Stan normalizacji badań radiograficznych w jubileuszowym - osiemdziesiątym roku - Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan normalizacji badań radiograficznych w jubileuszowym - osiemdziesiątym roku - Polskiego Komitetu Normalizacyjnego"

Transkrypt

1 Stan normalizacji badań radiograficznych w jubileuszowym - osiemdziesiątym roku - Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Tadeusz Morawski Energomontaż-Północ, Warszawa 1. Wprowadzenie Rok 2004 jest szczególnym w działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). Właśnie mija 80 lat od powołania PKN, który jako jeden z pierwszych został członkiem Międzynarodowej Federacji Krajowych Jednostek Normalizacyjnych (ISA), a tuż po wojnie w 1946 był jednym z założycieli Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Gdy w 1961 roku utworzono z przedstawicieli krajowych jednostek ISO Europejski Komitet Normalizacyjny (C) wówczas PKN stał się organizacją afiliowaną przy C Dopiero od 1 stycznia 2004 roku PKN stał się członkiem C (Europeen Commitee for Standarization)). Oznacza to pełne prawa w procesie tworzenia i opiniowania norm europejskich (), ale także zobowiązanie do uczestnictwa w pracy komitetów technicznych (TC) podkomitetów (SC) i grup roboczych (WG) oraz do współfinansowania C (coroczne składki). W roku 1991 Europejski Komitet Normalizacyjny (C) ustanowił dwa główne komitety do spraw badań nieniszczących: - Komitet Techniczny C TC/138 - Ogólne badania nieniszczące - Komitet Techniczny C TC/121 - Badania nieniszczące złączy spawanych. Oba Komitety utworzyły między innymi Grupy Robocze do spraw metod radiologicznych. Normy dotyczące badań radiograficznych odlewów ustanawia C TC/190 Odlewnictwo. Procedura pracy w C jest taka, że Grupa Robocza (C/WG) przygotowuje projekt normy, który zostaje rozesłany do formalnego przyjęcia w drodze obiegowej dyskusji (zbieranie opinii przez dwa miesiące), w razie potrzeby powtórzonej, następnie projekt (PR-) jest poprawiany i rozsyłany w ramach "ankiety powszechnej" (przez 6 miesięcy), po czym jest ponownie poprawiany i przygotowany do ostatecznego zatwierdzenia przez głosowanie. To końcowe formalne głosowanie polega po prostu na decyzji "Tak/Nie" - bez komentarzy technicznych i podlega ważeniu. Jeśli następuje ogólne "Tak", wszystkie kraje UE muszą przyjąć normę i zastąpić nią swoje istniejące normy na ten sam temat. Co 10 lat jest przegląd i nowelizacja każdej normy PKN jako członek C i przedstawiciel kraju należącego od maja br. do Unii Europejskiej zobowiązany jest do przestrzegania powyższej procedury. Norma staje się normą PN- po jej zatwierdzeniu przez Prezesa PKN, co następuje w analogicznej jak w C, ale krajowej procedurze. Całość prac nad opracowaniem norm PN- wykonują Komitety Techniczne PKN, których zakres merytoryczny w przybliżeniu odpowiada Komitetom Technicznym C. Normy terminologiczne i normy związane z dyrektywami są tłumaczone na język polski. Pozostałe tzw. uznaniowe przyjmowane są w wersji angielskiej z przetłumaczonym tytułem i krótkim streszczeniem i oznaczone literką (U). W miarę posiadanych środków normy te również są tłumaczone. 1

2 2. Istniejące normy Tytuły istniejących radiograficznych norm podano w tabl. 1 i 2.. Pierwszą ukończoną normą na temat radiografii była 444:1994 "Ogólne zasady radiograficznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma ". W rzeczywistości nie są to "ogólne zasady", ponieważ nie wyrażono żadnych zasad. W rzeczywistości są to "ogólne przepisy" i norma ma na celu objęcie wszystkich metali i wszystkich energii promieniowania rentgenowskiego i gamma, chociaż jest wyraźnie napisana pod kątem metali żelaznych o średniej grubości. Mija 10 lat od jej ustanowienia i należy spodziewać się jej nowelizacji. Cenną normą jest 462, Części 1-5 "Jakość obrazu radiogramów ", której różne części opisują różnego typu wskaźniki jakości obrazu (IQI), sposób ich użycia, tabele osiągalnych czułości IQI oraz sposób określania osiągalnych czułości dla innych technik i materiałów. Czułości IQI są podane w wartościach bezwzględnych (grubość najcieńszego rozróżnialnego pręcika lub średnica otworu), a nie jako wartości procentowe, co jest doskonałym pomysłem. Pręciki są ponumerowane od najgrubszego do najcieńszego, co jest kierunkiem przeciwnym do numerowania otworów w IQI typu schodkowo-otworkowego. Może to być łatwo źródłem nieporozumienia, gdy komuś się powie, że ma wykrywać, np. z czułością lepszą niż W.13. Dobrą opinią cieszą się dwie normy dotyczące błon radiograficznych przemysłowych: i Część 1 klasyfikuje systemy błon radiograficznych (błona + obróbka) w sześciu klasach (C.1 - C.6) w oparciu o minimalny gradient przy zaczernieniu 2,0 i 4,0, minimalny stosunek gradient/szum przy zaczernieniu 2,0 i maksymalną granulację przy zaczernieniu 2,0. Przypisuje ona błonom numer czułości w oparciu o dawkę promieniowania potrzebną do wywołania zaczernienia 2.0. Obecnie rozpatrywany jest znowelizowany, znacznie obszerniejszy projekt PR :2004, który prawdopodobnie zaprezentowany zostanie na naszej Konferencji w roku przyszłym. Część 2 podaje własności błony w zależności od warunków obróbki i opisuje sposób pomiaru właściwości systemu błony (błona + obróbka) oraz sposób wykonywania rutynowych kontroli za pomocą standardowego paska wzorcowego. Jest to postęp, daleki od opisu błon typu "drobnoziarnista, średnioziarnista, o dużej czułości, o małej czułości". W ostatnim okresie przyjęto normy: do 5 określające pięć różnych metod pomiaru wielkości plamki ogniskowej, z których jedna jest wyłącznie dla lamp mikroogniskowych i miniogniskowych. Są to metody skanowania, otworkowa, szczelinowa i krawędziowa. Wszystkie te metody działają, ale jeszcze nie wykazano, że wszystkie dają te same wyniki. Wydaje się, że mało uwagi zwrócono na fakt, że plamka ogniskowa nie jest jednorodnym emiterem o ostrych krawędziach, ale ma "gorące miejsca" i zwykle rozmazane krawędzie, więc prawie niemożliwe jest przypisanie "prawidłowej" wielkości, chyba że przez jakąś sztuczna konwencję, taką jaka jest stosowana przez producentów medycznych lamp rentgenowskich do 3 określające trzy metody pomiaru napięcia lamp rentgenowskich , która określa metodę pomiaru wielkości źródła promieniowania gamma (wielkości fizycznej, a nie natężenia). Ukazała się już trzyczęściowa norma do 3 na temat radioskopii (radiografia w czasie rzeczywistym), w której podano zasady badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma, ilościowy pomiar własności obrazu oraz sprawdzanie długotrwałej stabilności urządzeń obrazujących. 2

