Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną."

Transkrypt

1 Poznań dnia r. Znak TAI / 147 /2009 dot.: wyboru Projektanta sieci komputerowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Projektanta sieci komputerowej na rzecz projektu inwestycyjnego W związku z realizacją projektu inwestycyjnego nr POIG /09 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. Dostosowanie infrastruktury informatycznej dla badawczego i intelektualnego ITD w Poznaniu, zaprasza do złoŝenia oferty na wykonanie projektu sieci komputerowej. I. Przedmiot zapytania ofertowego Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną. II. ZałoŜenia projektowe 1. Przedmiot zamówienia: a. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną w Instytucie Technologii Drewna ul. Winiarska 1 w Poznaniu. b. Sieć komputerowa powinna być zaprojektowana w sposób pozwalający na jej realizację według systemu dającego moŝliwość uzyskania bezpośrednio u producenta systemu okablowania przynajmniej 20 - stoletniej gwarancji, spełniającej wymagania kategorii 6.

2 c. Dedykowana sieć elektryczna powinna być zaprojektowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. 2. Wymagania stawiane oferentom: a. Posiadanie certyfikatu uprawniającego do wykonywania projektów okablowania w systemach, w których moŝliwe jest objęcie instalacji minimum 20 - stoletnią gwarancją. b. wykaz zrealizowanych podobnych zamówień (zaprojektowanie okablowania) w zakresie wydajności kategorii 6 w ciągu ostatnich trzech lat (co najmniej jedna) na minimum 100 punków logicznych ( wraz z referencjami ). c. Posiadanie uprawnień w zakresie projektowania sieci elektrycznych 3. Wymagania względem dokumentacji projektowej: a. Rzuty pięter budynku z zaznaczeniem rozmieszczenia punktów logicznych w pomieszczeniach i tras prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych oraz miejsca przebić dla instalacji pionowej 4. System okablowania strukturalnego: a. Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801:2002, EN , IEC :2002. b. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu zestawienie zastosowanych materiałów i montowanych urządzeń (wraz z ilościami i numerami katalogowymi producenta) kosztorys wykonania projektowanej sieci komputerowej oraz elektrycznej c. Wszystkie komponenty sieci strukturalnej powinny pochodzić od jednego producenta. 5. Wytyczne do projektu sieci strukturalnej: a. Trasy kablowe powinny prowadzić pod sufitem po obu stronach korytarza a w części holu po jednej stronie na ścianie północnej budynku. b. Trasy kablowe naleŝy zaprojektować jako listwy kablowe plastikowe. c. Instalacja wykonana w technologii natynkowej montaŝ w listwach kablowych. d. Główny pion kablowy naleŝy zlokalizować w pomieszczeniach: 4, 102 oraz 202. e. Okablowanie poziome miedziane kat 6 FTP. f. Okablowanie pionowe światłowodowe MM OM3.

3 g. Główny punkt dystrybucyjny zlokalizowany w pomieszczeniu serwerowni pok. Nr 2, wykonany jako szafa stojąca 42U /1000mm. h. Pośrednie punkty dystrybucyjne zlokalizowane w korytarzach wykonane jako szafy wiszące dwuczęściowe 9U. Lokalizacja: Bud A piętro 1, Bud A piętro 2, Bud K, Bud D 6. Punkty logiczne: a. Punkty logiczne składają się z 2xRJ45 Cat.6 oraz 3x2P+Z ilość 176. b. Rozmieszczenie punktów logicznych: Budynek A: 1. Parter: a. Pom. Nr 3 1 punkt. b. Pom. Nr 12a 6 punktów c. Pom. Nr 14 3 punkty. d. Pom. Nr 16 2 punkty. e. Pom. Nr 16a 3 punkty. f. Część Mieszkalna 12 punktów (po 2 na pomieszczenie) 2. I piętro a. Pom. Nr punkty b. Pom. Nr punkty c. Pom. Nr punkty d. Pom. Nr punkty e. Pom. Nr punkty f. Pom. Nr punkty g. Pom. Nr 107a 2 punkty h. Pom. Nr punkty i. Pom. Nr punkty j. Pom. Nr punkty k. Pom. Nr punkty l. Pom. Nr punkty (po 2 na biuro) m. Pom. Nr punkty n. Pom. Nr punkty o. Pom. Nr punkty p. Pom. Nr punkty q. Pom. Nr punkty r. Pom. Nr punkty

4 s. Pom. Nr punkty t. Pom. Nr punkty u. Pom. Nr punkty v. Pom. Nr punkty w. Pom. Nr punkty (po 2 na pomieszczenie) x. Aula 1 punkt wysokość 2,5m przeznaczenie WiFi y. Korytarz 1 punkt wysokość 2,5m przeznaczenie WiFi 3. II piętro a. Pom. Nr punkty b. Pom. Nr punkty c. Pom. Nr punkty d. Pom. Nr punkty e. Pom. Nr punkty f. Pom. Nr punkty g. Pom. Nr 207a 2 punkty h. Pom. Nr punkty i. Pom. Nr punkty j. Pom. Nr punkty k. Pom. Nr punkty l. Pom. Nr punkty m. Pom. Nr punkty n. Pom. Nr punkty o. Pom. Nr 216a 2 punkty p. Pom. Nr punkty q. Pom. Nr punkty r. Pom. Nr punkty s. Pom. Nr punkty t. Pom. Nr punkty u. Pom. Nr punkty v. Pom. Nr punkty w. Pom. Nr punkty x. Pom. Nr punkty y. Pom. Nr punkty z. Pom. Nr punkty aa. Pom. Nr punkty bb. Pom. Nr punkty cc. Pom. Nr punkty

5 dd. Pom. Nr punkty ee. Aula Nr punkty 4. Budynek K 2 punkty 5. Budynek D 7 punktów 6. Budynek G 8 punktów 7. Punkty dystrybucyjne: a. Główny punkt dystrybucyjny GPD zlokalizowany w serwerowni powinien obejmować pomieszczenia na parterze. b. Pośrednie punkty dystrybucyjne PD zlokalizowane na piętrach obejmują pomieszczenia rozmieszczone na tej samej kondygnacji. c. Pośredni punkt dystrybucyjny zlokalizowany w budynku D obejmuje pomieszczenia tego budynku oraz przyległego budynku G. d. Pośredni punkt dystrybucyjny zlokalizowany w budynku K obejmuje pomieszczenia tego budynku. e. Połączenie punktów dystrybucyjnych zlokalizowanych w budynku A z głównym punktem dystrybucyjnym naleŝy wykonać przy pomocy światłowodu. f. Punkty dystrybucyjne zlokalizowane w pozostałych budynkach będą się łączyć z głównym punktem dystrybucyjnym poprzez łącze WiFi naleŝy przewidzieć miejsce oraz sposób montaŝu anten. 8. Dedykowana sieć elektryczna: a. Głównym elementem sieci ma być UPS Online b. Tablicę rozdzielczą naleŝy zasilić wewnętrzną linią zasilającą z rozdzielni zlokalizowanej w piwnicy budynku A.

6 c. Tablica rozdzielcza zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu serwerowni Bud. A pom. Nr 2. d. Przewody sieci elektrycznej naleŝy oddzielić od przewodów sieci LAN. e. Tablicę rozdzielczą w budynkach D, G, K naleŝy zasilić z lokalnych szaf rozdzielczych, lokalizacja przy punktach dystrybucyjnych sieci LAN. f. Dodatkowo naleŝy przewidzieć gniazda zasilające w punktach dystrybucyjnych oraz zasilanie szafy serwerowej. 9. Wizja lokalna: wymaga się przeprowadzenia wizji lokalnej przez oferentów po uprzednim umówieniu terminu drogą elektroniczną na adres lub telefonicznie nr tel Termin wykonania projektu: grudzień 2009 roku. III. Informacje dotyczące składanej oferty: 1. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę ( załącznik nr 1 ) i zaproponować tylko jedną cenę. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 2. Cena oferty powinna być wyraŝona w PLN brutto oraz obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia zrealizowane będzie po złoŝeniu przez Wykonawcę kompletnego projektu wraz z kosztorysem oraz zestawieniem materiałowym i przyjęciu tych dokumentów przez Zamawiającego bez zastrzeŝeń. 3. Oferta oraz inne dokumenty powinny być podpisane przez osobę(y) umocowaną(e) do reprezentowania Wykonawcy. 4. Oferta powinna być waŝna 30 dni od dnia upłynięcia terminu jej złoŝenia w siedzibie Zamawiającego. 5. Ofertę wraz z załączonymi dokumentami naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem Oferta na wykonanie projektu sieci informatycznej i pieczęcią firmy, w siedzibie Zamawiającego Poznań w godzinach (oprócz sobót i dni świątecznych ) w sekretariacie I piętro w terminie do dnia r. do godziny Po rozpatrzeniu ofert Instytut powiadomi oferentów pisemnie o wyborze Projektanta.

7 7. Załączniki do zapytania ofertowego: - wypełniony druk oferta załącznik nr 1 - lista osób uprawnionych do reprezentowania firmy załącznik nr 2 - wykaz zrealizowanych podobnych zamówień (zaprojektowanie okablowania) w zakresie wydajności kategorii 6 w ciągu ostatnich trzech lat (co najmniej jedna) na minimum 100 punków logicznych ( wraz z referencjami ) załącznik nr 3 8. Wymagane dokumenty: - aktualny odpis KRS lub inny dokument rejestrowy poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŝnioną ( nie starszy niŝ 6 miesięcy ) - certyfikat uprawniający do wykonywania projektów okablowania w systemach, w których moŝliwe jest objęcie instalacji minimum 20 - stoletnią gwarancją ( kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŝnioną ) - dokument potwierdzający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŝnioną) 9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŝszą łączną ceną brutto uwzględniająca wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 10. Z Wykonawcą, który zaproponuje najniŝszą cenę zostanie podpisana umowa na zaprojektowanie sieci komputerowej z terminem wykonania w grudniu 2009r. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 1. Piotr Neyman, tel lub ; godz Marcin Piasny, Tel ; godz Zamawiający ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO ZŁOśENIA OFERTY WYSYŁAMY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIA NA lub telefonicznie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Twoją przyszłość

Inwestujemy w Twoją przyszłość Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do wniosku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis techniczny wykonania i odbiory zawarty jest w dokumentacji: Okablowanie strukturalne (instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę platformy sprzętowo-programowej pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 40/PIW/2013 Zamówienie nie podlega

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 z dnia: 22-08-2013r. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szczekociny.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szczekociny.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szczekociny.pl Szczekociny: WdroŜenie e-@dministracji oraz elektronicznych usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w Warszawie ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa tel. 022 47-33-887, faks 022 47-41-496 Postępowanie nr PBL3-P/1/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA MODERNIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyraŝoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 17.06.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Kody CPV: ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH z wyposażeniem oraz dostawa i montaż drzwi na klatce schodowej poddasza w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym

na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA określająca warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33 Znak sprawy: BDG-III-3820-12/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na opracowanie inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NITROERG SA Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór wykonawcy posadzki Ŝywicznej FLOORPOL 120 SL/AST (system specjalistyczny epoksydowy antyelektrostatyczny,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Wykaz załączników: 1. Formularz oferty. 2. Umowa projekt. Zatwierdzam: DYREKTOR ds. Technicznych

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Wykaz załączników: 1. Formularz oferty. 2. Umowa projekt. Zatwierdzam: DYREKTOR ds. Technicznych WARUNKI ZAMÓWIENIA Nr sprawy 26/TN/09 Wykaz załączników: 1. Formularz oferty. 2. Umowa projekt. Zatwierdzam: DYREKTOR ds. Technicznych Tarnobrzeg, dnia 2009.05.26 inŝ. Ryszard Czajkowski Str. nr 2 WARUNKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY Obiekt Adres Inwestor Adres Budynek B Al. Niepodległości 16/18 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 Temat Projekt okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy Konstruktorskiej 1.

ZAPYTANIE OFERTOWE. na Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy Konstruktorskiej 1. ZAPYTANIE OFERTOWE na Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy Konstruktorskiej 1. 1. Zamawiający Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2008 Zarządu Miasteczko Multimedialne Sp.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SIECI LAN WRAZ z SERWEROWNIĄ w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej. zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu

MODERNIZACJA SIECI LAN WRAZ z SERWEROWNIĄ w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej. zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu MODERNIZACJA SIECI LAN WRAZ z SERWEROWNIĄ w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej Zlecający: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 zaprasza do składania ofert w niniejszym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot.: przetargu nieograniczonego od 5.150.000 euro na robotę budowlaną Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sygn. post. OR.VII.3331 147/10 Zamawiający Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472071715 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament

Bardziej szczegółowo