Regulamin uczestnictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin uczestnictwa"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa 1 [Postanowienia ogólne] Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z O.O. Spółka Komandytowa, ul. Leonarda 1/8, Kielce, numer podmiotu w KRS: , REGON: , NIP: Każda osoba korzystająca z Kursu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem a nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika Kursu z zawartych w nim zasad. 2 [Definicje] 1. Angloville Angloville Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Leonarda 1/8, Kielce, numer podmiotu w KRS: , REGON: , NIP: , zwana dalej Organizatorem Kursu. 2. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Angloville pod adresem zajmujący się organizacją programów doskonalenia języka angielskiego. 3. Kurs - usługi oferowane przez Angloville; 4. Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Konsument - osoba fizyczna dokonującą zgłoszenia w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 6. Strony Klient i Angloville łącznie. 7. Dwór Mościbrody firma organizująca noclegi, wyżywienie i transport dla Klientów Angloville na czas trwania Kursu, z siedzibą Dworskie Smaki Sp. z o.o., Mościbrody 52, Wiśniew, posiadająca NIP Dwór Zabuże firma organizująca noclegi, wyżywienie i transport dla Klientów Angloville na czas trwania Kursu, z siedzibą: Dwór w Zabużu, Renata Wanda Wojcieszak, BADEMOOR, ul. 22 Pułku Piechoty 50, Siedlce, posiadająca NIP Hotel Chojnik - firma organizująca noclegi, wyżywienie i transport dla Klientów Angloville na czas trwania Kursu, z siedzibą: Hotel Chojnik Sp. z o. o., ul. Powstańców Wielkopolskich 20, Ceradz Dolny, posiadająca NIP Hotel Stara Stajnia - firma organizująca noclegi, wyżywienie i transport dla Klientów Angloville na czas trwania Kursu, z siedzibą: Hotel Karczma Stara Stajnia Zawidowice S.C., Zawidowice 14a, Pleszew, posiadająca NIP Regulamin oznacza niniejszy regulamin. 3 [Usługi] 1. Angloville prowadzi Serwis, za pomocą którego oferuje organizację kursu języka angielskiego zgodnie z planem programu dostępnym na stronie: 2. Angloville udzieli Klientowi wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących Kursu publikując szczegółowe informacje na stronie:

2 4 [Zgłoszenia] 1. Warunkiem skorzystania przez Klienta z Kursu jest prawidłowe wypełnienie formularza rezerwacyjnego online dostępnego na stronie: 2. Klient, nie będący konsumentem, przesyłając do Angloville formularz zgłoszeniowy automatycznie akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie. 3. Klient, będący konsumentem potwierdza że otrzymał, zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin poprzez złożenie podpisu pod regulaminem w biurze Angloville (adres: ul. Wilcza 50/52, Warszawa). 4. Rezerwacja Kursu zostanie potwierdzona przez Angloville pisemnie lub drogą elektroniczną nie później w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Angloville poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 5. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji Klienta nie będącego konsumentem dochodzi do zawarcia umowy na warunkach określonych w rezerwacji, jej potwierdzeniu oraz w niniejszym regulaminie. 6. Zawarcie umowy z Klientem będącym konsumentem następuje z chwilą złożenia przez strony podpisów pod regulaminem, wydrukami: formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenia rejestracji na warunkach określonych w tych dokumentach. 5 [Opłaty] 1. Opłata będąca wynagrodzeniem Angloville pobierana z tytułu organizacji Kursu na rzecz Klienta wynosi: a (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto dla Kursów Angloville Zabuże organizowanych na terenie obiektu Dwór Zabuże, b (słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto dla Kursów Angloville Mościbrody, organizowanych na terenie obiektu Dwór Mościbrody, c (słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto dla Kursów Angloville Chojnik, organizowanych na terenie obiektu Hotel Chojnik. d (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto dla Kursów Angloville Stara Stajnia, organizowanych na terenie obiektu Hotel Stara Stajnia 2. Opłata będąca wynagrodzeniem ośrodków hotelowych, pobierana z tytułu organizacji noclegów, wyżywienia i transportu w trakcie trwania Kursu przez ośrodek hotelowy na rzecz Klienta wynosi: a (słownie: tysiąc sto) złotych brutto na rzecz Dworu Zabuże b (słownie: tysiąc) złotych brutto na rzecz Dworu Mościbrody c (słownie: tysiąc) złotych brutto na rzecz Hotelu Chojnik. d (słownie: tysiąc sto) złotych brutto na rzecz Hotelu Stara Stajnia. 3. Formuła szkolenia polegająca na stałym przebywaniu i kontakcie z native speakerem oznacza konieczność wykupienia wraz z Kursem usługi noclegowej, wyżywienia i transportu o której mowa w ust. 2 w trakcie trwania Kursu. 4. Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe wyłącznie po wniesieniu przez Klienta opłaty, o której mowa w ust. 1 na podstawie wystawionej faktury pro forma przez Angloville. 5. Angloville wystawi i prześle w formie elektronicznej na adres Klienta fakturę proforma, na co Klient wyraża zgodę.

3 6. Opłatę, o której mowa w ust.1, należy wpłacić w terminie 5 dni roboczych od daty rejestracji. Po wpłaceniu należności (na podstawie faktury pro forma), zostanie wystawiona faktura VAT zaliczkowa, zaś po zakończeniu szkolenia faktura VAT końcowa. 7. Na 14 dni przed datą rozpoczęcia Kursu, Klient zobowiązuje się wnieść opłatę za usługę noclegową, wyżywienie i transport do właściwego podmiotu (tj. Dworu Mościbrody, Hotelu Stara Stajnia, Dworu Zabuże lub Hotelu Chojnik), wedle rezerwacji, której dokonał. Informację, który podmiot organizuje usługę noclegową, wyżywienie i transport podczas Kursu, na który Klient się zarejestrował, Angloville publikuje na oraz zamieszcza w mailu potwierdzającym rezerwację. 8. Uczestnictwo w Kursie możliwe jest dopiero po wpłaceniu na rzecz Angloville całej kwoty za Kurs, we właściwej dla zarezerwowanego Kursu wysokości, o której mowa w ust.1 oraz opłaty za nocleg, wyżywienie i transport na rzecz właściwego podmiotu organizującego wymienione usługi, o których mowa w ust Opłata za Kurs, o której mowa w ust. 1. będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Angloville prowadzony przez Bank Pekao SA o numerze: Opłata za nocleg, wyżywienie i transport, o której mowa w ust. 2 będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Dworu Mościbrody prowadzony przez Bank BGŻ o/siedlce o numerze , Dworu Zabuże prowadzony przez mbank o numerze , Hotelu Chojnik prowadzony przez PKO BP o numerze lub Hotelu Stara Stajnia prowadzony przez BZ WBK o numerze Klient zobowiązany jest do podania w tytule przelewu następujące dane: imię, nazwisko, daty Kursu. 12. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego. 6 [Rezygnacja z Kursu] 1. Angloville przysługuje prawo do odwołania Kursu bez podania przyczyny. W razie odwołania Kursu Angloville zobowiązuje się zwrócić Klientowi otrzymaną wpłatę za Kurs. 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, nieobecności Uczestnika na szkoleniu, wniesiona przez niego opłata nie podlega zwrotowi. Niniejszego zapisu nie stosuje się w stosunku do Klientów będących konsumentami. 3. W przypadku rezygnacji Klientów będących konsumentami, którzy zarejestrowali się samodzielnie poprzez formularz zgłoszeniowy na jeżeli rezygnacja nastąpi: a) do 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Angloville zwraca 100 % uiszczonej opłaty, b) z ważnych przyczyn na mniej niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu, Angloville zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville. c) bez ważnej przyczyny na mniej niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu, Angloville zwróci uiszczoną opłatę z potrąceniem poniesionych kosztów z tytułu rezerwacji, a Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia szkody. 4. W przypadku rezygnacji Klientów będących konsumentami, zarejestrowanymi przez pośrednika za pomocą formularza zgłoszeniowego na jeżeli rezygnacja nastąpi: a) Do 14 dni od daty rejestracji przez formularz zgłoszeniowy, Angloville zwraca 100 % uiszczonej opłaty, b) Po 14 dniach od daty rejestracji i do 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia Angloville zwraca 100 % uiszczonej opłaty pomniejszonej o 350 zł brutto, będące kosztem obsługi rezerwacji zewnętrznych. c) z ważnych przyczyn na mniej niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu, Angloville zwraca uiszczoną opłatę, pomniejszoną o zwrot poniesionych kosztów oraz o wynagrodzenie odpowiadające dotychczasowym czynnościom Angloville. d) bez ważnej przyczyny na mniej niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu Angloville zwróci uiszczoną opłatę z potrąceniem poniesionych kosztów z tytułu rezerwacji, a Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia szkody. 5. Brak wniesienia opłaty za Kurs zgodnie z 5 ust. 6 oznacza rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym i rezygnację z Kursu. 6. Wszystkie rezygnacje należy kierować na piśmie do biura Angloville lub elektronicznie na adres

4 7 [Reklamacje] 1. Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od momentu ich zgłoszenia. 2. Reklamacje wymagające natychmiastowej interwencji powinny być zgłaszane bez zwłoki do Angloville w trakcie Kursu w formie pisemnej do przedstawiciela Angloville. 3. Reklamację należy przesłać w formie elektronicznej na adres 8 [Prywatność i poufność] 1. Angloville gromadzi i przetwarza podane przez Klientów dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Angloville Sp. z O.O. Spółka Komandytowa. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Angloville w celu świadczenia usług, obsługi transakcji sprzedaży Usług/Towarów, archiwizacji, a także jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę- w celach marketingowych dotyczących Usług/Towarów podmiotów współpracujących. Kontakt: 3. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Klienta na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Angloville Sp. z O.O. Spółka Komandytowa w zakresie opisanym w pkt Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 5. Administrator zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz żądania ich usunięcia. 6. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Administratora poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. 7. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie. 8. Angloville zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów video, zrobionych podczas kursów dla zilustrowania swoich materiałów promocyjnych. Jeżeli Klient nie wyraża zgody, aby jego zdjęcie lub materiał video z jego wizerunkiem pojawiło się w tych materiałach, powinien to zgłosić podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania video. 9 [Odpowiedzialność] 1. Uczestnik, który uniemożliwia lub znacząco utrudnia przeprowadzenie szkolenia, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników, pracowników i współpracowników Angloville lub innych osób obecnych w miejscu szkolenia może zostać wyproszony przez Angloville z kursu bez możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty lub kontynuacji kursu w tym lub innym terminie. 2. Angloville jest organizatorem wyłącznie szkolenia językowego. Organizatorem usługi noclegowej, wyżywienia i transportu dla Klienta Angloville jest Dwór Mościbrody, Dwór Zabuże, Hotel Stara Stajnia lub Hotel Chojnik, w zależności od wybranego terminu. Informację o organizatorze Angloville publikuje na 3. Dwór Mościbrody, Dwór Zabuże, Hotel Stara Stajnia lub Hotel Chojnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizację usługi noclegowej, wyżywienia i transportu. 10 [Siła wyższa] 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnianie zobowiązań wynikających z zawartej umowy, jeżeli wypełnienie takich zobowiązań zostało opóźnione, uniemożliwione lub utrudnione na skutek działania siły wyższej. 2. Siła wyższa obejmuje działania wojenne (wojny wypowiedziane lub nie), konflikty, rozruchy, strajki, działania militarne, powstania, powodzie, embarga, oraz jakiekolwiek inne wypadki lub katastrofy

5 naturalne leżące poza kontrolą Stron bez względu na to, czy ich charakter jest podobny lub nie do wymienionych powyżej. 3. W przypadku, gdy działanie siły wyższej wpłynie na realizację umowy, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni. W takim przypadku Strony przeprowadzą konsultacje i podejmą wszelkie rozsądne kroki mające na celu zminimalizowanie skutków działania siły wyższej. 4. W przypadku gdy działanie siły wyższej trwa nieprzerwanie przez okres 30 dni (słownie: trzydzieści dni) tak, że wykonanie zawartej umowy stanie się niemożliwe, każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, powiadamiając o tym na piśmie drugą Stronę. 11 [Prawa autorskie] 1. Wszelkie materiały udostępniane w Serwisie dostępnym na i a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Angloville i/lub odwiedzanie stron Angloville, Klient nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania. 2. W przypadku, gdy Klient pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach Angloville proszony jest o kontakt na adres 12 [Zawiadomienia] Wszelkie pisemne zawiadomienia w związku z wykonaniem umowy i regulaminu Klient zobowiązuje się przekazać Angloville osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego lub na wskazany adres mailowy. Datą obowiązującą jest data otrzymania takiego pisemnego zawiadomienia. Dane korespondencyjne Organizator Kursu : Angloville Sp. z O.O. Spółka Komandytowa ul. Leonarda 1/ Kielce Tel: Dane korespondencyjne Organizatorów noclegów, wyżywienia i transportu: Dwór Mościbrody Mościbrody Wiśniew Tel: (25) , (25) , Dwór w Zabużu Zabuże Sarnaki Tel: , Hotel Chojnik Zachełmie Podgórzyn Dolnośląskie pow. Jelenia Góra Tel:

6 Hotel Karczma Stara Stajnia Zawidowice S.C. Zawidowice 14a, Pleszew Tel: [Postanowienia końcowe] 1. Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Angloville Sp. z O.O. Spółka Komandytowa, ul. Leonarda 1/8, Kielce w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. 2. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Klienta poprzez zgłoszenia na adres 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271). 4. Kwestie sporne nie objęte regulaminem, które mogą zaistnieć na tle wykonywania umowy, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora Kursu,w stosunku do konsumentów sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo wedle ustawy. 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2015 r. Uczestnik szkolenia oświadcza niniejszym, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, przyjął do wiadomości wszelkie jego postanowienia i w momencie decyzji na uczestnictwo w Kursie przejmuje na siebie wszystkie określone w regulaminie zobowiązania.

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Forum Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Firmie Skandia Bogdan Palka

Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Firmie Skandia Bogdan Palka Regulamin rezerwacji i zakupu biletów w Firmie Skandia Bogdan Palka 1 Definicje 1. Regulamin niniejszy dokument regulujący zasady dokonywania transakcji związanych z zamówieniem i realizacją rezerwacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; Regulamin e-sklepu Centrum Edukacyjnego Active School Rozdział I 1 Informacje 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Sklep część

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU

Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Art. 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady świadczenia usług, przez (zwaną dalej SUPERHOST) lub jej następców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj.

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo