Polskie Normy z zakresu badań nieniszczących po wejściu PKN do CEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie Normy z zakresu badań nieniszczących po wejściu PKN do CEN"

Transkrypt

1 Polskie Normy z zakresu badań nieniszczących po wejściu PKN do CEN 1. Wstęp Tadeusz Morawski Usługi Techniczne i Ekonomiczne Level Warszawa, Krajową jednostką normalizacyjną upoważnioną na mocy ustawy do reprezentowania interesów Polski w dziedzinie normalizacji jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Właśnie mija 83. rok od powołania PKN, który jako jeden z pierwszych został członkiem Międzynarodowej Federacji Krajowych Jednostek Normalizacyjnych (ISA), a tuż po wojnie był jednym z założycieli Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Gdy w 1961 roku utworzono z przedstawicieli krajowych jednostek ISO Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) wówczas PKN stał się organizacją afiliowaną przy CEN. Dopiero od 1 stycznia 2004 roku PKN stał się członkiem CEN (Europeen Commitee for Standarization)). Oznacza to pełne prawa w procesie tworzenia i opiniowania norm europejskich (EN), ale także zobowiązanie do uczestnictwa w pracy Komitetów Technicznych (TC - Technical Committee), Podkomitetów (SC - Subcommittee) i Grup Roboczych (WG - Working Group) oraz do współfinansowania działalności CEN (coroczne składki). Przed omówieniem stanu prawnego i działań merytorycznych przy opracowywaniu Polskich Norm po wejściu PKN do CEN warto przypomnieć podstawowe wydarzenia z historii normalizacji. 2. Organizacje normalizacyjne 2.1 Międzynarodowe organizacje normalizacyjne Najstarszą organizacją normalizacyjną jest Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC - International Electrotechnical Commission), z siedzibą w Genewie, która rozpoczęła działalność już w 1906r. Polski Komitet Elektrotechniki (utworzony w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich - SEP), którego rolę pełni obecnie PKN, został członkiem tej organizacji w 1923 r. Członkostwo to trwa do chwili obecnej bez względu na zmiany organizacyjne jakim podlegała krajowa jednostka normalizacyjna. Druga, bardziej związana z dziedziną badań nieniszczących jest Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjnej (ISO - International Organisation for Standardization), powołana do życia w 1947 r z siedzibą w Genewie. PKN był członkiem założycielem ISO i odgrywa w niej ważną rolę aż do dziś jako krajowa jednostka normalizacyjna. Obie są organizacjami pozarządowymi. Międzynarodowe dokumenty normatywne ISO i IEC - głównie Normy Międzynarodowe (IS - International Standards) stanowią podstawę dla norm krajowych oraz dla systemów oceny zgodności (certyfikacja) i uzgodnień technicznych w handlu międzynarodowym. Nie ma jednak obowiązku wprowadzania norm ISO czy IEC przez ich członków do zbiorów norm krajowych. Współpraca ISO z później powstałą europejską organizacją normalizacyjną CEN przynosi określone, dobre wyniki w postaci norm EN zawierających często kopie tekstów norm ISO. Ponieważ normy EN muszą być wprowadzane przez członków CEN do zbiorów norm krajowych, oznacza to wykorzystanie merytorycznych wartości dokumentach ISO w krajach europejskich. Przeglądając zestaw norm ISO 1

2 zamieszczony na końcu referatu można przekonać się o skali wykorzystania opracowań ISO w normach EN wydawanych przez CEN. Normalizacja międzynarodowa opiera się na tych samych zasadach i wspólnych przepisach wewnętrznych zawartych w Dyrektywach ISO oraz w zbliżonych procedurach obu organizacji. Dyrektywy ISO/IEC są opublikowane w dwóch częściach (w j. pol. i.../dyrekyuwyiso-iec_2.pdf): Część 1: Procedury prac technicznych Część 2: Reguły dotyczące struktury i redagowania Norm Międzynarodowych W tablicy 1, wyjętej z Dyrektywy, przedstawiono kolejność etapów realizowanego tematu, w których wykonuje się prace techniczne i podano nazwy dokumentów towarzyszących każdemu etapowi. 2.2 Europejskie organizacje normalizacyjne Rozwój europejskich organizacji normalizacyjnych jest związany z ideą wprowadzenia Jednolitego Rynku Europejskiego w ramach Wspólnoty Europejskiej oraz EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu). EFTA powstała na podstawie Traktatu podpisanego 4 I 1960 roku w Sztokholmie. Traktat zawarły Austria, Dania, Wielka Brytania, Norwegia, Portugalia i Szwecja. Wobec przystąpienia większości jej członków do Unii Europejskiej, EFTA staje się organizacją o marginalnym znaczeniu. Obecnie do EFTA należą Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein i Islandia. Europejskie organizacje normalizacyjne to: - CEN (European Committee for Standardization) Europejski Komitet Normalizacyjny powstał w 1974 r., - CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki utworzony w 1973 r., - ETSI (European Telecommunications Standards Institute) Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych działa od 1988 r. Są to stowarzyszenia prawa prywatnego z siedzibami w Brukseli (CEN i CENELEC) i Sophia Antipolis (ETSI). Obowiązuje, podobnie jak w przypadku organizacji międzynarodowych, zasada reprezentowania jednego kraju przez jednego członka. Dla środowiska związanego z jakością i badaniami materiałów istotne znaczenie ma przede wszystkim działalność CEN i współpraca PKN z tym Komitetem. To właśnie normy EN i EN-ISO są źródłem wiedzy i wymagań technicznych oraz stanowią kryteria dla oceny jakości wytwarzanych i eksploatowanych obiektów. Są też zbiorem wymagań dla technologii oraz charakterystyk stosowanych materiałów i aparatury badawczej. 2

3 2.3 Kilka słów o pracy CEN W roku 1991 Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) ustanowił dwa główne komitety do spraw badań nieniszczących: - Komitet Techniczny CEN TC/138 - Ogólne badania nieniszczące - Komitet Techniczny CEN TC/121 - Badania nieniszczące złączy spawanych. Oba Komitety utworzyły Grupy Robocze do spraw poszczególnych metod NDT, np. badań radiologicznych. Normy przedmiotowe dotyczące badań nieniszczących obiektów w określonych sektorach przemysłowych opracowują odpowiednie Komitety Techniczne, np. badanie odlewów ustanawia CEN TC/190 Odlewnictwo. Procedura pracy w CEN jest taka, że Grupa Robocza (CEN/WG) przygotowuje projekt normy, który zostaje rozesłany do formalnego przyjęcia w drodze obiegowej dyskusji (zbieranie opinii przez dwa miesiące), w razie potrzeby powtórzonej. Następnie projekt normy (pr-en - draft European Standard) jest poprawiany i rozsyłany w ramach "ankiety powszechnej" (przez okres 6 miesięcy), po czym projekt jest ponownie poprawiany i przygotowany do ostatecznego zatwierdzenia przez głosowanie. To końcowe formalne głosowanie polega na podjęciu jednoznacznej decyzji "Tak/Nie" - bez komentarzy technicznych i podlega ważeniu. Jeśli następuje ogólne "Tak", wszystkie kraje UE muszą przyjąć normę EN i zastąpić nią swoje istniejące normy na ten sam temat. Co 10 lat jest przegląd i nowelizacja każdej normy EN. 2.4 PKN współpraca z CEN PKN prowadzi współpracę z wszystkimi wyżej wymienionymi międzynarodowymi i europejskimi organizacjami normalizacyjnymi, a także z krajowymi jednostkami normalizacyjnymi innych państw. Z całego okresu działalności PKN warto przypomnieć niektóre fakty z najnowszej historii. Ustawa o PKN z 1949 roku wprowadza normy PN jako obowiązkowe. W 1972 PKN i Główny Urząd Miar (GUM) zostają połączone w Polski Komitet Normalizacji i Miar (PKNiM), by w roku 1979 z mocy kolejnej Ustawy przekształcić w Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości (PKNMiJ). Podpisanie w 1991 r. Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, umożliwiło podjęcie starań o nawiązanie współpracy z europejskimi organizacjami normalizacyjnymi. Tego roku PKNMiJ zostaje afiliantem CEN i CENELEC. Na mocy przepisów Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji, PKNMiJ zostaje rozwiązany, a Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) reaktywowany. Ustawa wprowadza nowoczesny system normalizacji, oparty na europejskim, włącznie z dobrowolnym statusem norm. Możliwość spełnienia przez PKN warunków niezbędnych do uzyskania członkostwa w CEN i CENELEC powstała z dniem 1 stycznia 2003, kiedy weszła w życie obowiązująca obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. PKN otrzymał status pełnego członka w europejskich organizacjach normalizacyjnych z dniem 1 stycznia 2004 r. Jako członek CEN, właśnie ta organizacja nas interesuje, ma prawo pełnego udziału w pracach technicznych oraz w gremiach decyzyjnych. Zobowiązany jest także do przestrzegania powyższej procedury CEN (p. 2.3). Norma europejska EN staje się normą PN-EN, co następuje według analogicznej jak w CEN, ale krajowej procedury. Całość prac nad opracowaniem norm PN-EN wykonują KT (Komitety Techniczne) PKN, których zakres merytoryczny w przybliżeniu odpowiada TC (Komitetom Technicznym) CEN. PKN ma prawo uczestnictwa we wszystkich organach CEN na równych prawach z innymi członkami. Jest też współwłaścicielem wszystkich dokumentów tworzonych przez CEN, nawet jeśli nie uczestniczy czynnie w ich powstawaniu. 3

4 PKN może delegować do 3 osób na posiedzenie każdego TC. Osoba delegowana na posiedzenie TC musi być członkiem KT PKN (jest ona przedstawicielem PKN). Wniosek w tej sprawie składa właściwy KT. Na posiedzeniach TC omawia się sprawy ogólne dotyczące działalności TC (w tym planowanie) i monitoruje się pracę grup roboczych (WG). Komitety Techniczne w zasadzie nie zajmuje się treścią merytoryczną norm. Członkowie CEN nie mają obowiązku oficjalnego zgłaszania swoich przedstawicieli do prac w komitetach technicznych (TC) i podkomitetach (SC) oraz corocznej weryfikacji ich uczestnictwa. Obowiązek oficjalnego zgłaszania i odwoływania występuje w przypadku ekspertów kierowanych do grup roboczych (WG) i zespołów zadaniowych (TF), przy czym zgłoszenie lub odwołanie eksperta może nastąpić w dowolnym czasie. Należy podkreślić, że prace nad merytoryczną zawartością norm odbywają się w WG, zatem możliwość wpływania na treść norm istnieje tylko poprzez uczestnictwo w pracach WG. 3. Aktualne opracowywanie Polskich Norm z zakresu badań nieniszczących Polskie Normy powstają w wyniku pracy członków Komitetów Technicznych PKN. Każdy temat normalizacyjny kończący się opublikowaniem normy PN realizowany jest według jednolitej procedury, analogicznej do opisanej wyżej procedury CEN. Zdecydowana większość Polskich Norm to tłumaczenia norm międzynarodowych i europejskich. Normy terminologiczne i normy związane z dyrektywami są tłumaczone na język polski. Pozostałe tzw. uznaniowe przyjmowane są w wersji angielskiej z przetłumaczonym tytułem oraz krótkim streszczeniem i oznaczone literką (U). W miarę posiadanych środków normy te również są tłumaczone. Każdy temat normalizacyjny wykonywany jest przez wyłonioną Grupę Roboczą KT PKN, która składa się minimum z dwóch osób (tłumaczenie, weryfikacja, prowadzenie tematu). Normy związane z badaniami nieniszczącymi o tematyce ogólnej w tym dotyczące kwalifikacji personelu NDT - normy terminologiczne oraz normy charakteryzujące stosowane materiały i aparaturę (wymagania, klasyfikacje, sprawdzanie parametrów itd.) opracowywane są przez członków Komitetu Technicznego 7 ds. Badań Nieniszczących, którego sekretariat mieści się w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie. Prześledźmy stan interesujących nas norm w czwartym roku po wejściu PKN do CEN. Normy terminologiczne Na rys 1 prezentowany jest aktualny zestaw norm terminologicznych z zakresu badań nieniszczących. W roku ubiegłym weszła w życie PN-EN : Badania nieniszczące Terminologia Część 10: Terminy stosowane w badaniach wizualnych. Rys. 1 W bieżącym roku zakończona zostanie praca nad projektem PN-EN : Badania nieniszczące Terminologia Część 7: Terminy stosowane w badaniach magnetycznoproszkowych. W CEN/TC-138 dobiega końca praca nad normą EN : Badania nieniszczące Terminologia Część 11: Terminy stosowane w dyfrakcji promieniowania X na materiałach polikrystalicznych i amorficznych (Non-destructive testing - Terminology - 4

5 Terms used in X-ray diffraction from polycrystalline and amorphous materials). Warto zauważyć zmienioną numerację normy terminologicznej dla metody penetracyjnej (PT). Zamiast EN jest PN-EN ISO12706: Badania nieniszczące Terminologia Terminy stosowane w badaniach penetracyjnych (wg ISO12706:2000). Aktualnie norma ta jest nowelizowana (z datą 2006). Liczne określenia i definicje, które uzupełniają terminologię zawartą w zbiorze norm EN 1330, zamieszczone są w normach przedmiotowych z różnych dziedzin przemysłu, np. w normach dotyczących technik badania i oceny jakości złączy spawanych, odlewów, wyrobów hutniczych itd., a także w normach charakteryzujących materiały i aparaturę do badań nieniszczących. Przykłady takich norm: - PN-EN 1289 (PT - poziomy akceptacji), - PN-EN 444 (RT - zasady badania materiałów metalowych), - PN-EN 1435 (RT złączy spawanych), - PN-EN (RT-system błon), - PN-EN do 5 (jakość obrazu na radiogramach), - PN-EN (UT wyroby stalowe płaskie), - PN-EN (dobór metod badania złączy spawanych), - PN-EN (UT aparatura) itd. Szczególnie cenne, z uwagi na terminologię oraz merytoryczną zawartość, są normy EN dotyczące nowych technik badania. Przykładem jest grupa norm stanowiących o przemysłowej radiografii cyfrowej czy tomografii komputerowej. W trakcie wykładu dokonana zostanie zwięzła prezentacja między innymi norm: - EN Badania nieniszczące. Określenie systemów digitalizacji radiogramu. Definicje, pomiary ilościowe parametrów jakości obrazu, radiogramy odniesienia i ocena jakościowa. - EN Badania nieniszczące. Określenie systemów digitalizacji radiogramu. Wymagania minimalne - EN Badania nieniszczące- Przemysłowa radiografia komputerowa z zapamiętywaniem na luminoforowych płytach obrazowych Część 1: Klasyfikacja systemów - EN Badania nieniszczące- Przemysłowa radiografia komputerowa z zapamiętywaniem na luminoforowych płytach obrazowych Część 2: Zasady ogólne: Walory merytoryczne norm europejskich z reguły nie budzą wątpliwości. Wykorzystanie norm EN dla gospodarki krajowej wiąże się z efektywnym wykorzystaniem pracy Komitetów Technicznych PKN nad przygotowaniem polskich wersji PN-EN. Dzięki uzgodnieniu słownictwa tekstów tłumaczonych norm, pomimo licznych sporów i dyskusji, osiągnięto sukces polegający na skorygowaniu słownictwa technicznego oraz przyjęciu jednolitej terminologii, oznaczeń i symboli. To jest także rezultat członkostwa PKN w CEN. Nie zawsze decyzje poszczególnych KT były w pełni akceptowane. Krytyczne uwagi do dziś są wypowiadane. Przypomnę chociażby termin niezgodności (dawniej wady). Przykłady zmian terminologii w poszczególnych metodach badań nieniszczących oraz przykłady utrzymania polskich terminów pomimo naporu terminologii anglosaskiej będą omawiane podczas prezentacji referatu. Normy ogólne i przedmiotowe Wspomniany wyżej KT 7 opracowuje normy z zakresu badań nieniszczących o tematyce ogólnej. Dotychczas opracowano ponad 100 takich norm PN-EN. Stanowią one odniesienie dla norm przedmiotowych, które tworzone są w Komitetach Technicznych PKN związanych z różnymi sektorami przemysłowymi. Poniżej wymieniono niektóre Komitety Techniczne oraz przykłady, przeważnie znanych norm przedmiotowych, które w nich opracowano. - KT 166 ds. Jakości w Spawalnictwie PN-EN ISO 5817: Spawanie -- Złącza spawane (z wyłączeniem spawania wiązką) stali, niklu, tytanu i ich stopów -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych PN-EN ISO i -2: Spawanie i procesy pokrewne -- Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach -- Część 1: Spawanie-- Część 2: Zgrzewanie 5

6 PN-EN ISO Spawanie -- Złącza aluminium i jego stopów spawane łukowo -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych PN-EN 12062: Spawalnictwo -- Badania nieniszczące złączy spawanych -- Zasady ogólne dotyczące metali PN-EN Badania nieniszczące spoin -- Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii -- Poziomy akceptacji PN-EN 970: Spawalnictwo -- Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania wizualne PN-EN 1290: Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania magnetyczno-proszkowe złączy spawanych PN-EN 1291: Jak wyżej -- Badania magnetyczno-proszkowe złączy spawanych -- Poziomy akceptacji PN-EN 1435: Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania radiograficzne złączy spawanych PN-EN 1712: Jak wyżej -- Badania ultradźwiękowe złączy spawanych -- Poziomy akceptacji PN-EN 1714: Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badanie ultradźwiękowe złączy spawanych PN-EN i 9 i 10:Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 8::Automatyczne badanie ultradźwiękowe spoin rur stalowych spawanych elektrycznie w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych -- Część 9: Automatyczne badanie ultradźwiękowe spoin rur spawanych łukiem krytym celem wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych -- Część 10: Badania radiograficzne spoin rur stalowych spawanych automatycznie łukowo celem wykrycia nieciągłości - KT 123 ds. Badań Własności Metali m.in. metody badań nieniszczących (UT, MT, ET, PT i RT) surowców, półwyrobów i wyrobów hutniczych PN-EN : Badania nieniszczące odkuwek stalowych -- Część 1: Badanie magnetyczno-proszkowe PN-EN :Badania nieniszczące odkuwek stalowych -- Badanie penetracyjne PN-EN : Badania nieniszczące odkuwek stalowych -- Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali PN-EN 10306: Żelazo i stal -- Badanie ultradźwiękowe dwuteowników H o równoległych powierzchniach stopek i dwuteowników IPE PN-EN 10308: Badania nieniszczące -- Badanie ultradźwiękowe prętów stalowych PN-EN do 7 oraz 11 do 18: Badania nieniszczące rur stalowych -- (Automatyczne badanie rur stalowych bez szwu i spawanych różnymi metodami, pomiar grubości oraz badanie na rozwarstwienia) - KT 301 ds. Odlewnictwa. PN-EN 1369: Odlewnictwo -- Badania magnetyczno-proszkowe PN-EN i -2- Odlewnictwo -- Badania penetracyjne -- Część 1: Odlewy wykonywane w formach piaskowych, w kokilach i pod niskim ciśnieniem -- Część 2: Odlewy wykonane metodą wytapianych modeli PN-EN 12454: Odlewnictwo -- Wizualne badanie nieciągłości powierzchni -- Odlewy ze staliwa wykonane w formach piaskowych PN-EN :i 2 i 3 Odlewnictwo -- Badania ultradźwiękowe -- Część 1: Odlewy staliwne ogólnego stosowania -- Część 2: Odlewy staliwne na części pracujące pod wysokimi obciążeniami -- Część 3: Odlewy z żeliwa sferoidalnego PN-EN 12681:2005 Odlewnictwo -- Badania radiograficzne Powierzenie norm przedmiotowych Komitetom innym niż KT 7 ds. Badań Nieniszczących ma pewne niezgodności merytoryczne, które się wiążą zarówno z ambicjami poszczególnych zespołów KT jak i z teoretycznie przewidzianą, a zanikającą współpracą z wiodącym KT 7. Słaba współpraca Komitetów przyczynia się do uchybień terminologicznych przygotowywanych PN-EN. Za treść merytoryczną (w oryginałach EN) odpowiada CEN. Fakt przejęcia przez PKN tysięcy norm EN i zatwierdzenia ich jako PN nie oznacza tylko przetłumaczenia tych norm z języka angielskiego na język polski. Niepodważalną korzyścią jest możliwość uczestniczenia w tworzeniu merytorycznej treści norm EN. Obowiązek PKN (poprzez KT) opiniowania poszczególnych etapów opracowywanych norm europejskich zapewnia możliwość wpływu na ich treść. Oczywiście mocniejszy merytoryczny wpływ na treść EN ma bezpośrednie uczestnictwo ekspertów PKN w pracach określonych Grup Roboczych WG CEN. Często wypowiadane uwagi krytyczne o normach PN-EN, między innymi na krajowych konferencjach i seminariach, trafiają w próżnię. Ich autorzy najczęściej zapominają lub są nieświadomi możliwości jakie daje przynależność PKN do CEN. Wszelkie uwagi merytoryczne powinny być zgłaszane pisemnie do odpowiednich Komitetów Technicznych PKN (najlepiej w języku angielskim), które z kolei, jeśli są uzasadnione, zostaną przekazane do WG CEN. Należy także pamiętać, że każda norma EN jest co 10 lat przeglądana (weryfikowana), co daje szansę na wprowadzenie uzasadnionych zmian. 6

7 4. Korzyści z członkostwa PKN w CEN Krótki przegląd tworzenia Polskich Norm oraz opisane zasady międzynarodowej współpracy w ramach członkostwa PKN w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN) pozwalają określić korzyści zarówno dla rozwoju badań nieniszczących jaki i całego przemysłu poprzez: - szybki dostęp do EN oraz wpływ na treść dokumentów normalizacyjnych, - wprowadzanie nowoczesnych procedur i wymagań technicznych, - ujednolicenie terminologii technicznej w Polskich Normach. Na zakończenie wypada poinformować uczestników Seminarium, że aktualnie trwa dyskusja nad nową ustawą o normalizacji, która zakłada większe uniezależnienie PKN od rządowego budżetu (tylko 50% z kasy państwowej). Do PKN mają wstępować członkowie (zakłady, instytucje, organizacje, uczelnie) po opłaceniu składek rocznych, np. 3000zł. Tylko członkowie PKN będą reprezentowani w Komitetach Technicznych. Z punktu widzenia PKN pomysł wydaje się dobry, lecz zapomniano, że PKN egzystuje tylko dzięki pracy Komitetów Technicznych. Praca członków KT jest honorowa. Proponowane zmiany mogą spowodować zniknięcie wielu KT oraz utratę specjalistów w pracy normalizacyjnej. Lista norm ISO wg Non-destructive testing ISO/TTA 3, Polycrystalline materials -- Determination of residual stresses by neutron diffraction. ISO 1027, Radiographic image quality indicators for ndt -- Principles and identification. ISO 3057, Non-destructive testing -- Metallographic replica techniques of surface examination. ISO 3058, Non-destructive testing -- Aids to visual inspection -- Selection of low-power magnifiers. ISO 3059, Ndt -- Penetrant testing and magnetic particle testing - Viewing conditions. ISO 3452, Non-destructive testing -- Penetrant inspection --General principles. ISO , Non-destructive testing -- Penetrant testing -- Part 2: Testing of penetrant materials. ISO , Non-destructive testing -- Penetrant testing -- Part 3: Reference test blocks. ISO , Non-destructive testing -- Penetrant testing -- Part 4: Equipment. ISO 3453, Non-destructive testing -- Liquid penetrant inspection -- Means of verification. ISO 3999, Apparatus for gamma radiography -- Specification. ISO , Radiation protection -- Apparatus for industrial gamma radiography -- Part 1: Specifications for performance, design and tests. ISO 5576, Non-destructive testing -- Industrial X-ray and gamma-ray radiology -- Vocabulary. ISO 5577, Non-destructive testing -- Ultrasonic inspection -- Vocabulary. ISO 5580, Non-destructive testing -- Industrial radiographic illuminators -- Minimum requirements. ISO 9712, Non-destructive testing -- Qualification and certification of personnel. ISO , Non-destructive testing -- Magnetic particle testing -- Part 1: General principles. ISO , Non-destructive testing -- Magnetic particle testing -- Part 3: Equipment. ISO 9935, Non-destructive testing -- Penetrant flaw detectors -- General technical requirements. ISO 10375, Non-destructive t. -- Ultrasonic inspection - - Characterization of search unit and sound field. ISO 11537, Ndt. -- Thermal neutron radiographic testing -- General principles and basic rules. ISO 12706, Non-destructive testing -- Terminology - Terms used in penetrant testing. ISO 12710, Ndt.-- Ultrasonic inspection --Evaluating electronic characteristics of ultrasonic test instruments ISO 12713, Non-destructive testing -- Acoustic emission inspection -- Primary calibration of transducers. ISO 12714, Ndt. -- Acoustic emission inspection -- Secondary calibration of acoustic emission sensors. ISO 12715, Reference blocks and test procedures for characterization of contact search unit beam profiles ISO 12716, Non-destructive testing -- Acoustic emission inspection -- Vocabulary. ISO 12721, Ndt. -- Thermal neutron radiographic testing -- Determination of beam L/D ratio. ISO , Non-destructive testing -- Radiation methods -- Computed tomography -- Part 1: Principles. ISO , Ndt.-- Radiation methods -- Computed tomography -- Part 2: Examination practices. Non-destructive testing of metals. ISO 4986, Steel castings -- Magnetic particle inspection. ISO 4987, Steel castings -- Penetrant inspection. 7

8 ISO 4993, Steel castings -- Radiographic inspection. ISO 5579, Ndt. -- Radiographic examination of metallic materials by X- and gamma rays -- Basic rules. ISO 5948, Railway rolling stock material -- Ultrasonic acceptance testing. ISO 6933, Railway rolling stock material -- Magnetic particle acceptance testing. ISO 9302, Seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for pressure purposes -- electromagnetic testing for verification of hydraulic leak-tightness. ISO 9303, Jak wyżej -- Full peripheral ultrasonic testing for the detection of longitudinal imperfections. ISO 9304, Jak wyżej -- Eddy current testing for the detection of imperfections. ISO 9305, Seamless steel tubes for pressure purposes -- Full peripheral ultrasonic testing for the detection of transverse imperfections. ISO 9915, Aluminium alloy castings -- Radiography testing. ISO 9916, Aluminium alloy and magnesium alloy castings -- Liquid penetrant inspection. ISO 10049, Aluminium alloy castings -- Visual method for assessing the porosity. ISO 10124, Seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for pressure purposes -- Ultrasonic testing for the detection of laminar imperfections. ISO 10332, Seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for pressure purposes -- Ultrasonic testing for the verification of hydraulic leak-tightness. ISO 10543, Seamless and hot-stretch-reduced welded steel tubes for pressure purposes -- Full peripheral ultrasonic thickness testing. ISO 11484, Steel tubes for pressure purposes -- Qualification and certification of NDT personnel. ISO 11496, Seamless and welded steel tubes for pressure purposes -- Ultrasonic testing of tube ends for the detection of laminar imperfections. ISO 11971, Visual examination of surface quality of steel castings. ISO 12094, Welded steel tubes for pressure purposes -- Ultrasonic testing for the detection of laminar imperfections in strips/plates used in the manufacture of welded tubes. ISO 12095, Seamless and welded steel tubes for pressure purposes -- Liquid penetrant testing. ISO 13664, J.w. -- Magnetic particle inspection of the tube ends for the detection of laminar imperfections. ISO 13665, J.w. -- Magnetic particle inspection of the tube body for the detection of surface imperfections. Radiographic films. ISO , Non-destructive testing -- Industrial radiographic films -- Part 1: Classification of film systems for industrial radiography. ISO , Non-destructive testing -- Industrial radiographic films -- Part 2: Control of film processing by means of reference values. Welded joints and welds Including welding position and mechanical and ndt. of welded joints. ISO , Recommended practice for radiographic examination of fusion welded joints -- Part 1: Fusion welded butt joints in steel plates up to 50 mm thick. ISO , Recommended practice for radiographic examination of fusion welded joints -- Part 2: Fusion welded butt joints in steel plates thicker than 50 mm and up to and including 200 mm in thickness. ISO , Recommended practice for radiographic examination of fusion welded joints -- Part 3: Fusion welded circumferential joints in steel pipes of up to 50 mm wall thickness. ISO 2400, Welds in steel -- Reference block for the calibration of equipment for ultrasonic examination. ISO 2437, Recommended practice for the X-ray inspection of fusion welded butt joints for aluminium and its alloys and magnesium and its alloys 5 to 50 mm thick. ISO 2504, Radiography of welds and viewing conditions for films -- Utilization of recommended patterns of image quality indicators (I.Q.I.). ISO 5817, Arc-welded joints in steel -- Guidance on quality levels for imperfections. ISO , Welding and allied processes -- Classification of geometric imperfections in metallic materials -- Part 1: Fusion welding. ISO , Welding and allied processes -- Classification of geometric imperfections in metallic materials -- Part 2: Welding with pressure. ISO 7963, Welds in steel -- Calibration block No. 2 for ultrasonic examination of welds. ISO 9764, Electric resistance and induction welded steel tubes for pressure purposes -- Ultrasonic testing of the weld seam for the detection of longitudinal imperfections. ISO 9765, Submerged arc-welded steel tubes for pressure purposes -- Ultrasonic testing of the weld seam for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections. ISO 10042, Arc-welded joints in aluminium and its weldable alloys --Guidance on quality levels for imperfections. 8

NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732

NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732 NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732 MAREK ŚLIWOWSKI MIROSŁAW KARUSIK NDTEST Sp. z o.o, Warszawa www.ndtest.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normalizacji stan na 2013 r.

Zmiany w normalizacji stan na 2013 r. Zmiany w normalizacji stan na 2013 r. Tadeusz Morawski Komitet Techniczny PKN ds. Badań Nieniszczących Wstęp Organizacje normalizacyjne zrzeszone w CEN (Comite Europeen de Normalisation Europejski Komitet

Bardziej szczegółowo

Stan normalizacji badań radiograficznych w jubileuszowym - osiemdziesiątym roku - Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Stan normalizacji badań radiograficznych w jubileuszowym - osiemdziesiątym roku - Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Stan normalizacji badań radiograficznych w jubileuszowym - osiemdziesiątym roku - Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Tadeusz Morawski Energomontaż-Północ, Warszawa 1. Wprowadzenie Rok 2004 jest szczególnym

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 97/23/WE PN-EN 473:2002 Numer: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Tytuł: Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby Data

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm. Lex norma badania nieniszczące

Wykaz norm. Lex norma badania nieniszczące Lex norma badania nieniszczące - Lex norma badania nieniszczące L.p. Numer normy Tytuł Status 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. PN-B-06264:1978 Wersja PN-B-19320:1999 Wersja PN-C-82055-4:1999

Bardziej szczegółowo

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Anna Sędek, Janusz Czuchryj Instytut Spawalnictwa Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym,

Bardziej szczegółowo

Jak uczestniczyć w procesie normalizacji? Jolanta Kochańska Zastępca Prezesa PKN

Jak uczestniczyć w procesie normalizacji? Jolanta Kochańska Zastępca Prezesa PKN Jak uczestniczyć w procesie normalizacji? Jolanta Kochańska Zastępca Prezesa PKN Konferencja: Praktyczne aspekty stosowania norm i oceny zgodności Warszawa 18 maja 2013 Główne założenia systemu normalizacji

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010 A. Sędek, J. Czuchryj NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym, którego wynik nie moŝe być w pełni sprawdzony przez

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI

WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI MARIAN GO ÊBIOWSKI WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 12 211 Marian Go³êbiowski WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 7. ds. Badań Nieniszczących

PLAN DZIAŁANIA KT 7. ds. Badań Nieniszczących DATA: 2014-10-20 Projekt uzgodniony w KT Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 7 ds. Badań Nieniszczących STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 7 ds. Badań Nieniszczących zajmuje się ogólnymi zagadnieniami, np. terminologią,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji

PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji STRESZCZENIE KT ds. Wentylacji i Klimatyzacji obejmuje swoim zakresem systemy wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Podstawy standardowej oceny jakości spoin

Podstawy standardowej oceny jakości spoin Podstawy standardowej oceny jakości spoin Tadeusz Morawski Usługi Techniczne i Ekonomiczne Level, Warszawa level_tmo@onet.pl. Wstęp Konstrukcje stalowe przeważnie są wykonywane i montowane technikami spawalniczymi,

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOSCI OCENY NIECIĄGŁOŚCI POWIERZCHNIOWYCH ODLEWÓW. L. SOZAŃSKI 1 Politechnika Wrocławska

MOŻLIWOSCI OCENY NIECIĄGŁOŚCI POWIERZCHNIOWYCH ODLEWÓW. L. SOZAŃSKI 1 Politechnika Wrocławska 138/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 MOŻLIWOSCI OCENY NIECIĄGŁOŚCI POWIERZCHNIOWYCH ODLEWÓW

Bardziej szczegółowo

Normy a prawo. Dr inż. Grażyna Ożarek. UKSW, Warszawa, Listopad 2015 mgr Artur Staśkiewicz

Normy a prawo. Dr inż. Grażyna Ożarek. UKSW, Warszawa, Listopad 2015 mgr Artur Staśkiewicz Normy a prawo Dr inż. Grażyna Ożarek UKSW, Warszawa, Listopad 2015 mgr Artur Staśkiewicz Projekt Badawczo- Rozwojowy realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Technika ochrony roślin w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) Artur Godyń

Technika ochrony roślin w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) Artur Godyń IX Konferencja Racjonalna Technika Ochrony Roślin" Poznań, 12-13 października 2010 r. Technika ochrony roślin w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) Artur Godyń Instytut Sadownictwa i

Bardziej szczegółowo

polskich jednostek %&'%&()& * Ministra Infrastruktury

polskich jednostek %&'%&()& * Ministra Infrastruktury Lp. Nazwa Data Dziennik Ustaw "#$" 1. Ustawa Z Dz. U. nr 169 poz. 1386 O normalizacji 2. %'%() * Przestrzennej i Budownictwa Z dnia 4 marca 1999r. Dz. U. nr 169 poz. 1386 stosowania niektórych polskich

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE RUR ZE SZWEM DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH

ZASTOSOWANIE RUR ZE SZWEM DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ZASTOSOWANIE RUR ZE SZWEM DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH Marek Zdankiewicz Urząd Dozoru Technicznego Oddział Katowice Norma EN 10217 dotycząca rur spajanych i wprowadzona do stosowania w kraju obejmuje

Bardziej szczegółowo

PS-04 Programy szkoleń personelu badań nieniszczących

PS-04 Programy szkoleń personelu badań nieniszczących UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8, 00-613 WARSZAWA tel. +48 22 490 29 02, fax. +48 22 830 00 62, e-mail: info@tdt.pl PS-04 Programy szkoleń personelu badań nieniszczących Dokument ten nie może być wykorzystywany przez

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień

Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień Wykaz norm będących w zakresie działalności Komitetu Technicznego KT 301 ds. Odlewnictwa aktualizacja na dzień 15.12.2016 Numer PN Odlewy PN-EN 1559-1:2011P PN-EN 1559-1:2011E PN-EN 1559-2:2014-12E PN-EN

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wspólna norma (EN-ISO) kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących EN ISO-9712 - czerwiec 2012

Pierwsza wspólna norma (EN-ISO) kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących EN ISO-9712 - czerwiec 2012 Wstęp. Pierwsza wspólna norma (EN-ISO) kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących EN ISO-9712 - czerwiec 2012 Marek Dobrowolski Warszawa Na poprzedniej konferencji KKBR 2011 przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 80/P PUBLICATION NO. 80/P BADANIA NIENISZCZĄCE NON-DESTRUCTIVE TESTING. 2014 styczeń/january

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 80/P PUBLICATION NO. 80/P BADANIA NIENISZCZĄCE NON-DESTRUCTIVE TESTING. 2014 styczeń/january PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 80/P PUBLICATION NO. 80/P BADANIA NIENISZCZĄCE NON-DESTRUCTIVE TESTING 2014 styczeń/january Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 123 ds. Badań Własności Metali

PLAN DZIAŁANIA KT 123 ds. Badań Własności Metali Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 123 ds. Badań Własności Metali STRESZCZENIE KT 123 zajmuje się zagadnieniami badania metali. W zakresie kompetencji KT 123 znajdują się normy dotyczące standaryzacji metod badań

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji

PLAN DZIAŁANIA KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji STRESZCZENIE KT 278 obejmuje swoim zakresem dziedzinę budowy, modernizacji i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. KT 278 zajmuje

Bardziej szczegółowo

Informator Certyfikacja personelu NDT

Informator Certyfikacja personelu NDT Strona: 1 z 9 Niniejszy informator określa sposób postępowania oraz warunki jakie musi spełnić kandydat aby uzyskać certyfikat kompetencji w danej metodzie NDT, stopniu i sektorze. Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych

Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych Bożena Krawczyk PGNiG S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Przesyłu w Poznaniu WSTĘP Budowane sieci gazowe w obszarze działania nie tylko Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej, działający w ramach Polskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR Laboratorium Badań Nieniszczących 71-836 Szczecin, ul. Nehringa 73 tel.: +48 91 424 06 52 fax.: +48 91 424 06 53 Siedziba 70-492 SZCZECIN, ul. P. Jasienicy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Komitety Techniczne, Komitety Zadaniowe i Podkomitety Techniczne

Wstęp. Komitety Techniczne, Komitety Zadaniowe i Podkomitety Techniczne Zarządzenie Nr 30 a z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Organów Technicznych powoływanych przez a PKN, podstawy ich powoływania oraz zasad powoływania członków i osób funkcyjnych w tych organach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych. mgr. inż. Piotr Zapolski

Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych. mgr. inż. Piotr Zapolski Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych mgr. inż. Piotr Zapolski Stowarzyszenie Producentów Cementu Wyroby budowlane Warszawa 10 maja 2016 Normalizacja w Europie Normalizacja jest efektem dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 10028-1+A1:2010 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych

PLAN DZIAŁANIA KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych STRESZCZENIE KT 160 zajmuje się zagadnieniami napędów i sterowań hydraulicznych, stosowanych w różnych dziedzinach techniki, w których

Bardziej szczegółowo

BADANIA NIENISZCZĄCE W PRZEMYŚLE OKRĘTOWYM NA PODSTAWIE WYMAGAŃ POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW S.A.

BADANIA NIENISZCZĄCE W PRZEMYŚLE OKRĘTOWYM NA PODSTAWIE WYMAGAŃ POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW S.A. BADANIA NIENISZCZĄCE W PRZEMYŚLE OKRĘTOWYM NA PODSTAWIE WYMAGAŃ POLSKIEGO REJESTRU STATKÓW S.A. mgr inż. Wojciech Madejski Polski Rejestr Statków S.A., Inspektorat Materiałowo-Technologiczny, 80-416 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

W Polsce do 31 grudnia 1993 roku obowiązywał system normalizacji obligatoryjnej. W okresie od 1994 do 31 grudnia 2002 roku obowiązywał system

W Polsce do 31 grudnia 1993 roku obowiązywał system normalizacji obligatoryjnej. W okresie od 1994 do 31 grudnia 2002 roku obowiązywał system SYSTEM NORMALIZACJI DOBROWOLNEJ DOBROWOLNE STOSOWANIE POLSKICH NORM W Polsce do 31 grudnia 1993 roku obowiązywał system normalizacji obligatoryjnej. W okresie od 1994 do 31 grudnia 2002 roku obowiązywał

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja maszyn i urządzeń

Certyfikacja maszyn i urządzeń Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 184 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

136 DOZÓR TECHNICZNY 6/ Wstęp

136 DOZÓR TECHNICZNY 6/ Wstęp Dr inż. GCJAN WIŚNIEWSKI Urząd Dozoru Technicznego Stosowanie w praktyce laboratorium badawczego normy wyrobu EN 35, zharmonizowanej z wymaganiami dyrektywy Urządzenia Ciśnieniowe -- PĘD. Wybrane zagadnienia.

Bardziej szczegółowo

Wykłady. Znormalizowane systemy zarządzania BHP AGENDA. Wprowadzenie normalizacja. Norma PN-N 18001:2004 wstęp. Dyskusja wolne wnioski

Wykłady. Znormalizowane systemy zarządzania BHP AGENDA. Wprowadzenie normalizacja. Norma PN-N 18001:2004 wstęp. Dyskusja wolne wnioski Wykłady Znormalizowane systemy zarządzania BHP AGENDA normalizacja Norma PN-N 18001:2004 wstęp Dyskusja wolne wnioski 1 AGENDA normalizacja Norma PN-N 18001:2004 wstęp Dyskusja wolne wnioski Wybrane krajowe

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 18/I WYTYCZNE PROWADZENIA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH PODWODNEJ CZĘŚCI RUCHOMYCH JEDNOSTEK GÓRNICTWA MORSKIEGO

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 18/I WYTYCZNE PROWADZENIA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH PODWODNEJ CZĘŚCI RUCHOMYCH JEDNOSTEK GÓRNICTWA MORSKIEGO PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 18/I WYTYCZNE PROWADZENIA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH PODWODNEJ CZĘŚCI RUCHOMYCH JEDNOSTEK GÓRNICTWA MORSKIEGO 2001 Publikacje I (Informacyjne) wydawane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy

PLAN DZIAŁANIA KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy PLAN DZIAŁANIA KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy PLAN DZIAŁANIA KT 157 Strona 1 STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy powołany został w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy

PLAN DZIAŁANIA KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy STRESZCZENIE PLAN DZIAŁANIA KT 155 Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy Tematyka KT 155 obejmuje zagadnienia dotyczące min.: terminologii,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów STRESZCZENIE Środowisko biznesowe: Zakres objęty działalnością KT 184 jest niezwykle szeroki i ma charakter wybitnie intersektorowy, gdyż dotyczy nie tylko

Bardziej szczegółowo

Norma to: Stan prawny

Norma to: Stan prawny Norma to: w filozofii normy moralne w naukach prawnych: o norma prawna o norma postępowania w socjologii norma społeczna w językoznawstwie norma językowa w technice norma przedmiotowa norma w technice

Bardziej szczegółowo

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Lp. Przepis rozporządzenia Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia (poz..) Załącznik nr 1 Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu 1 12 ust. 1 PN-EN 1594:2011 Wykaz Polskich Norm

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r.

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. 1. Wstęp Niniejsza Polityka jest zgodna z dokumentem ILAC-P10:2002

Bardziej szczegółowo

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO. mgr inŝ. Łukasz Antolik email: lantolik@ikolej.

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO. mgr inŝ. Łukasz Antolik email: lantolik@ikolej. BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO email: lantolik@ikolej.pl Program prezentacji 1. Wymagania dla personelu badań nieniszczących w sektorze Utrzymanie Ruchu

Bardziej szczegółowo

Sylabus kursów MT stopień I: II: i SpecKol Sektory: Przemysłowe Utrzymania ruchu kolei Wersja 02/01.07.11

Sylabus kursów MT stopień I: II: i SpecKol Sektory: Przemysłowe Utrzymania ruchu kolei Wersja 02/01.07.11 Sylabus kursów MT 1/1 U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW 53-621 Wrocław, Głogowska 4/55, tel/fax + 48 71 3734188 52-404 Wrocław, Harcerska 42, tel. + 48 71 3643652 www.ultrasonic.home.pl tel. kom. + 48

Bardziej szczegółowo

Rola norm w procesie unifikacji wymagań dla transportu kolejowego w UE

Rola norm w procesie unifikacji wymagań dla transportu kolejowego w UE Rola norm w procesie unifikacji wymagań dla transportu kolejowego w UE Stan zaawansowania rewizji normy pren 45 545 Marek Pawlik, PKP PLK S.A. Rola norm w procesie unifikacji wymagań dla transportu kolejowego

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową

Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową Alicja Gach Dyrektor Wydziału Certyfikacji Polski Komitet Normalizacyjny 1 Normy zharmonizowane z dyrektywą 2006/42/WE W sektorze maszyn normy opracowują: - CEN

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTACJA EUROKODÓW KONSTRUKCYJNYCH DO ZBIORU POLSKICH NORM: HISTORIA I STAN OBECNY

IMPLEMENTACJA EUROKODÓW KONSTRUKCYJNYCH DO ZBIORU POLSKICH NORM: HISTORIA I STAN OBECNY IMPLEMENTACJA EUROKODÓW KONSTRUKCYJNYCH DO ZBIORU POLSKICH NORM: HISTORIA I STAN OBECNY Janusz Opiłka POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Warszawa, 30 czerwca 2010 GENEZA PROGRAMU EUROKODÓW 1975 r. Komisja Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Badania nieniszczące - Badania radiologiczne - Część 3: Ogólne zasady radiologicznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma

Badania nieniszczące - Badania radiologiczne - Część 3: Ogólne zasady radiologicznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma [logo PKN] Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA ICS 19.100 PN-EN 13068-3 sierpień 2002 Wprowadza EN 13068-3:2001 IDT Zastępuje Badania nieniszczące - Badania radiologiczne - Część 3: Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata Postanowienia ogólne

Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata Postanowienia ogólne Projekt Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata 2016-2022 1. Postanowienia ogólne 1. Komitet Rewitalizacyjny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy

Bardziej szczegółowo

Kontrola jakości materiałów i wyrobów Quality control of materials and products. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Kontrola jakości materiałów i wyrobów Quality control of materials and products. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA Numer publikacji EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA (EA MLA) CEL Niniejszy dokument określa warunki Wielostronnego Porozumienia EA, w ramach którego sygnatariusze wzajemnie uznają równoważność swoich

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej

PLAN DZIAŁANIA KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej STRESZCZENIE KT 246 zajmuje się problematyką prac normalizacyjnych dotyczących ochrony przed promieniowaniem jonizującym (ochroną radiologiczną).

Bardziej szczegółowo

Schemat IECEx w GIG.

Schemat IECEx w GIG. Schemat w GIG. 1) Informacje podstawowe: Schemat jest systemem dobrowolnym potwierdzania poprawnej konstrukcji urządzeń przeciwwybuchowych. Dokumenty wydawane przez jednostki w poszczególnych krajach są

Bardziej szczegółowo

PS-04 Programy szkoleń personelu badań nieniszczących

PS-04 Programy szkoleń personelu badań nieniszczących PS-04 Programy szkoleń personelu badań nieniszczących TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8, 00-613 WARSZAWA tel. +48 22 490 29 02, fax. +48 22 830 00 62, e-mail: info@tdt.pl Żadna część niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57

Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15844 03 57 Ocena jakości odlewów na podstawie wzorców wzrokowo dotykowych wg normy EN 1370:2012 Roman Gruca TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. TÜV Rheinland Uprawnienia 3 st. VT, MT, PT, ET, UT, RT wg EN 473 / ISO 9712

Bardziej szczegółowo

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY STOWARZYSZENIE MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A GRUZJĄ Podkomitet ds. Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych Bruksela, 20 stycznia 2015 r. (OR. en) UE-GE 4651/15 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii Zagadnienia Ogólne

PLAN DZIAŁANIA KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii Zagadnienia Ogólne Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii Zagadnienia Ogólne STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr 1/2007 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego z dnia16 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Podkomitetu Monitorującego Program

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT NR 266 ds. Aparatury Jądrowej

PLAN DZIAŁANIA KT NR 266 ds. Aparatury Jądrowej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT NR 266 ds. Aparatury Jądrowej STRESZCZENIE W oparciu o akty prawne dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (zast. Prawo Atomowe oraz Nuclear Safety Standards)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania KRYTERIA OCEN KONSTRUKCJE SPAWANE Klasa IV TM Opracował: Piotr Grochola Ocena celujący: ocenę bardzo dobry a ponadto posiada wiedzę wykraczającą ponad program i uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Aspekty normalizacyjne w dziedzinie ochrony odgromowej

Aspekty normalizacyjne w dziedzinie ochrony odgromowej Aspekty normalizacyjne w dziedzinie ochrony odgromowej Krzysztof Brodnicki Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony przed porażeniem elektrycznym i cieplnym, czy innymi skutkami wyładowań

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania Nazwa modułu: Nieniszczące metody badań połączeń spajanych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIM-2-205-IS-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego powołany został w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Strategianormalizacji europejskiej

Strategianormalizacji europejskiej Strategianormalizacji europejskiej wg rozporządzenia UE Spotkanie CBT 24.09.2014 Jolanta Kochańska Z-ca Prezesa PKN ds. Normalizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych

PLAN DZIAŁANIA KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych został powołany przez

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

NORMALIZACJA W SYSTEMIE DOBROWOLNYM NORMY A PRAWO

NORMALIZACJA W SYSTEMIE DOBROWOLNYM NORMY A PRAWO NORMALIZACJA W SYSTEMIE DOBROWOLNYM NORMY A PRAWO Małgorzata Pogorzelska Seminarium PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDOWNICTWIE 20 maja 2016 r. DZIEŃ NORMALIZACJI POLSKIEJ 20 maja Tematem przewodnim

Bardziej szczegółowo

zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE (PED) i 2014/29/UE (SPV)

zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE (PED) i 2014/29/UE (SPV) PROz-16 Program uprawniania osób wykonujących połączenia nierozłączne zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE (PED) i 2014/29/UE (SPV) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

Przegląd klasyfikacji niezgodności spawalniczych w branży kolejowej w odniesieniu do norm ISO

Przegląd klasyfikacji niezgodności spawalniczych w branży kolejowej w odniesieniu do norm ISO Przegląd klasyfikacji niezgodności spawalniczych w branży kolejowej w odniesieniu do norm ISO Miedzeszyn, 13.05.2016 Autor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie mgr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU SPIS TREŚCI 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. OCHRONA ŚRODOWISKA 3. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PRAC BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH 4. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ

CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (157) 2011 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (157) 2011 Anna lżewska* CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ

Bardziej szczegółowo

Anna Jarońska Normalizacja - zasady, metody i organizacja. Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy nr 4, 14-29

Anna Jarońska Normalizacja - zasady, metody i organizacja. Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy nr 4, 14-29 Anna Jarońska Normalizacja - zasady, metody i organizacja Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy nr 4, 14-29 2013 ANNA JAROŃSKA Polski Komitet Normalizacyjny NORMALIZACJA - ZASADY, METODY I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 90 ds. Uprawy Roli i Ogrodnictwa

PLAN DZIAŁANIA KT 90 ds. Uprawy Roli i Ogrodnictwa Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 90 ds. Uprawy Roli i Ogrodnictwa STRESZCZENIE Komitet Techniczny 90 ds. Uprawy Roli i Ogrodnictwa został powołany przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności

Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności 03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności PN-EN ISO/IEC 17024:2012/Ap2:2015-01 Wersja polska Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby Data publikacji:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl Warszawa: Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ocena najważniejszych problemów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (zwane dalej Stowarzyszeniem ) jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 257 ds. Metrologii Ogólnej

PLAN DZIAŁANIA KT 257 ds. Metrologii Ogólnej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 257 ds. Metrologii Ogólnej STRESZCZENIE Komitet Techniczny 257 ds. Metrologii Ogólnej został powołany w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, którego misją jest sprawne

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013 Wersja Jednostka realizująca Typ Poziom Program Profil Blok Grupa Kod Semestr nominalny Język prowadzenia zajęć Liczba punktów ECTS Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów Liczba

Bardziej szczegółowo

PKN 2014. Tomasz Schweitzer

PKN 2014. Tomasz Schweitzer PKN 2014 Tomasz Schweitzer POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY, WARSZAWA 2014 KTO TWORZY NORMY? W systemie dobrowolnym (społecznym): Normy tworzą zainteresowani na własne potrzeby i z własnych środków, a udział

Bardziej szczegółowo

Refrigerating systems and heat pumps Safety and environmental requirements Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation

Refrigerating systems and heat pumps Safety and environmental requirements Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation Za cznik 3. Wykaz norm zharmonizowanych z dyrektyw 97/23/WE. Nr normy EN 19:2002 Industrial valves Marking of metallic valves PN-EN 19:2003U Armatura przemys owa Znakowanie armatury metalowej EN 378-1:2000

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 33 ds. Metalurgii Proszków

PLAN DZIAŁANIA KT 33 ds. Metalurgii Proszków Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 33 ds. Metalurgii Proszków STRESZCZENIE Działalność Komitetu Technicznego nr 33 związana jest z tematyką metalurgii proszków i obejmuje zagadnienia dotyczące: proszków metali,

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIENIA CERTYFIKATU

WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIENIA CERTYFIKATU WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIENIA CERTYFIKATU A. DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA / OSOBY CERTYFIKOWANEJ Kandydatem jest osoba certyfikowana. B. ZLECENIODAWCA / PŁATNIK Zleceniodawcą / płatnikiem podmiot lub osoba samozatrudniona,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowanie spawaczy stali wg PN-eN 287-1:2011 i norm międzynarodowych

Kwalifikowanie spawaczy stali wg PN-eN 287-1:2011 i norm międzynarodowych Ryszard Pakos Kwalifikowanie spawaczy stali wg PN-eN 287-1:2011 i norm międzynarodowych steel welders qualification requirements acc. to Pn-en 287-1:2011 and international standards Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A )

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego ZUK-12/ZP/2014 1.1. Przedmiot ST. Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001: 2001 KSIĘGA JAKOŚCI EDYCJA 3-2008 Niniejszy dokument jest własnością POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i

Bardziej szczegółowo

Normy terminologiczne w informacji naukowej

Normy terminologiczne w informacji naukowej XII KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ Zakopane 2013 Normy terminologiczne w informacji naukowej Anna Matysek Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU NORMOWANIE PRAC SPAWALNICZYCH

Bardziej szczegółowo

wymagania techniczne?

wymagania techniczne? (T, A1, FB16), Stan 0.0.006 - jakościowych wg - E ) 1 5 SPRAWDZENIE WYMAGAŃ I KON- TROLA TECHNICZNA 1 5. Czy uwzględnione są następujące aspekty ogólne? Normy na produkt Wymagania przepisów Wymagania określone

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Odwołując się do określonej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polski Instytut Spalania, zwany dalej Instytutem, jest organizacją społeczną osób zajmujących się głównie od strony naukowej, a także

Bardziej szczegółowo