PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 SIWZ Zadanie: PRZEBUDOW A I REMONT BLOKÓW OPERACYJNYCH I CENT RALNEJ STERYLIZACJI W SZPIT ALU W OJEW ÓDZKIM NR 2 im. ŚW IĘT EJ JADW IGI KRÓLOW EJ W RZESZOW IE Przebudowa i remont bloków operacyjnych i centralnej sterylizacji podyktowana jest koniecznością dostosowania szpitala do wymogów organizacyjnych określonych dla centrów urazowych ( ustawy o Państwowym Ratownictwie Medyczny - Dz.U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm. ) oraz wymogów jakie powinien spełniać nowoczesny blok operacyjny i centralna sterylizacja pod kątem funkcjonalnym i sanitarnym wynikających z wszelkich przepisów prawnych w tym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 1. Przebudową i remontem objęte będą dwa zadania: Zadanie I 1.2. Istniejący blok operacyjny dorosłych o ośmiu salach operacyjnych zintegrowanych w ramach wydzielonej strukturalnie jednostki szpitala, zlokalizowany na wysokim parterze bloków B i C, połączony wewnętrzną komunikacją ( klatką schodową ) ze śluzą szatniową personelu na niskim parterze. ( śluza szatniowa wyłączona jest z zakresu przedmiotowych prac ) - powierzchnia netto bloku 1230m2 ( w tym korytarze 387m2 ). Aktualnie blok złożony jest z sal operacyjnych o profilu: chirurgicznym ogólnym -2 sale, neurochirurgicznym -2 sale, ginekologicznym - 2 sale, ortopedycznym -2 sale Dodatkowo na potrzeby centrum urazowego Szpital musi dysponować jedną salą operacyjną o stałej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom urazowym, Docelowo w skład bloku operacyjnego dorosłych powinny wchodzić pomieszczenia: - 9 sal operacyjnych o profilu jw., - pokoje przygotowania pacjentów, - pomieszczenia przygotowania lekarzy, - pomieszczenie przygotowania materiałów do sterylizacji wyposażone w destylatorkę, myjnie narzędzi dla 9 sal ( zlewozmywaki ) oraz mały sterylizator parowy, - pomieszczenia socjalne: pokoje kierownika, oddziałowej i pielęgniarek, - węzły sanitarne personelu dla mężczyzn i kobiet, - pomieszczenia magazynowe czyste ( 5 magazyny ): na nici i środki opatrunkowe, na sterylne narzędzia, na sterylne zestawy ( obłożenia sal ), na leki, na środki dezyfenfekcyjne ( pom. wentylowany ), - pomieszczenia magazynowe brudne ( 2 magazyny ):na narzędzia, na odpady medyczne i komunalne zlokalizowany w miejscu pozwalającym na wyjście z bloku ( niezależne wejście dla dozoru technicznego ), - pomieszczenie magazynowe na zestawy ortopedyczne i implanty zlokalizowane przy salach ortopedycznych, - sala wybudzeń ( 9 łóżek ) z dyżurką pielęgniarek, - pokój socjalny pielęgniarek, - pokój lekarza dyżurnego,

2 - magazyny czyste 2 ( na leki i na pościel ) - brudownik z węzłem sanitarnym Szpital na potrzeby Bloku Operacyjnego przewiduje do zaadoptowania pomieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie, w blokach A i C o łącznej powierzchni netto - 445m2 ( w tym korytarze 83m2 ) Powierzchnia netto na potrzeby przebudowy bloku operacyjnego dorosłych wyniesie: : 1675m2 ( w tym korytarze 480m2) 1.2. Sala porodowa i zabiegowa cięć cesarskich oddziału Położniczego zlokalizowane na Ip bloku C nad Blokiem Operacyjnym o powierzchni netto 230m Centralna Sterylizacje zlokalizowana na niskim parterze blok E o powierzchni - 165m2 Dodatkowo na potrzeby centralnej sterylizacji przewidziane są do zaadoptowania pomieszczenia w bezpośrednim jej sąsiedztwie, w bloku A o łącznej powierzchni 85 m2. Powierzchnia netto na potrzeby przebudowy centralnej sterylizacji wyniesie : 250m2 Aktualnie w skład wyposażenia technologicznego centralnej sterylizacji wchodzą: - sterylizatory parowe przelotowe 2 szt, - sterylizator plazmowy - 1 szt. - sterylizator gazowy - 1szt. Dodatkowo na potrzeby szpitala należy przewidzieć : sterylizator przelotowy parowy -1szt, myjnie dezynfektory przelotowe 3szt, urządzenia do mycia i suszenia wózków transportowych. Zakres wyposażenia, parametry techniczne dla urządzeń zostaną sprecyzowane na etapie opracowania koncepcji projektowej. Rozwiązanie funkcjonalno przestrzenne powinno spełnić wymogi przepisów resortowych stawiane tego typu jednostkom organizacyjnym szpitali dotyczące głównie zachowania ruch postępowego obrabianym materiałom od strefy brudnej poprzez czystą do sterylnej Pomieszczenia techniczne: - maszynownie wentylacji,pomieszczenia akumulatorni, maszynowni centralnej próżni, sprężarkowi powietrza technicznego do napędów, rozdzielnie elektryczne, stacje elektroenergetyczne zlokalizowane na niskim parterze bloków B i C o łącznej powierzchni netto 585m2 - maszynownia wentylacji (dach blok B ) o powierzchni netto 160m2 Zbiorcze zestawienie powierzchni netto przewidzianej na potrzeby przebudowy Bloku Operacyjnego Dorosłych i Centralnej Sterylizacji ( zadanie I poz ) Blok operacyjny z salą porodową i zabiegową cesarskich cięć 1 905m2 ( w tym korytarze 480m2 ) Centralna sterylizacja 250m2 Pom. techniczne m2 Zadanie II Razem: 2 900m Istniejący blok operacyjny dzieci o trzech salach operacyjnych ( dwóch chirurgicznych i jednej ortopedycznej ) zlokalizowany na I piętrze Przychodni Dzieci - powierzchnia netto bloku 560m2 ( w tym komunikacja 177m2 ). Szpital na potrzeby przebudowy bloku przewiduje do zaadaptowania wszystkie pozostałe pomieszczenia przychodni znajdujące się na tej kondygnacji dodatkowa powierzchnia netto - 330m2 ( w tym komunikacja 151m2 )

3 Docelowo blok operacyjny dzieci zajmie całą kondygnację Przychodni Dzieci o powierzchni netto 890m2 ( w tym komunikacja 328m2 ), w skład jego będą wchodzić pomieszczenia: - 3 sale operacyjne ( 2 chirurgiczne, jedna ortopedyczna ), - sala do zabiegów endoskopowych i artroskopowych, - pokoje przygotowania pacjentów, - pomieszczenia mycia zespołów operacyjnych przy salach operacyjnych, - pomieszczenie podręcznej sterylizacji, - śluzy szatniowe dla kobiet i mężczyzn, - 3 pomieszczenia magazynowe (magazyn na narzędzia i implanty, magazyn bielizny i opatrunków, magazyn leków, nici, przeszczepów kostnych ), - brudownik, - 3 pomieszczenia socjalne ( dyżurka zespołów operacyjnych, pokój pielęgniarek operacyjnych, pokój pielęgniarki oddziałowej ), - sala wybudzeń ( 4 łóżka w tym 2 dla noworodków ) i w bezpośrednim sąsiedztwie sala OIOM (5 łóżek w tym 2 dla noworodków ) ze wspólnym stanowiskiem dozoru pielęgniarek, - izolatka, - pracownia żywienia pozajelitowego, - 2 pomieszczenia socjalne (pokój lekarzy, pokój pielęgniarek ), - dyżurka anestezjologiczna z węzłem sanitarnym, - 4 magazyny (magazyny sprzętu czystego i brudnego, magazyny leków i bielizny czystej i bielizny brudnej ), - węzeł sanitarny pacjentów, - wc personelu, - promorte, - pom. porządkowe 2. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnej. 2.1.Instalacja wod-kan Instalacje wody zimnej i ciepłej należy zaprojektować z rur stalowych ocynkowanych. Armatura odcinająca z możliwością wymiany przewidziana przy rozgałęzieniach i podejściach wodociągowych. Rury kanalizacyjne z materiałów produkowanych przez Magma Plast lub Wawin Urządzenia sanitarne w wykonaniu systemowym specjalistycznych firm dostosowane do wyposażenia bloków operacyjnych, armatura czerpalna bezdotykowa firmy Orass lub Kludi Dla urządzeń wymagających wody uzdatnionej należy zaprojektować profesjonalną stację uzdatniania wody o wymaganych parametrach technicznych i fizyko-chemicznych. Instalacja centralnego ogrzewania Rury stalowe czarne bez szwu łączone przez spawanie w izolacji ciepłochronnej np. Steinorr. Grzejniki centralnego ogrzewania w wykonaniu higienicznym Instalacja ciepła technologicznego Rury stalowe czarne bez szwu 2.4. Instalacja gazów medycznych - Tlen medyczny zasilanie z istniejącej sieci tlenu medycznego która przebiega w budynkach w przestrzeni instalacyjnej. Źródło tlenu stanowią zbiorniki na tlen ciekły które zlokalizowane są w rejonie budynku tlenowni. - Podtlenek azotu zasilanie z sieci przebiegającej podobnie jak instalacja tlenu w budynkach w przestrzeni instalacyjnej, rozprężarnia zlokalizowana jest w bud. C.

4 - Sprężone powietrze do celów medycznych sieć sprężonego powietrza przebiega w budynkach w przestrzeni instalacyjnej podobnie jak inne gazy medyczne. Źródłem próżni jest stacja pomp próżniowych, która wymaga modernizacji. W opracowaniu projektowym należy zaprojektować nową stację pomp próżniowych o parametrach wydajnościowych pokrywających aktualne potrzeby. - Odciągi gazów anestetycznych wyprowadzone są ponad dach z każdej sali operacyjnej. - Instalacja sprężonego powietrza technicznego szpital nie posiada źródła i instalacji sprężonego powietrza technicznego za wyjątkiem budynku Kardiochirurgii. Należy zaprojektować sprężarkownię i instalacje powietrza sprężonego stosownie do potrzeb. Sprężone powietrze potrzebne jest do sal operacyjnych do napędu urządzeń, do centralnej sterylizacji do zasilania urządzeń technologicznych. Wymaga się zaprojektowania sieci technicznego powietrza sprężonego trasą przestrzeni instalacyjnej wzdłuż istniejącej sieci gazów medycznych do Bloku Operacyjnego dla Dzieci który zlokalizowany jest w budynku I ( Przychodnia Dzieci) oraz do pomieszczenia sprężarkowni w budynku Kardiochirurgii gdzie zostanie połączona do istniejącej instalacji jako alternatywne źródło zasilania. Instalacja tlenu i sprężonego powietrza medycznego w obrębie Bloku Operacyjnego aktualnie jest wyposażona w system bezprzerwowego, automatycznego przełączania ze źródła awaryjnego. Wymaga się zaprojektowania podobnego nie gorszego systemu awaryjnego zasilania w tlen medyczny mając na uwadze aktualne ( większe zapotrzebowanie na tlen) Osprzęt instalacji gazów medycznych należy zaprojektować w systemie AGA. 2.5 Wymagania w zakresie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne należy zlokalizować w maszynowniach B1,C i ewentualnie w części maszynowni B góra. Dla poszczególnych sal operacyjnych, przedoperacyjnych, pooperacyjnych, bloku porodowego należy przewidzieć indywidualne centrale klimatyzacyjne. Dla pozostałych pomieszczeń należy zaprojektować urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne,i tak pogrupować by zachować standardy sanitarno- epidemiologiczne. Należy zastosować centrale w wykonaniu higienicznym o standardzie oferowanym przez firmy Klimor, PM-luft, Climatech Austria, Waiss- Klimatechnik. W centralach należy zastosować nagrzewnice wodne wstępne i strefowe, chłodnice wodną, nawilżanie z wykorzystaniem lanc parowych zasilanych z instalacji pary sterylnej, odzysk ciepła z wykorzystaniem wymienników krzyżowych lub rurek cieplnych. Zamawiający wstępnie proponuje zastosowanie wentylatorów z napędem pośrednim, przystosowanym do współpracy z falownikami ( ograniczanie wydajności w okresie nocy i niekorzystnych parametrów świeżego powietrza). Prowadzenie kanałów wentylacyjnych w przestrzeniach nad stropami podwieszonymi w korytarzach należy ograniczyć do minimum. Instalacje wentylacji i klimatyzacji należy tak zaprojektować by można je było czyścić i dezynfekować. Należy w zadaniu zaprojektować urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji kanałów oraz w wycenie uwzględnić szkolenie ( kurs ) dla czterech osób z zakresu czyszczenia i dezynfekcji teoretyczne i praktyczne. W salach operacyjnych należy zastosować do nawiewu powietrza stropy laminarne. Urządzenia należy tak ustawić by zachować przestrzenie eksploatacyjne i drogi dojścia zgodne z zasadami BHP. Należy zaprojektować również nowe układy wentylacji, klimatyzacji dla pomieszczeń obecnie obsługiwanych przez urządzenia zlokalizowane w wentylatorni B i C np. pomieszczenia fizjoterapii, akumulatorni itp. 2.6 Instalacja wody lodowej. Instalację wody lodowej należy należy zaprojektować z wykorzystaniem rur PCVU i armaturą montowaną na kołnierze. W przypadku większego zapotrzebowania chłodu niż moc chłodnicza agregatu posiadanego przez Szpital w budynku B należy zaprojektować dodatkowe źródło wody lodowej. 3. Wymagania w zakresie instalacji branży elektrycznej. W projektach należy uwzględnić wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych a w szczególności instalacje wykonane w układzie IT, instalacji oświetlenia ogólnego opartego na oprawach jarzeniowych, oświetlenia dodatkowego miejscowego,oświetlenia awaryjnego, oświetlenia informacyjnego, oświetlenia ostrzegawczego -( opartego na rozwazaniach firm ES-

5 system, Trilux.)-w zależności od rodzaju pomieszczeń, zasilania lamp bezcieniowych -podstawowego i rezerwowego 24 V, zasilania gniazd, zasilania komputerów, zasilania urządzeń technologicznych, aparatów RTG, instalacji lamp bakteriobójczych, instalacji połączeń wyrównawczych miejscowych, posadzki antyelektrostatycznej, ochrony przepięciowej instalowanych urządzeń, uziemień, połączeń wyrównawczych głównych i lokalnych, instalacji odgromowej, kanałów kablowych rozprowadzających przewody do urządzeń w poszczególnych pomieszczeniach itp. Należy zaprojektować nowe rozdzielnice główne,szachty instalacyjne, trasy kablowych,wlz- ty, tablice rozdzielczych, zasilaczy do zasilania w układzie IT np.bender. Należy zaprojektować również układy zasilania bezprzerwowego -Falowniki,Ups-y dla potrzeb zlokalizowanych w budynku A, B, C,E i falowniki ( np firmy Medcom),Ups - y dla potrzeb zlokalizowanych w budynku Przychodni Dzieci ( 2 grupy Ups-ów po dwa w grupie, w grupie wzajemnie się rezerwujących z obejściami.) Projektując rozdzielnice należy przyjmować rozwiązania proponowane przez firmy Legrand, Hensel, Schneider. W celu zapewnienia automatycznej pracy instalacji technologicznych i urządzeń pracujących dla potrzeb przebudowywanych budynków poszczególne instalacje i urządzenia muszą zostać wyposażone, w odpowiednią aparaturę kontrolno pomiarową i automatycznej regulacji oraz sterowania. System sterowania i automatycznej regulacji poszczególnych instalacji i urządzeń powinien zostać wykonany w taki sposób aby zapewnić autonomiczne sterowanie poszczególnym instalacjom, układom klimatyzacji i wentylacji ( w taki sposób aby awaria jednego sterownika nie miała wpływu na prawidłową pracę i monitoring innych instalacji i układów klimatyzacji i wentylacji ). Zaproponowany przez wykonawcę nowy system powinien spełniać warunek systemu inteligencji rozproszonej (nie mylić z systemem zdalnych kart we/wy współpracujących z np. jednym lub kilkoma CPU). Każda centrala klimatyzacyjna, czy inna instalacja powinna posiadać osobny sterownik regulacyjny (lub zespół sterowników w pełni współpracujących sieciowo) wyposażony we własne CPU. Każdy zespół wentylacyjny (centrala wentylacyjna i odpowiadający jej zespół nagrzewnic kanałowych) powinien posiadać osobne CPU (lub zespół sterowników w pełni współpracujących sieciowo). Każde urządzenie technologiczne pracujące w systemie automatyki powinno posiadać możliwość pracy autonomicznej i powinno być tak oprogramowane, aby automatycznie przechodzić na sterownie lokalne w przypadku awarii sieci transmisji danych na trasie komunikacji jego wewnętrznego CPU z pozostałą częścią systemu sieci transmisji danych. Urządzenia automatyki (sterowniki) powinny mieć możliwość lokalizowania usterek czujników i powinny samoczynnie przechodzić na sterowanie zastępcze i regulację zastępczą z możliwie maksymalnym zakresem inteligencji. Do sterowania wykorzystywać sterowniki PCD 3 Dla zapewnienia nadzoru i kontroli prawidłowej pracy instalacji i urządzeń, aparatura kontrolno pomiarowa i automatycznej regulacji musi zostać tak dobrana, skonfigurowana i oprogramowana (oprogramowanie dla sterowników, oprogramowanie systemu wizualizacji, oprogramowanie sieciowe ) aby było możliwe monitorowanie pracy i parametrów instalacji technologicznych i urządzeń oraz zdalne sterowanie nimi przez służby techniczne Zamawiającego z dwóch kompletnych stanowisk komputerowych ( dwie stacje robocze, jedna ustawiona w budynku B w pomieszczeniu Centralnej Dyspozytorni Klimatyzacji i Wentylacji, druga w pomieszczeniu G02 budynku Kardiochirurgii - komputer z oprogramowaniem i kompletem kart, monitor LCT 19,drukarka kolorowa, UPS, zestaw głośników na jedno stanowisko ) poprzez jeden spójny system monitoringu system powinien mieć możliwości nie mniejsze niż np., czy SCADA. Stacje robocze do monitoringu muszą posiadać licencjonowane oprogramowanie. Systemy zainstalowane na stanowiskach komputerowych w pom. w / w powinny ze sobą współpracować w pełnej redundancji. Stacje robocze należy wyposażyć w UPS y o czasie podtrzymania co najmniej 30 minut. Wizualizacja na stanowiskach komputerowych ma być zrealizowana w formie graficznej z niezbędnymi animacjami obrazującymi pracę poszczególnych urządzeń ( napędów

6 , itp. ) jak i położenie elementów wykonawczych ( siłowników, przepustnic, wyłączników Itp. ) instalacji. System monitoringu i sterowania musi umożliwiać. 1 rejestrację parametrów i zdarzeń ( sporządzanie raportów ) 2 zgłaszanie stanów alarmowych z podziałem na kategorie i jednoznaczną, czytelną lokalizacją powstania zagrożenia. 3 zdalne zarządzanie system za pośrednictwem np. sieci ethernet lub linii telefonicznej. 4 przełączanie poszczególnych układów z pracy automatycznej na ręczną, 5 ręczne sterowanie ze stanowiska komputerowego, 6 zmianę parametrów ze stanowiska komputerowego, 7 obsługę systemu wizualizacji w języku polskim. 8 ostrzeganie operatora przed błędnymi decyzjami w zakresie wydawanych poleceń i zadawanych parametrów, 9 nadawanie różnych poziomów uprawnień operatorom w zakresie sterowania i nastaw. System monitoringu musi nadzorować pracę następujących instalacji, urządzeń i układów: 3. Instalacji i urządzeń służące do zasilania budynków w energię elektryczną ( układy SZR, UPS y, zasilacze zasilające sale operacyjne i IOM, agregat prądotwórczy, system awaryjnego zasilania lamp bezcieniowych, analizator parametrów zasilania energią elektryczną budynków wraz z opomiarowaniem, ). 4. Układów klimatyzacji i wentylacji ( wszystkie centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne ), układy główne jak i poszczególne strefy klimatyzacji czy wentylacji. 5. Nawilżaczy parowych. 6. Układu wody lodowej. 7. Węzła ciepła z uwzględnieniem instalacji C.T., C.O, Pary, C.W.U. 8. Stacji pomp próżniowych. 9. Stacji sprężonego powietrza, 10. Główne magistrale gazów medycznych budynku ( Vacum, sprężone powietrze medyczne i do napędów, tlen, podtlenek azotu ). 11. Systemu przywoławczego. 12.Wentylatorów do oddymiania i klap p.poż. 13.Kontroli dostępu. 14. Inne wykonane instalacje. Wszystkie instalacje technologii klimatyzacji (sprawa dotyczy instalacji zimnej wody użytkowej, ciepłej wody użytkowej, czynnika grzewczego dla c.o., czynnika grzewczego ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji, pary, wody lodowej, ukladu pary sterylnej) powinny zostać wyposażone w pomiary podstawowych parametrów takich jak ciśnienia, temperatury, przepływy z przeniesieniem do systemu monitorowania. Należy również uwzględnić i ująć rurki, zawory odcinające, zawory odpowietrzające dla przetworników ciśnień, króćce pomiarowe dla czujników temperatur. Urządzenia do pomiaru zużycia ciepła, pary, powinny być wyposażone w port komunikacyjny z dostępnym protokołem należy przy tym uwzględnić faktyczną możliwość podłączenia portu do systemu monitorowania (komputery mają ograniczone ilości portów komunikacyjnych i montażu ewentualnych kart komunikacyjnych ). Protokoły transmisji urządzeń pomiarowych i innych urządzeń technologicznych obsługujących budynki powinny być odczytywane przez zaproponowany system monitoringu.w podobny sposób należy postąpić z pomiarami i z monitoringiem innych instalacji i urządzeń,i przewidzieć odpowiednie wyposażenie.jeżeli urządzenia, napędy itp. danej instalacja wymagają skoordynowanego i logicznego uruchamiania, wyłączania i blokowania poszczególnych elementów danej instalacji jak i instalacji z nimi związanych należy to wykonać. Układy regulacji i sterowania klimatyzacją muszą umożliwiać : 1. Przełączanie prędkości obrotowej bezpośrednio z pomieszczeń obsługiwanych przez dany zespół ( mała / duża wydajność ). 2. Możliwość zadawania parametrów powietrza z pomieszczeń obsługiwanych przez dany zespół klimatyzacji czy wentylacji ( zadajniki,kasetki muszą być przystosowane do

7 mycia ( spryskiwania) środkami dezynfekcyjnymi i montowane w taki sposób aby nie utrudniały czynności związanych z utrzymaniem czystości ). Każda strefa klimatyzacji wentylacji dla pomieszczenia (nagrzewnica strefowa) powinna posiadać sterownik ( panel operatorski ) umożliwiający zdalne załączenie, wyłączenie, zmianę temperatury zadanej i pomiar temperatury w danej strefie jak i odczyt parametrów powietrza wspólnych dla kilku stref ( np. wilgotność ) 3. Kontrolę zabrudzenia poszczególnych filtrów ( dla filtrów absolutnych przewidzieć również kontrolę przerwania filtra ). 4. Kontrolę nadciśnienia ewentualnie podciśnienia w pomieszczeniach sal operacyjnych. 5. Dostosowanie wydajności zespołów do zmiennych oporów przepływu powietrza ( czujniki prędkości przepływu powietrza w kanałach nawiewnych i wywiewnych ) 6. Pomiar i automatyczną regulację parametrów powietrza w poszczególnych strefach układów klimatyzacji i wentylacji z zachowaniem niezbędnych blokad w stosunku do układów głównych. b) Pomiar i automatyczną regulację parametrów powietrza istotnych dla technologii obróbki powietrza w centralach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych jak i innych mediów istotnych dla monitorowania prawidłowej pracy elementów central klimatyzacji i wentylacji ( temperatury, wilgotność, prędkości przepływu ). c) Zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przed zamarznięciem. d) Zabezpieczenie wymienników ciepła przed oblodzeniem. e) Kontrolę zadziałania poszczególnych stopni zabezpieczeń termicznych nagrzewnic elektrycznych. f) Kontrolę załączenia, wyłączenia, awarii poszczególnych napędów. g) Kontrolę zasilania szaf sterowniczych. h) Sterowanie pracą klap p. poż. i) Wykonanie skoordynowanego i logicznego uruchamiania, wyłączania i blokowania poszczególnych elementów układów i instalacji. Aparaty do sterowania i automatycznej regulacji instalacjami i układami tj. zabezpieczenia, styczniki, falowniki, sterowniki, wyświetlacze, karty, przekaźniki, listwy podłączeniowe itp. muszą zostać zamontowane w szafach o odpowiednim stopniu IP dla warunków jakie panują w danym pomieszczeniu. Szafy muszą zostać wyposażone w elementy, które zapewnią prawidłową pracę urządzeń w nich zamontowanych ( temperatura,wilgotność ) jak i prawidłowy montaż aparatów, przewodów i kabli ( cokoły, przepusty kablowe, płyty montażowe, zestawy oświetleniowe, filtry,wentylatory, kieszenie na dokumentacje itp.) np. mogą to być szafy ALTIS, Sarel lub inne o standardzie szaf Altis. Na drzwiach szaf muszą zostać zamontowane lampki kontrolne pracy i awarii napędów, rodzaju pracy ( automatyczna zdalna,ręczna lokalna ), sygnalizacji zasilania szafy, wyświetlacze do lokalnego odczytu parametrów instalacji i urządzeń obsługiwanych przez daną szafę AKPiA (panele operatorskie ) oraz wyłączniki i przełączniki umożliwiające lokalne ręczna sterowanie instalacjami, układami, napędami, ekrany dotykowe do lokalnego sterowania układami. Aparaty, urządzenia, przewody,kable służące do sterowania, muszą zostać dobrane pod względem swoich parametrów i kompletności w prawidłowy sposób wynikający z Polskiej Normy i ich funkcji w układach regulacji, sterowania i monitoringu oraz zamontowane ( wykonanie całego układu AKPiA i monitoringu ) i uruchomione. Przewody i kable, listwy podłączeniowe muszą zostać wyposażone w oznaczniki. Szafy, elementy instalacji, regulacji i sterowania, trasy kablowe muszą zostać w jednoznaczny sposób trwale i estetycznie opisane, i opis musi mieć odzwierciedlenie w szczegółowej dokumentacji powykonawczej. Elementy AKPiA muszą zostać zamontowane na instalacjach zgodnie z dokumentacją producenta danego elementu w sposób umożliwiający w sposób łatwy, wielokrotny montaż i demontaż, bez niszczenia innych elementów danej instalacji, czy wykończenia budowlanego jak do minimum ograniczające skutki oddziaływania na pracę całej instalacji, czy instalacji sąsiednich.

8 Dla prowadzenia kabli i przewodów należy przewidzieć i wykonać koryta kablowe o odpowiedniej wielkości z pokrywami, połączone z połączeniami wyrównawczy budynku. Należy wykonać odrębne koryta dla przewodów zasilających z uwzględnieniem wartości napięć i odrębne dla przewodów pomiarowych.. Na podstawie sporządzonej dokumentacji należy sporządzić projek rozruchu na podstawie którego zostanie przeprowadzony rozruch AKPiA i systemu monitoringu poszczególnych elementów, urządzeń, układów, instalacji jak i całego systemu monitoringu. Standard wykonania AKPiA i monitoringu nie może być niższy niż to wynika z załączonego opisu i projektów wykonawczych. Zamawiający wymaga aby projekty dotyczące automatyki i monitoringu zawierały : 1. Dokładny opis działania systemu regulacji, sterowania, proponowanego systemu sieci transmisji danych i proponowanego oprogramowania zarówno sterowników jak i systemu monitorowania. 2. Szczegółowy kosztorys ofertowy z zestawieniem robocizny, sprzętu i materiałów ( podać typy urządzeń, wersje oprogramowania, itp. ) Zaproponowane urządzenia i rozwiązania muszą gwarantować wygodną eksploatacje, dużą niezawodność ruchową, i uwzględniać fakt że roboty konserwacyjne muszą być prowadzone w ograniczonym obszarze. 4. Wymagania w zakresie okablowania strukturalnego Ze względu na wciąż rosnące wymagania prędkościowe i wydajnościowe komputerów oraz aplikacji a także dynamiczną zmienność charakteru stanowisk końcowych celem dopasowania możliwości obiektu/systemu do zmieniających się wymagań Użytkowników oraz interfejsów i zewnętrznych warunków przyłączeniowych należy zastosować system okablowania strukturalnego jak najbardziej uniwersalny, tj. taki, w którym wszelkiego rodzaju zmiany i rozbudowy będą mogły być samodzielnie prowadzone przez uprawniony personel szybko, a dodatkowo w sposób jak najbardziej prosty i łatwy, bez konieczności prowadzenia poprawek remontów związanych z ingerencją zewnętrznych grup instalatorskich. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację dotyczącą wydajności systemów okablowania minimalne wymagania dotyczące elementów okablowania strukturalnego to rzeczywista Kategoria 6 / Klasa E oraz RJ45, jako interfejs końcowy dla połączeń na skrętce miedzianej 4 parowej, a dla połączeń światłowodowych kompletny system połączeń zbudowany w oparciu o min. 12-włóknowy światłowód wielodomowy 50/125µm klasy OM3 (możliwość realizacji w przyszłości transmisji z prędkością 10Gb/s) oraz standard interfejsu SC dla sieci światłowodowej. Dodatkowo, ze względu na charakter obiektu służący różnym grupom użytkowników oraz postęp w dziedzinie technologii informatycznych, wydajność okablowania ma być gotowa na najnowsze aplikacje tj. zgodna z ostatnimi wytycznymi komitetów normalizacyjnych, tzn. draftem specyfikacji JTC 1/25N 981 (10GbE) oraz najnowszą aktualizacją normy ISO IEC 11801, która określa pasmo przenoszenia dla systemów Klasy EA / Kategoria 6A na 500MHz, a pasmo przenoszenia dla systemów Klasy FA / Kategoria 7A na 1GHz. W związku z powyższym projektowany system okablowania strukturalnego (w nawiązaniu do istniejącego w Szpitalu systemu okablowania ACO Plus, producent AMP NETCONNECT) powinien bezwzględnie spełniać wszystkie następujące warunki: Wszystkie elementy muszą pochodzić od jednego producenta. Wymagana będzie jednolita 25-letnia bezpłatna gwarancja na system od producenta oferowanego systemu okablowania strukturalnego zawierająca w sobie również gwarancję na

9 komponenty (min. kable, gniazda, panele krosowe, wkładki wymienne, kable krosowe i przyłączeniowe, szafę kablową, prowadnice kablowe itp.). System ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności dokładania kabla jedynie przez wymianę wkładki zakończeniowej* z pojedynczej (np. 1xRJ45) na podwójną (2xRJ45) System ma pozwalać na zmianę typu interfejsu dowolnego punktu przyłączeniowego bez zmiany w rozszyciu kabla, tj. poprzez wymianę wkładki zakończeniowej* na odpowiednią w panelu krosowym i/lub w gnieździe końcowym użytkownika. Budowa systemu ma gwarantować zastosowanie dowolnego interfejsu, który może być wykorzystany zgodnie ze specyfiką pracy obiektu wśród nich muszą być RJ45, Tera Connector/ISO Cat.7, DB9, RJ12, BNC, złącze F. Zmiana interfejsu końcowego nie może być realizowana za pomocą dodatkowych rozgałęźników czy adapterów a jedynie przez wymianę wkładki zakończeniowej w gnieździe końcowym. System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy) okablowania na odpowiednią jedynie przez zmianę wkładek końcowych* - bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego zakończeniu. System ma mieć możliwość realizacji transmisji wielokanałowej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymianę wkładki zakończeniowej* System ma być zgodny z obowiązującą specyfikacją Kat.7A i umożliwiać zastosowanie, co najmniej 2 rodzajów interfejsów zdefiniowanych przez normę PN-EN : Gniazda końcowe należy skonfigurować tak, aby spełniały obecne wymagania kategorii 6/klasy E wykorzystując wkładki 1xRJ45 Kat.6. Wyjątek stanowić będą niektóre miejsca wskazane po uzgodnieniach z użytkownikiem. System ma gwarantować przesyłanie sygnału CATV w pełnym paśmie 862MHz oraz integrację transmisji CATV w ramach istniejącej infrastruktury kablowej przez zamontowanie / wymianę wkładki na odpowiednią (z interfejsem typu F) bez konieczności ingerencji w zakończenie kabla. Ze względów bezpieczeństwa należy zastosować ekranowane kable logiczne 4 parowe o konstrukcji S/FTP (indywidualne ekranowanie każdej pary transmisyjnej folią i dodatkowy ekran wszystkich par z siatki ekranującej). Biorąc pod uwagę przyszłościową rozbudowę, zmiany wydajności do Kat.7A i możliwości integracji różnych usług w ramach okablowania kable muszą mieć odpowiedni zapas transmisyjny zastosować kable o paśmie przenoszenia 1200 MHz (lub wyższej) Ze względu na przeznaczenie obiektu kable mają mieć osłonę zewnętrzną niepalna, (LSZH). * montaż / wymiana wkładki zakończeniowej nie może wymagać ponownej terminacji kabla na złączu Punkt logiczno - elektryczny PEL Przez PEL należy rozumieć punkt logiczno - elektryczny zawierający gniazda logiczne i elektryczne: Konfiguracja PEL w pomieszczeniach biurowych: 1 gniazdo logiczne zakończone wkładką 2xRJ45 Kat.6. 3 dedykowane gniazda elektryczne, kodowane mechanicznie kluczem dostępowym (2 do połączenia jednostki centralnej oraz monitora, oraz 1 dla urządzeń peryferyjnych) Konfiguracja PEL w salach łóżkowych/operacyjnych: 2 gniazda logiczne zakończone wkładką 1xRJ45 Kat.6. 2 dedykowane gniazda elektryczne, kodowane mechanicznie kluczem dostępowym. Gniazda logiczne należy umieścić wspólnie z gniazdami elektrycznymi w jednej puszcze podtynkowej.

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice Przedmiotem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia w ramach zadania: Modernizacja Oddziału Pulmonologii i Onkologi Pulmonologicznej Szpitala Wojewódzkiego ZPZOZ w Zielonej Górze - Opis przedmiotu zamówienia branża

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE:

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE PRZEBUDOWA I REMONT KAPITALNY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) INSTALACJE GRZEWCZE, KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE Dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Zał. nr 10 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Lublin, luty 2009 Strona 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009.

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II K UL. Lublin, luty 2009. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II S I E C B E Z P R Z E W O DO WA I E L E K T R O N ICZN Y O B I E G S P R A W W K UL Lublin, luty 2009

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo