PS-04 Programy szkoleń personelu badań nieniszczących

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PS-04 Programy szkoleń personelu badań nieniszczących"

Transkrypt

1 PS-04 Programy szkoleń personelu badań nieniszczących TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8, WARSZAWA tel , fax , Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym rekompilowana bez pisemnej zgody Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

2 Copyright 2014 by Transportowy Dozór Techniczny Autor: Zaopiniował(a): Zatwierdził: mgr inż. Adam Pieńczuk Rada Programowa ds. Certyfikacji Osób (obecnie w składzie Komitetu ds. Ochrony Bezstronności KOB) mgr inż. Andrzej Kolasa Dokument ten nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie do usług certyfikacyjnych. Transportowy Dozór Techniczny zachęca do autoryzowanego zwielokrotniania niniejszej publikacji w całości przez ośrodki szkoleniowe zamierzające wykorzystać ten materiał w celach edukacyjnych oraz dobrych praktyk w obszarach zainteresowań TDT. Ośrodki szkoleniowe, które zamierzają uzyskać pozwolenie do reprodukcji materiału z tej publikacji muszą skontaktować się z TDT listownie lub wykorzystując pocztę elektroniczną. Wniosek o zgodę musi jednoznacznie wyszczególniać: 1) dokument, którego ma ona dotyczyć; 2) gdzie materiał reprodukowany z tej publikacji będzie zamieszczony i w jakim celu będzie wykorzystany; 3) czy dokument zawierający materiał z tej publikacji będzie rozpowszechniany komercyjnie, gdzie będzie rozpowszechniany lub sprzedawany i jaki będzie nakład; 4) inne źródłowe informacje, które mogą być potrzebne TDT do udzielenia zgody. TDT zastrzega sobie prawo do odmówienia zgody bez wyjaśnienia przyczyny. Dokument, w którym będzie reprodukowany materiał z tej publikacji musi zawierać oświadczenie dotyczące potwierdzenia wkładu TDT do tego dokumentu. Pozwolenie dotyczące reprodukcji niniejszego materiału obejmuje tylko to, co zostało zamieszczone w oryginalnym wniosku. Jakiekolwiek odstępstwo od ustalonego w pozwoleniu zakresu jego wykorzystania musi być wcześniej zakomunikowane pisemnie, aby uzyskać dodatkową zgodę. TDT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie jego materiałów w innych dokumentach. Każde naruszenie podanych wyżej warunków uzyskania zgody do reprodukcji lub każde nieautoryzowane wykorzystanie tego materiału jest całkowicie zabronione i będzie skutkować krokami prawnymi. W celu uzyskania zgody lub dalszych informacji należy skontaktować się z: Transportowy Dozór Techniczny ul. Chałubińskiego Warszawa fax: PS-04_ Programy szkoleń personelu badań nieniszczących Strona 2 z 11

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Zakres Wymagania stawiane organizacjom prowadzącym szkolenia Wymagania ogólne System zarządzania organizacji prowadzących szkolenia Plany i programy nauczania Kadra dydaktyczna Warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne Organizacja szkoleń Zasady doboru uczestników Programy szkoleń Szkolenia ogólne Badania radiograficzne (RT) stopień 1, 2 i Badania ultradźwiękowe (UT) stopień 1, 2 i Badania prądami wirowymi (ET) stopień 1, 2 i Badania penetracyjne (PT) stopień 1, 2 i Badania magnetyczno-proszkowe (MT) stopień 1, 2 i Badania wizualne (VT) stopień 1, 2 i Badania magnetyczne lin (MRT) stopień 1, 2 i Szkolenia specjalistyczne związane z sektorami przemysłowymi Wytwarzanie i przetwórstwo metali stopień 1, 2 i Badania przed- i eksploatacyjne urządzeń, obiektów i konstrukcji stopień 1, 2 i Utrzymanie ruchu kolei stopień 1, 2 i Wytwarzanie i eksploatacja urządzeń ciśnieniowych stopień 1, 2 i Wytwarzanie i eksploatacja kolei linowych oraz wyciągów stopień 1, 2 i Dodatkowe szkolenia praktyczne Bibliografia PS-04_ Programy szkoleń personelu badań nieniszczących Strona 3 z 11

4 1. Wprowadzenie Niniejszy dokument został opracowany i ustanowiony przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT) przy współpracy Rady Programowej ds. Certyfikacji Osób (RP) (obecnie w składzie Komitetu ds. Ochrony Bezstronności). Jego celem jest ujednolicenie oraz zachowanie ogólnych standardów szkolenia personelu badań nieniszczących dla przemysłu. Dokument określa minimalne wymagania, jakie powinny zostać zapewnione w zakresie: - organizacji i przebiegu szkoleń dla personelu badań nieniszczących, - doboru wykładowców, - doboru uczestników szkoleń, - minimalnej wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznych, jakie powinni posiąść uczestnicy w trakcie szkolenia. Niniejszy dokument obejmuje programy szkolenia ogólnego personelu badań nieniszczących, programy szkolenia specjalistycznego oraz programy dodatkowych szkoleń praktycznych. Programy szkoleń podczas kursów dla personelu badań nieniszczących określają minimalny zakres wiadomości teoretycznych oraz minimalny czas potrzebny do uzyskania umiejętności praktycznych związanych z wykonywaniem badań nieniszczących wymaganych podczas certyfikacji kompetencji personelu badań nieniszczących zgodnie z programem certyfikacji PRCo-04. Niniejsze programy szkoleń są przeznaczone dla ośrodków prowadzących szkolenia dla personelu badań nieniszczących oraz dla osób wnioskujących o certyfikację. Zastrzegamy możliwość istnienia praw autorskich do niektórych elementów niniejszego dokumentu. TDT nie ponosi odpowiedzialności za identyfikację jakichkolwiek z powyższych praw, o ile mają zastosowanie. 2. Zakres Niniejsze programy szkoleń obejmują badania nieniszczące dla personelu stopnia 1, 2 i 3 w następujących metodach badań, wykorzystywanych w jednym sektorze przemysłowym związanym z jednym lub kilkoma sektorami wyrobów: 1 wytwarzanie i przetwórstwo metali - łączenie sektorów wyrobu: c, f, t, w oraz wp; - metody badań: ET, MT, PT, RT, UT, VT; 2 badania przed- i eksploatacyjne urządzeń, obiektów i konstrukcji - łączenie sektorów wyrobów: c, f, t, w, wp; - metody badań: ET, MT, PT, RT, UT, VT, 3 utrzymanie ruchu kolei - łączenie sektorów wyrobu: c, f, wp lub w, p; - metody badań: ET, MT, PT, UT, VT; 4 wytwarzanie i eksploatacja urządzeń ciśnieniowych - łączenie sektorów wyrobu: c, t, w, wp; - metody badań: ET, MT, PT, RT, UT, VT; 5 wytwarzanie i eksploatacja kolei linowych oraz wyciągów - łączenie sektorów wyrobów: c, f, t, w, wp lub r; - metody badań: ET, MT, PT, RT, UT, VT, MRT, VRT. Niniejsze programy szkoleń dla personelu badań nieniszczących obejmują przeprowadzanie przemysłowych badań nieniszczących. Program ten nie obejmuje zastosowań w dziedzinie medycyny. 3. Wymagania stawiane organizacjom prowadzącym szkolenia 3.1. Wymagania ogólne Szkolenia dla personelu badań nieniszczących mogą być prowadzone przez: - centra kształcenia ustawicznego, - szkoły publiczne i niepubliczne, - ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, - placówki naukowe i naukowo-badawcze, - zakłady pracy, - stowarzyszenia, fundacje, spółki oraz inne osoby prawne i osoby fizyczne, PS-04_ Programy szkoleń personelu badań nieniszczących Strona 4 z 11

5 zwane dalej ośrodkami szkoleniowymi System zarządzania organizacji prowadzących szkolenia Stosuje się ISO/TR 25108, 5 i Plany i programy nauczania Stosuje się ISO/TR 25108, 8 i 14 oraz następujące wymagania dodatkowe. Ośrodek szkolący zobowiązany jest prowadzić następującą dokumentację: - program szkolenia, - dziennik zajęć, - protokoły z przebiegu egzaminów wewnętrznych, - rejestry wydanych zaświadczeń. Program szkolenia powinien zawierać: - założenia organizacyjno-programowe, określające: a. nazwę formy nauczania, b. cel szkolenia, c. zakres tematyczny, d. zasady doboru uczestników, e. czas trwania i sposób organizacji, f. sposób sprawdzania efektów nauczania, - plan szkolenia, określający w szczególności; a. przedmioty nauczania i ich wymiar, b. rozkład zajęć, - program szkolenia poszczególnych zajęć, określający: a. treść nauczania, b. wskazówki metodyczne, c. wykaz literatury, d. wykaz niezbędnych środków dydaktycznych. Dziennik zajęć powinien zawierać: - nazwiska i dane kontaktowe wszystkich uczestników szkolenia, - daty rozpoczęcia, trwania i zakończenia szkolenia, - listę obecności, - wymiar godzin zajęć edukacyjnych, - nazwiska szkoleniowców prowadzących szkolenia poszczególnych uczestników, - tematy zajęć. Szkolenie personelu badań nieniszczących powinno odbywać się zgodnie z programami i wytycznymi zawartymi w punkcie 6 niniejszego dokumentu. Zajęcia prowadzone z oderwaniem od pracy powinny być tak prowadzone, aby czas szkolenia wynosił maksymalnie osiem (8) godzin na dobę z uwzględnieniem przerw i przeciętnie czterdzieści (40) godzin w przeciętnie pięciodniowym (5) tygodniu pracy w przyjętym okresie nieprzekraczającym czterech (4) miesięcy (art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U z póź. zm.)). Zajęcia prowadzone po godzinach pracy, powinny trwać nie dłużej niż cztery (4) godziny dziennie z uwzględnieniem przerw oraz ustaleń art. 131 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U z póź. zm.)). Każde ćwiczenia praktyczne z badań nieniszczących powinno zostać poprzedzone pokazem badania przeprowadzonym przez instruktora szkolenia praktycznego. Po pokazie instruktor przydziela uczestników szkolenia na poszczególne stanowiska badawcze. Programy szkolenia powinny być okresowo weryfikowane oraz w razie potrzeby aktualizowane zgodnie z postępem naukowym, przemysłowym lub technicznym w zakresie spawalnictwa lub w przypadku zmian w programach certyfikacji, do którego odnosi się szkolenie. PS-04_ Programy szkoleń personelu badań nieniszczących Strona 5 z 11

6 3.4. Kadra dydaktyczna Stosuje się ISO/TR 25108, 4, 13 i Warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne Stosuje się ISO/TR 25108, 9, 10, 11 i 12 oraz następujące wymagania dodatkowe. Pomieszczenia, w których prowadzone będą szkolenia muszą spełniać przepisy prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnić warunki sanitarne i bhp umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych. Budynki, w których prowadzone są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne muszą spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz z późn. zm.). Zasady ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz wyposażenia ich w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe i ratownicze muszą być zgodne z obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 nr 178 poz. 1380). Kierujący ośrodkiem szkoleniowym jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w ośrodku, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez ośrodek poza obiektami należącymi do niego. W zakresie tym powinny być spełnione odpowiednio wymagania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 nr 6 poz.69). Ośrodek szkoleniowy jest zobowiązany zapewnić odpowiednie stanowiska i wyposażenie w ilości odpowiadającej liczbie uczestników danego szkolenia. W budynkach i na terenie ośrodka szkoleniowego muszą być przestrzegane ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 nr 169 poz. 1650). 4. Organizacja szkoleń Stosuje się ISO/TR 25108, 7 oraz następujące wymagania dodatkowe. Szkolenia dla personelu badań nieniszczących obejmują wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne. Liczba jednostek szkoleniowych nie może być mniejsza niż zalecana dla poszczególnych stopni, metod oraz sektorów przemysłowych stanowiących podstawę poszczególnych programów szkoleń danej kategorii osób. Szkolenia mogą być prowadzone: - bez oderwania od pracy, - z oderwaniem od pracy, - z częściowym oderwaniem od pracy. Za jedną jednostkę szkoleniową należy przyjąć: - 45 minut w przypadku zajęć z teorii, - 55 minut w przypadku ćwiczeń praktycznych. Do czasu trwania szkolenia należy doliczyć czas niezbędny dla ośrodka szkoleniowego do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym. Zaleca się testowy egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny na oddzielnych stanowiskach egzaminacyjnych dla każdego uczestnika szkolenia. Zakres wewnętrznego egzaminu teoretycznego i praktycznego powinien być zgodny z ustaleniami punktu 6 niniejszego dokumentu. Każdy uczestnik, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia, powinien otrzymać zaświadczenie o jego ukończeniu. Uczestnik szkolenia, ubiegając się w TDT o certyfikację kompetencji personelu badań nieniszczących, musi spełniać co najmniej kryteria zawarte w opisie procesu certyfikacji personelu badań nieniszczących (OPCo-04) oraz programie certyfikacji personelu badań nieniszczących (PRCo-04). 5. Zasady doboru uczestników W szkoleniu może uczestniczyć tylko kandydat, który ma, co najmniej: - ukończone osiemnaście (18) lat, oraz PS-04_ Programy szkoleń personelu badań nieniszczących Strona 6 z 11

7 - wykształcenie zasadnicze zawodowe (zgodnie z art. 11a ust.1 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256 poz z późn. zm.)). Zgodnie z wymaganiami określonymi przez odrębne przepisy, kandydat powinien przedstawić świadectwo o braku przeciwwskazań do wykonywania badań nieniszczących, w tym dokument poświadczający zadawalający stan wzroku zgodnie z PN-EN ISO 9712, 7.4, dla sektora przemysłowego utrzymanie ruchu kolei (sektor 3) zgodnie z UIC Code 960, Zaświadczenie o stanie zdrowia powinno być wydane przez lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno zachowywać ważność w okresie szkolenia. W przypadku szkolenia w zakresie badań radiograficznych należy dodatkowo dostarczyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. prawo atomowe (Dz.U z póź. zm.)). Dla sektora przemysłowego utrzymanie ruchu kolei (sektor 3) wymaganie zawarte w UIC Code 960, uważa się za spełnione, jeżeli kandydat przedstawi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie znajomości techniki kolejowej, wystawione przez pracodawcę lub ośrodek szkoleniowy. Kandydaci posiadający wykształcenie wyższe techniczne odpowiednio w specjalności mechanicznej lub elektrycznej lub związanej z budową i utrzymaniem nawierzchni kolejowej lub budownictwem lądowym nie podlegają szkoleniu teoretycznemu w zakresie techniki kolejowej. 6. Programy szkoleń 6.1. Szkolenia ogólne Stosuje się PN-EN ISO 9712, oraz następujące wymagania dodatkowe. Podane w niniejszym dokumencie minimalne czasy szkolenia dotyczą kandydatów, którzy posiadają wykształcenie średnie techniczne (zgodnie z art. 11a ust.1 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256 poz z późn. zm.)). W przypadku kandydatów, którzy posiadają wykształcenie zawodowe (zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z późn. zm.) lub uniwersyteckie w zakresie innych nauk niż ścisłe, czas szkolenia należy zwiększyć o co najmniej 8 h w zakresie stosownych umiejętności matematycznych, znajomości materiałów i procesów Badania radiograficzne (RT) stopień 1, 2 i 3 metody badań radiograficznych (RT) , 5. Czas szkolenia można ograniczyć do 50% w przypadku, kiedy zakres certyfikacji dotyczy wyłącznie określonej techniki (np. RT z wykorzystaniem wyłącznie radioskopii lub badań radiograficznych na stopień 1 tylko dla jednego sektora związanego z wyrobem) Badania ultradźwiękowe (UT) stopień 1, 2 i 3 metody badań ultradźwiękowych (UT). Dla sektora przemysłowego utrzymanie ruchu kolei (sektor 3) stosuje się wymagania zawarte w tabeli w pkt UIC Code 960 dla metody badań ultradźwiękowych (UT) , Badania prądami wirowymi (ET) stopień 1, 2 i 3 metody badań prądami wirowymi (ET). Dla sektora przemysłowego utrzymanie ruchu kolei (sektor 3) stosuje się wymagania zawarte w tabeli 1 UIC Code 960 dla metody badań prądami wirowymi (ET). PS-04_ Programy szkoleń personelu badań nieniszczących Strona 7 z 11

8 25107, Badania penetracyjne (PT) stopień 1, 2 i 3 metody badań penetracyjnych (PT). Dla sektora przemysłowego utrzymanie ruchu kolei (sektor 3) stosuje się wymagania zawarte w tabeli w pkt UIC Code 960 dla metody badań penetracyjnych (PT) , Badania magnetyczno-proszkowe (MT) stopień 1, 2 i 3 metody badań magnetyczno-proszkowej (MT). Dla sektora przemysłowego utrzymanie ruchu kolei (sektor 3) stosuje się wymagania zawarte w tabeli w pkt UIC Code 960 dla metody badań magnetyczno-proszkowej (MT) , Badania wizualne (VT) stopień 1, 2 i 3 metody badań wizualnych (VT) , Badania magnetyczne lin (MRT) stopień 1, 2 i 3 Minimalny zakres wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych oraz czas szkolenia kandydata powinien być zgodny z wartościami podanymi w tabeli poniżej. Zagadnienia Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3 1 Wprowadzenie, terminologia i historia badań nieniszczących T 1,0 T 2,0 T 2,0 2 Zasady fizyczne, wiedza techniczna oraz zasady bezpieczeństwa T 3,0 T 4,0 T 4,0 3 Wiedza dotycząca wyrobu i możliwości metody T 4,0; P 2,0 T 6,0; P 3,0 T 6,0 4 Aparatura T 1,0; P 3,0 T 3,0; P 1,0 T 6,0 5 Informacje przed badaniem T 1,0; P 1,0 T 1,0; P 1,0 T 2,0 6 Badanie T 3,5; P 2,5 T 5,0; P 3,0 T 7,0 7 Ocena i raportowanie T 1,5; P 1,5 T 3,0; P 2,0 T 5,0 8 Ocena T 1,0 T 1,0 T 1,0 9 Aspekty jakościowe T 2,0; P 3,0 T 2,0; P 1,0 T 2,0; P 3,0 10 Warunki środowiskowe i bezpieczeństwo T 1,0 T 1,0 T 1,0 11 Nowe rozwiązania T 1,0 T 1,0 Całkowity czas szkolenia Szkolenia specjalistyczne związane z sektorami przemysłowymi Kandydaci posiadający już certyfikaty 1 lub 2 stopnia, którzy pragną rozszerzyć zakres swoich kompetencji o nowy sektor przemysłowy, uczestniczą tylko w szkoleniach specjalistycznych związanych z danym sektorem przemysłowym Wytwarzanie i przetwórstwo metali stopień 1, 2 i 3 Minimalny czas szkolenia kandydata powinien być zgodny z wartościami podanymi w tabeli poniżej. PS-04_ Programy szkoleń personelu badań nieniszczących Strona 8 z 11

9 Zagadnienia Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3 1 Technologia wytwarzania części i zespołów T 1,0 T 2,0 T 2,0 2 Zakres badań T 3,0; P 8,0 T 8,0; P 16,0 T 8,0 3 Specjalne techniki badań T 4,0; P 24,0 T 3,0; P 8,0 T 4,0; P 4,0 4 Specjalne metody T 3,0; P 8,0 T 2,0 P 4, Badania przed- i eksploatacyjne urządzeń, obiektów i konstrukcji stopień 1, 2 i 3 Minimalny czas szkolenia kandydata powinien być zgodny z wartościami podanymi w tabeli poniżej. Zagadnienia Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3 1 Technologia wytwarzania części i zespołów T 1,0 T 2,0 T 2,0 2 Zakres badań T 3,0; P 8,0 T 8,0; P 16,0 T 8,0 3 Specjalne techniki badań T 4,0; P 24,0 T 3,0; P 8,0 T 4,0; P 4,0 4 Specjalne metody T 3,0; P 8,0 T 2,0 P 4, Utrzymanie ruchu kolei stopień 1, 2 i 3 Minimalny zakres i tematyka wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych powinien być zgodny z UIC Code 960, załącznik B. Minimalny czas szkolenia kandydata dla poszczególnych metod badań nieniszczących powinien być zgodny z wartościami podanymi w tabelach poniżej. Łączenie szkoleń specjalistycznych dla różnych metod badań nieniszczących może zostać dokonane z następującym ograniczeniem łącznego wymaganego czasu szkolenia: - dwie metody badań redukcja łącznego czasu o 25%, - trzy metody badań redukcja łącznego wymaganego czasu o 33%, - cztery metody badań redukcja łącznego wymaganego czasu o 50%. Badania ultradźwiękowe (UT) Temat Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3 1 T 1,0 T 2,0 T 2,0 2 T 5,0; P 16,0 T 8,0; P 16,0 T 8,0 3 T 2,0; P 24,0 T 3,0; P 8,0 T 4,0; P 8,0 4 T 3,0; P 8,0 T 2,0 P 8,0 Badania magnetyczno-proszkowe (MT) Temat Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3 1 T 1,0 T 2,0 T 2,0 2 T 2,0; P 5,0 T 1,0; P 6,0 T 6,0 3 T 2,0; P 6,0 T 2,0; P 2,0 T 4,0; P 6,0 4 T 1,0; P 2,0 T 2,0 P 6,0 PS-04_ Programy szkoleń personelu badań nieniszczących Strona 9 z 11

10 Badania penetracyjne (PT) Temat Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3 1 T 1,0 T 2,0 T 2,0 2 T 2,0; P 5,0 T 1,0; P 6,0 T 6,0 3 T 2,0; P 6,0 T 2,0; P 2,0 T 4,0; P 6,0 4 T 1,0; P 2,0 T 2,0 P 6,0 Badania wizualne (VT) Temat Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3 1 T 1,0 T 2,0 T 2,0 2 T 2,0; P 5,0 T 1,0; P 6,0 T 6,0 3 T 2,0; P 6,0 T 2,0; P 2,0 T 4,0; P 6,0 4 T 1,0; P 2,0 T 2,0 P 6, Wytwarzanie i eksploatacja urządzeń ciśnieniowych stopień 1, 2 i 3 Minimalny czas szkolenia kandydata powinien być zgodny z wartościami podanymi w tabeli poniżej. Zagadnienia Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3 1 Technologia wytwarzania części i zespołów T 1,0 T 2,0 T 2,0 2 Zakres badań T 3,0; P 8,0 T 8,0; P 16,0 T 8,0 3 Specjalne techniki badań T 4,0; P 24,0 T 4,0; P 8,0 T 4,0; P 8,0 4 Specjalne metody T 2,0; P 8,0 T 2,0 P 8, Wytwarzanie i eksploatacja kolei linowych oraz wyciągów stopień 1, 2 i 3 Minimalny czas szkolenia kandydata powinien być zgodny z wartościami podanymi w tabeli poniżej. Zagadnienia Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3 1 Technologia wytwarzania części i zespołów T 1,0 T 2,0 T 2,0 2 Zakres badań T 5,0; P 16,0 T 8,0; P 16,0 T 8,0 3 Specjalne techniki badań T 2,0; P 24,0 T 4,0; P 8,0 T 4,0; P 8,0 4 Specjalne metody T 2,0; P 8,0 T 2,0 P 8, Dodatkowe szkolenia praktyczne Dodatkowe szkolenia praktyczne mogą być prowadzone tylko w zakładach pod nadzorem ośrodków szkoleniowych. Program takich szkoleń powinien koncentrować się na praktycznych rozwiązaniach często występujących podczas badań problemów. Program takiego szkolenia musi zostać każdorazowo zatwierdzony przez ośrodek szkoleniowy z TDT. Brak takiego zatwierdzenia będzie skutkował jego nie uznaniem w procesie certyfikacji. Minimalny czas trwania takiego szkolenia dla poszczególnych stopni oraz metod został podany w tabeli poniżej. Metoda Szkolenie [miesiące] Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3 ET badania prądami wirowymi 1,5 4,5 9,0 PS-04_ Programy szkoleń personelu badań nieniszczących Strona 10 z 11

11 MT badania magnetyczno-proszkowe 0,5 1,5 6,0 MRT badania magnetyczne lin 0,5 1,5 6,0 PT badania penetracyjne 0,5 1,5 6,0 RT badania radiograficzne 1,5 4,5 9,0 UT badania ultradźwiękowe 1,5 4,5 9,0 VT badania wizualne 0,5 1,5 6,0 7. Bibliografia [1] PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczące. Kwalifikacje i certyfikacja personelu badań nieniszczących. [2] PN-EN :2006 Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych. Liny. Część 8: Badania magnetyczne lin (MRT). [3] UIC Code 960 Qualification and certification of personnel responsible for the non-destructive testing of rolling stock components and assemblies in the course of maintenance operations (International Union of Railways, O, 2 nd edition, December 2001). [4] CEN-ISO/TR Non-destructive testing Guidelines for NDT training syllabuses. [5] CEN-ISO/TR Non-destructive testing Guidelines for NDT personnel training organizations. PS-04_ Programy szkoleń personelu badań nieniszczących Strona 11 z 11

PS-04 Programy szkoleń personelu badań nieniszczących

PS-04 Programy szkoleń personelu badań nieniszczących UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8, 00-613 WARSZAWA tel. +48 22 490 29 02, fax. +48 22 830 00 62, e-mail: info@tdt.pl PS-04 Programy szkoleń personelu badań nieniszczących Dokument ten nie może być wykorzystywany przez

Bardziej szczegółowo

PS-05 Programy szkoleń zaplataczy i zalewaczy

PS-05 Programy szkoleń zaplataczy i zalewaczy PS-05 Programy szkoleń zaplataczy i zalewaczy TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa tel. +48 22 490 29 02, fax. +48 22 830 00 62, e-mail: info@tdt.pl Żadna część niniejszej

Bardziej szczegółowo

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Anna Sędek, Janusz Czuchryj Instytut Spawalnictwa Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym,

Bardziej szczegółowo

Informator Certyfikacja personelu NDT

Informator Certyfikacja personelu NDT Strona: 1 z 9 Niniejszy informator określa sposób postępowania oraz warunki jakie musi spełnić kandydat aby uzyskać certyfikat kompetencji w danej metodzie NDT, stopniu i sektorze. Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010 A. Sędek, J. Czuchryj NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym, którego wynik nie moŝe być w pełni sprawdzony przez

Bardziej szczegółowo

zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE (PED) i 2014/29/UE (SPV)

zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE (PED) i 2014/29/UE (SPV) PROz-16 Program uprawniania osób wykonujących połączenia nierozłączne zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE (PED) i 2014/29/UE (SPV) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIENIA CERTYFIKATU

WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIENIA CERTYFIKATU WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIENIA CERTYFIKATU A. DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA / OSOBY CERTYFIKOWANEJ Kandydatem jest osoba certyfikowana. B. ZLECENIODAWCA / PŁATNIK Zleceniodawcą / płatnikiem podmiot lub osoba samozatrudniona,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OSOBY Nr AC 195

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OSOBY Nr AC 195 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ OSOBY Nr AC 195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 10 października 2017 r. AC 195 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO. mgr inŝ. Łukasz Antolik email: lantolik@ikolej.

BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO. mgr inŝ. Łukasz Antolik email: lantolik@ikolej. BADANIA NIENISZCZĄCE I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SZYNOWEGO email: lantolik@ikolej.pl Program prezentacji 1. Wymagania dla personelu badań nieniszczących w sektorze Utrzymanie Ruchu

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn Operator koparko ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU

WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU Jednostka Certyfikująca Personel Badań Nieniszczących TÜV Rheinland WNIOSEK CERTYFIKACYJNY CERTYFIKACJA PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU A. DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA / OSOBY

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

i nastawiaczy zgrzewania oporowego PS-03 Programy szkoleń operatorów urządzeń spawalniczych

i nastawiaczy zgrzewania oporowego PS-03 Programy szkoleń operatorów urządzeń spawalniczych PS-03 Programy szkoleń operatorów urządzeń spawalniczych i nastawiaczy zgrzewania oporowego TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

TRYB I PROCEDURA OPINIOWANIA DO REALIZACJI PROGRAMÓW

TRYB I PROCEDURA OPINIOWANIA DO REALIZACJI PROGRAMÓW TRYB I PROCEDURA OPINIOWANIA DO REALIZACJI PROGRAMÓW KURSÓW PEDAGOGICZNYCH DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Marketing internetowy. W związku z powyższym zapraszamy instytucje

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK CERTYFIKACYJNY CERTYFIKACJA PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

WNIOSEK CERTYFIKACYJNY CERTYFIKACJA PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH WNIOSEK CERTYFIKACYJNY CERTYFIKACJA PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH A. DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA / OSOBY CERTYFIKOWANEJ Dane osobowe...... nazwisko, imię tytuł Adres...... ulica, numer domu kod pocztowy,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 31, 28 580 32, fax 285 80 31 Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5 tel. : (61) 653 66 36 64-600 Oborniki Wlkp. fax.: (61) 653 66 31 e-mail: poob@praca.gov.pl www.pup.oborniki.info CAZ.2413.16.2015.mz Oborniki, dn. 01.07.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W CZĘSTOCHOWIE ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nowa forma pozaszkolnego kształcenia ustawicznego

Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nowa forma pozaszkolnego kształcenia ustawicznego Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nowa forma pozaszkolnego kształcenia ustawicznego Jarosław Mrozek KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPCo-04 Opis procesu certyfikacji personelu badań nieniszczących

OPCo-04 Opis procesu certyfikacji personelu badań nieniszczących UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8, 00-613 WARSZAWA tel. +48 22 490 29 02, fax. +48 22 830 00 62, e-mail: info@tdt.pl OPCo-04 Opis procesu certyfikacji personelu badań nieniszczących Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Lębork, dnia 29.04.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Wizaż i stylizacja paznokci. W związku z powyższym zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku 11-500 Giżycko ul. Sikorskiego 3 tel. fax. 087 428 3444

Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku 11-500 Giżycko ul. Sikorskiego 3 tel. fax. 087 428 3444 Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku 11-500 Giżycko ul. Sikorskiego 3 tel. fax. 087 428 3444 www.medyk.gizycko.pl sekretmsz@wp.pl REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKACYJNEGO DLA KIEROWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 31, 28 580 32, fax 285 80 31 Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Droga do zatrudnienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. OFERTA SZKOLENIOWA

Projekt Droga do zatrudnienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. OFERTA SZKOLENIOWA Projekt Droga do zatrudnienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... (pieczątka instytucji) Załącznik nr 1 OFERTA SZKOLENIOWA I. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2015

Zarządzenie nr 8/2015 Zarządzenie nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie Kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data ogłoszenia: 2017-07-14 Biłgoraj, dn. 14.07.2017r. Termin składania ofert: 2017-08-4 12:00 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Niniejszym informujemy, że zamierzamy zlecić w trybie bez przetargowym - zamówienie

Bardziej szczegółowo

(załącznik nr 1) Tryb wyboru instytucji szkoleniowych (załącznik nr 2)

(załącznik nr 1) Tryb wyboru instytucji szkoleniowych (załącznik nr 2) KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZIELONEJ GÓRZE W 2013 ROKU Postanowienia ogólne 1 Niniejsze kryteria

Bardziej szczegółowo

Białystok, 18 lutego 2013 r. Wydział Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego

Białystok, 18 lutego 2013 r. Wydział Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego Białystok, 18 lutego 2013 r. Definicja kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową

Bardziej szczegółowo

KURS SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG 135

KURS SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG 135 Projekt Aktywizacja Praca II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego O F E R T A na przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-02 Program certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

TARBONUS. 22. Szkolenia z zakresu bhp

TARBONUS. 22. Szkolenia z zakresu bhp 22. Szkolenia z zakresu bhp 22.1. Przepisy ogólne Szczegółowe dane dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp od dnia 1 lipca 2005 r. zawiera rozporządzenie MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. poz. 1860 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie Dz.U.11.44.233 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie (Dz. U. z dnia 1 marca 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. Kraków, styczeń 2008 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o.

- W Z O R C O W Y. Kraków, styczeń 2008 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Kraków, styczeń 2008 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE METOD PROWADZENIA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Opracował:

Bardziej szczegółowo

KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY

KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY szkolenia@ottima-plus.com.pl www.ottima-plus.com.pl. Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w zakresie: KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ZMIANY: -

Bardziej szczegółowo

b) miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych (charakterystyka warunków lokalowych),

b) miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych (charakterystyka warunków lokalowych), Informacje o organizacji kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży lub instruktażowego dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r.

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. mgr inż. Barbara Kutkowska doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul.

Bardziej szczegółowo

PS-02 Programy szkoleń spawaczy

PS-02 Programy szkoleń spawaczy PS-02 Programy szkoleń spawaczy TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8, 00-613 WARSZAWA tel. +48 22 490 29 02, fax. +48 22 830 00 62, e-mail: info@tdt.pl Żadna część niniejszej publikacji nie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie Dziennik Ustaw Nr 44 2958 Poz. 233 233 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Na podstawie art. 68a ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY Na podstawie art. 35 Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. )

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U.2012.186 2012.11.07 zm. Dz.U.2012.1152 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Organizatorem kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U.2012.186 2012.11.07 zm. Dz.U.2012.1152 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y DANE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ SKŁADAJĄCEJ OFERTĘ SZKOLENIOWĄ: 1. Nazwa instytucji szkoleniowej... 2. Adres...... 3. Telefon... faks.... 4. E-mail.... 5.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

z dnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Projekt z dnia 6 czerwca 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI NA SZKOLENIE AUDYTOR/AUDYTOR WIODĄCY, AUDYTOR WEWNĘTRZNY LUB KIEROWNIK DS. DOBRYCH PRAKTYK HIGIENICZNYCH ORAZ PROCEDUR OPARTYCH NA ANALIZIE ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTACH

Bardziej szczegółowo

Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert 22. 12. 2016 Nazwa zamawiającego Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego Zbigniew Poszyler w Poznaniu (PCKZ) ul. Dąbrowskiego 75/15 60-523 Poznań Numer

Bardziej szczegółowo

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.1. Informacje ogólne 12.2. Szkolenie wstępne 12.2.1. Instruktaż ogólny 12.2.2. Instruktaż stanowiskowy 12.3. Szkolenie okresowe 12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.4. Adaptacja programów ramowych

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą

O F E R T A. na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Projekt Aktywizacja Praca II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego O F E R T A na przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2) Dziennik Ustaw Nr 53 4798 Poz. 314 314 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2) Na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie

STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXIII/120/2016 RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku STATUT OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki odbywania przygotowania zawodowego dorosłych zatwierdzony przez Powiatową Radę Zatrudnienia POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N określający warunki odbywania przygotowania zawodowego dorosłych zatwierdzony przez Powiatową Radę Zatrudnienia POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N określający warunki odbywania przygotowania zawodowego dorosłych zatwierdzony przez Powiatową Radę Zatrudnienia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Żuraw stacjonarny kat. II Ż.... 2. Adres instytucji szkoleniowej:

O F E R T A. na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Żuraw stacjonarny kat. II Ż.... 2. Adres instytucji szkoleniowej: Projekt Aktywizacja Praca II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego O F E R T A na przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo

Bardziej szczegółowo

Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Badania nieniszczące połączeń spawanych Nazwa modułu w języku angielskim Non-destructive

Bardziej szczegółowo

Regulamin. organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze

Regulamin. organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze Regulamin organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs będący pozaszkolną

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolenia RPDS /16

Oferta szkolenia RPDS /16 Oferta szkolenia RPDS.10.000-02-0004/16 Usługa trenerska dla kursu informatycznego ECDL Akademia kompetencji kursy informatyczne i językowe dla osób dorosłych z woj. dolnośląskiego I. DANE DOTYCZĄCE INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI ORAZ ZALICZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI ORAZ ZALICZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH REGULAMIN ORGANIZACJI ORAZ ZALICZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH 1 1. Regulamin organizacji i zaliczania egzaminów na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych w Centrum Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i Załącznik 1 Opis szkoleń: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie bezrobotnych do zatrudnienia na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.

Bardziej szczegółowo

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO I stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego Program nr 542 wpisany do Banku Programów 1 września 2010 r. RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.) Art. 237 2 Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany zapewnić uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dla 10 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego (CPV 80530000-8) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wspólna norma (EN-ISO) kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących EN ISO-9712 - czerwiec 2012

Pierwsza wspólna norma (EN-ISO) kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących EN ISO-9712 - czerwiec 2012 Wstęp. Pierwsza wspólna norma (EN-ISO) kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących EN ISO-9712 - czerwiec 2012 Marek Dobrowolski Warszawa Na poprzedniej konferencji KKBR 2011 przedstawiono

Bardziej szczegółowo

KURS POCZĄTKOWY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

KURS POCZĄTKOWY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KURS POCZĄTKOWY DLA KANDYDATÓW NA DORADCĘ DS. BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH O firmie OTTIMA plus Sp. z o. o. prowadzi działalność związaną z doradztwem w obszarze kolejowym. Realizuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra. Przy organizacji kursów, których programy określone są szczególnymi

zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra. Przy organizacji kursów, których programy określone są szczególnymi IRP-AM-270-1/2013 Zasady oraz kryteria wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone lub powierzone przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

2. Wstępny termin szkolenia to: 9 maja 2016 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia.

2. Wstępny termin szkolenia to: 9 maja 2016 roku. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szkolenia. Tuchola, dnia 14.04.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, Plac Wolności 23, 89 500 Tuchola kieruje zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy na realizację szkolenia pn. spawanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Oleśnica, 16.10.2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Problematyka podziału praktycznej nauki zawodu Formy: - zajęcia praktyczne - praktyka zawodowa Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MEN z r. 1

Rozporządzenie MEN z r. 1 Rozporządzenie MEN z 18.11.2017 r. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Metodyka szkolenia. Rodzaje szkoleń w zakresie BHP. wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy), okresowe. materiały szkoleniowe

Metodyka szkolenia. Rodzaje szkoleń w zakresie BHP. wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy), okresowe. materiały szkoleniowe Metodyka szkolenia materiały szkoleniowe Rodzaje szkoleń w zakresie BHP wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy), okresowe 1 Metodyka szkolenia wstępnego: Instruktaż, czyli udzielanie instrukcji, instruowanie,

Bardziej szczegółowo

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do sprawnego i bezpiecznego wykonywania prac podwodnych.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do sprawnego i bezpiecznego wykonywania prac podwodnych. Wersja ujednolicona części organizacyjnej Programu kursu specjalistycznego dla nurków MSWiA wykonujących prace podwodne w zakresie ratownictwa zatwierdzonego 3 kwietnia 2009 r. I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Odzieżowo -Włókienniczych w Lublinie

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Odzieżowo -Włókienniczych w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Odzieżowo -Włókienniczych w Lublinie ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest

Bardziej szczegółowo

W-04/IS-70, wydanie XI

W-04/IS-70, wydanie XI - Gliwice - ANB PROGRAM CERTYFIKACJI PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH W-04/IS-70, wydanie XI Gliwice, Styczeń 2017r. Opracował: dr inż. Michał Kubica Zatwierdził: dr inż. Eugeniusz Szczok Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa Ośrodek Certyfikacji Adres: tel. ++(48-32) 3358212 ul. Bł. Czesława 16-18 fax ++(48-32) 3358298 44-100 GLIWICE e-mail:is@is.gliwice.pl Opis procesu certyfikacji personelu Październik 2013 Formularz FO-26 1. WSTĘP Instytutu

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeostwo. SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeostwo. SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeostwo. SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP Ireneusz Pawlik USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Szkolenie art. 237 2-5 art. 237.3 Nie wolno dopuścid pracownika do pracy, do której wykonywania

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje personelu wykonującego i nadzorującego procesy dekontaminacji. wwww.shl.org.pl

Kwalifikacje personelu wykonującego i nadzorującego procesy dekontaminacji. wwww.shl.org.pl Kwalifikacje personelu wykonującego i nadzorującego procesy dekontaminacji Mgr Elżbieta Kutrowska Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej Nauka Cel Stowarzyszenia Wymiana doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących Tekst projektu PN EN-ISO 9712 Wprowadzenie Zakres normy UWAGA 1 UWAGA 2 UWAGA 3 UWAGA 4

Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących Tekst projektu PN EN-ISO 9712 Wprowadzenie Zakres normy UWAGA 1 UWAGA 2 UWAGA 3 UWAGA 4 Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących Tekst projektu PN EN-ISO 9712 Wprowadzenie Norma EN-ISO 9712:201 zastąpiła ostatnią wersję EN 47:2008. Obie normy dostępne są w językach oryginału

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG w Radomiu, ul. Śniadeckich 5 REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG w Radomiu, ul. Śniadeckich 5 REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG w Radomiu, ul. Śniadeckich 5 REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO Radom 2015 I. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zagadnienia dotyczące

Bardziej szczegółowo

ILAC-R7:09/2009. Zasady stosowania Znaku ILAC MRA

ILAC-R7:09/2009. Zasady stosowania Znaku ILAC MRA Zasady stosowania Znaku ILAC MRA Prawa autorskie ILAC 2009 Organizacje zamierzające wykorzystać niniejszą publikację w celach związanych z edukacją, normalizacją, akredytacją, dobrą praktyką w ocenie zgodności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNIE KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNIE KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNIE KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: 1. Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Karta oceny instytucji szkoleniowej i złożonych Warunków przeprowadzenia szkolenia dla realizacji szkolenia

Karta oceny instytucji szkoleniowej i złożonych Warunków przeprowadzenia szkolenia dla realizacji szkolenia CAZ-271-2/WR/2015 Karta oceny instytucji szkoleniowej i złożonych Warunków przeprowadzenia szkolenia dla realizacji szkolenia Nazwa szkolenia...małą PRZEDSIĘBIOCZOŚĆ... Lp. Rodzaj kryterium Instytucja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o kursie 1

ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o kursie 1 REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH im. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W CZĘSTOCHOWIE ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o kursie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZASADY I KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

Bardziej szczegółowo