Regulamin Konferencji LPG - Wyjątkowa Energia. Międzynarodowa Konferencja LPG. Warszawa,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konferencji LPG - Wyjątkowa Energia. Międzynarodowa Konferencja LPG. Warszawa, 5-6.03.2014"

Transkrypt

1 Regulamin Konferencji LPG - Wyjątkowa Energia. Międzynarodowa Konferencja LPG. Warszawa, Postanowienia ogólne 1.1 LPG - Wyjątkowa Energia. Międzynarodowa Konferencja LPG, zwana w dalszej części regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniu 5-6 marca 2014 roku w Sheraton Warsaw Hotel przy ulicy Bolesława Prusa 3 w Warszawie. 1.2 Organizatorem Konferencji jest Polska Organizacja Gazu Płynnego - Zwi!zek Pracodawców, z siedzibą przy ulicy Czackiego 3/5 w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , zwaną w dalszej części regulaminu Organizatorem. 1.3 Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich uczestników. 1.4 Konferencja odbywa się w oparciu o przepisy prawa polskiego, przepisy niniejszego regulaminu oraz wszelkich załączników wskazanych w regulaminie i stanowiących jego nierozerwalną część. 1.5 Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod linkiem: zwanym w dalszej części regulaminu Portalem. 2 Konferencja 2.1 Konferencja ma charakter zamknięty. 2.2 Informacje o programie oraz prelegentach Konferencji Organizator umieści na Portalu, jednak do dnia rozpoczęcia Konferencji ( ) mogą one ulegać zmianom, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 2.3 Podczas Konferenecji odbędą się wydarzenia towarzyszące: Prezentacja Raportu Rocznego POGP za 2013 rok Wieczorny bankiet 2.4 Wszystkim uczestnikom Konferencji Organizator zapewnia pakiet konferencyjny, w skład którego wejdą materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.

2 3 Warunki udziału w Konferencji 3.1 Uczestnikami Konferencji mogą być tylko osoby, które dokonały rejestracji za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na Portalu w zakładce rejestracja oraz wniosły określoną przez Organizatora opłatę uczestnictwa, zwaną w dalszej części regulaminu opłatą. 3.2 Uczestnik po poprawnym wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego i przesłaniu go do Organizatora otrzyma informację zwrotną w wersji elektronicznej na podany w formularzu adres skrzynki . Informacja będzie zawierała potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w Konferencji oraz numer konta bankowego na jakie w przeciągu 7 dni należy wpłacić określoną opłatę. 3.3 Od momentu wyniesienia określonej opłaty na konto bankowe, Organizator ma 7 dni na wystawienie faktury VAT i przesłanie jej na podany w formularzu adres skrzynki uczestnika oraz jej wersji drukowanej na adres korespondencyjny firmy. 3.4 Zgłoszenia udziału w Konferencji przyjmowane będą do 26 lutego 2014 roku. 3.5 Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest także zapoznanie się i akceptacja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego niniejszego regulaminu zamieszczonego na stronach Portalu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych przez uczestnika w ramach rejestracji. 4 Koszty udziału w Konferencji oraz wydarzeniach towarzyszących 4.1 Uczestnictwo w Konferencji jest płatne. Uczestnikami Konferencji mogą być tylko osoby, które spełniają warunki uczestnictwa w Konferencji, określone w Opłata za uczestnictwo w Konferencji jest różna w zależności od: Terminu rejestracji udziału uczestników w Konferencji poprzez Portal Wyboru opcji uczestnictwa - udziału w dwóch dniach Konferencji, lub tylko w bankiecie wieczornym, lub też wybór pełnego pakietu, czyli udziału w dwóch dniach Konferencji oraz bankiecie wieczornym. 4.3 Opłaty wynikacjące z uczestnictwa w Konferencji bądą realizowane w formie przelewów bankowych w złotych polskich (PLN) na rachunek bankowy: Deutsche Bank PBC S.A. Oddział Warszawa Budynek Focus

3 Al. Armii Ludowej 26, Warszawa IBAN: PL SWIFT: DEUTPLPK 4.4 Organizator upoważnia firmę Grupa TRIP do wspólnej organizacji Konferencji oraz do otrzymywania opłat i wystawiania faktur z tytułu uczestnictwa w Konferencji. 4.5 Brak terminowej płatności, opisanej w 3 traktowany jest przez Organizatora jako rezygnacja z udziału w Konferencji. 4.6 W uzasadnionych przypadkach uczestnik czy też firma zgłaszająca swoich przedstawicieli ma prawo do dokonania zmian nazwiska uczestnika. Wszystkie zmiany muszą być dokonane w formie pisemnej i przesłane do Organizatora na adres określony w 1, podpunkcie Koszty podróży służbowej, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 4.8 Organizator Konferencji pokrywa koszty organizacji Konferencji, pakietów konferencyjnych, publikacji, przerw kawowych oraz obiadów. 4.9 Uczestnictwo w wydarzeniu towarzyszącym określonych w 2, podpunkcie jest płatne. Koszty udziału oraz formularz zgłoszenia w tym wydarzeniu określone są na Portalu Uczestnik, który dokonał już opłaty uczestnictwa w Konferencji ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji. W przypadku rezygnacji do 14 lutego 2014 roku Organizator zwraca uczestnikowi 50% opłaty. Po przekroczeniu tego terminu Organizator nie zwraca opłaty. Informacje o rezygnacji należy kierować pod adres mailowy: 4.11 W przypadku gdy Organizator nie otrzyma informacji określonych w punkcie 4.10 z przyczyn od siebie niezależnych, a uczestnik nie weźmie udziału w części lub całości Konferencji, uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty Organizator Konferencji nie zwraca opłaty w przypadku odmowy otrzymania wizy przez uczestnika. 5 Noclegi 5.1 Organizator zarezerwował dla uczestników Konferencji określoną ilość pokoi hotelowych

4 w Sheraton Warsaw Hotel oraz wynegocjował specjalne opłaty noclegowe, zależne od rodzaju pokoju. 5.2 Informacja o cenach oraz formularz rezerwacji pokoi w Sheraton Warsaw Hotel przedstawione są na Portalu w zakładce zakwaterowanie. 5.3 Uczestnicy chcąc skorzystać z zarezerwowanych przez Organizatora pokoi zobowiązani są pobrać z Portalu formularz rezerwacji, wypełnić go oraz przesłać faxem pod wskazany w formularzu numer telefonu, należący do Działu Rezerwacji w Sheraton Warsaw Hotel. 5.4 Organizator nie ponosi kosztów noclegów uczestników, jedynie odpowiada za rezerwację wstępną. 6 Wizerunek 6.1 Administratorem danych podanych przez uczestnika w ramach zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji jest Organizator. Dane bądą przetwarzane w celu przeprowadzenia oraz realizacji Konferencji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie czy też niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia oraz realizacji Konferencji może uniemożliwić udział w Konferencji. 6.2 Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu nowoczesnych zabezpieczeń technicznych, są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania. 6.3 Organizator może zdecydować, że uczestnik, który poda niepełne lub nieprawdziwe dane nie zostanie dopuszczony do udziału w Konferencji. 7 Postanowienia końcowe 7.1 Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Portalu. 7.2 Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z Konferencji w przypadku, gdy działania uczestnika negatywnie wpływają na dobre imię lub w inny sposób wyrządzaj lub mogą wyrządzić szkodę Organizacji lub pozostałym uczestnikom Konferencji. 7.3 Niezależnie od powyższego, uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za swoje działania będące podstawą wykluczenia go z Konferencji, w szczególności ponosi pełną

5 odpowiedzialność odszkodowawczą względem Organizacji, Sheraton Warsaw Hotel oraz osób trzecich. 7.4 Uczestnik oświadcza, że akceptuje fakt, że w ramach Portalu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach i godzi się na zapoznanie z nimi. 7.5 Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w regulaminie nienaruszających podstawowych zasad Konferencji. Zmiany w regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników. Zmiany nie wymagają uzasadnienia. 7.6 Ewentualne informacje o zmianach lub wprowadzeniach poprawek do Regulaminu będą niezwłocznie publikowane na stronach Portalu lub drogą elektroniczną rozsyłane do uczestników. 7.7 W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa 1 [Postanowienia ogólne] Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z O.O. Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność 23-24 marca 2015 r. Ożarów Mazowiecki v. 1/10/14 z dnia 30.10.2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konferencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa 1 [Postanowienia ogólne] Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z O.O. Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi. Poznań, 16-17 października 2015 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi. Poznań, 16-17 października 2015 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi Poznań, 16-17 października 2015 r. Słownik definicji Na potrzeby niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warunki rezerwacji on-line (Hotel Basztowy) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Warunki rezerwacji on-line (Hotel Basztowy) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Warunki rezerwacji on-line (Hotel Basztowy) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. I. Definicje Usługodawca, Hotel - Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z siedzibą w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu 1. Regulamin posługuje się następującymi definicjami: 1 Definicje 1) Konferencja całodniowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY

REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY 1.1.Postanowienia niniejszego Regulaminu Konferencji Growth Experts Academy mają zastosowanie wobec Uczestników konferencji Growth Experts

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW I SPRZEDAŻY BILETÓW I FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU. Rozdział I Kwestie wstępne

REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW I SPRZEDAŻY BILETÓW I FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU. Rozdział I Kwestie wstępne REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW I SPRZEDAŻY BILETÓW I FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU Rozdział I Kwestie wstępne 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rejestracji uczestników i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży internetowej Speed Day sp. z o.o.

Regulamin sprzedaży internetowej Speed Day sp. z o.o. Regulamin sprzedaży internetowej Speed Day sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców z Portalu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę w zakresie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Forum Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 1.1 Warunki korzystania z Serwisu... 3 2. DEFINICJE... 3 3. PROCES REJESTRACJI... 5

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LogosTour

Regulamin Serwisu LogosTour Regulamin Serwisu LogosTour 1 Informacje ogólne Właścicielem Serwisu jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 (kod pocztowy: 00-379),

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH

Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH Regulamin Sklepu Internetowego esklep oraz telesprzedaży Telesklep HEYAH (sprzedaż na odległość bez umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z internetowego systemu rezerwacji i świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin korzystania z internetowego systemu rezerwacji i świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin korzystania z internetowego systemu rezerwacji i świadczenia usług drogą elektroniczną SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Zakres świadczonych usług i proces rezerwacji 4. Płatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH, POZOSTAŁYCH USŁUG HOTELOWYCH I POBYTU GOŚCI W HOTELU PREZYDENT**** W KRYNICY-ZDROJU

REGULAMIN REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH, POZOSTAŁYCH USŁUG HOTELOWYCH I POBYTU GOŚCI W HOTELU PREZYDENT**** W KRYNICY-ZDROJU REGULAMIN REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH, POZOSTAŁYCH USŁUG HOTELOWYCH I POBYTU GOŚCI W HOTELU PREZYDENT**** W KRYNICY-ZDROJU WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę,

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą.

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.dossiernaturalnychterapii.pl Serwis jest prowadzony przez: Poczta Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną Decydując się na korzystanie z usług Poland Car Parking sp. z o.o. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. pośredniczenia przy zawieraniu umów o udzielenie porad specjalistycznych

REGULAMIN. pośredniczenia przy zawieraniu umów o udzielenie porad specjalistycznych REGULAMIN pośredniczenia przy zawieraniu umów o udzielenie porad specjalistycznych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Serwisu educover.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Klient każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo