Standard postępowania diagnostycznego w niepłodności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standard postępowania diagnostycznego w niepłodności"

Transkrypt

1 Ann. Acad. Med. Siles. 2006, 60, 5 PRACA POGLĄDOWA Agnieszka Drosdzol 1, Violetta Skrzypulec 1, Igor Bakon 2, Piotr Buchacz 3 1 Katedra Zdrowia Kobiety Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach 2 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach 3 Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Standard postępowania diagnostycznego w niepłodności The diagnostic standard in infertility ABSTRACT Infertility has been defined by the World Health Organization (WHO) as the inability to conceive despite regular sexual intercourses (4 5 a week), sustained for a period exceeding 12 months without the use of any contraceptive methods. World Health Organization has declared infertility a social disease. According to world estimates the problem concerns 10 18% of married couples: thus, every sixth couple in the world has difficulties in reproducing. The European Society of Human Reproduction and Embryology estimates the frequency of infertility occurrence in Poland as 10 15% of couples. It follows, therefore, that infertility affects approximately 1 million Polish couples of the reproductive age. Simultaneously, it transpires that only 19% of infertile couples seek specialist medical advice. In female fertility evaluation the primary procedures constitute: body temperature measures, hormonal tests, cevical smear, transvaginal ultrasonography and postcoital test. The specialistic level (secondary procedures) includes: histerosalpingography, histeroscopy and laparoscopy. According to UK Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, the primary procedure in male infertility diagnosis is sperm evaluation. The next diagnostic steps (advanced procedures) constitute: hormonal tests, kariotype evaluation and testis biopsy. KEY WORDS: infertility, diagnostic standard, sperm evaluation, hormonal test STRESZCZENIE Niepłodność jest definiowana przez Światową Organizację Zdrowia jako niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnych stosunków płciowych (4-5 w tygodniu), utrzymywanych powyżej 12 miesięcy bez stosowania jakichkolwiek metod antykoncepcyjnych. WHO określa niepłodność jako chorobę społeczną. Według szacunkowych statystyk światowych problem niepłodności dotyczy 10-18% par małżeńskich z czego wynika, iż co szóste małżeństwo na świecie ma kłopoty z rozrodem. Europejskie Towarzystwo Reprodukcji Człowieka i Embriologii określa częstość występowania niepłodności w Polsce na 10-15% par, co pozwala wnioskować, iż dotyczy ona około 1 miliona polskich małżeństw w wieku reprodukcyjnym. Jednocześnie okazuje się, iż tylko 19% par niepłodnych poszukuje specjalistycznej pomocy lekarskiej. W ocenie płodności kobiety zakres badań pierwszego rzutu obejmuje: pomiar podstawowej temperatury ciała, badania hormonalne, rozmaz cytologiczny szyjki macicy, badanie ultrasonograficzne głowicą dopochwową oraz test postkoitalny. Specjalistyczny etap diagnostyczny niepłodności żeńskiej obejmuje: histerosalpingografię, histeroskopię oraz laparoskopię. Zgodnie ze stanowiskiem UK Royal College of Obstetricians and Gynaecologists badaniem pierwszego rzutu w procesie diagnostycznym niepłodności u mężczyzn jest badanie nasienia. Kolejnym krokiem diagnostycznym (procedury zaawansowane) są: badania hormonalne, ocena kariotypu, oraz wykonanie biopsji jądra. SŁOWA KLUCZOWE: niepłodność, standard diagnostyczny, badanie nasienia, badanie hormonalne Adres do korespondencji: Lek. Agnieszka Drosdzol Katedra Zdrowia Kobiety Wydział Opieki Zdrowotnej Śl. AM ul. Medyków 12, Katowice Tel./faks: (+48 32) Annnales Academiae Medicae Silesiensis 2006, 60, 5, Copyright Śląska Akademia Medyczna ISSN

2 Ann. Acad. Med. Siles. 2006, 60, 5 Wstęp Niepłodność (sterilitas) według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World and Health Organization) to niemożność zajścia w ciążę mimo regularnych stosunków płciowych (4 5 w tygodniu) utrzymywanych powyżej 12 miesięcy bez stosowania jakichkolwiek metod antykoncepcyjnych [1 3]. Niepłodność dzieli się na pierwotną (sterilitas primaria) niemożność zajścia w ciążę i brak ciąży w wywiadzie; niepłodność wtórną (sterilitas secundaria) w wywiadzie ciąża zakończona porodem lub poronieniem (naturalnym lub sztucznym) i niemożność ponownego zajścia w ciążę oraz niemożność donoszenia ciąży (infertilitas) brak kłopotów z zajściem w ciążę, a w wywiadzie ciąże zakończone poronieniem lub porodem przedwczesnym [1, 3, 4]. Płodność pary jest wypadkową płodności obydwojga partnerów. W większości przypadków pary zgłaszające się do lekarza nie są niepłodne, lecz zdolność koncepcji jest u nich w różnym stopniu obniżona. Płodnością określa się prawdopodobieństwo poczęcia w przebiegu prawidłowego cyklu miesiączkowego dla pary przy regularnych stosunkach płciowych (4 5 w tygodniu). Średni wskaźnik koncepcji par w przedziale wiekowym lat wynosi odpowiednio: 20 25% (miesiąc regularnego współżycia), 57% (3 miesiące regularnego współżycia), 72% (6 miesięcy regularnego współżycia), 85% (12 miesięcy regularnego współżycia) oraz 93% (24 miesiące regularnego współżycia) [3]. Oszacowano również, że największe prawdopodobieństwo poczęcia przypada na 2 dni przed owulacją w przebiegu prawidłowego cyklu miesięcznego [5]. Światowa Organizacja Zdrowia określa niepłodność jako chorobę społeczną. Według szacunkowych statystyk światowych problem niepłodności dotyczy 10 18% par małżeńskich, z czego wynika, że co 6 małżeństwo na świecie ma kłopoty z rozrodem. W latach w wielu państwach europejskich przeprowadzono badania epidemiologiczne Fertility and Family Surveys w celu analizy występowania niepłodności [2, 6]. Częstość występowania niepłodności żeńskiej oszacowano na 5 8% w Norwegii, Rumunii, Czechach i Ukrainie, powyżej 10% w Danii, Finlandii, Szwecji i Kanadzie oraz 18% w Szwajcarii. Proporcje dla mężczyzn były porównywalne lub nieznacznie wyższe z wyjątkiem Finlandii i Szwajcarii, gdzie zaobserwowano wyraźną różnicę (odpowiednio 17% i 21%). W Wielkiej Brytanii stwierdzono występowanie niepłodności u 17% par (średni wiek kobiet 28 lat, mężczyzn 31 lat). Według wyników badania retrospektywnego przeprowadzonego we Francji szacunkowa ocena występowania niepłodności wśród par małżeńskich wynosi 16,4% [4]. Niepłodność pierwotna dominuje w krajach rozwiniętych, natomiast regiony rozwijające się charakteryzuje wysoki wskaźnik występowania niepłodności wtórnej (Zimbabwe 62%, Egipt, Turcja, Boliwia, Peru 15 20%, Bangladesz 20 25%, Indie, Indonezja, Nepal powyżej 25%) [6, 7]. Relatywnie niski współczynnik występowania niepłodności pierwotnej w krajach rozwijających się (około 3%) tłumaczy się młodym wiekiem, w którym zawiera się związki małżeńskie oraz podejmuje decyzje o pierwszej ciąży w porównaniu z państwami wysoko rozwiniętymi [6 8]. Najistotniejszymi czynnikami prowadzącymi do wysokiego wskaźnika niepłodności wtórnej w tak zwanych Krajach Trzeciego Świata są choroby przenoszone drogą płciową oraz wszelkie interwencje chirurgiczne przeprowadzane u kobiet w okresie poporodowym w warunkach pozbawionych podstawowych standardów sanitarno-epidemiologicznych [6 8]. Ponadto, w krajach rozwijających się niepłodność ma znacznie bardziej drastyczne kulturowe i społeczne konsekwencje, a dostępność i rozwój pomocy specjalistycznej oraz technik rozrodu wspomaganego są ograniczone czynnikami ekonomicznymi [6, 8]. Epidemiologii niepłodności w Polsce jednoznacznie nie określono ze względu na brak aktualnych danych statystycznych. Analizy epidemiologicznej tego zjawiska w Polsce należy dokonać na podstawie danych szacunkowych pochodzących z badań i opracowań Europejskiego Towarzystwa Reprodukcji Człowieka i Embriologii (ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embryology), które oceniają częstość występowania niepłodności w Polsce na 10 15% par, czyli dotyczy ona około 1 miliona polskich małżeństw w wieku reprodukcyjnym. Jednocześnie okazuje się, że tylko 19% par niepłodnych poszukuje specjalistycznej pomocy lekarskiej [2, 9]. Na przełomie ostatnich lat zaburzenia płodności wykazują gwałtowną tendencję wzrostową i co roku na świecie przybywa około 2 milionów nowych niepłodnych par [1, 2, 4]. Powyższy fakt wiąże się z wieloma czynnikami, które w znaczny sposób mogą wpływać na płodność: wzrost zachorowalności na choroby przenoszone drogą płciową (STD, sexually transmitted diseases) głównie kraje rozwijające się [2, 6], częsta zmiana partnerów seksualnych, wczesna inicjacja seksualna młodzieży, opóźnienie wieku planowania rodziny, narażenie na duży stres w życiu codziennym, jak również większa świadomość społeczna, z czym wiąże się wcześniejsze poszukiwanie pomocy specjalistycznej przez pary małżeńskie [2]. Etiopatogeneza niepłodności Problem niepłodności dotyczy mężczyzn (niepłodność męska) i kobiet (niepłodność żeńska), ale często zjawisko zaburzeń płodności jest złożone i występuje u obojga partnerów (niepłodność małżeńska). W około 10% przypadków nie udaje się ustalić przyczyny niepłodności dostępnymi metodami diagnostycznymi wówczas niepłodność określamy jako idiopatyczną [3, 4, 10]. Główne przyczyny niepłodności żeńskiej to: zaburzenia owulacji (40%), patologia jajowodów i miednicy mniejszej (40%), niepłodność idiopatyczna (10%) oraz niepłodność spowodowana innymi czynnikami (10%) [3]. W niepłodności małżeńskiej przyczyny układają się w innych proporcjach: niepłodność męska (35%), patologia jajowodów i miednicy mniejszej (35%), zaburzenia owulacji (15%), niepłodność idiopatyczna (10%) oraz niepłodność spowodowana innymi czynnikami (5%) [3]. 434

3 Agnieszka Drosdzol i wsp., Diagnostyka niepłodności W podziale etiopatogenetycznym niepłodności żeńskiej należy uwzględnić: zaburzenia jajeczkowania, przyczyny anatomiczne, czynnik jajowodowy i szyjkowy, endometriozę oraz aspekty immunologiczne. Wśród przyczyn zaburzeń owulacji wyróżnia się: dysfunkcje układu podwórzowo-przysadkowego (zmiany czynnościowe i anatomiczne, hipogonadyzm hipogonadotropowy), hiperprolaktynemię, zaburzenia czynności jajników (pierwotna i wtórna niewydolność jajników, hipogonadyzm hipergonadotropowy, zespół Turnera, zaburzenia fazy lutealnej), hiperandrogenizm, w tym zespół policystycznych jajników (PCOS, polycystic ovary syndrome) i wrodzony przerost nadnerczy [3, 4, 10]. Diagnostyczne kryteria rozpoznania PCOS według znowelizowanych wytycznych Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego [11] oraz ESHRE [12] to: występowanie rzadkich miesiączek lub ich brak, obraz wielotorbielowatych jajników w badaniu ultrasonograficznym po wykluczeniu innej etiologii (obecność w każdym jajniku co najmniej 12 pęcherzyków o średnicy 2 9 mm lub/i zwiększona objętość jajnika > 10 ml) oraz kliniczne lub/i biochemiczne objawy hiperandrogenizmu (w celu rozpoznania PCOS muszą być spełnione 2 z 3 powyższych kryteriów). Anatomiczne przyczyny niepłodności kobiecej wiążą się z: wrodzonymi wadami narządów płciowych (np. brak pochwy i macicy, macica podwójna bez/lub z podwójną pochwą, macica dwurożna, jednorożna z/lub bez rogu szczątkowego, macica częściowo/całkowicie przegrodzona, macica dwuujściowa, agenezja szyjki macicy, agenezja pochwy, pochwa częściowo/całkowicie przegrodzona) oraz zmianami anatomicznymi o podłożu wtórnym (np. zrosty wewnątrzmaciczne, zrosty okołoprzydatkowe, zrosty miednicy mniejszej, podśluzówkowe mięśniaki macicy, zmiany pourazowe) [3, 4, 10]. Patologia jajowodu w etiopatogenezie niepłodności obejmuje zarówno jego drożność, jak również czynność. Niepłodność jajowodowa może dotyczyć: nieprawidłowej morfologii jajowodów (zmiany zwłóknieniowe, ostre i przewlekłe procesy zapalne, jajowodowa lokalizacja endometriozy, zaburzenia rozwojowe, czynniki jatrogenne) oraz zaburzeń czynności jajowodów (defekt błony śluzowej jajowodu, nadmierna czynność skurczowa jajowodu) [3, 4, 10]. Czynnik szyjkowy jako przeszkoda w migracji plemników może wiązać się z zaburzeniami drożności szyjki macicy (zrosty, przewężenia, polipy wewnątrzszyjkowe) lub z patologią śluzu szyjkowego (niedostateczna ilość i jakość śluzu szyjkowego, obecność przeciwciał przeciwplemnikowych) [3, 4, 10]. Endometrioza to jedna z najczęściej spotykanych jednostek chorobowych w ginekologii. Wśród mechanizmów negatywnie wpływających na płodność kobiety w przebiegu endometriozy wymienia się: zaburzone stosunki anatomiczne w miednicy mniejszej (torbiele endometrialne, zrosty), zaburzenia funkcji hormonalnych (nieprawidłowa owulacja i faza lutealna), zaburzenia funkcji odpornościowych (nieprawidłowość fazy implantacji zarodka) oraz zaburzenia mechanizmów wychwytywania komórki jajowej przez jajowód i procesu zapłodnienia związane z obecnością wolnego płynu, dużego stężenia prostaglandyn, interleukin, metaloproteinaz i czynnika martwicy nowotworów alfa (TNFa, tumor necrosis factor alpha) w miednicy mniejszej [3, 4, 10]. Niepłodność o podłożu immunologicznym może dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Okazuje się, że tło immunologiczne odgrywa znaczącą rolę w niepłodności o niewyjaśnionej etiologii (14 40%). Immunologiczne czynniki warunkujące niepowodzenie prokreacji mogą zakłócać każdy etap rozrodu poczynając od powstawania komórek rozrodczych przez proces zapłodnienia komórki jajowej, a kończąc na fazie implantacji zarodka. Do najlepiej poznanych i najczęściej występujących czynników immunologicznych zalicza się: przeciwciała przeciwplemnikowe, zaburzające prawidłową czynność plemników (lokalizacja przeciwciał systemowa i miejscowa w śluzie szyjkowym u kobiet i miąższu jądra u mężczyzn), przeciwciała antyfosfolipidowe (nieprawidłowości etapu implantacji i wczesnej fazy rozwoju zarodka, zaburzenia produkcji hormonów łożyskowych), przeciwciała przeciwjajnikowe (przeciw osłonce przejrzystej komórki jajowej, przeciw receptorom dla gonadotropin), przeciwciała przeciwendometrialne i inne przeciwciała przeciwnarządowe (np. przeciwtarczycowe, autoprzeciwciała przeciwjądrowe), limfocyty naturalni zabójcy (natural killer) oraz cytokiny [3, 4]. Naturalna płodność mężczyzny zależy od prawidłowej spermatogenezy, mechanizmów transportu gamet, prawidłowej czynności gruczołów dodatkowych oraz złożenia w pochwie nasienia podczas stosunku płciowego. Stąd też przyczyny niepłodności męskiej dzieli się na przedjądrowe, jądrowe i pozajądrowe. Wśród przedjądrowych przyczyn dysfunkcji rozrodczych u mężczyzn wyróżnia się: nieprawidłowości genetyczne (np. zespół Klinefeltera), zaburzenia hormonalne (hipogonadyzm hipogonadotropowy, hiperprolaktynemia), zaburzenia seksualne (erekcji i ejakulacji). Przyczyny jądrowe dzieli się na: wrodzone (np. zespół Kartagenera, kryptorchizm), zapalne, naczyniowe (np. żylaki powrózka nasiennego), immunologiczne i idiopatyczne. Natomiast przyczyny pozajądrowe to: zaporowe (nadjądrzowe, nasieniowodowe), infekcyjne i immunologiczne [3, 4, 10]. Metody diagnostyczne w niepłodności Diagnostykę kliniczną pary niepłodnej standardowo rozpoczyna się po upływie 12 miesięcy regularnego współżycia i niepowodzeniu w zajściu w ciążę. Wytyczne UK Royal College of Obstetricians and Gynaecologists zalecają jednak rozpoczęcie procesu diagnostycznego wcześniej po 6 miesiącach regularnego współżycia w wybranych przypadkach klinicznych: kobieta wiek powyżej 35 lat, ciąża ekotopowa w wywiadzie, zdiagnozowana patologia jajowodowa, STD lub stan zapalny narządów miednicy mniejszej, zabiegi chirurgiczne jajowodów lub narządów miednicy mniejszej w wywiadzie, brak lub rzadkie miesiączkowanie; mężczyzna stan po chemioterapii, radioterapii, zabiegach chirurgicznych układu moczowo-płciowego, 435

4 Ann. Acad. Med. Siles. 2006, 60, 5 STD oraz żylaki powrózka nasiennego potwierdzone badaniem klinicznym [13 15]. Pierwszym krokiem w diagnostyce niepłodnej pary jest dokładny wywiad lekarski, który powinien dostarczać istotnych informacji dotyczących: schorzeń ogólnoustrojowych, przebytych chorób, zabiegów chirurgicznych, historii położniczo-ginekologicznej, czynników psychologicznych, seksuologicznych, stosowanych leków, używek, narażenia na czynniki toksyczne, stresu oraz obciążeń rodzinnych. Kolejny etap diagnostyczny to całościowe badanie przedmiotowe w połączeniu z badaniem ginekologicznym i andrologicznym [4]. Diagnostyka niepłodności zawsze dotyczy pary małżeńskiej i dlatego powinna równocześnie obejmować kobietę i mężczyznę. Testy diagnostyczne w zależności od ich specyficzności i zaawansowania w prognozowaniu płodności dzieli się na dwie grupy: badania wstępne, inicjujące pierwszego rzutu oraz wysoce specjalistyczne badania drugiego rzutu [13, 14]. Standardowe badania diagnostyczne niepłodnej pary małżeńskiej obejmują laboratoryjną ocenę owulacji, badanie drożności jajowodów oraz analizę spermogramu. Ocena płodności kobiety Ocenę płodności kobiety i wyjaśnienie przyczyny jej zaburzeń należy rozpocząć od analizy cyklu miesiączkowego [3, 4, 10, 13 17]. Zakres badań pierwszego rzutu obejmuje pomiar podstawowej temperatury ciała (w celu pośredniej oceny występowania owulacji) oraz badania hormonalne [3, 4, 13, 14, 16]: stężenie estradiolu (faza folikularna i okołoowulacyjna około i dzień cyklu); stężenie gonadotropiny folitropiny (FSH, follide-stymulating hormone) i lutropiny (LH, luteinizing hormone) w celu oceny wydolności układu podwzgórzowoprzysadkowego (oznaczenia zalecane między i dniem cyklu); stężenie progesteronu ocena owulacji i wydolności ciałka żółtego (3-krotne oznaczenie między 20. a 23. dniem cyklu); stężenie prolaktyny (PRL), tyreotropiny (TSH, thyroid-stimulating hormone) i androgenów: testosteronu (T), androstendionu (A) i dehydroepiandrosteronu (DHEA, dehydroepiandrosterone) w przypadku nieregularnych cykli miesiączkowych i braku owulacji (potwierdzonym badaniem stężenia progesteronu). Dodatkowo w niektórych sytuacjach klinicznych zaleca się oznaczenie stężenia białka wiążącego steroidy płciowe (SHBG, sex hormone binding globulin) oraz inhibiny [4]. W następnej kolejności należy wykonać rozmaz cytologiczny szyjki macicy (jako badanie przesiewowe w profilaktyce raka szyjki macicy) oraz badanie ultrasonograficzne głowicą dopochwową (ocena anatomii narządów miednicy mniejszej, występowania fizjologicznych zmian w przebiegu cyklu oraz rozpoznawania zmian patologicznych) [3, 4, 10, 13 17]. Uzupełniającym elementem diagnostycznym niepłodności są testy: postkoitalny (PCT) i penetracyjny, aczkolwiek coraz częściej pojawiają się doniesienia o braku wiarygodności testu PCT i zgodnie z wytycznymi UK Royal College of Obstetricians and Gynaecologists nie zaleca się jego wykonywania w rutynowym postępowaniu [3, 4, 10, 13 15, 17]. Innym zalecanym, lecz rzadko stosowanym w polskich warunkach badaniem jest ocena występowania przeciwciał przeciwchlamydiowych i przeciwróżyczkowych w surowicy krwi wszystkich pacjentek, bez względu na fakt wcześniejszej immunizacji [13, 14, 17, 18]. Specjalistyczny etap diagnostyczny niepłodności żeńskiej (procedury drugiego rzutu) obejmuje [3, 4, 10, 13 18]: histerosalpingografię (HSG, hysterosalpinography) badanie umożliwiające ocenę jajowodów i jamy macicy, histeroskopię ocena kanału szyjki macicy i jamy macicy, ujść macicznych jajowodów i możliwość jednoczasowego leczenia zabiegowego (usunięcie przegrody jamy macicy, mięśniaków podśluzówkowych, celowana biopsja endometrium), laparoskopię ocena narządów miednicy mniejszej, drożności jajowodów z jednoczasową możliwością wykonania procedur operacyjnych. Ostatnio pojawiły się i są dostępne nowe, mniej inwazyjne metody diagnostyki macicy i jajowodów u niepłodnych kobiet. Należą do nich: histerosalpingosonografia (HSSG, hysterosalpingosonography) ultrasonograficzna ocena jamy macicy i drożności jajowodów po podaniu środka cieniującego oraz fertyloskopia połączenie hydropelwiskopii przezpochwowej z podaniem barwnika, salpingoskopii, mikrosalpingoskopii i histeroskopii. Histerosalpingosonografia może stanowić alternatywę klasycznego badania HSG. Natomiast fertyloskopia, jako minimalnie inwazyjna i bezpieczna procedura, umożliwiająca dokładną ocenę narządów rodnych u niepłodnych kobiet, powinna zająć miejsce laparoskopii w celu uzupełnienia diagnostyki [3, 4, 13, 18, 19]. Ocena płodności mężczyzny Udział mężczyzny w niepłodności pary może wynosić nawet 51 60%, dlatego też prawidłowo przeprowadzona ocena jego płodności to podstawowe zadanie przed wyborem metody leczenia i ustaleniem ewentualnych wskazań do procedur rozrodu wspomaganego. Integralną częścią procesu diagnostycznego u mężczyzny jest badanie nasienia (spermogram), stanowiące zgodnie ze stanowiskiem UK Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, badanie pierwszego wyboru. Zgodnie ze standardami postępowania, badanie nasienia przeprowadza się po 2 3 dniach abstynencji seksualnej, a w przypadku nieprawidłowego wyniku należy je powtórzyć po 6 tygodniach [3, 4, 10, 13, 20 23]. W tabeli I przedstawiono elementy, które składają się na prawidłowy wynik spermogramu zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia [20]. 436

5 Agnieszka Drosdzol i wsp., Diagnostyka niepłodności Tabela I. Prawidłowy wynik spermogramu zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Table I. Correct result of sperm evaluation aceoraing to World Health Organization (WHO) Charakterystyka nasienia Wytyczne WHO Objętość ejakulatu > 2,0 ml ph 7,2 7,8 Liczba plemników na mililitr > 20 mln Całkowita liczba plemników w ejakulacie > 40 mln Ruchomość (w ciągu 60 min po ejakulacji) > 50% plemników o ruchu postępowym szybkim i ruchu postępowym wolnym (klasa A i B) lub > 25% o ruchu postępowym szybkim (klasa A) Morfologia > 15% form prawidłowych Żywotność > 50% form żywych Leukocyty < 1,0 mln/ml Cynk (całkowity) > 2,4 µmol/ejakulat Fruktoza (całkowita) > 13 µmol/ejakulat Test z immunokuleczkami (Immunobead test) < 50% opłaszczonych ruchomych plemników Test na obecność przeciwciał plemnikowych w nasieniu < 50% opłaszczonych ruchomych plemników Kolejnym krokiem diagnostycznym (procedury zaawansowane) po dokonaniu analizy spermogramu i stwierdzeniu azoospermii zaleca się pakiet badań hormonalnych: FSH, LH, testosteron łącznie z PRL, TSH w wybranych przypadkach klinicznych, ocena kariotypu gdy liczba plemników wynosi mniej niż 5 mln/ml (mutacje genu CFTR ryzyko wystąpienia mukowiscydozy i inne anomalie chromosomowe) oraz wykonanie biopsji jądra [13, 21, 23]. W przypadku rozpoznania oligozoospermii na podstawie wyniku spermogramu (liczba plemników < 20 mln/ml) lub stwierdzenia podczas badania przedmiotowego objawów hipogonadyzmu hipogonadotropowego należy wykonać standardowe badania hormonalne FSH, LH, testosteron, PRL oraz TSH [13, 21 23]. Jeżeli objętość uzyskanego ejakulatu wynosi mniej niż 1 ml, należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej zjawisko ejakulacji wstecznej do pęcherza moczowego. Rutynowym postę- powaniem w tym przypadku jest badanie osadu odwirowanego moczu, oddanego bezpośrednio po ejakulacji na obecność plemników [3, 4, 10, 13, 21 23]. Po zakończeniu procesu diagnostycznego niepłodności, następny etap to ustalenie, czy podjęcie leczenia zwiększy prawdopodobieństwo zajścia w ciążę. Decydując się na leczenie, ostateczny wybór metody terapeutycznej, po przeanalizowaniu korzyści, powikłań i kosztów, należy wspólnie ustalić z parą niepłodną. Lekarz i niepłodna para powinni być partnerami w realizacji wspólnie ustalonego planu, który optymalnie zaspokoi ich oczekiwania. Wybór metody leczenia zależy w głównej mierze od zdiagnozowanej przyczyny niepłodności, wieku partnerów, przeszłości położniczej, liczby wcześniejszych niepowodzeń terapeutycznych, czasu trwania niepłodności i wielu innych istotnych czynników klinicznych. PIŚMIENNICTWO 1. Gnoth C., Godehardt E., Frank-Herrmann P., Triol K., Tigges J., Freundl G. Definition and prevalence of subfertility and infertility. Hum. Reprod. 2005; 20: The ESHRE Capri Workshop Group. Social determinants of human reproduction. Hum. Reprod. 2001; 16: Speroff L., Glass R.H., Kase N.G. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. Wyd. 6. Lillincott Williams and Wilkins, Baltimore 1999: Radwan J. Niepłodność i rozród wspomagany. Wyd. 2. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań Evers J.L.H. Female subfertility. Lancet 2002; 360: Lunenfeld B., Van Steirteghem A. Infertility in the third millennium: implications for the individual, family and society. Condensed Meeting Report from the Bartarelli Foundation s Second Global Conference. Hum. Rep. Update 2004; 10: Larsen U. Primary and secondary infertility in sub-saharan Africa. Int. J. Epidemiol. 2000; 29: Van Balen F., Gerrits T. Quality of infertility care in poor-resource areas and the introduction of new reproductive technologies. Hum. Reprod. 2001; 16: ESHRE: The European IVF-monitoring programmme (EIM) for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Assisted reproductive technology in Europe, Results generated from European registers by ESHRE. Hum. Reprod. 2004; 19: Pisarski T., Szamatowicz M. Niepłodność. Wyd. 1. PZWL, Warszawa Standardy Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Zespół policystycznych jajników. Endokrynol. Pol. 2005; 56: The Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risk related to polycystic ovary syndrome. Fertil. Steril. 2004; 81: Taylor A. ABC of subfertility: Making a diagnosis. BMJ 2003; 327: Smith S., Pfeifer S.M., Collins J.A. Diagnosis and management of female infertility. JAMA 2003; 290: Brosens I., Gordts S., Valkenburg M., Puttemans P., Campo R., Gordts S. Investigation of the infertile couple: when is the appropriate time to explore female infertility? Hum. Reprod. 2004; 19: Skałba P. Endokrynologia ginekologiczna. Wyd. 2. PZWL, Warszawa 1998: ESHRE Capri Workshop Group. Diagnosis and management of the infertile couple: missing information. Hum Reprod Update 2004; 10: Khalaf Y. ABC of subfertility: Tubal subfertility. BMJ 2003; 327: Watrelot A., Hamilton J., Grudzinskas J.G. Advances in the assessment of the uterus and fallopian tube function. Best Practice Res. Clin. Obstet. Gynecol. 2003; 17: World Health Organization: Laboratory manual for the examination of human semen and sperm-cervical mucus interaction. World and Health Organization, Wyd. 4. Cambridge University Press, Cambridge 2003: Kolettis P.N. Evaluation of the subfertile man. Am. Fam. Physician. 2003; 67: Hirsh A. ABC of subfertility: Male subfertility. BMJ 2003; 327: Kurpisz M.K. New approaches to male infertility: Forum introduction. Reprod. Biol. Endocrinol. 2004; 2:

Technologie medyczne w diagnostyce męskiej niepłodności

Technologie medyczne w diagnostyce męskiej niepłodności Technologie medyczne w diagnostyce męskiej niepłodności Medical technology in the diagnosis of male infertility Anita Wdowiak 1, Andrij Bazylewicz 2, M.N. Dolzhenko 3, N.N. Nosenko 3, Oksana Hdyrya 4 1

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka dla ginekologów

Diagnostyka dla ginekologów Diagnostyka dla ginekologów Szanowni Państwo Oddajemy w Państwa ręce opracowanie zawierające wybór badań diagnostycznych, oferowanych w ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, przydatnych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży

Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2013, 59, 1, 123 129 Magdalena Lewicka, Magdalena Sulima, Maria Pyć 1, Barbara Stawarz 2 Charakterystyka poronień

Bardziej szczegółowo

Postępy Andrologii Online

Postępy Andrologii Online Czasopismo Polskiego Towarzystwa Andrologicznego Tom 1 Numer 1 Marzec 2014 Postępy Andrologii Online Advances in Andrology Online Plemniki ludzkie zawierające nieprawidłowości główki, wstawki i witki mężczyzny

Bardziej szczegółowo

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 -----------------

Skuteczność różnych metod antykoncepcji [267] ----------------- Tab. 31 ----------------- We wszystkich tych przypadkach należałoby rozważyć stosowanie tabletki o większej zawartości hormonu do czasu stosowania wyżej wymienionych leków. W przypadku rifampicyny należałoby stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w przypadkach podejrzenia choroby zawodowej

Zasady postępowania w przypadkach podejrzenia choroby zawodowej : 761 764 PRACE POGLĄDOWE REVIEWS Zasady postępowania w przypadkach podejrzenia choroby zawodowej Copyright by Wydawnictwo Continuo PL ISSN 1734 3402 130 Principles of management in occupational diseases

Bardziej szczegółowo

Ateneum Przegląd Familiologiczny

Ateneum Przegląd Familiologiczny ISSN 2391-7814 Rok I, 1/2013 Ateneum Przegląd Familiologiczny Ateneum Family Science Review Rodzicielstwo wobec wyzwań współczesnego świata Redaktor tomu: Małgorzata Stopikowska Gdańsk 2013 Komitet Wydawniczy:

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

III.4.2. Masa ciała, układ sercowo-naczyniowy, hiperandrogenizm młodych kobiet, wiek okołomenopauzalny a niskodawkowe DSA z dezogestrelem

III.4.2. Masa ciała, układ sercowo-naczyniowy, hiperandrogenizm młodych kobiet, wiek okołomenopauzalny a niskodawkowe DSA z dezogestrelem [169]. Prof. Kamiński przeprowadził interesujące badania doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających norgestimat (NGS) i dezogestrel (DSG). 57 zdrowych kobiet stosowało przez 36 tygodni Cilest, Marvelon

Bardziej szczegółowo

Opieka ginekologiczna wśród młodych kobiet w Polsce z zastosowaniem technologii medycznych

Opieka ginekologiczna wśród młodych kobiet w Polsce z zastosowaniem technologii medycznych Opieka ginekologiczna wśród młodych kobiet w Polsce z zastosowaniem technologii medycznych Gynaecological care among young women in Poland with the use of the medical technologies Marta Piróg, Marta Podgórniak,

Bardziej szczegółowo

Mutacje w genach a raki narządów płciowych

Mutacje w genach a raki narządów płciowych 1 Mutacje w genach a raki narządów płciowych Mutations in genes and cancers of genital organs Janina Markowska Kliniczne badania nad rodowodami wykazały, że ok. 30% raków piersi i jajnika rozwija się na

Bardziej szczegółowo

mukowiscydoza nr 5 (009 r.) Czasopismo Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Od redakcji

mukowiscydoza nr 5 (009 r.) Czasopismo Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Od redakcji mukowiscydoza nr 5 (009 r.) Czasopismo Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą redaktor naczelna: Lucyna Maksymowicz lumaks@onet.pl zespół redakcyjny: Alina Czarnecka Alina Grzeszczuk Gabriel Paduszyński

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY SZYJKI MACICY

NOWOTWORY SZYJKI MACICY Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie NOWOTWORY SZYJKI MACICY Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel NOWOTWORY SZYJKI MACICY Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

p o d y p l o m i e n r 1 k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y

p o d y p l o m i e n r 1 k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y p o d y p l o m i e k w a r t a l n i k s p e c j a l i s t y c z n y 2 0 1 2 n r 1 c z e r w i e c Zaburzenia seksualne w uzależnieniach narkotykowych Sexual Disorders in Drug Addiction Sławomir Jakima

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO

ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO ANALIZA KLINICZNA HEXYL AMINOLEWULINIANU (HEXVIX) W ZABIEGU PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GUZA PĘCHERZA MOCZOWEGO Wersja 2.00 ************************ ************************ ************************

Bardziej szczegółowo

Zakażenia układu moczowego. Z e s z y t y s p e c j a l i s t y c z n e

Zakażenia układu moczowego. Z e s z y t y s p e c j a l i s t y c z n e PRAKTYKA LEKARSKA Z e s z y t y s p e c j a l i s t y c z n e ISSN 1733-0203 20.05.12 nr 72 (9/2012) Zakażenia układu moczowego PRAKTYKA LEKARSKA Z e s z y t y s p e c j a l i s t y c z n e nr 72 (9/2012)

Bardziej szczegółowo

Nowotwory kobiecego układu płciowego

Nowotwory kobiecego układu płciowego Nowotwory kobiecego układu płciowego Redakcja: Jan Kornafel, Radosław Mądry Zespół autorski: Jan Kornafel, Radosław Mądry, Mariusz Bidziński, Jan Bręborowicz, Krzysztof Gawrychowski, Aleksandra Łacko,

Bardziej szczegółowo

NaProTechnologia a in vitro. Maciej Barczentewicz. Konferencja naukowa W obronie cywilizacji życia. Radom, 25 października 2014 r.

NaProTechnologia a in vitro. Maciej Barczentewicz. Konferencja naukowa W obronie cywilizacji życia. Radom, 25 października 2014 r. NaProTechnologia a in vitro Maciej Barczentewicz Konferencja naukowa W obronie cywilizacji życia Radom, 25 października 2014 r. Kiko Argüello Droga Neokatechumenalna Kiko Arqüello 15 %! NIEPŁODNOŚĆ MAŁŻEŃSKA!

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9.

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9. EKSPERTYZA WSTĘPNA Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego wersja robocza 0.9 Jacek Siwiec Magdalena Władysiuk-Blicharz Aleksandra Niezgoda Robert Dobosz Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Redakcja: Krzysztof Herman, Michał Jarząb Zespół autorski: Krzysztof Herman, Michał Jarząb, Agnieszka Fijołek-Warszewska, Daria Handkiewicz-Junak, Barbara Jarząb,

Bardziej szczegółowo

Zakażenia podczas ciąży

Zakażenia podczas ciąży Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 2, 65-84, 2012 PRACA PRZEGL DOWA Zakażenia podczas ciąży PIOTR SIEROSZEWSKI, ŁUKASZ BOBER, WITOLD KŁOSIŃSKI Streszczenie Zakażenia bakteriami i

Bardziej szczegółowo

Swoisty antygen sterczowy. Praktyczne znaczenie w raku gruczołu krokowego, Prostate-specific antigen. The practical role for prostate cancer

Swoisty antygen sterczowy. Praktyczne znaczenie w raku gruczołu krokowego, Prostate-specific antigen. The practical role for prostate cancer Swoisty antygen sterczowy. Praktyczne znaczenie w raku gruczołu krokowego, Prostate-specific antigen. The practical role for prostate cancer Krystyna Serkies 1, Maciej Jarosz 2 1 Katedra i Klinika Onkologii

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Rak piersi Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Warszawa 2011 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (19) Październik 2009

Nr 1 (19) Październik 2009 Nr 1 (19) Październik 2009 ISSN 1895-5924 Wirusowe zapalenie wątroby typu C podstawowe fakty: od rozpoznania do leczenia ZNACZENIE KLINICZNE MUTANTÓW HBV współczesne możliwości terapii DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Zespół ds. opracowania Zaleceń : Anna Czech (Warszawa) Katarzyna Cypryk (Łódź) Leszek

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

Interwencje żywieniowe w leczeniu anoreksji wskazówki dietetyczne

Interwencje żywieniowe w leczeniu anoreksji wskazówki dietetyczne P R A C A P O G L Ą D O W A ISSN 1734 3321 Anna Lewitt 1, Krzysztof Brzęczek 2, Andrzej Krupienicz 1 1 Zakład Podstaw Pielęgniarstwa, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 Student

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 50 wrzesień 2009 aktualności biomérieux Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego 8 Identyfikacja mrna genów

Bardziej szczegółowo