SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. za I półrocze stycznia czerwca 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. za I półrocze 2014. 1 stycznia 2014 30 czerwca 2014"

Transkrypt

1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. za I półrcze stycznia czerwca f 9

2 1. Pdstawwe dane dtyczące spółki Firma Spółki: Siedziba: Kapitał zakładwy: PRIMA MODA S.A. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, Wrcław PLN REGON: Spółka pwstała na czas niekreślny. Spółka zstała zarejestrwana w Krajwym Rejestrze przez Sąd Rejnwy dla miasta Wrcławia VI Wydział Gspdarczy pd numerem KRS Pdstawwym przedmitem działalnści spółki według działów Plskiej Klasyfikacji Działalnści (PKD) jest działalnść w zakresie sprzedaży detalicznej buwia i wyrbów skórzanych. Rkiem brtwym spółki jest rk kalendarzwy. 2. Frma prawna Spółka prwadzi działalnść w frmie spółki akcyjnej, pwstałej w wyniku przekształcenia Spółki Prima Mda z graniczną dpwiedzialnścią w frmie aktu ntarialneg sprządzneg przez ntariusza Urszulę Gniewek w dniu 11 grudnia 2006 rku (Rep.A /06). 3. Władze Spółki 3.1 Walne Zgrmadzenie Akcjnariuszy Nadzwyczajne Walne Zgrmadzenie Akcjnariuszy dbył się w dniu 17 marca 2014 rku. Szczegółwe infrmacje dnśnie pdjętych uchwał spółka pdała d wiadmści w raprcie bieżącym 5/2014 raz na strnie krpracyjnej Zwyczajne Walne Zgrmadzenie Akcjnariuszy dbył się w dniu 16 czerwca 2014 rku. Szczegółwe infrmacje na temat pdjętych uchwał, spółka pdała d wiadmści w raprcie bieżącym 12/2014 raz na strnie krpracyjnej Zarząd Skład Zarządu na dzień zatwierdzenia niniejszeg sprawzdania Dariusz Plesiak Renata Jankiewicz-Plesiak Katarzyna Butwicka Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prkura Łączna z Prezesem Zarządu: Pitr Miednik - Dyrektr Finanswy 2 f 9

3 3.3. Rada Nadzrcza Skład Rady Nadzrczej na dzień zatwierdzenia niniejszeg sprawzdania Tmasz Bistulas Bartsz Plesiak Jarsław Jakubwski Alfred Srvill Pasquale Lupli Przewdniczący Rady Nadzrczej Wiceprzewdniczący Rady Nadzrczej Sekretarz Rady Nadzrczej Człnek Rady Nadzrczej Człnek Rady Nadzrczej 1. Prdukty ferwane Pdstawwą działalnścią Spółki jest sprzedaż buwia i prduktów kmplementarnych jak trebki. Prdukty Prima Mda znajdują się w segmencie tzw średni wyższym i pchdzą d renmwanych, głównie włskich prducentów. Twary sprzedawane są pprzez sieć salnów firmwych PRIMAMODA. Oferta Spółki bejmuje wyskiej klasy buwie wizytwe, weekendwe i cdzienne, trebki, galanterię skórzaną raz śrdki d pielęgnacji buwia. Prcentwa wartść sprzedaży buwia w stsunku d innych twarów wynsi k. 90%. Oferta ukierunkwana jest przede wszystkim na świadmych klientów, dla których ważny jest design, wyska jakść ferwaneg buwia jak i jeg ryginalnść. Obuwie prezentwane w salnach firmwych sygnwane jest marką Prima Mda. Dzięki umiejętnemu dbieraniu klekcji, wizerunek marki Prima Mda cieszy się wyską rzpznawalnścią wśród dstępnych na plskim rynku marek buwia. 2. Sprzedaż i rynki zbytu Przychdy spółki realizwane są na rynku plskim, pprzez sieć własnych salnów sprzedaży. Dminującą frmą sprzedaży jest sprzedaż detaliczna. Przychdy ze sprzedaży twarów w pierwszej płwie 2014 rku wynisły tys zł. 3. Wyniki finanswe Półrczne skrócne sprawzdanie finanswe Spółki zstał sprządzne zgdnie z Międzynardwymi Standardami Sprawzdawczści Finanswej ( MSSF ) przyjętym przez Unię Eurpejską. Walutą funkcjnalną, jak i sprawzdawczą Spółki jest złty plski (PLN). Półrczne sprawzdanie finanswe zstał sprządzne przy załżeniu kntynuacji działalnści jednstki gspdarczej w dającej się przewidzieć przyszłści. Na dzień sprządzenia sprawzdania raz jeg zatwierdzenia d publikacji nie istnieją klicznści wskazujące na zagrżenie kntynuacji działalnści gspdarczej w klejnych kresach. 3 f 9