3 Tablica 1. Normy radiograficzne opracowane w Komitecie Technicznym C-TC/138 Non destructive testing - Terminology - Part 3: Terms used in industrial radiology Badania nieniszczące. Terminologia. Terminy stosowane w radiograficznych badaniach przemysłowych Non destructive testing - Industrial radiography - General principles for the radiographic examination of metallic materials using X and rays Badania nieniszczące. Ogólne zasady radiograficznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma Non destructive testing - Non destructive testing - Image quality of radiographs - Part 1: Image, quality indicators (wire type), determination of image quality value Badania nieniszczące. Jakość obrazu radiogramów. Wskaźniki jakości obrazu (typu pręcikowego). Liczbowe wyznaczanie jakości obrazu Non destructive testing - Non destructive testing - Image quality of radiographs - Part 2: Image quality indicators (step/hole type), determination of image quality value Badania nieniszczące. Jakość obrazu radiogramów. Wskaźniki jakości obrazu (typu schodkowo-otworkowego). Liczbowe wyznaczanie jakości obrazu Non destructive testing - Non destructive testing - Image quality of radiographs - Part 3: Image quality classes for ferrous metals Badania nieniszczące. Jakość obrazu radiogramów. Klasy jakości obrazu dla stopów żelaza Non destructive testing - Non destructive testing - Image quality of radiographs - Part 4: Experimental evaluation of image quality values and image quality tables Badania nieniszczące. Jakość obrazu radiogramów. Doświadczalne wyznaczanie liczbowej jakości obrazu i tablice jakości obrazu Non destructive testing - Non destructive testing - Image quality of radiographs - Part 5: Image quality indicators (Duplex wire type), determination of total image unsharpness value Badania nieniszczące. Jakość obrazu radiogramów. Wskaźniki jakości obrazu (typu podwójny pręcik), wyznaczanie nieostrości obrazu Non destructive testing - Industrial radiographic film - Part 1: Classification of films systems for industrial radiography Badania nieniszczące. Błona radiograficzna przemysłowa. Klasyfikacja systemów błony dla radiografii przemysłowej Non destructive testing - Industrial radiographic film - Part 2: Control of film processing by means of reference values Badania nieniszczące. Błona radiograficzna przemysłowa. Kontrola obróbki błony za pomocą wartości odniesienia use in Non destructive testing - Part 1: Scanning method Część 1: Technika przeszukiwania use in Non destructive testing - Part 2: Pinhole camera radiographic method Część 2: Technika radiograficznej kamery otworkowej use in Non destructive testing - Part 3: Slit camera radiographic method Część 3: Technika radiograficznej kamery szczelinowej 3

4 use in Non destructive testing - Part 4: Edge method Część 4: Technika krawędziowa use in Non destructive testing - Part 5: Measurement of the effective focal spot size of mini and micro focus X-ray tubes. Badania nieniszczące. Charakterystyki ognisk przemysłowych układów lamp rentgenowskich Część 5: Pomiary wielkości skutecznej ogniska mini- i mikroogniskowych lamp rentgenowskich Non destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 1: Voltage divider method. Badania nieniszczące. Pomiar i ocena napięcia lamp rentgenowskich. Część 1: Technika dzielnika napięcia Non destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 2: Constancy check by the thick filter method. Badania nieniszczące. Pomiar i ocena napięcia lamp rentgenowskich. Część 2: Sprawdzanie stałości techniką filtra Non destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 3: Spectrometric method. Badania nieniszczące. Pomiar i ocena napięcia lamp rentgenowskich. Część 3: Technika spektrometryczna Non destructive testing - Industrial radiography - Determination of the size of industrial radiographic sources Badania nieniszczące. Określanie rozmiarów przemysłowych źródeł radiograficznych. Metoda radiograficzna Non destructive testing - Radioscopic testing - Part 1: Quantitative measurement of imaging properties. Badania nieniszczące. Badania radiologiczne. Część 1: Ilościowy pomiar własności obrazu (U) Non destructive testing - Radioscopic testing - Part 2: Qualitative control and long term stability of imaging devices. Badania nieniszczące Badania radiologiczne. Część 2: Sprawdzanie długotrwałej stabilności urządzeń obrazujących (U) Non destructive testing - Radioscopic testing - Part 3: General principles of radioscopic testing of construction materials by X- and gamma rays Badania nieniszczące. Badania radiologiczne. Część 3: Ogólne zasady radiologicznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma (U) Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitation systems - Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and quantitative control Badania nieniszczące. Określenie systemów digitalizacji radiogramu. Definicje, pomiary ilościowe parametrów jakości obrazu, radiogramy odniesienia i ocena jakościowa. Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitation systems - Part 2: Minimum requirements. Badania nieniszczące. Określenie systemów digitalizacji radiogramu. Wymagania minimalne Non destructive testing - Industrial radiographic illuminators - Minimum requirements Badania nieniszczące. Przemysłowe negatoskopy radiograficzne. Wymagania minimalne Ostatnim osiągnięciem C TC-138 jest norma i 2 dotycząca określania systemów digitalizacji radiogramu (kwalifikacji systemów przetworników analogowocyfrowych błon radiograficznych). Postanowienia tej normy są prezentowane w referacie Jana Kielczyka 4

5 Normą opracowaną także w TC-138, ale stosowaną już od lat, jest 25580, w której określono wymagania minimalne dla negatoskopów (luminancja, równomierność oświetlenia ekranu, współczynnik rozproszenia światła). Badaniu spełniania tych warunków poświęcony był referat J. Kielczyka na Konferencji Popów 2002". Normy związane z określonymi wyrobami zamieszczono w tabl. 2. Najbardziej sporną spośród tych norm i taką, która powoduje dla użytkowników wiele problemów ze zrozumieniem, jest Duża część tej normy jest taka sama, jak 444:1994. Wątpliwości powstają zwłaszcza przy badaniu rur, gdy wymaga się lub preferuje użycie promieniowania gamma ze źródła Ir-192 Na przykład tablica 1 tej normy w punkcie podaje, ze dolna granica grubości dla źródła Ir-192 wynosi 20 mm. Zdanie w tym samym punkcie stwierdza, że "po uzgodnieniu między stronami kontraktu granica ta może być obniżona do 10 mm", ale czułość wskaźnika pręcikowego IQI wciąż musi wynosić W. 14 i praktycznie prawie nie ma szans na osiągnięcie takiej czułości. Jeśli jednak użyje się wskaźnika IQI typu schodkowo-otworkowego, tablica B.12 zawiera ustępstwo i dla stali o grubości, np. 16 mm dopuszczalna jest czułość H.7 (0,5 mm) przy IQI po stronie błony, a to można łatwo uzyskać. Zatem przy użyciu innego wskaźnika IQI radiografia z użyciem źródła promieniowania gamma Ir-192 jest dopuszczalna! Podobnych krytycznych uwag dla tej normy oraz związanej z nią jest sporo. Teraz po wejściu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do C łatwiejsza wydaje się droga do proponowania wprowadzania zmian merytorycznych w. Wymaga to jednak zdecydowanej i uzasadnionej postawy naszych przedstawicieli oraz wsparcia finansowego od przemysłu i samego PKN (koszty uczestnictwa w Grupach Roboczych, Komitetach Technicznych itd.). Tablica 2 Normy radiograficzne opracowane w Komitecie Technicznym C-TC/121 Non-destructive examination of welds - Radiographic examination of welded joints 1435:1997 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych Non-destructive testing of welds - Radiographic testing of welded 1435:1997/Al:2002 joints (Zmiana do normy) Non-destructive testing of welds - Radiographic testing of welded 1435:1997/A2:2003 joints (Zmiana do normy) Non-destructive examination of welds - General rules for metallic materials 12062:1997 Badania nieniszczące złączy spawanych. Zasady ogólne dotyczące metali Non-destructive examination of welds - General rules for metallic materials 12062:1997/Al:2002 (Zmiana do norm)y Non-destructive examination of welds - General rules for metallic 12062:1997/A2:2003 materials (Zmiana do normy) Non-destructive examination of welds - Radiographic examination of welded joints -Acceptance levels 12517:1998 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych. Poziomy akceptacji Non-destructive testing of welds - Radiographic testing of welded joints :1998/Al:2002 Acceptance levels (Zmiana do normy) Non-destructive examination of welds - Radiographic examination of welded joints 12517:1998/Al:2002/A -Acceptance levels C:2003 (Zmiana do normy) 12517:1998/A2: :2003 Non-destructive testing of welds - Radiographic testing of welded joints - Acceptance levels (Zmiana do normy) C/TC 190 Founding Radiographic examination Wyroby odlewane. Badania radiograficzne 5

6 KRAJOWA KONFERCJA BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH - POPÓW września 2004 r Zamieszczone w tabl. 2 zmiany do norm (Al, A2,...) przeważnie nie wnoszą istotnych zmian merytorycznych. Nowelizacja normy praktycznie następuje (o ile to konieczne) podczas przeglądu normy po 10 latach jej stosowania. Oddzielną grupę norm stanowią te, które są wspólne dla wszystkich metod badań nieniszczących. Do nich należą dwie fundamentalne normy: nowelizowana w roku 2000 (polska wersja w 2002) oraz określająca poziomy jakości złączy spawanych znowelizowana w br. jako ISO 5817:2003. Będzie wkrótce dostępna jako PN- ISO 5817(U), w języku angielskim. Norma ISO 5817 wprowadza liczne zmiany, których omówienie wymaga oddzielnego opracowania. Najważniejsze z nich to: - rozszerzenie zakresu grubości złączy od t > 0,5 mm, - klasyfikacja poziomów jakości złączy według nie ujętych dotychczas niezgodności, a sklasyfikowanych w ISO , np. por (217), niewłaściwy brzeg )525), przepalenie (510) itd., - podział niezgodności na powierzchniowe, wewnętrzne i kształtu, - zmiany wymiarów granicznych dla niektórych niezgodności, np.: dla podtopień, (5011, 5012), nawisów (508), wklęśnięcia grani (515), przyklejeń (401), łańcucha pęcherzy (2014) i kilku innych. Bieżące prace Komitetów Technicznych PKN oraz C i ISO można śledzić na stronach Internetu: Tam też znajdują się adresy (linki do międzynarodowych organizacji normalizacyjnych. 6

Polskie Normy z zakresu badań nieniszczących po wejściu PKN do CEN

Polskie Normy z zakresu badań nieniszczących po wejściu PKN do CEN Polskie Normy z zakresu badań nieniszczących po wejściu PKN do CEN 1. Wstęp Tadeusz Morawski Usługi Techniczne i Ekonomiczne Level Warszawa, level_tmo@onet.pl Krajową jednostką normalizacyjną upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju europejskich prac normalizacyjnych i ocena ich wpływu na rynek usług pocztowych i działania regulacyjne w Polsce

Kierunki rozwoju europejskich prac normalizacyjnych i ocena ich wpływu na rynek usług pocztowych i działania regulacyjne w Polsce Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z-10) Kierunki rozwoju europejskich prac normalizacyjnych i ocena ich wpływu na rynek usług pocztowych i działania regulacyjne w Polsce Raport z prac

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 Numer Publikacji EA-6/02 M: 2013 WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 CEL Celem niniejszej publikacji jest zapewnienie podstaw

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy ISO/IEC, Część 2

Dyrektywy ISO/IEC, Część 2 Dyrektywy ISO/IEC, Część 2 Reguły dotyczące struktury i redagowania Norm Międzynarodowych Wersja polska Polski Komitet Normalizacyjny grudzień 2014 Dyrektywy ISO/IEC, Część 2 Reguły dotyczące struktury

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 Numer publikacji EA-6/02 WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 CEL Celem niniejszej publikacji jest dostarczenie przez członków

Bardziej szczegółowo

12/2013. Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. germina - Fotolia.com

12/2013. Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. germina - Fotolia.com 12/2013 Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY www.pkn.pl germina - Fotolia.com SPIS TREŚCI 12/2013 OD REDAKCJI 2 Od Redakcji Z ŻYCIA PKN 3 6 7 Konferencja Problematyka

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY

INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY PL0500347 ISSN-1232-5317 INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ INSTITUTE OF ATOMIC ENERGY RAPORT IAE - 92/A BADANIA MATERIAŁOWE NA POTRZEBY ELEKTROWNI I PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO X. Seminarium Naukowo - Techniczne

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul 1 Część I autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Koch Zapewnienie jakości w XX wieku - rys historyczny, definiowanie jakości Kultura wewnątrzzakładowa, podstawy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE OBJĘTE DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA - ROK PRAKTYKI KRAJOWEJ

MATERIAŁY NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE OBJĘTE DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA - ROK PRAKTYKI KRAJOWEJ MATERIAŁY NA URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE OBJĘTE DYREKTYWAMI NOWEGO PODEJŚCIA - ROK PRAKTYKI KRAJOWEJ MAREK ZDANKIEWICZ Urząd Dozoru Technicznego Oddział Katowice PL0800190 Dyrektywy nowego podejścia dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834 13 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834 13.1 WSTĘP W publikacjach na temat systemów jakości rzadko podkreśla się, że głównym powodem ustanowienia międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PREZE TACJA 5 UWAGA! Poniższy materiał opracowany został w formie przewodnika przez: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Fundację Promocji Innowacji i Biuro Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC) Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu Lipiec 2003

Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC) Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu Lipiec 2003 KOMISJA EUROPEJSKA Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC) Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu Lipiec 2003 Ministerstwo Środowiska Lipiec 2003 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność elektromagnetyczna istota problemu i normalizacja

Kompatybilność elektromagnetyczna istota problemu i normalizacja Władysław MOROŃ Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty Kompatybilność elektromagnetyczna istota problemu i normalizacja Streszczenie. Przedstawiono początki i rozwój problematyki zakłóceń, który doprowadził

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004

Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004 Porównanie normy PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych (oryg.) z wycofaną normą PN-EN 12591:2004 HUBERT PECIAKOWSKI ORLEN Asfalt Sp. z o.o. hubert.peciakowski@orlen.pl

Bardziej szczegółowo

Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT, 27 lutego 2015 r./18 lutego 2015 r. Wersja 2

Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT, 27 lutego 2015 r./18 lutego 2015 r. Wersja 2 Norma ESTA Europejska Gwarancja Jakości Zaprawiania Nasion (European Seed Treatment Assurance) System zapewnienia jakości zaprawiania nasion i nasion zaprawianych Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT,

Bardziej szczegółowo

Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181

Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181 Warszawa, maj 2011 r. Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181 Kierownik Laboratorium BadańŚrodowiskowych ZEC DIAGPOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji: historia i stan obecny

Bezpieczeństwo informacji: historia i stan obecny Bezpieczeństwo informacji: historia i stan obecny Autorem tego rozdziału jest dr Bolesław Szomański Wprowadzenie bezpieczeństwo informacji dawniej Problem bezpieczeństwa informacji pojawił się pewnie wtedy

Bardziej szczegółowo

Czy audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego jest tym samym co audyt informatyczny?

Czy audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego jest tym samym co audyt informatyczny? BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 21, 2004 Czy audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego jest tym samym co audyt informatyczny? Krzysztof LIDERMAN Zakład Systemów Komputerowych, Instytut Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001: 2001 KSIĘGA JAKOŚCI EDYCJA 3-2008 Niniejszy dokument jest własnością POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów AQAP Allied Quality Assurance Publications Publikacje państw sprzymierzonych w zakresie zapewnienia jakości AQL Acceptance Quality Level Akceptowany poziom jakości

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie Jakością Materiały szkoleniowe opracowane na podstawie wydawnictwa CIOP pt. Nauka o pracy

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo