt będzie wynajmowany innym podmiotom i czy wspólnie będzie realizowany projekt budowy Teatru Rozmaitości? 7

8 Odpowiedź 20: Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada informacji, czy i w jakiej części powierzchnia siedziby MSN będzie wynajmowana innym podmiotom. Działaniem wspólnym MSN i TR jest sporządzenie projektu obiektu. Na dziś nie podjęto decyzji czy działania w zakresie robót budowlanych będą podejmowane wspólnie czy też oddzielnie przez MSN i TR. Pytanie 21: Czy poza przypadkami wskazanymi w postanowieniach SIWZ, gdzie forma pisemna jest zastrzeżona, wystarczające będzie wysłanie wniosku/oświadczenia/pytania jako , czy należy w późniejszym terminie taki wniosek/oświadczenie/pytanie przekazać również w formie papierowej? Czy musi zawierać skan pisma z podpisem upoważnionej osoby czy sama wiadomość elektroniczna będzie wystarczająca? Odpowiedź 21: Wystarczające jest przesłanie wniosku/oświadczenia/ pytania jako za wyjątkiem sytuacji wskazanych w SIWZ lub wyraźnego żądania Zamawiającego wskazanego w piśmie skierowanym do wykonawcy. W sytuacji gdy dopuszczona jest elektroniczna forma porozumienia się, Zamawiający nie wymaga przesyłania skanów podpisanych dokumentów. Wystarczająca jest wiadomość elektroniczna. Pytanie 22: W związku z opublikowanym w Zamówieniach Publicznych ogłoszeniem (Dyrektywa 2004/18/WE) z dnia r. dotyczącym udzielania długoterminowego kredytu inwestycyjnego na finansowanie i/lub refinansowanie projektu architektonicznego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie okresu składania ofert do 1 września 2014 r. Swoją prośbę uzasadniamy bardzo krótkim okresem na przygotowanie oferty. Odpowiedź 22: Zamawiający wydłuży termin składania ofert do dnia 2 września 2014 r. Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia pkt 11.2 SIWZ na następujące: Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: Oferta na Udzielenie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego na finansowanie i/lub refinansowanie projektu architektonicznego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wraz z infrastrukturą i towarzyszącymi obiektami kultury oraz budową Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wraz z infrastrukturą postępowanie numer GDS/1/2014. Nie otwierać przed dniem r. godz. 12:30. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie do siedziby Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie. Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia pkt 12 SIWZ na następujące: 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 8

9 12.1. Miejsce składania ofert:, ul. Bagatela 10 lok. 5, Warszawa na recepcji, termin: r. godz. 12: Miejsce otwarcia ofert: ul. Bagatela 10 lok. 5, Warszawa termin: r. godz.: 12:30. Załączniki: 1. Aktualny Statut Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2. Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zawarta dnia 30 października 2006 r., 3. Aneks nr 1 z dnia 31 lipca 2012 r. do Umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 4. Aneks nr 2 z dnia 10 września 2013 r., do Umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 5. Sprawozdania finansowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie za rok 2012, 6. Sprawozdania finansowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie za rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

ODPOWIEDŹ: nie wyrażamy zgody ODPOWIEDŹ: podtrzymujemy zapisy SIWZ ODPOWIEDŹ: tak potwierdzamy ODPOWIEDŹ: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 1. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych, nie więcej niż

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kożuchowie z dnia 12.02.2009 r. Regulamin udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie Uchwała nr 40 /2007 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie z dnia 9.08.2007r. PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej

Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej w Banku Spółdzielczymw Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały 28 / 2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 26.07.2010 r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Regulamin Kredytowania Działalności Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej Pl. Rydygiera 1 86-200 Chełmno Tel. 0 56 677 26 07 NIP: 875-13-50-414 REGON: 000310025 e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl www.zoz.chelmno.pl N/znak: ZOZ.II/ZP/168/2012 Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GMINA WOJKOWICE Urząd Miasta w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 290A 42-580 W o j k o w i c e Centrala telefoniczna U.M. - (0-32) 769-50-66 fax U.M. - (0-32) 769-50-73 Strona internetowa U.M. - www.wojkowice.pl

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN

na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN STARGARDZKIE Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105 73-110 Stargard Szczeciński Znak sprawy: ZP.01.2012 Stargard, 2012-06-14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostrów Mazowiecka

Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu Zatwierdzam. SIWZ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu strona 1 z 13

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej zwany dalej "Regulaminem" określa obowiązujące w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie warunki, zasady, tryb udzielania

Bardziej szczegółowo