Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt"

Transkrypt

1 Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt, zwany dalej regulaminem. II. Właścicielem żaglowca S/Y Kapitan Borchardt jest firma Skłodowscy Yachting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Dane firmy: Skłodowscy Yachting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, ul. Poznańska 16/ Warszawa, NIP: , Regon: , Konto Bankowe: BZ WBK: III. Skłodowscy Yachting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA zwana dalej Armatorem prowadzi działalność komercyjną polegającą na organizacji rejsów. Sprzedaż prowadzona jest przez stronę internetową oraz przez Biuro Armatorskie mieszczące się w Warszawie przy ul. Poznańskiej 16/4 oraz przez Agentów z którymi Armator podpisał umowy. IV. Osobisty, telefoniczny, jak również wirtualny kontakt z Armatorem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do V. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. VI. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej. 2 Oferta I. Oferty rejsów prezentowane na stronie internetowej żaglowca stanowią ofertę handlową w myśl kodeksu cywilnego. Ceny rejsów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. II. Armator dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane dotyczące ofert rejsów umieszczonych w serwisie, były najbardziej jak to możliwe zgodne z rzeczywistością. Armator nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie ceny czy też zmianę trasy oferowanego rejsu. 1

2 III. W przypadku zmiany ceny rejsu lub anulowania rejsu, Armator jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta i umożliwienia wycofania zamówienia uczestnictwa w rejsie. IV. Armator zastrzega sobie prawo do wycofania się ze sprzedaży niektórych ofert rejsów znajdujących się na stronie internetowej 3 Zamówienia i płatność I. Zamówienia udziału w rejsie można składać w następujący sposób: a) poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie internetowej b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres c) telefonicznie, pod numerem (22) oraz (22) , w dni powszednie w godz. 9:00 do 17:00. II. Kupujący obowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu , pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia. Konieczne jest również podanie danych identyfikujących (numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu) oraz innych (kontaktu do osoby pozostającej na lądzie podczas trwania rejsu, uprawnień żeglarskich, oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia). III. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień oraz listy elektroniczne o wątpliwej treści nie będą rozpatrywane. IV. W przypadku braku akceptacji zamówienia przez Armatora w terminie 5 dni roboczych, zamówienie uznaje się za nieważne. V. Armator nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niestawienie się uczestnika w miejscu zbiórki wykupionego rejsu. VI. Armator wystawia faktury VAT na życzenie Klienta. Aby ją otrzymać należy powiadomić o tym Biuro Armatorskiego drogą mailową. VII. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania wpłat na konto Armatora zgodnie z terminami zawartymi w Umowie. VIII. Należność za rejs należy wpłacić przelewem na konto bankowe Armatora: BZ WBK: W tytule przelewu należy podać numer rejsu oraz imię i nazwisko Uczestnika. 2

3 IX. W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie Armator ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku rozwiązanie umowy jest traktowane jako odstąpienie Uczestnika od umowy, a uregulowanie płatności przebiega zgodnie z postanowieniami zawartymi w 4, pkt. III i IV. Armator ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Uczestnika o rozwiązaniu umowy. X. W przypadku dokonania nadpłaty wynikającej z pomyłki Uczestnika, Armator zastrzega, że zwróci nadpłaconą kwotę wyłącznie na pisemną prośbę Uczestnika, w ciągu 30 dni od momentu wpłynięcia prośby. 4 Odstąpienie od umowy przez Uczestnika oraz zmiana Uczestnika rejsu I. Uczestnik ma możliwość odstąpienia od umowy w dowolnym momencie. II. Za datę odstąpienia od umowy uznaje się datę otrzymania przez Armatora pisma informującego o zaistniałym fakcie. W przypadku trudności lub niemożności zawiadomienia Armatora o wypowiedzeniu umowy pisemnie lub drogą elektroniczną na czas, jest on obowiązany poinformować o fakcie telefonicznie. Uczestnik w każdym przypadku ma obowiązek dostarczyć drogą pocztową wypowiedzenie umowy w formie pisemnej.. Armator po otrzymaniu pisma drogą elektroniczną bądź pocztową zawiadamia Uczestnika o akceptacji wypowiedzenia. III. Odstąpienie od Umowy wiąże się z koniecznością pokrycia ewentualnych kosztów poniesionych uprzednio przez Armatora związanych z wykupieniem ubezpieczenia, biletami, rezerwacjami środków transportu itp., jeśli usługi te organizowane były za pośrednictwem Armatora. IV. W przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy, oprócz opłat ujętych w pkt. III, Armator ma prawo potrącić od uiszczonej przez Uczestnika kwoty opłatę skalkulowaną procentowo od wynagrodzenia za rejs, lecz w wysokości nie przekraczającej: a) 50% wynagrodzenia przy rezygnacji do 30 dni przed datą rozpoczęcia rejsu, b) 100% wynagrodzenia przy rezygnacji do 15 dni przed datą rozpoczęcia rejsu. V. Jeśli wartość uiszczonej przez Uczestnika kwoty przewyższa wysokość kwoty podlegającej potrąceniu, Uczestnikowi przysługuje zwrot różnicy miedzy tymi kwotami. VI. Uczestnik ma prawo przeniesienia praw wynikających z zawartej Umowy na inną osobę. VII. W celu przeniesienia praw na innego Uczestnika, Uczestnik przenoszący prawa musi złożyć oświadczenie o woli przekazania uprzednio wpłaconych kwot na rzecz wskazanej osoby, nabywającej prawa. Uczestnik nabywający prawa do rejsu jest zobowiązany do podpisania odrębnej umowy, co wiąże się z koniecznością akceptacji postanowień umowy i Warunków udziału w rejsie morskim S/Y Kapitan Borchardt. 3

4 Rozliczenie już wpłaconych kwot następuje indywidualnie pomiędzy Uczestnikiem przenoszącym prawa, a Uczestnikiem na którego prawa są przenoszone. Armator nie jest stroną w wyżej wymienionym rozliczeniu. VIII. Przeniesienie praw na innego Uczestnika nie jest równoznaczne z przeniesieniem praw do usług świadczonych przez zewnętrznych usługodawców, w szczególności towarzystwa ubezpieczeniowe i linie lotnicze. Wynikające z tego dodatkowe koszty są zależne od opłat przyjętych przez zewnętrznych usługodawców i w razie wystąpienia muszą zostać pokryte przez Uczestnika nabywającego prawa. 5 Zmiany warunków umowy oraz odwołanie rejsu I. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dotrzymania warunków umowy w związku z zaistnieniem czynników nie podlegających kontroli Armatora, w szczególności w wyniku warunków pogodowych, wypadków, awarii, działań i zaniechać osób trzecich, a także Uczestników. Jednocześnie Armator zobowiązuje się do współpracy z Uczestnikami w celu minimalizacji szkód i kosztów wynikłych w związku z zaistnieniem wyżej wymienionych czynników. II. Armator zastrzega sobie prawo zmiany trasy rejsu, odwiedzanych portów i długości postoju w związku z zaistnieniem czynników wymienionych w pkt. I, jak i w celu uniknięcia potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia Uczestników oraz bezpieczeństwa statku. III. Armator ma prawo odwołać planowany rejs w wyniku zaistnienia czynników wymienionych w pkt. I. W takim przypadku zobowiązuje się do zwrotu całości wniesionego przez Uczestnika wynagrodzenia za rejs. Zwrotowi nie podlegają koszta poniesione przez Uczestnika na rzecz usług świadczonych przez zewnętrznych usługodawców, w szczególności towarzystwa ubezpieczeniowe i linie lotnicze. IV. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 10 Uczestników na planowany rejs, Armator zastrzega sobie prawo do jego odwołania najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W takim przypadku zobowiązuje się do zwrotu całości wniesionego przez Uczestnika wynagrodzenia za rejs. Zwrotowi nie podlegają koszta poniesione przez Uczestnika na rzecz usług świadczonych przez zewnętrznych usługodawców, w szczególności towarzystwa ubezpieczeniowe i linie lotnicze. 4

5 6 Ochrona danych osobowych I. Dokonując rejestracji w serwisie Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej. II. Firma Skłodowscy Yachting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA daje gwarancję przestrzegania zasad ustawy z r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz gwarancję nie udostępniania ich innym osobom fizycznym i prawnym. 7 Roszczenia sporne I. Sądem właściwym do rozpatrywania powstałych sporów między firmą Skłodowscy Yachting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA a Kupującym jest Sąd właściwy dla siedziby Skłodowscy Yachting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA. II. Skłodowscy Yachting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie sprzedaży, za obowiązującą uznaje się wersję opublikowaną na stronie internetowej w dniu dokonania rezerwacji. III. Niezależnie od zapisu regulaminu dla sprzedawanych rejsów zastosowanie mają właściwe warunki uczestnictwa w rejsie morskim na S/Y Kapitan Borchardt. 8 Postanowienia końcowe I. Uczestnik ma prawdo do złożenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty zakończenia rejsu. Armator ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji klienta licząc od dnia wpłynięcia reklamacji. II. W sprawach nieuregulowanych Warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. III. Spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia, przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Armatora. 5

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl. 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl od dnia 30-10-2013.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DRECOTTON.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny DRECOTTON.pl i Sprzedającym jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo