Ι. OPIS TECHNICZNY. 1. INFORMACJE OGÓLNE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ι. OPIS TECHNICZNY. 1. INFORMACJE OGÓLNE."

Transkrypt

1 Czuba Latoszek Sp. z o.o Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ PRZYŁĄCZAMI I BUDOWĄ DWÓCH ZJAZDÓW Z UL. DUŃSKIEJ WE WROCŁAWIU ul. Duńska 5, Wrocław, dz. ewid. nr 8/5 i część działki 7/3, AM-6, obręb Muchobór Mały TOM 4C INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor: REC INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. Strzegomska 46 B, , Wrocław Specjalność: Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis INSTALACJE SANITARNE: Projektant: sanitarna mgr inż. Paweł Bilka 477/01/DUW Sprawdzający: sanitarna mgr inż. Aleksandra Wszoła 309/DOŚ/11 r. EGZEMPLARZ NR 1

2 Spis treści I. OPIS TECHNICZNY INFORMACJE OGÓLNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA WYMAGANIA OGÓLNE ZAKRES OPRACOWANIA INSTALACJA WENTYLACJI INFORMACJE OGÓLNE IZOLACJE ODZYSK CIEPŁA Z POWIETRZA WYWIEWANEGO ZABEZPIECZENIA PRZED HAŁASEM I WIBRACJAMI BADANIA I URUCHOMIENIA WYTYCZNE P.POŻ PRZEBICIA I ICH ZABEZPIECZENIE SYSTEMY WENTYLACYJNE BIUROWE WENTYLACJA SERWEROWNI WĘZŁY SANITARNE POMIESZCZENIA SOCJALNE LOKALE USŁUGOWE POMIESZCZENIA TECHNICZNE W PODZIEMIU Pomieszczenia przyłącza wody i separatora Pomieszczenie podłączenia TP Pomieszczenia magazynowe, korytarze Wentylacja pomieszczeń elektrycznych Wentylacja ogólna pomieszczeń trafostacji Wentylacja dodatkowa rozdzielani średniego napięcia PRZEDSIONEK P.POŻ GARAŻ CENTRALE WENTYLACYJNE WYTYCZNE AUTOMATYKI Centrale biurowe węzły sanitarne Pomieszczenia socjalne Pomieszczenia techniczne w podziemiu Pomieszczenia trafostacji Garaż ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACJI ZESTAWIENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH I NAWILŻACZY LISTA ELEMENTÓW WENTYLACJI...16 II. ZAŁĄCZNIKI 1. Karty katalogowe central wentylacyjnych 2. Karty katalogowe nawilżaczy powietrza - 2 -

3 Ι. OPIS TECHNICZNY. 1. INFORMACJE OGÓLNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji wentylacji dla projektowanego budynku biurowego z garażem podziemnym przy ul. Duńskiej 5 we Wrocławiu: - Kondygnacja podziemna zawiera miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia magazynowe. - Na parterze zlokalizowano hol główny z recepcją, pomieszczeniem ochrony oraz pomieszczenia biurowe i lokale usługowe. - Pozostałe kondygnacje 1-4 zawierają pomieszczenia biurowe, socjalne, sale konferencyjne WYMAGANIA OGÓLNE. Niniejszy Projekt Wykonawczy wykonywany na zlecenie Inwestora stanowi równocześnie dokumentację przetargową do sporządzenia ofert przez Wykonawców, które będą podstawą do zawarcia Umowy na wykonanie robót montażowych w branżach instalacyjnych. Projekt Wykonawczy jest zasadniczym rozszerzeniem i uszczegółowieniem zatwierdzonego Projektu Budowlanego, dla którego wydana została Decyzja Pozwolenia na Budowę, z uwzględnieniem wytycznych Inwestora formowanych w toku procesu projektowo-inwestycyjnego. Roboty budowlane mogą być prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako "Projekt Wykonawczy". Dokumentacja niniejsza nie może być także podstawą do zamawiania materiałów i wyrobów bez akceptacji standardów jakościowych i estetycznych przez przedstawicieli Zamawiającego i ew. przez Architekta podane rozwiązania techniczne i materiałowe mają charakter referencyjny w celu przedstawienia podstawowych parametrów technicznych i jakościowych. Zapis odnosi się do wszystkich robót i prac związanych z opisywaną Inwestycją. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za użycie dokumentacji niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wykonywanie robót instalacyjnych na podstawie niniejszej dokumentacji w przypadku wprowadzania zmian w innych branżach, może być realizowane jedynie na ryzyko własne wykonawcy robót biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje tego typu działań. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, jak również zobowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nieprzewidzianych w dokumentacji, a mających zdaniem Wykonawcy wpływ na cenę elementów, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzą techniczną, funkcjonowania obiektu i pełnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt z Zamawiającym w celu ich wyjaśnienia. Wykonywana na podstawie niniejszej dokumentacji oferta powinna uwzględniać wszelkie kosztowe elementy dodatkowe jak koszt dostawy czy inne prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby spełnione zostały wymagania Zamawiającego i zapewniony został wymagany standard funkcjonowania obiektu. Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia lokali przeznaczonych pod wynajem ( usługi, biura ). Ujęte w projekcie parametry techniczne urządzeń należy traktować jako minimalny standard zarówno pod względem jakościowym jak i estetycznym. Szczególnie jest to istotne w przypadku gabarytów urządzeń wynikających z wymogów architektonicznych. Podana w dokumentacji lokalizacja urządzeń i elementów instalacyjnych ma jedynie charakter informacyjny przed montażem urządzeń należy każdorazowo weryfikować ich lokalizacje i sposób podłączenia mediów. Dokumentacja stanowi podstawę do ew. wykonywania dokumentacji warsztatowej- dokumentacja ta również musi być skoordynowana międzybranżowo. Podstawą wyceny robót są wszystkie dokumenty zawarte w dokumentacji projektowej traktowane jako nierozerwalna całość. Dane techniczne, wymagania montażowe i ilości elementów budowlanych wyszczególnione choćby w jednej z części dokumentacji są obowiązujące dla Wykonawcy do montażu tak, jakby zostały ujęte w całej dokumentacji. Na etapie przygotowania robót Wykonawca powinien sprawdzić ww. dokumenty i wyjaśnić ewentualne różnice i braki. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, w celu dokonania odpowiednich zmian, poprawek lub uzupełnień

4 Jeżeli jakiekolwiek elementy nie zostały ujęte we wszystkich elementach dokumentacji to należy je jednak ująć w ofercie, a w szczególności ująć należy wszystkie elementy i urządzenia, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nieprzewidzianych w dokumentacji, a mających wpływ na cenę elementów. Wszystkie roboty i materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Zamawiającym a także z innymi obowiązującymi przepisami. Należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązkowych do stosowania Wykonawca ma obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. Każdy Wykonawca ma możliwość zaproponowania, na wyłącznie własną odpowiedzialność, inne niż w dokumentacji rozwiązania, które jego zdaniem są użyteczne ze względów technicznych i ekonomicznych lub wpływają na skrócenie terminu realizacji. Każda propozycja powinna stanowić przedmiot dokumentu załączonego, wyraźnie zidentyfikowanego, opisującego zaproponowane rozwiązanie i jego wpływ na zwiększenie bądź zmniejszenie wartości robót w odniesieniu do rozwiązania bazowego, przy zachowaniu zasady określenia porównywalnego kosztu dla rozwiązania bazowego. Jeżeli zastosowanie rozwiązania wiążą się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Należy zaznaczyć, że proponowane zmiany rozwiązań nie mogą dotyczyć zmiany przedmiotu zamówienia. Przygotowane w projekcie rozwiązania zostały przedstawione Zamawiającemu i uznaje się je za przykładowe - ich zmiana wymaga zgody zarówno Zamawiającego jak i Projektanta. Na żądanie Inwestora, Projektanta lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać we własnym zakresie. Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, winny być przedłożone do akceptacji Inwestorowi Proces przygotowania powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją, oceni jej czytelność, spójność (dokumentacja rozumiana jako łączną całość: opis, rysunki opracowania branżowe powiązane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach powiadomi biuro projektowe. Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po wykonaniu elementu nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji. Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania stawiane w projekcie, co musi zostać uwzględnione w ofercie. Wszelkie roboty mają być prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem ZAKRES OPRACOWANIA. Zakres Projektu Wykonawczego Tom 4C obejmuje instalacje wentylacji - 4 -

5 2. INSTALACJA WENTYLACJI INFORMACJE OGÓLNE. Dla pomieszczeń wentylowanych i chłodzonych przyjęto strumienie powietrza zgodnie z poniższymi wytycznymi: Sala konferencyjna: 40 m 3 /os, Węzły sanitarne: 50m 3 /miskę ustępową, 25m 3 /pisuar Powierzchnie biurowe 2 wymiany na godzinę (nie mniej niż 40m 3 /(h*os)) korytarze 1 wymiany na godzinę szatnie 4 wymiany na godzinę Dla central biurowych przyjęto regulację wilgotności powietrza w okresie zimowym. Wilgotność w pomieszczeniach będzie utrzymywana na poziomie nie niższym niż 45%. Wilgotność w okresie letnim nie jest regulowana. Wszystkie urządzenia wentylacyjne i chłodnicze zabudowywane na obiekcie muszą bezwzględnie posiadać potwierdzenie swoich parametrów certyfikatem Eurovent. Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy PN-B-03434/99, PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskociśnieniowe [klasa wykonania N] pozostałe przewody. Szczelność instalacji wg normy PN B 76001/96 powinna odpowiadać klasie A [szczelność normalna]. We wszystkich kolanach oraz elementach trójników, w których one występują, należy wykonać łopatki kierownicze. Podłączenia nawiewników należy wykonać z izolowanych elastycznych przewodów, mocowanych szczelnie z użyciem opasek dociskających. Przy podwieszeniach i podparciach przewodów i kształtek wentylacyjnych należy stosować elastyczne podkładki amortyzacyjne. Montaż przewodów należy przeprowadzić starannie, tak, aby uzyskać szczelność połączeń. Wszystkie elementy, które nie są wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczyć antykorozyjnie. Podejścia do nawiewników z przewodów izolowanych akustycznie i termicznie. Każda centrala zostanie wyposażona w filtr klasy EU4. W centralach z sekcjami nawilżania należy zastosować dodatkowy stopień filtracji klasy F7. W celu ograniczenia emisji hałasu, przewiduje się dla każdej centrali montaż tłumików hałasu zarówno po stronie ssawnej jak i tłocznej centrali, dobrane w sposób pozwalający na zachowanie dopuszczalnych normatywnych wartości hałasu. Urządzenia wentylacyjne [centrale klimatyzacyjne, wentylatory, agregat, itp] montować wg ich instrukcji montażu. Na granicy stref pożarowych oraz przy przejściu przez ściany oddzielenie pożarowego zamontować klapy p.poż. klasy EIS120 z wyzwalaczami topikowymi. Wszystkie klapy pożarowe zamontowane na granicy strefy pożarowej serwerowni należy wyposażyć w siłownik 24V z krańcówkami otwarty/zamknięty i wpiąć do systemu SAP serwerowni. W celu umożliwienia wyregulowania instalacji nawiewnej i wywiewnej, nawiewniki i elementy wywiewne powinny być wyposażone w przepustnice regulacyjne, oprócz tego należy zamontować przepustnice na odgałęzieniach przewodów IZOLACJE Przewody nawiewne układów chłodzenia w serwerowniach zaizolować otulinami kauczukowymi z płaszczem z folii aluminiowej, samoprzylepnymi, o grubości 4cm. Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku izolować otulinami z wełny mineralnej lamella klejonej o grubości 4cm. Przewody prowadzone po dachu, między centralą a budynkiem, oraz między centralą a tłumikami (wraz z tłumikami) zaizolować otulinami o grubości 10cm, i zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku zaleca się izolować wełną mineralną od wewnętrznej strony. W tym celu należy zwiększyć kanały o 10cm z każdej strony. Grubości izolacji podano dla sumarycznego współczynnika lambda izolacji nie gorszego niż W/m 2 K, przy ujęciu mostków cieplnych liniowych i punktowych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na mostki w przypadku izolacji kanałów prowadzonych na zewnątrz! - 5 -

6 W sytuacjach nieopisanych powyżej przewody zaizolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - załącznik 2 paragraf 1.5. Płyty kauczukowe należy sklejać ze sobą na łączeniach w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. Wykonując izolację należy zwrócić uwagę na zapewnienie szczelności izolacji i jej osłony w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. Należy zabezpieczyć izolację przed obsuwaniem się i opadaniem, przez przyklejenie lub mocowanie za pomocą gwoździ zgrzewanych. Płyty kauczukowe należy sklejać ze sobą na łączeniach w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. Wykonując pozostałą izolację (z mat z wełny mineralnej lamella na folii aluminiowej) folię kleić na łączeniach taśmą samoprzylepną aluminiową. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie szczelności izolacji i jej osłony w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci. W szachtach wentylacyjnych należy zabezpieczyć izolację przed obsuwaniem się i opadaniem ODZYSK CIEPŁA Z POWIETRZA WYWIEWANEGO. Wszystkie centrale wyposażone zostaną w sekcje odzysku ciepła : dla centrali przeznaczonej do toalet przy wykorzystaniu układu z czynnikiem pośrednim, z zachowaniem całkowitej izolacji strumieni. dla central przeznaczonych dla biur, pomieszczeń socjalnych z wykorzystaniem wymiennika obrotowego Ekonomiczna i energooszczędna praca zaprojektowanych instalacji będzie zapewniona przez zmniejszanie wydajności wentylatorów podczas przerw w pracy biur oraz automatyczną regulację wydajności chłodniczej i grzewczej w pomieszczeniach ZABEZPIECZENIA PRZED HAŁASEM I WIBRACJAMI. Zabezpieczenie przed hałasem i wibracjami W celu zabezpieczenia przed hałasem i wibracją zastosowano: centrale klimatyzacyjne w pełnej obudowie z warstwą izolacyjną oraz amortyzacją zespołów wentylatorowych, tłumiki akustyczne po stronie ssawnej i tłocznej wentylatorów, króćce i podkładki elastyczne. Przy ostatecznym wyborze dostawcy central, wentylatorów, tłumików, nawiewników i wywiewników, należy zwrócić uwagę, by urządzenia te charakteryzował taki poziom mocy akustycznej (zdolność tłumienia w przypadku tłumików), aby po uwzględnieniu chłonności akustycznej pomieszczeń, poziom hałasu pochodzącego od wszystkich urządzeń i elementów instalacji, w strefie przebywania ludzi, w każdym pomieszczeniu, nie przekraczał wartości ustalonych przez normę PN-87/B-02151/ BADANIA I URUCHOMIENIA. Należy zwrócić uwagę, że wkłady filtrów nie podlegają regeneracji i muszą być zamontowane do czystych instalacji. Podczas pracy instalacji przy wyjętych filtrach, wentylator należy uruchamiać przy przymkniętej przepustnicy regulacyjnej. Następnie należy przeprowadzić rozruch i regulację z wykonaniem pomiarów wydajności urządzeń [wentylator, nagrzewnica, chłodnica] oraz instalacji [nawiewniki, elementy wywiewne]. Regulacja wywiewu będzie przeprowadzona po wyregulowaniu nawiewu. Po uzyskaniu odpowiednich wyników przepustnice zblokować w położeniu gwarantującym wymagany przepływ. Prace rozruchowe wykonać wg PN-EN-12599/02 Wentylacja budynków procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt 5, COBRTI INSTAL Po wykonaniu regulacji przeprowadzić badanie poziomu hałasu. Należy także przeprowadzić badania sprawdzające szczelność kanałów 2.6. WYTYCZNE P.POŻ. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o odporności ogniowej EIS

7 Przewody wentylacji przechodzące przez strefę pożarową, której nie obsługują należy obudować elementami o klasie odporności ogniowej EIS120 bądź też wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające. Wszystkie przebicia przegród będących oddzieleniami pożarowymi należy wypełnić wokół klap przeciwpożarowych materiałem uszczelniającym o odporności ogniowej równej odporności przegrody. Przejścia przewodów rurowych przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać jako ogniowe. Klapy przeciwpożarowe odcinające zaprojektowano o odporności ogniowej EIS PRZEBICIA I ICH ZABEZPIECZENIE Instalacje przechodzące przez ściany należy prowadzić w wyznaczonych przebiciach pokazanych w opracowaniu konstrukcyjnym. Zabezpieczenie przebić zgodnie z projektem konstrukcji stosując wymienione tam sposoby zabezpieczenia stropów i ścian. Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami, przejścia instalacji rurowych należy wykonywać w przepustach rurowych, dla instalacji wychodzących z budynku z pomieszczeń poniżej poziomu terenu należy wykonać certyfikowane przepusty wodo gazoszczelne w ścianie zewnętrznej budynku

8 3. SYSTEMY WENTYLACYJNE BIUROWE Przewidziano wspólny układ wentylacyjny dla parteru i pietra 1 -N1/W1, piętra 2 i 3 -N2/W2 oraz oddzielny na piętra 4 -N3/W3. Do każdego z układów na danym piętrze wpięta zostanie również wentylacja korytarzy. Dla każdego układu przewidziano osobną centralę wentylacyjną umieszczoną na dachu budynku. Za i przed centralami zaprojektowano tłumiki akustyczne o tłumieniu pozwalającym zredukować hałas za tłumikiem do 45 db(a). Centrale wyposażone będą w nagrzewnice wodne, chłodnice z czynnikiem glikolowym, filtry EU4 i EU7, rotacyjne wymienniki ciepła oraz sekcje nawilżania, co umożliwi doprowadzenie wstępnie uzdatnionego termicznie powietrza do pomieszczeń. Normowanie wilgotności w okresie zimowym, utrzymywana wilgotność min. 45%. Prowadzenie kanałów z centrali do pomieszczeń biurowych w szachtach wentylacyjnych. Do pomieszczeń doprowadzane będzie powietrze świeże o temperaturze: zimą tn =+20 o C latem tn =+21 o C Powietrze wychodzące z centrali w okresie letnim będzie miało temperaturę +18 o C. Podgrzanie powietrza na przewodach nie powinno być większe niż 3 o C. Powietrze będzie doprowadzane pod króciec ssawny klimakonwektora. W klimakonwektorze powietrze świeże będzie się mieszało z obiegowym, następnie będzie schładzane (w okresie letnim) lub ogrzewane (w okresie zimowym) i nawiewane do pomieszczenia przez nawiewniki umieszczone w stropie podwieszonym. W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano nawiewniki wirowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą. Wywiew powietrza będzie się odbywał poprzez kratki kontaktowe do przestrzeni stropu podwieszonego, a następnie układem kanałów wywiewnych do central wentylacyjnych WENTYLACJA SERWEROWNI Nawiew powietrza świeżego i wywiew do serwerowni odbywać się będzie z układu N1/W1 wspólnego dla biur i serwerowni na parterze. Jako elementy nawiewne i wywiewne powietrza świeżego zaprojektowano kratki wentylacyjne z przepustnicami. W obszarze serwerowni ze względu na duże zyski ciepła projektuje się klimatyzatory schładzające powietrze obiegowe i rozprowadzające je po pomieszczeniu poprzez nawiewniki wyporowe. Nawiewniki wyporowe umieszczono przy ścianach za serwerami. Powietrze schłodzone będzie zasysane przez szafy serwerowe, a następnie będzie zasysane przez klimatyzatory. W obszarze serwerowni nie należy stosować przewodów elastycznych od klimatyzatorów do nawiewników. UWAGA: W celu prawidłowej pracy systemu należy zastosować szafy serwerowe z pełną tylną ścianą i pionowym wyrzutem gorącego powietrza WĘZŁY SANITARNE. Zaplecza sanitarne oraz pomieszczenia gospodarcze będą obsługiwane z niezależnej centrali nawiewnowywiewnej N6/W6 umieszczonej na dachu budynku Urządzenie wraz z czerpnią i wyrzutnią umieszczone na dachu. Za i przed centralą zaprojektowano tłumiki akustyczne. Centrala wyposażona będzie w nagrzewnicę, chłodnicę, wymiennik ciepła z czynnikiem pośrednim oraz filtr co najmniej EU4 Do pomieszczeń doprowadzane będzie powietrze świeże o temperaturze: zimą tn =+20 o C latem tn =+21 o C Powietrze wychodzące z centrali w okresie letnim będzie miało temperaturę +18 o C. Podgrzanie powietrza na przewodach nie powinno być większe niż 3 o C. Prowadzenie kanałów z centrali do poszczególnych kondygnacji w szachcie instalacyjnym. Nawiew do pomieszczeń sanitarnych poprzez nawiewniki umieszczone w przedsionku, wywiew przez zawory wentylacyjne umieszczone w toaletach

9 Zaplecze sanitarne zlokalizowane obok pomieszczenia socjalnego na parterze obsługiwane będzie przez niezależny układ wywiewny z wentylatorem wywiewnym umieszczonym na dachu budynku. Na instalacji przed wentylatorem należy umieścić tłumik akustyczny. Nawiew powietrza z sąsiedniego pomieszczenia socjalnego POMIESZCZENIA SOCJALNE. Pomieszczenia socjalne będą obsługiwane przez centralę N7/W7 umieszczoną na dachu budynku. układ wentylacyjny ma za zadanie dostarczenie powietrza świeżego oraz ogrzewanie pomieszczenia w okresie zimnym. Za i przed centralą zaprojektowano tłumiki akustyczne o tłumieniu pozwalającym zredukować hałas za tłumikiem do 45 db(a). Centrala wyposażone będzie w nagrzewnicę wodną, chłodnicę z czynnikiem glikolowym, filtry EU4 oraz rotacyjny wymiennik ciepła. Prowadzenie kanałów z centrali do pomieszczeń socjalnych w szachtach wentylacyjnych. Do pomieszczeń doprowadzane będzie powietrze świeże o temperaturze: zimą tn =+40 o C latem tn =+21 o C Powietrze wychodzące z centrali w okresie letnim będzie miało temperaturę +18 o C. Podgrzanie powietrza na przewodach nie powinno być większe niż 3 o C. W pomieszczeniach socjalnych ilość nawiewanego powietrza sterowana będzie w zależności ilości osób przebywających w pomieszczeniu. W tym celu projektuje się układ automatycznej regulacji wydatku firmy SWEGON, złożony z jednostki komunikacyjnej SUPERWISE+, współpracującej z automatyką centrali, czujnikami wilgotności i czujnikami obecności, przepustnicami aktywnymi nawiewnymi ADAPT DAMPER Slave oraz przepustnicami aktywnymi wywiewnymi ADAPT DAMPER Master ze zintegrowanym czujnikiem jakości powietrza. Powietrze będzie nawiewane przez nawiewniki wirowe umieszczone w centralnej części pomieszczenia oraz nawiewniki szczelinowe umieszczone nad oknami. Zaprojektowano nawiewniki ze skrzynką rozprężną i przepustnicami. Skrzynki rozprężne W pomieszczeniach socjalnych, ze względu na niewielką przestrzeń międzystropową, wykonać skrzynki rozprężna wysokości 24cm. Wywiew powietrza z pomieszczeń poprzez wywiewniki umieszczone w stropie oraz poprzez okapy umieszczone nad kuchenkami. Dobór okapów w części architektonicznej. Okapy należy montować bez wentylatorów ponieważ cały układ wywiewny jest wpięty do wspólnego wentylatora wywiewnego umieszczonego w centrali. Na odejściach kanałów wywiewnych do wywiewników należy zamontować klapy zwrotne uniemożliwiające przedostanie się powietrza z okapu do drugiej części pomieszczenia LOKALE USŁUGOWE W zakres opracowania wchodzi doprowadzenie kanałów nawiewnych i wywiewnych do granicy lokali usługowych. Dla każdego z lokali projektuje się kanał nawiewny, wywiewny bytowy oraz wywiewny sanitarny wyprowadzone na dach i zakończone czerpniami/wyrzutniami powietrza. Uwaga: Projekt wentylacji lokali usługowych jest poza zakresem opracowania. Najemca lokali jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie projektu wentylacji POMIESZCZENIA TECHNICZNE W PODZIEMIU POMIESZCZENIA PRZYŁĄCZA WODY I SEPARATORA. W pomieszczeniu przyłącza wody projektuje się nawiewną wentylację grawitacyjną oraz wentylator wywiewny wspólny dla pomieszczenia wodomierza i pomieszczenia separatora wyrzucający powietrze w obszar garażu - zład W5. Nawiew powietrza do pomieszczenia separatora odbywać się będzie poprzez kratkę transferową umieszczoną w ścianie graniczącej z pomieszczeniem wodomierza. W pomieszczeniach przyjęto 1-krotność wymiany powietrza. Projektuje się wentylator wywiewny K125 XL z dedykowanym regulatorem REU firmy Systemair. Podłączenie regulatora i wentylatora oraz rozruch w zakresie montażu POMIESZCZENIE PODŁĄCZENIA TP. W pomieszczeniu przyłącza TP projektuje się nawiew powietrza przez kratki kompensacyjne p.poż. umieszczone w ścianie graniczącej z garażem, wywiew w obszar garażu poprzez wentylatory wywiewne umieszczone pod stropem - zład W18. W pomieszczeniu przyjęto 1-krotność wymiany powietrza - 9 -

10 Projektuje się wentylator wywiewny K100 M z dedykowanym regulatorem REU firmy Systemair. Podłączenie regulatora i wentylatora oraz rozruch w zakresie montażu POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE, KORYTARZE. Dla pomieszczeń magazynowych i korytarzy zlokalizowanych w piwnicy projektuje się mechaniczną wentylację nawiewną z czerpnią dachową. Instalacja nawiewna N4 wyposażona jest w wentylator, tłumik, nagrzewnicę i filtr powietrza. Wywiew powietrza z poszczególnych pomieszczeń realizowany jest wentylatorami wywiewnymi w przestrzeń garażu. Wywiew-złady: W13, W14, W15, W16, W17 Projektuje się wentylator nawiewny K160 XL z dedykowanym regulatorem REU firmy Systemair. Jako wentylatory wywiewne zastosowano wentylatory K100M oraz K125XL wraz z regulatorami REE firmy Systemair. Lokalizacja wentylatorów wg rysunków Podłączenie regulatora i wentylatora oraz rozruch w zakresie montażu WENTYLACJA POMIESZCZEŃ ELEKTRYCZNYCH WENTYLACJA OGÓLNA POMIESZCZEŃ TRAFOSTACJI W pomieszczeniach rozdzielni SN, NN i komorach transformatorowych zaprojektowano system wentylacji mechanicznej wywiewnej W10. Nawiew powietrza z przestrzeni garażu przez kratki transferowe umieszczone nad podłogą. System W10 wywiewa powietrze pod stropem w obszar garażu. Zaprojektowano wentylator wywiewny K315L EC wraz z regulatorem EC-Vent+panel sterujący z możliwością wyjścia do sytemu BMS budynku po protokole Modbus. Wentylator wraz z regulatorem i przewodami elektrycznymi w zakresie dostawy. Jako elementy wywiewne zaprojektowano kratki wywiewne z przepustnicami WENTYLACJA DODATKOWA ROZDZIELANI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Z uwagi na możliwość wypełnienia rozdzielnic gazem obojętnym ciężkim w pomieszczeniu rozdzielni średniego napięcia projektuje się dodatkowo wentylację wywiewną W11 pracującą w celu przewietrzenia pomieszczenia przed wejściem człowieka. Zaprojektowano wentylator wywiewny K160L z regulatorem REU firmy Systemair. Wentylator wraz z regulatorem i przewodami elektrycznymi w zakresie dostawy. Kratki wywiewne należy umieścić pod podłogą techniczną. Przyjęto krotność wymian podczas przewietrzania -6h -1 System W11 wywiewa powietrze nad dach budynku. Uruchamiany jest ręcznie przed wejściem obsługi do pomieszczenia w celu przewietrzenia go i usunięcia ewentualnych gazów szkodliwych. Po uruchomienia systemu przed wejściem do pomieszczenia powinno się odczekać 10minut PRZEDSIONEK P.POŻ. W przedsionku p.poż projektuje się mechaniczną wentylację nawiewną nadciśnieniową-w12. W pomieszczeniu przyjęto 4 wymiany powietrza na godzinę. Nawiew powietrza do pomieszczenia przewiduje się z sasiadującej klatki schodowej. Wywiew powietrza z pomieszczenia poprzez nieszczelności w drzwiach. Przewiduje się stałą pracę wentylatora. Zaprojektowano wentylator K200M z regulatorem REU firmy Systemair. Zasilanie wentylatora sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu kablem pożarowym z mocowaniem w systemie PH 90. Przy wentylatorze w ścianie należy zaprojektować klapę ppoż. EIS 60 z topikiem GARAŻ Dla garażu podziemnego zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną sterowaną czujnikami poziomu stężenia tlenku węgla w pomieszczeniu, załączaną automatycznie w momencie wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych stężeń tlenku węgla oraz cyklicznie przez zegar sterujący. Detektory należy umieścić w miejscach ewentualnego zastoju powietrza, przy wejściach/wyjściach z garażu oraz w rozstawie zapewniającym pokrycie strefą oddziaływania całego garażu. Nawiew grawitacyjny poprzez otwory kompensacyjne w stropie oraz przez perforację w bramie wjazdowej. Przewiduje się zorganizowanie mechanicznej wentylacji wywiewnej w taki sposób, by 50% powietrza usuwane było znad podłogi garażu i 50% spod stropu. Kratki wywiewne będą z dala od wlotów powietrza, tak by zapewnić prawidłowe przewietrzanie strefy garażu. Wydajność układu dobrano na ilość miejsc postojowych. Przyjęto 200m3/(h*samochód)

11 Całkowity strumień wywiewny wynosi V=12800m 3 /h Ze względu na duży strumień wywiewny zaprojektowano dwa złady wywiewne W8 i W9. Każdy ze zładów wyposażony jest w wentylator wywiewny MUB D4-A2 IE2 z regulatorem dwunastawnym RTRDU7 firmy Systemair. Pracę wentylatorów przewiduje się na dwóch stopniach pracy:. Pierwszy stopień załączany będzie w celu cyklicznego przewietrzania oraz przy stężeniu CO w garażu na poziomie 20ppm. Drugi stopień pracy wentylatorów będzie załączany w przypadku osiągnięcia stężeń CO równego 100ppm. Przed wentylatorami przewiduje się montaż tłumików hałasu. Poziom ciśnienia akustycznego wentylatora wraz z tłumikami utrzymany jest na poziomie max. 65dBA, przy założonej obudowie tłumiącej szachtu minimum 20dBA. Kanały wykonane będą z blachy ocynkowanej, typ A/I, Kanały na odcinku do wentylatora nie są izolowane. Na odcinku od wentylatora do szachtu kanały należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grubości 4cm. Szacht wywiewny na całej długości powinien być obudowany do klasy EI60. Powietrze wywiewane nie jest w żaden sposób uzdatniane, a garaż jest nieogrzewany CENTRALE WENTYLACYJNE Każda z central wentylacyjnych wyposażona zostanie w: filtrację powietrza nawiewanego i wywiewanego na filtrach klasy co najmniej G4, odzysk ciepła wymiennik krzyżowy, wymiennik obrotowy lub wymiennik z czynnikiem pośrednim podgrzewanie powietrza zimą na nagrzewnicy zasilanej wodą o parametrach 75/55 o C, chłodzenie powietrza (latem) na chłodnicy glikolowej 7/13 o C Centrale biurowe posiadają sekcję nawilżania powietrza, uzdatniające powietrze w okresie zimowym do wartości 45% wilgotności. Przed sekcjami nawilżania zastosowano w centralach filtry klasy F7. Nawilżacze parowe umieszczono na dachu budynku w obudowach mrozoodpornych. Instalacja nawiewna będzie pracowała ze 100% udziałem powietrza świeżego i z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. Wentylatory w centralach będą wyposażone w falowniki zapewniające stałą wydajność strumienia powietrza przy zmiennych oporach instalacji (filtry). Centrale wyposażyć w tłumiki akustyczne o tłumieniu pozwalającym zredukować hałas za tłumikiem do 45dB(A). Wentylacja będzie działać z różnymi wydatkami w zależności od stanu pracy: pełny wydatek w godzinach pracy, wydatek ograniczony do 30-50% - poza godzinami pracy. Przełączanie układu do pracy z wyższą wydajnością odbywa się zgodnie z programem czasowym. Przełączanie stanów pracy central wentylacyjnych należy ustawić w trybie tygodniowym z uwzględnieniem nocnych przestojów i dni wolnych. Centrale wraz z automatyką i przewodami elektrycznymi w zakresie dostawy. Dane central wentylacyjnych: N1/W1 - strumień nawiewny Vn=8800 m 3 /h - strumień wywiewny Vw=8700 m 3 /h - spręż dyspozycyjny -nawiew pd=400 Pa - spręż dyspozycyjny -wywiew pd=400 Pa - moc grzewcza Qn=14,2 kw - moc chłodnicza Qch=35,1 kw - temperatura nawiewu latem tn=+18 o C - temperatura nawiewu zimą tn=+20 o C - sprawność odzysku ciepła 84% N2/W2 - strumień nawiewny Vn=10260 m 3 /h - strumień wywiewny Vw=10210 m 3 /h - spręż dyspozycyjny -nawiew pd=400 Pa - spręż dyspozycyjny -wywiew pd=400 Pa - moc grzewcza Qn=17,3 kw

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV

ETAP AIII BUDYNEK A3. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 TOM IV / ZESZYT IV FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) INSTALACJE GRZEWCZE, KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE Dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 134.17-05 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN. CPV 45332000-3, INSTALACJI GAZOWEJ CPV 45333000-0, WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331200-8

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ RZESZÓW BRANŻA SANITARNA ADRES INWESTORA: INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia -

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia - Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT MATERIAŁÓW... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 14 7. OBMIAR ROBÓT... 15 8. ODBIÓR ROBÓT... 16 9. Podstawa płatności...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz.nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód 5)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni węglowej w budynku

Bardziej szczegółowo