4 Pzstałe infrmacje Isttne wydarzenia W pierwszym półrczu Spółka zamknęła 2 swje salny sprzedaży (Wrcław Renma i Piaseczn Outlet), które nie spełniały czekiwać bizneswych raz miały negatywny wpływ na wynik finanswy Spółki. Pnadt przedłużn limit w Raiffeisen-Plbank SA. Wprwadzn pełną bsługę nwej klekcji twarwej na magazynie we Wrcławiu. Odbył się NWZA, na którym zatwierdzn uchwałę nr 10 kapitale dcelwym. Pwłan nwych człnków Rady Nadzrczej raz Prkurenta Spółki. Opis czynników i zdarzeń, w szczególnści nietypwym charakterze, mających wpływ na siągnięte wyniki finanswe. Nie stwierdzn. Infrmacja dtycząca seznwści lub cyklicznści działalnści Prima Mda S.A. Wyniki sprzedaży Prima Mda S.A. wykazują zmiennść w ciągu rku, c jest związane z seznwścią branży, uzależninej d trendów mdy i zmieniających się warunków pgdwych. Nasilenie ppytu c zwiększa sprzedaż, następuje zwykle na pczątku zmieniających się pór rku, c z klei zbiega się z wprwadzeniem nwych klekcji. Na wyniki sprzedaży w pszczególnych miesiącach ma też wpływ wielkść i różnrdnść klekcji w tym liczbę mdeli i ich wersji. Sezn jesienn zimwy cechuje sprzedaż buwia relatywnie drższeg (kzaki, btki) d buwia w seznie wisenn letnim, dlateg wyniki sprzedaży w drugim półrczu są zwykle wyższe Infrmacja dtycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałwych papierów wartściwych. W pierwszym półrczu 2014 spółka nie emitwała ani nie wykupywała dłużnych i kapitałwych papierów wartściwych. Na Walnym Zgrmadzeniu Akcjnariuszy w dniu zstała pdjęta uchwała nr 10 zmianie statutu spółki i uchwaleniu kapitału dcelweg raz upważnienia d dknywania emisji akcji w ramach kapitału dcelweg z wyłączeniem prawa pbru. Infrmacje dtyczące wypłacnej lub zadeklarwanej dywidendy. W pierwszym półrczu 2014 rku spółka nie deklarwała i nie wypłacała dywidendy. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły p dniu, na który sprządzn skrócne półrczne sprawzdanie finanswe, nieujętych w tym sprawzdaniu a mgących w znaczący spsób wpłynąć na przyszłe wyniki finanswe emitenta. Spółka realizuje cele kreślne w statucie. Ewentualny wpływ na przyszłe wyniki finanswe Spółki, mże mieć niestabilny kurs Eur i gólna sytuacja w gspdarce zarówn w Plsce jak i w Eurpie. Obecnie działania Zarządu jak całej spółki skupiają się na siągnięciu dpwiednieg pzimu sprzedaży w salnach, minimalizującej zagrżenia płynące z gólnej sytuacji gspdarczej. Zarząd prwadzi bieżące sprawy Spółki, kncentrując się na planwaniu i działaniach 4 f 9

5 peracyjnych. Na dzień sprządzenia niniejszeg sprawzdania, nie wystąpiły zdarzenia, mgące w znaczący spsób wpłynąć na przyszłe wyniki Spółki. Infrmacja dtycząca zmian zbwiązań warunkwych lub aktywów warunkwych, które nastąpiły d czasu zakńczenia statnieg rku brtweg. Od zakńczenia statnieg rku brtweg, nie wystąpiły zmiany zbwiązań warunkwych lub aktywów warunkwych. Stanwisk Zarządu dnśnie wcześniej publikwanych prgnz. Spółka nie publikwała prgnz na 2014 rk Najwięksi Akcjnariusze, struktura i zmiany akcjnariatu. Akcjnariusze psiadający c najmniej 5% gólnej liczby głsów na Walnym Zgrmadzeniu Akcjnariuszy PRIMA MODA S.A. Stan na dzień przekazania raprtu, zgdny z infrmacjami będącymi w psiadaniu Zarządu. L. p. Imię i nazwisk 1 Dariusz Plesiak i Renata Jankiewicz-Plesiak 2 INWESTcn GROUP SA (wraz z Inwest Cnnect SA) Udział w Udział głsów kapitale na Walnym Liczba akcji zakładwym Zgrmadzeniu Liczba głsów (%) (%) ,87% ,25% ,13% ,42% 3 Pzstali akcjnariusze ,00% ,33% 4 Suma ,00% ,00% Liczba akcji będąca w psiadaniu przez sby zarządzające i nadzrujące: Dariusz Plesiak Prezes Zarządu szt akcji Renata Jankiewicz Plesiak Wiceprezes Zarządu szt akcji Pzstałe sby zarządzające i nadzrujące według wiedzy Zarządu, nie psiadają akcji Spółki Wskazanie pstępwań tczących się wbec PRIMA MODA S.A. Na dzień 30 czerwiec 2014 rku nie zstał wszczęte ani nie tczą się pstępwania dtyczące wierzytelnści lub zbwiązań Spółki, których łączna wartść stanwiłaby c najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. Infrmacje zawarciu przez emitenta lub jednstkę d nieg zależną jednej lub wielu transakcji z pdmitami pwiązanymi, jeżeli pjedyncz lub łącznie są ne isttne i zstały zawarte na innych warunkach niż rynkwe. W kresie sprawzdawczym spółka nie dknywała teg typu transakcji z pdmitami pwiązanymi. 5 f 9

6 Infrmacje udzieleniu przez Spółkę pręczeń kredytu, pżyczki lub gwarancji. W kresie sprawzdawczym spółka nie udzieliła pręczenia kredytu, pżyczki lub gwarancji, stanwiących równwartść c najmniej 10% kapitałów własnych. Dane dtyczące istniejących pżyczek, zaprezentwane są w sprawzdaniu finanswym w rzdziale XIII. Inne infrmacje, które zdaniem emitenta są isttne dla ceny jeg sytuacji kadrwej, majątkwej, finanswej, wyniku finansweg i ich zmian, raz infrmacje, które są isttne dla ceny mżliwści realizacji zbwiązań emitenta Nie wystąpiły teg typu isttne wydarzenia mające wpływ na realizacje zbwiązań emitenta. Wskazanie czynników, które w cenie emitenta będą miały wpływ na siągnięte przez nieg wyniki w perspektywie c najmniej klejneg kwartału. Czynnikami mającymi wpływ na siągane w przyszłści wyniki finanswe Prima Mda S.A. są między innymi: gólna sytuacja na rynku handlu detaliczneg, zwłaszcza w sektrze działalnści spółki ptymalizacja czynszów najmu na wynajmwanych pwierzchniach handlwych wyskść kursów pdstawwych walut ptymalizacja ksztów w kluczwych bszarach rganizacji spółki utrzymanie dpwiednieg pzimu sprzedaży w salnach szerk zakrjne działania marketingwe, których pdstawwym celem jest umacnianie pzycji Prima Mda, jak kreatra mdy w sektrze buwia raz znaczące wzmcnienie rzpznawalnści marki Pdstawwe zagrżenia i ryzyka raz zarządzanie nimi. Spółka prwadzi działalnść handlwą w parciu sieć sklepów w wynajmwanych lkalach. Spółka jest imprterem twaru głwnie z Włch, gdzie współpracuje z siecią kł 100 dstawców. Zakupy dknywane są w strefie Eur. Główne ryzyka dtyczące działalnści Spółki skupiają się wkół zagrżeń związanym z rynkiem handlu w warunkach silnej knkurencji. 1. Ryzyk związane z nasileniem knkurencji Wraz z pjawieniem się na plskim rynku większej liczby dystrybutrów buwia raz znanych marek głównie z zachdniej Eurpy, wzmaga się także presja knkurencyjna w segmencie średnim i wyższym buwia, w którym funkcjnuje Spółka. Skutkiem pwyższeg mże być umcnienie pzycji rynkwej najsilniejszych dystrybutrów buwia, rzszerzenie skali ich działalnści raz zastrzenie walki knkurencyjnej. Branżę, w której działa Spółka, cechuje wyska knkurencyjnść. Chłnnść rynku plskieg wzrasta równlegle z rzwjem makreknmicznym raz pprawą sytuacji eknmicznej knsumentów, c czyni plski rynek atrakcyjnym dla pdmitów zagranicznych. W segmencie buwia klasy średniej i wyższej, ryginalne wzrnictw, wyski kmfrt użytkwania raz dyspnwanie silną i uznaną marką decydują sukcesie rynkwym. W celu sprstania wyskim wymaganim klienta, Spółka w zakresie zapatrzenia współpracuje przede wszystkim z prducentami z Włch, natmiast w zakresie stylizacji z renmwanymi włskimi prjektantami. Pnadt, isttnym czynnikiem budującym przewagę knkurencyjną jest umiejscwienie salnów firmwych w najbardziej prestiżwych galeriach i centrach handlwych, szczególnie w większych miastach, gdzie siła nabywcza mieszkańców jest 6 f 9

7 wyższa niż średnia w kraju. Spółka mże być zmuszna d pniesienia zwiększnych ksztów związanych z prmcją marki i dtarciem d klienta, c mże negatywnie wpłynąć na wyniki finanswe Spółki. Działalnść firm knkurencyjnych mże również wymusić kniecznść zmiany plityki cenwej Spółki raz mże przyczynić się d utraty części dtychczaswych raz ptencjalnych klientów Spółki, c mże negatywnie wpłynąć zarówn na wielkść przychdów, jak i rentwnść realizwaną przez Spółkę. 2. Ryzyk związane z seznwścią sprzedaży W branży buwniczej występuje zjawisk seznwści ppytu. Zazwyczaj największe przychdy Spółka realizuje na pczątku seznu jesień-zima. Seznwść wpływa również na wyskść wyniku finansweg generwaneg przez spółkę w pszczególnych kwartałach, a także przyczynia się d zwiększenia zaptrzebwania na kapitał brtwy. Z uwagi na realizację wyższych przychdów na pczątku seznu jesień-zima i grmadzenie twarów przed seznem sprzedaży, spółka dntwuje zwiększenia pzimu zapasów raz pnsi wyższe kszty magazynwe. Isttnym zagrżeniem dla Spółki jest przedłużająca się mrźna zima, mgąca skutkwać w graniczeniu ppytu na buwie i akcesria z klekcji wisennletniej. W knsekwencji mże się t przełżyć na kniecznść bniżenia marży i realizację niższych przychdów raz wyniku finansweg. System zapatrzenia Spółki charakteryzuje się dużą elastycznścią, w związku z czym Spółka mże częściw graniczać szkdliwy wpływ zjawiska seznwści i niekrzystnych warunków pgdwych. 3. Ryzyk związane z lkalizacją punktów sprzedaży Kluczwym czynnikiem sukcesu w branży jest lkalizacja salnów sprzedaży w najbardziej atrakcyjnych galeriach i centrach handlwych dużych miast. Otwierając nwe salny, Spółka pnsi różnrdne kszty związane z rzpznaniem rynku i wybrem dpwiedniej lkalizacji, kszty adaptacji wnętrza raz zatwarwania. Istnieje ryzyk, że wybór kreślnej lkalizacji każe się nietrafiny z uwagi na realizację niższych d zakładanych przychdów i zysków (a w skrajnym przypadku istnieje mżliwść pniesienia straty w skali pjedynczeg salnu). Spółka stara się minimalizwać pwyższe ryzyk w ten spsób, że wybór nwej lkalizacji każdrazw pprzedzny jest dpwiednimi sndażami raz badaniem dświadczenia dewelperów pwierzchni kmercyjnych w biektach handlwych, stanwiących dcelwą lkalizację salnów Spółki. Przeprwadzając analizę ptencjalnej lkalizacji salnu, Spółka bada także przyszłe tczenie salnu i fertę sąsiadujących salnów w galeriach handlwych, dążąc d zachwania spójnści pd kątem zaspkjenia ptrzeb pdbnych grup klientów. Pnadt, rzbudwując sieć sprzedaży, Spółka pdejmuje działania mające na celu graniczenie wpływu jednstkweg wyniku salnu sprzedaży na kndycję finanswą całej Spółki. 4. Ryzyk związane ze strukturą majątku Spółki Z uwagi na charakter działalnści Spółki, znaczną część jej aktywów stanwi majątek brtwy, w tym najisttniejszą pzycją są zapasy. Zapasy będące w psiadaniu Spółki są płynne i zapewniają bezpieczeństw funkcjnwania peracyjneg, natmiast ich wielkść jest uzależnina d prgnzwanej sprzedaży w klejnych kresach. Spółka znajduje się w bardz krzystnej sytuacji ze względu na fakt, iż jest detalistą i nie psiada prdukcji. Pwduje t, iż cykl rtacji należnści handlwych jest zerwy, pnieważ Spółka nie dknuje sprzedaży hurtwej, a gtówka pjawia się na rachunku Spółki d 1-3 dni. Cykl rtacji zapasów zależy d sytuacji pgdwej i jest zmienny w pszczególnych kwartałach (Q1 i Q3 wyprzedaże raz Q2 i Q4 sprzedaż pdstawwa). Cykl rtacji zbwiązań jest w miarę stały i w przypadku Spółki wynsi 3-4 miesiące. Cykl knwersji gtówki jest zmienny i w zależnści d kresu przyjmuje wartści ujemne (krzystne) 7 f 9

8 i ddatnie (niekrzystne). W związku z pwyższym nie mżna wykluczyć ptencjalneg ryzyka, że Spółka nie będzie w stanie upłynnić zapasów i terminw regulwać części swich zbwiązań. 5. Ryzyk związane ze współpracą z dstawcami W zakresie dstaw Spółka współpracuje d kilkunastu lat z pnad 100 prducentami buwia głównie z Włch. Spółka nie realizuje z żadnym z dstawców znaczących brtów c wpływa na znaczna dywersyfikację zamówień, zatem ryzyk związane z załamaniem zapatrzenia jest niewielkie. 6. Ryzyk związane z późnieniami w realizacji inwestycji przez dewelperów pwierzchni kmercyjnych wynikającymi z czynników lswych Ewentualne późnienia w twarciu niektórych salnów mgą przełżyć się na zrealizwanie przychdów i zysków niższych niż zakładane, np w wyniku rzpczęcia sprzedaży w seznie niekrzystnym dla branży - zima, a także w wyniku zwiększnych ksztów magazynwania zapasów przeznacznych na zatwarwanie nwych salnów. 7. Ryzyk związane z sytuacją makreknmiczną Plski Wyskść przychdów Spółki uzależnina jest także d sytuacji makreknmicznej w kraju, która ma wpływ na pzim zamżnści spłeczeństwa i jeg skłnnść d knsumpcji. 8. Ryzyk związane z wahaniami kursów walutwych Cały asrtyment sprzedawany przez Spółkę pchdzi z imprtu, przede wszystkim z Włch. Aktualnie większść zakupów (kł 95%) jest rzliczana w EUR. Pnadt umwy najmu na lkale handlwe w 95 % zawierane są w Eur. W związku z pwyższym Spółka jest narażna na ryzyk związane z wahaniami kursów walutwych, a przez t mże pnieść zwiększne kszty finanswe. Spółka pdejmuje działania mające na celu stały mnitring ksztów pnsznych w Eur i innych walutach w celu renegcjacji kntraktów. 9. Ryzyk związane z pzimem stóp prcentwych Spółka w swjej działalnści bierze pd uwagę dalszą mżliwść finanswania swjej działalnści kapitałami bcymi w pstaci pżyczek lub kredytów bankwych. D ewentualnych innych czynników mgących wpłynąć na sytuację Spółki, mżna zaliczyć: A. Zmianę tczenia prawneg, szczególnie w zakresie wprwadzenia zakazu lub graniczenia czasu handlu w niedzielę; B. Przeprwadzenie nieskutecznej kampanii marketingwej bejmującej prmcję marki i wzmcnienie wizerunku salnów, c mże przełżyć się na niższą d planwanej dynamikę wzrstu przychdów ze sprzedaży, słabić wizerunek i rzpznawalnść marki PRIMA MODA. Spółka współpracuje 8 f 9

9 z wyspecjalizwanymi agencjami marketingwymi w zakresie pracwywania skutecznych strategii marketingwej. Infrmacje wynikające z umów zawartych z pdmitem uprawninym d badania sprawzdań finanswych: Przegląd sprawzdania finansweg za pierwsze półrcze 2014 prwadzi PKF Cnsult Sp z.. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul Orzyckiej 6/1B, pdmit uprawniny d badania sprawzdań pd numerem 477, wybrana przez Radę Nadzrczą w dniu (uchwała nr 1/07/2014). W imieniu Zarządu Prima Mda Spółka Akcyjna: Dariusz Plesiak Prezes Zarządu Renata Jankiewicz-Pleisiak Wiceprezes Zarządu Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarządu Wrcław rk 9 f 9

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2007 r. W I półrczu 2007 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK - spółka dminująca DCG Sp. z.. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2008 r. W I półrczu 2008 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK S.A. - spółka dminująca DCG S.A. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R.

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. Zgdnie z 87 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. 1 stycznia 2008-30 czerwca 2008 Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. Stan prawny i charakterystyka PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA 1. Informacje ogólne 2. Forma prawna 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRIMA MODA S.A. 1 stycznia 2007-31 grudnia 2007 Strona 1 z 13 SPIS TREŚCI I. Stan prawny i charakterystyka PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA 1. Informacje ogólne 2. Forma prawna 3.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny 2014

Ład korporacyjny 2014 1. Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg przyjęteg d stswania przez Spółkę. Spółka przyjęła d stswania zasady ładu krpracyjneg zawarte w zbirze Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW, przyjętym przez Radę

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 Warszawa, 25 października 2006 r. Kmisja Papierów Wartściwych i Giełd Plac Pwstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartściwych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Warszawa Plska

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców Zakładanie plskiej spółki z.. przez cudzziemców Wprwadzenie Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sbm zagranicznym prcedury zakładania w Plsce działalnści gspdarczej w frmie spółki z.., która należy

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Zasoby transportowe sieci telekomunikacyjnych w wymianie handlowej

Zasoby transportowe sieci telekomunikacyjnych w wymianie handlowej Zasby transprtwe sieci telekmunikacyjnych w wymianie handlwej Józef Lubacz, Wjciech Stańczuk, email: jl@tele.pw.edu.pl, w.stanczuk@tele.pw.edu.pl Instytut Telekmunikacji, Plitechnika Warszawska Słwa kluczwe:

Bardziej szczegółowo