Ι. OPIS TECHNICZNY. 1. INFORMACJE OGÓLNE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ι. OPIS TECHNICZNY. 1. INFORMACJE OGÓLNE."

Transkrypt

1 Czuba Latoszek Sp. z o.o Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ PRZYŁĄCZAMI I BUDOWĄ DWÓCH ZJAZDÓW Z UL. DUŃSKIEJ WE WROCŁAWIU ul. Duńska 5, Wrocław, dz. ewid. nr 8/5 i część działki 7/3, AM-6, obręb Muchobór Mały TOM 4C INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor: REC INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. Strzegomska 46 B, , Wrocław Specjalność: Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis INSTALACJE SANITARNE: Projektant: sanitarna mgr inż. Paweł Bilka 477/01/DUW Sprawdzający: sanitarna mgr inż. Aleksandra Wszoła 309/DOŚ/11 r. EGZEMPLARZ NR 1

2 Spis treści I. OPIS TECHNICZNY INFORMACJE OGÓLNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA WYMAGANIA OGÓLNE ZAKRES OPRACOWANIA INSTALACJA WENTYLACJI INFORMACJE OGÓLNE IZOLACJE ODZYSK CIEPŁA Z POWIETRZA WYWIEWANEGO ZABEZPIECZENIA PRZED HAŁASEM I WIBRACJAMI BADANIA I URUCHOMIENIA WYTYCZNE P.POŻ PRZEBICIA I ICH ZABEZPIECZENIE SYSTEMY WENTYLACYJNE BIUROWE WENTYLACJA SERWEROWNI WĘZŁY SANITARNE POMIESZCZENIA SOCJALNE LOKALE USŁUGOWE POMIESZCZENIA TECHNICZNE W PODZIEMIU Pomieszczenia przyłącza wody i separatora Pomieszczenie podłączenia TP Pomieszczenia magazynowe, korytarze Wentylacja pomieszczeń elektrycznych Wentylacja ogólna pomieszczeń trafostacji Wentylacja dodatkowa rozdzielani średniego napięcia PRZEDSIONEK P.POŻ GARAŻ CENTRALE WENTYLACYJNE WYTYCZNE AUTOMATYKI Centrale biurowe węzły sanitarne Pomieszczenia socjalne Pomieszczenia techniczne w podziemiu Pomieszczenia trafostacji Garaż ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACJI ZESTAWIENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH I NAWILŻACZY LISTA ELEMENTÓW WENTYLACJI...16 II. ZAŁĄCZNIKI 1. Karty katalogowe central wentylacyjnych 2. Karty katalogowe nawilżaczy powietrza - 2 -

3 Ι. OPIS TECHNICZNY. 1. INFORMACJE OGÓLNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji wentylacji dla projektowanego budynku biurowego z garażem podziemnym przy ul. Duńskiej 5 we Wrocławiu: - Kondygnacja podziemna zawiera miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia magazynowe. - Na parterze zlokalizowano hol główny z recepcją, pomieszczeniem ochrony oraz pomieszczenia biurowe i lokale usługowe. - Pozostałe kondygnacje 1-4 zawierają pomieszczenia biurowe, socjalne, sale konferencyjne WYMAGANIA OGÓLNE. Niniejszy Projekt Wykonawczy wykonywany na zlecenie Inwestora stanowi równocześnie dokumentację przetargową do sporządzenia ofert przez Wykonawców, które będą podstawą do zawarcia Umowy na wykonanie robót montażowych w branżach instalacyjnych. Projekt Wykonawczy jest zasadniczym rozszerzeniem i uszczegółowieniem zatwierdzonego Projektu Budowlanego, dla którego wydana została Decyzja Pozwolenia na Budowę, z uwzględnieniem wytycznych Inwestora formowanych w toku procesu projektowo-inwestycyjnego. Roboty budowlane mogą być prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako "Projekt Wykonawczy". Dokumentacja niniejsza nie może być także podstawą do zamawiania materiałów i wyrobów bez akceptacji standardów jakościowych i estetycznych przez przedstawicieli Zamawiającego i ew. przez Architekta podane rozwiązania techniczne i materiałowe mają charakter referencyjny w celu przedstawienia podstawowych parametrów technicznych i jakościowych. Zapis odnosi się do wszystkich robót i prac związanych z opisywaną Inwestycją. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za użycie dokumentacji niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wykonywanie robót instalacyjnych na podstawie niniejszej dokumentacji w przypadku wprowadzania zmian w innych branżach, może być realizowane jedynie na ryzyko własne wykonawcy robót biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje tego typu działań. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, jak również zobowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nieprzewidzianych w dokumentacji, a mających zdaniem Wykonawcy wpływ na cenę elementów, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzą techniczną, funkcjonowania obiektu i pełnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt z Zamawiającym w celu ich wyjaśnienia. Wykonywana na podstawie niniejszej dokumentacji oferta powinna uwzględniać wszelkie kosztowe elementy dodatkowe jak koszt dostawy czy inne prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby spełnione zostały wymagania Zamawiającego i zapewniony został wymagany standard funkcjonowania obiektu. Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia lokali przeznaczonych pod wynajem ( usługi, biura ). Ujęte w projekcie parametry techniczne urządzeń należy traktować jako minimalny standard zarówno pod względem jakościowym jak i estetycznym. Szczególnie jest to istotne w przypadku gabarytów urządzeń wynikających z wymogów architektonicznych. Podana w dokumentacji lokalizacja urządzeń i elementów instalacyjnych ma jedynie charakter informacyjny przed montażem urządzeń należy każdorazowo weryfikować ich lokalizacje i sposób podłączenia mediów. Dokumentacja stanowi podstawę do ew. wykonywania dokumentacji warsztatowej- dokumentacja ta również musi być skoordynowana międzybranżowo. Podstawą wyceny robót są wszystkie dokumenty zawarte w dokumentacji projektowej traktowane jako nierozerwalna całość. Dane techniczne, wymagania montażowe i ilości elementów budowlanych wyszczególnione choćby w jednej z części dokumentacji są obowiązujące dla Wykonawcy do montażu tak, jakby zostały ujęte w całej dokumentacji. Na etapie przygotowania robót Wykonawca powinien sprawdzić ww. dokumenty i wyjaśnić ewentualne różnice i braki. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, w celu dokonania odpowiednich zmian, poprawek lub uzupełnień

4 Jeżeli jakiekolwiek elementy nie zostały ujęte we wszystkich elementach dokumentacji to należy je jednak ująć w ofercie, a w szczególności ująć należy wszystkie elementy i urządzenia, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nieprzewidzianych w dokumentacji, a mających wpływ na cenę elementów. Wszystkie roboty i materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Zamawiającym a także z innymi obowiązującymi przepisami. Należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązkowych do stosowania Wykonawca ma obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. Każdy Wykonawca ma możliwość zaproponowania, na wyłącznie własną odpowiedzialność, inne niż w dokumentacji rozwiązania, które jego zdaniem są użyteczne ze względów technicznych i ekonomicznych lub wpływają na skrócenie terminu realizacji. Każda propozycja powinna stanowić przedmiot dokumentu załączonego, wyraźnie zidentyfikowanego, opisującego zaproponowane rozwiązanie i jego wpływ na zwiększenie bądź zmniejszenie wartości robót w odniesieniu do rozwiązania bazowego, przy zachowaniu zasady określenia porównywalnego kosztu dla rozwiązania bazowego. Jeżeli zastosowanie rozwiązania wiążą się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Należy zaznaczyć, że proponowane zmiany rozwiązań nie mogą dotyczyć zmiany przedmiotu zamówienia. Przygotowane w projekcie rozwiązania zostały przedstawione Zamawiającemu i uznaje się je za przykładowe - ich zmiana wymaga zgody zarówno Zamawiającego jak i Projektanta. Na żądanie Inwestora, Projektanta lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać we własnym zakresie. Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, winny być przedłożone do akceptacji Inwestorowi Proces przygotowania powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją, oceni jej czytelność, spójność (dokumentacja rozumiana jako łączną całość: opis, rysunki opracowania branżowe powiązane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach powiadomi biuro projektowe. Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po wykonaniu elementu nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji. Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania stawiane w projekcie, co musi zostać uwzględnione w ofercie. Wszelkie roboty mają być prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem ZAKRES OPRACOWANIA. Zakres Projektu Wykonawczego Tom 4C obejmuje instalacje wentylacji - 4 -

5 2. INSTALACJA WENTYLACJI INFORMACJE OGÓLNE. Dla pomieszczeń wentylowanych i chłodzonych przyjęto strumienie powietrza zgodnie z poniższymi wytycznymi: Sala konferencyjna: 40 m 3 /os, Węzły sanitarne: 50m 3 /miskę ustępową, 25m 3 /pisuar Powierzchnie biurowe 2 wymiany na godzinę (nie mniej niż 40m 3 /(h*os)) korytarze 1 wymiany na godzinę szatnie 4 wymiany na godzinę Dla central biurowych przyjęto regulację wilgotności powietrza w okresie zimowym. Wilgotność w pomieszczeniach będzie utrzymywana na poziomie nie niższym niż 45%. Wilgotność w okresie letnim nie jest regulowana. Wszystkie urządzenia wentylacyjne i chłodnicze zabudowywane na obiekcie muszą bezwzględnie posiadać potwierdzenie swoich parametrów certyfikatem Eurovent. Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy PN-B-03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskociśnieniowe [klasa wykonania N] pozostałe przewody. Szczelność instalacji wg normy PN B 76001/96 powinna odpowiadać klasie A [szczelność normalna]. We wszystkich kolanach oraz elementach trójników, w których one występują, należy wykonać łopatki kierownicze. Podłączenia nawiewników należy wykonać z izolowanych elastycznych przewodów, mocowanych szczelnie z użyciem opasek dociskających. Przy podwieszeniach i podparciach przewodów i kształtek wentylacyjnych należy stosować elastyczne podkładki amortyzacyjne. Montaż przewodów należy przeprowadzić starannie, tak, aby uzyskać szczelność połączeń. Wszystkie elementy, które nie są wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczyć antykorozyjnie. Podejścia do nawiewników z przewodów izolowanych akustycznie i termicznie. Każda centrala zostanie wyposażona w filtr klasy EU4. W centralach z sekcjami nawilżania należy zastosować dodatkowy stopień filtracji klasy F7. W celu ograniczenia emisji hałasu, przewiduje się dla każdej centrali montaż tłumików hałasu zarówno po stronie ssawnej jak i tłocznej centrali, dobrane w sposób pozwalający na zachowanie dopuszczalnych normatywnych wartości hałasu. Urządzenia wentylacyjne [centrale klimatyzacyjne, wentylatory, agregat, itp] montować wg ich instrukcji montażu. Na granicy stref pożarowych oraz przy przejściu przez ściany oddzielenie pożarowego zamontować klapy p.poż. klasy EIS120 z wyzwalaczami topikowymi. Wszystkie klapy pożarowe zamontowane na granicy strefy pożarowej serwerowni należy wyposażyć w siłownik 24V z krańcówkami otwarty/zamknięty i wpiąć do systemu SAP serwerowni. W celu umożliwienia wyregulowania instalacji nawiewnej i wywiewnej, nawiewniki i elementy wywiewne powinny być wyposażone w przepustnice regulacyjne, oprócz tego należy zamontować przepustnice na odgałęzieniach przewodów IZOLACJE Przewody nawiewne układów chłodzenia w serwerowniach zaizolować otulinami kauczukowymi z płaszczem z folii aluminiowej, samoprzylepnymi, o grubości 4cm. Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku izolować otulinami z wełny mineralnej lamella klejonej o grubości 4cm. Przewody prowadzone po dachu, między centralą a budynkiem, oraz między centralą a tłumikami (wraz z tłumikami) zaizolować otulinami o grubości 10cm, i zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku zaleca się izolować wełną mineralną od wewnętrznej strony. W tym celu należy zwiększyć kanały o 10cm z każdej strony. Grubości izolacji podano dla sumarycznego współczynnika lambda izolacji nie gorszego niż W/m 2 K, przy ujęciu mostków cieplnych liniowych i punktowych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na mostki w przypadku izolacji kanałów prowadzonych na zewnątrz! - 5 -

6 W sytuacjach nieopisanych powyżej przewody zaizolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - załącznik 2 paragraf 1.5. Płyty kauczukowe należy sklejać ze sobą na łączeniach w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. Wykonując izolację należy zwrócić uwagę na zapewnienie szczelności izolacji i jej osłony w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. Należy zabezpieczyć izolację przed obsuwaniem się i opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomocą gwoździ zgrzewanych. Płyty kauczukowe należy sklejać ze sobą na łączeniach w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. Wykonując pozostałą izolację (z mat z wełny mineralnej lamella na folii aluminiowej) folię kleić na łączeniach taśmą samoprzylepną aluminiową. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie szczelności izolacji i jej osłony w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. W szachtach wentylacyjnych należy zabezpieczyć izolację przed obsuwaniem się i opadaniem ODZYSK CIEPŁA Z POWIETRZA WYWIEWANEGO. Wszystkie centrale wyposażone zostaną w sekcje odzysku ciepła : dla centrali przeznaczonej do toalet przy wykorzystaniu układu z czynnikiem pośrednim, z zachowaniem całkowitej izolacji strumieni. dla central przeznaczonych dla biur, pomieszczeń socjalnych z wykorzystaniem wymiennika obrotowego Ekonomiczna i energooszczędna praca zaprojektowanych instalacji będzie zapewniona przez zmniejszanie wydajności wentylatorów podczas przerw w pracy biur oraz automatyczną regulację wydajności chłodniczej i grzewczej w pomieszczeniach ZABEZPIECZENIA PRZED HAŁASEM I WIBRACJAMI. Zabezpieczenie przed hałasem i wibracjami W celu zabezpieczenia przed hałasem i wibracją zastosowano: centrale klimatyzacyjne w pełnej obudowie z warstwą izolacyjną oraz amortyzacją zespołów wentylatorowych, tłumiki akustyczne po stronie ssawnej i tłocznej wentylatorów, króćce i podkładki elastyczne. Przy ostatecznym wyborze dostawcy central, wentylatorów, tłumików, nawiewników i wywiewników, należy zwrócić uwagę, by urządzenia te charakteryzował taki poziom mocy akustycznej (zdolność tłumienia w przypadku tłumików), aby po uwzględnieniu chłonności akustycznej pomieszczeń, poziom hałasu pochodzącego od wszystkich urządzeń i elementów instalacji, w strefie przebywania ludzi, w każdym pomieszczeniu, nie przekraczał wartości ustalonych przez normę PN-87/B-02151/ BADANIA I URUCHOMIENIA. Należy zwrócić uwagę, że wkłady filtrów nie podlegają regeneracji i muszą być zamontowane do czystych instalacji. Podczas pracy instalacji przy wyjętych filtrach, wentylator należy uruchamiać przy przymkniętej przepustnicy regulacyjnej. Następnie należy przeprowadzić rozruch i regulację z wykonaniem pomiarów wydajności urządzeń [wentylator, nagrzewnica, chłodnica] oraz instalacji [nawiewniki, elementy wywiewne]. Regulacja wywiewu będzie przeprowadzona po wyregulowaniu nawiewu. Po uzyskaniu odpowiednich wyników przepustnice zblokować w położeniu gwarantującym wymagany przepływ. Prace rozruchowe wykonać wg PN-EN-12599/02 Wentylacja budynków procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt 5, COBRTI INSTAL Po wykonaniu regulacji przeprowadzić badanie poziomu hałasu. Należy także przeprowadzić badania sprawdzające szczelność kanałów 2.6. WYTYCZNE P.POŻ. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o odporności ogniowej EIS

7 Przewody wentylacji przechodzące przez strefę pożarową, której nie obsługują należy obudować elementami o klasie odporności ogniowej EIS120 bądź też wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające. Wszystkie przebicia przegród będących oddzieleniami pożarowymi należy wypełnić wokół klap przeciwpożarowych materiałem uszczelniającym o odporności ogniowej równej odporności przegrody. Przejścia przewodów rurowych przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać jako ogniowe. Klapy przeciwpożarowe odcinające zaprojektowano o odporności ogniowej EIS PRZEBICIA I ICH ZABEZPIECZENIE Instalacje przechodzące przez ściany należy prowadzić w wyznaczonych przebiciach pokazanych w opracowaniu konstrukcyjnym. Zabezpieczenie przebić zgodnie z projektem konstrukcji stosując wymienione tam sposoby zabezpieczenia stropów i ścian. Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami, przejścia instalacji rurowych należy wykonywać w przepustach rurowych, dla instalacji wychodzących z budynku z pomieszczeń poniżej poziomu terenu należy wykonać certyfikowane przepusty wodo gazoszczelne w ścianie zewnętrznej budynku

8 3. SYSTEMY WENTYLACYJNE BIUROWE Przewidziano wspólny układ wentylacyjny dla parteru i pietra 1 -N1/W1, piętra 2 i 3 -N2/W2 oraz oddzielny na piętra 4 -N3/W3. Do każdego z układów na danym piętrze wpięta zostanie również wentylacja korytarzy. Dla każdego układu przewidziano osobną centralę wentylacyjną umieszczoną na dachu budynku. Za i przed centralami zaprojektowano tłumiki akustyczne o tłumieniu pozwalającym zredukować hałas za tłumikiem do 45 db(a). Centrale wyposażone będą w nagrzewnice wodne, chłodnice z czynnikiem glikolowym, filtry EU4 i EU7, rotacyjne wymienniki ciepła oraz sekcje nawilżania, co umożliwi doprowadzenie wstępnie uzdatnionego termicznie powietrza do pomieszczeń. Normowanie wilgotności w okresie zimowym, utrzymywana wilgotność min. 45%. Prowadzenie kanałów z centrali do pomieszczeń biurowych w szachtach wentylacyjnych. Do pomieszczeń doprowadzane będzie powietrze świeże o temperaturze: zimą tn =+20 o C latem tn =+21 o C Powietrze wychodzące z centrali w okresie letnim będzie miało temperaturę +18 o C. Podgrzanie powietrza na przewodach nie powinno być większe niż 3 o C. Powietrze będzie doprowadzane pod króciec ssawny klimakonwektora. W klimakonwektorze powietrze świeże będzie się mieszało z obiegowym, następnie będzie schładzane (w okresie letnim) lub ogrzewane (w okresie zimowym) i nawiewane do pomieszczenia przez nawiewniki umieszczone w stropie podwieszonym. W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano nawiewniki wirowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą. Wywiew powietrza będzie się odbywał poprzez kratki kontaktowe do przestrzeni stropu podwieszonego, a następnie układem kanałów wywiewnych do central wentylacyjnych WENTYLACJA SERWEROWNI Nawiew powietrza świeżego i wywiew do serwerowni odbywać się będzie z układu N1/W1 wspólnego dla biur i serwerowni na parterze. Jako elementy nawiewne i wywiewne powietrza świeżego zaprojektowano kratki wentylacyjne z przepustnicami. W obszarze serwerowni ze względu na duże zyski ciepła projektuje się klimatyzatory schładzające powietrze obiegowe i rozprowadzające je po pomieszczeniu poprzez nawiewniki wyporowe. Nawiewniki wyporowe umieszczono przy ścianach za serwerami. Powietrze schłodzone będzie zasysane przez szafy serwerowe, a następnie będzie zasysane przez klimatyzatory. W obszarze serwerowni nie należy stosować przewodów elastycznych od klimatyzatorów do nawiewników. UWAGA: W celu prawidłowej pracy systemu należy zastosować szafy serwerowe z pełną tylną ścianą i pionowym wyrzutem gorącego powietrza WĘZŁY SANITARNE. Zaplecza sanitarne oraz pomieszczenia gospodarcze będą obsługiwane z niezależnej centrali nawiewnowywiewnej N6/W6 umieszczonej na dachu budynku Urządzenie wraz z czerpnią i wyrzutnią umieszczone na dachu. Za i przed centralą zaprojektowano tłumiki akustyczne. Centrala wyposażona będzie w nagrzewnicę, chłodnicę, wymiennik ciepła z czynnikiem pośrednim oraz filtr co najmniej EU4 Do pomieszczeń doprowadzane będzie powietrze świeże o temperaturze: zimą tn =+20 o C latem tn =+21 o C Powietrze wychodzące z centrali w okresie letnim będzie miało temperaturę +18 o C. Podgrzanie powietrza na przewodach nie powinno być większe niż 3 o C. Prowadzenie kanałów z centrali do poszczególnych kondygnacji w szachcie instalacyjnym. Nawiew do pomieszczeń sanitarnych poprzez nawiewniki umieszczone w przedsionku, wywiew przez zawory wentylacyjne umieszczone w toaletach

9 Zaplecze sanitarne zlokalizowane obok pomieszczenia socjalnego na parterze obsługiwane będzie przez niezależny układ wywiewny z wentylatorem wywiewnym umieszczonym na dachu budynku. Na instalacji przed wentylatorem należy umieścić tłumik akustyczny. Nawiew powietrza z sąsiedniego pomieszczenia socjalnego POMIESZCZENIA SOCJALNE. Pomieszczenia socjalne będą obsługiwane przez centralę N7/W7 umieszczoną na dachu budynku. układ wentylacyjny ma za zadanie dostarczenie powietrza świeżego oraz ogrzewanie pomieszczenia w okresie zimnym. Za i przed centralą zaprojektowano tłumiki akustyczne o tłumieniu pozwalającym zredukować hałas za tłumikiem do 45 db(a). Centrala wyposażone będzie w nagrzewnicę wodną, chłodnicę z czynnikiem glikolowym, filtry EU4 oraz rotacyjny wymiennik ciepła. Prowadzenie kanałów z centrali do pomieszczeń socjalnych w szachtach wentylacyjnych. Do pomieszczeń doprowadzane będzie powietrze świeże o temperaturze: zimą tn =+40 o C latem tn =+21 o C Powietrze wychodzące z centrali w okresie letnim będzie miało temperaturę +18 o C. Podgrzanie powietrza na przewodach nie powinno być większe niż 3 o C. W pomieszczeniach socjalnych ilość nawiewanego powietrza sterowana będzie w zależności ilości osób przebywających w pomieszczeniu. W tym celu projektuje się układ automatycznej regulacji wydatku firmy SWEGON, złożony z jednostki komunikacyjnej SUPERWISE+, współpracującej z automatyką centrali, czujnikami wilgotności i czujnikami obecności, przepustnicami aktywnymi nawiewnymi ADAPT DAMPER Slave oraz przepustnicami aktywnymi wywiewnymi ADAPT DAMPER Master ze zintegrowanym czujnikiem jakości powietrza. Powietrze będzie nawiewane przez nawiewniki wirowe umieszczone w centralnej części pomieszczenia oraz nawiewniki szczelinowe umieszczone nad oknami. Zaprojektowano nawiewniki ze skrzynką rozprężną i przepustnicami. Skrzynki rozprężne W pomieszczeniach socjalnych, ze względu na niewielką przestrzeń międzystropową, wykonać skrzynki rozprężna wysokości 24cm. Wywiew powietrza z pomieszczeń poprzez wywiewniki umieszczone w stropie oraz poprzez okapy umieszczone nad kuchenkami. Dobór okapów w części architektonicznej. Okapy należy montować bez wentylatorów ponieważ cały układ wywiewny jest wpięty do wspólnego wentylatora wywiewnego umieszczonego w centrali. Na odejściach kanałów wywiewnych do wywiewników należy zamontować klapy zwrotne uniemożliwiające przedostanie się powietrza z okapu do drugiej części pomieszczenia LOKALE USŁUGOWE W zakres opracowania wchodzi doprowadzenie kanałów nawiewnych i wywiewnych do granicy lokali usługowych. Dla każdego z lokali projektuje się kanał nawiewny, wywiewny bytowy oraz wywiewny sanitarny wyprowadzone na dach i zakończone czerpniami/wyrzutniami powietrza. Uwaga: Projekt wentylacji lokali usługowych jest poza zakresem opracowania. Najemca lokali jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie projektu wentylacji POMIESZCZENIA TECHNICZNE W PODZIEMIU POMIESZCZENIA PRZYŁĄCZA WODY I SEPARATORA. W pomieszczeniu przyłącza wody projektuje się nawiewną wentylację grawitacyjną oraz wentylator wywiewny wspólny dla pomieszczenia wodomierza i pomieszczenia separatora wyrzucający powietrze w obszar garażu - zład W5. Nawiew powietrza do pomieszczenia separatora odbywać się będzie poprzez kratkę transferową umieszczoną w ścianie graniczącej z pomieszczeniem wodomierza. W pomieszczeniach przyjęto 1-krotność wymiany powietrza. Projektuje się wentylator wywiewny K125 XL z dedykowanym regulatorem REU firmy Systemair. Podłączenie regulatora i wentylatora oraz rozruch w zakresie montażu POMIESZCZENIE PODŁĄCZENIA TP. W pomieszczeniu przyłącza TP projektuje się nawiew powietrza przez kratki kompensacyjne p.poż. umieszczone w ścianie graniczącej z garażem, wywiew w obszar garażu poprzez wentylatory wywiewne umieszczone pod stropem - zład W18. W pomieszczeniu przyjęto 1-krotność wymiany powietrza - 9 -

10 Projektuje się wentylator wywiewny K100 M z dedykowanym regulatorem REU firmy Systemair. Podłączenie regulatora i wentylatora oraz rozruch w zakresie montażu POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE, KORYTARZE. Dla pomieszczeń magazynowych i korytarzy zlokalizowanych w piwnicy projektuje się mechaniczną wentylację nawiewną z czerpnią dachową. Instalacja nawiewna N4 wyposażona jest w wentylator, tłumik, nagrzewnicę i filtr powietrza. Wywiew powietrza z poszczególnych pomieszczeń realizowany jest wentylatorami wywiewnymi w przestrzeń garażu. Wywiew-złady: W13, W14, W15, W16, W17 Projektuje się wentylator nawiewny K160 XL z dedykowanym regulatorem REU firmy Systemair. Jako wentylatory wywiewne zastosowano wentylatory K100M oraz K125XL wraz z regulatorami REE firmy Systemair. Lokalizacja wentylatorów wg rysunków Podłączenie regulatora i wentylatora oraz rozruch w zakresie montażu WENTYLACJA POMIESZCZEŃ ELEKTRYCZNYCH WENTYLACJA OGÓLNA POMIESZCZEŃ TRAFOSTACJI W pomieszczeniach rozdzielni SN, NN i komorach transformatorowych zaprojektowano system wentylacji mechanicznej wywiewnej W10. Nawiew powietrza z przestrzeni garażu przez kratki transferowe umieszczone nad podłogą. System W10 wywiewa powietrze pod stropem w obszar garażu. Zaprojektowano wentylator wywiewny K315L EC wraz z regulatorem EC-Vent+panel sterujący z możliwością wyjścia do sytemu BMS budynku po protokole Modbus. Wentylator wraz z regulatorem i przewodami elektrycznymi w zakresie dostawy. Jako elementy wywiewne zaprojektowano kratki wywiewne z przepustnicami WENTYLACJA DODATKOWA ROZDZIELANI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Z uwagi na możliwość wypełnienia rozdzielnic gazem obojętnym ciężkim w pomieszczeniu rozdzielni średniego napięcia projektuje się dodatkowo wentylację wywiewną W11 pracującą w celu przewietrzenia pomieszczenia przed wejściem człowieka. Zaprojektowano wentylator wywiewny K160L z regulatorem REU firmy Systemair. Wentylator wraz z regulatorem i przewodami elektrycznymi w zakresie dostawy. Kratki wywiewne należy umieścić pod podłogą techniczną. Przyjęto krotność wymian podczas przewietrzania -6h -1 System W11 wywiewa powietrze nad dach budynku. Uruchamiany jest ręcznie przed wejściem obsługi do pomieszczenia w celu przewietrzenia go i usunięcia ewentualnych gazów szkodliwych. Po uruchomienia systemu przed wejściem do pomieszczenia powinno się odczekać 10minut PRZEDSIONEK P.POŻ. W przedsionku p.poż projektuje się mechaniczną wentylację nawiewną nadciśnieniową-w12. W pomieszczeniu przyjęto 4 wymiany powietrza na godzinę. Nawiew powietrza do pomieszczenia przewiduje się z sasiadującej klatki schodowej. Wywiew powietrza z pomieszczenia poprzez nieszczelności w drzwiach. Przewiduje się stałą pracę wentylatora. Zaprojektowano wentylator K200M z regulatorem REU firmy Systemair. Zasilanie wentylatora sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu kablem pożarowym z mocowaniem w systemie PH 90. Przy wentylatorze w ścianie należy zaprojektować klapę ppoż. EIS 60 z topikiem GARAŻ Dla garażu podziemnego zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną sterowaną czujnikami poziomu stężenia tlenku węgla w pomieszczeniu, załączaną automatycznie w momencie wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych stężeń tlenku węgla oraz cyklicznie przez zegar sterujący. Detektory należy umieścić w miejscach ewentualnego zastoju powietrza, przy wejściach/wyjściach z garażu oraz w rozstawie zapewniającym pokrycie strefą oddziaływania całego garażu. Nawiew grawitacyjny poprzez otwory kompensacyjne w stropie oraz przez perforację w bramie wjazdowej. Przewiduje się zorganizowanie mechanicznej wentylacji wywiewnej w taki sposób, by 50% powietrza usuwane było znad podłogi garażu i 50% spod stropu. Kratki wywiewne będą z dala od wlotów powietrza, tak by zapewnić prawidłowe przewietrzanie strefy garażu. Wydajność układu dobrano na ilość miejsc postojowych. Przyjęto 200m3/(h*samochód)

11 Całkowity strumień wywiewny wynosi V=12800m 3 /h Ze względu na duży strumień wywiewny zaprojektowano dwa złady wywiewne W8 i W9. Każdy ze zładów wyposażony jest w wentylator wywiewny MUB D4-A2 IE2 z regulatorem dwunastawnym RTRDU7 firmy Systemair. Pracę wentylatorów przewiduje się na dwóch stopniach pracy:. Pierwszy stopień załączany będzie w celu cyklicznego przewietrzania oraz przy stężeniu CO w garażu na poziomie 20ppm. Drugi stopień pracy wentylatorów będzie załączany w przypadku osiągnięcia stężeń CO równego 100ppm. Przed wentylatorami przewiduje się montaż tłumików hałasu. Poziom ciśnienia akustycznego wentylatora wraz z tłumikami utrzymany jest na poziomie max. 65dBA, przy założonej obudowie tłumiącej szachtu minimum 20dBA. Kanały wykonane będą z blachy ocynkowanej, typ A/I, Kanały na odcinku do wentylatora nie są izolowane. Na odcinku od wentylatora do szachtu kanały należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grubości 4cm. Szacht wywiewny na całej długości powinien być obudowany do klasy EI60. Powietrze wywiewane nie jest w żaden sposób uzdatniane, a garaż jest nieogrzewany CENTRALE WENTYLACYJNE Każda z central wentylacyjnych wyposażona zostanie w: filtrację powietrza nawiewanego i wywiewanego na filtrach klasy co najmniej G4, odzysk ciepła wymiennik krzyżowy, wymiennik obrotowy lub wymiennik z czynnikiem pośrednim podgrzewanie powietrza zimą na nagrzewnicy zasilanej wodą o parametrach 75/55 o C, chłodzenie powietrza (latem) na chłodnicy glikolowej 7/13 o C Centrale biurowe posiadają sekcję nawilżania powietrza, uzdatniające powietrze w okresie zimowym do wartości 45% wilgotności. Przed sekcjami nawilżania zastosowano w centralach filtry klasy F7. Nawilżacze parowe umieszczono na dachu budynku w obudowach mrozoodpornych. Instalacja nawiewna będzie pracowała ze 100% udziałem powietrza świeżego i z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. Wentylatory w centralach będą wyposażone w falowniki zapewniające stałą wydajność strumienia powietrza przy zmiennych oporach instalacji (filtry). Centrale wyposażyć w tłumiki akustyczne o tłumieniu pozwalającym zredukować hałas za tłumikiem do 45dB(A). Wentylacja będzie działać z różnymi wydatkami w zależności od stanu pracy: pełny wydatek w godzinach pracy, wydatek ograniczony do 30-50% - poza godzinami pracy. Przełączanie układu do pracy z wyższą wydajnością odbywa się zgodnie z programem czasowym. Przełączanie stanów pracy central wentylacyjnych należy ustawić w trybie tygodniowym z uwzględnieniem nocnych przestojów i dni wolnych. Centrale wraz z automatyką i przewodami elektrycznymi w zakresie dostawy. Dane central wentylacyjnych: N1/W1 - strumień nawiewny Vn=8800 m 3 /h - strumień wywiewny Vw=8700 m 3 /h - spręż dyspozycyjny -nawiew pd=400 Pa - spręż dyspozycyjny -wywiew pd=400 Pa - moc grzewcza Qn=14,2 kw - moc chłodnicza Qch=35,1 kw - temperatura nawiewu latem tn=+18 o C - temperatura nawiewu zimą tn=+20 o C - sprawność odzysku ciepła 84% N2/W2 - strumień nawiewny Vn=10260 m 3 /h - strumień wywiewny Vw=10210 m 3 /h - spręż dyspozycyjny -nawiew pd=400 Pa - spręż dyspozycyjny -wywiew pd=400 Pa - moc grzewcza Qn=17,3 kw

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Tom V. Sala Gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Tom V. Sala Gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania:

Spis zawartości opracowania: Spis zawartości opracowania: 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania. 3. Opis techniczny 4. Specyfikacja elementów wentylacji 5. Część graficzna Rzut piwnic skala 1:50 rys. 1 Rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE... 3 5. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 KWIECIEŃ 2010 STRONA:

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Założenia projektowe 3 4. Informacje ogólne 3 5. Opis projektu -rozwiązania projektowe 3 6. Urządzenia 4 7. Wymagania bhp 4 8. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA W BYTOMIU WRAZ Z BUDOWĄ DOJAZDU DLA KARETEK SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA - WENTYLACJA PROJEKT BUDOWLANY OLSZTYN, październik 2013r. REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ 26 W OLSZTYNIE BRANŻA: SANITARNA - WENTYLACJA ADRES: ul. Żołnierska 26 10-561 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Uwaga: 1. Projekt został wykonany w oparciu o urządzenia podane w poniższym wykazie. Zastosowanie urządzeń innych producentów jest

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE I. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE 1.1.1 Przedmiot opracowania. OPRACAWANIE: inż. Monika Wajda- Chmielecka Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUDYNEK PARKINGU

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUDYNEK PARKINGU Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride) zlokalizowanego przy Al. Krakowskiej w Warszawie, dz. ew. nr 2/3, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13,Warszawa. Opracowanie: Urbana Spółka Cywilna Przybylskiego 11/85 Warszawa. Warszawa, 26_04_2013

Inwestor: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13,Warszawa. Opracowanie: Urbana Spółka Cywilna Przybylskiego 11/85 Warszawa. Warszawa, 26_04_2013 Dokumentacja Projektowa dla prac aranżacyjnych pomieszczeń konferencyjnych na parterze oraz powierzchni biurowych w budynku biurowym Odeon w Warszawie przy ul. Płockiej 13 w Warszawie na potrzeby Narodowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II Poz. J.m. Ilość Opis elementu Uwagi Układ nawiewno - wywiewny centrali NW1 NW1.1 mb 9 Kanał wentylacyjny prostokątny 900 x 400 NW1.2 szt 2 Redukcja 900 x 400 / 650 x 400 NW1.3 mb 19 Kanał wentylacyjny

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Układ N1/W1 sekcja filtracji (G4) sekcja odzysku ciepła wymiennik krzyżowy sekcja wentylatorowa z płynną regulacją wydatku powietrza: V n=5160m 3 /h, Δp=500Pa, N el=2,72

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Przewody wentylacyjne

Wentylacja. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Przewody wentylacyjne 1 Przewody wentylacyjne 1 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do m 2 d.1 0102-05 1800 mm - udział kształtek do 55 % 17.30 m 2 17.300 RAZEM 17.300 2 KNR-W

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowę budynku administracyjno-biurowego. BRANŻA Wentylacja ADRES INWESTYCJI:

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowę budynku administracyjno-biurowego. BRANŻA Wentylacja ADRES INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY Przebudowę budynku administracyjno-biurowego BRANŻA Wentylacja ADRES INWESTYCJI: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul.

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA Instalacja wentylacji mechanicznej

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA Instalacja wentylacji mechanicznej PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 37-500 Jarosław ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH Układ N/W pomieszczenia biurowe N Czerpnia ścienna typ B 500 x 35 mm wg. BN-70/8865-33 N 2 Prostka A/I 500 x 35 L= 600 mm N 3 Tłumik akustyczny prostokątny 500 x 35

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna Opis instalacji Wentylacja mechaniczna Dla pomieszczeń domu jednorodzinnego zaprojektowano układ wentylacji nawiewnowywiewnej mechanicznej. Powietrze zewnętrzne nawiewane oraz wywiewane będzie poprzez

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: 1. Dane techniczne central wentylacyjnych firmy GEA. 2. Dane techniczne centrali podwieszanej MISTRAL 1100P.

ZAŁĄCZNIKI: 1. Dane techniczne central wentylacyjnych firmy GEA. 2. Dane techniczne centrali podwieszanej MISTRAL 1100P. 1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA... 3 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. BILANS STRAT I ZYSKÓW CIEPŁA, PARAMETRY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO... 3 3.1. PARAMETRY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO... 3 3.2. BILANS CIEPŁA...

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA 4 WARSZAWA GENERALNY

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ OPIS TECHNICZNY...2 1. Podstawa opracowania...2 1. Zakres opracowania...2 3. Charakterystyka ogólna budynku...3 4.1. Istniejące kanały wentylacyjne...3 5. Stan projektowany...3 5.1. Wentylatornie, czerpnie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI bud D-5 P.B. S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 -

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI bud D-5 P.B. S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 - S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 - SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. DANE TECHNICZNE BUDYNKU...5 4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WENTYLACJI...5 4.1. SIEĆ N-1;W-1...

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: TOM V PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Instalacja wentylacji i klimatyzacji wraz z zasilaniem

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP 1. PROJEKT REMONTU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Nazwa opracowania branżowego

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP 1. PROJEKT REMONTU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Nazwa opracowania branżowego BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP 1 Nazwa przedsięwzięcia - zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI Biuro Projektowo-Usługowe WiK Karolina Andraczko ul. Szczecińska 38B, 75-137 Koszalin NIP: 765-144-48-36 REGON: 331408756 tel/fax (094) 347 07 41, kom. 512 386 570, 515 052 229 e-mail: biuro@wik-koszalin.pl,

Bardziej szczegółowo

Rypin, dn. 29.10.2014 r

Rypin, dn. 29.10.2014 r P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. ul. Mleczarska 18A 87-500 Rypin Rypin, dn. 29.10.2014 r POTENCJALNI WYKONAWCY Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. Wytworzenie/zakup, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA REMONTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ CZĘŚCI PODZIEMNEJ MIEJSKIEJ HALI TARGOWEJ W GDYNI POD HALĄ PŁASKĄ I ŁUKOWĄ.

WYTYCZNE WYKONANIA REMONTU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ CZĘŚCI PODZIEMNEJ MIEJSKIEJ HALI TARGOWEJ W GDYNI POD HALĄ PŁASKĄ I ŁUKOWĄ. Spis treści 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Zestawienie urządzeń 4. Rzut piwnic hali płaskiej i łukowej 1:100 5. Rzut dachu hali płaskiej 1:100 2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo