DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE"

Transkrypt

1 SEMINARIUM: PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE AUTOR: MAŁGORZATA POŁOK Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Unia Europejska Jest jedynym w swoim rodzaju partnerstwem gospodarczym i politycznym pomiędzy 28 krajami europejskimi, które razem zajmują większą część kontynentu

3 Traktaty podstawa demokratycznej współpracy 1952 Europejska Wspólnota Węgla i Stali 1958 Traktaty rzymskie: Europejska Wspólnota Gospodarcza Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) 2009 Traktat z Lizbony 1987 Jednolity Akt Europejski: Jednolity rynek 2003 Traktat z Nicei 1999 Traktat z Amsterdamu 1993 Traktat o Unii Europejskiej traktat z Maastricht

4 Unia Europejska jako instytucja Jej członkami są suwerenne państwa Każdy obywatel państwa członkowskiego jest jednocześnie obywatelem Unii Unia Europejska posiada władzę wykonawczą (analogicznie do struktury państwa) Uprawnienia UE ustalono w traktatach założycielskich W obszarach nie objętych traktatami państwa członkowskie mają swobodę działania

5 Instytucje Unii Europejskiej Rada Europejska (szczyt) Parlament Europejski Rada Ministrów (Rada) Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości Trybunał Obrachunkowy Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Regionów Europejski Bank Inwestycyjny Agencje Europejski Bank Centralny

6 Rada Ministrów UE głos państw członkowskich 1 minister z każdego kraju Rotacyjne przewodnictwo 6 miesięcy Wraz z Parlamentem podejmuje decyzje dotyczące unijnych aktów prawnych i budżetu Zarządza wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa

7 Komisja Europejska wspólne interesy UE 28 niezależnych członków, po każdym z jednego kraju UE Inicjatywa ustawodawcza Organ wykonawczy Strażnik traktatów Reprezentuje UE na arenie międzynarodowej

8 Budżet UE Roczny budżet wynosi 150,9 mld EUR 1% rocznego PKB krajów UE Duża część budżetu kierowana jest do uboższych regionów i słabszych grup społecznych oraz przeznaczana jest na pobudzanie wzrostu i zatrudnienia w UE Budżet na kolejny rok proponuje Komisja Europejska Parlament Europejski i Rada UE decydują o planach wydatkowych Wydatki podlegają kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

9 Zwalczanie nadużyć finansowych w UE Zadania Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF): Ochrona interesów finansowych UE poprzez prowadzenie dochodzeń ws. nadużyć, korupcji, działań niezgodnych z prawem. Wykrywanie i badanie poważnych kwestii związanych z wypełnianiem obowiązków służbowych przez członków i pracowników instytucji i organów UE (postępowania karne i dyscyplinarne) Wspieranie KE w formułowaniu i wdrażaniu zasad polityki zapobiegania nadużyciom finansowym i wykrywania ich. Programy OLAF: Herkules, Perykles, operacje celne (Sirocco przemyt papierosów)

10 Przykłady nadużyć finansowych Nieprawidłowe wykorzystanie funduszy unijnych Uchylanie się importerów od płacenia ceł i podatków Przemyt papierosów Sprzeniewierzenie środków na pomoc zewnętrzną Finansowanie nieistniejących produktów rolnych Nieprawidłowości podczas przetargów Konflikt interesów

11 Podatki w UE Nadzorowanie krajowych przepisów i decyzji podatkowych wydanych przez rządy (podatki od zysków, osobistych dochodów, oszczędności i zysków kapitałowych) w celu zagwarantowania, by: były zgodne z unijnymi celami w zakresie zatrudnienia nie utrudniały swobodnego przepływu towarów, usług i kapitału w UE nie dawały przedsiębiorstwom w jednym kraju nienależytej przewagi nad konkurentami z innych krajów nie prowadziły do dyskryminacji konsumentów, pracowników, przedsiębiorców z innych krajów UE.

12 Wolny Handel w Europie Unia celna: jednolity obszar handlowy, swobodny przepływ towarów wyprodukowanych w UE lub spoza UE. zniesienie opłat celnych na wewnętrznych przejściach granicznych i wprowadzenie jednolitego systemu ceł przywozowych. Ochrona celna: egzekwowanie przepisów chroniących środowisko i zdrowie, zapewniających bezpieczeństwo, sprawdzanie legalności eksportu szczególnie chronionych technologii (broń jądrowa, chemiczna)

13 Wolny Handel w Europie Ochrona celna cd: Zwalczanie towarów podrobionych i piractwa (ochrona miejsc pracy) Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i unikania płacenia podatków (duże sumy gotówki u podróżujących) Zwalczanie handlu ludźmi oraz przemytu narkotyków, pornografii i broni palnej (walka z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem) Ochrona zagrożonych gatunków (kość słoniowa, zwierzęta, ptaki) Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego Zapobieganie oszustwom (fałszywe świadectwa pochodzenia, fałszerstwa w deklaracjach VAT, uchylanie się od płacenia akcyzy)

14 Jednolity rynek UE rynek wewnętrzny Cztery swobody przepływu: Towarów Usług Ludzi Kapitału

15 Jednolity rynek swoboda wyboru Jednolity rynek przyczynił się do: Znaczących redukcji cen wielu produktów i usług, w tym taryf lotniczych i taryf za rozmowy telefoniczne Zaoferowania szerszego oferty produktów i usług Powstania 2,8 miliona nowych miejsc pracy Wzrost gospodarczy o 2,1% w l Dostęp do prawie 500 mln konsumentów

16 Strefa Schengen Obszary bez granic wewnętrznych: Brak kontroli granicznych między większością państw UE Wzmocniona kontrola zewnętrznych granic UE Intensyfikacja współpracy policyjnej między różnymi państwami UE Możliwość kupowania za granicą towarów przeznaczonych do własnego użytku i przywożenia ich do kraju rodzinnego

17 Strefa Schengen Obszar 26 krajów: 22 kraje UE: wszystkie z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii, Bułgarii, Rumunii, Cypru i Chorwacji oraz 4 kraje spoza UE: Norwegia, Islandia, Szwajcaria, Liechtenstein

18 Przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej Unia Europejska ma na celu : Wspieranie konkurencyjności przemysłu i przedsiębiorstw unijnych Stwarzanie warunków sprzyjających przedsiębiorczości głównie w sektorze MSP Zmierza w ten sposób do zwiększenia zatrudnienia i pobudzenia wzrostu gospodarczego

19 ele UE w dziedzinie przemysłu i innowacji do 020 roku: Umacnianie przemysłu i wspieranie procesu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną Wspieranie innowacji w celu stworzenia nowych źródeł wzrostu gospodarczego Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw i promowanie kultury przedsiębiorczości Zapewnienie ogólnounijnego rynku towarów Wspieranie europejskiej obecności w przestrzeni kosmicznej

20 Zatrudnienie i sprawy społeczne Unia Europejska i rządy państw członkowskich wspólnie odpowiadają za politykę zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. UE: Koordynuje i monitoruje strategie krajowe Promuje wymianę najlepszych praktyk w obszarze zatrudnienia, walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz emerytur i rent Ustanawia przepisy i monitoruje ich wdrażanie w zakresie prawa prac (np. przepisy ograniczające wymiar czasu pracy, podnoszące poziom bezpieczeństwa pracy) i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

21 Kształcenie, szkolenie i młodzież w UE Unia Europejska wspiera kraje członkowskie w zakresie polityki edukacyjnej: Program w dziedzinie edukacji ERASMUS+ - zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży i zwiększanie szans na rynku pracy poprzez edukację Zagwarantowanie młodym ludziom równych szans w zakresie dostępu do edukacji rynku pracy i umożliwienie aktywnego udziału w życiu społecznym Europass standardowe CV, paszport językowy, Europass-mobilność, suplement do świadectwa i do dyplomu, paszport umiejętności.

22 Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE Cele i zadania Unii Europejskiej: Chronienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego Wspieranie współpracy międzynarodowej Krzewienie i umacnianie demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka Wykorzystywania dyplomacji popartej środkami handlowymi, pomocowymi, bezpieczeństwa lub obronnymi Misje pokojowe w regiony dotknięte konfliktem

23 Pięć celów UE w strategii Europa 2020 atrudnienie osób w przedziale wiekowym lat na poziomie 75% adania i innowacje inwestowanie 3% PKB UE w badania naukowe miany klimatu/energia: redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do 1990 r. pozyskiwanie 20% energii ze źródeł odnawialnych zwiększenie o 20% efektywności energetycznej dukacja: utrzymywanie wskaźników przedwczesnego kończenia nauki szkolnej poniżej 10% ukończone studia wyższe przez 40% osób w wieku lat bóstwo 20 mln mniej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społeczn

24 PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ KLUCZOWE ASPEKTY

25 Założenie firmy w UE Obywatele UE mają prawo: założyć własną firmę (także w charakterze podmiotu jednoosobowego) w dowolnym kraju UE otworzyć oddział lub filię już istniejącego przedsiębiorstwa w UE, które jest zarejestrowane w innym państwie członkowskim.

26 Forma prawna Spółka europejska Sposoby założenia: połączenie w przypadku spółek akcyjnych z co najmniej dwóch krajów UE stworzenie spółki dominującej w przypadku S.A. i Sp. z o.o. mających swoją siedzibę w różnych krajach UE lub mających jednostki zależne w krajach UE innych niż kraj, w którym są zarejestrowane min. 2 lata stworzenie wspólnej spółki zależnej jw. przekształcenie S.A., jeśli posiada ona swoją siedzibę w jednym z krajów UE oraz jednostkę zależną w innym kraju UE min. 2 lata

27 Cechy spółki europejskiej Forma prawna spółka akcyjna Posiada osobowość prawną Kapitał minimum Euro (podzielony na oddziały) Siedziba statutowa i główna w tym samym kraju Przeniesienie siedziby wymaga publikacji planu w Dzienniku Urzędowym U Warunek zarejestrowania spółki zaangażowanie pracowników w nadzorowanie działalności firmy (przedstawiciele w rządzie, oddzielny orga reprezentujący pracowników lub inny model)

28 Ochrona własności intelektualnej w UE Ubieganie się o patent europejski w Europejskim Urzędzie Patentowym Ochrona swoich innowacji i dzieł w całej UE Patent europejski musi zostać uznany przez krajowy urząd patentowy, w każdym kraju, w którym ma zapewnić ochronę Koszt zgłoszenia i zarejestrowania wspólnotowego znaku towarowego to 1050 Euro (900 Euro złożenie podania przez Internet) Przypadki podrabiania lub piractwa należy zgłaszać się do krajowych urzędów celnych, organów nadzoru rynku, policji lub biura ds. patentów i znaków towarowych

29 Sprawozdania finansowe w UE Obowiązek sporządzania skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych spółek notowanych na giełdzie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Finansowej (MSSF) UE dąży do globalnej konwergencji zasad rachunkowości W przypadku MŚP rządy krajów członkowskich mogą stosować zwolnienia z wielu obowiązków w zakresie sprawozdawczości lub sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe.

30 VAT podstawowe zasady w UE Obowiązek rejestracji jako płatnik VAT w swoim kraju z wyjątkiem towarów zwolnionych z VAT oraz dla małych firm jeśli sprzedaż opodatkowana w poprzednim roku nie przekroczyła kwoty progu kraj W każdym kraju UE stosuje się stawkę podstawową oraz kilka stawek obniżonych w odniesieniu do wybranych towarów i usług Stawka podstawowa nie może być niższa niż 15% (bez pułapu maks.) Stawka obniżona nie może być niższa niż 5% (rodzaje towarów i usług określono w dyrektywie w sprawie VAT)

31 VAT podstawowe zasady w UE, cd. Jeśli sprzedajesz towary do UE stosujesz 0% VAT, jeśli Klient ma ważn numer NIP (jego odpowiednik) Jeśli eksportujesz poza UE stosujesz 0% VAT do każdego odbiorcy Jeśli sprzedajesz konsumentom w UE musisz zarejestrować się w danym kraju UE i pobierać VAT wg stawki obowiązującej w tym kraju Jeśli kupujesz w innym kraju UE towary do celów swojej działalności płacisz VAT wg stawki w swoim kraju

32 Zgłaszanie importu i eksportu w UE W ramach UE eksport i import towarów powyżej pewnego progu wymaga zgłoszenia swoich przepływów handlowych (system Intrastat Zgłoszenie należy dokonać już od kolejnego miesiąca od przekroczenia progu Dane zgłaszamy przynajmniej raz w miesiącu Zgłaszane są następujące dane: nr Vat, okres, kierunek przepływów handlowych, 8-cyfrowy kod produktu (CN8), wartość towarów bez Vat-u i akcyz, ilość jako masa netto, jednostka pomiaru, charakter transakcji.

33 Świadczenie usług w UE Przedsiębiorca prowadzący działalność usługową w swoim kraju, może świadczyć usługi również w innym kraju UE, bez konieczności otwierania oddziału lub zakładania nowej firmy Powyższa zasada funkcjonuje o ile usługa będzie świadczona czasowo, tylko dla konkretnego klienta lub w celu zbadania rynku Wymóg założenia firmy jest uzależniony od tego jak często, przez jaki okres jak regularnie będzie świadczona usługa Inne zasady dotyczą branży finansowej, opieki zdrowotnej, usług notarialnych, firm ochroniarskich, agencji pracy tymczasowej

34 Równe traktowanie klientów w UE Przepisy UE zakazują traktowania konsumentów w sposób dyskryminujący ze względu na obywatelstwo i kraj zamieszkania. Oznacza to, że: Masz prawo do korzystania z usług przedsiębiorstw z siedzibą w innych krajach UE. Nie możesz odmówić potencjalnym klientom z innych krajów UE dostępu do swoich usług lub świadczyć usługi na rzecz tych klientów na innych warunkach, chyba że masz ku temu poważne powody. Jeśli prowadzisz sprzedaż produktów przez Internet nie możesz odmówić ich dostawy dla klientów z innych krajów UE.

35 Reguły konkurencji w UE Zakazane są: 1. Niezgodne z prawem kontakty i porozumienia tzw. kartele: ustalanie cen, podział rynku, porozumienia w sprawie podziału rynku porozumienia w sprawie ograniczania wielkości produkcji Umowy dystrybucji między dostawcami a sprzedawcami (ceny oferowane klientom narzuca dostawca) Uzgodnienia i wymiany informacji strategicznych.

36 Reguły konkurencji w UE, cd. Zakazane są: 2. Nadużywanie pozycji dominującej: Stosowanie wygórowanych cen Nierealistycznie niskie ceny Dyskryminowanie klientów Wymuszanie na kontrahentach określonych warunków handlowych Nadużycia zgłaszamy do Dyrekcji Generalnej ds. konkurencji przy Komisji Europejskiej,

37 Sprzedaż na odległość w UE Brak bezpośredniego kontaktu z klientem: przez Internet przez telefon pocztą elektroniczną faksem listownie. Sprzedaż na odległość nie dotyczy automatów, na aukcjach, żywności i napojów do bieżącej konsumpcji, usług zakwaterowania, transportu, gastronomii, wypoczynku.

38 Sprzedaż na odległość zasady w UE Obowiązki Informacja dla klienta przed zawarciem umowy Wysłanie do klienta pisemnego potwierdzenia Umożliwienie klientowi odstąpienia od umowy Dostarczenie produktu lub wykonanie usługi (ew. serwis) Informacje dla klienta Cena produktu lub usługi z podatkami, okres ważności, sposób zapłaty Wszelkie koszty dostawy, koszt skontaktowania się z dostawcą Główne cechy produktu lub usługi Warunki odstąpienia od umowy Odstąpienie od umowy Siedem dni roboczych na odstąpienie od umowy bez ponoszenia kar i bez przyczyny Okres odstąpienia rozpoczyna się od dnia otrzymania produktu przez klienta Trzy miesiące jeśli dostawca nie udzielił wszystkich niezbędnych informacji

39 Odsetki za opóźnienia w płatnościach w UE Termin płatności ustalony w umowie, zapłata należna: dla organów publicznych w terminie 30 dni kalendarzowych dla firm w terminie do 60 dni kalendarzowych, chyba że uzgodniono inaczej Termin płatności nie ustalony w umowie, zapłata należna odsetki automatycznie wymagalne w ciągu 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu faktury lub wezwania do zapłaty Wysokość odsetek: stopa referencyjna + minimum 8% stopy procentowej

40 Nieuczciwe postanowienia umowne w UE Nieuczciwe zapisy w umowach sprzedaży są nieważne, nawet gdy klient podpisze umowę Warunki, które nie zostały indywidualnie uzgodnione, mogą zostać uznane za nieuczciwe jeśli są korzystniejsze dla sprzedawcy Warunki umowne sformułowane z wyprzedzeniem nie są uznawane za uzgodnione indywidualnie Umowa musi zostać napisana w prostym języku Każdy zapis budzący wątpliwości będzie interpretowany na korzyść Klienta.

41 Gwarancje na towary w UE Producenci i importerzy są odpowiedzialni za szkody wynikające z wady produktu Odpowiedzialność sprzedawcy rozpoczyna się w dniu dostawy i trwa 2 lata Problem z produktem Klient powinien zgłosić przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia jego wystąpienia Jeśli problem zostanie wykryty w terminie 6 miesięcy po dostawie, uznaje się, że towar był wadliwy już w chwili dostawy Strona poszkodowana ma 3 lata z roszczeniem o odszkodowanie Odpowiedzialność sprzedawcy za szkody wygasa po upływie 10 lat od wprowadzenia produktu do obrotu

42 Warunki zatrudnienia w UE Pracodawca ma obowiązek informowania pracowników o warunkach pracy Informacje o zatrudnieniu mogą mieć formę umowy o pracę, pisemnego zobowiązania lub co najmniej jednego dokumentu zawierającego potrzebne dane Firmy duże (pow. 50 pracowników) powinny poinformować o aktualnym i prawdopodobnym kierunku rozwoju i sytuacji ekonomicznej firmy, sytuacji w zakresie zatrudnienia, przewidywanych zmianach w organizacji pracy Średni tygodniowy czas pracy z godzinami nadliczbowymi maksymalnie 48 godzin Odpoczynek od pracy minimum 11 godzin dziennie bez przerwy W 7-dniowym okresie pracy czas odpoczynku musi wynosić minimum 24 godziny bez przerwy.

43 Warunki zatrudnienia w UE, cd. Przy pracy powyżej 6 godzin dziennie wymagana jest przerwa Prawo do 4-tygodniowego rocznego płatnego urlopu wypoczynkowego Czas pracy pracowników nocnych średnio maksymalnie 8 godzin w okresie 24- godzinnym Dolna granica wieku młodzieży to 15 lat (pod warunkiem zakończenia obowiązku szkolnego) Osoby poniżej 15 lat mogą pracować po uzyskaniu zezwolenia w działalności kulturalnej, reklamowej, artystycznej i sportowej Dzieci minimum 14 letnie (do 15 lat) mogą pracować w systemie kształcenia połączonego z pracą lub w systemie kształcenia zawodowego.

44 Oddelegowanie pracownika za granicę Wysłanie pracownika do innego kraju UE w celu realizacji umowy lub do przedsiębiorstwa, które pracodawca posiada w innym kraju UE Wynajęcie pracownika z innego kraju UE przez agencję pośrednictwa pracy Musi istnieć stosunek pracy między pracodawcą lub agencją a pracownikiem oddelegowanym Zagwarantowanie pracownikowi warunków z kraju oddelegowania (min. okres odpoczynku, maksymalny czas pracy, minimalny wymiar urlopu, wynagrodzenie minimalne, środki ochrony kobiet ciężarnych i wychowujących niemowlęta oraz równe traktowanie płci)

45 Zabezpieczenie społeczne w UE Osoba może w tym samym czasie podlegać przepisom zakresu zabezpieczenia społecznego w wyłącznie jednym kraju opłacać tam składki Zastosowanie mają przepisy kraju, w którym dana osoba rzeczywiście pracuje, nie ma znaczenia gdzie dana osoba zamieszkuje lub gdzie siedzibę ma pracodawca Wyjątek od powyżej zasady dotyczy pracowników oddelegowanych do wykonywania pracy za granicą jeżeli okres ten nie przekracza 2 lat, wówczas mogą korzystać z ubezpieczenia w swoim kraju

46 Równe traktowanie w UE Pracodawca ma prawo zatrudniać w swojej firmie pracowników z dowolnego kraju Kandydatów z innych krajów należy traktować tak samo Na etapie wyboru nie wolno stosować kryteriów dyskryminujących Należy zapewnić obywatelom z innego kraju takie same warunki pracy jak swoim rodakom Kandydaci z jednego kraju UE nie potrzebują zezwolenia na pracę w innym kraju UE

47 Równe traktowanie w UE, cd. Pracodawca ma prawo poprosić kandydata z innego kraju aby wykazał opanowanie języka w stopniu wymaganym dla stanowiska Zakaz dyskryminacji ze względu na: płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię i przekonania, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną Kwalifikacje zawodowe lub doświadczenia kandydatów uprawniające do wykonywania zawodu regulowanego w UE muszą zostać uznane przez właściwy urząd w kraju pracodawcy Pracowników na czas określony traktujemy tak samo jak pracowników zatrudnionych na stałe. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin nie mogą być traktowani gorzej.

48 Oznakowanie CE Wyrób sprzedawany w UE, wyprodukowany w UE jak i poza nią, spełniający wszystkie wymagania techniczne obowiązujące w UE. Etapy uzyskania oznakowania CE: 1. Zidentyfikowanie unijnych wymagań jakim podlega wyrób (różne dyrektywy) 2. Sprawdzenie, czy wyrób spełnia szczególne wymagania 3. Sprawdzenie czy wyrób musi zostać poddany badaniom przez niezależny organ krajowy (jednostki notyfikowane, kontakty w bazie danych NANDO) 4. Sprawdzenie wyrobu pod kątem ewentualnych zagrożeń dla użytkowników 5. Sporządzenie dokumentacji technicznej 6. Umieszczenie oznakowania CE i sporządzenie deklaracji zgodności.

49 Niebezpieczne substancje (CLP) Przepisy CLP obowiązują każdego dostawcę substancji chemicznych i mieszanin (producentów, importerów, reimporterów) stwarzających zagrożenie na Europejskim Obszarze Gospodarczym Wymagane jest przed wprowadzeniem substancji chemicznych określenie stwarzanego prawdopodobnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska Oznakowanie i opakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych zgodnie rozporządzeniem CLP Zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania substancji do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w terminie 1 miesiąca od wprowadzenia do obrotu Nowy system CLP wchodzi od 1 czerwca 2015 (będzie obowiązywał nowy i stary)

50 Wzajemne uznawanie w UE Jeśli nie istnieją ogólnoeuropejskie normy dotyczące danego produktu obowiązują przepisy danego kraju Nie można zakazać sprzedaży danego produktu ani zmusić producenta do jego modyfikacji jeśli producent wykaże, że jego produkty spełniają wymagania techniczne i normy dotyczące jakości w jego kraju i zapewniają porównywalny poziom bezpieczeństwa

51 Zamówienia publiczne w UE zasady Przedsiębiorstwa UE mają prawo ubiegać się o zamówienia publiczne w krajach UE Dyrektywy o zamówieniach publicznych określają równe warunki działania wszystkim firmom z UE oraz minimalne jednolite zasady Unijne zasady stosuje się w każdym kraju dla zamówień ponadprogowych Dla zamówień o niższej wartości stosuje się przepisy krajowe Przy wszystkich zamówieniach władze nie mogą dyskryminować firm, opisy produktów i usług nie mogą odnosić się do konkretnych marek, patentów, znaków, nie można odmówić przyjęcia dokumentów uzupełniających z innych krajów, muszą udostępnić wszystkie informacje

52 Firmy wykluczane z przetargów w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji które zawiesiły swoją działalność lub są objęte zarządem sądowym zostały uznane za winne poważnego naruszenia nie zapłaciły podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne złożyły nieprawdziwe oświadczenia organowi administracji publicznej

53 Zamówienia publiczne zasady Próg dla dostaw i usług w dziedzinie gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych Euro Próg dla zamówień na roboty budowlane Euro Różne kryteria przy ocenie ofert (np. najtańsza oferta), podanie wagi przykładana do kryteriów Obowiązek publikowania ogłoszeń o zamówieniu i konkursie na poziomie krajowym i europejskim SIMAP Obowiązek publikowania ogłoszeń o udzieleniu zamówienia

54 Rodzaje procedur przetargowych Procedura otwarta Każde przedsiębiorstwo może złożyć ofertę Minimalny termin składania ofert 52 dni od daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu Skrócony termin do 36 dni przy publikacji wstępnego ogłoszenia Procedura ograniczona Każda firma może się ubiegać o udział w procedurze Tylko wybrane firmy zostaną zaproszone do składania ofert Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału 37 dni (15 dni nagłe wypadki) Wybór min. 5 kandydatów Termin składania ofert 40 dni (36 dni skrócony, 10 dni nagłe wypadki) Procedura negocjacyjna Do udziału zapraszane są min. 3 firmy, z którymi są negocjowane warunki zamówienia Procedura stosowana tylko do celów badawczych i testów Może być stosowana jako standardowa w gospodarce wodnej, energetyce, transporcie i usługach poczt. Termin składania wniosku 37 dni (15 dni w nagłych wypadkach, 10 dni przez Internet)

55 Finansowanie fundusze unijne Programy na lata https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/glown

56 Wymiany zagraniczne dla młodych przedsiębiorców ERASMUS dla młodych przedsiębiorców program wsparcia od doświadczonych przedsiębiorców podczas pobytu w innym kraju UE, dla osób, które założyły lub planują założyć firmę: warunkiem udziału jest prowadzenie firmy przez okres nie dłuższy niż 3 lata lub przedstawienie biznes planu stały pobyt w jednym z krajów UE oraz posiadanie środków na pokrycie pobytu za granicą wymiana zagraniczna od 1 do 6 miesięcy Dofinansowanie z UE pokrywa część kosztów podróży u trzymania

57 Wsparcie UE dla małych i średnich firm Program Small Business Act zgodnie z zasadą najpierw myśl na małą skalę. Program obejmuje testy MŚP, sieć przedstawicieli ds. MŚP. Fundusze strukturalne Programy na rzecz badań naukowych Instrument mikrofinansowy Progress Pożyczki z Europejskiego Banku Centralnego Od 2014 program na rzecz konkurencyjności firm oraz MŚP (COSME).

58 Wsparcie UE dla małych i średnich firm Misje na rzecz wzrostu ułatwienie firmom nawiązania współpracy i organizowanie spotkań przedstawicieli Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów z organizacjami partnerskimi z Japonii, Brazylii, Turcji i Tunezji. Europejska Sieć Przedsiębiorstw (Enterprise Europe Network) udzielająca wsparcia w zakresie biznesu i innowacji.

59 Promowanie przedsiębiorczości Komisja Europejska przygotowała inicjatywy: Klastry i sieci powiązań gospodarczych grupy, w ramach których współpracują ze sobą wyspecjalizowane firmy i inne podmioty. Nauczanie przedsiębiorczości Europejski Tydzień Przedsiębiorczości, programy wymiany Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Więcej kobiet w biznesie europejska sieć ambasadorek kobiecej przedsiębiorczości.

60 WYMIANA HANDLOWA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

61 Struktura handlu zagranicznego w Polsce Kierunki eksportu w 2013 roku Kierunki importu w 2013 roku 25,20% 74,80% Unia Europejska Pozostałe kraje 41,90% 58,10% Unia Europejska Pozostałe kraje Źródło: GUS

62 Kraje eksportu z Polski ,4 Wartość eksportu w mln zł za 2013 rok , , , , , , , , ,2 Źródło: GUS

63 Kraje importu do Polski ,5 Wartość importu w mln zł za 2013 rok , , , , , , , , ,7 Źródło: GUS

64 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC

65 ajważniejsze grupy towarowe w wymianie andlowej z RFN Eksport Pojazdy mechaniczne i części do samochodów Artykuły rolno-spożywcze Chemikalia Wyroby z metalu Meble Inne wyroby metalowe i elektryczne Import Maszyny i urządzenia Wyroby przemysłu chemicznego Pojazdy mechaniczne i części do samochodów

66 Polsko niemiecka współpraca gospodarcza 1. Traktat akcesyjny Polski z Bilateralne umowy międzynarodowe: umowa u unikaniu podwójnego opodatkowania podatków od dochodu i majątku umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z r. jubileuszowa Deklaracja o współpracy z r. 3. Niemcy to jeden z najważniejszych inwestorów w Polsce (po Niderlandach)

67 Formy działalności gospodarczej w Niemczech 1. Przedsiębiorstwo jednoosobowe(niem. Einzelunternehmen) 2. Spółki osobowe(niem. Personengesellschaften): Spółka cywilna(niem. Gesellschaft des burgerlichen Rechts, w skrócie GbR) Spółka partnerska(niem. Partnergesellschaft, w skrócie PartG) Spółka jawna(niem. Offene Handelsgesellschaft, w skrócie OHG) Spółka komandytowa(niem. Kommanditgesellschaft, w skrócie KG).

68 Formy działalności gospodarczej w Niemczech, cd. 3. Spółki kapitałowe(niem. Kapitalgesellschaften): Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(niem. Gesellschaft mit beschrankterhaftung, w skrócie GmbH) również w formie mini (UG haftungsbeschrankt) Spółka akcyjna(niem. Aktiengesellschaft, w skrócie AG) 4. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego(niem. Zweigniederlassung).

69 Samodzielna Działalność Gospodarcza podstawy Indywidulany przedsiębiorca w obrocie gospodarczym występuje pod własnym imieniem i nazwiskiem. W przypadku gdy przedsiębiorca dodatkowo zawnioskuje o wpis do rejestru handlowego, występuje jako zarejestrowany kupiec (niem. eingetragenerkaufmann, w skrócie e.k., lub w formie żeńskiej eingetragene Kauffrau, w skrócie e.kfr. ).

70 Samodzielna Działalność Gospodarcza - rejestracja Zgłoszenie w urzędzie ds. gospodarczych Rejestracja działalności w urzędzie skarbowym Zameldowanie się w urzędzie meldunkowym Zgłoszenie członkostwa w izbie przemysłowohandlowej oraz w towarzystwie ubezpieczeń branżowym Opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego

71 Zgłoszenie w urzędzie ds. gospodarczych 1. Wymagane jest zgłoszenie działalności gospodarczej zgodnie 14 ustawy o działalności gospodarczej (niem. Gewerbeordnung) 2. Do zgłoszenia trzeba dołączyć: kopię dowodu osobistego lub paszportu, potwierdzenie niemieckiej izby rzemieślniczej (niem. Handwerkskammer) o dokonaniu wpisu do rejestru rzemiosł (niem. Handwerksrolle) rzemiosła objęte w Niemczech reglamentacją lub stosownego zgłoszenia transgraniczne świadczenie usług, kopię odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, jeżeli są one wymagane dla danego rodzaju działalności.

72 Zgłoszenie w urzędzie ds. gospodarczych - opłaty 1. Opłata za zgłoszenie działalności gospodarczej ustalana jest przez władze gminy i wynosi od 15 do 60 Euro, na terenie Berlina 26 Euro 2. Formularze dostępne są na stronach internetowych urzędów gmin i miast, formularze dla Berlin Mitte znajdują się na stronie: 3. Za zmianę przedmiotu działalności opłata w zależności od gminy (dla Berlina 20 Euro) 4. Zaprzestanie działalności zakładu oraz przeniesienie do innej miejscowości to wyrejestrowanie działalności (bezpłatnie).

73 Rejestracja w urzędzie skarbowym 1. Po dokonaniu rejestracji urząd ds. gospodarczych informuje o wpisie właściwy urząd skarbowy 2. Urząd Skarbowy przesyła przedsiębiorcy kwestionariusz do rejestracji działalności gospodarczej (data rejestracji, czas trwania okresu rozliczeniowego, przewidywan obroty i zyski pierwszych 12 m-cy na potrzeby obliczenia zaliczki na podatki) 3. Nadanie Numeru Płatnika Podatku Dochodowego (niem. Einkommensteuernumme i ewentualnie Numer Identyfikacji Podatkowej (niem. Umsatzsteuernummer) jako płatnika podatku VAT 4. W przypadku planowanej wymiany wewnątrzwspólnotowej należy wystąpić o nadanie Europejskiego Numeru Identyfikacji Podatkowej tzw. euronip Wyszukiwarka urzędów skarbowych:

74 Obowiązek zameldowania w RFN Obywatele UE, mają prawo przebywać na terytorium RFN na zasadach przewidzianych w art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz niemieckiej ustawy o ogólnym prawie do swobodnego przemieszczania się obywateli UE. Powyższe oznacza, że obywatele UE podlegają ogólnym zasadom meldunkowy Zameldowanie się we właściwym urzędzie gminy w ciągu 7 dni od daty zamieszkania w Niemczech (w niektórych landach do 2 tygodni) Wypełnienie formularza meldunkowego osobiście lub przez Internet oraz załączenie dowodu osobistego (czasem umowy najmu).

75 Obowiązkowe członkostwo 1. Izba przemysłowo handlowa: automatyczna zgłoszenie przedsiębiorcy przez urząd ds. gospodarczych kontakt izby z przedsiębiorcą obowiązek opłaty składki członkowskiej np. w Berlinie 0,23% zysku zwolnienie ze składki dla małych firm nie wpisanych do rejestru handlowego o rocznym zysku poniżej 5200 Eur ( i nne zwolnienia) 2. Branżowe towarzystwo ubezpieczeniowe/ kasa ubezpieczeniowa: Obowiązek dla firm zatrudniających pracowników (informacja od urzędu rejestracj Stanowi zabezpieczenie pracodawcy od następstw nieszczęśliwych wypadków w pr Składka zależna od ryzyka wypadku np. w branży budowlanej 0,2% lub 0,6% płacy.

76 Ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne w RFN 1. Brak obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne przy jednoosobowej działalności gospodarczej. Ubezpieczenie dobrowolne. 2. Brak ubezpieczenia emerytalnego w Niemczech to brak okresów przepracowanych uwzględnianych przez ZUS 3. Obowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne wybór między publiczną a prywatną kasą chorych. Najtańsze ubezpieczenie to ok. 60 Euro miesięcznie.

77 Wolne zawody w RFN Osobiste wykonywanie pracy o charakterze twórczym, m.in.: lekarze, dentyści, weterynarze, adwokaci, notariusze, rzecznicy patentowi, inżynierzy, architekci, tłumacze, doradcy podatkowi, naukowcy, artyści i pisarze Nie prowadzą działalności i nie podlegają podatkowi od działalności gospodarczej Płacą podatek VAT i podatek dochodowy Obowiązek osobistego zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym w terminie 1 miesiąca od podjęcia działalności Brak obowiązku członkostwa w izbach przemysłowo-handlowych jak i rzemieślniczych (wyjątek stanowią zawody zrzeszone przynależność do izby zawodowej)

78 Wykonywanie rzemiosła w RFN Wykonywanie rzemiosła w Niemczech reguluje ustawa o rzemiośle, określająca m.in. ograniczenia w dopuszczeniu do zawodu Poświadczeniem wpisu do rejestru rzemiosł jest karta rzemieślnicza Rzemieślnicy w Niemczech nie należą do izb przemysłowo-handlowych, ale stają się członkami izby rzemieślniczej Warunkiem uzyskania wpisu do rejestru rzemiosł jest posiadanie tytułu mistrzowskiego przez przedsiębiorcę lub jego pracownika Ustawa o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), zał. A, obejmuje m.in. zawody: murarz i betoniarz, cieśla, dekarz, kamieniarz, malarz i lakiernik, kominiarz, mechanik samoch., stolarz, piekarz, cukiernik, optyk, technik dent., fryzjer, szklarz

79 Wykonywanie rzemiosła, cd. Rzemieślnik prowadzący działalność w Polsce, planujący wykonywać rzemiosło w Niemczech tylko okresowo nie musi składać wniosku o wpis do rejestru Uprawnienia zawodowe polskiego przedsiębiorcy wykonującego w Polsce rzemiosło i planującego wykonywać je w Niemczech, są uznawane w Niemczech Konieczne jest zgłoszenie danego rzemiosła w niemieckiej izbie rzemieślniczej i przedstawienie stosownego zaświadczenia wydanego przez polski urząd, potwierdzające wykonywanie rzemiosła w Polsce Jeśli w Polsce dla danego zawodu nie są przypisane określone kwalifikacje zawodowe i nie przewidziano publicznego kształcenia w tym kierunku przedsiębiorca musi się wykazać min. 2-letnim doświadczeniem w okresie 10 lat

80 Spółka cywilna (GbR) zasady Nie jest wymagane wniesienie kapitału zakładowego ani wpis do rejestru handl. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne jak i prawne Spółka może powstać bez pisemnej umowy (umowa jest zalecana) Każdy ze wspólnik ma prawo prowadzić sprawy spółki w ramach stosunków wew. Na zewnątrz spółkę reprezentują wszyscy wspólnicy łącznie (chyba, że umowa przewiduje inaczej) Za zobowiązania spółki odpowiadają wspólnicy całym swoim majątkiem i majątkiem spółki (odpowiedzialność solidarna) Przy rocznym obrocie spółki wyższym niż Euro należy przekształcić spółkę w inną spółkę osobową zobowiązaną do wpisu rejestru handlowego.

81 Spółka jawna (OHG) zasady Nie jest wymagane wniesienie kapitału zakładowego Obowiązek rejestracji w rejestrze handlowym Wpis musi zawierać: imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia wspólników, firmę spółki, miejsce siedziby, określenie prawa i sposobu reprezentacji wspólników spółki Za zobowiązania spółki odpowiadają wspólnicy całym swoim majątkiem i majątkiem spółki (odpowiedzialność solidarna) Nakazane jest aktualizowanie danych spółki w rejestrze handlowym W sprawach nieuregulowanych w niemieckim kodeksie spółek handlowych zastosowanie mają przepisy dot. spółki cywilnej (Kodeks Cywilny).

82 Spółka komandytowa (KG) zasady Wymagany jest wpis do rejestru handlowego Spółkę tworzą minimum dwie osoby fizyczne lub prawne Komandytariusz (Kommanditist) ma ograniczoną odpowiedzialność do wysokości określonego wkładu Komplementariusz (Komplementär) odpowiada całym swoim majątkiem bez ograniczenia Kapitał spółki jest wnoszony przez wspólników w formie wkładów (zg. z umową) Do prowadzenia działalności firmy upoważniony i zobowiązany jest komplementariusz Komandytariusz nie ma prawa reprezentowania spółki

83 Etapy powstawania spółki z o.o. (GmbH) Podpisanie umowy spółki Założenie rachunku bankowego Wpłata kapitału zakładowego Złożenie wniosku o wpis do rejestru

84 półka z o.o. w formie mini Mini-GmbH Kapitał założycielski 1 Euro, wpłacony w całości Wykluczone wkłady rzeczowe Obowiązek tworzenia kapitału zapasowego w wysokości ¼ zysku z każdego roku, aż do osiągnięcia kapitału zakładowego w wysokości min Euro. Do momentu zebrania kapitału zakładowego o odpowiedniej wysokości spółka nie może wypłacać wspólnikom zysku Etap wstępny do założenia prawdziwej GmbH

85 półka akcyjna AG Minimalny kapitał zakładowy to 50 tys. Euro Struktura organizacyjna wymaga walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zarządu i rady nadzorczej. Rejestracja firmy w formie AG daje rynkowy prestiż Najlepsza forma prawna, gdy działalność jest bardzo szeroka, a firma ma dużo wspólników. Zapis w nazwie sugeruje, że mamy do czynienia z dużym przedsiębiorstwem, liczącym się na rynku.

86 dział zagranicznego przedsiębiorcy Nie jest samodzielnym przedsiębiorstwem Samodzielnie bierze udział w obrocie gospodarczym Wymagana rejestracja w rejestrze handlowym przez własne kierownictwo (stała reprezentacja) Wymagane zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej do urzędu ds. gospodarczych oraz do izby przemysłowo-handlowej Kontrola korporacyjna oddziału odbywa się na podstawie prawa przedsiębiorstwa głównego (polskiego) Obowiązki księgowe, bilansowe i podatkowe zgodnie z prawem niemieckim

87 ilia (zakład) Niesamodzielna jednostka ułatwiająca niemieckim kontrahentom kontakt z polską firmą W całości zależna od przedsiębiorstwa głównego Faktury i rozliczenia dokonywane przez polskiego przedsiębiorcę Zakres przedmiotu działalności filii zbieżny z przedsiębiorstwem głównym Wymagane zgłoszenie działalności w urzędzie ds. gospodarczych, brak wpisu do rejestru handlowego Przedłużenie przedsiębiorstwa głównego za granicę

88 rzedstawicielstwo zagraniczne 1. Wizytówka danego przedsiębiorstwa za granicą 2. Celem działania przedstawicielstwa jest: promocja przedsiębiorcy polskiego za granicą, rozpoznanie rynku i wsparcie sprzedaży, ułatwienie kontrahentom kontaktów z polską firmą 3. Wymagane zgłoszenie do urzędu ds. gospodarczych.

89 ystem podatkowy w RFN PODATKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (niem. Einkommensteuer), 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (niem. Körperschaftsteuer), 3. Podatek od działalności gospodarczej (niem. Gewerbesteuer), 4. Podatek od towarów i usług (niem. Umsatzsteuer). DODATKOWO W ZALEŻNOŚCI OD PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WYSTĘPUJĄ PODATK 1. Podatek od usług budowlanych (niem. Bauabzugsteuer), 2. Podatek ubezpieczeniowy (niem. Versicherungsteuer), 3. Podatek od środków transportu (niem. Kraftfahrzeugsteuer).

90 odatek od osób fizycznych w RFN DWA RODZAJE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: 1. Ograniczony w przypadku zatrudnienia lub wykonywania usług do 183 dni w ro 2. Nieograniczony zatrudnianie lub wykonywanie usług powyżej 183 dni w roku. Stawki podatku dochodowego Próg podatkowy Stawka podatku dochodowego Dochód do EUR 0% Dochód od EUR do EUR 14% Dochód od EUR do EUR 42% Dochód od EUR 45%

91 kład podatku dochodowego osób fizycznych RODZAJE PODATKÓW: 1. PODATEK OD WYNAGRODZENIA (niem. Lohnsteuer) potrącany od wynagrodzenia pracowników, uzależniony od wysokości dochodów i przedziału zarobków, rozliczany deklaracją roczną. 2. PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY (niem. Solidaritätszuschlag) zw. SOLI wprowadzony po zjednoczeniu Niemiec, naliczany wszystkich podatnikom. Wyno 5,5% w stosunku do podatku dochodowego od wynagrodzenia, dochodów kapitałowych i od osób prawnych. Nie podlega odliczeniom. 3. PODATEK KOŚCIELNY (niem. Kirchensteuer) płatny przez osoby zdeklarowane jako przynależne do grupy religijnej. Wynosi od 8% do 9% podatku dochodowego

92 odatek dochodowy od osób prawnych Pobierany wyłącznie od dochodów spółek posiadających osobowość prawną (GmbH i AG) mających siedzibę lub siedzibę Zarządu na terenie RFN Wysokość podatku to 15% dochodu spółki Nieograniczony obowiązek podatkowy Spółki polskie posiadające w Niemczech tylko zakład/ filię podlegają ograniczonemu obowiązki podatkowemu Dochód roczny osób prawnych w Niemczech ustalany jest na podstawie rocznego bilansu firmy Dodatkowo podatek od zysków kapitałowych w wysokości 25% wypłacanej udziałowcom dywidendy

93 odatek od działalności gospodarczej w RFN Pobierany od osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą (z wyjątkiem wolnych zawodów) Wymiar podatku zależy od wysokości osiągniętego dochodu, formy prawnej oraz gminy, na terenie której znajduje się firma i wynosi od 17 do 20% Podstawą opodatkowania jest zysk podatkowy, do którego dopisuje się pewne odliczenia i doliczenia (straty z lat ubiegłych, zdarzenia nadzwyczajne) Kwota wolna od podatku wynosi Eur (przysługuje tylko osobom fizycznym i spółkom osobowym) Istnieje możliwość zaliczenia podatku od działalności g. przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmniejszamy w ten sposób wymiar podatku.

94 odatek od towarów i usług w RFN Podstawowa stawka wynosi 19% a obniżona (m.in. żywność, książki, publikacje) wynosi 7% Zwolnienie od obowiązku naliczania VAT dla przedsiębiorców o obrotach maksymalnie ,00 EUR w poprzednim roku kalendarzowym i ,00 EUR w roku bieżącym Jeśli miejscem wykonania usługi jest RFN polski przedsiębiorca powinien odprowadzić podatek zgodnie ze stawką niemiecką Istotny jest status odbiorcy usługi: jeśli to podatnik w rozumieniu ustawy o VAT polski przedsiębiorca przeniesie obowiązek rozliczenia podatku VAT na nabywcę (faktura z dopiskiem NP. ) jeśli podatnik to osoba nie prowadząca działalności gosp. należy zarejestrować się w Niemczech dla potrzeb transakcji

95 odatek od usług budowlanych w RFN Przeznaczony dla firm budowalnych wykonujących prace budowlane na terenie RFN na rzecz przedsiębiorców lub publicznych instytucji Ma charakter terytorialny Dotyczy usług, które mają za cel produkcję, naprawę, konserwację, zmianę lub usunięcie obiektów budowlanych Podatek wynosi 15% wartości wykonanej usługi Potrąca go zleceniodawca z kwoty otrzymanego od zleceniobiorcy rachunku i po zabezpieczeniu środków finansowych odprowadza je do urzędu skarbowego (do 10 dnia po wykonaniu usługi)

96 odatek od usług budowlanych w Niemczech, cd. Podmiot świadczący usługi budowlane może wystąpić do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu zleceniodawcy z obowiązku pobierania powyższego podatku Zaświadczenie może być wydane na okres 3 lat bądź na potrzeby danej umowy W przypadku okazania zaświadczenia odbiorca usług nie ma prawa naliczania podatku.

97 odatek od środków transportu w RFN Obowiązek opodatkowania powstaje gdy pojazd używany jest na terenie Niemiec nie tylko czasowo ale ma tzw. regularne miejsce stacjonowania Pojazdy zarejestrowane w Niemczech bezwzględnie podlegają opodatkowaniu a także pojazdy zarejestrowane za granicą poruszające się po terenie kraju (z wyłączeniami) Płatnikiem podatku jest osoba faktycznie używająca pojazd Wysokość podatku zależy od rodzaju pojazdu, napędu, emisji zanieczyszczenia lub masy całkowitej.

98 kładki na ubezpieczenie społeczne w RFN Do niemieckiego ubezpieczenia społecznego zaliczane są: ubezpieczenie emerytalne (niem. Rentenversicherung) - 18,9% (płatne po poło składki przez pracodawcę i pracownika) ubezpieczenie zdrowotne (niem. Krankenversicherung) 15,5% (7,3% pracodaw 8,2% pracownik). Granica wymiaru składki: 3.937,5 Eur ubezpieczenie wypadkowe (niem. Unfallversicherung) w zależności od branży ubezpieczenie na wypadek konieczności sprawowania opieki (niem. Pflegeversicherung) 2,05% (po połowie) ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (niem. Arbeitslosenversicherung) 3% (po połowie).

99 PROWADZENIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ W WIELKIEJ BRYTANII

100 ormy działalności gospodarczej w Wlk. Brytanii I. Jednoosobowa działalność gospodarcza II. Spółki korporacyjne/ kapitałowe: 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości udziałów. 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości poręczenia. 3. Prywatna spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością. 4. Publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. III. Spółki partnerskie IV. Oddziały spółek zagranicznych

101 ormy działalności gospodarczej w Wlk. Brytanii JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (ang. sole trader): wymaga rejestracji tzw. samozatrudnienia (ang. selfemployment). W Polsce jej odpowiednikiem jest działalność gospodarcza wykonywana przez osobę fizyczną. Najprostsza forma prowadzenia działalności na terenie Wielkiej Brytanii. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW (ang. Private company limited by shares): Odpowiedzialność finansowa udziałowców ogranicza się do wysokości wniesionych wkładów. Udziały spółki nie są dostępne w ofercie publicznej

102 ormy działalności gospodarczej w Wlk. Brytanii SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO WYSOKOŚCI PORĘCZENIA (ang. private company limited by guarantee): Brak kapitału akcyjnego Jej udziałowcy są raczej poręczycielami niż akcjonariuszami Wysokość poręczenia jest ustalona dla każdego z udziałowców spółki.

103 ormy działalności gospodarczej w Wlk. Brytanii PRYWATNA SPÓŁKA Z NIEOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ang. Private unlimited company): Udziałowcy spółki ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności całym swoim majątkiem. Spółka może, ale nie musi, posiadać kapitał akcyjny. Odpowiedzialność udziałowców za zobowiązania spółki nie jest ograniczona Wymogi co do upubliczniania informacji na jej temat są ograniczone.

104 ormy działalności gospodarczej w Wlk. Brytanii PUBLICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ang. public limited company): Odpowiedzialność finansowa udziałowców ogranicza się do wysokości wniesionych wkładów. Udziały spółki są dostępne w ofercie publicznej. Wymóg minimalnego kapitału wynosi GBP.

105 ormy działalności gospodarczej w Wlk. Brytanii SPÓŁKI PARTNERSKIE (ang. Partnership): Jest to wspólna działalność dwóch lub więcej podmiotów. Partnerzy wspólnie zarządzają spółką. Solidarnie odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem. Partycypują w podziale zysku. Spółka partnerska nie posiada osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek utworzonych na terenie Szkocji).

106 ormy działalności gospodarczej w Wlk. Brytanii SPÓŁKI PARTNERSKIE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ang. Limited liability partnership- LLP): Forma pośrednia pomiędzy spółka kapitałową a spółką partnerską. Partnerzy partycypują w zyskach i obowiązkach, odpowiedzialność za zobowiązania spółki ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów oraz udzielonych poręczeń. Spółki typu LLP rejestrowane są przez Companies House. Rejestracja jest droższa i bardziej skomplikowana niż rejestracja spółki partnerskiej. Dodatkowe obowiązki dla partnerów, np. składanie dokumentów finansowych do CH, audytowanie sprawozdań finansowych. LLP wykorzystywana jest do prowadzenia firm prawniczych czy audytorskich.

107 ormy działalności gospodarczej w Wlk. Brytanii ODDZIAŁ SPÓŁKI ZAGRANICZNEJ (ang. branch). Prowadzi działalność spółki macierzystej poprzez biuro na terenie Wielkiej Brytanii. Podmioty nieposiadające osobowości prawnej w Polsce (działalność gospodarcza, spółki cywilne) mogą zarejestrować na terenie Wielkiej Brytanii tzw. place of business. Jest to także forma prawna dostępna dla spółek kapitałowych, jeśli ich działalność na terenie Wlk. Brytanii ma mieć formę jedynie przedstawicielstwa lub planowany zakres działalności nie wymaga rejestracji oddziału.

108 ejestracja samozatrudnienia w Wlk. Brytanii Uzyskanie numeru ubezpieczenia społecznego ang. National Insurance Number Niezbędna rozmowa w lokalnym oddziale Ministerstwa Pracy i Emerytur (Social Security office lub JobCentrePlus Tel. (+44) Zarejestrowanie w HM Revenue & Customs osobiście lub listownie formularz CWF1 Infolinia: Regularne Odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne

109 ejestracja spółek korporacyjnych/ kapitałowych Dokumenty do rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorstw COMPANIES HOUSE: 1. Formularz rejestracyjny IN01, zawierający dane: wnioskowaną nazwę spółki, region siedziby w Wielkiej Brytanii (brak możliwości zmiany) zakres działania spółki, proponowany skład władz spółki, rodzaj spółki, adres spółki, oświadczenie co do kapitału własnego spółki, podział udziałów lub oświadczenie odnośnie do wysokości poręczenia, podanie o wyłączenie słowa limited z nazwy spółki oraz poświadczenie o otrzymaniu zgody na użycie w nazwie spółki słowa z listy zakazanej.

110 ejestracja spółek korporacyjnych/ kapitałowych Dokumenty do rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorstw COMPANIES HOUSE: 2. tzw. Memorandum of Association umowa założycielska. Zawiera informacj określające: nazwę, miejsce zarejestrowanej siedziby, cele i zakres działalnośc oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności, sumę kapitału i jego podział n stałe części oraz ewentualnie oświadczenie o przyjęciu formy public limite company. Po zarejestrowaniu spółki dokument ten nie będzie odgrywał istotne roli w dalszym życiu przedsiębiorstwa; 3. Articles of Association (AoA) statut spółki, określa prawa udziałowców akcjonariuszy, zasady przekazywania udziałów/akcji i ich nowych emisji, procedur zwoływania i prowadzenia walnego zgromadzenia, kompetencje zarządu, zasad wypłaty dywidend oraz tworzenia rezerw.

111 płaty rejestracyjne spółek kapitałowych 1. Za zgłoszenie elektroniczne standardowe: 15 GBP 2. Za zgłoszenie elektroniczne ekspresowe (Same-Day Service, zgłoszenie otrzymane od poniedziałku do piątku do godziny 15.00): 30 GBP 3. Za zgłoszenie papierowe standardowe: 20 GBP 4. Za zgłoszenie papierowe ekspresowe (Same-Day Service, zgłoszenie otrzymane od poniedziałku do piątku do godziny 15.00): 50 GBP. Wniosek wysyłamy do właściwego oddziału: Cardiff siedziba firmy na terenie Anglii Edynburg na terenie Szkocji, Belfast na terenie Irlandii Północnej.

112 ejestracja spółki partnerskiej Spółkę LLP mogą założyć przynajmniej dwa podmioty (osoby fizyczne lub osoba prawna) W celu rejestracji należy wypełnić formularz LLIN01 (ang. Application t register limited liability partnership), zawierający informacje: wnioskowan nazwa spółki, region Wlk. Brytanii siedziba spółki, adres spółki, wskazani partnerów wyznaczonych do reprezentowania spółki w kontaktach Companies House tzw. designated partner, wyszczególnienie partnerów poświadczenie o otrzymaniu zgody na użycie w nazwie spółki słowa lub fraz z listy zakazanej.

113 płaty rejestracyjne spółek partnerskich 1. Za zgłoszenie papierowe standardowe: 20 GBP 2. Za zgłoszenie papierowe ekspresowe (Same-Day Service, zgłoszenie otrzymane od poniedziałku do piątku do godziny 15.00): 50 GBP Aktualnie rejestracja elektroniczna spółki LLP nie jest dostępna. Wniosek wysyłamy do właściwego oddziału: Cardiff siedziba firmy na terenie Anglii Edynburg na terenie Szkocji, Belfast na terenie Irlandii Północnej.

114 ejestracja oddziału spółek zagranicznych W ciągu miesiąca od utworzenia oddziału należy dostarczyć do Companies House następujące dokumenty: wypełniony formularz OSIN01, potwierdzone kopie i tłumaczenie dokumentów założycielskich spółki (akt założycielski, status, informacje o członkach zarządu firmy macierzystej), kopie sprawozdań finansowych za ostatni okres/rok i opinię biegłego rewid opłatę rejestracyjną (zwykła 20 GBP, tego samego dnia 50 GBP)

115 ystem podatkowy w Wielkiej Brytanii Wybór formy prawnej w Wielkiej Brytanii ma wpływ na sposób opodatkowania firmy. Zyski osiągane przez zagraniczne firmy z handlu realizowanego za pośrednictwem przedstawicielstwa lub lokalnego agenta zasadniczo nie podlegają obowiązkowi podatkowemu na terenie Wielkiej Brytanii pod warunkiem, że nie jest to przedsiębiorstwo o stałym charakterze prowadzące regularnie działalność gospodarczą. W Wielkiej Brytanii za pobór podatków bezpośrednich odpowiada HM Revenue & Customs (HM R&C).

116 ystem podatkowy w Wielkiej Brytanii Podatek płacisz Urzędowi Skarbowemu w Wielkiej Brytanii, jeśli: przebywasz tam co najmniej 183 dni w roku podatkowym lub przyjeżdżasz regularnie do Wielkiej Brytanii na okres co najmniej 91 dni w roku podatkowym przez okres 4 lat lub przyjeżdżasz do Wielkiej Brytanii z zamiarem pozostania tam przez co najmniej dwa lata.

117 łówne podatki w Wielkiej Brytanii 1. Income Tax (podatek dochodowy) Income Tax on earnings and benefits (podatek dochodowy od zarobków, emerytur benefitów) Income Tax on savings and investments (podatek dochodowy od oszczędności i inwestycji 2. Capital Gains Tax (podatek od zysków kapitałowych) 18% (do GBP) lub 28% 3. Corporation Tax (podatek od firm) 4. Inheritance Tax (podatek spadkowy) 5. Stamp Duty (opłata skarbowa) 6. Value Added Tax (VAT) 20% (obniżona 5% np. na foteliki samochodowe)

118 odatek dochodowy (Income Tax) w Wielkiej Brytanii lga podatkowa Ulga na rok podatkowy 2013/14 Limit przychodów soby urodzone po 5 kwietnia 1948 roku GBP GBP la osób urodzonych pomiędzy a GBP GBP la osób urodzonych przed 6 kwietnia 1938 roku GBP GBP tawka podatkowa rok podatkowy 2012/13 rok podatkowy 2013/14 odstawowa 20% 0 GBP do GBP 0 GBP do GBP yższa 40% do GBP do GBP ajwyższa 45% nie obowiązywała powyżej GBP ajwyższa 50% powyżej GBP nie obowiązuje

119 Rozliczanie podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii Sposoby rozliczania podatku dochodowego obejmują: PAYE (Pay As You Earn czyli Płać w miarę zarabiania ) Self Assessment (samodzielne wypełnianie zeznania podatkowego) podatek pobrany u źródła w tym przypadku podatek jest odciągany od odsetek przed ich wypłatą w niektórych przypadkach jednorazowa wpłata Rok podatkowy: od 06 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego ww.england.pl

120 Podatek od firm w Wielkiej Brytanii W skład zysków objętych podatkiem Corporation Tax wchodzą: zyski pochodzące z opodatkowanych dochodów, czyli np. zyski handlowe i inwestycyjne (za wyjątkiem dywidend, dla których obowiązują oddzielne zasady) zyski kapitałowe od których należy się podatek Corporation Tax. Termin rozliczenia podatku (przed złożeniem deklaracji): do 9 miesięcy od zakończenia roku rozliczeniowego firmy złożenie deklaracji do 12 miesięcy od zakończenia roku rozliczeniowego firmy Stawki podatku: 21% podatku dla firm z dochodem nie wyższym niż GBP ,00 28% podatku dla firm z dochodem wyższym niż GBP ,00

121 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZECHACH

122 Podział działalności gospodarczych w Czechach Dwa rodzaje działalności gospodarczej: 1. Zgłaszane, których prawo do wykonywania powstaje na podstawie zgłoszenia i wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 2. Koncesjonowane, gdzie prawo do wykonywania powstaje aż po udzieleniu koncesji (załącznik Nr 3 do UDG).

123 Działalności gospodarcze zgłaszane Wolne (załącznik Nr 4 do UDG), do wykonywania których należy spełnić tylko warunki ogólne (większość działalności produkcyjnych i usługowych) Rzemieślnicze (załącznik Nr 1 do UDG), wymagane są specjalne uprawnienia zawodowe tzn. uzyskiwane w wyniku wyuczenia i praktyki w danym lub pokrewnym kierunku np. kowalstwo, ślusarstwo, naprawy samochodów, fryzjerstwo, murarstwo, gastronomia, kosmetyka itd. Wiązane (załącznik Nr 2 do UDG), do wykonywania których wymagane są specjalne uprawnienia zawodowe, świadectwa lub podobne dokumenty, wydawane przedsiębiorcy przez pełnomocny organ, na podstawie odrębnych przepisów np. prace geologiczne, produkcja paliw, usługi budowlane, handel zwierzętami, produkcja papierosów itd.

124 Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej Zgłoszenie do ewidencji można złożyć osobiście w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej (Živnostenský úřad) w tzw. Centralnym Punkcie Rejestracyjnym (Centrální registrační místo - CRM) wysłać pocztą lub em z podpisem elektronicznym. Możliwe zgłoszenie osobiście w jednym z punktów kontaktowych czeskiej administracji publicznej - tzw. Czech POINT Urząd ds. Działalności Gospodarczej jest zobowiązany do dokonania wpisu do rejestru i wydania wyciągu do 5 dni od dnia zgłoszenia (kompletny wniosek) Zaświadczeniem o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej jest wypis z Rejestru Działalności Gospodarczej Zagraniczna osoba fizyczna nabywa uprawnienia do działalności gospodarczej w dniu zgłoszenia (chyba, że wnioskuje o późniejszy termin, wyjątek: koncesje).

125 Formy prawne działalności gospodarczej w Czechach 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 2. Osoby prawne: spółka jawna spółka komandytowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna spółdzielnia. Osoby prawne podlegają rejestracji w Rejestrze Handlowym (RH). Osoba zagraniczna wnioskująca o dokonanie wpisu do RH musi udokumentować, że najpóźniej w dniu rejestracji nabędzie prawo do wykonywania czynności, która ma być wpisana w RH jako jej przedmiot działalności.

126 Dane w do ewidencji działalności gospodarczej Zgłoszenie do ewidencji można złożyć osobiście w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej (Živnostenský úřad) w tzw. Centralnym Punkcie Rejestracyjnym (Centrální registrační místo - CRM) wysłać pocztą lub em z podpisem elektronicznym. Możliwe zgłoszenie osobiście w jednym z punktów kontaktowych czeskiej administracji publicznej - tzw. Czech POINT Urząd ds. Działalności Gospodarczej jest zobowiązany do dokonania wpisu do rejestru i wydania wyciągu do 5 dni od dnia zgłoszenia (kompletny wniosek) Zaświadczeniem o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej jest wypis z Rejestru Działalności Gospodarczej Zagraniczna osoba fizyczna nabywa uprawnienia do działalności gospodarczej w dniu zgłoszenia (chyba, że wnioskuje o późniejszy termin, wyjątek: koncesje).

127 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOF) Przedmiotem opodatkowania są wynagrodzenia, dochody z działalności, kapitałowe, z wynajmu i pozostałe Zeznanie podatkowe składa osoba fizyczna o przychodach pow CZK Rozliczenie z podatku do 31 marca lub 31 czerwca (doradca podatkowy) Stawka podatkowa 15% podstawy opodatkowania, dodatkowo podatek solidarnościowy 7% od nadwyżki nad dochodami pow CZK miesięcznie Stawka kosztów ryczałtowych w działalności gospodarczej wynosi od 30% do 80% przychodów (60% przychodów działalności gospodarczej, 30% przychodów wspólników sp.j. lub komplementariusza sp. komandytowej Podatek dochodowy minimum 600 CZK rocznie do 15 XII

128 Podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP) Stawka podatkowa to 19% podstawy opodatkowania, 5% dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych Odliczenia od podstawy opodatkowania strata podatkowa, 100% wydatków na badania i rozwój, darowizny Odliczenia od podatku: CZK za każdego zatrudnionego niepełnosprawnego, CZK za każdego niepełnosprawnego z wyższą klasą inwalidztwa Rozliczenie do 31 marca lub 30 czerwca

129 Podatek od wartości dodanej (VAT) w Czechach Po przekroczeniu obrotu w ciągu roku powyżej 1 mln CZK obowiązek rejestracji do VAT-u w ciągu 15 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym przekroczono limit Okresy podatkowe: kwartał kalendarzowy dla obrotów rocznych do 10 mln CZK i miesiąc kalendarzowy równe lub większe niż 10 mln CZK Stawka VAT wynosi 21%, 15% dla wybranej grupy towarów np. artykuły spożywcze, napoje, pieluchy, książki, usługi kulturalne i in. Obowiązek złożenia deklaracji 25 dni od zakończenia roku podatkowego Inne podatki akcyzowy, gruntowy, od darowizn, budynków, spadku, drogowy, ekologiczny.

130 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA SŁOWACJI

131 Formy prawne działalności na Słowacji Słowacki Kodeks Handlowy wymienia następujące formy otwarcia firmy na Słowacji przez przedsiębiorców zagranicznych: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(spoločnost' s ručením obmedzeným, s.r.o.), spółka akcyjna(akciová společnost', k.s.), spółka jawna(verejná obchodná spoločnost', v.o.s.), spółka komandytowa(komanditná spoločnost', k.s.), oddział firmy(organizačná zložka podniku zahraničnej osoby).

132 Inne prawne działalności na Słowacji Prawo słowackie przewiduje występowanie innych, dość rzadko w praktyce spotykanych form, takich jak: spółka cicha (zmluva o tichom spoločenstve), spółdzielnia (družstvo ) stowarzyszenie (zmluva o združení). Bardzo popularną formą wśród drobnych przedsiębiorców jest samodzielna działalność gospodarcza na własny rachunek (živnost'). Najpopularniejszą wśród inwestorów zagranicznych formą organizacyjnoprawną jest spółka z o.o. oraz oddział.

133 Rejestracja działalności na Słowacji Wpis do Rejestru Handlowego odbywa się na formularzu dostępnym na stronie internetowej Wysokość kapitału zakładowego min. 5 tys. EUR Wysokość wkładu każdego wspólnika nie niższa niż 750 EUR, należy wnieść najmniej 30 % kapitału Rejestracja następuje standardowo w ciągu 5 dni

134 Koszty rejestracji działalności na Słowacji 1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru handlowego: spółka akcyjna 829,50 EUR, sp. z o.o. osoba prawna 331,50 EUR, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 165,50 EUR, oddziały osób prawnych 331,50 EUR, oddziały osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 33 EUR, 2. Wniosek o zmianę formy prawnej przedsiębiorstwa 331,0 EUR 3. Inne zmiany danych 66 EUR. 4. Samodzielna działalność gospodarcza 5 Eur

135 Podatki na Słowacji 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 19% 2. Podatek VAT 19%, 10% dla wybranych grup np. leki 3. Podatek dochodowy od osób prawnych 19%

136 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ we WŁOSZECH

137 Formy prawne działalności we Włoszech 1. Spółki osobowe: spółka jawna (società semplice), spółka cywilna (società in nome colletivo, s.n.c), spółka komandytowa (società in commandita semplice, s.a.s). 2. Firmy indywidualne (ditte individuali)

138 Formy prawne działalności we Włoszech 3. Spółki kapitałowe: spółka akcyjna (società per azioni, s.p.a.) spółka komandytowo-akcyjna (società in accomandita per azioni, s.a.p.a), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (società a responsabilità limitata, s.r.l.); 4. Spółki spółdzielcze z ograniczoną odpowiedzialnością (società cooperative a responsabilità limitata s.a r.l).

139 Rejestracja działalności we Włoszech 1. Rejestracja zgodnie z procedurą Comunicazione Unica - on line - w jednym tylko urzędzie - rejestrze spółek izby handlowej. 2. Comunicazione unica zbiór dokumentów elektronicznych, na który składają się: dokument zawierający dane wnioskodawcy, przedmiot sprawy oraz reasumujący wnioski złożone do zainteresowanych instytucji, formularze do rejestru firm (Registro delle Imprese), formularze do urzędu skarbowego (Agenzia delle Entrate), formularze do INPS, formularze do INAIL.

140 Rejestracja działalności we Włoszech Za pośrednictwem ComUnica przedsiębiorca podejmuje poniższe działania w formie elektronicznej: wypełnia wniosek o przyznanie codice fiscale/p IVA, wypełnia wniosek o wpis do rejestru w izbie handlowej, przedstawia Comunicazione Unica (do której dołącza formularze do INPS i do INAIL), składa podpis elektroniczny na dokumentach, wysyła dokumenty do izby handlowej.

141 Rejestracja działalności we Włoszech Po przekazaniu całej powyższej dokumentacji, izba handlowa wysyła automatycznie na adres poczty elektronicznej PEC (Posta Elettronica Certificata Poczta Elektroniczna Certyfikowana) potwierdzenie nadania numeru sprawy (ricevuta di protocollo) oraz potwierdzenie otrzymania dokumentacji - Comunicazione Unica. W ciągu 5 dni właściwa izba handlowa wysyła informację o wpisie spółki do rejestru na adres poczty elektronicznej PEC spółki oraz na adres nadawcy dokumentacji. W ciągu 7 dni czynią to poszczególne zainteresowane instytucje, wysyłając informacje do spółki i do rejestru firm.

142 Podatek dochodowy we Włoszech Podatek dochodowy IRPEF (Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche), Poniżej progi podatkowe obowiązujące w 2013 roku: Dochód roczny w euro Stawka IRPEF Podatek dochodowy brutto od 0 do % 23% dochodu od 15000,01 do % 3450 euro + 27% od nadwyżki z euro od 28000,01 do % 6960 euro + 38% od nadwyżki z euro od 55000,01 do % euro + 41% od nadwyżki z euro powyżej % euro + 43% od nadwyżki z euro

143 Podatek dochodowy we Włoszech No tax area obejmuje dochody uzyskane przez osoby fizyczne, które nie podlegają opodatkowaniu: dochody z samozatrudnienia w wysokości do 4800 EUR dochody z pracy najemnej nieprzekraczające 8000 EUR (w ciągu 12 miesięcy) dochody z emerytury (do 7500 EUR w przypadku osób w wieku do 75 lat oraz do 7750 EUR w przypadku osób w wieku powyżej 75 lat) dochody z posiadanych terenów nieprzekraczające 185,92 EUR dochody z posiadanych nieruchomości nieprzekraczające 500 EUR wartość katastralna nieruchomości będącej głównym miejscem zamieszkania

144 Podatki dla firm we Włoszech 1. Podatek dochodowy od spółek IRES (wł. imposta sul reddito delle società) dla: spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych oraz sp. z o.o. podmiotów prawa publicznego i prywatnego przedsiębiorstw i podmiotów prawnych nie posiadających osobowości prawnej. Stawka podatku dochodowego 27,5% od dochodu podlegającego opodatkowaniu 2. Podatek regionalny od działalności gospodarczej IRAP (wł. imposta regionale sull attività produttive) 3,9%. Władze lokalne mogą ją obniżyć lub zwiększyć o 1%. Podstawą obliczenia tego podatku są dochody przedsiębiorcy pomniejszone o całkowite koszty zatrudnienia osób przyjętych do pracy w ramach umowy szkoleni 3. Podatek VAT 22%

145 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w RUMUNII

Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Wielkiej Brytanii

Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Wielkiej Brytanii Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Wielkiej Brytanii ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spółki korporacyjne/kapitałowe 2015-06-17 10:21:33

Spółki korporacyjne/kapitałowe 2015-06-17 10:21:33 Spółki korporacyjne/kapitałowe 2015-06-17 10:21:33 2 W spółkach korporacyjnych i kapitałowych udziałowcami mogą być osoby prawne lub fizyczne. W większości przypadków to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć polską firmę w Niemczech? :28:33

Jak założyć polską firmę w Niemczech? :28:33 Jak założyć polską firmę w Niemczech? 2015-12-25 22:28:33 2 Obywatele polscy mogą bez specjalnych problemów podjąć samodzielną działalność gospodarczą w postaci rejestracji tej działalności bądź w formie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce ADVICE & CONSULTING DEZI LTD Biuro rachunkowe obsługujące naszych Klientów, świadczy usługi z zakresu otwierania różnych form działalności i prowadzenia ich księgowości. W poniższych, wybranych pakietach

Bardziej szczegółowo

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services Global expertise with local faces DOING BUSINESS IN FINLAND - NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PRAWNE Plan prezentacji FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Ś GOSPODARCZEJ ZAGADNIENIA PODATKOWE PRAWO PRACY Dlaczego Finlandia?

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech: Aspekty prawne oraz zagrożenia

Zakładanie działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech: Aspekty prawne oraz zagrożenia Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft Zakładanie działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech: Aspekty prawne oraz zagrożenia Jolanta

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 2 Firmy zagraniczne chcące prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Szwajcarii mają m.in. następujące możliwości : Założenie spółki

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis Instrukcja wypełniania nowego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą (załącznik do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Własna firma w Niemczech różne formy działania krok po kroku

Własna firma w Niemczech różne formy działania krok po kroku Własna firma w Niemczech różne formy działania krok po kroku Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Leszno, 22.10.2015 1. Wprowadzenie Polscy obywatele mogą świadczyć

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Podatki w Izraelu struktura i podstawowe informacje 2015-12-19 18:48:20

Podatki w Izraelu struktura i podstawowe informacje 2015-12-19 18:48:20 Podatki w Izraelu struktura i podstawowe informacje 2015-12-19 18:48:20 2 1. dochodowy od osób prawnych Wszystkie zarejestrowane w izraelskim Rejestrze Handlowym spółki są zobowiązane do płacenia podatku

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Podstawy prawne:. ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

EVA - uproszczony podatek od działalności gospodarczej 2015-12-17 15:53:46

EVA - uproszczony podatek od działalności gospodarczej 2015-12-17 15:53:46 EVA - uproszczony podatek od działalności gospodarczej 2015-12-17 15:53:46 2 W 2003 roku wszedł w życie nowy rodzaj podatku przyjęty za Ustawą nr XLIII z 2002 r. (zwaną dalej Ustawa o EVA) tzw. uproszczony

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44

FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44 JK WZ UW 43 FORMY WŁASNOŚCI JK WZ UW 44 RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI JK WZ UW 45 JK WZ UW 46 Kategoria przedsiębiorstwa RJR (liczba zatrudnionych) Roczny obrót Całkowity bilans roczny ŚREDNIE < 250

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców Umowa o udzielenie wsparcia na odbycie stażu dla Młodego Przedsiębiorcy w ramach działania Erasmus dla młodych przedsiębiorców Umowa nr:./eye VI/2014 Zwana dalej Umową,

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04 2 Ustawa Nr 586/1992 o podatkach dochodowych z późniejszymi zmianami (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), zwana dalej UPD reguluje podatek

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016 Samorząd gospodarczy i zawodowy PPwG 2016 Tematyka Samorządy gospodarcze Samorządy zawodowe Udział pracowników w zarządzaniu 2 Pojęcie samorządu Podstawowe kategorie samorządów terytorialne, gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego ... (pieczęć Wnioskodawcy) Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m. st. Warszawy WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia.... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1 Dyfuzja Innowacji POIG.05.01.00-00-008/08

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO za zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia . znak sprawy: CI.5123..2015 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył

Bardziej szczegółowo

Korzyści płynące z prowadzenia jednoosobowej firmy: Niska czasochłonność założenia firmy. Rejestrację firmy można dokonać w przeciągu 15 minut.

Korzyści płynące z prowadzenia jednoosobowej firmy: Niska czasochłonność założenia firmy. Rejestrację firmy można dokonać w przeciągu 15 minut. Każdy Polak jako obywatel Unii Europejskiej ma prawo do zarejestrowania, otwarcia i prowadzenia w Niemczech działalności gospodarczej na zasadzie jednoosobowej firmy (Einzelunternehmen). Zgłoszenie działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG)

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) Artykuł 37. (dawny art. 31 TWE) 1. Państwa Członkowskie dostosowują monopole państwowe o charakterze handlowym w taki sposób, aby wykluczona była wszelka

Bardziej szczegółowo

... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ...... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) POWIATOWY URZĄD PRACY W PODDĘBICACH WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ... Sępólno Kraj., dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy... Telefon kontaktowy STAROSTA SĘPOLEŃSKI ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracodawców w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dla pracodawców w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników Informacja dla pracodawców w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników Na podstawie przepisów art. 70b ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 2 Podatnicy W Szwajcarii osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne,

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treś ci 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ NE ADRESY 4

Spis treś ci 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ NE ADRESY 4 Spis treś ci 1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. 2 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 2 1.2. REJESTRACJA PODMIOTU... 3 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców?

Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców? Dyrektywa usługowa 13.05.10 1 Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców? Gdynia, 13 maja 2010' European Commission Enterprise and Industry Dyrektywa usługowa 13.05.10 2 Dyrektywa a ustawa-

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Projekt Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH Wniosek dotyczy pracodawców

Bardziej szczegółowo

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych?

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 2 Osoby objęte obowiązkiem płacenia podatku VAT. Każda osoba (prawna), instytucja, urząd, wspólnota prawna niemająca zdolności prawnej prowadząca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.) Dz.U.2009.183.1426 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... xi XIII XV Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego... 1 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców... 1 Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy... 1

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa i adres wnioskodawcy:... ... Siedziba firmy wnioskodawcy:. Miejsce prowadzenia działalności:...

Pełna nazwa i adres wnioskodawcy:... ... Siedziba firmy wnioskodawcy:. Miejsce prowadzenia działalności:... /data wpływu do Urzędu/ Łomża, dn... Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia na zasadach określonych w art. 60d ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

FACT SHEET - ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

FACT SHEET - ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Enterprise Europe Network Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości ul. Słowackiego 7a, 35 060 Rzeszów tel/fax (017) 852 49 75 e-mail:een@spp.org.pl http://een.spp.org.pl FACT SHEET No.4 FACT SHEET -

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych? Echo ćwiczeń CIT Podatek dochodowy od osób prawnych Co to jest CIT? Podatek CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (z ang. CIT - Corporate Income Tax - podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw))

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej W dniu.. w Suwałkach pomiędzy.., zam.., PESEL.. NIP, zwaną w dalszej części umowy osobą bezrobotną,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK Wn-W część I

WNIOSEK Wn-W część I .. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK Wn-W część I O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo