ANKIETA REKRUTACYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANKIETA REKRUTACYJNA"

Transkrypt

1 ANKIETA REKRUTACYJNA OSOBY ZAINTERESOWANEJ UDZIAŁEM W PROJEKCIE SYSTEMOWYM POMOCNA DŁOO GOPS WIŚNIEW Instrukcja wypełniania ankiety : 1. Swoją odpowiedź prosimy zakreślid krzyżykiem, 2. W miejscach do tego przeznaczonych prosimy o wpisanie wymaganych informacji. CHARAKTERYSTYKA OSOBY ZAINTERESOWANEJ UDZIAŁEM W PROJEKCIE Dane osobowe Imię i nazwisko: Data urodzenia: Miejsce zamieszkania:.. Tel. kontaktowy: Numer PESEL.. Pracownik socjalny Płed: Kobieta Mężczyzna Liczba osób w rodzinie:..., w tym dzieci (liczba i wiek):. Wykształcenie: podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe ( jakie?). średnie ogólnokształcące średnie zawodowe (jakie?)... pomaturalne (jakie?). policealne (jakie?) wyższe (jakie?)

2 Staż pracy: bez stażu do 1 roku powyżej 20 lat pracy Doświadczenie zawodowe Ostatnie miejsce pracy Zawód wykonywany.. Ukooczone kursy:.. Uprawnienia: Status na rynku pracy: 1. Czy jest Pan/Pani zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy? (od..... miesięcy) 2. Jeżeli tak, to czy jest Pan/Pani osobą długotrwale bezrobotną? (tj. w okresie 24 miesięcy był/a Pan/ni zarejestrowany/a jako osoba bezrobotna w PUP przez okres co najmniej 12 miesięcy) 3. Czy pobiera Pan/Pani zasiłek dla bezrobotnych? 4. Czy jest Pan/Pani osobą nieaktywną zawodowo? 5. Czy jest Pan/Pani osobą uczącą się lub kształcącą?

3 6. Czy jest Pan/Pani osobą zatrudnioną? 7. Jeżeli tak, to czy jest Pan/Pani : Dane dodatkowe rolnikiem osobą samo zatrudnioną, osobą zatrudnioną w mikroprzedsiębiorstwie, osobą zatrudnioną w małym lub średnim przedsiębiorstwie, osobą zatrudnioną w dużym przedsiębiorstwie, osobą zatrudnioną w innej formie (w jakiej?) 1. Czy istnieje koniecznośd zapewnienia opieki nad: dziedmi do lat 7 osobą zależną (starszą) nie dotyczy 2. Czy jest Pan/i osobą niepełnosprawną? (*osoba musi posiadad ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) 3. Czy korzysta Pan/ni ze świadczeo pomocy społecznej? (*dotyczy każdej formy wsparcia świadczeo zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych z OPS) 4. Jeżeli tak, to z jakiej formy pomocy :. 5. Jakie metody poszukiwania pracy uważa Pan/Pani za najskuteczniejsze? poprzez Powiatowy Urząd Pracy poprzez ogłoszenia prasowe poprzez ogłoszenia w Internecie poprzez bezpośrednie wizyty u pracodawców poprzez rodzinę i znajomych inne (jakie?)

4 6. Czy w przeciągu ostatnich 3 miesięcy samodzielnie dostarczył Pan/Pani ofertę pracy potencjalnemu pracodawcy (CV i list motywacyjny)? 7. Co dla Pana/Pani jest największą przeszkodą w podjęciu zatrudnienia na otwartym rynku pracy? (proszę zaznaczyd maksymalnie 3 odpowiedzi) nieodpowiedni poziom wykształcenia nieodpowiedni kierunek wykształcenia niskie kwalifikacje zawodowe nieodpowiednie kwalifikacje zawodowe brak doświadczenia zawodowego brak specyficznych umiejętności np. prawo jazdy kat. B i C, obsługa komputera brak umiejętności poruszania się po rynku pracy brak motywacji do podjęcia pracy ograniczony dostęp do informacji o ofertach pracy problemy w kontaktach z potencjalnym pracodawcą koniecznośd opieki nad dzieckiem koniecznośd opieki nad osobą starszą inne (jakie?) 8. Motywy przystąpienia do projektu : chęd podniesienia poziomu wiedzy i podwyższenia kwalifikacji, chęd nabycia wiedzy z zakresu edukacji, chęd nabycia, podniesienia kompetencji i umiejętności społecznych, chęd nabycia, podniesienia kompetencji i umiejętności zawodowych, chęd zmiany swojego życia, sytuacji społecznej i zawodowej, chęd zaplanowania swojej przyszłości, możliwośd poprawy stanu zdrowia (fizycznego i psychicznego), nabycie umiejętności do wejścia na rynek pracy, inne (jakie?)..

5 OCZEKIWANIA KANDYDATÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE 1. Z jakich instrumentów aktywizacji zawodowej i edukacyjnej chciałby Pan/Pani skorzystad w najbliższym czasie? uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej konsultacje doradcy zawodowego (warsztaty aktywnych metod poszukiwania pracy) sfinansowanie zajęd szkolnych celem uzupełnienia wykształcenia sfinansowanie zajęd w ramach uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego sfinansowanie zajęd (kursów, szkoleo) w ramach zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową (podniesienie kwalifikacji zawodowych) 2. Z jakich instrumentów aktywizacji zdrowotnej chciałby Pan/Pani skorzystad w najbliższym czasie? sfinansowanie badao w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia sfinansowanie terapii psychologicznej lub psychospołecznej sfinansowanie programu korekcyjno edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego 3. Z jakich instrumentów aktywizacji społecznej chciałby Pan/Pani skorzystad w najbliższym czasie? wsparcie i aktywizacja rodziny przez asystenta rodziny zaangażowanie w wolontariat uczestnictwo w grupie samopomocowej udział w treningach kompetencji i umiejętności społecznych poradnictwo specjalistyczne, interwencji kryzysowej oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach celem powrotu na rynek pracy poradnictwo indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych

6 4. W jakim kursie/szkoleniu chciałby Pan/Pani bezpłatnie uczestniczyd celem podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych? kurs komputerowy handel / sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej w zakresie obsługi programu magazynowo-hurtowego WF MAG podstawowe elementy i zasady wizażu księgowośd fryzjerstwo manicure pedicure kucharz małej gastronomi ogrodnik stylista paznokci asystent osoby niepełnosprawnej opiekunka dziecięca opiekun osoby starszej językowy (jaki?).. prawo jazy kat. B prawo jazdy kat. C (jeżeli ma się ukooczony kurs kat. B) kierowca wózków widłowych przewóz towarów niebezpiecznych kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym operator koparko - ładowarki obsługa stacji paliw napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG spawanie inny (jaki?).. UWAGI KANDYDATA:

7 Ja niżej podpisany/a oświadczam, że : 1. Dane zawarte w ankiecie rekrutacyjnej są zgodne z prawdą. 2. Oświadczam, że spełniam kryterium kwalifikowalności do udziału w projekcie, 3. Oświadczam, ze jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie informacji niezgodnych z prawdą. 4. Zostałem/am poinformowany o planowanych działaniach w Projekcie oraz jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 5. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym mającym określid moje predyspozycje, umiejętności, oczekiwania do udziału w projekcie. 6. Mam świadomośd, iż zawarte w Projekcie formy aktywnej integracji, w których będę brał udział mogą odbywad się w miejscowości innej od mojego miejsca zamieszkania. 7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami Regulaminem uczestnictwa w projekcie Pomocna dłoo w 2009r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 7/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie z dnia roku i akceptuję je. 8. Wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym, które odbędzie się 6 miesięcy po zakooczeniu udziału w projekcie. 9. Wyrażam dobrowolnie zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). do celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji, realizacji projektu oraz w przyszłości, pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości, pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania.... data i czytelny podpis osoby biorącej udział w badaniu ankietowym

8 WYPEŁNIAJĄ PRACOWNICY GOPS WIŚNIEW POTWIERDZENIE SPEŁNIEANIA WYMOGÓW FORMALNYCH UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM POMOCNA DŁOO Pan/i. ur. zam... spełnia nie spełnia wymogów zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Pomocna dłoo Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie w ramach PO KL współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach europejskiego Funduszu Społecznego.. (data i podpis pracownika socjalnego)

9 OPINIIA KWALIFIKACYJNA KOMISJI REKRUTACYJNEJ Pozytywna, w tym: Zakwalifikowad do udziału w projekcie Wpisad na listę rezerwową Negatywna Podpisy komisji rekrutacyjnej : 1... (podpis Koordynatora Kierownika GOPS) 2.. (podpis pracownika socjalnego) 3. (podpis pracownika socjalnego) Wiśniew, dnia.. Uzasadnienie komisji rekrutacyjnej :

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 TMS AUDIT 36-001 Trzebownisko 928 B e-mail: tmsaudit@gmail.com www.tmsaudit.pl Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 do

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:... KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok w..... Nr PESEL Nr NIP Wiek w latach:... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami. Strona1 Projekt Niepełnosprawni też są ważni!!! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie Numer wniosku (wypełnia szkoła Teddy Bear) ANL - / 13 Formularz zgłoszeniowy do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego organizowanym w ramach projektu Angielski na luzie, krok po kroku cierpliwie

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r. KAPITAł. KAPITAŁ LU ZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI... Zarządzenie Nr 20/2014 yrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2014r. W sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku Załącznik do Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ZASADY SZCZEGÓLNE PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSKIEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 387 05 65, 387 11 38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514 REGON 932104821......

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę II edycja, 2014

Bardziej szczegółowo

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN*

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN* Poddębice,. KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN* Częśd 1. Wypełnia kandydat 1. Imię i nazwisko... 2. Data urodzenia. 3. PESEL.. 4. Adres zamieszkania 5. Telefon. 6. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa

Ankieta zgłoszeniowa Projekt,,Powrót kobiet na rynek pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i rekrutacji oraz udzielania wsparcia Ankieta zgłoszeniowa do udziału w projekcie Powrót kobiet na rynek pracy realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie o numerze POKL.01.05.00-00-004/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009 ROKU

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-78 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

3. Projekt swym zasięgiem obejmuje województwo dolnośląskie, śląskie i warmińsko-mazurskie.

3. Projekt swym zasięgiem obejmuje województwo dolnośląskie, śląskie i warmińsko-mazurskie. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Gościnni sprawni niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie

UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ul. Wolności 12 09-100 Płońsk Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną Dane

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo