C z 1. O gólna 1 2 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C z 1. O gólna 1 2 3"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA sporz dzania, obiegu i kontroli dowodów ksi gowych dla Urz du Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosn

2 Cz 1. Ogólna 1 Instrukcja zosta a opracowana na podstawie Ustawy z dnia 29 wrze nia 1994r. o rachunkowo ci (Dz. U. Nr 121 poz. 591, ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz ze zm.) 2 Sprawy nie obj te niniejsz instrukcj zosta y uregulowane odr bnie: a) w Zak adowym Planie Kont, b) w Instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, c) w Instrukcji Kasowej. 3 Ilekro w niniejszej instrukcji jest mowa o: a) ustawie o rachunkowo ci, dotyczy to ustawy z dnia 29 wrze nia 1994r. o rachunkowo ci (Dz. U. Nr l21 poz. 591 ze zm.) b) ustawie o finansach publicznych, dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz ze zm.) c) ustawie prawo zamówie publicznych, dotyczy to ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówie publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz.177 ze zm.).

3 Cz 2. Szczegó owa 4 Poj ciem dowodu ksi gowego okre la si ka dy dokument wiadcz cy o zasz ych lub zmierzaj cych czynno ciach (przedsi wzi ciach) albo stwierdzaj cy pewien stan rzeczy. W odró nieniu od ogólnego dokumentu, dowodem ksi gowym nazywamy t cz odpowiednio opracowanych dokumentów, które stwierdzaj dokonanie lub rozpocz cie operacji gospodarczej i podlegaj ewidencji ksi gowej. Dowody te s podstawowym uzasadnieniem zapisów ksi gowych, zwane dalej "dowodami ród owymi". Poza spe nianiem podstawowej roli jak jest uzasadnienie zapisów ksi gowych oraz odzwierciedlenie operacji gospodarczych prawid owo, rzetelnie i starannie opracowane dowody ksi gowe maj za zadanie: 1) tworzenie podstaw zarz dzania, kontroli i badania dzia alno ci gospodarczej, szczególnie z punktu widzenia legalno ci i celowo ci dokonanych operacji gospodarczych. 2) stworzenie podstaw do dochodzenia praw i do udowadniania dope nienia obowi zków. 5 Zgodnie z ustaw o rachunkowo za prawid owy uwa a si dowód ksi gowy stwierdzaj cy fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawieraj cy co najmniej: 1) okre lenie rodzaju dowodu, 2) okre lenie stron (nazwy i adresy) dokonuj cych operacji gospodarczej, której dowód dotyczy; w dowodach w asnych wystawionych przez jednostk dokonuj ksi gowania do obiegu wewn trznego okre lenie wystawcy oraz nazw i adresów stron mo e by zast pione nazwami komórek organizacyjnych jednostki, 3) opis operacji oraz jej warto, je eli to mo liwe - okre lon tak e w jednostkach naturalnych, 4) dat dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy a gdy dowód zosta sporz dzony pod inn dat - tak e dat sporz dzenia dowodu, 5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyj to sk adniki maj tkowe, 6) inne dane okre lone w odr bnych przepisach jako warunek prawid owo ci okre lonego rodzaju dowodu, 7) stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do uj cia w ksi gach rachunkowych przez wskazanie miesi ca ksi gowania oraz o ile nie wynika to z techniki dokonywania zapisów - sposobu uj cia dowodu w ksi gach rachunkowych wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania, 8) numer identyfikacyjny dowodu lub inne oznaczenie w sposób umo liwiaj cy powi zanie dowodu z zapisami ksi gowymi dokonanymi na jego podstawie. Jednostka dokonuj ca ksi gowania dowodu jest w ciwa do wystawienia dowodów ksi gowych w celu: 1) udokumentowania wewn trznych operacji, w których uczestnicz tylko komórki organizacyjne jednostki ksi guj cej dowód, 2) udokumentowania poniesionych kosztów nie wynikaj cych ze wiadcze kontrahentów (innych jednostek, banków, osób fizycznych) ustalenia powsta ych strat lub osi gni tych zysków, potwierdzenia ilo ci i warto ci otrzymanych od kontrahentów sk adników maj tku i us ug lub innych wiadcze jak te powierzania sk adników maj tku pracownikom jednostki lub innym osobom materialnie za nie odpowiedzialnym (wspó odpowiedzialnym), 3) udokumentowania wewn trznych operacji gospodarczych, to jest operacji, w których uczestnicz komórki organizacyjne jednostki ksi guj cej dowód i jej kontrahenci, je eli operacje polegaj na przekazaniu lub sprzeda y sk adników maj tku, wykonywaniu robót i wiadczeniu us ug, jak te nale nych kontrahentowi wiadcze umownych lub okre lonych przepisami, które s przekazywane w oryginale kontrahentom. Dowody wymienione w pkt. 1) i 2) nazywa si dowodami w asnymi wewn trznymi, a wymienione w pkt. 3) - dowodami w asnymi zewn trznymi. Dowody ksi gowe powinny by wystawione w sposób staranny, czytelny i trwa y. Dane dowodów nie mog by zamazywane, przerabiane, wycierane lub usuwane w inny sposób.

4 6 Dowody dostarczone s do kancelarii ogólnej, gdzie s wpisywane do odr bnie prowadzonego w tym celu dziennika. Nast pnie za pokwitowaniem s przekazywane na stanowiska merytoryczne celem sprawdzenia pod wzgl dem merytorycznym. Sprawdzenie pod wzgl dem merytorycznym zgodnie z ustaw o finansach publicznych polega na ustaleniu: - czy wydatek jest zgodny z celem i wysoko ci ustalon w bud ecie gminy, planie finansowym danej jednostki, - czy zosta dokonany w sposób celowy i oszcz dny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nak adów, - czy umo liwia terminow realizacj zada, - czy zachowano terminy i wysoko ci wynikaj cych z wcze niej zaci gni tych zobowi za, - czy dokonano zakupu dostaw us ug i robót budowlanych na zasadach okre lonych w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych, - czy przy dokonywaniu wydatków na realizacje wydatków wieloletnich przeprowadzono analiz i ocen efektów uzyskanych w etapach poprzednich. Stwierdzone nieprawid owo ci merytoryczne powinny by usuni te. Sprawdzenia dokumentów pod wzgl dem merytorycznym dokonuje pracownik upowa niony przez Burmistrza odpowiedzialny za dany odcinek dzia alno ci, którego operacja dotyczy. Dokonywanie sprawdzenia pod wzgl dem merytorycznym winno by stwierdzone na dowodzie przez umieszczenie i podpisanie przez sprawdzaj cego klauzuli: Sprawdzono pod wzgl dem merytorycznym Dnia... Podpis i piecz tka imienna. Pracownik na stanowisku merytorycznym dokonuje operacji zgodnie z ustaw o zamówieniach publicznych, co potwierdza pisemnym o wiadczeniem na dowodzie ksi gowym. Sprawdzenia sposobu przeprowadzenia trybu zamówienia i rejestracji dowodów w tym zakresie dokonuje pracownik upowa niony przez Burmistrza Miasta I gminy. W przypadku stwierdzenia, e dowód nie odpowiada wymogom ustawy zwracany jest do uzupe nienia. Na dokumentach dotycz cych wykonywanych us ug winno by stwierdzone, ze us uga zosta a wykonana zgodnie ze zleceniem lub umow, wzgl dnie za czony protokó odbioru robót. Na sprawdzenie pod wzgl dem merytorycznym przeznacza si 2 dni. Po dokonaniu tych czynno ci dokumenty za pokwitowaniem przekazywane s na szczególne stanowiska ksi gowo ci celem dalszej realizacji. 7 Dokumenty finansowo ksi gowe sprawdzaj pod wzgl dem formalno rachunkowym pracownicy upowa nieni przez Burmistrza. Sprawdzenie dowodów pod wzgl dem formalno-rachunkowym polega na ustaleniu, czy wystawione zosta y w sposób technicznie prawid owy, zawieraj wszystkie elementy prawid owego dowodu oraz, e ich dane liczbowe nie zawieraj b dów arytmetycznych. Mo na nie dokonywa kontroli rachunkowej dowodów w asnych, w których tre ci zawarte s rezultaty oblicze dokonanych i wpisanych przez przystosowane do tego maszyny. W dowodach w asnych wewn trznych, zawieraj cych ilo ciowe okre lenie operacji gospodarczych, mo e by pomini ta warto operacji, je eli zostanie podana w zestawieniach dowodów. Nieprawid owo ci formalno-rachunkowe powinny by skorygowane w sposób ustalony dla poprawienia dów w dowodach ksi gowych Dokonanie sprawdzenia winno by oznaczone na dowodzie przez umieszczenie i podpisanie nast puj cej klauzuli:

5 Sprawdzona pod wzgl dem formalno rachunkowym Dnia... Podpis i piecz tka imienna. Sprawdzone dokumenty stanowi podstaw do zatwierdzenia ich do wyp aty przez Burmistrza Miasta i Gminy lub osob przez niego upowa nion. Na dowodzie zatwierdzonym do wyp aty pracownik ksi gowo ci zamieszcza klauzul : 1) zap acono przelewem dnia... 2)zap acono czekiem Nr... 3)zap acono z kasy dnia... 8 Podstaw zapisów mog by równie sporz dzone przez jednostk dowody ksi gowe: 1) zbiorcze - s ce do dokonania cznych zapisów zbioru dowodów ród owych, które musz by w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione, 2) koryguj ce poprzednie zapisy, 3) zast pcze - wystawione do czasu otrzymania zewn trznego obcego dowodu ród owego, 4) rozliczeniowe - ujmuj ce ju dokonane zapisy wed ug nowych kryteriów klasyfikacyjnych 5) polecenia ksi gowania - w celu dokonania zapisu ksi gowego nie wyra aj cego faktu dokonania operacji gospodarczej (np. wystornowanie b dnego zapisu, przeniesienie rozliczonych kosztów, otwarcie ksi g), a w innych wypadkach ze stosowanej techniki ksi gowo ci. W przypadku uzasadnionego braku mo liwo ci uzyskania zewn trznych obcych dowodów ród owych, kierownik jednostki mo e zezwoli na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomoc ksi gowych dowodów zast pczych, sporz dzonych przez osoby dokonuj ce tych operacji. Nie mo e to jednak dotyczy operacji gospodarczych, których przedmiotem s zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i us ug. 9 Dowód ksi gowy opiewaj cy na waluty obce powinien zawiera przeliczenie ich warto ci na walut polsk wed ug kursu obowi zuj cego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza si bezpo rednio na dowodzie, chyba e system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walut polsk a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk. Dowody ksi gowe powinny by rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, któr dokumentuj kompletne zawieraj ce co najmniej dane okre lone w 5 oraz wolne od dów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach ksi gowych wymazywania i przeróbek. dy w dowodach ród owych zewn trznych obcych i w asnych mo na korygowa jedynie przez wys anie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawieraj cego sprostowanie, wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba e inne przepisy stanowi inaczej. dy w dowodach wewn trznych mog by poprawione przez skre lenie b dnej tre ci lub kwoty, z utrzymaniem czytelno ci skre lonych wyra lub liczb oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty dokonania poprawy. Nie mo na poprawia pojedynczych liter lub cyfr. W przypadku dokonywania poprawy w ksi gach rachunkowych poprawki takie musz by dokonane jednocze nie we wszystkich ksi gach rachunkowych i nie mog nast pi po zamkni ciu miesi ca a w przypadku wprowadzenia do ksi g rachunkowych dowodu zawieraj cego korekty b dnych zapisów dokonuje si tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi. Udokumentowaniem zapisów ksi gowych mog by wy cznie prawid owe dowody ksi gowe. Ustala si, e dowodem ksi gowym, który stanowi podstaw zapisów w ksi gach rachunkowych jest orygina dowodu.

6 10 OBRÓT GOTÓWKOWY Do zap acenia faktury i rachunków w formie gotówkowej istnieje mo liwo pobrania z kasy Urz du zaliczki. Podstawa jest wniosek (wzór k 113) wype niony przez pracownika, sprawdzony pod wzgl dem merytorycznym i zatwierdzony przez Burmistrza do wyp aty. Wniosek o zaliczk sk ada si w ksi gowo ci w dniu poprzedzaj cym pobranie. Pracownik rozlicza si z zaliczki w terminie okre lonym we wniosku na formularzu K 114 do którego do cza orygina faktury lub rachunku sprawdzony i zatwierdzony w podany wcze niej sposób. Ró nica miedzy sum pobranej zaliczki a dokonanymi wydatkami podlega zwrotowi lub wyp acie. Kwoty zaliczek nie rozliczone w terminie podlegaj potr ceniu z najbli szego wynagrodzenia pracownika zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Podstaw do wyp aty wynagrodze stanowi listy p atnicze sprawdzone pod wzgl dem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzone do wyp aty. Na podstawie tych list wynagrodzenie pracowników mo e by wyp acone w kasie Urz du, a tak e przekazywane przelewem na rachunki bankowe. Nast pnie listy wpinane s wg numeracji do segregatorów. Zestawienia list p ac stanowi podstaw zapisów ksi gowych. Listy p ac pod wzgl dem merytorycznym akceptuj : - dla pracowników Urz du Miasta i Gminy - Sekretarz Urz du lub insp.ds. kadr lub Burmistrz Osoby te wszystkie dane maj ce wp yw na wynagrodzenia dostarczaj do ksi gowo ci w terminie 20 dnia ka dego miesi ca. Pod wzgl dem formalno rachunkowym podpisuj listy wynagrodze osoby upowa nione do podpisywania innych dokumentów pod tym wzgl dem na danym zadaniu. Listy p ac powinny zawiera : okres na jaki wyliczono wynagrodzenie, sumy do wyp aty, nazwisko i imi pracownika, sum brutto w rozbiciu na poszczególne sk adniki, sum netto, potracenia na poszczególne tytu y, sum zasi ku rodzinnego, pokwitowanie lub klauzul : zap acono przelewem dnia:.... W listach p ac dopuszczalne jest dokonywanie nast puj cych potr ce : - nale no ci egzekucyjnych na podstawie nakazów egzekucyjnych, - czynszu za lokal mieszkalny udost pniony przez zak ad pracy, - inne potr cenia wy cznie za zgod kierownika jednostki cznie z pisemn zgod pracownika. Szczegó ow dokumentacj obrotu gotówkowego okre la Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej. Dowodami ksi gowymi s jeszcze inne dowody. Za dowody ksi gowe uwa a si równie : - zestawienia dowodów ksi gowych przygotowane do zaksi gowania zapisem zbiorczym, - polecenie ksi gowania, - noty ksi gowe. OBRÓT BEZGOTÓWKOWY 11 Zlecenia i umowy sporz dzane s przez pracownika upowa nionego przez Burmistrza zainteresowanego transakcj i podpisane przez Skarbnika i Burmistrza lub osoby przez nie upowa nione na pi mie. Umow sporz dza si dwóch lub trzech egzemplarzach: - orygina dla kontrahenta, - pierwsza kopia dla stanowiska merytorycznego odpowiedzialnego za dan spraw, którego dotyczy umowa, - druga kopia lub potwierdzona kserokopia umowy jest przekazana do ksi gowo ci celem zaanga owania. W przypadku jednorazowej transakcji drug kopie umowy pod cza si do faktury lub rachunku. Gdy z umowy nie wynika mo liwo przypisania konkretnej kwoty wydatku wed ug klasyfikacji bud etowej, druga kopia umowy pozostaje na stanowisku merytorycznym do ostatniej transakcji wynikaj cej z zawartej umowy a podstaw zaanga owania stanowi faktury i rachunki

7 potwierdzaj ce wykonanie kolejnych operacji gospodarczych. Na fakturach i rachunkach tych, nale y umie ci adnotacj jakiej umowy realizowane zadanie dotyczy. Tylko umowa okre laj ca dok adn kwot wynagrodzenia stanowi podstaw zapisu w ksi gach rachunkowych celem zaanga owania. Umowy okre laj ce szacunkow warto zamówienia nie stanowi podstawy zapisu. Zestawienie obejmuje dowody wyra aj ce operacje gospodarcze dokonane wy cznie w jednym okresie sprawozdawczym lub jego cz ci i musi ono zapewnia sprawdzalne powi zanie uj tych w nich kwot z dowodem. Do sporz dzenia zestawienia mo na wykorzysta druk polecenia ksi gowania. Polecenie ksi gowania sporz dza si w celu dokonania zapisu ksi gowego np. wystornowanie b dów zapisu, przeniesienie kosztów i w innych wypadkach wynikaj cych ze stosowanej techniki ksi gowo ci. Noty ksi gowe wystawiane s przez kontrahentów jednostki celem skorygowania w asnych dowodów obcych lub w asnych zewn trznych. OBRÓT MATERIA OWY 12 Pod poj ciem materia y nale y rozumie co co jest zu ywane jednorazowo i ca kowicie. Nale do nich rodki ywno ci, leki, opakowania, cz ci maszyn i urz dze, materia y budowlane, paliwo. Miejscem przechowania ich mog by magazyny i sk adowiska. Osoby sprawuj ce opiek nad tym materia em maj przypisan odpowiedzialno materialn i sk adaj o wiadczenie o tre ci zgodnej z za cznikiem do niniejszej instrukcji. Za w ciw organizacj gospodarki materia owej odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Osoba materialnie odpowiedzialna kwituje na odwrocie dowodu odbiór materia u i wpisuje do kartoteki magazynowej umieszczaj c klauzul uj to w kartotekach magazynowych. Drobne ilo ci materia ów zakupionych na okre lony cel mo na ksi gowa bezpo rednio w koszty pomijaj c obrót magazynowy. Ksi gowanie przychodów materia ów nast puje na podstawie opisanych dowodów (faktur, rachunków i innych) i obci a konto 310 Materia y. Osoby materialne odpowiedzialne sporz dzaj dowody rozchodowe i w okre lonych terminach dostarczaj do ksi gowo ci, celem dokonania odpowiednich zapisów w kartotekach ilo ciowo warto ciowych. 13 W przypadku pozosta ych rodków trwa ych w u ywaniu przyjmuje si je do ewidencji na podstawie dowodów ksi gowych: Faktury, rachunku lub innych na których osoba odpowiedzialna umieszcza klauzul : wpisano do ksi gi inwentarzowej pod poz....str...dnia... podpis i piecz tka imienna. Dopuszczalne jest ksi gowanie rodków trwa ych na podstawie takich dokumentów jak: faktura, rachunek, protokó odbioru obiektu powsta ego w procesie inwestycyjnym /OT/, protokó zdawczo-odbiorczy /PT/, zestawienie ró nic inwentaryzacyjnych, akt komunalizacji - odpisu decyzji komunalizacyjnej. rodki trwa e ulegaj zu yciu, zniszczeniu. W tym celu dokonuje si ich likwidacji na formularzu: Likwidacja rodka trwa ego LT, który to dowód jest dowodem rozchodu rodków trwa ych. Innym dowodem rozchodu mo e by protokó zdawczo-odbiorczy zarz dzonego przekazania nieodp atnego, protokó szkody, zestawienie ró nic inwentaryzacyjnych a przy sprzeda y odpis aktu notarialnego, faktura, rachunek. Likwidacji dokonuje si komisyjnie i protokolarnie. 14 Ewidencja analityczna rzeczowych sk adników maj tku prowadzona jest w systemie komputerowym rodki Trwa e, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami wed ug okre lonych grup przez upowa nionego pracownika. Sk adniki rzeczowe musz by oznaczone trwa ymi numerami inwentarzowymi.

8 Ewidencj pozaksi gow umundurowania oraz ubra s bowych lub ochronnych prowadzonej przez upowa nionego pracownika. prowadzi si na kartach imiennych dla ka dego pracownika, któremu z mocy przepisów ubrania takie przys uguj. W ewidencji tej nale y równie odnotowa wyp at ekwiwalentu pieni nego, który pracownik otrzyma zamiast odzie y. 15 Wszystkie dowody finansowe zarówno wewn trzne jak i zewn trzne podlegaj dekretacji. Dekretacj okre la si ogó czynno ci zwi zanych z przygotowaniem dowodów do ksi gowania, wydaniem dyspozycji co do sposobu ich ksi gowania i pisemnym potwierdzeniem jej wykonania. Dekretacja obejmuje nast puj ce etapy: 1) segregacja dowodów, 2) sprawdzenie prawid owo ci dowodów, 3) w ciwa dekretacja (oznaczenie sposobu ksi gowania) Segregacja dowodów polega na: 1) wy czeniu z ogó u dowodów nap ywaj cych do komórki ksi gowo ci tych dowodów, które nie podlegaj ksi gowaniu (np. nie wyra aj operacji gospodarczych lub s ich zapowiedzi ), 2) podziale dowodów ksi gowych wg rachunków bankowych, 3) kontroli kompletno ci dowodów na oznaczony okres (np. dzie, dekad ). Sprawdzenie prawid owo ci dowodów polega na ustaleniu, czy s one podpisane na dowód skontrolowania pod wzgl dem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Sprawdzone dokumenty stanowi podstaw do zatwierdzenia ich do wyp aty. Zatwierdzenia do wyp aty dokonuj : Burmistrz lub Sekretarz Miasta i Gminy na dowodzie zatwierdzonym do wyp aty, pracownicy ksi gowo ci po dokonaniu zap aty, wystawieniu polecenia przelewu b obci eniu rachunku bankowego zamieszczaj klauzul : Zap acono gotówk, czekiem nr... W odniesieniu do dowodów kasowych stanowi cych podstaw wyp aty gotówki, nale y ponadto sprawdzi, czy s one akceptowane przez Skarbnika. W przypadku stwierdzenia, e dowody nie by y skontrolowane, nale y je zwróci w celu uzupe nienia. ciwa dekretacja polega na: 1) nadaniu dowodom ksi gowym numerów, pod którymi zostan one zaewidencjonowane, 2) w celu uniemo liwienia wielokrotnego ksi gowania tego samego dowodu ka dy zaksi gowany dowód jest zaopatrzony w numer ewidencyjny dowodu ksi gowego, 3) umieszczaniu na dowodach adnotacji na jakich kontach ma by dowód zaksi gowany, 4) wskazaniu sposobu rejestracji dowodu w urz dzeniach (na kontach) analitycznych (pomocniczych ), 5) okre leniu daty pod jak dowód ma by zaksi gowany, je eli dowód ma by zaksi gowany pod inn dat ni data wystawienia przy dowodach w asnych lub dat otrzymania - przy dowodach obcych, 6) podpisaniu przez osob upowa nion. W celu zmniejszenia pracoch onno ci dekretacji nale y stosowa piecz tki z odpowiednimi rubrykami, wg wzorów, które stanowi za cznik nr Ksi gi rachunkowe prowadzone s przy u yciu komputera w siedzibie Urz du Miasta i Gminy Grabów nad Prosn. Przetwarzanie danych nast puje w oparciu o programy wymienione w za czniku Nr 2 i 3 do niniejszego zarz dzenia

9 W ksi gach rachunkowych w danym okresie sprawozdawczym ujmowane s zapisy na podstawie dowodów ksi gowych potwierdzaj cych dokonanie operacji gospodarczych w tym okresie sprawozdawczym onych w ksi gowo ci do 8 dnia m-ca nast pnego. Ksi gi rachunkowe przenoszone s na trwa y no nik danych (p yty CD) przynajmniej raz na kwarta. Burmistrz Miasta i Gminy Zenon Ceg a

10 WIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNO CI MATERIALNEJ Ja ni ej podpisany(a) zatrudniony(a) w... w charakterze... o wiadczam, co nast puje: Za cznik do Instrukcji sporz dzania, obiegu i kontroli dowodów ksi gowych dla Urz du Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosn 1. Przyjmuj na siebie pe odpowiedzialno materialn za powierzone mi mienie zgodnie z protoko em zdawczo-odbiorczym z dnia oraz za wszelkie sk adniki maj tkowe, które zostan mi powierzone z zachowaniem w ciwego trybu. 2. Przyjmuj do wiadomo ci, e z odpowiedzialno ci, o której mowa w pkt. 1 wynikaj dla mnie nast puj ce konsekwencje: a) obowi zek rozliczenia si z powierzonego mi mienia na ka de zasadne danie b) obowi zek pokrycia wszelkiej straty, jaka wyniknie dla na skutek niedoboru w powierzonych mi sk adników maj tkowych wzgl dnie na skutek zniszczenia lub uszkodzenia w/w sk adników. Od obowi zku pokrycia straty b zwolniony(a) w zakresie w jakim udowodni, e niedobór albo uszkodzenia powsta y na skutek okoliczno ci:, za które stosownie do obowi zuj cych przepisów nie mo e mi by przypisana wina. 2. Nie zg aszam adnych zastrze odno nie warunków pracy, w których mam wykonywa prac pracownika materialnie odpowiedzialnego oraz zobowi zuj si do niezw ocznego powiadomienia o wszelkich przeszkodach w wykonywaniu pracy, które mog zaistnie w przysz ci. 4. O wiadczam, e znane s mi wszelkie przepisy reguluj ce zasady wykonywa ni powierzonej mi pracy, a w szczególno ci art Kodeksu pracy. 5. Stosownie do tre ci pkt 2 (b) zobowi zuj si w razie zaistnienia niedoboru lub innej szkody obj tej moj odpowiedzialno ci do niezw ocznego wp acenia do kasy równowarto ci wyliczonej szkody. Grabów nad Prosn, dnia... (podpis pracownika) wiadczenie niniejsze zosta o z one w mojej obecno ci: data... Podpis:...

ZARZĄDZENIE Nr 53/Fn/2007

ZARZĄDZENIE Nr 53/Fn/2007 ZARZĄDZENIE Nr 53/Fn/2007 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie przepisów zawartych w ustawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195/10 Starosty Lubelskiego z dnia 26 lutego 2010

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195/10 Starosty Lubelskiego z dnia 26 lutego 2010 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195/10 Starosty Lubelskiego z dnia 26 lutego 2010 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ustalenia zasad gospodarki kasowej w ZSOS nr 2 w Krakowie

w sprawie: ustalenia zasad gospodarki kasowej w ZSOS nr 2 w Krakowie . Kraków, dnia 04-07-2012 pieczęć jednostki ZARZĄDZENIE NR 66/2011/2012 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPORTOWYCH NR 2 z dnia 04-07-2012 w sprawie: ustalenia zasad gospodarki kasowej w ZSOS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRZYMORZE w Świnoujściu. tekst jednolity na dzień 14 maja 2015 r.

Instrukcja kasowa. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRZYMORZE w Świnoujściu. tekst jednolity na dzień 14 maja 2015 r. Instrukcja kasowa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej PRZYMORZE w Świnoujściu tekst jednolity na dzień 14 maja 2015 r. 1. PODSTAWA PRAWNA 1. Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 01/06 /2012 z dnia 18. czerwca 2012 roku Dyrektora GCEZ INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Załącznik Nr 3 ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ 1. Przyjęte przez Urząd Miasta i Gminy zasady ewidencji i rozliczania środków pomocowych zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr161/2015 Burmistrza Tyszowiec. z dnia 31 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr161/2015 Burmistrza Tyszowiec. z dnia 31 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr161/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach Na podstawie art. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia i obiegu dokumentów finansowo-księgowych projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jabłoń"

Zasady prowadzenia i obiegu dokumentów finansowo-księgowych projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Jabłoń Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr VI/42/l 1 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 23.08.2011 r. Zasady prowadzenia i obiegu dokumentów finansowo-księgowych projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 1 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 13 /2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 1 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 13 /2011 w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania Na podstawie: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 152

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zasad Prowadzenia Rachunkowości

Załącznik nr 1 do Zasad Prowadzenia Rachunkowości Załącznik nr 1 do Zasad Prowadzenia Rachunkowości INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW SŁUśB SPOŁECZNYCH W SKARśYSKU-KAMIENNEJ Instrukcja ustala jednolite

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 17/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania. Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki kasowej w Gimnazjum Nr 2

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki kasowej w Gimnazjum Nr 2 Załącznik Nr 1. do Zarządzenia nr 3/2006 Dyrektora Gimnazjum Nr 2 z dnia 01.01.2006r.. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową INSTRUKCJA w sprawie gospodarki kasowej w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251. ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251. ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 251 ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad gospodarki drukami ścisłego zarachowania

Instrukcja w sprawie zasad gospodarki drukami ścisłego zarachowania Załącznik do Zarządzenia nr ORo.0151-640/09 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2009 roku Instrukcja w Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Gospodarka obejmuje: oznaczanie druków, ich ewidencję,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych

sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych Załącznik do Zarządzenia Dyrektora MOPS nr 7/10 INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych Część 1. Ogólna 1. Instrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, obiegu i kontroli dowodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 114/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ewidencji i kontroli obrotu drukami ścisłego zarachowania

ZARZĄDZENIE NR 114/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ewidencji i kontroli obrotu drukami ścisłego zarachowania ZARZĄDZENIE NR 114/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ewidencji i kontroli obrotu drukami ścisłego zarachowania Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r.

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Projekt U M O W Y zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy Biblioteką Raczyńskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1286/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 sierpnia 2008r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla funduszy pozabudżetowych Spis treści: I. Ogólne zasady.... 3 II. Metody

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej w Gimnazjum Nr 2 w Rybniku im. św. Jadwigi Królowej Polski

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej w Gimnazjum Nr 2 w Rybniku im. św. Jadwigi Królowej Polski Załącznik Nr 7 Do Zarządzenia 3/2011/A z dnia 03-01-2011 INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej w Gimnazjum Nr 2 w Rybniku im. św. Jadwigi Królowej Polski 1 POMIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu...

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Długołęce, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 a, 55-095 Mirków, działającym na podstawie Uchwały Nr 20/IV/90 Rady Gminy Długołęka

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu...,

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu..., UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT Zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona Wójcik... Warszawa, ul....; NIP...; Regon... uprawnionym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia /nazwa szkolenia/

UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia /nazwa szkolenia/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia /nazwa szkolenia/ W dniu.... r. pomiędzy Starostą Pajęczańskim, w imieniu /data zawarcia umowy/ którego na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA NR... świetlicy wiejskiej w..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA NR... świetlicy wiejskiej w.. UMOWA UDOSTĘPNIENIA NR... świetlicy wiejskiej w.. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.99.2015 Burmistrza Skwierzyny z dnia 9 lipca 2015 r.. Wzór A w przypadku pobrania kaucji Zawarta w dniu... w... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez:

Lublinie z siedzibą przy ul. Spokojnej 9, reprezentowanym przez: do zaproszenia!"#$$$$%% : w 5.&+67,/ :% dniu$$$$$$%#%&'()*+"+,-./+01234

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 6/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 lutego 2011 r. (poz. ) Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2008

Zarządzenie Nr 68/2008 Zarządzenie Nr 68/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Uczelni o wartości

Bardziej szczegółowo

Ustala się Instrukcję Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

Ustala się Instrukcję Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 14/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie. Na podstawie art.33 ust.1

Bardziej szczegółowo

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Załącznik nr 9 do siwz WZÓR UMOWY ZLECENIE nr.. zawarta w Kielcach w dniu... 2013 roku, pomiędzy: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z siedzibą przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA NOWEGO. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA NOWEGO. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA NOWEGO w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Nowem. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Bydgoszcz, dnia kwietnia 2010 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Bydgoszcz, dnia kwietnia 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia kwietnia 2010 r. LBY-4100-05-01/2010 P/09/019 Sz.P. Marek śmuda Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 października 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 15 października 2014 r. w sprawie archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Protokół. Dyrektorem Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu jest Pani mgr Anna Kruczek. Głównym księgowym jest Pani Janina Laszak.

Protokół. Dyrektorem Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu jest Pani mgr Anna Kruczek. Głównym księgowym jest Pani Janina Laszak. URZĄD MIASTA ZGIERZA 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła!/ 16 tel.042716-28-54 fax 042 714-31-14 Aw-1712-4/11 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu, ul. Tuwima

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2012

ZARZĄDZENIE NR 30/2012 ZARZĄDZENIE NR 30/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Nowe Miasto Lubawskie i jej jednostkach budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. UMOWA nr zawarta w Warszawie, w dniu

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. UMOWA nr zawarta w Warszawie, w dniu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU UMOWA nr zawarta w Warszawie, w dniu pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-2/06 Gliwice, dnia 26 maja 2006 r. 2006-252729 Pani mgr Mariola Wrzosek Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 31 w Gliwicach ul. Mickiewicza 65 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Grajewo pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy na realizację

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 22 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo