L.dz. 22/GC /491-M/2008 Wrocław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L.dz. 22/GC /491-M/2008 Wrocław 4.05.08"

Transkrypt

1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI ul. Grunwaldzka 53, Wrocław tel./fax: (0*71) ; Projekt celowy nr 6T122005C/06552 Metodyka i procedury integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz tematycznych tel. 0* , L.dz. 22/GC /491-M/2008 Wrocław ZADANIA WYKONANE I W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU CELOWEGO NR 6 T C/06552 WG UMOWY DODATKOWEJ NR GI-74-30/2005 Z DN R. ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ NR 03722/C.T 12-6/2005 O WYKONANIE PROJEKTU CELOWEGO METODYKA I PROCEDU- RY INTEGRACJI, WIZUALIZACJI, GENERALIZACJI I STANDARYZACJI BAZ DANYCH REFE- RENCYJNYCH DOSTĘPNYCH W ZASOBIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ORAZ ICH WYKORZYSTANIA DO BUDOWY BAZ DANYCH TEMATYCZNYCH Szczegółowy spis wykonanych zadań, z odwołaniem do poszczególnych ich opisów w raportach rocznych z wykonania projektu celowego z lat , znajduje się na końcu tego sprawozdania. Zadanie 1. - Opracowanie koncepcji wielorozdzielczej bazy referencyjnej o poziomie szczegółowości 1:10 000, 1: i 1: Harmonizacja modelu pojęciowego, koncepcja aktualizacji i zarządzania EGiB, TBD, VMAPL2 i BDO W ramach realizacji tego zadania w latach opracowano ogólną koncepcję wielorozdzielczej bazy danych topograficznych, a także metodykę harmonizacji baz danych referencyjnych tworzących zasób geodezyjny i kartograficzny. Opracowano również sposób wykorzystania bazy danych VMap poziomu drugiego, przekształconej do tzw. struktury użytkowej, umożliwiającej poprawną wizualizację kartograficzną oraz prowadzenie analiz przestrzennych w różnych środowiskach narzędziowych GIS w formie dostosowanej do potrzeb klientów CODGiK i WODGiK. 1. KONCEPCJA WTBD (Wielorozdzielcza Baza Danych Topograficznych) Zdaniem wykonawców projektu celowego kluczowe znaczenie, dla rozwoju infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, ma zastosowanie spójnego modelu pojęciowego bazy danych topograficznych. Jak dotąd nie było spójnych mechanizmów wymiany danych odniesionych przestrzennie z wielu rejestrów państwowych np. Państwowego Rejestru Granic, Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, Rejestru Jednostek Podziału Terytorialnego Kraju TERYT, Bazy Podziału Hydrograficznego Polski itd. Wprowadzenie jednej spójnej bazy danych topograficznych może te sytuację zmienić, umożliwiając m.in. synchronizację tych rejestrów.

2 Rysunek ilustrujący ogólną ideę wielorozdzielczej bazy danych W wybranych obszarach dane szczegółowe, w innych dane bardzie uogólnione, ale z zachowaniem spójnego modelu całości opracowania. Możliwość zagęszczania danych w wybranych obszarach Ogólne założenia koncepcyjne WBDT Jako najważniejsze cele budowy WBDT przyjmuje się: umożliwienie integracji różnych zasobów informacyjnych podczas tworzenia różnych systemów GIS, usystematyzowanie procesów integracji różnych danych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (PRG, PRNG, TBD, EGIB), opracowanie metodyki przepływu danych pomiędzy PRNG, PRG a WBDT. umożliwienie realizacji sieciowych usług geoinformacyjnych opartych o różne zasoby danych znajdujące się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz innych państwowych zasobach geoinformacyjnych, ograniczenie wielokrotnego pozyskiwania danych przez różnych producentów map: Vmap drugiego poziomu nowej edycji i TBD (źródłem pozyskania danych jest ta sama ortofotomapa), wykorzystanie TBD w bazach SOZO, HYDRO, SNML (System Numerycznej Mapy Leśnej), PIG itp., ułatwienie procesów pozyskiwania i aktualizacji danych TBD przez pozyskiwanie danych z bazy Ewidencji Gruntów i Budynków i Leśnej Mapy Numerycznej, przyspieszenie opracowywania TBD na obszarze Polski przez wprowadzenie kompletnego modelu pojęciowego Bazy Danych Topograficznych z uogólnionym zakresem danych TBD (TBD2) i zasilaniem niektórych grup obiektów z innych baz, możliwość produkcji na podstawie WBDT map topograficznych w skali 1: i mniejszych. Proponowana koncepcja bazuje na dwóch zasadniczych założeniach: 1) Konieczność maksymalnego wykorzystania istniejących zasobów danych. 2) Umożliwienie zachowania pewnej autonomiczności poszczególnych baz danych i możliwości etapowego ich rozwoju zsynchronizowanego z pozostałymi bazami. Koncepcja WBDT nie zakładała natychmiastowego rozpoczęcia budowy jednej zintegrowanej bazy danych przestrzennych w Polsce, ale systemu baz danych w centrum którego funkcjonować będzie Wielorozdzielcza Baza Danych Topograficznych (WBDT). Niestety z przyczyn organizacyjnych, a zwłaszcza finansowych nie jest na razie możliwe utworzenie dla całego terytorium Polski i utrzymanie w aktualności Bazy Danych Topograficznych o największym zaprojektowanym obecnie poziomie dokładności (analogiczny do map topograficznych 1:10000). Dlatego wychodząc naprzeciw zadaniom kierownictwa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, co do utrzymania zasobów urzędowych na poziomie innych państwowych służb kartograficznych w Europie, zaproponowano rozwiązanie, które pozwoli na skrócenie czasu pozyskiwania danych dla całego obszaru kraju, jednocześnie wykorzystując możliwości aktualizacji WBDT na podstawie pozyskanych szczegółowych danych na terenach, gdzie jest to wymagane np. tereny przyszłych inwestycji czy tereny zagrożone powodzią. W celu określenia zawartości urzędowych baz topograficznych w Europie i Ameryce Północnej sporządzono szczegółowe porówna-

3 nie baz na poziomie informacyjnym 1: W Polsce przyjęto, że w Bazie Danych Topograficznych (TBD) będą gromadzone dane opisujące wszystkie elementy treści cywilnej mapy topograficznej w skali 1: Celem niniejszego opracowania było porównanie zakresu tematycznego baz danych topograficznych o szczegółowości 1: w krajach europejskich z zakresem tematycznym TBD i stwierdzenie, czy rzeczywiście w TBD jest gromadzonych zbyt dużo danych. Analiza została wykonana dla 13 baz danych topograficznych: belgijskiej, brytyjskiej, czeskiej, duńskiej, fińskiej, francuskiej, litewskiej, niderlandzkiej niemieckiej, norweskiej, słowackiej, słoweńskiej i szwedzkiej. Udowodniono, że zawartość TBD jest podobna do zakresu treści przeanalizowanych baz. Przeprowadzono też ocenę kosztów pozyskania poszczególnych grup obiektów w TBD, zarówno pod kątem pracochłonności jak i możliwości ich pozyskania wyłącznie na podstawie ortofotomapy i LPIS. Jak wykazano w projekcie celowym nr 6 T C/6101 współpracującym z projektem 6T122005c/06552, finansowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, ortofotomapa z powodzeniem spełnia wymogi kartograficzne i interpretacyjne dla pozyskiwania np. działek referencyjnych do systemu LPIS i w oparciu o niego jest możliwość identyfikacji wielu typów obiektów (wnioski w raporcie z 2005 r. - załączniki do zad. 1.2, a także 2.1). Wiosną 2006 roku przedstawiono WODGiK-om urzędów marszałkowskich, biorących udział w projekcie, propozycję TBD2 TBD z ograniczonym zakresem treści. Po konsultacjach w czasie trzech posiedzeń Komitetu sterującego ( ) uzgodniono ostateczną koncepcję. Według niej miały być zrealizowane następne zamówienia TBD, w wybranych współpracujących województwach, pod warunkiem akceptacji przez GUGiK zawartości TBD2. Konsultacje były prowadzone także z Zarządem Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przekształconym w P-2 SG WP. Wytypowano elementy TBD2, które mogą być wspólnie pozyskiwane z ortofotomapy przy tworzeniu TBD2 i VMap L2 drugiej edycji. Prace, które wg UMOWY mają być podjęte w ramach kontynuacji wykonanych dotychczas zadań w 2008 roku, będą dotyczyły opracowania metodyki zapewnienia spójności danych i ograniczenie (lub eliminacji) powielania procesu gromadzenia i aktualizacji tych samych informacji o nazwach geograficznych w różnych systemach wchodzących w skład infrastruktury informacji przestrzennych w Polsce: usprawnienia procesu gromadzenia informacji o nazwach geograficznych, ustalenie procesu aktualizacji PRNG po wykonaniu procesu aktualizacji PRG -w zadaniu zostaną stworzone techniczne możliwości: wymiany i synchronizacji danych PRNG z danymi innych systemów ZGiK, ustalenia zasad dostępu do identyfikatorów PRNG (w jakiej sytuacji, z wykorzystaniem jakich mechanizmów informatycznych itp.). ustalenie zasad zgłaszania potrzeby dodania nowych obiektów nazewniczych w PRNG na podstawie informacji z poziomu WTBD (informacja pozyskana np. podczas prac terenowych) określenia możliwości i sposobu przekazywania lokalizacji obiektu wprowadzonego na poziomie WTBD do PRNG (jeżeli wcześniej taki obiekt nie istniał w PRNG). korzystania on-line z rejestrów i baz danych, które mogą wpływać na wzrost dokładności lokalizacji nazw w przestrzeni i jakości oferowanych przez PRNG usług, pobierania danych z systemu PRNG do innych systemów obecnych dzisiaj w ZGiK. Procesy wymagające m. in. zdefiniowania w zadaniu 1 w 2008 r. : PRNG powinien korzystać z dostępu do WTBD w celu umożliwienia lokalizacji lub podniesienia dokładności lokalizacji obiektu nazewniczego, WTBD powinno korzystać z dostępu do PRNG w procesie wprowadzania informacji o wybranych obiektach (np. o miejscowościach) PRNG powinien korzystać z dostępu do bazy ortofotomap w celu umożliwienia lokalizacji lub podniesienia dokładności lokalizacji obiektu nazewniczego,

4 PRNG powinien korzystać z dostępu do PRG w celu właściwego przypisania wybranych obiektów (np. miejscowości) do jednostek administracyjnych, PRG powinien korzystać z dostępu do PRNG w celu wprowadzenia informacji o siedzibach jednostek administracyjnych REKOMENDACJE DO WDROŻENIA WBDT: Opracowywania na obszarze Polski TBD2 z uogólnionym zakresem danych TBD wspomożone zasilaniem reprezentacji niektórych grup obiektów z innych baz (m. in. VMap L2 druga edycja, SLMN), znacznie przyspieszy i obniży koszty wykonania urzędowej bazy danych topograficznych. Za podstawę WBDT należy przyjąć dwupoziomową Bazę Danych Topograficznych oznaczoną wstępnie jako TBD1 i TBD2 oraz zintegrowany z nią wielorozdzielczy Numeryczny Model Rzeźby Terenu (NMT TBD + LPIS). Realizacja tej koncepcji jest możliwa w oparciu o ideę wieloreprezentacyjnej bazy danych. 2. Baza danych VMap Level 2 w strukturze użytkowej Spośród dostępnych w państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym baz danych przestrzennych tylko baza VMap L2 może obecnie odgrywać rolę bazy referencyjnej, ponieważ jest opracowana dla obszaru całego kraju a ponadto zakres i szczegółowość treści odpowiada klasycznej mapie topograficznej. Jednak praktyczne wykorzystanie danych cyfrowych VMap jest ograniczone ze względu na skomplikowaną strukturę (224 klasy obiektów pogrupowanych w 8 kategorii) oraz brak mechanizmów automatycznej wizualizacji kartograficznej. Prace przeznaczone do wdrożenia w lipcu 2007 r. zostały przeprowadzone w ramach dwóch zadań: 1. Praktyczna implementacja eksportu danych VMap L2 pierwszej edycji do struktury użytkowej odpowiedniej do udostępniania danych Klientom przez państwową służbę geodezyjno-kartograficzną 2. Wizualizacja danych referencyjnych VMap L2 w systemach GIS Celem podjętych badań było po pierwsze zaprojektowanie, przetestowanie ( na terenie województwa Dolnośląskiego pozytywna opinia WODGiK we Wrocławiu w 2007 r.) i wykorzystanie w praktyce linii technologicznej konwersji uproszczenia struktury bazy danych VMap L2 do postaci użytkowej. Uzyskano także bardzo pozytywną opinię, na temat zastosowania zaproponowanych rozwiązań do analiz geograficznych, Dowódcy Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. REKOMENDACJE DO WDROŻENIA BAZY DANYCH VMAP L2 W STRUKTURZE UŻYTKOWEJ: Zaproponowany model pojęciowy bazy użytkowej jest znacznie uproszczony w stosunku do struktury źródłowej, co ułatwia prowadzenie analiz przestrzennych i prezentacji. Przy tym zmianom ulega nie tylko konfiguracja klas obiektów ale także nazewnictwo poszczególnych klas i atrybutów opisowych, co zdecydowanie ułatwia korzystanie z bazy. Uzyskanie czytelnej, zrozumiałej kompozycji kartograficznej, którą użytkownik może odtworzyć na dowolnym fragmencie bazy danych VMap L2 w strukturze użytkowej jest niezależnie od oprogramowania, jakiego używa. Wybrano trzy najpopularniejsze programy wiodących na rynku geoinformacji producentów: ArcGIS firmy ESRI, GeoMedia firmy Intergraph i MapInfo Professional i sprawdzono możliwości eksportu do innych oprogramowań. Przyjęte założenia stanowią o uniwersalności i funkcjonalności zaproponowanych

5 rozwiązań. Opracowane sposoby wizualizacji pozwalają na upowszechnienie i szersze wykorzystanie danych VMap L2 w środowisku GIS. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z bazy danych VMap L2 w strukturze użytkowej i jej popularyzacji został przygotowany prototyp nośnika DVD zawierający komplet materiałów: bazę danych w formatach dystrybucyjnych (ESRI Shapefile, Geomedia Warehouse, MapInfo Table), biblioteki graficzne dla wybranego środowiska narzędziowego; przewodnik użytkownika w formacie PDF oraz wersje instalacyjne przeglądarek geodanych - odpowiednio: ESRI ArcReader, GeoMedia Viewer lub MapInfo ProViewer. Nośnik taki jest przygotowywany osobno dla każdego województwa i może być profilowany wg zapotrzebowania ośrodków wojewódzkich. Jednocześnie może pełnić on rolę wzorca nośników CD lub DVD udostępnianych klientom ośrodków. W RAMACH REALIZACJI ZADANIA 1 OPRACOWANO SZEREG APLIKACJI, SYSTEMÓW INFOR- MATYCZNYCH I LINII TECHNOLOGICZNYCH GOTOWYCH DO WDROŻENIA: kompletny model pojęciowy Bazy Danych Topograficznych na drugim poziomie dokładności geometrycznej (TBD2), zestaw plików technologicznych umożliwiających konwersję danych z bazy VMap L2 pierwszej edycji do tzw. struktury użytkowej oraz zapisanie danych wynikowych w formacie ESRI, Intergraph i MapInfo w 2006 r. pilotaż dla woj. Dolnośląskiego i w 2007 r. dla woj. Łódzkiego - zaakceptowane w WODGiK, system informatyczny umożliwiający zarządzanie danymi VMap L2u w środowisku narzędziowym MapInfo, system informatyczny oparty na narzędziach firmy Intergraph umożliwiający zasilanie danymi VMap L2 nowej (drugiej) edycji bazy danych TBD, kompletny model pojęciowy komponentu NMT zintegrowanego z komponentem TOPO bazy TBD oraz opis procedur integracja tych komponentów. W trakcie realizacji jest: Opracowanie metodyki przepływu danych pomiędzy PRNG, PRG a WBDT - stan zaawansowania 40%, ukończenie Nowym zadaniem nr 1, podsumowującym uzyskane wskaźniki ekonomiczne wykonaywaniatbd, byłoby oszacowanie czasochłonności (kosztów) wykonania i aktualizacji warstw TBD (i TBD2) na poszczególnych arkuszach, dla całego obszaru Polski. Ocenę proponuje się opracować metodami klasyfikacji nadzorowanej na wektorowym i rastrowym obrazie CORINE, uszczegółowiając w razie potrzeby na podstawie ortofotomapy i zdjęć PHARE. Nowym zadaniem nr 2, nie podejmowanym dotychczas, byłoby zasilanie klasy obiektów Budynki w 50WTBD z punktów adresowych. Opracowanie metodyki zasilania 50WTB warstwą budynków, na podstawie punktów adresowych, zostanie związane z danymi pozyskanymi z EGiB oraz w szczególnych przypadkach z LPIS i IPE. Aplikacja będzie umożliwiała przenoszenia informacji graficznej i opisowej o budynkach do WBDT ze wszystkich programów EGiB funkcjonujących w Polsce przez Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych (SWDE). Opracowanie standardu wizualizacji danych adresowych w WBDT uwzględni dane tematyczne potrzebnych, m. in. klientom WODGiKów, do zarządzania kryzysowego, IA- CS, systemu geostatystycznego. Punkt adresowy będzie przedstawiony na mapie za pomocą odpowiedniego znaku kartograficznego (z określonym obrotem znaku) i numerem adresowym umieszczonym zgodnie z regułami kartograficznymi. Ponad 99% zabudowy mieszkaniowej w Polsce to budynki jednorodzinne, których żaden z wymiarów nie przekracza 25 m czyli można je w skali 1: przedstawić wyłącznie znakiem lub zgeneralizować do klasy zabudowy gęstej jednorodzinnej. Budynki : użyteczności publicznej, przemysłowe i gospodarcze stanowią tylko 5% zabudowy. Budynki nie posiadające adresów pozyskane zostaną także innych źródeł np. ortofotomapy.

6 Zadanie 2. - Harmonizacja baz danych tematycznych i opracowanie koncepcji wykorzystania WBDT jako modelu referencyjnego dla opracowań tematycznych. Analiza możliwości wykorzystania TBD, VMap L2 i VMap L2 drugiej edycji jako danych referencyjnych dla baz SOZO i HYDRO, baz PIG oraz SLMN Bazy danych przestrzennych o charakterze tematycznym powinny być traktowane jako istotny komponent NSDI w Polsce. Spójność tej koncepcji wymaga aby istniejące bazy danych przestrzennych: TBD, VMap L2, VMap L2+ i BDO traktować jako dane referencyjne, które powinny stanowić osnowę dla specjalistycznych opracowań tematycznych. Zdaniem wykonawców projektu celowe jest zatem: wykorzystanie urzędowych baz danych topograficznych jako źródłowych warstw referencyjnych dla wszystkich powstających w Polsce baz danych tematycznych, szerokie udostępnienie zgromadzonych w zasobie danych tematycznych, zarówno w geoportalach, jak i poprzez utworzenie specjalistycznych geoserwisów o charakterze tematycznym. Udostępnienie powinno być realizowane w oparciu o standardy opracowane przez OGC: WMS i WFS, wdrożenie i upowszechnienie opracowanego systemu zarządzania danymi tematycznymi SOZO i HY- DRO, opracowanie baz danych tematycznych jako ciągłych warstw wektorowych (bez podziału sekcyjnego na arkusze wydawnicze), harmonizacja modelu pojęciowego wybranych baz danych tematycznych (sozologicznej, hydrograficznej, geośrodowiskowej, hydrogeologicznej, leśnej itp.), opracowanie jednolitych słowników pojęć definiujących poszczególne obiekty i klasy obiektów oraz sposób ich klasyfikacji, standaryzacja poszczególnych opracowań zgodna z normami serii ISO Podejście to pozwoli na gromadzenie i przechowywanie danych tematycznych o środowisku przyrodniczym Polski oraz ich udostępnianie dla celów opracowania map tematycznych różnych wersji i analiz przestrzennych dotyczących stanu środowiska. Zaletą takiego rozwiązania jest wykorzystanie referencyjnego systemu topograficznego i resortowych baz danych tematycznych. Przyczyniłoby się to do obniżenia kosztów opracowania poszczególnych map tematycznych, przy jednoczesnej porównywalności warstw tematycznych zgromadzonych w zintegrowanym systemie. REKOMENDACJE DO WDROŻENIA MODYFIKACJI STRUKTURY POJĘCIOWEJ ORAZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA BAZY NUMERYCZNEJ MAPY HYDROGRAFICZNEJ I SOZOLOGICZNEJ WRAZ Z UDOSTĘPNIENIEM W INTERNECIE MAP TEMATYCZ- NYCH Modyfikacje struktury pojęciowej bazy numerycznej mapy hydrograficznej i sozologicznej umożliwi wykorzystanie jako materiału referencyjnego - topograficznej bazy VMap L2 nowej edycji, a także, tam gdzie jest to możliwe Bazy Danych Topograficznych. Rozwiązanie to pozwala zarówno na wykorzystanie na mapie sozologicznej i hydrograficznej aktualnych i wiarygodnych danych topograficznych, jak również znacząco ułatwi również proces integracji baz danych SOZO i HYDRO z innymi bazami danych tematycznych opracowywanymi także na podkładzie nowej edycji VMap L2. W ramach realizacji projektu celowego zostało też opracowany kompleksowy schemat zasilania baz danych SOZO i HYDRO danymi referencyjnymi VMap L2+ (2006) oraz TBD (2007). W 2008 r. zostanie opracowany zestaw aplikacji opracowanych w śro-

7 dowisku MapBasic umożliwiających import, eksport, łączenie i wycinanie danych tematycznych w środowisku MapInfo. Możliwość udostępniania baz danych tematycznych SOZO i HYDRO w oparciu o standardy WMS i WFS pozwoli na szeroką informację społeczeństwa geoinformatycznego o możliwościach wykorzystania zasobu SOZO i HYDRO w pracach urzędów i instytucji. W RAMACH REALIZACJI ZADANIA 2 OPRACOWANO SZEREG APLIKACJI, SYSTEMÓW INFOR- MATYCZNYCH I LINII TECHNOLOGICZNYCH GOTOWYCH DO WDROŻENIA: metodyka zasilania bazy danych SOZO i HYDRO danymi TBD - szczegółowy opis procedur oraz preskrypt SQL definiujący proces konwersji danych, kompletny model pojęciowy zmodyfikowanej struktury baz danych SOZO i HYDRO, metodyka harmonizacji baz HYDRO i SOZO oraz baz MHP i MGP i SLMN. W trakcie realizacji jest: system zarządzania danymi tematycznymi SOZO i HYDRO - zestaw aplikacji opracowanych w środowisku MapBasic umożliwiających import, eksport, łączenie i wycinanie danych tematycznych w środowisku MapInfo - stan zaawansowania 70%, ukończenie , udostępnianie baz danych tematycznych SOZO i HYDRO w oparciu o standardy WMS i WFS opis konfiguracji narzędzi open source (Geoserwer i OpenLayers) oraz zasilenia danymi, opracowanie prototypu linii technologicznej - stan zaawansowania 70%, ukończenie Nowym zadaniem nr 3, byłoby opracowanie metodyki wzajemnej wymiany z WTBD warstw SNML, MGśP i ENC (mapa morska w pasie wód terytorialnych) oraz wykorzystanie innych warstw z baz zewnętrznych (rzeki z HYDRO itd.). Zasilanie WBDT ze źródeł zewnętrznych jest ze wszech miar korzystne prowadząc do współdziałania baz urzędowych. Realizacja zadania pozwoli na połączenie WBDT z bazami zewnętrznymi i uspójnienie prezentacji i atrybutów dotyczących m. in obiektów z map leśnych, hydrograficznych, geologicznych itp. Elementy hydrograficzne łączone będą na terenie lądu i morza, z ograniczenie do obszaru wód terytorialnych. Mapa morska kodowana jest zgodnie ze Standardem Wymiany Cyfrowych Danych Hydrograficznych S-57. Nie podejmowano dotychczas takiego zadania. Ograniczono się do rozpoznania możliwości w ramach współpracy z PIG, Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej i BULiGL w ramach projektu.

8 Zadanie 3. - Reprezentacja kartograficzna WTBD w skali 1: i 1: oraz wielowariantowych modeli kartograficznych dla potrzeb map tematycznych WTBD, sozologicznych i hydrograficznych oraz DBO. Głównym celem postawionym w zadaniu 3 w ramach projektu celowego było opracowanie koncepcji i realizacja przykładów wizualizacji oraz prezentacji bazy danych w zakresie treści odpowiadającej skali 1: w oparciu o wielorozdzielczą bazę danych (WTBD). Główną ideą WTBD jest wykorzystanie różnorodnych źródeł danych o charakterze referencyjnym, ich uspójnienie i kompleksowa prezentacja kartograficzna. W założeniu podstawowym źródłem danych WTBD ma być baza TBD (lub TBD2), a na obszarach dotychczas nią nie odjętych baza VMap L2 lub VMap L2+. Inne bazy danych dostępne w państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym, w tym przede wszystkim PRNG, PRG, EGIB mają charakter uzupełniający. Ze względów praktycznych wydzielono dwa etapy opracowania: etap wizualizacji bazy danych zakładający w pełni automatyczną graficzną reprezentację bazy danych, zwaną dalej TBD50; etap redakcyjny (redakcji automatycznej, półautomatycznej i manualnej) prowadzący do publikacji arkusza mapy topograficznej w skali 1:50 000, określanego mianem MTP50TBD. W obecnej fazie realizacji przygotowano: zmodyfikowaną pod kątem WTBD systematykę znaków umownych dla prezentacji w skali 1: oraz arkusz testowy mapy, wizualizację kartograficzną WTBD w tej samej skali. Zaproponowany zakres treści prezentacji bazy WTBD50 nie odbiega zasadniczo od standardów polskiej kartografii topograficznej, jednakże zaproponowano zmodyfikowaną systematykę kilku klas obiektów oraz nowe znaki umowne dla wizualizacji kartograficznej. Było to niezbędne w celu unifikacji prezentacji wykorzystującej różne źródła danych (głównie TBD oraz odmienną strukturalnie i treściowo VMap L2) Wynikami praktycznymi prowadzonych prac są: Biblioteki znaków umownych: zestaw sygnatur punktowych w postaci otwartej (pliki bitmap) oraz kompletna biblioteka stylów (STYLE) dla programu ArcMap (w systemie ArcGIS), Dokumenty mapowe MXD programu ArcMap zawierające pełną wizualizację bazy TBD50 (na podstawie TBD10) oraz VMapL2u (w strukturze użytkowej), Zestawienie klas obiektów i parametrów wizualizacji XLS. 1. Prace, które wg UMOWY mają być podjęte w ramach kontynuacji wykonanych dotychczas zadań w 2008 roku, będą dotyczyły: 2. Analizy możliwości zastosowania automatycznych procesów generowania obrazu kartograficznego na podstawie WTBD w środowisku ESRI - zdefiniowanie etapów prac nad wizualizacją TBD50 z uwzględnieniem automatyki procesów: określenie zakresu możliwego do wykonania automatycznie, półautomatycznie oraz wymagającego manualnej redakcji przedstawienie propozycji postępowania dla zdefiniowanych etapów

9 2. Opracowanie metodyki wizualizacji w skali 1: danych WBDT na przykładzie arkusza 1: w środowisku ESRI: automatycznej, półautomatycznej. REKOMENDACJE DO WDROŻENIA AUTOMATYCZNEJ I BEZPOŚREDNIEJ WI- ZUALIZACJI WBDT W SKALI 1: Podstawowym wnioskiem płynącym z wykonanych prac jest potwierdzenie możliwości automatycznej i bezpośredniej wizualizacji w skali 1: różnych źródeł danych; w przyszłości także w skalach pochodnych. Fakt pełnej automatyzacji jest istotny ze względu na pominięcie wszelkich czynności manualnych oraz wykorzystanie bezpośrednio i natychmiastowo baz danych już istniejących w zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Opracowane biblioteki znaków kartograficznych są platformą wieloreprezentacyjnych bibliotek graficznych dla wielu poziomów skalowych prezentacji topograficznych niezbędnych dla automatyzacji procesów redakcyjnych map pochodnych. Potwierdza się znakomita elastyczność struktury i zawartość bazy danych TBD, która umożliwia dowolną prezentację kartograficzną w skalach 1: oraz 1: nie tylko o charakterze topograficznym, ale także tematycznym. W RAMACH REALIZACJI ZADANIA 3 OPRACOWANO SZEREG APLIKACJI, SYSTEMÓW INFORMA- TYCZNYCH I LINII TECHNOLOGICZNYCH GOTOWYCH DO WDROŻENIA: linia technologiczna opracowana w środowisku narzędziowym Intergraph umożliwiająca redakcję mapy topograficznej 1: generowanej z bazy danych TBD, biblioteki graficzne, aplikacje, pliki parametryczne oraz opis procedur umożliwiających wizualizację danych WTBD, a także VMap L2 zapisanych w strukturze użytkowej w środowisku narzędziowym ESRI, Intergraph i MapInfo, W trakcie realizacji jest: linia technologiczna opracowana w środowisku ESRI umożliwiająca redakcję mapy topograficznej 1: generowanej z bazy danych TBD - stan zaawansowania 70%, ukończenie , udostępnianie baz danych VMap L2u oraz baz tematycznych SOZO i HYDRO w oparciu o standardy WMS i WFS opis konfiguracji narzędzi open source (Geoserwer i OpenLayers) oraz zasilenia danymi, opracowanie prototypu linii technologicznej - stan zaawansowania 80%, ukończenie Nowym zadaniem nr 4, byłoby opracowanie metodyki wizualizacji danych WBDT w Internecie. Badanie możliwości urządzeo przenośnych (np. Pocket PC) do wizualizacji wybranych komponentów WTBD. Celem pracy będzie opracowanie skutecznych sposobów wizualizacji baz danych przestrzennych gwarantujących wizualną atrakcyjność i logikę przekazu. Niezwykle istotne przy tym jest założenie udostępnienia w internecie bogactwa treści topograficznej o różnym pochodzeniu (TBD, VMap) i szczegółowości pierwotnej odpowiadającej mapom 1: i 1: w sposób ciągły i spójny graficznie. Dodatkowe możliwości wykorzystania tak udostępnionych danych WBDT obejmują ich integrację z danymi obrazowymi w postaci wizualizacji hybrydowych czy chociażby łączenie z dowolnymi danymi użytkownika przy wykorzystaniu oprogramowania GIS lub specjalistycznych geoprzeglądarek. W celu popularyzacji zasobu WTBD podjęte zostaną badania możliwości propagacji wybranych komponentów WTBD na urządzenia przenośne takie jak palmtopy czy telefony komórkowe.

10 Zadanie 4. - Generalizacja cyfrowego modelu krajobrazu w poszczególnych szeregach skalowych Jednym z zagadnień realizowanych w projekcie jest uogólnianie informacji geograficznej zgromadzonej w referencyjnych bazach danych sytuacyjnych i wysokościowych: TBD, VMap L2, VMap L2+, LPIS i SMOK. Zagadnienie to realizowane jest jako generalizacja bazodanowa (generalizacja modelu DLM). Zadanie to złożone jest z kilku autonomicznych projektów: - zasilanie bazy danych o dokładności geometrycznej odpowiadającej opracowaniom w skali 1: danymi TBD, VMap L2 i VMap L2+, - generalizacja modelu DLM (redukcja złożoności geometrycznej) danych przestrzennych zgromadzonych w komponencie TOPO Bazy Danych Topograficznych, - generalizacja danych przestrzennych zgromadzonych w bazach danych wysokościowych TBD (komponent NMT), LPIS i SMOK z zachowaniem istotnych relacji topologicznych. Wszystkie wymienione projekty realizowane są w środowisku narzędziowym ESRI z wykorzystaniem platformy ArcGIS, komponentów ArcObjects oraz własnych bibliotek programistycznych. Interfejs programu ma formę kreatora. W poszczególnych krokach użytkownik określa dane wejściowe, parametry sterujące algorytmem generalizacji, dane wyjściowe. Procesy realizowane na kolejnych etapach są opisywane i ewaluowane niezależnie. REKOMENDACJA OGÓLNA DO WDRAŻANIA ZADANIA 4 Istotnym elementem każdego z zaprojektowanych i wykonanych aplikacji, do opisanych poniżej systemów, jest zdefiniowanie i utrzymywanie w procesie generalizacji relacji topologicznych pomiędzy poszczególnymi obiektami i klasami obiektów. Opracowywane narzędzia mają charakter generyczny, sterowanie procesem uogólniania danych przestrzennych realizowane jest za pomocą łatwo modyfikowalnych, zewnętrznych wobec silnika obliczeniowego aplikacji, plików parametrycznych. W procesie generalizacji uwzględniana jest znaczna liczba kryteriów w wielocechowej analizie danych źródłowych. 1. Zasilanie bazy danych BDO250 danymi TBD i VMap L2+ (VMap L2) Celem realizacji tego zadania było opracowanie koncepcji oraz narzędzi informatycznych umożliwiających: - konwersję danych geometrycznych i opisowych pomiędzy bazą danych TBD oraz VMap L2+ (nowej edycji) a Bazą Danych Ogólnogeograficznych. - częściową generalizację danych wynikowych osadzonych w strukturze BDO250 z uwzględnieniem zachowania relacji topologicznych pomiędzy poszczególnymi obiektami i klasami obiektów. REKOMENDACJA DO WDROŻENIA ZASILANIA BAZY DANYCH BDO250 I IN- NYCH BAZ MAŁOSKALOWYCH (EUROGLOBAL MAP I EUROREGIONAL MAP) DA- NYMI TBD, VMAP L2 I VMAP L2+ Realizacja zadania pozwala na częściowa automatyzacje procesu zasilania i aktualizacji Bazy Danych Ogólnogeograficznych ( a po realizacji zadań na 2008 r. EUROGLOBAL MAP i EUROREGIONAL MAP)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Zawartość I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE......

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski opracował: Bartosz Kopańczyk Skróty 1 GGK (Główny Geodeta Kraju) GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) OGC (ang. Open Geospatial

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rosnówko 19-21.11.2008

Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rosnówko 19-21.11.2008 W tym roku mija 20 lat od momentu powstania firmy SYSTHERM. Zarejestrowana przez trzech pracowników Politechniki Poznańskiej jako spółka z ograniczoną działalnością miała w założeniu być jednostką projektową

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE INTEGRACJI DANYCH GEOGRAFICZNYCH W SERWISACH INTERNETOWYCH TYPU MASHUP IMPORTANCE OF GEOGRAPHIC DATA INTEGRATION IN MASHUP WEB SERVICES

ZNACZENIE INTEGRACJI DANYCH GEOGRAFICZNYCH W SERWISACH INTERNETOWYCH TYPU MASHUP IMPORTANCE OF GEOGRAPHIC DATA INTEGRATION IN MASHUP WEB SERVICES Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a, 2007 ISBN 978-83-920594-9-2 ZNACZENIE INTEGRACJI DANYCH GEOGRAFICZNYCH W SERWISACH INTERNETOWYCH TYPU MASHUP IMPORTANCE OF GEOGRAPHIC DATA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie eksperckie

Opracowanie eksperckie Opracowanie eksperckie pt. Zastosowanie narzędzi informatycznych, wykonanych w ramach projektu dla potrzeb optymalizacji sieci monitoringu wód powierzchniowych, prezentacji danych on-line oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo