SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. za I półrocze stycznia czerwca 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. za I półrocze 2014. 1 stycznia 2014 30 czerwca 2014"

Transkrypt

1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. za I półrcze stycznia czerwca f 9

2 1. Pdstawwe dane dtyczące spółki Firma Spółki: Siedziba: Kapitał zakładwy: PRIMA MODA S.A. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, Wrcław PLN REGON: Spółka pwstała na czas niekreślny. Spółka zstała zarejestrwana w Krajwym Rejestrze przez Sąd Rejnwy dla miasta Wrcławia VI Wydział Gspdarczy pd numerem KRS Pdstawwym przedmitem działalnści spółki według działów Plskiej Klasyfikacji Działalnści (PKD) jest działalnść w zakresie sprzedaży detalicznej buwia i wyrbów skórzanych. Rkiem brtwym spółki jest rk kalendarzwy. 2. Frma prawna Spółka prwadzi działalnść w frmie spółki akcyjnej, pwstałej w wyniku przekształcenia Spółki Prima Mda z graniczną dpwiedzialnścią w frmie aktu ntarialneg sprządzneg przez ntariusza Urszulę Gniewek w dniu 11 grudnia 2006 rku (Rep.A /06). 3. Władze Spółki 3.1 Walne Zgrmadzenie Akcjnariuszy Nadzwyczajne Walne Zgrmadzenie Akcjnariuszy dbył się w dniu 17 marca 2014 rku. Szczegółwe infrmacje dnśnie pdjętych uchwał spółka pdała d wiadmści w raprcie bieżącym 5/2014 raz na strnie krpracyjnej Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Akcjnariuszy dbył się w dniu 16 czerwca 2014 rku. Szczegółwe infrmacje na temat pdjętych uchwał, spółka pdała d wiadmści w raprcie bieżącym 12/2014 raz na strnie krpracyjnej Zarząd Skład Zarządu na dzień zatwierdzenia niniejszeg sprawzdania Dariusz Plesiak Renata Jankiewicz-Plesiak Katarzyna Butwicka Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prkura Łączna z Prezesem Zarządu: Pitr Miednik - Dyrektr Finanswy 2 f 9

3 3.3. Rada Nadzrcza Skład Rady Nadzrczej na dzień zatwierdzenia niniejszeg sprawzdania Tmasz Bistulas Bartsz Plesiak Jarsław Jakubwski Alfred Srvill Pasquale Lupli Przewdniczący Rady Nadzrczej Wiceprzewdniczący Rady Nadzrczej Sekretarz Rady Nadzrczej Człnek Rady Nadzrczej Człnek Rady Nadzrczej 1. Prdukty ferwane Pdstawwą działalnścią Spółki jest sprzedaż buwia i prduktów kmplementarnych jak trebki. Prdukty Prima Mda znajdują się w segmencie tzw średni wyższym i pchdzą d renmwanych, głównie włskich prducentów. Twary sprzedawane są pprzez sieć salnów firmwych PRIMAMODA. Oferta Spółki bejmuje wyskiej klasy buwie wizytwe, weekendwe i cdzienne, trebki, galanterię skórzaną raz śrdki d pielęgnacji buwia. Prcentwa wartść sprzedaży buwia w stsunku d innych twarów wynsi k. 90%. Oferta ukierunkwana jest przede wszystkim na świadmych klientów, dla których ważny jest design, wyska jakść ferwaneg buwia jak i jeg ryginalnść. Obuwie prezentwane w salnach firmwych sygnwane jest marką Prima Mda. Dzięki umiejętnemu dbieraniu klekcji, wizerunek marki Prima Mda cieszy się wyską rzpznawalnścią wśród dstępnych na plskim rynku marek buwia. 2. Sprzedaż i rynki zbytu Przychdy spółki realizwane są na rynku plskim, pprzez sieć własnych salnów sprzedaży. Dminującą frmą sprzedaży jest sprzedaż detaliczna. Przychdy ze sprzedaży twarów w pierwszej płwie 2014 rku wynisły tys zł. 3. Wyniki finanswe Półrczne skrócne sprawzdanie finanswe Spółki zstał sprządzne zgdnie z Międzynardwymi Standardami Sprawzdawczści Finanswej ( MSSF ) przyjętym przez Unię Eurpejską. Walutą funkcjnalną, jak i sprawzdawczą Spółki jest złty plski (PLN). Półrczne sprawzdanie finanswe zstał sprządzne przy załżeniu kntynuacji działalnści jednstki gspdarczej w dającej się przewidzieć przyszłści. Na dzień sprządzenia sprawzdania raz jeg zatwierdzenia d publikacji nie istnieją klicznści wskazujące na zagrżenie kntynuacji działalnści gspdarczej w klejnych kresach. 3 f 9

4 Pzstałe infrmacje Isttne wydarzenia W pierwszym półrczu Spółka zamknęła 2 swje salny sprzedaży (Wrcław Renma i Piaseczn Outlet), które nie spełniały czekiwać bizneswych raz miały negatywny wpływ na wynik finanswy Spółki. Pnadt przedłużn limit w Raiffeisen-Plbank SA. Wprwadzn pełną bsługę nwej klekcji twarwej na magazynie we Wrcławiu. Odbył się NWZA, na którym zatwierdzn uchwałę nr 10 kapitale dcelwym. Pwłan nwych człnków Rady Nadzrczej raz Prkurenta Spółki. Opis czynników i zdarzeń, w szczególnści nietypwym charakterze, mających wpływ na siągnięte wyniki finanswe. Nie stwierdzn. Infrmacja dtycząca seznwści lub cyklicznści działalnści Prima Mda S.A. Wyniki sprzedaży Prima Mda S.A. wykazują zmiennść w ciągu rku, c jest związane z seznwścią branży, uzależninej d trendów mdy i zmieniających się warunków pgdwych. Nasilenie ppytu c zwiększa sprzedaż, następuje zwykle na pczątku zmieniających się pór rku, c z klei zbiega się z wprwadzeniem nwych klekcji. Na wyniki sprzedaży w pszczególnych miesiącach ma też wpływ wielkść i różnrdnść klekcji w tym liczbę mdeli i ich wersji. Sezn jesienn zimwy cechuje sprzedaż buwia relatywnie drższeg (kzaki, btki) d buwia w seznie wisenn letnim, dlateg wyniki sprzedaży w drugim półrczu są zwykle wyższe Infrmacja dtycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałwych papierów wartściwych. W pierwszym półrczu 2014 spółka nie emitwała ani nie wykupywała dłużnych i kapitałwych papierów wartściwych. Na Walnym Zgrmadzeniu Akcjnariuszy w dniu zstała pdjęta uchwała nr 10 zmianie statutu spółki i uchwaleniu kapitału dcelweg raz upważnienia d dknywania emisji akcji w ramach kapitału dcelweg z wyłączeniem prawa pbru. Infrmacje dtyczące wypłacnej lub zadeklarwanej dywidendy. W pierwszym półrczu 2014 rku spółka nie deklarwała i nie wypłacała dywidendy. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły p dniu, na który sprządzn skrócne półrczne sprawzdanie finanswe, nieujętych w tym sprawzdaniu a mgących w znaczący spsób wpłynąć na przyszłe wyniki finanswe emitenta. Spółka realizuje cele kreślne w statucie. Ewentualny wpływ na przyszłe wyniki finanswe Spółki, mże mieć niestabilny kurs Eur i gólna sytuacja w gspdarce zarówn w Plsce jak i w Eurpie. Obecnie działania Zarządu jak całej spółki skupiają się na siągnięciu dpwiednieg pzimu sprzedaży w salnach, minimalizującej zagrżenia płynące z gólnej sytuacji gspdarczej. Zarząd prwadzi bieżące sprawy Spółki, kncentrując się na planwaniu i działaniach 4 f 9

5 peracyjnych. Na dzień sprządzenia niniejszeg sprawzdania, nie wystąpiły zdarzenia, mgące w znaczący spsób wpłynąć na przyszłe wyniki Spółki. Infrmacja dtycząca zmian zbwiązań warunkwych lub aktywów warunkwych, które nastąpiły d czasu zakńczenia statnieg rku brtweg. Od zakńczenia statnieg rku brtweg, nie wystąpiły zmiany zbwiązań warunkwych lub aktywów warunkwych. Stanwisk Zarządu dnśnie wcześniej publikwanych prgnz. Spółka nie publikwała prgnz na 2014 rk Najwięksi Akcjnariusze, struktura i zmiany akcjnariatu. Akcjnariusze psiadający c najmniej 5% gólnej liczby głsów na Walnym Zgrmadzeniu Akcjnariuszy PRIMA MODA S.A. Stan na dzień przekazania raprtu, zgdny z infrmacjami będącymi w psiadaniu Zarządu. L. p. Imię i nazwisk 1 Dariusz Plesiak i Renata Jankiewicz-Plesiak 2 INWESTcn GROUP SA (wraz z Inwest Cnnect SA) Udział w Udział głsów kapitale na Walnym Liczba akcji zakładwym Zgrmadzeniu Liczba głsów (%) (%) ,87% ,25% ,13% ,42% 3 Pzstali akcjnariusze ,00% ,33% 4 Suma ,00% ,00% Liczba akcji będąca w psiadaniu przez sby zarządzające i nadzrujące: Dariusz Plesiak Prezes Zarządu szt akcji Renata Jankiewicz Plesiak Wiceprezes Zarządu szt akcji Pzstałe sby zarządzające i nadzrujące według wiedzy Zarządu, nie psiadają akcji Spółki Wskazanie pstępwań tczących się wbec PRIMA MODA S.A. Na dzień 30 czerwiec 2014 rku nie zstał wszczęte ani nie tczą się pstępwania dtyczące wierzytelnści lub zbwiązań Spółki, których łączna wartść stanwiłaby c najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. Infrmacje zawarciu przez emitenta lub jednstkę d nieg zależną jednej lub wielu transakcji z pdmitami pwiązanymi, jeżeli pjedyncz lub łącznie są ne isttne i zstały zawarte na innych warunkach niż rynkwe. W kresie sprawzdawczym spółka nie dknywała teg typu transakcji z pdmitami pwiązanymi. 5 f 9

6 Infrmacje udzieleniu przez Spółkę pręczeń kredytu, pżyczki lub gwarancji. W kresie sprawzdawczym spółka nie udzieliła pręczenia kredytu, pżyczki lub gwarancji, stanwiących równwartść c najmniej 10% kapitałów własnych. Dane dtyczące istniejących pżyczek, zaprezentwane są w sprawzdaniu finanswym w rzdziale XIII. Inne infrmacje, które zdaniem emitenta są isttne dla ceny jeg sytuacji kadrwej, majątkwej, finanswej, wyniku finansweg i ich zmian, raz infrmacje, które są isttne dla ceny mżliwści realizacji zbwiązań emitenta Nie wystąpiły teg typu isttne wydarzenia mające wpływ na realizacje zbwiązań emitenta. Wskazanie czynników, które w cenie emitenta będą miały wpływ na siągnięte przez nieg wyniki w perspektywie c najmniej klejneg kwartału. Czynnikami mającymi wpływ na siągane w przyszłści wyniki finanswe Prima Mda S.A. są między innymi: gólna sytuacja na rynku handlu detaliczneg, zwłaszcza w sektrze działalnści spółki ptymalizacja czynszów najmu na wynajmwanych pwierzchniach handlwych wyskść kursów pdstawwych walut ptymalizacja ksztów w kluczwych bszarach rganizacji spółki utrzymanie dpwiednieg pzimu sprzedaży w salnach szerk zakrjne działania marketingwe, których pdstawwym celem jest umacnianie pzycji Prima Mda, jak kreatra mdy w sektrze buwia raz znaczące wzmcnienie rzpznawalnści marki Pdstawwe zagrżenia i ryzyka raz zarządzanie nimi. Spółka prwadzi działalnść handlwą w parciu sieć sklepów w wynajmwanych lkalach. Spółka jest imprterem twaru głwnie z Włch, gdzie współpracuje z siecią kł 100 dstawców. Zakupy dknywane są w strefie Eur. Główne ryzyka dtyczące działalnści Spółki skupiają się wkół zagrżeń związanym z rynkiem handlu w warunkach silnej knkurencji. 1. Ryzyk związane z nasileniem knkurencji Wraz z pjawieniem się na plskim rynku większej liczby dystrybutrów buwia raz znanych marek głównie z zachdniej Eurpy, wzmaga się także presja knkurencyjna w segmencie średnim i wyższym buwia, w którym funkcjnuje Spółka. Skutkiem pwyższeg mże być umcnienie pzycji rynkwej najsilniejszych dystrybutrów buwia, rzszerzenie skali ich działalnści raz zastrzenie walki knkurencyjnej. Branżę, w której działa Spółka, cechuje wyska knkurencyjnść. Chłnnść rynku plskieg wzrasta równlegle z rzwjem makreknmicznym raz pprawą sytuacji eknmicznej knsumentów, c czyni plski rynek atrakcyjnym dla pdmitów zagranicznych. W segmencie buwia klasy średniej i wyższej, ryginalne wzrnictw, wyski kmfrt użytkwania raz dyspnwanie silną i uznaną marką decydują sukcesie rynkwym. W celu sprstania wyskim wymaganim klienta, Spółka w zakresie zapatrzenia współpracuje przede wszystkim z prducentami z Włch, natmiast w zakresie stylizacji z renmwanymi włskimi prjektantami. Pnadt, isttnym czynnikiem budującym przewagę knkurencyjną jest umiejscwienie salnów firmwych w najbardziej prestiżwych galeriach i centrach handlwych, szczególnie w większych miastach, gdzie siła nabywcza mieszkańców jest 6 f 9

7 wyższa niż średnia w kraju. Spółka mże być zmuszna d pniesienia zwiększnych ksztów związanych z prmcją marki i dtarciem d klienta, c mże negatywnie wpłynąć na wyniki finanswe Spółki. Działalnść firm knkurencyjnych mże również wymusić kniecznść zmiany plityki cenwej Spółki raz mże przyczynić się d utraty części dtychczaswych raz ptencjalnych klientów Spółki, c mże negatywnie wpłynąć zarówn na wielkść przychdów, jak i rentwnść realizwaną przez Spółkę. 2. Ryzyk związane z seznwścią sprzedaży W branży buwniczej występuje zjawisk seznwści ppytu. Zazwyczaj największe przychdy Spółka realizuje na pczątku seznu jesień-zima. Seznwść wpływa również na wyskść wyniku finansweg generwaneg przez spółkę w pszczególnych kwartałach, a także przyczynia się d zwiększenia zaptrzebwania na kapitał brtwy. Z uwagi na realizację wyższych przychdów na pczątku seznu jesień-zima i grmadzenie twarów przed seznem sprzedaży, spółka dntwuje zwiększenia pzimu zapasów raz pnsi wyższe kszty magazynwe. Isttnym zagrżeniem dla Spółki jest przedłużająca się mrźna zima, mgąca skutkwać w graniczeniu ppytu na buwie i akcesria z klekcji wisennletniej. W knsekwencji mże się t przełżyć na kniecznść bniżenia marży i realizację niższych przychdów raz wyniku finansweg. System zapatrzenia Spółki charakteryzuje się dużą elastycznścią, w związku z czym Spółka mże częściw graniczać szkdliwy wpływ zjawiska seznwści i niekrzystnych warunków pgdwych. 3. Ryzyk związane z lkalizacją punktów sprzedaży Kluczwym czynnikiem sukcesu w branży jest lkalizacja salnów sprzedaży w najbardziej atrakcyjnych galeriach i centrach handlwych dużych miast. Otwierając nwe salny, Spółka pnsi różnrdne kszty związane z rzpznaniem rynku i wybrem dpwiedniej lkalizacji, kszty adaptacji wnętrza raz zatwarwania. Istnieje ryzyk, że wybór kreślnej lkalizacji każe się nietrafiny z uwagi na realizację niższych d zakładanych przychdów i zysków (a w skrajnym przypadku istnieje mżliwść pniesienia straty w skali pjedynczeg salnu). Spółka stara się minimalizwać pwyższe ryzyk w ten spsób, że wybór nwej lkalizacji każdrazw pprzedzny jest dpwiednimi sndażami raz badaniem dświadczenia dewelperów pwierzchni kmercyjnych w biektach handlwych, stanwiących dcelwą lkalizację salnów Spółki. Przeprwadzając analizę ptencjalnej lkalizacji salnu, Spółka bada także przyszłe tczenie salnu i fertę sąsiadujących salnów w galeriach handlwych, dążąc d zachwania spójnści pd kątem zaspkjenia ptrzeb pdbnych grup klientów. Pnadt, rzbudwując sieć sprzedaży, Spółka pdejmuje działania mające na celu graniczenie wpływu jednstkweg wyniku salnu sprzedaży na kndycję finanswą całej Spółki. 4. Ryzyk związane ze strukturą majątku Spółki Z uwagi na charakter działalnści Spółki, znaczną część jej aktywów stanwi majątek brtwy, w tym najisttniejszą pzycją są zapasy. Zapasy będące w psiadaniu Spółki są płynne i zapewniają bezpieczeństw funkcjnwania peracyjneg, natmiast ich wielkść jest uzależnina d prgnzwanej sprzedaży w klejnych kresach. Spółka znajduje się w bardz krzystnej sytuacji ze względu na fakt, iż jest detalistą i nie psiada prdukcji. Pwduje t, iż cykl rtacji należnści handlwych jest zerwy, pnieważ Spółka nie dknuje sprzedaży hurtwej, a gtówka pjawia się na rachunku Spółki d 1-3 dni. Cykl rtacji zapasów zależy d sytuacji pgdwej i jest zmienny w pszczególnych kwartałach (Q1 i Q3 wyprzedaże raz Q2 i Q4 sprzedaż pdstawwa). Cykl rtacji zbwiązań jest w miarę stały i w przypadku Spółki wynsi 3-4 miesiące. Cykl knwersji gtówki jest zmienny i w zależnści d kresu przyjmuje wartści ujemne (krzystne) 7 f 9

8 i ddatnie (niekrzystne). W związku z pwyższym nie mżna wykluczyć ptencjalneg ryzyka, że Spółka nie będzie w stanie upłynnić zapasów i terminw regulwać części swich zbwiązań. 5. Ryzyk związane ze współpracą z dstawcami W zakresie dstaw Spółka współpracuje d kilkunastu lat z pnad 100 prducentami buwia głównie z Włch. Spółka nie realizuje z żadnym z dstawców znaczących brtów c wpływa na znaczna dywersyfikację zamówień, zatem ryzyk związane z załamaniem zapatrzenia jest niewielkie. 6. Ryzyk związane z późnieniami w realizacji inwestycji przez dewelperów pwierzchni kmercyjnych wynikającymi z czynników lswych Ewentualne późnienia w twarciu niektórych salnów mgą przełżyć się na zrealizwanie przychdów i zysków niższych niż zakładane, np w wyniku rzpczęcia sprzedaży w seznie niekrzystnym dla branży - zima, a także w wyniku zwiększnych ksztów magazynwania zapasów przeznacznych na zatwarwanie nwych salnów. 7. Ryzyk związane z sytuacją makreknmiczną Plski Wyskść przychdów Spółki uzależnina jest także d sytuacji makreknmicznej w kraju, która ma wpływ na pzim zamżnści spłeczeństwa i jeg skłnnść d knsumpcji. 8. Ryzyk związane z wahaniami kursów walutwych Cały asrtyment sprzedawany przez Spółkę pchdzi z imprtu, przede wszystkim z Włch. Aktualnie większść zakupów (kł 95%) jest rzliczana w EUR. Pnadt umwy najmu na lkale handlwe w 95 % zawierane są w Eur. W związku z pwyższym Spółka jest narażna na ryzyk związane z wahaniami kursów walutwych, a przez t mże pnieść zwiększne kszty finanswe. Spółka pdejmuje działania mające na celu stały mnitring ksztów pnsznych w Eur i innych walutach w celu renegcjacji kntraktów. 9. Ryzyk związane z pzimem stóp prcentwych Spółka w swjej działalnści bierze pd uwagę dalszą mżliwść finanswania swjej działalnści kapitałami bcymi w pstaci pżyczek lub kredytów bankwych. D ewentualnych innych czynników mgących wpłynąć na sytuację Spółki, mżna zaliczyć: A. Zmianę tczenia prawneg, szczególnie w zakresie wprwadzenia zakazu lub graniczenia czasu handlu w niedzielę; B. Przeprwadzenie nieskutecznej kampanii marketingwej bejmującej prmcję marki i wzmcnienie wizerunku salnów, c mże przełżyć się na niższą d planwanej dynamikę wzrstu przychdów ze sprzedaży, słabić wizerunek i rzpznawalnść marki PRIMA MODA. Spółka współpracuje 8 f 9

9 z wyspecjalizwanymi agencjami marketingwymi w zakresie pracwywania skutecznych strategii marketingwej. Infrmacje wynikające z umów zawartych z pdmitem uprawninym d badania sprawzdań finanswych: Przegląd sprawzdania finansweg za pierwsze półrcze 2014 prwadzi PKF Cnsult Sp z.. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul Orzyckiej 6/1B, pdmit uprawniny d badania sprawzdań pd numerem 477, wybrana przez Radę Nadzrczą w dniu (uchwała nr 1/07/2014). W imieniu Zarządu Prima Mda Spółka Akcyjna: Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Renata Jankiewicz-Pleisiak Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Wrcław rk 9 f 9

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 08.08.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08 Przemyśl, dnia 14 luteg 2008 rku Kmisja Nadzru Finansweg 00-950 Warszawa Pl. Pwstańców Warszawy 1 Aneks nr 1 d Prspektu Emisyjneg Akcji SANWIL S.A. zatwierdzneg Decyzją Kmisji Nadzru Finansweg Nr DEM/410/54/9/08

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q 1/2011 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q1-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność

ABS Investment S.A. Aktywność Bezpieczeństwo Solidność ABS Investment S.A. Aktywnść Bezpieczeństw Slidnść Pierwsze ntwanie akcji spółki na rynku NewCnnect Warszawa, 01.02.2011 r. O nas Działalnść ABS Investment S.A. piera się na czterech głównych liniach bizneswych:

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q4-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2007 r. W I półrczu 2007 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK - spółka dminująca DCG Sp. z.. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q3-2013 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU

WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU 1. Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściweg sądu rejestrweg i numeru

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2012 rku d 31 grudnia 2012 rku Białystk, marzec 2013 Wprwadzenie d sprawzdania finansweg AC S.A.

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2013 rku d 31 grudnia 2013 rku Białystk, luty 2014 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny 2014

Ład korporacyjny 2014 1. Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg przyjęteg d stswania przez Spółkę. Spółka przyjęła d stswania zasady ładu krpracyjneg zawarte w zbirze Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW, przyjętym przez Radę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. za I półrocze stycznia czerwca 2016

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. za I półrocze stycznia czerwca 2016 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. za I półrcze 2016 1 stycznia 2016 30 czerwca 2016 1 f 9 1. Pdstawwe dane dtyczące spółki Firma Spółki: Siedziba: Kapitał zakładwy: PRIMA MODA S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa materiałów wszczepialnych (kardiwerterdefibrylatr jednjamwy, stymulatry,

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 6. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 6. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 6 d Prspektu Emisyjneg LUBAWA S.A. zatwierdzneg przez Kmisję Papierów Wartściwych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prspekt Emisyjny LUBAWA S.A. zstał zatwierdzny przez Kmisję Papierów Wartściwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Auto-Spa. Marzec 2013 r.

Prezentacja Grupy Auto-Spa. Marzec 2013 r. Prezentacja Grupy Aut-Spa Marzec 2013 r. Przedmit działalnści Od jesieni 2008 rku Grupa Aut-Spa buduje, zarządza i rzwija sieć sambsługwych myjni bezdtykwych, Celem Grupy jest zbudwanie największej sieci

Bardziej szczegółowo

Raport za III kw. 2015 r. okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Raport za III kw. 2015 r. okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Raprt za III kw. 2015 r. kres d 1 lipca d 30 września 2015 rku Lublin, 26 październik 2015 rku Spis treści: I. List Zarządu d Akcjnariuszy BiMaxima S.A. 3 II. Wybrane dane finanswe (w złtych) 4 III. Zwięzła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2008 r. W I półrczu 2008 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK S.A. - spółka dminująca DCG S.A. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Katalog instrumentów finansowych, znajdujących się w ofercie PKO Banku Polskiego S.A. (ogólny opis istoty i ryzyka związanego z inwestowaniem w dane

Katalog instrumentów finansowych, znajdujących się w ofercie PKO Banku Polskiego S.A. (ogólny opis istoty i ryzyka związanego z inwestowaniem w dane Katalg instrumentów finanswych, znajdujących się w fercie PKO Banku Plskieg S.A. (gólny pis istty i ryzyka związaneg z inwestwaniem w dane instrumenty finanswe) Aktualny na dzień 26.10.2012 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2014 rku d 31 grudnia 2014 rku Białystk, marzec 2015 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 8. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

ANEKS NR 8. do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. ANEKS NR 8 d Prspektu Emisyjneg LUBAWA S.A. zatwierdzneg przez Kmisję Papierów Wartściwych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Prspekt Emisyjny LUBAWA S.A. zstał zatwierdzny przez Kmisję Papierów Wartściwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.teatrplski.waw.pl Warszawa: Obsługę widwni teatralnej raz szatni Teatru Plskieg im. Arnlda Szyfmana

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

SKORYGOWANY RAPORT. za IV kwartał 2010 r.

SKORYGOWANY RAPORT. za IV kwartał 2010 r. SKORYGOWANY RAPORT za IV kwartał 2010 r. kres d 1 października d 31 grudnia 2010 rku Lublin, 26 marca 2011 rku Spis treści: I. List Zarządu d Akcjnariuszy BiMaxima S.A. 3 II. Wybrane dane finanswe (w złtych)

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu niegraniczneg wartści zamówienia mniejszej niż wyrażna w złtych równwartść 193 000 eur NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Niniejsze głszenie zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. za I półrocze 2015. 1 stycznia 2015 30 czerwca 2015

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. za I półrocze 2015. 1 stycznia 2015 30 czerwca 2015 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. za I półrocze 2015 1 stycznia 2015 30 czerwca 2015 1 of 9 1. Podstawowe dane dotyczące spółki Firma Spółki: Siedziba: Kapitał zakładowy: PRIMA MODA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Stalprodukt S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Stalprodukt S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Stalprdukt S.A. za kres d 1 stycznia 2006 r. d 31 grudnia 2006 r. Bchnia, czerwiec 2007 r. Spis treści: I. Działalnść i decyzje Rady Nadzrczej II. Ocena sytuacji eknmiczn -

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Wyknanie zabudwy stiska wystawienniczeg na targach Berlin Air Shw 2014.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU

GRUPA ROBYG S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU 2 GRUPA ROBYG S.A. za kres zakńczny dnia ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA LABORATORIÓW ODDZIAŁU FARB I TWORZYW W GLIWICACH, UL. CHORZOWSKA

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa etykiet samprzylepnych z kdem kreskwym, przeznacznych d znakwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok

Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rok INFORMACJA PRASOWA 11 luteg 2015 r. Grupa Michelin publikuje wyniki za 2014 rk Grupa Michelin dntwała w 2014 rku zysk peracyjny z wyłączeniem zdarzeń jednrazwych na pzimie 2,17 mld eur. Zgdnie z czekiwaniami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15182 Białystk Sprawzdanie finanswe za kres d 1 stycznia d 31 marca 2012 rku sprządzne według ustawy rachunkwści INFORMACJA DODATKOWA 1 I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin Znak sprawy: ZP/220/86/15 Szczecin: Dstawa i mntaż 6 sztuk łóżek d intensywnej pieki medycznej, aparatury i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o.

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o. Kdeks etyczny BIn-Mntaż Sp. z.. 1 Prwadząc działalnść gspdarczą BIn-Mntaż Sp. z.. przestrzega pdstawwych wartści etycznych i uznaje zbwiązania wbec wszystkich zaintereswanych działalnścią firmy. Uczciwść

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: mdernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Plimerwych i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1.01 2008 ROKU DO 31.12.2008 ROKU DANE ORGANIZACYJNE

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1.01 2008 ROKU DO 31.12.2008 ROKU DANE ORGANIZACYJNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1.01 2008 ROKU DO 31.12.2008 ROKU DANE ORGANIZACYJNE 1. TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrwie, ul. Batrwska 9, 62 070 Dpiew, wpisana d Rejestru

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikłów: Świadczenie usługi w zakresie prwadzenia księgwści prjektu Ocena stanu ppulacji raz chrna ex situ wybranych dzik rsnących gatunków rślin rzadkich i zagrżnych na terenie Plski Numer głszenia: 91069-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezno.ibip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.brzezn.ibip.pl Brzeźn: Zakup średnieg samchdu ratwnicz-gaśniczeg dla OSP w Brzeżnie Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług htelarskich dla ptrzeb Filharmnii im. W Lutsławskieg

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Prudnik: Sukcesywna dstawa błn rentgenwskich gólndiagnstycznych, mammgraficznych,

Bardziej szczegółowo

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł)

Grupa Integer.pl wyniki po czterech kwartałach 2012 roku. Przychody i zyski Grupy Integer.pl (mln zł) Infrmacja praswa Kraków, 1 marca 2013 Grupa Integer.pl wyniki p czterech kwartałach 2012 rku Grupa Integer.pl niezależny peratr pcztw-finanswy raz dstawca innwacyjnych rzwiązań dla sektra e-cmmerce dntwała

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.iam.pl Warszawa: Druk Publikacji pt. - Autgrafy kmpzytrów plskich Numer głszenia: 324834-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.org.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pck.rg.pl/ Kraków: usługę przygtwywania i dwżenia psiłków dla pacjentów wraz z dstawą prduktów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa hełmów strażackich dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia: 232896-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa parku aktywnści fizycznej przy ul. Druskiennickiej w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA TRZY KWARTAŁY 2014 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA TRZY KWARTAŁY 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA TRZY KWARTAŁY 2014 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrwy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze Ocena mdeli bizneswych Otczenie firmy - mdele bizneswe Internet pzycja knkurencyjna w sektrze Eknmiczne Wybrana cele przedsiębirstwa ptymalizacja ksztów np. w kntekście relacji z klientem pprawa wyników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo