Regulamin uczestnictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin uczestnictwa"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa 1 [Postanowienia ogólne] Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z O.O. Spółka Komandytowa, ul. Leonarda 1/8, Kielce, numer podmiotu w KRS: , REGON: , NIP: Każda osoba korzystająca z Kursu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem a nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika Kursu z zawartych w nim zasad. 2 [Definicje] 1. Angloville Angloville Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Leonarda 1/8, Kielce, numer podmiotu w KRS: , REGON: , NIP: , zwana dalej Organizatorem Kursu. 2. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Angloville pod adresem zajmujący się organizacją programów doskonalenia języka angielskiego. 3. Kurs - usługi oferowane przez Angloville; 4. Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Konsument - osoba fizyczna dokonującą zgłoszenia w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 6. Strony Klient i Angloville łącznie. 7. Prima Tour Biuro turystyczne będące organizatorem noclegów, wyżywienia i transportu dla Klientów Angloville na czas trwania Kursu, z siedzibą przy ulicy Staszica 1/ Kielce, posiadające NIP Regulamin oznacza niniejszy regulamin. 3 [Usługi] 1. Angloville prowadzi Serwis, za pomocą którego oferuje organizację kursu języka angielskiego zgodnie z planem programu dostępnym na stronie: 2. Angloville udzieli Klientowi wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących Kursu publikując szczegółowe informacje na stronie: 4 [Zgłoszenia] 1. Warunkiem skorzystania przez Klienta z Kursu jest prawidłowe wypełnienie formularza rezerwacyjnego online dostępnego na stronie: Za osoby niepełnoletnie wszelkie czynności podejmują opiekunowie prawni takiej osoby, a w szczególności czynności w zakresie rezerwacji lub zakupu Kursu, podpisania umowy. 2. Klient, nie będący konsumentem, przesyłając do Angloville formularz zgłoszeniowy automatycznie akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

2 3. Klient, będący konsumentem potwierdza że otrzymał, zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin poprzez złożenie podpisu pod regulaminem w biurze (adres: ul. Wilcza 50/52, Warszawa). 4. Rezerwacja Kursu zostanie potwierdzona przez Angloville pisemnie lub drogą elektroniczną nie później w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Angloville poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 5. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji Klienta nie będącego konsumentem dochodzi do zawarcia umowy na warunkach określonych w rezerwacji, jej potwierdzeniu oraz w niniejszym regulaminie. 6. Zawarcie umowy z Klientem będącym konsumentem następuje z chwilą złożenia przez strony, a w przypadku osoby niepełnoletniej przez jej opiekuna prawnego, podpisów pod regulaminem, wydrukami: formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenia rejestracji na warunkach określonych w tych dokumentach. 5 [Opłaty] 1. Opłata będąca wynagrodzeniem Angloville pobierana z tytułu organizacji Kursu na rzecz Klienta wynosi 1699 (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto. 2. Opłata będąca wynagrodzeniem biura turystyki Prima Tour, pobierana z tytułu organizacji noclegów, wyżywienia i transportu w trakcie trwania Kursu na rzecz Klienta wynosi 1100 (słownie: tysiąc sto) złotych brutto. 3. Wykupienie Kursu Angloville oznacza także konieczność wykupienia usługi noclegowej, wyżywienia i transportu o której mowa w ust. 2 w trakcie trwania Kursu. 4. Angloville wystawi i prześle w formie elektronicznej na adres Klienta fakturę proforma, na co Klient wyraża zgodę. 5. Opłatę należy wpłacić najpóźniej na 7 dni od momentu wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Po wpłaceniu należności (na podstawie faktury pro forma), zostanie wystawiona faktura VAT zaliczkowa, zaś po zakończeniu szkolenia faktura VAT końcowa. 6. Klient zobowiązuje się wnieść opłatę za usługę noclegową, wyżywienie i transport do biura turystyki Prima Tour, wedle rezerwacji, której dokonał najpóźniej na 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu. 7. Uczestnictwo w Kursie możliwe jest dopiero po wpłaceniu całej kwoty za Kurs, tj złotych brutto na rzecz Angloville, oraz opłaty za nocleg, wyżywienie i transport, tj złotych brutto na rzecz podmiotu organizującego nocleg, wyżywienie i transport (biuro turystyki Prima Tour). 8. Opłata za Kurs, o której mowa w ust. 1. będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Angloville prowadzony przez Bank Pekao SA o numerze: Opłata za nocleg, wyżywienie i transport, o której mowa w ust. 2. i ust. 6. będzie płatna przelewem na rachunek bankowy biura Prima Tour o numerze rachunku : Klient zobowiązany jest do podania w tytule przelewu następujące dane: imię, nazwisko, data Kursu. 11. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego. 6 [Rezygnacja z Kursu] 1. Angloville przysługuje prawo do odwołania Kursu bez podania przyczyny. W razie odwołania Kursu Angloville zobowiązuje się zwrócić Klientowi otrzymaną wpłatę za Kurs. 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, nieobecności Uczestnika na szkoleniu, wniesiona przez niego opłata nie podlega zwrotowi. Niniejszego zapisu nie stosuje się w stosunku do Klientów będących konsumentami. 3. W przypadku rezygnacji Klientów będących konsumentami zarejestrowanymi bezpośrednio przez formularz zgłoszeniowy, jeżeli rezygnacja nastąpi: a) do 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia Angloville zwraca 100 % uiszczonej opłaty, pomniejszonej o poniesione przez Angloville koszty pośrednictwa, b) z ważnych przyczyn na mniej niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu, Angloville zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville.

3 c) bez ważnej przyczyny na mniej niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu Angloville zwróci uiszczoną opłatę z potrąceniem poniesionych kosztów z tytułu rezerwacji, a Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia szkody. 4. W przypadku rezygnacji Klientów będących konsumentami, zarejestrowanymi przez pośrednika za pomocą formularza zgłoszeniowego na jeżeli rezygnacja nastąpi: a) Do 14 dni od daty rejestracji przez formularz zgłoszeniowy, Angloville zwraca 100 % uiszczonej opłaty, b) Po 14 dniach od daty rejestracji i do 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia Angloville zwraca 100 % uiszczonej opłaty pomniejszonej o 350 zł brutto, będące kosztem obsługi rezerwacji zewnętrznych. c) z ważnych przyczyn na mniej niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu, Angloville zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville. d) bez ważnej przyczyny na mniej niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu Angloville zwróci uiszczoną opłatę z potrąceniem poniesionych kosztów z tytułu rezerwacji, a Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia szkody. 5. Brak wniesienia opłaty za Kurs zgodnie z 5 ust. 5 oznacza odstąpienie przez Klienta od umowy i rezygnację z Kursu. 6. Wszystkie rezygnacje należy kierować na piśmie do biura Angloville lub elektronicznie na adres 7 [Reklamacje] 1. Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od momentu ich zgłoszenia. 2. Reklamacje wymagające natychmiastowej interwencji powinny być zgłaszane bez zwłoki do Angloville w trakcie Kursu w formie pisemnej do przedstawiciela Angloville. 3. Reklamację należy przesłać w formie elektronicznej na adres 8 [Prywatność i poufność] 1. Angloville gromadzi i przetwarza podane przez Klientów dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Angloville Sp. z O.O. Spółka Komandytowa, ul. Leonarda 1/8, Kielce w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Kontakt: 3. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Klienta na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Angloville Sp. z O.O. Spółka Komandytowa w zakresie opisanym w pkt Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 5. Administrator zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. oraz żądania ich usunięcia.. 6. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Administratora poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. 7. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie. 8. Angloville zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów video, zrobionych podczas kursów dla zilustrowania swoich materiałów promocyjnych. Jeżeli Klient nie wyraża zgody, aby jego

4 zdjęcie lub materiał video z jego wizerunkiem pojawiło się w tych materiałach, powinien to zgłosić podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania video. 9 [Odpowiedzialność] 1. Uczestnik, który uniemożliwia lub znacząco utrudnia przeprowadzenie szkolenia, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników, pracowników i współpracowników Angloville lub innych osób obecnych w miejscu szkolenia może zostać wyproszony przez Angloville z kursu bez możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty lub kontynuacji kursu w tym lub innym terminie. W przypadku Uczestników niepełnoletnich, opiekun prawny Uczestnika niniejszym przyjmuje na siebie odpowiedzialność za niezwłoczny i bezpieczny odbiór Uczestnika z miejsca, w którym odbywa się Kurs, na własny koszt. 2. Angloville jest organizatorem wyłącznie szkolenia językowego. Organizatorem usługi noclegowej, wyżywienia i transportu jest biuro turystyczne Prima Tour. 3. Biuro Prima Tour ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizację usługi noclegowej, wyżywienia i transportu. 10 [Siła wyższa] 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań wynikających z zawartej umowy, jeżeli wypełnienie takich zobowiązań zostało opóźnione, uniemożliwione lub utrudnione na skutek działania siły wyższej. 2. Siła wyższa obejmuje działania wojenne (wojny wypowiedziane lub nie), konflikty, rozruchy, strajki, działania militarne, powstania, powodzie, embarga, oraz jakiekolwiek inne wypadki lub katastrofy naturalne leżące poza kontrolą Stron bez względu na to, czy ich charakter jest podobny lub nie do wymienionych powyżej. 3. W przypadku, gdy działanie siły wyższej wpłynie na realizację umowy, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni. W takim przypadku Strony przeprowadzą konsultacje i podejmą wszelkie rozsądne kroki mające na celu zminimalizowanie skutków działania siły wyższej. 4. W przypadku gdy działanie siły wyższej trwa nieprzerwanie przez okres 30 dni (słownie: trzydzieści dni) tak, że wykonanie zawartej umowy stanie się niemożliwe, każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, powiadamiając o tym na piśmie drugą Stronę. 11 [Prawa autorskie] 1. Wszelkie materiały udostępniane w Serwisie dostępnym na a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Angloville i/lub odwiedzanie stron Angloville, Klient nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania. 2. W przypadku, gdy Klient pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach Angloville proszony jest o kontakt na adres 12 [Zawiadomienia] Wszelkie pisemne zawiadomienia w związku z wykonaniem umowy i regulaminu Klient zobowiązuje się przekazać Angloville osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego lub na wskazany adres mailowy. Datą obowiązującą jest data otrzymania takiego pisemnego zawiadomienia.

5 Dane korespondencyjne Organizatora Kursu : Angloville Sp. z O.O. Spółka Komandytowa ul. Leonarda 1/ Kielce Tel: Dane korespondencyjne Organizatora noclegów, wyżywienia i transportu: Biuro Turystyczne Prima Tour ul. Staszica 1/205 (II piętro) Kielce Tel.: Fax: primatour.pl 13 [Postanowienia końcowe] 1. Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Angloville Sp. z O.O. Spółka Komandytowa 2. w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. 3. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Klienta poprzez zgłoszenia na adres 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271). 5. Kwestie sporne nie objęte regulaminem, które mogą zaistnieć na tle wykonywania umowy, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora Kursu,w stosunku do konsumentów sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo wedle ustawy. 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2015 r. Uczestnik szkolenia oświadcza niniejszym, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, przyjął do wiadomości wszelkie jego postanowienia i w momencie decyzji na uczestnictwo w Kursie przejmuje na siebie wszystkie określone w regulaminie zobowiązania.

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa 1 [Postanowienia ogólne] Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z O.O. Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Forum Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Firmie Skandia Bogdan Palka

Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Firmie Skandia Bogdan Palka Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Firmie Skandia Bogdan Palka 1 Definicje 1. Regulamin niniejszy dokument regulujący zasady dokonywania transakcji związanych z zamówieniem i realizacją rezerwacji

Bardziej szczegółowo

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą.

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.dossiernaturalnychterapii.pl Serwis jest prowadzony przez: Poczta Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży internetowej Speed Day sp. z o.o.

Regulamin sprzedaży internetowej Speed Day sp. z o.o. Regulamin sprzedaży internetowej Speed Day sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców z Portalu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę w zakresie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; Regulamin e-sklepu Centrum Edukacyjnego Active School Rozdział I 1 Informacje 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Sklep część

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2014r. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Obowiązuje od 01.01.2014r. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. Regulamin zakupów APIS ON-LINE 1 Obowiązuje od 01.01.2014r. Sklep internetowy APIS, działający pod adresem http://www.sklep.apis.biz.pl prowadzony jest przez: APIS Spółkę z o.o. Grupa SBS, Ujrzanów 175,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Znajdujący zastosowanie do zamówień składanych od dnia 25.12.2014r. 2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Regulamin sklepu internetowego Znajdujący zastosowanie do zamówień składanych od dnia 25.12.2014r. 2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Regulamin sklepu internetowego Znajdujący zastosowanie do zamówień składanych od dnia 25.12.2014r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com 1. Definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy

Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Regulamin usługi Płacę z Allegro za zakupy Artykuł 1. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: QXL POLAND podmiot administrujący Allegro, z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej

Bardziej szczegółowo