C z 1. O gólna 1 2 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C z 1. O gólna 1 2 3"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA sporz dzania, obiegu i kontroli dowodów ksi gowych dla Urz du Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosn

2 Cz 1. Ogólna 1 Instrukcja zosta a opracowana na podstawie Ustawy z dnia 29 wrze nia 1994r. o rachunkowo ci (Dz. U. Nr 121 poz. 591, ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz ze zm.) 2 Sprawy nie obj te niniejsz instrukcj zosta y uregulowane odr bnie: a) w Zak adowym Planie Kont, b) w Instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, c) w Instrukcji Kasowej. 3 Ilekro w niniejszej instrukcji jest mowa o: a) ustawie o rachunkowo ci, dotyczy to ustawy z dnia 29 wrze nia 1994r. o rachunkowo ci (Dz. U. Nr l21 poz. 591 ze zm.) b) ustawie o finansach publicznych, dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz ze zm.) c) ustawie prawo zamówie publicznych, dotyczy to ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówie publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz.177 ze zm.).

3 Cz 2. Szczegó owa 4 Poj ciem dowodu ksi gowego okre la si ka dy dokument wiadcz cy o zasz ych lub zmierzaj cych czynno ciach (przedsi wzi ciach) albo stwierdzaj cy pewien stan rzeczy. W odró nieniu od ogólnego dokumentu, dowodem ksi gowym nazywamy t cz odpowiednio opracowanych dokumentów, które stwierdzaj dokonanie lub rozpocz cie operacji gospodarczej i podlegaj ewidencji ksi gowej. Dowody te s podstawowym uzasadnieniem zapisów ksi gowych, zwane dalej "dowodami ród owymi". Poza spe nianiem podstawowej roli jak jest uzasadnienie zapisów ksi gowych oraz odzwierciedlenie operacji gospodarczych prawid owo, rzetelnie i starannie opracowane dowody ksi gowe maj za zadanie: 1) tworzenie podstaw zarz dzania, kontroli i badania dzia alno ci gospodarczej, szczególnie z punktu widzenia legalno ci i celowo ci dokonanych operacji gospodarczych. 2) stworzenie podstaw do dochodzenia praw i do udowadniania dope nienia obowi zków. 5 Zgodnie z ustaw o rachunkowo za prawid owy uwa a si dowód ksi gowy stwierdzaj cy fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawieraj cy co najmniej: 1) okre lenie rodzaju dowodu, 2) okre lenie stron (nazwy i adresy) dokonuj cych operacji gospodarczej, której dowód dotyczy; w dowodach w asnych wystawionych przez jednostk dokonuj ksi gowania do obiegu wewn trznego okre lenie wystawcy oraz nazw i adresów stron mo e by zast pione nazwami komórek organizacyjnych jednostki, 3) opis operacji oraz jej warto, je eli to mo liwe - okre lon tak e w jednostkach naturalnych, 4) dat dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy a gdy dowód zosta sporz dzony pod inn dat - tak e dat sporz dzenia dowodu, 5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyj to sk adniki maj tkowe, 6) inne dane okre lone w odr bnych przepisach jako warunek prawid owo ci okre lonego rodzaju dowodu, 7) stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do uj cia w ksi gach rachunkowych przez wskazanie miesi ca ksi gowania oraz o ile nie wynika to z techniki dokonywania zapisów - sposobu uj cia dowodu w ksi gach rachunkowych wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania, 8) numer identyfikacyjny dowodu lub inne oznaczenie w sposób umo liwiaj cy powi zanie dowodu z zapisami ksi gowymi dokonanymi na jego podstawie. Jednostka dokonuj ca ksi gowania dowodu jest w ciwa do wystawienia dowodów ksi gowych w celu: 1) udokumentowania wewn trznych operacji, w których uczestnicz tylko komórki organizacyjne jednostki ksi guj cej dowód, 2) udokumentowania poniesionych kosztów nie wynikaj cych ze wiadcze kontrahentów (innych jednostek, banków, osób fizycznych) ustalenia powsta ych strat lub osi gni tych zysków, potwierdzenia ilo ci i warto ci otrzymanych od kontrahentów sk adników maj tku i us ug lub innych wiadcze jak te powierzania sk adników maj tku pracownikom jednostki lub innym osobom materialnie za nie odpowiedzialnym (wspó odpowiedzialnym), 3) udokumentowania wewn trznych operacji gospodarczych, to jest operacji, w których uczestnicz komórki organizacyjne jednostki ksi guj cej dowód i jej kontrahenci, je eli operacje polegaj na przekazaniu lub sprzeda y sk adników maj tku, wykonywaniu robót i wiadczeniu us ug, jak te nale nych kontrahentowi wiadcze umownych lub okre lonych przepisami, które s przekazywane w oryginale kontrahentom. Dowody wymienione w pkt. 1) i 2) nazywa si dowodami w asnymi wewn trznymi, a wymienione w pkt. 3) - dowodami w asnymi zewn trznymi. Dowody ksi gowe powinny by wystawione w sposób staranny, czytelny i trwa y. Dane dowodów nie mog by zamazywane, przerabiane, wycierane lub usuwane w inny sposób.

4 6 Dowody dostarczone s do kancelarii ogólnej, gdzie s wpisywane do odr bnie prowadzonego w tym celu dziennika. Nast pnie za pokwitowaniem s przekazywane na stanowiska merytoryczne celem sprawdzenia pod wzgl dem merytorycznym. Sprawdzenie pod wzgl dem merytorycznym zgodnie z ustaw o finansach publicznych polega na ustaleniu: - czy wydatek jest zgodny z celem i wysoko ci ustalon w bud ecie gminy, planie finansowym danej jednostki, - czy zosta dokonany w sposób celowy i oszcz dny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nak adów, - czy umo liwia terminow realizacj zada, - czy zachowano terminy i wysoko ci wynikaj cych z wcze niej zaci gni tych zobowi za, - czy dokonano zakupu dostaw us ug i robót budowlanych na zasadach okre lonych w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych, - czy przy dokonywaniu wydatków na realizacje wydatków wieloletnich przeprowadzono analiz i ocen efektów uzyskanych w etapach poprzednich. Stwierdzone nieprawid owo ci merytoryczne powinny by usuni te. Sprawdzenia dokumentów pod wzgl dem merytorycznym dokonuje pracownik upowa niony przez Burmistrza odpowiedzialny za dany odcinek dzia alno ci, którego operacja dotyczy. Dokonywanie sprawdzenia pod wzgl dem merytorycznym winno by stwierdzone na dowodzie przez umieszczenie i podpisanie przez sprawdzaj cego klauzuli: Sprawdzono pod wzgl dem merytorycznym Dnia... Podpis i piecz tka imienna. Pracownik na stanowisku merytorycznym dokonuje operacji zgodnie z ustaw o zamówieniach publicznych, co potwierdza pisemnym o wiadczeniem na dowodzie ksi gowym. Sprawdzenia sposobu przeprowadzenia trybu zamówienia i rejestracji dowodów w tym zakresie dokonuje pracownik upowa niony przez Burmistrza Miasta I gminy. W przypadku stwierdzenia, e dowód nie odpowiada wymogom ustawy zwracany jest do uzupe nienia. Na dokumentach dotycz cych wykonywanych us ug winno by stwierdzone, ze us uga zosta a wykonana zgodnie ze zleceniem lub umow, wzgl dnie za czony protokó odbioru robót. Na sprawdzenie pod wzgl dem merytorycznym przeznacza si 2 dni. Po dokonaniu tych czynno ci dokumenty za pokwitowaniem przekazywane s na szczególne stanowiska ksi gowo ci celem dalszej realizacji. 7 Dokumenty finansowo ksi gowe sprawdzaj pod wzgl dem formalno rachunkowym pracownicy upowa nieni przez Burmistrza. Sprawdzenie dowodów pod wzgl dem formalno-rachunkowym polega na ustaleniu, czy wystawione zosta y w sposób technicznie prawid owy, zawieraj wszystkie elementy prawid owego dowodu oraz, e ich dane liczbowe nie zawieraj b dów arytmetycznych. Mo na nie dokonywa kontroli rachunkowej dowodów w asnych, w których tre ci zawarte s rezultaty oblicze dokonanych i wpisanych przez przystosowane do tego maszyny. W dowodach w asnych wewn trznych, zawieraj cych ilo ciowe okre lenie operacji gospodarczych, mo e by pomini ta warto operacji, je eli zostanie podana w zestawieniach dowodów. Nieprawid owo ci formalno-rachunkowe powinny by skorygowane w sposób ustalony dla poprawienia dów w dowodach ksi gowych Dokonanie sprawdzenia winno by oznaczone na dowodzie przez umieszczenie i podpisanie nast puj cej klauzuli:

5 Sprawdzona pod wzgl dem formalno rachunkowym Dnia... Podpis i piecz tka imienna. Sprawdzone dokumenty stanowi podstaw do zatwierdzenia ich do wyp aty przez Burmistrza Miasta i Gminy lub osob przez niego upowa nion. Na dowodzie zatwierdzonym do wyp aty pracownik ksi gowo ci zamieszcza klauzul : 1) zap acono przelewem dnia... 2)zap acono czekiem Nr... 3)zap acono z kasy dnia... 8 Podstaw zapisów mog by równie sporz dzone przez jednostk dowody ksi gowe: 1) zbiorcze - s ce do dokonania cznych zapisów zbioru dowodów ród owych, które musz by w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione, 2) koryguj ce poprzednie zapisy, 3) zast pcze - wystawione do czasu otrzymania zewn trznego obcego dowodu ród owego, 4) rozliczeniowe - ujmuj ce ju dokonane zapisy wed ug nowych kryteriów klasyfikacyjnych 5) polecenia ksi gowania - w celu dokonania zapisu ksi gowego nie wyra aj cego faktu dokonania operacji gospodarczej (np. wystornowanie b dnego zapisu, przeniesienie rozliczonych kosztów, otwarcie ksi g), a w innych wypadkach ze stosowanej techniki ksi gowo ci. W przypadku uzasadnionego braku mo liwo ci uzyskania zewn trznych obcych dowodów ród owych, kierownik jednostki mo e zezwoli na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomoc ksi gowych dowodów zast pczych, sporz dzonych przez osoby dokonuj ce tych operacji. Nie mo e to jednak dotyczy operacji gospodarczych, których przedmiotem s zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i us ug. 9 Dowód ksi gowy opiewaj cy na waluty obce powinien zawiera przeliczenie ich warto ci na walut polsk wed ug kursu obowi zuj cego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza si bezpo rednio na dowodzie, chyba e system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walut polsk a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk. Dowody ksi gowe powinny by rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, któr dokumentuj kompletne zawieraj ce co najmniej dane okre lone w 5 oraz wolne od dów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach ksi gowych wymazywania i przeróbek. dy w dowodach ród owych zewn trznych obcych i w asnych mo na korygowa jedynie przez wys anie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawieraj cego sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba e inne przepisy stanowi inaczej. dy w dowodach wewn trznych mog by poprawione przez skre lenie b dnej tre ci lub kwoty, z utrzymaniem czytelno ci skre lonych wyra lub liczb oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty dokonania poprawy. Nie mo na poprawia pojedynczych liter lub cyfr. W przypadku dokonywania poprawy w ksi gach rachunkowych poprawki takie musz by dokonane jednocze nie we wszystkich ksi gach rachunkowych i nie mog nast pi po zamkni ciu miesi ca a w przypadku wprowadzenia do ksi g rachunkowych dowodu zawieraj cego korekty b dnych zapisów dokonuje si tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi. Udokumentowaniem zapisów ksi gowych mog by wy cznie prawid owe dowody ksi gowe. Ustala si, e dowodem ksi gowym, który stanowi podstaw zapisów w ksi gach rachunkowych jest orygina dowodu.

6 10 OBRÓT GOTÓWKOWY Do zap acenia faktury i rachunków w formie gotówkowej istnieje mo liwo pobrania z kasy Urz du zaliczki. Podstawa jest wniosek (wzór k 113) wype niony przez pracownika, sprawdzony pod wzgl dem merytorycznym i zatwierdzony przez Burmistrza do wyp aty. Wniosek o zaliczk sk ada si w ksi gowo ci w dniu poprzedzaj cym pobranie. Pracownik rozlicza si z zaliczki w terminie okre lonym we wniosku na formularzu K 114 do którego do cza orygina faktury lub rachunku sprawdzony i zatwierdzony w podany wcze niej sposób. Ró nica miedzy sum pobranej zaliczki a dokonanymi wydatkami podlega zwrotowi lub wyp acie. Kwoty zaliczek nie rozliczone w terminie podlegaj potr ceniu z najbli szego wynagrodzenia pracownika zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Podstaw do wyp aty wynagrodze stanowi listy p atnicze sprawdzone pod wzgl dem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzone do wyp aty. Na podstawie tych list wynagrodzenie pracowników mo e by wyp acone w kasie Urz du, a tak e przekazywane przelewem na rachunki bankowe. Nast pnie listy wpinane s wg numeracji do segregatorów. Zestawienia list p ac stanowi podstaw zapisów ksi gowych. Listy p ac pod wzgl dem merytorycznym akceptuj : - dla pracowników Urz du Miasta i Gminy - Sekretarz Urz du lub insp.ds. kadr lub Burmistrz Osoby te wszystkie dane maj ce wp yw na wynagrodzenia dostarczaj do ksi gowo ci w terminie 20 dnia ka dego miesi ca. Pod wzgl dem formalno rachunkowym podpisuj listy wynagrodze osoby upowa nione do podpisywania innych dokumentów pod tym wzgl dem na danym zadaniu. Listy p ac powinny zawiera : okres na jaki wyliczono wynagrodzenie, sumy do wyp aty, nazwisko i imi pracownika, sum brutto w rozbiciu na poszczególne sk adniki, sum netto, potracenia na poszczególne tytu y, sum zasi ku rodzinnego, pokwitowanie lub klauzul : zap acono przelewem dnia:.... W listach p ac dopuszczalne jest dokonywanie nast puj cych potr ce : - nale no ci egzekucyjnych na podstawie nakazów egzekucyjnych, - czynszu za lokal mieszkalny udost pniony przez zak ad pracy, - inne potr cenia wy cznie za zgod kierownika jednostki cznie z pisemn zgod pracownika. Szczegó ow dokumentacj obrotu gotówkowego okre la Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej. Dowodami ksi gowymi s jeszcze inne dowody. Za dowody ksi gowe uwa a si równie : - zestawienia dowodów ksi gowych przygotowane do zaksi gowania zapisem zbiorczym, - polecenie ksi gowania, - noty ksi gowe. OBRÓT BEZGOTÓWKOWY 11 Zlecenia i umowy sporz dzane s przez pracownika upowa nionego przez Burmistrza zainteresowanego transakcj i podpisane przez Skarbnika i Burmistrza lub osoby przez nie upowa nione na pi mie. Umow sporz dza si dwóch lub trzech egzemplarzach: - orygina dla kontrahenta, - pierwsza kopia dla stanowiska merytorycznego odpowiedzialnego za dan spraw, którego dotyczy umowa, - druga kopia lub potwierdzona kserokopia umowy jest przekazana do ksi gowo ci celem zaanga owania. W przypadku jednorazowej transakcji drug kopie umowy pod cza si do faktury lub rachunku. Gdy z umowy nie wynika mo liwo przypisania konkretnej kwoty wydatku wed ug klasyfikacji bud etowej, druga kopia umowy pozostaje na stanowisku merytorycznym do ostatniej transakcji wynikaj cej z zawartej umowy a podstaw zaanga owania stanowi faktury i rachunki

7 potwierdzaj ce wykonanie kolejnych operacji gospodarczych. Na fakturach i rachunkach tych, nale y umie ci adnotacj jakiej umowy realizowane zadanie dotyczy. Tylko umowa okre laj ca dok adn kwot wynagrodzenia stanowi podstaw zapisu w ksi gach rachunkowych celem zaanga owania. Umowy okre laj ce szacunkow warto zamówienia nie stanowi podstawy zapisu. Zestawienie obejmuje dowody wyra aj ce operacje gospodarcze dokonane wy cznie w jednym okresie sprawozdawczym lub jego cz ci i musi ono zapewnia sprawdzalne powi zanie uj tych w nich kwot z dowodem. Do sporz dzenia zestawienia mo na wykorzysta druk polecenia ksi gowania. Polecenie ksi gowania sporz dza si w celu dokonania zapisu ksi gowego np. wystornowanie b dów zapisu, przeniesienie kosztów i w innych wypadkach wynikaj cych ze stosowanej techniki ksi gowo ci. Noty ksi gowe wystawiane s przez kontrahentów jednostki celem skorygowania w asnych dowodów obcych lub w asnych zewn trznych. OBRÓT MATERIA OWY 12 Pod poj ciem materia y nale y rozumie co co jest zu ywane jednorazowo i ca kowicie. Nale do nich rodki ywno ci, leki, opakowania, cz ci maszyn i urz dze, materia y budowlane, paliwo. Miejscem przechowania ich mog by magazyny i sk adowiska. Osoby sprawuj ce opiek nad tym materia em maj przypisan odpowiedzialno materialn i sk adaj o wiadczenie o tre ci zgodnej z za cznikiem do niniejszej instrukcji. Za w ciw organizacj gospodarki materia owej odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Osoba materialnie odpowiedzialna kwituje na odwrocie dowodu odbiór materia u i wpisuje do kartoteki magazynowej umieszczaj c klauzul uj to w kartotekach magazynowych. Drobne ilo ci materia ów zakupionych na okre lony cel mo na ksi gowa bezpo rednio w koszty pomijaj c obrót magazynowy. Ksi gowanie przychodów materia ów nast puje na podstawie opisanych dowodów (faktur, rachunków i innych) i obci a konto 310 Materia y. Osoby materialne odpowiedzialne sporz dzaj dowody rozchodowe i w okre lonych terminach dostarczaj do ksi gowo ci, celem dokonania odpowiednich zapisów w kartotekach ilo ciowo warto ciowych. 13 W przypadku pozosta ych rodków trwa ych w u ywaniu przyjmuje si je do ewidencji na podstawie dowodów ksi gowych: Faktury, rachunku lub innych na których osoba odpowiedzialna umieszcza klauzul : wpisano do ksi gi inwentarzowej pod poz....str...dnia... podpis i piecz tka imienna. Dopuszczalne jest ksi gowanie rodków trwa ych na podstawie takich dokumentów jak: faktura, rachunek, protokó odbioru obiektu powsta ego w procesie inwestycyjnym /OT/, protokó zdawczo-odbiorczy /PT/, zestawienie ró nic inwentaryzacyjnych, akt komunalizacji - odpisu decyzji komunalizacyjnej. rodki trwa e ulegaj zu yciu, zniszczeniu. W tym celu dokonuje si ich likwidacji na formularzu: Likwidacja rodka trwa ego LT, który to dowód jest dowodem rozchodu rodków trwa ych. Innym dowodem rozchodu mo e by protokó zdawczo-odbiorczy zarz dzonego przekazania nieodp atnego, protokó szkody, zestawienie ró nic inwentaryzacyjnych a przy sprzeda y odpis aktu notarialnego, faktura, rachunek. Likwidacji dokonuje si komisyjnie i protokolarnie. 14 Ewidencja analityczna rzeczowych sk adników maj tku prowadzona jest w systemie komputerowym rodki Trwa e, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami wed ug okre lonych grup przez upowa nionego pracownika. Sk adniki rzeczowe musz by oznaczone trwa ymi numerami inwentarzowymi.

8 Ewidencj pozaksi gow umundurowania oraz ubra s bowych lub ochronnych prowadzonej przez upowa nionego pracownika. prowadzi si na kartach imiennych dla ka dego pracownika, któremu z mocy przepisów ubrania takie przys uguj. W ewidencji tej nale y równie odnotowa wyp at ekwiwalentu pieni nego, który pracownik otrzyma zamiast odzie y. 15 Wszystkie dowody finansowe zarówno wewn trzne jak i zewn trzne podlegaj dekretacji. Dekretacj okre la si ogó czynno ci zwi zanych z przygotowaniem dowodów do ksi gowania, wydaniem dyspozycji co do sposobu ich ksi gowania i pisemnym potwierdzeniem jej wykonania. Dekretacja obejmuje nast puj ce etapy: 1) segregacja dowodów, 2) sprawdzenie prawid owo ci dowodów, 3) w ciwa dekretacja (oznaczenie sposobu ksi gowania) Segregacja dowodów polega na: 1) wy czeniu z ogó u dowodów nap ywaj cych do komórki ksi gowo ci tych dowodów, które nie podlegaj ksi gowaniu (np. nie wyra aj operacji gospodarczych lub s ich zapowiedzi ), 2) podziale dowodów ksi gowych wg rachunków bankowych, 3) kontroli kompletno ci dowodów na oznaczony okres (np. dzie, dekad ). Sprawdzenie prawid owo ci dowodów polega na ustaleniu, czy s one podpisane na dowód skontrolowania pod wzgl dem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Sprawdzone dokumenty stanowi podstaw do zatwierdzenia ich do wyp aty. Zatwierdzenia do wyp aty dokonuj : Burmistrz lub Sekretarz Miasta i Gminy na dowodzie zatwierdzonym do wyp aty, pracownicy ksi gowo ci po dokonaniu zap aty, wystawieniu polecenia przelewu b obci eniu rachunku bankowego zamieszczaj klauzul : Zap acono gotówk, czekiem nr... W odniesieniu do dowodów kasowych stanowi cych podstaw wyp aty gotówki, nale y ponadto sprawdzi, czy s one akceptowane przez Skarbnika. W przypadku stwierdzenia, e dowody nie by y skontrolowane, nale y je zwróci w celu uzupe nienia. ciwa dekretacja polega na: 1) nadaniu dowodom ksi gowym numerów, pod którymi zostan one zaewidencjonowane, 2) w celu uniemo liwienia wielokrotnego ksi gowania tego samego dowodu ka dy zaksi gowany dowód jest zaopatrzony w numer ewidencyjny dowodu ksi gowego, 3) umieszczaniu na dowodach adnotacji na jakich kontach ma by dowód zaksi gowany, 4) wskazaniu sposobu rejestracji dowodu w urz dzeniach (na kontach) analitycznych (pomocniczych ), 5) okre leniu daty pod jak dowód ma by zaksi gowany, je eli dowód ma by zaksi gowany pod inn dat ni data wystawienia przy dowodach w asnych lub dat otrzymania - przy dowodach obcych, 6) podpisaniu przez osob upowa nion. W celu zmniejszenia pracoch onno ci dekretacji nale y stosowa piecz tki z odpowiednimi rubrykami, wg wzorów, które stanowi za cznik nr Ksi gi rachunkowe prowadzone s przy u yciu komputera w siedzibie Urz du Miasta i Gminy Grabów nad Prosn. Przetwarzanie danych nast puje w oparciu o programy wymienione w za czniku Nr 2 i 3 do niniejszego zarz dzenia

9 W ksi gach rachunkowych w danym okresie sprawozdawczym ujmowane s zapisy na podstawie dowodów ksi gowych potwierdzaj cych dokonanie operacji gospodarczych w tym okresie sprawozdawczym onych w ksi gowo ci do 8 dnia m-ca nast pnego. Ksi gi rachunkowe przenoszone s na trwa y no nik danych (p yty CD) przynajmniej raz na kwarta. Burmistrz Miasta i Gminy Zenon Ceg a

10 WIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNO CI MATERIALNEJ Ja ni ej podpisany(a) zatrudniony(a) w... w charakterze... o wiadczam, co nast puje: Za cznik do Instrukcji sporz dzania, obiegu i kontroli dowodów ksi gowych dla Urz du Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosn 1. Przyjmuj na siebie pe odpowiedzialno materialn za powierzone mi mienie zgodnie z protoko em zdawczo-odbiorczym z dnia oraz za wszelkie sk adniki maj tkowe, które zostan mi powierzone z zachowaniem w ciwego trybu. 2. Przyjmuj do wiadomo ci, e z odpowiedzialno ci, o której mowa w pkt. 1 wynikaj dla mnie nast puj ce konsekwencje: a) obowi zek rozliczenia si z powierzonego mi mienia na ka de zasadne danie b) obowi zek pokrycia wszelkiej straty, jaka wyniknie dla na skutek niedoboru w powierzonych mi sk adników maj tkowych wzgl dnie na skutek zniszczenia lub uszkodzenia w/w sk adników. Od obowi zku pokrycia straty b zwolniony(a) w zakresie w jakim udowodni, e niedobór albo uszkodzenia powsta y na skutek okoliczno ci:, za które stosownie do obowi zuj cych przepisów nie mo e mi by przypisana wina. 2. Nie zg aszam adnych zastrze odno nie warunków pracy, w których mam wykonywa prac pracownika materialnie odpowiedzialnego oraz zobowi zuj si do niezw ocznego powiadomienia o wszelkich przeszkodach w wykonywaniu pracy, które mog zaistnie w przysz ci. 4. O wiadczam, e znane s mi wszelkie przepisy reguluj ce zasady wykonywa ni powierzonej mi pracy, a w szczególno ci art Kodeksu pracy. 5. Stosownie do tre ci pkt 2 (b) zobowi zuj si w razie zaistnienia niedoboru lub innej szkody obj tej moj odpowiedzialno ci do niezw ocznego wp acenia do kasy równowarto ci wyliczonej szkody. Grabów nad Prosn, dnia... (podpis pracownika) wiadczenie niniejsze zosta o z one w mojej obecno ci: data... Podpis:...

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

Okr gowy Szpital Kolejowy

Okr gowy Szpital Kolejowy Okr gowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej 20-468 Lublin ul.kruczkowskiego 21 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CZ I POSTANOWIENIA WST PNE ORAZ ORGANIZACJA SZPITALA ROZDZIA I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, 31-900 Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak

Bardziej szczegółowo