PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 SIWZ Zadanie: PRZEBUDOW A I REMONT BLOKÓW OPERACYJNYCH I CENT RALNEJ STERYLIZACJI W SZPIT ALU W OJEW ÓDZKIM NR 2 im. ŚW IĘT EJ JADW IGI KRÓLOW EJ W RZESZOW IE Przebudowa i remont bloków operacyjnych i centralnej sterylizacji podyktowana jest koniecznością dostosowania szpitala do wymogów organizacyjnych określonych dla centrów urazowych ( ustawy o Państwowym Ratownictwie Medyczny - Dz.U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm. ) oraz wymogów jakie powinien spełniać nowoczesny blok operacyjny i centralna sterylizacja pod kątem funkcjonalnym i sanitarnym wynikających z wszelkich przepisów prawnych w tym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 1. Przebudową i remontem objęte będą dwa zadania: Zadanie I 1.2. Istniejący blok operacyjny dorosłych o ośmiu salach operacyjnych zintegrowanych w ramach wydzielonej strukturalnie jednostki szpitala, zlokalizowany na wysokim parterze bloków B i C, połączony wewnętrzną komunikacją ( klatką schodową ) ze śluzą szatniową personelu na niskim parterze. ( śluza szatniowa wyłączona jest z zakresu przedmiotowych prac ) - powierzchnia netto bloku 1230m2 ( w tym korytarze 387m2 ). Aktualnie blok złożony jest z sal operacyjnych o profilu: chirurgicznym ogólnym -2 sale, neurochirurgicznym -2 sale, ginekologicznym - 2 sale, ortopedycznym -2 sale Dodatkowo na potrzeby centrum urazowego Szpital musi dysponować jedną salą operacyjną o stałej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom urazowym, Docelowo w skład bloku operacyjnego dorosłych powinny wchodzić pomieszczenia: - 9 sal operacyjnych o profilu jw., - pokoje przygotowania pacjentów, - pomieszczenia przygotowania lekarzy, - pomieszczenie przygotowania materiałów do sterylizacji wyposażone w destylatorkę, myjnie narzędzi dla 9 sal ( zlewozmywaki ) oraz mały sterylizator parowy, - pomieszczenia socjalne: pokoje kierownika, oddziałowej i pielęgniarek, - węzły sanitarne personelu dla mężczyzn i kobiet, - pomieszczenia magazynowe czyste ( 5 magazyny ): na nici i środki opatrunkowe, na sterylne narzędzia, na sterylne zestawy ( obłożenia sal ), na leki, na środki dezyfenfekcyjne ( pom. wentylowany ), - pomieszczenia magazynowe brudne ( 2 magazyny ):na narzędzia, na odpady medyczne i komunalne zlokalizowany w miejscu pozwalającym na wyjście z bloku ( niezależne wejście dla dozoru technicznego ), - pomieszczenie magazynowe na zestawy ortopedyczne i implanty zlokalizowane przy salach ortopedycznych, - sala wybudzeń ( 9 łóżek ) z dyżurką pielęgniarek, - pokój socjalny pielęgniarek, - pokój lekarza dyżurnego,

2 - magazyny czyste 2 ( na leki i na pościel ) - brudownik z węzłem sanitarnym Szpital na potrzeby Bloku Operacyjnego przewiduje do zaadoptowania pomieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie, w blokach A i C o łącznej powierzchni netto - 445m2 ( w tym korytarze 83m2 ) Powierzchnia netto na potrzeby przebudowy bloku operacyjnego dorosłych wyniesie: : 1675m2 ( w tym korytarze 480m2) 1.2. Sala porodowa i zabiegowa cięć cesarskich oddziału Położniczego zlokalizowane na Ip bloku C nad Blokiem Operacyjnym o powierzchni netto 230m Centralna Sterylizacje zlokalizowana na niskim parterze blok E o powierzchni - 165m2 Dodatkowo na potrzeby centralnej sterylizacji przewidziane są do zaadoptowania pomieszczenia w bezpośrednim jej sąsiedztwie, w bloku A o łącznej powierzchni 85 m2. Powierzchnia netto na potrzeby przebudowy centralnej sterylizacji wyniesie : 250m2 Aktualnie w skład wyposażenia technologicznego centralnej sterylizacji wchodzą: - sterylizatory parowe przelotowe 2 szt, - sterylizator plazmowy - 1 szt. - sterylizator gazowy - 1szt. Dodatkowo na potrzeby szpitala należy przewidzieć : sterylizator przelotowy parowy -1szt, myjnie dezynfektory przelotowe 3szt, urządzenia do mycia i suszenia wózków transportowych. Zakres wyposażenia, parametry techniczne dla urządzeń zostaną sprecyzowane na etapie opracowania koncepcji projektowej. Rozwiązanie funkcjonalno przestrzenne powinno spełnić wymogi przepisów resortowych stawiane tego typu jednostkom organizacyjnym szpitali dotyczące głównie zachowania ruch postępowego obrabianym materiałom od strefy brudnej poprzez czystą do sterylnej Pomieszczenia techniczne: - maszynownie wentylacji,pomieszczenia akumulatorni, maszynowni centralnej próżni, sprężarkowi powietrza technicznego do napędów, rozdzielnie elektryczne, stacje elektroenergetyczne zlokalizowane na niskim parterze bloków B i C o łącznej powierzchni netto 585m2 - maszynownia wentylacji (dach blok B ) o powierzchni netto 160m2 Zbiorcze zestawienie powierzchni netto przewidzianej na potrzeby przebudowy Bloku Operacyjnego Dorosłych i Centralnej Sterylizacji ( zadanie I poz ) Blok operacyjny z salą porodową i zabiegową cesarskich cięć 1 905m2 ( w tym korytarze 480m2 ) Centralna sterylizacja 250m2 Pom. techniczne m2 Zadanie II Razem: 2 900m Istniejący blok operacyjny dzieci o trzech salach operacyjnych ( dwóch chirurgicznych i jednej ortopedycznej ) zlokalizowany na I piętrze Przychodni Dzieci - powierzchnia netto bloku 560m2 ( w tym komunikacja 177m2 ). Szpital na potrzeby przebudowy bloku przewiduje do zaadaptowania wszystkie pozostałe pomieszczenia przychodni znajdujące się na tej kondygnacji dodatkowa powierzchnia netto - 330m2 ( w tym komunikacja 151m2 )

3 Docelowo blok operacyjny dzieci zajmie całą kondygnację Przychodni Dzieci o powierzchni netto 890m2 ( w tym komunikacja 328m2 ), w skład jego będą wchodzić pomieszczenia: - 3 sale operacyjne ( 2 chirurgiczne, jedna ortopedyczna ), - sala do zabiegów endoskopowych i artroskopowych, - pokoje przygotowania pacjentów, - pomieszczenia mycia zespołów operacyjnych przy salach operacyjnych, - pomieszczenie podręcznej sterylizacji, - śluzy szatniowe dla kobiet i mężczyzn, - 3 pomieszczenia magazynowe (magazyn na narzędzia i implanty, magazyn bielizny i opatrunków, magazyn leków, nici, przeszczepów kostnych ), - brudownik, - 3 pomieszczenia socjalne ( dyżurka zespołów operacyjnych, pokój pielęgniarek operacyjnych, pokój pielęgniarki oddziałowej ), - sala wybudzeń ( 4 łóżka w tym 2 dla noworodków ) i w bezpośrednim sąsiedztwie sala OIOM (5 łóżek w tym 2 dla noworodków ) ze wspólnym stanowiskiem dozoru pielęgniarek, - izolatka, - pracownia żywienia pozajelitowego, - 2 pomieszczenia socjalne (pokój lekarzy, pokój pielęgniarek ), - dyżurka anestezjologiczna z węzłem sanitarnym, - 4 magazyny (magazyny sprzętu czystego i brudnego, magazyny leków i bielizny czystej i bielizny brudnej ), - węzeł sanitarny pacjentów, - wc personelu, - promorte, - pom. porządkowe 2. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnej. 2.1.Instalacja wod-kan Instalacje wody zimnej i ciepłej należy zaprojektować z rur stalowych ocynkowanych. Armatura odcinająca z możliwością wymiany przewidziana przy rozgałęzieniach i podejściach wodociągowych. Rury kanalizacyjne z materiałów produkowanych przez Magma Plast lub Wawin Urządzenia sanitarne w wykonaniu systemowym specjalistycznych firm dostosowane do wyposażenia bloków operacyjnych, armatura czerpalna bezdotykowa firmy Orass lub Kludi Dla urządzeń wymagających wody uzdatnionej należy zaprojektować profesjonalną stację uzdatniania wody o wymaganych parametrach technicznych i fizyko-chemicznych. Instalacja centralnego ogrzewania Rury stalowe czarne bez szwu łączone przez spawanie w izolacji ciepłochronnej np. Steinorr. Grzejniki centralnego ogrzewania w wykonaniu higienicznym Instalacja ciepła technologicznego Rury stalowe czarne bez szwu 2.4. Instalacja gazów medycznych - Tlen medyczny zasilanie z istniejącej sieci tlenu medycznego która przebiega w budynkach w przestrzeni instalacyjnej. Źródło tlenu stanowią zbiorniki na tlen ciekły które zlokalizowane są w rejonie budynku tlenowni. - Podtlenek azotu zasilanie z sieci przebiegającej podobnie jak instalacja tlenu w budynkach w przestrzeni instalacyjnej, rozprężarnia zlokalizowana jest w bud. C.

4 - Sprężone powietrze do celów medycznych sieć sprężonego powietrza przebiega w budynkach w przestrzeni instalacyjnej podobnie jak inne gazy medyczne. Źródłem próżni jest stacja pomp próżniowych, która wymaga modernizacji. W opracowaniu projektowym należy zaprojektować nową stację pomp próżniowych o parametrach wydajnościowych pokrywających aktualne potrzeby. - Odciągi gazów anestetycznych wyprowadzone są ponad dach z każdej sali operacyjnej. - Instalacja sprężonego powietrza technicznego szpital nie posiada źródła i instalacji sprężonego powietrza technicznego za wyjątkiem budynku Kardiochirurgii. Należy zaprojektować sprężarkownię i instalacje powietrza sprężonego stosownie do potrzeb. Sprężone powietrze potrzebne jest do sal operacyjnych do napędu urządzeń, do centralnej sterylizacji do zasilania urządzeń technologicznych. Wymaga się zaprojektowania sieci technicznego powietrza sprężonego trasą przestrzeni instalacyjnej wzdłuż istniejącej sieci gazów medycznych do Bloku Operacyjnego dla Dzieci który zlokalizowany jest w budynku I ( Przychodnia Dzieci) oraz do pomieszczenia sprężarkowni w budynku Kardiochirurgii gdzie zostanie połączona do istniejącej instalacji jako alternatywne źródło zasilania. Instalacja tlenu i sprężonego powietrza medycznego w obrębie Bloku Operacyjnego aktualnie jest wyposażona w system bezprzerwowego, automatycznego przełączania ze źródła awaryjnego. Wymaga się zaprojektowania podobnego nie gorszego systemu awaryjnego zasilania w tlen medyczny mając na uwadze aktualne ( większe zapotrzebowanie na tlen) Osprzęt instalacji gazów medycznych należy zaprojektować w systemie AGA. 2.5 Wymagania w zakresie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne należy zlokalizować w maszynowniach B1,C i ewentualnie w części maszynowni B góra. Dla poszczególnych sal operacyjnych, przedoperacyjnych, pooperacyjnych, bloku porodowego należy przewidzieć indywidualne centrale klimatyzacyjne. Dla pozostałych pomieszczeń należy zaprojektować urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne,i tak pogrupować by zachować standardy sanitarno- epidemiologiczne. Należy zastosować centrale w wykonaniu higienicznym o standardzie oferowanym przez firmy Klimor, PM-luft, Climatech Austria, Waiss- Klimatechnik. W centralach należy zastosować nagrzewnice wodne wstępne i strefowe, chłodnice wodną, nawilżanie z wykorzystaniem lanc parowych zasilanych z instalacji pary sterylnej, odzysk ciepła z wykorzystaniem wymienników krzyżowych lub rurek cieplnych. Zamawiający wstępnie proponuje zastosowanie wentylatorów z napędem pośrednim, przystosowanym do współpracy z falownikami ( ograniczanie wydajności w okresie nocy i niekorzystnych parametrów świeżego powietrza). Prowadzenie kanałów wentylacyjnych w przestrzeniach nad stropami podwieszonymi w korytarzach należy ograniczyć do minimum. Instalacje wentylacji i klimatyzacji należy tak zaprojektować by można je było czyścić i dezynfekować. Należy w zadaniu zaprojektować urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji kanałów oraz w wycenie uwzględnić szkolenie ( kurs ) dla czterech osób z zakresu czyszczenia i dezynfekcji teoretyczne i praktyczne. W salach operacyjnych należy zastosować do nawiewu powietrza stropy laminarne. Urządzenia należy tak ustawić by zachować przestrzenie eksploatacyjne i drogi dojścia zgodne z zasadami BHP. Należy zaprojektować również nowe układy wentylacji, klimatyzacji dla pomieszczeń obecnie obsługiwanych przez urządzenia zlokalizowane w wentylatorni B i C np. pomieszczenia fizjoterapii, akumulatorni itp. 2.6 Instalacja wody lodowej. Instalację wody lodowej należy należy zaprojektować z wykorzystaniem rur PCVU i armaturą montowaną na kołnierze. W przypadku większego zapotrzebowania chłodu niż moc chłodnicza agregatu posiadanego przez Szpital w budynku B należy zaprojektować dodatkowe źródło wody lodowej. 3. Wymagania w zakresie instalacji branży elektrycznej. W projektach należy uwzględnić wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych a w szczególności instalacje wykonane w układzie IT, instalacji oświetlenia ogólnego opartego na oprawach jarzeniowych, oświetlenia dodatkowego miejscowego,oświetlenia awaryjnego, oświetlenia informacyjnego, oświetlenia ostrzegawczego -( opartego na rozwazaniach firm ES-

5 system, Trilux.)-w zależności od rodzaju pomieszczeń, zasilania lamp bezcieniowych -podstawowego i rezerwowego 24 V, zasilania gniazd, zasilania komputerów, zasilania urządzeń technologicznych, aparatów RTG, instalacji lamp bakteriobójczych, instalacji połączeń wyrównawczych miejscowych, posadzki antyelektrostatycznej, ochrony przepięciowej instalowanych urządzeń, uziemień, połączeń wyrównawczych głównych i lokalnych, instalacji odgromowej, kanałów kablowych rozprowadzających przewody do urządzeń w poszczególnych pomieszczeniach itp. Należy zaprojektować nowe rozdzielnice główne,szachty instalacyjne, trasy kablowych,wlz- ty, tablice rozdzielczych, zasilaczy do zasilania w układzie IT np.bender. Należy zaprojektować również układy zasilania bezprzerwowego -Falowniki,Ups-y dla potrzeb zlokalizowanych w budynku A, B, C,E i falowniki ( np firmy Medcom),Ups - y dla potrzeb zlokalizowanych w budynku Przychodni Dzieci ( 2 grupy Ups-ów po dwa w grupie, w grupie wzajemnie się rezerwujących z obejściami.) Projektując rozdzielnice należy przyjmować rozwiązania proponowane przez firmy Legrand, Hensel, Schneider. W celu zapewnienia automatycznej pracy instalacji technologicznych i urządzeń pracujących dla potrzeb przebudowywanych budynków poszczególne instalacje i urządzenia muszą zostać wyposażone, w odpowiednią aparaturę kontrolno pomiarową i automatycznej regulacji oraz sterowania. System sterowania i automatycznej regulacji poszczególnych instalacji i urządzeń powinien zostać wykonany w taki sposób aby zapewnić autonomiczne sterowanie poszczególnym instalacjom, układom klimatyzacji i wentylacji ( w taki sposób aby awaria jednego sterownika nie miała wpływu na prawidłową pracę i monitoring innych instalacji i układów klimatyzacji i wentylacji ). Zaproponowany przez wykonawcę nowy system powinien spełniać warunek systemu inteligencji rozproszonej (nie mylić z systemem zdalnych kart we/wy współpracujących z np. jednym lub kilkoma CPU). Każda centrala klimatyzacyjna, czy inna instalacja powinna posiadać osobny sterownik regulacyjny (lub zespół sterowników w pełni współpracujących sieciowo) wyposażony we własne CPU. Każdy zespół wentylacyjny (centrala wentylacyjna i odpowiadający jej zespół nagrzewnic kanałowych) powinien posiadać osobne CPU (lub zespół sterowników w pełni współpracujących sieciowo). Każde urządzenie technologiczne pracujące w systemie automatyki powinno posiadać możliwość pracy autonomicznej i powinno być tak oprogramowane, aby automatycznie przechodzić na sterownie lokalne w przypadku awarii sieci transmisji danych na trasie komunikacji jego wewnętrznego CPU z pozostałą częścią systemu sieci transmisji danych. Urządzenia automatyki (sterowniki) powinny mieć możliwość lokalizowania usterek czujników i powinny samoczynnie przechodzić na sterowanie zastępcze i regulację zastępczą z możliwie maksymalnym zakresem inteligencji. Do sterowania wykorzystywać sterowniki PCD 3 Dla zapewnienia nadzoru i kontroli prawidłowej pracy instalacji i urządzeń, aparatura kontrolno pomiarowa i automatycznej regulacji musi zostać tak dobrana, skonfigurowana i oprogramowana (oprogramowanie dla sterowników, oprogramowanie systemu wizualizacji, oprogramowanie sieciowe ) aby było możliwe monitorowanie pracy i parametrów instalacji technologicznych i urządzeń oraz zdalne sterowanie nimi przez służby techniczne Zamawiającego z dwóch kompletnych stanowisk komputerowych ( dwie stacje robocze, jedna ustawiona w budynku B w pomieszczeniu Centralnej Dyspozytorni Klimatyzacji i Wentylacji, druga w pomieszczeniu G02 budynku Kardiochirurgii - komputer z oprogramowaniem i kompletem kart, monitor LCT 19,drukarka kolorowa, UPS, zestaw głośników na jedno stanowisko ) poprzez jeden spójny system monitoringu system powinien mieć możliwości nie mniejsze niż np., czy SCADA. Stacje robocze do monitoringu muszą posiadać licencjonowane oprogramowanie. Systemy zainstalowane na stanowiskach komputerowych w pom. w / w powinny ze sobą współpracować w pełnej redundancji. Stacje robocze należy wyposażyć w UPS y o czasie podtrzymania co najmniej 30 minut. Wizualizacja na stanowiskach komputerowych ma być zrealizowana w formie graficznej z niezbędnymi animacjami obrazującymi pracę poszczególnych urządzeń ( napędów

6 , itp. ) jak i położenie elementów wykonawczych ( siłowników, przepustnic, wyłączników Itp. ) instalacji. System monitoringu i sterowania musi umożliwiać. 1 rejestrację parametrów i zdarzeń ( sporządzanie raportów ) 2 zgłaszanie stanów alarmowych z podziałem na kategorie i jednoznaczną, czytelną lokalizacją powstania zagrożenia. 3 zdalne zarządzanie system za pośrednictwem np. sieci ethernet lub linii telefonicznej. 4 przełączanie poszczególnych układów z pracy automatycznej na ręczną, 5 ręczne sterowanie ze stanowiska komputerowego, 6 zmianę parametrów ze stanowiska komputerowego, 7 obsługę systemu wizualizacji w języku polskim. 8 ostrzeganie operatora przed błędnymi decyzjami w zakresie wydawanych poleceń i zadawanych parametrów, 9 nadawanie różnych poziomów uprawnień operatorom w zakresie sterowania i nastaw. System monitoringu musi nadzorować pracę następujących instalacji, urządzeń i układów: 3. Instalacji i urządzeń służące do zasilania budynków w energię elektryczną ( układy SZR, UPS y, zasilacze zasilające sale operacyjne i IOM, agregat prądotwórczy, system awaryjnego zasilania lamp bezcieniowych, analizator parametrów zasilania energią elektryczną budynków wraz z opomiarowaniem, ). 4. Układów klimatyzacji i wentylacji ( wszystkie centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne ), układy główne jak i poszczególne strefy klimatyzacji czy wentylacji. 5. Nawilżaczy parowych. 6. Układu wody lodowej. 7. Węzła ciepła z uwzględnieniem instalacji C.T., C.O, Pary, C.W.U. 8. Stacji pomp próżniowych. 9. Stacji sprężonego powietrza, 10. Główne magistrale gazów medycznych budynku ( Vacum, sprężone powietrze medyczne i do napędów, tlen, podtlenek azotu ). 11. Systemu przywoławczego. 12.Wentylatorów do oddymiania i klap p.poż. 13.Kontroli dostępu. 14. Inne wykonane instalacje. Wszystkie instalacje technologii klimatyzacji (sprawa dotyczy instalacji zimnej wody użytkowej, ciepłej wody użytkowej, czynnika grzewczego dla c.o., czynnika grzewczego ciepła technologicznego dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji, pary, wody lodowej, ukladu pary sterylnej) powinny zostać wyposażone w pomiary podstawowych parametrów takich jak ciśnienia, temperatury, przepływy z przeniesieniem do systemu monitorowania. Należy również uwzględnić i ująć rurki, zawory odcinające, zawory odpowietrzające dla przetworników ciśnień, króćce pomiarowe dla czujników temperatur. Urządzenia do pomiaru zużycia ciepła, pary, powinny być wyposażone w port komunikacyjny z dostępnym protokołem należy przy tym uwzględnić faktyczną możliwość podłączenia portu do systemu monitorowania (komputery mają ograniczone ilości portów komunikacyjnych i montażu ewentualnych kart komunikacyjnych ). Protokoły transmisji urządzeń pomiarowych i innych urządzeń technologicznych obsługujących budynki powinny być odczytywane przez zaproponowany system monitoringu.w podobny sposób należy postąpić z pomiarami i z monitoringiem innych instalacji i urządzeń,i przewidzieć odpowiednie wyposażenie.jeżeli urządzenia, napędy itp. danej instalacja wymagają skoordynowanego i logicznego uruchamiania, wyłączania i blokowania poszczególnych elementów danej instalacji jak i instalacji z nimi związanych należy to wykonać. Układy regulacji i sterowania klimatyzacją muszą umożliwiać : 1. Przełączanie prędkości obrotowej bezpośrednio z pomieszczeń obsługiwanych przez dany zespół ( mała / duża wydajność ). 2. Możliwość zadawania parametrów powietrza z pomieszczeń obsługiwanych przez dany zespół klimatyzacji czy wentylacji ( zadajniki,kasetki muszą być przystosowane do

7 mycia ( spryskiwania) środkami dezynfekcyjnymi i montowane w taki sposób aby nie utrudniały czynności związanych z utrzymaniem czystości ). Każda strefa klimatyzacji wentylacji dla pomieszczenia (nagrzewnica strefowa) powinna posiadać sterownik ( panel operatorski ) umożliwiający zdalne załączenie, wyłączenie, zmianę temperatury zadanej i pomiar temperatury w danej strefie jak i odczyt parametrów powietrza wspólnych dla kilku stref ( np. wilgotność ) 3. Kontrolę zabrudzenia poszczególnych filtrów ( dla filtrów absolutnych przewidzieć również kontrolę przerwania filtra ). 4. Kontrolę nadciśnienia ewentualnie podciśnienia w pomieszczeniach sal operacyjnych. 5. Dostosowanie wydajności zespołów do zmiennych oporów przepływu powietrza ( czujniki prędkości przepływu powietrza w kanałach nawiewnych i wywiewnych ) 6. Pomiar i automatyczną regulację parametrów powietrza w poszczególnych strefach układów klimatyzacji i wentylacji z zachowaniem niezbędnych blokad w stosunku do układów głównych. b) Pomiar i automatyczną regulację parametrów powietrza istotnych dla technologii obróbki powietrza w centralach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych jak i innych mediów istotnych dla monitorowania prawidłowej pracy elementów central klimatyzacji i wentylacji ( temperatury, wilgotność, prędkości przepływu ). c) Zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przed zamarznięciem. d) Zabezpieczenie wymienników ciepła przed oblodzeniem. e) Kontrolę zadziałania poszczególnych stopni zabezpieczeń termicznych nagrzewnic elektrycznych. f) Kontrolę załączenia, wyłączenia, awarii poszczególnych napędów. g) Kontrolę zasilania szaf sterowniczych. h) Sterowanie pracą klap p. poż. i) Wykonanie skoordynowanego i logicznego uruchamiania, wyłączania i blokowania poszczególnych elementów układów i instalacji. Aparaty do sterowania i automatycznej regulacji instalacjami i układami tj. zabezpieczenia, styczniki, falowniki, sterowniki, wyświetlacze, karty, przekaźniki, listwy podłączeniowe itp. muszą zostać zamontowane w szafach o odpowiednim stopniu IP dla warunków jakie panują w danym pomieszczeniu. Szafy muszą zostać wyposażone w elementy, które zapewnią prawidłową pracę urządzeń w nich zamontowanych ( temperatura,wilgotność ) jak i prawidłowy montaż aparatów, przewodów i kabli ( cokoły, przepusty kablowe, płyty montażowe, zestawy oświetleniowe, filtry,wentylatory, kieszenie na dokumentacje itp.) np. mogą to być szafy ALTIS, Sarel lub inne o standardzie szaf Altis. Na drzwiach szaf muszą zostać zamontowane lampki kontrolne pracy i awarii napędów, rodzaju pracy ( automatyczna zdalna,ręczna lokalna ), sygnalizacji zasilania szafy, wyświetlacze do lokalnego odczytu parametrów instalacji i urządzeń obsługiwanych przez daną szafę AKPiA (panele operatorskie ) oraz wyłączniki i przełączniki umożliwiające lokalne ręczna sterowanie instalacjami, układami, napędami, ekrany dotykowe do lokalnego sterowania układami. Aparaty, urządzenia, przewody,kable służące do sterowania, muszą zostać dobrane pod względem swoich parametrów i kompletności w prawidłowy sposób wynikający z Polskiej Normy i ich funkcji w układach regulacji, sterowania i monitoringu oraz zamontowane ( wykonanie całego układu AKPiA i monitoringu ) i uruchomione. Przewody i kable, listwy podłączeniowe muszą zostać wyposażone w oznaczniki. Szafy, elementy instalacji, regulacji i sterowania, trasy kablowe muszą zostać w jednoznaczny sposób trwale i estetycznie opisane, i opis musi mieć odzwierciedlenie w szczegółowej dokumentacji powykonawczej. Elementy AKPiA muszą zostać zamontowane na instalacjach zgodnie z dokumentacją producenta danego elementu w sposób umożliwiający w sposób łatwy, wielokrotny montaż i demontaż, bez niszczenia innych elementów danej instalacji, czy wykończenia budowlanego jak do minimum ograniczające skutki oddziaływania na pracę całej instalacji, czy instalacji sąsiednich.

8 Dla prowadzenia kabli i przewodów należy przewidzieć i wykonać koryta kablowe o odpowiedniej wielkości z pokrywami, połączone z połączeniami wyrównawczy budynku. Należy wykonać odrębne koryta dla przewodów zasilających z uwzględnieniem wartości napięć i odrębne dla przewodów pomiarowych.. Na podstawie sporządzonej dokumentacji należy sporządzić projek rozruchu na podstawie którego zostanie przeprowadzony rozruch AKPiA i systemu monitoringu poszczególnych elementów, urządzeń, układów, instalacji jak i całego systemu monitoringu. Standard wykonania AKPiA i monitoringu nie może być niższy niż to wynika z załączonego opisu i projektów wykonawczych. Zamawiający wymaga aby projekty dotyczące automatyki i monitoringu zawierały : 1. Dokładny opis działania systemu regulacji, sterowania, proponowanego systemu sieci transmisji danych i proponowanego oprogramowania zarówno sterowników jak i systemu monitorowania. 2. Szczegółowy kosztorys ofertowy z zestawieniem robocizny, sprzętu i materiałów ( podać typy urządzeń, wersje oprogramowania, itp. ) Zaproponowane urządzenia i rozwiązania muszą gwarantować wygodną eksploatacje, dużą niezawodność ruchową, i uwzględniać fakt że roboty konserwacyjne muszą być prowadzone w ograniczonym obszarze. 4. Wymagania w zakresie okablowania strukturalnego Ze względu na wciąż rosnące wymagania prędkościowe i wydajnościowe komputerów oraz aplikacji a także dynamiczną zmienność charakteru stanowisk końcowych celem dopasowania możliwości obiektu/systemu do zmieniających się wymagań Użytkowników oraz interfejsów i zewnętrznych warunków przyłączeniowych należy zastosować system okablowania strukturalnego jak najbardziej uniwersalny, tj. taki, w którym wszelkiego rodzaju zmiany i rozbudowy będą mogły być samodzielnie prowadzone przez uprawniony personel szybko, a dodatkowo w sposób jak najbardziej prosty i łatwy, bez konieczności prowadzenia poprawek remontów związanych z ingerencją zewnętrznych grup instalatorskich. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację dotyczącą wydajności systemów okablowania minimalne wymagania dotyczące elementów okablowania strukturalnego to rzeczywista Kategoria 6 / Klasa E oraz RJ45, jako interfejs końcowy dla połączeń na skrętce miedzianej 4 parowej, a dla połączeń światłowodowych kompletny system połączeń zbudowany w oparciu o min. 12-włóknowy światłowód wielodomowy 50/125µm klasy OM3 (możliwość realizacji w przyszłości transmisji z prędkością 10Gb/s) oraz standard interfejsu SC dla sieci światłowodowej. Dodatkowo, ze względu na charakter obiektu służący różnym grupom użytkowników oraz postęp w dziedzinie technologii informatycznych, wydajność okablowania ma być gotowa na najnowsze aplikacje tj. zgodna z ostatnimi wytycznymi komitetów normalizacyjnych, tzn. draftem specyfikacji JTC 1/25N 981 (10GbE) oraz najnowszą aktualizacją normy ISO IEC 11801, która określa pasmo przenoszenia dla systemów Klasy EA / Kategoria 6A na 500MHz, a pasmo przenoszenia dla systemów Klasy FA / Kategoria 7A na 1GHz. W związku z powyższym projektowany system okablowania strukturalnego (w nawiązaniu do istniejącego w Szpitalu systemu okablowania ACO Plus, producent AMP NETCONNECT) powinien bezwzględnie spełniać wszystkie następujące warunki: Wszystkie elementy muszą pochodzić od jednego producenta. Wymagana będzie jednolita 25-letnia bezpłatna gwarancja na system od producenta oferowanego systemu okablowania strukturalnego zawierająca w sobie również gwarancję na

9 komponenty (min. kable, gniazda, panele krosowe, wkładki wymienne, kable krosowe i przyłączeniowe, szafę kablową, prowadnice kablowe itp.). System ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności dokładania kabla jedynie przez wymianę wkładki zakończeniowej* z pojedynczej (np. 1xRJ45) na podwójną (2xRJ45) System ma pozwalać na zmianę typu interfejsu dowolnego punktu przyłączeniowego bez zmiany w rozszyciu kabla, tj. poprzez wymianę wkładki zakończeniowej* na odpowiednią w panelu krosowym i/lub w gnieździe końcowym użytkownika. Budowa systemu ma gwarantować zastosowanie dowolnego interfejsu, który może być wykorzystany zgodnie ze specyfiką pracy obiektu wśród nich muszą być RJ45, Tera Connector/ISO Cat.7, DB9, RJ12, BNC, złącze F. Zmiana interfejsu końcowego nie może być realizowana za pomocą dodatkowych rozgałęźników czy adapterów a jedynie przez wymianę wkładki zakończeniowej w gnieździe końcowym. System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy) okablowania na odpowiednią jedynie przez zmianę wkładek końcowych* - bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego zakończeniu. System ma mieć możliwość realizacji transmisji wielokanałowej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymianę wkładki zakończeniowej* System ma być zgodny z obowiązującą specyfikacją Kat.7A i umożliwiać zastosowanie, co najmniej 2 rodzajów interfejsów zdefiniowanych przez normę PN-EN : Gniazda końcowe należy skonfigurować tak, aby spełniały obecne wymagania kategorii 6/klasy E wykorzystując wkładki 1xRJ45 Kat.6. Wyjątek stanowić będą niektóre miejsca wskazane po uzgodnieniach z użytkownikiem. System ma gwarantować przesyłanie sygnału CATV w pełnym paśmie 862MHz oraz integrację transmisji CATV w ramach istniejącej infrastruktury kablowej przez zamontowanie / wymianę wkładki na odpowiednią (z interfejsem typu F) bez konieczności ingerencji w zakończenie kabla. Ze względów bezpieczeństwa należy zastosować ekranowane kable logiczne 4 parowe o konstrukcji S/FTP (indywidualne ekranowanie każdej pary transmisyjnej folią i dodatkowy ekran wszystkich par z siatki ekranującej). Biorąc pod uwagę przyszłościową rozbudowę, zmiany wydajności do Kat.7A i możliwości integracji różnych usług w ramach okablowania kable muszą mieć odpowiedni zapas transmisyjny zastosować kable o paśmie przenoszenia 1200 MHz (lub wyższej) Ze względu na przeznaczenie obiektu kable mają mieć osłonę zewnętrzną niepalna, (LSZH). * montaż / wymiana wkładki zakończeniowej nie może wymagać ponownej terminacji kabla na złączu Punkt logiczno - elektryczny PEL Przez PEL należy rozumieć punkt logiczno - elektryczny zawierający gniazda logiczne i elektryczne: Konfiguracja PEL w pomieszczeniach biurowych: 1 gniazdo logiczne zakończone wkładką 2xRJ45 Kat.6. 3 dedykowane gniazda elektryczne, kodowane mechanicznie kluczem dostępowym (2 do połączenia jednostki centralnej oraz monitora, oraz 1 dla urządzeń peryferyjnych) Konfiguracja PEL w salach łóżkowych/operacyjnych: 2 gniazda logiczne zakończone wkładką 1xRJ45 Kat.6. 2 dedykowane gniazda elektryczne, kodowane mechanicznie kluczem dostępowym. Gniazda logiczne należy umieścić wspólnie z gniazdami elektrycznymi w jednej puszcze podtynkowej.

10 PEL musi być opisany na gnieździe i w szafie dystrybucyjnej Punkt Dystrybucyjny W projekcie należy uwzględnić pomieszczenie na Pośredni Punkt Dystrybucyjny (PPD) zawierający szafę kablową 42U 19 min. 800x800. Wysokość 42U gwarantuje rezerwę na rozbudowę i miejsce na umieszczenie innych elementów tj. przełączniki, ups. Pomieszczenie powinno być oświetlone, klimatyzowane wraz z rejestracją wejść i wyjść w pełni zintegrowaną z istniejącym już systemem rejestracji. Przy doborze pomieszczenia na PPD należy uwzględnić ograniczenia odległości do punktu dystrybucyjnego do gniazda przyłączeniowego (mierzona długość kabla nie powinna przekroczyć 90m). PPD należy połączyć światłowodem z głównym węzłem dystrybucyjnym PD14 znajdującym się w budynku Kardiochirurgii pomieszczenie G02 (niski parter) oraz z punktem dystrybucyjnym PD1 znajdującym się w budynku D (niski parter). Ze względu na dokonujący się postęp technologiczny specyfikacja urządzeń aktywnych zainstalowanych w PD14 oraz PD1 zostanie określona przez Inwestora na etapie zatwierdzenia projektu wykonawczego. Projekt ma zawierać: Specyfikację materiałową - na etapie projektu należy uwzględnić odpowiednią ilość zapasowych elementów wymiennych (wkładek wielokrotnych) i odpowiednich narzędzi w celu zapewnienia możliwości przyszłej samodzielnej rekonfiguracji przez użytkownika. Dokładna specyfikacja wymagań po uzgodnieniach z użytkownikiem. Specyfikację materiałowo-cenową (kosztorys) Rysunki (plany) lokalizacji głównych elementów okablowania, prowadzenie tras kablowych, rysunki szaf, schematy blokowe potrzebne wykonawcy do realizacji zadania Opis rozwiązania Tablicę krosowań i oznaczenia gniazd Specyfikację techniczną budowy i odbioru robót Sposób wykonania pomiarów - w projekcie wykonawczym należy zawrzeć warunek wykonania pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z obowiązującą specyfikacją Kat.6 (interfejs RJ45 - pasmo 250MHz) oraz Kat.7 (interfejs TERA Connector/ISO Cat.7 pasmo 600MHz) W projekcie wykonawczym wymagane jest również zawarcie warunku dołączenia do dokumentacji ofertowej odpowiednich certyfikatów zgodności komponentów i systemu okablowania z jednym z obowiązujących standardów: o ISO/IEC 11801:2002 wydanie drugie o EN :2002 wydanie drugie o PN-EN :2004 o ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Cat.6 Dodatkowo należy zawrzeć warunek przedstawienia odpowiednich a) certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria: o Zgodności z metodą testowania De-embedded o Wydajności złącza kablowego do 2GHz o Zgodności z draftem JTC 1/25N 981 (10GbE) w paśmie min. 500MHz o Dotyczących niepalności osłony kabli FO j) deklaracji zgodności producenta systemu z obowiązującymi normami

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYT KOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYT KOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYT KOWY Zadanie:. PRZEBUDOWA I REMONT PODODDZIAŁÓW POŁOŻNICTWA I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA POTRZEBY CENTRUM PERINATOLOGII W SZPITALU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zadanie: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU APTEKA NA POTRZEBY UTWORZENIA ODDZIAŁU ALERGOLOGII, PRACOWNI CYTOSTATYKÓW DLA ODDZIAŁU ONKOHEMATOLOGII DZIECIĘCEJ I PRACOWNI ŻYWIENIA

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl

tel. sekr. (12) 64 68 502, fax (12) 64 68 930, e-mail: rydygier@rydygierkrakow.pl Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 21 stycznia 2013 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

14. O P I S U S Ł U G

14. O P I S U S Ł U G 14. O P I S U S Ł U G Zawartość: A. Szafy i obudowy, B. Aparatura obiektowa wraz z okablowaniem, C. Uruchomienie układów automatyki bez BMS D. Sprzęt komputerowy, oprogramowanie E. Uruchomienie systemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis rysunków

Spis treści Spis rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 9 lipca 2014 r. DZPiZ 171/ZP/2014 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu Załącznik nr 6 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. ROBOTA BUDOWLANA: WYKONANIE - W RAMACH ROZBUDOWY SZPITALA BUDYNKU NR 6, OBEJMUJĄCEGO BLOK OPERACYJNY, CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĘ I DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO INWENTARYZACJI 3 3. OPIS TECHNICZNY 4 3.1. ISTNIEJĄCA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE Data opracowania: czerwiec 2010 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM ZASILANIA I STEROWANIA DLA UKŁADU KLIMATYZACYJNEGO SZPITAL POŁOŻNICZY OPOLE OBIEKT: INWESTOR: S.S.Z.O.Z. NAD MATKĄ I DZIECKIEM ul. REYMONYA 8 45-018

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : styczeń Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania styczeń 2011

DATA OPRACOWANIA : styczeń Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania styczeń 2011 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 14.07.2010 roku Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INWESTOR TEMAT PROJEKTANT: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 12-200 Pisz ul. Zagłoby 2 Koncepcja wymiany opraw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Zamówienie obejmuje wykonanie: projektu technologicznego projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Al. Wł. Sikorskiego 10 26-900 Kozienice Opis przedmiotu zamówienia ZADANIE NR 1 Projekt budowlany wraz z pełną

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 3 1.0. Cel i zakres opracowania str. 2 2.0. Podstawowe dane do opracowania str. 2 3.0. Stan istniejący demontaż str.2 4.0. Opis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną. Poznań dnia 16.11.2009r. Znak TAI / 147 /2009 dot.: wyboru Projektanta sieci komputerowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Projektanta sieci komputerowej na rzecz projektu inwestycyjnego W związku z

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia 29.06.2015 roku Dotyczy Branży sanitarnej PYTANIE NR 1 Czy podane przykładowe karty doboru producenta central są obliczone prawidłowo ze względu na zapotrzebowanie mocy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont pokoi i pomieszczeń w budynku WETI Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. NR 2 Klasa: 45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE. CPV 45310000-3. INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul. EGZEMPLARZ NR 4 PROJEKT WYKONAWCZY MONITORINGU WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11 INWESTOR: Powiat Stargardzki

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy działań inwestycyjnych w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie obejmuje:

Zakres przedmiotowy działań inwestycyjnych w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie obejmuje: Począwszy od lipca 2012r. Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie uczestniczy jako Parter w realizacji projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK WARSZTATU NAPRAW GŁÓWNYCH MZK UL. DŁUGA 50 43-300 BIELSKO-BIAŁA

Obiekt: BUDYNEK WARSZTATU NAPRAW GŁÓWNYCH MZK UL. DŁUGA 50 43-300 BIELSKO-BIAŁA PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH PAWEŁ ZAWALSKI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt wentylacji mechanicznej Warsztat

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2 tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02 Nr KRS 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226 e-mail: spzoz@krotoszyn.pl

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową, wykonanie robót wraz z dostawą i montażem urządzeń Pracowni Elektrofizjologii

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2009 roku numer ogłoszenia 238985 2009.

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się na Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2009 roku numer ogłoszenia 238985 2009. ZOZ/ZP P/38/09 Busko Zdrój, dnia 15.12.2009 r. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 14.000 Euro, którego przedmiotem jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania:

Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania: Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania: PRZEBUDOWA WYTWARZANIA, ZARZĄDZANIA I DYSTRYBUCJI MEDIÓW ENERGETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI PROJEKT WYKONAWCZY III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI Rewizja D INWESTYCJA: Pomieszczenie repozytorium cyfrowego Biblioteka Narodowa budynek B ul. Niepodległości 213,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KRYTEJ PŁ YWALNI W OŁAWIE Tom 4.6 Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznych i automatyki węzła cieplnego

PROJEKT WYKONAWCZY KRYTEJ PŁ YWALNI W OŁAWIE Tom 4.6 Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznych i automatyki węzła cieplnego Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI TOMU: I OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA Lp. Rodzaj uzgodnienia i jednostka uzgadniająca Znak/L.dz. Data Zał. 1 Bilans energii elektrycznej - Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

B - Instalacje elektryczne

B - Instalacje elektryczne B - Instalacje elektryczne I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej z częścią technologiczną oraz kosztową na wykonanie robót związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: Specyfikacja Techniczna 1 INWESTOR: Miejska Przychodnia DĄBROWA Łódź ul FELIŃSKIEGO 7 TYTUŁ OPRACOWANIA: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: - INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA Remont instalacji elektrycznych w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie zlokalizowanym

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia:

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia: Na stronę internetową Poznań, dnia 20.07.2012r. 540000ZAP.370-15/12 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo