Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r."

Transkrypt

1 Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2008 r. W I półrczu 2008 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK S.A. - spółka dminująca DCG S.A. - spółka zależna 100 % udział Zakres działalnści Spółek Grupy Kapitałwej w I półrczu 2008 rku był następujący: W.KRUK S.A. sprzedaż biżuterii, zegarków, upminków raz sprzedaż BTB, prdukcja biżuterii DCG S.A. sprzedaż ekskluzywnej dzieży (głównie damskiej), W I półrczu 2008 Grupa Kapitałwa zarządzała następującymi markami: KRUK, Deni Cler, Cacharel raz linią Kruk Fashin. Najważniejsze wydarzenia Grupy Kapitałwej W.Kruk w I półrczu 2008 rku: Otwarcie 6 nwych salnów: - W. KRUK (CH Brda w Bydgszczy, Truń, WOC), - DCG (CH Brda w Bydgszczy, CH Sadyba w Warszawie), - Cacharel (CH Mktów w Warszawie). Wprwadzenie trzech nwych klekcji wizerunkwych W. KRUK: Krystalls, Antica i Stne. Rzpczęcie uczestnictwa w Kruka na Międzynardwej Wystawie Exp w Saragssie, Nabycie w wyniku wezwania przez Vistula&Wólczanka 66% udziału w kapitale zakładwym W. KRUK, W dniu 9 czerwca Pan Jan Rschwicz złżył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w spółkach: W. KRUK S.A. i DCG S.A., WZA nie uchwalił dywidendy dla akcjnariuszy z zysku za rk 2007, W miesiącu lipcu pwłana zstała nwa Rada Nadzrcza spółki W. KRUK S.A. W ramach nwej Rady kntynuuje kadencję Przewdniczący Rady Nadzrczej Pan Wjciech Kruk raz Człnek Rady Nadzrczej Pani Ewa Kruk. Na nwych Człnków d Rady Nadzrczej Spółki pwłani zstali Panwie: Jerzy Mazgaj, Grzegrz Pilch, Jan Rschwicz raz Michał Wójcik. Odwłanie prgnzwanych wyników finanswych na rk 2008 publikwanych w raprcie bieżącym nr 8/2008 Sknslidwane wyniki Grupy Kapitałwej W.KRUK Dane (tys. zł) I-VI 2008 I-VI 2007 Zmiana [%] Przychdy ze sprzedaży % Zysk peracyjny % Zysk nett %

2 Wyniki pszczególnych Spółek Grupy W.KRUK Dane (tys. zł) I-VI 2008 I-VI 2007 Zmiana [%] W.KRUK S.A. Przychdy ze sprzedaży % Zysk peracyjny % Zysk nett % DCG S.A. Przychdy ze sprzedaży % Zysk peracyjny % Zysk nett % Stanwisk Zarządu dnśnie mżliwści zrealizwania wcześniej publikwanych prgnz Zarząd W.KRUK S.A. w dniu 12 luteg 2008 rku publikwał prgnzę wyników finanswych Emitenta na rk 2008, a prgnzwane wyniki parte były na infrmacjach ówcześnie znanych Zarządwi. Zarząd sprządzając prgnzę, uwzględniał więc bieżącą sytuację wewnętrzną i zewnętrzną Spółki raz jej przewidywany rzwój w przyszłści. W dniu 6 sierpnia 2008 rku Zarządy spółek W.KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Pznaniu i Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakwie pdjęły uchwały zamiarze płączenia się. Efektem fuzji będzie włączenie W.KRUK w struktury nw pwstałej Spółki, a więc dtychczaswe prgnzy dla wydrębninej spółki W.KRUK S.A. stracą rację bytu. Birąc pd uwagę zaistniałą sytuację Zarząd W.KRUK S.A. w Pznaniu dwłał niniejszym pdane d publicznej wiadmści w raprcie bieżącym 8/2008 z dnia 12 luteg 2008 rku prgnzwane wyniki finanswe Grupy Kapitałwej W.KRUK na rk 2008 raz wszelkie infrmacje dtyczące strategii rzwju Spółki i Grupy. Zarząd W.KRUK S.A. wyraża przeknanie, że w świetle nwych klicznści strategia marek W.KRUK i Deni Cler stanie się isttnym elementem zarządzania markami w ramach płącznej Spółki, c spwduje ich dynamiczny rzwój i wpłynie na siągane wyniki finanswe. Wykaz akcjnariuszy psiadających c najmniej 5 % głsów na WZ na dzień sprządzenia raprtu półrczneg Akcjnariusze Liczba akcji Struktura Vistula&Wólczanka S.A ,00% WK Investment S.C. Wjciech Kruk, Paweł Cieślik; ECK Investment S.C. Ewa Kruk, Ewa Kruk Cieślik, Wjciech Henryk Kruk; EK ,18% Investment S.C. Wjciech Kruk, Ewa Kruk Cieślik, Paweł Cieślik; Wjciech Kruk BlackRck Grup ,11%

3 Od pczątku 2008 rku struktura akcjnariatu W. KRUK S.A. uległa następującym zmianm: W dniu 12 luteg 2008 rku W. KRUK S.A. trzymała infrmację zmniejszeniu udziału pniżej 5% gólnej liczby głsów przez PZU Asset Management. Przed zmianą udziału w zarządzanych przez PZU Asset Management SA prtfelach inwestycyjnych klientów znajdwał się akcji Spółki, c dawał praw d 5,11% głsów na walnym zgrmadzeniu i 5,11% udziału w kapitale zakładwym Spółki. W wyniku dknanej transakcji sprzedaży akcji Spółki wg stanu na dzień 8 luteg 2008 r. PZU Asset Management SA zarządzał akcjami Spółki, c stanwi 4,57% gólnej liczby głsów na walnym zgrmadzeniu i 4,57% udziału w kapitale zakładwym Spółki. Millennium Twarzystw Funduszy Inwestycyjnych S.A., działające w imieniu Millennium FIO Akcji, Millennium FIO Zrównważneg, Millennium FIO Stabilneg Wzrstu i Millenium FIO Małych i Średnich Spółek dknał w dniu 20 luteg 2008 rku zwiększenia pakietu psiadanych akcji W.KRUK S.A. Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Millenium TFI S.A. psiadały łącznie sztuk akcji W. KRUK S.A., c stanwił 4,9999% głsów na WZ i 4,9999% udziału w kapitale zakładwym Spółki. P transakcji rzlicznej 19 luteg 2008 rku liczba aktualnie psiadanych akcji Spółki przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Millenium TFI S.A. wynsi sztuk, c stanwi 5,0013% głsów na WZ i 5,0013% udziału w kapitale zakładwym Spółki. W dniu 27 maja 2008 rku W. KRUK S.A. trzymała infrmację przekrczeniu prgu 5% gólnej liczby głsów na WZ Spółki W. KRUK S.A. Spółki cywilne załżne przez sby nadzrujące raz kadrę psiadającą dstęp d infrmacji pufnych przekrczyły pzim 15,02% gólnej liczby głsów na WZ Spółki W. KRUK S.A.. Są t: - WK INVESTMENT S.C. Wjciech Kruk, Paweł Cieślik akcji, c stanwił 6,95% liczby głsów na WZ i udziału w kapitale zakładwym Spółki, - ECK INVESTMENT S.C. Ewa Kruk, Ewa Kruk Cieślik, Wjciech Henryk Kruk akcje, c stanwił 5,73% liczby głsów na WZ i udziału w kapitale zakładwym Spółki, - EK INVESTMENT S.C. Wjciech Kruk, Ewa Kruk Cieślik, Paweł Cieślik akcji, c stanwił 2,34% liczby głsów na WZ i udziału w kapitale zakładwym Spółki Przed zmianą udziału wyżej wymienine spółki cywilne nie psiadały akcji W. KRUK S.A. W dniu 29 maja 2008 rku W. KRUK S.A. trzymała infrmację zwiększeniu udziału pwyżej 5% gólnej liczby głsów przez OPERA IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. W wyniku wniesienia akcji spółki W. KRUK S.A. d OPERA IV Funduszu Inwestycyjneg Zamknięteg zarządzaneg przez OPERA TFI S.A. według stanu na dzień 26 maja 2008 rku liczba akcji psiadanych przez Fundusz wynsiła , c stanwił 9,99% gólnej liczby głsów na walnym zgrmadzeniu Spółki i 9,99% udziału w kapitale zakładwym Spółki. W dniu pprzedzającym zmianę udziału Fundusz nie psiadał akcji Spółki W. KRUK S.A i nie był uprawniny d wyknywania prawa głsu na walnym zgrmadzeniu Spółki W. KRUK S.A. W dniu 2 czerwca 2008 rku Spółka W. KRUK S.A. trzymała d Vistula&Wólczanka S.A. infrmację nabyciu znacząceg pakietu akcji W. KRUK S.A.

4 W wyniku rzliczenia w dniu 30 maja 2008 rku transakcji przeprwadznej w ramach wezwania głszneg przez Vistula&Wólczanka S.A. w dniu 5 maja 2008 rku Spółka ta nabyła akcji Spółki W. KRUK S.A., c stanwi 66% głsów na walnym zgrmadzeniu i 66% udziału w kapitale zakładwym W. KRUK S.A. Przed nabyciem akcji w wyniku rzliczenia wezwania Vistula&Wólczanka S.A. nie psiadała akcji W. KRUK S.A. Działając na zasadzie art. 6 kdeksu spółek handlwych Vistula&Wólczanka S.A. w wyniku pisaneg pwyżej nabycia akcji Spółki W. KRUK S.A. uzyskała status spółki dminującej wbec W. KRUK S.A. w rzumieniu art. 4 1 pkt 4 kdeksu spółek handlwych. W dniu 2 czerwca 2008 rku W. KRUK S.A. trzymała infrmację zmniejszeniu udziału pniżej 5% gólnej liczby głsów przez OPERA IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. W wyniku zbycia akcji spółki W. KRUK S.A. przez OPERA IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty według stanu na dzień 30 maja 2008 rku liczba akcji psiadanych przez Fundusz wynsiła akcji, c stanwił 2,69% głsów na walnym zgrmadzeniu i 2,69% udziału w kapitale zakładwym Spółki W. KRUK S.A. W dniu pprzedzającym zmianę udziału Fundusz psiadał akcji Spółki, c stanwił 9,99% głsów na walnym zgrmadzeniu i 9,99% udziału w kapitale zakładwym Spółki W. KRUK S.A. W dniu 2 czerwca 2008 rku W. KRUK S.A. trzymała infrmację zmniejszeniu udziału pniżej 5% gólnej liczby głsów przez ING Twarzystw Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu ING Funduszu Inwestycyjneg Otwarteg Średnich i Małych Spółek, ING Specjalistyczneg Funduszu Inwestycyjneg Otwarteg Akcji 2 raz ING Parasl Specjalistyczneg Funduszu Inwestycyjneg Otwarteg. Przyczyną zmiany udziału w gólnej liczbie głsów na walnym zgrmadzeniu W. KRUK S.A. był zbycie akcji Spółki w wyniku dpwiedzi na wezwanie Vistuli&Wólczanki S.A. na zakup 66% akcji Spółki W. KRUK S.A. z dnia 5 maja 2008 rku w dniu 30 maja 2008 rku. Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Twarzystw Funduszy Inwestycyjnych S.A. psiadały łącznie sztuk akcji, c stanwił 9,79% głsów na walnym zgrmadzeniu i 9,79% udziału w kapitale zakładwym Spółki. W wyniku zbycia akcji spółki W. KRUK S.A. w dniu 30 maja 2008 rku fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Twarzystw Funduszy Inwestycyjnych S.A. na dzień sprządzenia zawiadmienia psiadały łącznie sztuki akcji spółki W. KRUK S.A., c stanwił 2,63% głsów na walnym zgrmadzeniu i 2,63% udziału w kapitale zakładwym Spółki. W dniu 3 czerwca 2008 rku Spółka trzymała infrmację zmniejszeniu udziału pniżej 5% gólnej liczby głsów przez spółki cywilne WK INVESTMENT, ECK INVESTMENT, EK INVESTMENT. Zmniejszenie udziału nastąpił w dniu 30 maja 2008 rku w wyniku dpwiedzi na wezwanie głszne przez Vistula&Wólczanka S.A. - WK INVESTMENT S.C. Wjciech Kruk, Paweł Cieślik przed zmniejszeniem udziału spółka psiadała akcji, c stanwił 6,95% udziału w kapitale zakładwym i 6,95% głsów na walnym zgrmadzeniu. W wyniku zbycia akcji Spółki liczba psiadanych przez WK INVESTMENT S.C. akcji wynisła akcji, c stanwił 1,87% udziału w kapitale zakładwym i 1,87% głsów na walnym zgrmadzeniu.

5 - ECK INVESTMENT S.C. Ewa Kruk, Ewa Kruk Cieślik, Wjciech Henryk Kruk przed zmniejszeniem udziału spółka psiadała akcje, c stanwił 5,73% udziału w kapitale zakładwym i 5,73% głsów na walnym zgrmadzeniu. W wyniku zbycia akcji Spółki liczba psiadanych przez ECK INVESTMENT S.C. akcji wynisła akcji, c stanwił 1,54% udziału w kapitale zakładwym i 1,54% głsów na walnym zgrmadzeniu. - EK INVESTMENT S.C. Wjciech Kruk, Ewa Kruk Cieślik, Paweł Cieślik przed zmniejszeniem udziału spółka psiadała akcji, c stanwił 2,34% udziału w kapitale zakładwym i 2,34% głsów na walnym zgrmadzeniu. W wyniku zbycia akcji Spółki liczba psiadanych przez ECK INVESTMENT S.C. akcji wynisła akcji, c stanwił 0,63% udziału w kapitale zakładwym i 0,63% głsów na walnym zgrmadzeniu. AIG Twarzystw Funduszy Inwestycyjnych S.A. dknał w dniu 29 maja 2008 rku zmniejszenia pakietu psiadanych akcji pniżej 5% gólnej liczby głsów. Przed zmianą udziału fundusze zarządzane przez AIG Twarzystw Funduszy Inwestycyjnych S.A. psiadały łącznie sztuk akcji, c stanwił 5,71% głsów na walnym zgrmadzeniu i 5,71% udziału w kapitale zakładwym Spółki. W wyniku zbycia akcji spółki W. KRUK S.A. fundusze zarządzane przez AIG Twarzystw Funduszy Inwestycyjnych S.A. psiadały łącznie sztuk akcji Spółki W. KRUK S.A., c stanwił 1,54% głsów na walnym zgrmadzeniu i 1,54% udziału w kapitale zakładwym Spółki. W dniu 4 czerwca 2008 rku W. KRUK S.A. trzymała infrmację zmniejszeniu udziału pniżej 5% gólnej liczby głsów przez PKO Twarzystw Funduszy Inwestycyjnych SA. Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Twarzystw Funduszy Inwestycyjnych SA psiadały łącznie sztuk akcji, c stanwił 6,88% głsów na walnym zgrmadzeniu i 6,88% udziału w kapitale zakładwym Spółki. W wyniku zbycia akcji Spółki W. KRUK S.A. w dniu 30 maja 2008 rku fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Twarzystw Funduszy Inwestycyjnych SA psiadały łącznie sztuk akcji spółki W. KRUK S.A., c stanwił 1,85% głsów na walnym zgrmadzeniu i 1,85% udziału w kapitale zakładwym Spółki. W dniu 5 czerwca 2008 rku W. KRUK S.A. trzymała infrmację zmniejszeniu udziału pniżej 5% gólnej liczby głsów przez Millennium TFI S.A. działające w imieniu Millennium Funduszu Inwestycyjneg Otwarteg. Przed zmianą udziału fundusze zarządzane przez Millennium TFI S.A. psiadały łącznie sztuk akcji, c stanwił 5,25% głsów na walnym zgrmadzeniu i 5,25% udziału w kapitale zakładwym Spółki. Na dzień rzliczenia transakcji tj fundusze zarządzane przez Millennium TFI S.A. psiadały akcji, c stanwił 1,41% głsów na walnym zgrmadzeniu i 1,41% udziału w kapitale zakładwym Spółki. W dniu 28 lipca 2008 rku spółka W. KRUK S.A. trzymała infrmację zwiększeniu udziału pwyżej 5% gólnej liczby głsów przez spółki cywilne WK INVESTMENT, ECK INVESTMENT i EK INVESTMENT. Zwiększenie udziału pwyżej 5% gólnej liczby głsów nastąpił w wyniku transakcji zakupu akcji W. KRUK S.A. dknanych w dniach lipca 2008 rku. - WK INVESTMENT S.C. Wjciech Kruk, Paweł Cieślik przed zwiększeniem udziału spółka psiadała akcji, c stanwił 1,87% udziału w kapitale zakładwym i 1,87% głsów na walnym zgrmadzeniu. W wyniku nabycia akcji Spółki liczba

6 psiadanych przez WK INVESTMENT S.C. akcji wynisła akcji, c stanwił 2,67% udziału w kapitale zakładwym i 2,67% głsów na walnym zgrmadzeniu. - ECK INVESTMENT S.C. Ewa Kruk, Ewa Kruk Cieślik, Wjciech Henryk Kruk przed zwiększeniem udziału spółka psiadała akcji, c stanwił 1,54% udziału w kapitale zakładwym i 1,54% głsów na walnym zgrmadzeniu. W wyniku nabycia akcji Spółki liczba psiadanych przez ECK INVESTMENT S.C. akcji wynisła akcji, c stanwił 1,63% udziału w kapitale zakładwym i 1,63% głsów na walnym zgrmadzeniu. - EK INVESTMENT S.C. Wjciech Kruk, Ewa Kruk Cieślik, Paweł Cieślik przed zwiększeniem udziału spółka psiadała akcji, c stanwił 0,63% udziału w kapitale zakładwym i 0,63% głsów na walnym zgrmadzeniu. W wyniku nabycia akcji Spółki liczba psiadanych przez ECK INVESTMENT S.C. akcji wynisła akcji, c stanwił 2,07% udziału w kapitale zakładwym i 2,07% głsów na walnym zgrmadzeniu. Zestawienie zmian w stanie psiadania akcji emitenta lub uprawnień d nich przez sby zarządzające lub nadzrujące emitenta na dzień przekazania raprtu półrczneg wraz ze wskazaniem zmian w stanie psiadania, w kresie d przekazania raprtu kwartalneg, drębnie dla każdej z sób Osby zarządzające Liczba akcji Rdzaj pwiązania i nadzrujące zwykłych Udział % WK INVESTMENT S.C. Wspólnikami spółki są: sba Wjciech Kruk, Paweł nadzrująca i sba pwiązana Cieślik ,67% EK INVESTMENT S.C. Wspólnikami spółki są: sba Wjciech Kruk, Ewa Kruk nadzrująca i sby pwiązane Cieślik, Paweł Cieślik ,07% ECK INVESTMENT S.C. Ewa Kruk, Ewa Kruk Wspólnikami spółki są: sba Cieślik, Wjciech Henryk nadzrująca i sby pwiązane ,63% Kruk Wjciech Kruk Przewdniczący Rady Nadzrczej ,81% NET INVESTMENT Wspólnikiem spółki jest sba Jan Rschwicz zarządzająca ,39% PR INVEST Wspólnikiem spółki jest sba Pitr Piechwiak zarządzająca ,21% Aldna Sbierajewicz Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży ,03% W I półrczu 2008 rku Zarząd raz Rada Nadzrcza dknała następujących transakcji akcjami W. KRUK S.A.: W dniu 23 maja 2008 rku Przewdniczący Rady Nadzrczej Spółki Pan Wjciech Kruk dknał zbycia akcji Spółki w drdze wniesienia wkładu niepieniężneg raz darwizny, w wyniku czeg liczba psiadanych przez Pana Wjciecha Kruka akcji Spółki zmniejszyła się z akcji d akcji. Przed zmianą udziału liczba psiadanych przez Pana Wjciecha Kruka akcji stanwiła 22,32% głsów na WZ i

7 22,32% udziału w kapitale zakładwym Spółki. P zbyciu akcji liczba psiadanych przez Pana Wjciecha Kruka akcji stanwiła 3,03% głsów na WZ i 3,03% udziału w kapitale zakładwym Spółki. W dniu 23 maja 2008 rku sby nadzrujące w Spółce Pan Wjciech Kruk i Pani Ewa Kruk wraz z sbami pwiązanymi zbyły w drdze wniesienia wkładów niepieniężnych raz darwizny akcji W. KRUK S.A. p cenie 24,50 PLN. Jedncześnie w dniu 23 maja 2008 rku wyżej wymienine sby nadzrujące w W. KRUK S.A. jak wspólnicy spółek cywilnych nabyły w drdze wniesienia wkładów niepieniężnych akcji W. KRUK S.A., w wyniku czeg liczba psiadanych przez te sby akcji Spółki siągnęła pzim 15,02% gólnej liczby głsów na WZ i udziału w kapitale zakładwym Spółki. W dniu 26 maja 2008 rku Prezes Zarządu Pan Jan Rschwicz zbył w drdze wniesienia wkładów niepieniężnych akcje W. KRUK S.A. p cenie 24,50 PLN. Jedncześnie w dniu 26 maja 2008 rku sba ta jak wspólnik spółki cywilnej nabyła w drdze wniesienia wkładów niepieniężnych akcje W. KRUK S.A. W dniu 26 maja 2008 rku Wiceprezes Zarządu ds. finanswych Pan Pitr Piechwiak zbył w drdze wniesienia wkładów niepieniężnych akcji W. KRUK S.A. p cenie 24,50 PLN. Jedncześnie w dniu 26 maja 2008 rku sba ta jak wspólnik spółki cywilnej nabyła w drdze wniesienia wkładów niepieniężnych akcji W. KRUK S.A. W dniu 29 maja 2008 rku Prezes Zarządu Pan Jan Rschwicz jak wspólnik spółki cywilnej NET INVESTMENT w dpwiedzi na wezwanie d dsprzedaży akcji złżne przez Vistula&Wólczanka S.A. z dnia 5 maja 2008 rku zbył sztuk akcji p kursie 24,50 PLN. Wartść transakcji wynisła ,50 PLN, c spwdwał z2- czenie prgu Eur. W dniu 29 maja 2008 rku Wiceprezes Zarządu ds. finanswych Pan Pitr Piechwiak jak wspólnik spółki cywilnej PR INVEST w dpwiedzi na wezwanie d dsprzedaży akcji złżne przez Vistula&Wólczanka S.A. z dnia 5 maja 2008 rku zbyła sztuk akcji p kursie 24,50 PLN. Wartść transakcji wynisła ,50 PLN, c z2- dwał przekrczenie prgu Eur. W dniu 30 maja 2008 rku Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży Pani Aldna Sbierajewicz w dpwiedzi na wezwanie d dsprzedaży akcji złżne przez Vistula&Wólczanka S.A. z dnia 5 maja 2008 rku zbyła sztuki akcji p kursie 24,50 PLN. Wartść transakcji wynisła PLN, c spwdwał przekrczenie prgu Eur. W dniu 3 czerwca 2008 rku Spółka W. KRUK S.A. trzymała infrmację zbyciu akcji przez sby nadzrujące w W. KRUK S.A. wraz z sbami pwiązanymi. Osby te jak wspólnicy spółek cywilnych: WK INVESTMENT S.C. Wjciech Kruk, Paweł Cieślik, ECK INVESTMENT S.C. Ewa Kruk, Ewa Kruk Cieślik, Wjciech Henryk Kruk, EK INVESTMENT S.C. Wjciech Kruk, Ewa Kruk Cieślik, Paweł Cieślik raz Wjciech Kruk sbiście w dpwiedzi na wezwanie głszne przez Vistula&Wólczanka S.A. zbyły w dniu 29 maja 2008 rku akcji W. KRUK S.A. p cenie 24,50 PLN. Liczba akcji psiadanych przez Pana Wjciecha Kruka zmniejszyła się w wyniku transakcji zbycia z akcji d akcji. Przed

8 transakcją sprzedaży Pan Wjciech Kruk psiadał 3,03% udziału w kapitale zakładwym i 3,03% głsów na walnym zgrmadzeniu Spółki, natmiast p transakcji Pan Wjciech Kruk psiadał 0,81% udziału w kapitale zakładwym Spółki raz 0,81% głsów na walnym zgrmadzeniu. W dniu 28 lipca 2008 rku W. KRUK S.A. trzymała infrmację nabyciu akcji Spółki przez sby nadzrujące w W. KRUK S.A. wraz z sbami pwiązanymi. Osby te jak wspólnicy spółek cywilnych: WK INVESTMENT S.C. Wjciech Kruk, Paweł Cieślik, ECK INVESTMENT S.C. Ewa Kruk, Ewa Kruk Cieślik, Wjciech Henryk Kruk i EK INVESTMENT S.C. Wjciech Kruk, Ewa Kruk Cieślik, Paweł Cieślik nabyły w dniach lipca 2008 rku na sesjach giełdwych akcji W. KRUK S.A. raz akcji W. KRUK S.A. w transakcji pakietwej pza giełdą w dniu 25 lipca 2008 rku. Ceny zakupu akcji mieściły się w przedziale d 10,04 PLN d 16,63 PLN. Infrmację dtyczącą emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałwych papierów wartściwych W I półrczu 2008 rku w spółce W.KRUK S.A. nie miała miejsca żadna z pwyższych transakcji. Infrmacje dtyczące wypłacnej (lub zadeklarwanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z pdziałem na akcje zwykłe i uprzywilejwane Emitent nie dknywał wypłaty dywidendy w mawianym kresie. P zatwierdzeniu wyników za rk brtwy 2007 Zwyczajne Walne Zgrmadzenie W.KRUK S.A. w dniu 30 czerwca 2008 rku dstąpił d wypłaty dywidendy za rk Wskazanie pstępwań tczących się przed sądem, rganem właściwym dla pstępwania arbitrażweg lub rganem administracji publicznej (10% kap.wł.) Wbec spółki W. KRUK S.A. i spółki zależnej DCG S.A. nie tczą się pstępwania spełniające pwyższy warunek. Infrmacje zawarciu przez emitenta lub jednstki zależne transakcji z pdmitem pwiązanym na warunkach dbiegających d rynkwych (500 tys. EURO) Wszystkie transakcje handlwe dknywane ze spółką zależną DCG S.A. zawierane są na zasadach rynkwych i związane są z nrmalną bieżącą działalnścią peracyjną. Infrmacje udzielaniu gwarancji, pręczeń kredytu lub pżyczki (10% kap.wł.) W I półrczu 2008 rku Emitent nie udzielał pręczeń, gwarancji kredytwych lub pżyczek spełniających pwyższy warunek. Infrmację dtyczącą zmian zbwiązań warunkwych lub aktywów warunkwych, które nastąpiły d czasu zakńczenia statnieg rku brtweg. Rezultatem twarć nwych salnów był zwiększenie kwty gwarancji bankwych W.KRUK S.A. 114 tys. PLN. Zmniejszeniu uległy zastawy na zapasach kwtę tys. PLN.

9 Również w DCG S.A. w wyniku twarć nwych salnów nastąpił zwiększenie kwty gwarancji bankwych 134 tys. PLN. Zwiększeniu uległy również zastawy na zapasach kwtę tys. PLN. Opis pdstawwych ryzyk i zagrżeń Zarząd Spółki uważa, iż najisttniejszy wpływ na kształtwanie się wyników finanswych Grupy Kapitałwej mają następujące czynniki ryzyka: Uzależnienie wyniku finansweg Grupy W.KRUK d kształtwania się ppytu na dbra luksuswe Wyniki działalnści gspdarczej Grupy Kapitałwej uzależnine są częściw d sytuacji w gspdarce nardwej. Wielkść sprzedaży wybranych prduktów Grupy Kapitałwej zależy d pzimu knsumpcji krajwej. Dalsze zmniejszenie tempa wzrstu prduktu krajweg, utrzymujący się niski pzim aktywnści gspdarczej, a także trudna sytuacja na rynku pracy mgą dprwadzić d spadku ppytu na wybrane prdukty ferwane przez Grupę Kapitałwą. Sytuacja taka dtyczy głównie prduktów z niższej półki cenwej, takich jak: biżuteria srebrna, niektóre marki zegarków i upminki. Branża wyrbów luksuswych charakteryzuje się nieelastyczną krzywą ppytu, c znacza, iż ppyt na teg rdzaju wyrby nie zmienia się prprcjnalnie w stsunku d zmiany dchdów pzstających d dyspzycji gółu knsumentów. W knsekwencji, ppyt na wyrby najbardziej renmwane, ferwane w najwyższym przedziale cenwym, zazwyczaj nie jest uzależniny d aktualnej sytuacji makreknmicznej. Niemniej jednak nasilenie się dekniunktury gspdarczej i spadek przyrstu prduktu krajweg brutt, a tym samym zmniejszenie się dchdów pzstających d dyspzycji knsumentów, w długim kresie mże wpłynąć na graniczenie przychdów ze sprzedaży realizwanych przez Grupę Kapitałwą. Ryzyk związane z działalnścią firm knkurencyjnych W ramach pszczególnych segmentów działalnści Grupa Kapitałwa knkuruje z krajwymi i zagranicznymi prducentami raz dystrybutrami renmwanych marek biżuterii, zegarków i dzieży. Na plskim rynku nie ma isttnych firm plskich, które psiadałyby lub twrzyły grupy marek. Pszczególne marki zagraniczne reprezentwane są alb bezpśredni przez firmy, które są ich właścicielami, alb są dystrybuwane przez wybrane punkty detaliczne, lub też reprezentwane przez lkalnych franchisingbirców.. Grupa Kapitałwa jest pierwszą plską grupą kapitałwą, która twrzy prtfel marek z różnych branż, skierwanych d zamżnych klientów. Rynek jubilerski Rynek jubilerski w Plsce charakteryzuje się dużym rzdrbnieniem. Istnieje duża ilść małych sklepików lub warsztatów jubilerskich, które pjedyncz nie mają isttneg znaczenia. Obk nich działają trzy duże firmy sieciwe: W KRUK S.A., Wytwórnia Biżuterii Artystycznej APART Sp. z.. (Apart), YES-Biżuteria Sp. z.. (Yes) raz jedna mniejsza firma rdzinna Kbe. Pza nimi na wybranych rynkach funkcjnują isttni lkalni jubilerzy, którzy psiadają jeden lub kilka sklepów na danym rynku (np. Jubiler M. Pluciński w Pznaniu, czy Firma Jubilersk Zegarmistrzwska J. W. Krzyś w Katwicach). Istnieje, jednak ryzyk, iż w miarę wzrstu ppytu wewnętrzneg na luksuswe wyrby jubilerskie, działalnść dystrybucyjną w Plsce rzpczną na większą skalę zagraniczni

10 ptentaci teg rynku, tacy jak: Bulgari, Tiffany, Cartier, Van Cleef & Arpels, Buchern, Chppard czy Asprey. Wówczas, zarówn W.KRUK jak i jeg Grupa Kapitałwa mże utracić część becnych klientów na rzecz tych marek. Sytuacja taka, mże również spwdwać kniecznść zwiększenia aktywnści Spółki w zakresie prmcji i marketingu, c mże mieć negatywny skutek dla uzyskiwanych przez nią wyników finanswych. Zegarki Knkurencja na krajwym rynku w zakresie dystrybucji zegarków renmwanych marek światwych jest znacząca. Pdbnie jak w przypadku biżuterii, największym knkurentem Spółki jest gólnplska sieć Apart. Mali lkalni dystrybutrzy, perujący zazwyczaj pjedynczymi punktami sprzedaży, nie psiadają w swjej fercie najbardziej prestiżwych marek zegarków, a ilść ferwanych mdeli jest również bardz graniczna. Jednak kilka wybranych, lkalnych pdmitów psiada silną pzycję na swich rynkach działalnści, są t tacy jubilerzy jak: M. Pluciński w Pznaniu, czy Firma Jubilersk Zegarmistrzwska W. Krzyś w Katwicach. Ddatkw Swatch Grup d 1 stycznia 2005 rku zajęł się bezpśredni dystrybucją hurtwą na rynku plskim. Swatch Grup Ltd. zajmuje się prdukcją i dystrybucją takich marek zegarków jak: Breguet, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Drz, Omega, Lngines, czy Rad. Istnieje zatem ryzyk że Grupa ta w przyszłści będzie chciała zbudwać w Plsce własną sieć sprzedaży detalicznej. Istnieje również ryzyk, iż w przyszłści na rynku krajwym rzpczną działalnść, nwi knkurenci. Między innymi bezpśrednią dystrybucję mgą rzpcząć zagraniczne grupy prducenckie, które dyspnując nieprównywalnie większymi niż Spółka śrdkami pieniężnymi na rzbudwę sieci dystrybucji, marketing i reklamę, mgą panwać isttną część rynku. Rynek dzieżwy Pdbnie jak rynek jubilerski, tak i rynek dzieży damskiej w Plsce charakteryzuje się wyskim stpniem rzdrbnienia. Mżna g pdzielić na kilka segmentów cenwych: rynek kreatrów mdy (Gianfranc Ferre - GFF, GUCCI), wyski rynek mdwy (MaxMara, Deni Cler), średni rynek knfekcyjny (Zara, Hexeline, Mltn), niski rynek knfekcyjny (Kapp Ahl, Cttnfield) raz maswy rynek knfekcyjny (niemarkwe maswe prdukty). Zarówn rynek kreatrów mdy jak i wyski rynek mdwy są jeszcze mał nasycne. Praktycznie niebecne są wielkie nazwiska kreatrów mdy, natmiast w segmencie wyskieg rynku mdweg funkcjnują w zasadzie jedynie dwie firmy MaxMara (franchise włskiej marki zrganizwany w taki spsób, że każdy sklep należy d inneg właściciela) raz Deni Cler. Aspiruje d teg rynku plska Hexeline pprzez pzim cen i wygląd sklepów, ale ciągle jeszcze należy d średnieg rynku mdweg. Oferta dzieżwa Grupy Kapitałwej, reprezentwanej becnie przez markę Deni Cler, która plaswana jest w górnym segmencie rynku, firm nie będących kreatrami mdy ferujących własne klekcje gtwej dzieży damskiej wyski rynek mdwy. Knkurencję dla Grupy Kapitałwej stanwi na plskim rynku przede wszystkim firma MaxMara. Za inneg knkurenta dzieżwej ferty Grupy Kapitałwej mżna uznać też prdukcję zagranicznych i krajwych kreatrów mdy. Zyskują ni sbie w Plsce rsnącą liczbę dbirców. Są t m.in. Jean-Paul Gaultier, Gianfranc Ferre, Christian Dir, Kenz. Oferta wych kreatrów nie jest jednak tak rzbudwana jak w przypadku Deni Cler, częst są t pjedyncze wyrby lub bardz krótkie serie. Trzeba też nadmienić, że w przypadku prduktów zagranicznych firm kreatrów mdy ceny są znacznie wyższe d wyrbów marki Deni Cler. Jedncześnie ze względu na indywidualny charakter ferwanych klekcji ubirów, selektywny

11 spsób dystrybucji, budujący trwałe relacje z indywidualnymi dbircami, firmy działające na rynku kreatrów mdy raz wyskim rynku mdwym budują własny indywidualny wizerunek, przez c twrzą rdzaj niszy rynkwej. Reasumując, w pinii Zarządu, Grupa Kapitałwa w niewielkim stpniu narażna jest na ryzyk związane z działalnścią firm knkurencyjnych, a prestiżwy wizerunek marki ferwanych prduktów, ich wyska jakść raz ściśle selektywny charakter dystrybucji w płączeniu z rzbudwaną fertą usług psprzedażnych ma zapewnić wyską ljalnść klientów. Nie ma jednak pewnści, w jaki spsób będzie kształtwał się ppyt na fertę Grupy Kapitałwej w przypadku zmiany warunków knkurencyjnych na rynku plskim. Uzależnienie wzrstu przychdów generwanych przez Grupę Kapitałwą d mżliwści rzbudwy sieci dystrybucji i pzyskania atrakcyjnych lkalizacji dla nw twrznych salnów Wzrst sprzedaży Grupy Kapitałwej jest w pewnym stpniu uzależniny d mżliwści rzbudwy sieci dystrybucji przy jednczesnym zachwaniu dtychczasweg wizerunku marki raz jej selektywneg charakteru. Istnieje ryzyk, iż w przyszłści, w związku z rzwjem infrastruktury przestrzennej centrów miast raz ekspansją knkurentów Grupy Kapitałwej, pzyskanie nwych, atrakcyjnych z punktu widzenia strategii funkcjnwania Spółki lkalizacji salnów sprzedaży będzie utrudnine lub barczne wyższymi niż becnie ksztami. W knsekwencji sytuacja taka mże dprwadzić d stagnacji we wzrście przychdów ze sprzedaży, bądź bniżenia marży zysku. Ryzyk związane z seznwścią rynku dóbr luksuswych Rynek dóbr luksuswych charakteryzuje się silną seznwścią sprzedaży. Decydujące dla wyniku finansweg Grupy Kapitałwej są przychdy siągane w czwartym kwartale rku. Seznwść sprzedaży w pszczególnych sektrach działalnści Grupy Kapitałwej nie jest jednakwa, a pwdy jej występwania są różne. Seznwść sprzedaży wyrbów jubilerskich raz zegarków związana jest przede wszystkich z faktem, iż stanwią ne tradycyjne prezenty świąteczne. Dlateg najlepszy kres ich sprzedaży t czwarty kwartał, a głównie grudzień. Wyniki sprzedaży w tym miesiącu nierzadk decydują wyniku finanswym całeg rku. Niższa sprzedaż biżuterii rejestrwana jest w pierwszym kwartale. Znaczny spadek kniunktury gspdarczej w czwartym kwartale, pwdujący zmniejszenie się ppytu knsumpcyjneg na dbra luksuswe, mże w isttny spsób graniczyć wynik finanswy Grupy Kapitałwej. Ddatkw, w związku z przedstawiną seznwścią sprzedaży spółka W. KRUK S.A., przygtwując się d wzmżnej aktywnści w kresie przedświątecznym, pnsi pnadprzeciętne wydatki marketingwe raz zwiększa zapasy prduktów i twarów. Jeżeli z jakichklwiek pwdów Spółka znacząc przeszacuje bądź niedszacuje przewidywaną wielkść ppytu na miesiąc grudzień, fakt ten mże negatywnie wpłynąć na wynik finanswy Grupy Kapitałwej. W przypadku spółki DCG S.A. i rynku dzieżweg również występuje seznwść w pstaci dwóch zwyżek sprzedaży w ciągu rku. Jednej wisną (w kresie d marca d maja) i drugiej jesienią (w kresie d września d listpada). Ryzyk związane z seznwścią sprzedaży, w przypadku rynku dzieżweg jest jednak mniejsze niż w przypadku rynku jubilerskieg, przede wszystkim, pnieważ występują dwa

12 cykle w ciągu rku nie jeden raz jeden cykl seznu trwa dłużej niż na rynku jubilerskim (kilka miesięcy w przeciwieństwie d kilku dni w przypadku jubilerstwa). Wpływ trendów w mdzie i zaspkjenia gustów klientów na realizwane przychdy ze sprzedaży Wielkść przychdów ze sprzedaży Grupy Kapitałwej uzależnina jest d zaspkajania przez twary ferwane przez Grupę Kapitałwą różneg rdzaju ptrzeb. W przypadku dóbr luksuswych niebagatelne znaczenie mają ptrzeby wyższeg rzędu, związane z krewaniem wizerunku ich nabywców, pprzez trafianie w dpwiednie gusta i bwiązujące w danym kresie trendy w mdzie. Wpływ teg rdzaju czynników na wielkść sprzedaży w segmencie biżuterii i zegarków jest jeszcze na plskim rynku mał zauważalny. Mda i najnwsze trendy światwe w jubilerstwie mają niewielki wpływ na decyzje zakupie tych wyrbów, chć w statnim kresie zaczynają dgrywać craz większą rlę. Czynniki te natmiast mają isttny wpływ na wielkść sprzedaży w segmencie dzieży damskiej. Sukces kmercyjny klekcji ubirów ferwanych pd marką Deni Cler jest uzależniny d ich zgdnści z bwiązującymi w danym seznie trendami światwymi w zakresie wizerunku, krju, użytych tkanin i ddatków, gamy klrystycznej itp. Cykl życia pszczególnych klekcji mdy jest graniczny praktycznie d jedneg seznu i nie sprzedanie klekcji w tym kresie znacznie granicza mżliwści zagspdarwania zapasów. Reasumując, sukces rynkwy i finanswy spółki DCG Sp. z.. uzależniny jest d jej mżliwści krewania i przewidywania trendów w mdzie raz reagwania na zmieniające się zaptrzebwanie klientów. Spółka stara się graniczyć pwyżej pisane ryzyka pprzez aktywne uczestnictw w najważniejszych światwych wystawach i targach, na których wyznaczane są przyszłe trendy w mdzie, jak również pprzez współpracę z renmwanymi włskimi prjektantami. Nie ma jednak pewnści, iż Grupa Kapitałwa w przyszłści będzie w stanie dstarczać dpwiednie klekcje dzieży raz wyrbów jubilerskich, dpwiadające bwiązującym w danym czasie trendm w mdzie i gustm, c mże mieć isttny negatywny wpływ na uzyskiwane przez nią wyniki finanswe. Ryzyk związane z nakładami na marketing i reklamę Średnie wydatki na marketing pnszne przez największe zagraniczne przedsiębirstwa działające w branży dóbr luksuswych siągają pzim 8 9 % wartści przychdów ze sprzedaży, z tym że młde spółki, budujące swją pzycję rynkwą, muszą liczyć się ze znacznie większymi wydatkami (Bulgari Spa 13%), natmiast te ugruntwanej wielletniej tradycji mgą pzwlić sbie na znacznie mniejsze wydatki (LVMH Mët Hennessy - Luis Vuittn SA 5%). Średnie rczne kszty marketingu Grupy Kapitałwej i W.KRUK S.A. stanwią 3%- 4% wartści przychdów ze sprzedaży nett. Istnieje ryzyk, iż w przyszłści Grupa Kapitałwa będzie musiała zwiększyć wydatki na ten cel. Ryzyk t jest tym większe, że becnie na rynku knkurencja, ze strny krajwych jak i zagranicznych pdmitów jest na plskim rynku dść graniczna. Ewentualne rzpczęcie działalnści przez nwych plskich lub zagranicznych knkurentów mże spwdwać kniecznść znaczneg zwiększenia przez Grupę Kapitałwą wydatków związanych z marketingiem i reklamą. W razie kniecznści isttneg zwiększenia wydatków na marketing i reklamę, przewyższająceg zaplanwane na przyszłść kwty, wynik finanswy Grupy Kapitałwej mże kształtwać się na niższym d zakładaneg pzimie.

13 Wpływ ryzyka walutweg na wynik finanswy Grupy Kapitałwej Znacząca część zbwiązań Grupy W.KRUK denminwana jest w innych walutach niż złty plski. Grupa W.KRUK nie stsuje d wszystkich zbwiązań bezpśrednich instrumentów finanswych, zabezpieczających przed ryzykiem kurswym. Zarząd Spółki, dknuje knwersji kredytów pmiędzy walutami raz zawiera indywidualne terminwe transakcje walutwe, wykrzystując skrajne pzimy kursów walutwych. W statnich latach, w wyniku tych działań, mżliwe był pzyskanie pieniądza pniżej stawki WIBOR. Istnieje ryzyk, iż w przypadku niewłaściwej ceny kształtwania się kursów walutwych przez Zarządu mże nastąpić wzrst ksztów finanswych. Ryzyk związane z zawartymi przez Grupę Kapitałwą umwami najmu Większść umów najmu, których strną są spółki Grupy Kapitałwej, a których przedmitem są lkale, w których znajdują się sklepy Grupy Kapitałwej, zawartych zstał na czas znaczny. Umwy te nie zawierają jedncześnie pstanwień dtyczących mżliwści ich wypwiedzenia. W związku z pwyższym Spółka będzie zbwiązana d kntynuwania umów najmu także w przypadku, gdy przychdy siągane w kreślnych sklepach każą się niższe niż zamierzne. Zagrżeniem wynikającym z faktu, iż umwy zawarte zstały na czas znaczny jest także mżliwść ich nie przedłużenia p upływie przewidzianeg kresu, na jaki zstały zawarte, c mże mieć szczególnie isttne znaczenie w przypadku umów najmu, których przedmitem są sklepy płżne w krzystnych lkalizacjach. Inne isttne infrmacje dla sytuacji majątkwej, kadrwej bądź finanswej Grupy Kapitałwej W.KRUK Uzyskanie przez Vistula&Wólczanka S.A. statusu spółki dminującej wbec W. KRUK S.A. W dniu 5 maja 2008 rku Vistula&Wólczanka S.A. głsiła wezwanie d zapisywania się na sprzedaż akcji W. KRUK S.A. Zarząd W.KRUK S.A., wyknując bwiązek przewidziany pstanwieniami art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. fercie publicznej i warunkach wprwadzania instrumentów finanswych d zrganizwaneg systemu brtu raz spółkach publicznych (Dz.U z późniejszymi zmianami) przedstawił swje stanwisk dtyczące wezwania Vistula&Wólczanka d zapisywania się na sprzedaż akcji W. KRUK S.A., które zstał publikwane w RB 23/2008. W RB 28/2008 Zarząd W. KRUK S.A. przedstawił klejne stanwisk dtyczące zmieninej ceny w wezwaniu Vistula&Wólczanka S.A. W wyniku rzliczenia w dniu 30 maja 2008 rku transakcji przeprwadznej w ramach wezwania głszneg przez Vistula&Wólczanka S.A. w dniu 5 maja 2008 rku Spółka ta nabyła akcji spółki W. KRUK S.A., c stanwi 66% udziału w kapitale zakładwym raz 66% gólnej liczby głsów na walnym zgrmadzeniu. W dpwiedzi na wezwanie ING Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pdmit pśredniczący w przeprwadzeniu wezwania, przyjął zapisy na łączną liczbę akcji, w efekcie czeg redukcja wynisła 26,91%. Przed nabyciem akcji w wyniku rzliczenia wezwania Vistula&Wólczanka S.A. nie psiadała akcji W. KRUK S.A. W wyniku nabycia akcji W. KRUK S.A. Vistula&Wólczanka S.A. uzyskała statut spółki dminującej wbec W. KRUK S.A.

14 Umwy kredytwe W.KRUK S.A. W dniu 28 luteg 2008 rku W.KRUK S.A. pdpisała z Bankiem Zachdnim WBK S.A. aneks d umwy kredyt brtwy nr K z dnia 11 października 2007 rku. Na mcy niniejszeg aneksu dknan przedłużenia spłaty kredytu w wyskści tys. PLN d 30 września 2008 rku. Zabezpieczenie kredytu stanwią: - pełnmcnictw d dyspnwania w pierwszej klejnści śrdkami pieniężnymi zgrmadznymi na wszelkich istniejących i przyszłych rachunkach bankwych prwadznych przez W.KRUK S.A. w Banku Zachdnim WBK S.A., - weksel in blanc wystawiny przez W.KRUK S.A. wraz z deklaracją wekslwą. W dniu 28 marca 2008 rku W. KRUK S.A. pdpisała z Bankiem Zachdnim WBK S.A. aneks d umwy kredyt brtwy nr 1362/149/05 z dnia 14 października 2005 rku. Na mcy niniejszeg aneksu Bank udzielił kredytu w wyskści tys. zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów udzielnych na pdstawie umwy nr K z dnia 20 czerwca 2007 rku raz nr K z dnia 17 maja 2007 rku. Obecne zabezpieczenie kredytu stanwią: - hipteka zwykła w wyskści tys. zł na nieruchmści należącej d W. KRUK S.A. płżnej przy ulicy Paderewskieg 2 w Pznaniu, - zastaw rejestrwy na zapasach znajdujących się w salnach W. KRUK S.A. w wyskści tys. zł wraz z cesją praw z umwy ubezpieczeniwej. Pzstałe warunki umwy nie uległy zmianie. W dniu 8 kwietnia 2008 rku W. KRUK S.A. pdpisała z ING Bankiem Śląskim S.A. aneks d umwy nr 24/KG/CBK/04 kredyt dnawialny w rachunku bankwym z dnia 20 kwietnia 2004 rku. Na mcy zawarteg aneksu przedłużna zstała spłata kredytu w wyskści tys. PLN d 15 czerwca 2008 rku. Zabezpieczeniem kredytu są: - pełnmcnictw d dyspnwania rachunkami W.KRUK S.A. w Banku Zachdnim WBK S.A., - weksel in blanc wystawiny przez W.KRUK S.A., - pełnmcnictw d dyspnwania śrdkami pieniężnymi na rachunku W.KRUK S.A. w ING Banku Śląskim S.A. Pzstałe warunki umwy nie uległy zmianie. W dniu 30 maja 2008 rku W. KRUK S.A. pdpisała z ING Bankiem Śląskim S.A. aneks d umwy nr 24/KG/CBK/04 kredyt w rachunku bankwym z dnia r. Na mcy zawarteg aneksu pdwyższna zstała kwta kredytu w rachunku bieżącym z tys. PLN d tys. PLN. Dniem wymagalnści kredytu jest 22 kwietnia 2009 rku. Zabezpieczeniem kredytu są: - pełnmcnictw d dyspnwania rachunkami W.KRUK S.A. w Banku Zachdnim WBK S.A. - weksel własny in blanc wystawiny przez W.KRUK S.A. - pełnmcnictw d dyspnwania śrdkami pieniężnymi na rachunku W.KRUK S.A. w ING Banku Śląskim S.A.

15 Pzstałe warunki umwy nie uległy zmianie. W dniu 19 czerwca 2008 rku W. KRUK S.A. pdpisała z Bankiem Zachdnim WBK S.A. aneks d umwy zlecenia nr 1362/231/04 z dnia 26 listpada 2004 rku udzielenia limitu na gwarancje bankwe. Na mcy zawarteg aneksu pdwyższna zstała kwta limitu gwarancji z tys. PLN d tys. PLN. Obecne zabezpieczenie kredytu stanwi zastaw rejestrwy na biżuterii wartści nie niższej niż tys. PLN wraz z cesją praw z umwy ubezpieczenia w/w przedmitu zastawu. Pzstałe warunki umwy nie uległy zmianie. DCG S.A. W dniu 9 kwietnia 2008 rku DCG S.A. pdpisała z Bankiem Zachdnim WBK S.A. umwę kredyt inwestycyjny nr K Na mcy niniejszej umwy Bank udzielił Spółce kredytu inwestycyjneg w wyskści tys. PLN z przeznaczeniem na sfinanswanie zakupu nieruchmści w Warszawie przy ul. Bystrzyckiej 81A. Dzień spłaty kredytu wyznaczn na 28 luteg 2010 rku. Zabezpieczenie kredytu stanwią: - pełnmcnictw udzielne Bankwi Zachdniemu WBK S.A. d dyspnwania w pierwszej klejnści śrdkami pieniężnymi zgrmadznymi na wszelkich istniejących i przyszłych rachunkach bankwych prwadznych przez DCG S.A. w Banku Zachdnim WBK S.A., - hipteka zwykła w wyskści tys. PLN i hipteka kaucyjna d kwty 500 tys. PLN na nieruchmści w Warszawie przy ul. Bystrzyckiej 81A KW WA6M/ /3, - cesja praw z plisy ubezpieczeniwej dtycząca w/w nieruchmści. W dniu 28 kwietnia 2008 rku DCG S.A. pdpisała z Bankiem Zachdnim WBK S.A. aneks d umwy kredyt w rachunku bieżącym nr K z dnia r. Na mcy niniejszeg aneksu Bank zwiększył kredyt w rachunku bieżącym z tys. PLN d tys. PLN z przeznaczeniem na finanswanie bieżącej działalnści. Zabezpieczenie kredytu stanwi zastaw rejestrwy na zapasach magazynwych DCG S.A. w wyskści tys. PLN. Pzstałe warunki umwy nie uległy zmianie. W dniu 28 kwietnia 2008 rku DCG S.A. pdpisała z Bankiem Zachdnim WBK S.A. aneks d umwy kredyt rewlwingwy nr K z dnia r. Na mcy niniejszeg aneksu Bank zmniejszył kwtę kredytu rewlwingweg z tys. PLN d tys. PLN. Obecne zabezpieczenie kredytu stanwi zastaw rejestrwy na zapasach magazynwych DCG S.A. w wyskści tys. PLN. Pzstałe warunki umwy nie uległy zmianie. W dniu 10 czerwca W. KRUK S.A. trzymała infrmację pdpisaniu przez spółkę zależną DCG S.A. aneksu d umwy udzielenia linii kredytwej na realizację akredytyw nr K z dnia 15 listpada 2005 rku. Na mcy niniejszeg aneksu przedłużn spłatę linii kredytwej d dnia 31 marca 2009 rku.

16 Zmiana ustanwinych zastawów rejestrwych na zapasach W.KRUK S.A. Na mcy pstanwienia Sądu Rejnweg w Pznaniu Wydział VII Gspdarczy - Rejestru Zastawów zstała zmienina kwta zastawu rejestrweg na zapasach będących własnścią W. KRUK S.A. z kwty ,30 zł d wyskści ,73 zł. Zmiana ta związana była z pdpisanym w dniu 28 marca 2008 rku aneksem d umwy kredyt brtwy z dnia 14 października 2005 rku w Banku Zachdnim WBK S.A. w Pznaniu pdwyższającym zaciągnięty kredyt d wyskści tys. zł (pisanym w RB 14/2008). Pstanwienie Sądu z dnia 21 kwietnia 2008 rku wpłynęł d Spółki w dniu 29 kwietnia 2008 rku. Wartść zmienineg zastawu na zapasach przekracza tys. EUR. DCG S.A. Na mcy pstanwienia Sądu Rejnweg w Warszawie Wydział XI Gspdarczy Rejestru Zastawów zmianie uległa wyskść zastawu rejestrweg na zapasach będących własnścią DCG S.A. z kwty ,67 PLN d kwty ,41 PLN. Zmiana ta związana była z pdpisanym w dniu 28 kwietnia 2008 rku aneksem d umwy kredyt rewlwingwy nr K z dnia 28 marca 2006 rku w Banku Zachdnim WBK S.A. w Pznaniu zmniejszającym kwtę kredytu z tys. PLN d tys. PLN. Pstanwienie Sądu z dnia 23 maja 2008 rku wpłynęł d Spółki w dniu 11 czerwca 2008 rku. Wartść zmienineg zastawu na zapasach nie przekracza tys. EUR. Na mcy pstanwienia Sądu Rejnweg w Warszawie Wydział XI Gspdarczy Rejestru Zastawów zmianie uległa wyskść zastawu rejestrweg na zapasach będących własnścią DCG S.A. z kwty z ,84 PLN d ,59 PLN. Zmiana ta dtyczy umwy limit na gwarancje bankwe nr K Pstanwienie z dnia 20 maja 2008 rku wpłynęł d Spółki w dniu 10 czerwca 2008 rku. Wartść zmienineg zastawu na zapasach nie przekracza tys. EUR. Na mcy pstanwienia Sądu Rejnweg w Warszawie Wydział XI Gspdarczy Rejestru Zastawów ustanwiny zstał zastaw rejestrwy na zapasach będących własnścią spółki zależnej d W. KRUK S.A. - DCG S.A. w wyskści ,66. Zastaw rejestrwy zstał ustanwiny na góle zapasów prduktów i twarów handlwych tj. dzieży, buwiu, biżuterii i ddatków galanteryjnych. Ustanwienie zastawu związane był ze zwiększeniem kredytu w rachunku bieżącym nr K z kwty tys. PLN d tys. PLN. Pstanwienie Sądu z dnia 21 maja 2008 rku wpłynęł d Spółki w dniu 13 czerwca 2008 rku. Wartść ustanwineg zastawu na zapasach z2- acza wyrażną w złtych równwartść tys. EUR przelicznej według kursu średnieg głszneg przez Nardwy Bank Plski w dniu pwstania bwiązku infrmacyjneg. Wybór biegłeg rewidenta W dniu 7 luteg 2008 rku uchwałą nr 5 Rada Nadzrcza W. KRUK S.A. dknała wybru pdmitu uprawnineg d badania sprawzdań finanswych Spółki za 2008 rk. Wybrana zstała Kancelaria Prad Finansw - Księgwych dr Pitr Rjek Spółka z.. z siedzibą w Katwicach przy ulicy Pwstańców 34. Kancelaria wpisana jest na

17 listę pdmitów uprawninych d badania sprawzdań finanswych pd numerem Emitent i jeg Grupa Kapitałwa krzystała z usług w/w Kancelarii jak z2- tu uprawnineg d badania sprawzdań za 2007 rk. Rzwiązanie umwy pełnienie funkcji animatra. Pdpisanie nwej umwy wyknywanie funkcji animatra emitenta Spółka W. KRUK S.A. w dniu 29 luteg 2008 rku wypwiedziała umwę pełnienie funkcji animatra emitenta zawartą w dniu 26 czerwca 2002 rku z Dmem Maklerskim Banku Handlweg SA, z zachwaniem trzymiesięczneg kresu wypwiedzenia. Nwą umwę wyknywanie funkcji animatra emitenta Spółka pdpisała z KBC Securities. KBC Securities będzie pełnić funkcję animatra emitenta d dnia 1 czerwca 2008 rku pd warunkiem niewyrażenia przez Zarząd Giełdy sprzeciwu na wyknywanie funkcji animatra emitenta przez KBC Securities. Rezygnacja z zamiaru upublicznienia spółki zależnej DCG S.A. Zarząd W. KRUK S.A. pdjął decyzję rezygnacji z upublicznienia spółki zależnej DCG S.A. Pdstawą pdjętej decyzji był nabycie przez Vistula&Wólczanka pakietu 66% akcji spółki W. KRUK S.A. raz uzyskanie przez Vistula&Wólczanka statusu spółki dminującej wbec W. KRUK S.A. Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu spółki W. KRUK S.A. W dniu 9 czerwca 2008 rku Zarząd W. KRUK S.A. trzymał infrmację złżeniu przez Prezesa Zarządu Spółki W. KRUK S.A. Pana Jana Rschwicza rezygnacji z pełninej funkcji Prezesa Zarządu z dniem 9 czerwca 2008 rku. Jedncześnie Pan Jan Rschwicz rzwiązał z dniem 9 czerwca 2008 rku za uprzednim 3 miesięcznym kresem wypwiedzenia umwę pracę zawartą w dniu 4 marca 1999 rku ze skutkiem na dzień 30 września 2008 rku. Udzielenie prkury samistnej Zgdnie z uchwałą pdjętą w dniu 28 maja 2008 rku Zarząd W. KRUK S.A. udzielił prkury samistnej Pani Drcie Gryce zatrudninej w Spółce na stanwisku Głównej Księgwej. Pani Drta Gryka, lat 49, abslwentka Akademii Eknmicznej w Pznaniu. W latach pracwała jak Referent Eknmiczny w Zakładzie Opieki Zdrwtnej Pznań Grunwald. W latach była zatrudnina na stanwisku Samdzielnej Księgwej w Zakładzie Prdukcyjn Remntwym Energetyki Pznań Czerwnak. Następnie w latach piastwała stanwisk Głównej Księgwej w Insimp S.A. Od 1992 rku d rku 2002 pełniła funkcję Zastępcy Głównej Księgwej w W. KRUK S.A. W latach pracwała jak Główna Księgwa w Rytsztuce Sp. z.. Od rku 2006 d 30 kwietnia 2008 rku zatrudnina była na stanwisku Zastępcy Głównej Księgwej w W. KRUK S.A. Od 1 maja 2008 rku d chwili becnej piastuje stanwisk Głównej Księgwej w W. KRUK S.A. Zgdnie ze złżnym świadczeniem Pani Drta Gryka nie prwadzi działalnści knkurencyjnej w stsunku d W. KRUK S.A. i nie uczestniczy w innych pdmitach

18 będących knkurencyjnymi w stsunku d Emitenta. Pnadt nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prwadznym na pdstawie ustawy KRS. DCG S.A. Od marca 2008 rku d 9 czerwca 2008 rku stanwisk Prezesa Zarządu DCG S.A. piastwał Pan Jan Rschwicz. Wcześniej stanwisk t zajmwała Pani Agnieszka Bruksz (kres d stycznia 2008 rku d marca 2008 rku), która zastąpiła Panią Dianę Zabklicką (kres d października 2006 rku d stycznia 2008 rku). Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły p dniu, na który sprządzn półrczne sprawzdanie finanswe, nieujętych w tym sprawzdaniu, a mgących w znaczący spsób wpłynąć na przyszłe wyniki finanswe emitenta Zmiany w składzie Rady Nadzrczej W.KRUK S.A Rezygnacje W dniu 14 lipca 2008 rku spółka W. KRUK S.A. trzymała infrmację złżeniu przez sbę nadzrującą Pana Pitra Nadlskieg rezygnacji z pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej W. KRUK S.A. z dniem 18 lipca 2008 rku tj. z dniem dbycia Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Spółki. W dniu 15 lipca 2008 rku spółka W. KRUK S.A. trzymała infrmację złżeniu przez sbę nadzrującą Pana Andrzeja Kacperskieg rezygnacji z pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej W. KRUK S.A. z dniem 18 lipca 2008 rku tj. z dniem dbycia Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Spółki. W dniu 16 lipca 2008 rku spółka W. KRUK S.A. trzymała infrmację złżeniu przez sbę nadzrującą Pana Marka Dybalskieg rezygnacji z pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej W. KRUK S.A. z dniem 18 lipca 2008 rku tj. z dniem dbycia Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Spółki. W dniu 17 lipca 2008 rku spółka W. KRUK S.A. trzymała infrmację złżeniu przez sbę nadzrującą Pana Pitra Rymaszewskieg rezygnacji z pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej W. KRUK S.A. Odwłania W dniu 18 lipca 2008 rku uchwałą Nadzwyczajneg Walneg Zgrmadzenia z funkcji człnka Rady Nadzrczej dwłany zstał Wjciech Kwalski. Pwłania Nadzwyczajne Walne Zgrmadzenie W. KRUK S.A. w dniu 18 lipca 2008 rku pwłał d składu Rady Nadzrczej 4 nwych człnków: Pana Jerzeg Mazgaja Pana Grzegrza Pilcha Pana Jana Rschwicza Pana Michała Wójcika

19 Pan Jerzy Mazgaj człnek Rady Nadzrczej W. KRUK S.A. Wykształcenie Pan Jerzy Mazgaj jest abslwentem germanistyki na Uniwersytecie Jagiellńskim w Krakwie. Dświadczenie Jest głównym akcjnariuszem i Prezesem Zarządu Alma Market S.A. Funkcję Prezesa Zarządu Alma Market S.A. pełni d maja 1999 rku. Pełni również funkcje w spółkach zależnych d Alma Market S.A.: w Krakchemia S.A. jest Przewdniczącym Rady Nadzrczej, w ALMA Develpment Sp. z.. i Krakwski Kredens Sp. z.. jest Prezesem Zarządu. D 2007 rku był udziałwcem Paradise Grup Sp. z.., która zajmuje się dystrybucją artykułów luksuswych raz która t spółka jest partnerem i przedstawicielem w Plsce firm: Hug Bss. Ermenegild ZEGNA, Burberry, Armani, Max&CO, Church, JM Westn. Pan Jerzy Mazgaj jest także głównym udziałwcem spółki Premium Cigars Sp. z.. będącej wyłącznym przedstawicielem wszystkich marek cygar kubańskich w Plsce. Pan Jerzy Mazgaj jest człnkiem: Rtary Club, Krakwskiej Kngregacji Kupieckiej, Izby Przemysłw - Handlwej w Krakwie, Stwarzyszenia Przedsiębirców Miasta Krakwa raz Plskieg Klubu Kneserów. Pan Grzegrz Pilch - człnek Rady Nadzrczej W. KRUK S.A. Wykształcenie Pan Grzegrz Pilch jest abslwentem Wydziału Zarządzania Akademii Eknmicznej w Krakwie, którą ukńczył w rku W rku 1995 uzyskał licencję Maklera Papierów Wartściwych, natmiast w rku 1996 zdbył licencję Maklera Giełdweg. Dświadczenie W latach pracwał w Dmu Maklerskim Penetratr S.A. na stanwiskach pcząwszy d Asystenta Maklera, Maklera, Zastępcy Kierwnika Działu Operacyjneg, Kierwnika Działu Operacyjneg d Zastępcy Dyrektra Biura Maklerskieg w Krakwie. Następnie w latach sprawwał funkcję Dyrektra Operacyjneg raz Człnka Zarządu w Alma Market SA. W latach piastwał stanwisk Dyrektra Zarządzająceg raz Wiceprezesa Zarządu w Alma Market SA. Od rku 2008 Pan Grzegrz Pilch pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w Vistula&Wólczanka S.A. Pza pełnieniem funkcji Człnka Rady Nadzrczej Spółki W. KRUK S.A. Pan Grzegrz Pilch jest Wiceprzewdniczącym Rady Nadzrczej Krakchemia S.A., Wiceprzewdniczącym Rady Nadzrczej Premium Cigars Sp. z.. raz Człnkiem Rady Nadzrczej Instal Kraków S.A. Pan Jan Rschwicz - człnek Rady Nadzrczej W. KRUK S.A. Wykształcenie Pan Jan Rschwicz jest abslwentem Wydziału Budwnictwa Lądweg Plitechniki Pznańskiej, którą ukńczył w rku Dświadczenie W latach wcześniejszych Pan Jan Rschwicz pracwał jak Prjektant w Inwestprjekt Pznań ( ), piastwał stanwisk Handlwca raz Dyrektra Sprzedaży w W. KRUK Sp. z.. ( ), sprawwał funkcję Wiceprezesa Zarządu w W. KRUK Sp. z

20 .. ( ), był Prezesem Zarządu w W. KRUK S.A. ( ) raz Prezesem Zarządu w DCG S.A. ( ). Pan Jan Rschwicz sprawwał także funkcję Człnka Rady Nadzrczej w: Aptekach Plskich S.A. ( ), w Dekratr S.A. ( ) raz w NOMI S.A. ( ). Pan Michał Wójcik - człnek Rady Nadzrczej W. KRUK S.A. Wykształcenie Pan Michał Wójcik jest abslwentem Wydziału Handlu Zagraniczneg Akademii Eknmicznej w Katwicach. Dświadczenie W latach wcześniejszych Pan Michał Wójcik pracwał w PHZ Stalexprt ( ) raz w Unilever Plska ( ), sprawwał funkcję Dyrektra ds. Handlu i Marketingu w Vistula S.A. (I 1996 X 1998), był Wiceprezesem Zarządu w Vistula S.A. (X 1998 I 2002), piastwał stanwisk Prezesa Zarządu w Vistula S.A. (I 2002 VI 2002). W kresie d VI 2002 rku d I 2003 rku pracwał na stanwisku Wiceprezesa Zarządu w Vistula S.A., d I 2003 rku d III 2006 rku sprawwał funkcję Prezesa Zarządu w Vistula S.A., d IV 2006 rku d IX 2006 rku piastwał stanwisk Wiceprezesa Zarządu w Vistula S.A., w kresie d X 2006 rku d XII 2007 rku pracwał jak Dradca Strategiczny w Vistula S.A., natmiast d I 2008 rku d VII 2008 rku był Prezesem Zarządu w Reprter S.A. Od VII 2008 rku Pan Michał Wójcik sprawuje funkcję Prezesa Zarządu w Vistula&Wólczanka S.A. Pdjęcie decyzji zamiarze płączenia Emitenta ze spółką Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna w Krakwie W dniu 6 sierpnia 2008 rku Zarząd W. KRUK S.A. pdjął uchwałę zamiarze płączenia spółki W. KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Pznaniu ze spółką Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakwie. Zgdnie z pdjętą uchwałą Zarządu Emitenta prace związane z przygtwaniem planu płączenia wraz z załącznikami pwinny zakńczyć się d dnia 30 września bieżąceg rku. Planwany spsób płączenia t płączenie przez przejęcie, t jest następujące zgdnie z art pkt 1 Kdeksu spółek handlwych pprzez przeniesienie całeg majątku Emitenta czyli spółki W. KRUK Spółka Akcyjna w Pznaniu (spółka przejmwana) na spółkę Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna w Krakwie (spółka przejmująca) w zamian za wydanie dtychczaswym akcjnariuszm Emitenta akcji spółki Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna w Krakwie. Planwane płączenie jest uzasadnine realizacją strategii rzwju grupy kapitałwej Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna, w skład której wchdzi Emitent, przewidującej stwrzenie najsilniejszej w Plsce i reginie grupy knslidującej rzpznawalne marki detaliczne w segmencie tzw. premium raz dóbr luksuswych, siągnięciem zamierznych efektów synergii raz uprszczeniem struktury grupy kapitałwej Vistula & Wólczanka Spółka Akcyjna. Długkreswym celem planwaneg płączenia jest zmniejszenie ksztów funkcjnwania łączących się spółek raz kncentracja kapitału.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2007 r. W I półrczu 2007 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK - spółka dminująca DCG Sp. z.. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q 1/2011 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 6. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 6. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 6 d Prspektu Emisyjneg LUBAWA S.A. zatwierdzneg przez Kmisję Papierów Wartściwych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prspekt Emisyjny LUBAWA S.A. zstał zatwierdzny przez Kmisję Papierów Wartściwych

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q1-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08 Przemyśl, dnia 14 luteg 2008 rku Kmisja Nadzru Finansweg 00-950 Warszawa Pl. Pwstańców Warszawy 1 Aneks nr 1 d Prspektu Emisyjneg Akcji SANWIL S.A. zatwierdzneg Decyzją Kmisji Nadzru Finansweg Nr DEM/410/54/9/08

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 8. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 8. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 8 d Prspektu Emisyjneg LUBAWA S.A. zatwierdzneg przez Kmisję Papierów Wartściwych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prspekt Emisyjny LUBAWA S.A. zstał zatwierdzny przez Kmisję Papierów Wartściwych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. za I półrocze 2014. 1 stycznia 2014 30 czerwca 2014

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. za I półrocze 2014. 1 stycznia 2014 30 czerwca 2014 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. za I półrcze 2014 1 stycznia 2014 30 czerwca 2014 1 f 9 1. Pdstawwe dane dtyczące spółki Firma Spółki: Siedziba: Kapitał zakładwy: PRIMA MODA S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q4-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa parku aktywnści fizycznej przy ul. Druskiennickiej w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczucin: Zaciągnięcie kredytu długterminweg w wyskści 1 860 000,00 zł na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu Numer głszenia: 169960-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Bielsk-Biała, dnia 31.07.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budwa gminneg punktu selektywnej zbiórki dpadów kmunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Numer głszenia w BZP: 195066-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa materiałów wszczepialnych (kardiwerterdefibrylatr jednjamwy, stymulatry,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q3-2013 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawy etykiet i taśm do drukarek Zebra Numer ogłoszenia: 302072-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawy etykiet i taśm do drukarek Zebra Numer ogłoszenia: 302072-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawy etykiet i taśm d drukarek Zebra Numer głszenia: 302072-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 08.08.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane N. sprawy: DRK-2111-1/14 MUZEUM STUTTHOF w SZTUTOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Rewitalizacja byłeg grdnictwa bzweg w [V!uzeum Stutthf w Sztutwie. Rbty budwlane przy biektach szklarniwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Biecz: Dstawa w ramach leasingu peracyjneg z pcją wykupu fabrycznie nwej kpark - ładwarki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov. Skółka: Rbty budwlane bejmujące remnt elewacji i dachu raz dstawę i instalację pdnśnika dla niepełnsprawnych w budynku Sądu Rejnweg w Skółce Numer głszenia: 97143-2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Warszawa: Sukcesywne dstawy mebli wlnstjących, zabudów stałych i wypsażenia meblweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Wyrzysk: UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Prjekt, budwa, dstawa i mntaż fasady rganów piszczałkwych dla Nardweg Frum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa chrny sób i mienia na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 109847-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr sprawy: DRK-2111-2/14 MUZEUM STUHHOF W SZTUTOWIE ul. Muzealna6. 82-1iOSztutw W. 055 247^3-53 fax 055 247-83-58 NIP 578-10-36-000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Prace budwlane przy biektach

Bardziej szczegółowo

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność ABS Investment S.A. Aktywnść Bezpieczeństw Slidnść Pierwsze ntwanie akcji spółki na rynku NewCnnect Warszawa, 01.02.2011 r. O nas Działalnść ABS Investment S.A. piera się na czterech głównych liniach bizneswych:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług drukwania książek, czaspism raz materiałów edukacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa samchdu sbweg dla IFJ PAN w Krakwie, znak sprawy: DZP-271-55/15 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa placu zabaw dla dzieci starszych w Parku Kasprwicza w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gnjnik.pl Gnjnik: Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnjnik Numer głszenia: 153515-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.s.gv.pl Warszawa: kmplekswa usługa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej d budynków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Pznań: Sukcesywne świadczenie usługi druku ffsetweg 12 wydań magazynu samrządweg _Mnitr Wielkplski_

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Sukcesywne świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla IFJ PAN

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Usługa drukwania biletów i druków wielkfrmatwych dla ptrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa etykiet samprzylepnych z kdem kreskwym, przeznacznych d znakwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.teatrplski.waw.pl Warszawa: Obsługę widwni teatralnej raz szatni Teatru Plskieg im. Arnlda Szyfmana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawy: ktwic - implanty d reknstrukcji brąbka barkweg, stentów samrzprężalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.koszalin.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mps.kszalin.ibip.pl Kszalin: Specjalistyczne usługi piekuńcze dla sób z zaburzeniami psychicznymi, w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Przebudwa drgi pwiatwej Nr 0361T Wjciechów- Skrzelczyce-Brdy d km: 0+000 d km:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa akcesriów d unieruchamiania pacjenta pdczas raditerapii prtnwej prwadznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ) GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO DLA ZAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ UL. MICKIEWICZA 7 (34 220) MAKÓW PODHALAŃSKI. Numer głszenia: 397484-2014; data zamieszczenia: 03.12.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, Warszawa: Wyknanie przebudwy wybranych pmieszczeń w Muzeum Histrii Żydów Plskich w Warszawie, plegającej na zmianie spsbu ich gaszenia z SUG Tryskacze na SUG Gazwy. Numer głszenia: 351410-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uw.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uw.gov.pl Budwa agregatu prądtwórczeg, wiaty dla agregatu prądtwórczeg raz linii kablwej 0,4 kv celem zasilania rezerwweg budynku Zachdnipmrskieg Urzędu Wjewódzkieg w Szczecinie przy ul. Wały Chrbreg 4 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bierutow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bierutow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bierutw.pl Bierutów: Udzielenie kredytu długterminweg w wyskści 2.300.000,00 zł na spłatę zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY EKSPLOATACJI BUDYNKÓW I LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Numer głszenia: 110198-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo