INFORMACJA NR 1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA NR 1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ"

Transkrypt

1 nr pisma: BZP EH Wrocław, dnia r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP EH prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Usługi ubezpieczenia dla potrzeb Uniwersytetu Wrocławskiego. Część 1: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Wrocławskiego Część 2: Ubezpieczenie komunikacyjne INFORMACJA NR 1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela wyjaśnień oraz wprowadza zmiany do SIWZ: Pytanie 1: Dotyczy Części I zamówienia. Prosimy o wyłączenie z definicji powodzi podniesienia się poziomu wód gruntowych. Jeśli nie jest to moŝliwe, prosimy o zastosowanie podlimitu w wysokości zł dla szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych wskutek powodzi. Pytanie 2: Dotyczy Części I zamówienia. Prosimy o wyłączenie z definicji powodzi podniesienia się poziomu wód gruntowych. Jeśli nie jest to moŝliwe, prosimy o zastosowanie podlimitu w wysokości zł dla szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wyłączenie z definicji powodzi podniesienia się poziomu wód gruntowych.

2 Zamawiający wprowadza w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. III następujące zmiany dla szkód spowodowanych wskutek powodzi: - Szkody spowodowane wskutek powodzi rozumianej jako zalanie terenów oraz mienia w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących, podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeŝnych, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam i zabezpieczeń powodziowych, obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej do pełnych wysokości sum ubezpieczeniaprzedmiotów ubezpieczenia. - Szkody spowodowane wskutek powodzi rozumianej jako zalanie terenów oraz mienia w następstwie podniesienia się poziomu wód gruntowych wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w kaŝdym rocznym okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 3: Warunki ubezpieczenia dla Części 1 Podmiotu Zamówienia- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej (pkt III.) Prośba o wprowadzenie zmiany: Dla ryzyk Części 1 Zamówienia ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej terminu wykonania zamówienia na 12 m-cy tj. od do r. z moŝliwością przedłuŝenia na kolejny 12 - miesięczne okres, nie dłuŝej niŝ do r., z zastrzeŝeniem następujących postanowień dodatkowych: 1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po zakończeniu kaŝdego z rocznych okresów ubezpieczenia (roku polisowego) w przypadku, gdy średni poziom wskaźnika szkodowości z ubezpieczeń w ramach Części 1. Zamówienia ustalony na 6 miesięcy przed zakończeniem rocznego okresu ubezpieczenia tj. na dzień 16 maja przekroczy 30%. Wskaźnik szkodowości obliczony zostanie łącznie dla wszystkich grup ryzyk/rodzajów ubezpieczenia w ramach Części 1. zamówienia wg wzoru: wskaźnik szkodowości = odszkodowanie wypłacone + załoŝone rezerwy (za okres 6 miesięcy umowy) składka przypisana brutto (za okres 6 miesięcy umowy) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Wykonawca składa najpóźniej na 5 miesięcy przed końcem rocznego okresu ubezpieczenia, tj. do 16. czerwca. 2. Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany warunków ubezpieczenia oraz stawek po kaŝdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, w zaleŝności od poziomu szkodowości w tym okresie ubezpieczenia (12 m-cy): 2

3 JeŜeli wskaźnik szkodowości (za 12 m-cy) nie przekroczy 40% - obowiązywać będą warunki i stawki z poprzedniego okresu ubezpieczenia (tj. dla drugiego okresu stawki przyjęte w ofercie przetargowej) JeŜeli wskaźnik szkodowości (za 12 m-cy) przekroczy 40% i nie przekroczy 60% - obowiązywać będą warunki z poprzedniego okresu ubezpieczenia, stawki zostaną podniesione o 20%, JeŜeli wskaźnik szkodowości (za 12 m-cy) przekroczy 60% - warunki ubezpieczenia (w tym zakres i stawki) będą podlegały renegocjacji, z zastrzeŝeniem, Ŝe minimalny wzrost stawek będzie wynosił 30% (w stosunku do stawek z poprzedniego okresu ubezpieczenia). W przypadku braku porozumienia w zakresie ustalenia warunków umowy, kaŝdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem na dzień W okresie wypowiedzenia obowiązywać będą warunki z ostatniego okresu ubezpieczenia, przy stawkach podniesionych o 30%. 3. W przypadku zmiany przepisów prawa, Zamawiający ma prawo do renegocjacji z Wykonawcą warunków umowy w zakresie dostosowania zakresu ubezpieczenia do wymogów prawa. W przypadku braku akceptacji zmienionych warunków umowy ubezpieczenia, kaŝdej ze przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni. Pytanie 4: Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: Ubezpieczyciel wyłącza odpowiedzialność za szkody poŝarowe w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozprowadzenie instalacji elektrycznej i nielegalne "bypass-y" instalacji elektrycznej i gazowej. Pytanie 5: Prosimy o wykreślenie z definicji PoŜaru, Wybuchu, Zalania, Dymu- słowa m.in. Pytanie 6: 3

4 Wnioskujemy o wykreślenie zapisu j/n w podanej definicji wybuchu: przez wybuch naleŝy równieŝ rozumieć m.in. eksplozję wywołaną bez zamiaru jej wywołania procesie kształcenia (oświatowym, dydaktycznym) oraz podczas czynności badawczonaukowych (w tym podczas przeprowadzanych eksperymentów i doświadczeń), produkcyjnych i eksploatacyjnych Przytoczony przez Wykonawcę zapis nie odpowiada zapisowi z Załącznika Nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę definicji wybuchu. Definicja wybuchu z pkt. III pozostaje bez zmian, tj. w następującej treści: Wybuch, w tym m.in. gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja), implozja polegająca na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próŝniowego przez ciśnienie zewnętrzne; przez wybuch naleŝy takŝe rozumieć m.in. eksplozję wywołaną bez zamiaru jej wywołania w procesie kształcenia (oświatowym, dydaktycznym). Definicja wybuchu z pkt. III pozostaje bez zmian, tj. w następującej treści: Wybuch, w tym m.in. gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja), implozja polegająca na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próŝniowego przez ciśnienie zewnętrzne. Pytanie 7: Wnioskujemy o moŝliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności do ryzyka wybuchu w wysokości zł. Pytanie 8: Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi: - limitu odpowiedzialności w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, - udziału własnego w wysokości 10% wysokości szkody, nie mniej niŝ zł. Jednocześnie Zamawiający odsyła do informacji zawartej w odpowiedzi na Pytanie 2. 4

5 Pytanie 9: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości zł dla ryzyka podniesienia się wód gruntowych. Jednocześnie Zamawiający odsyła do informacji zawartej w odpowiedzi na Pytanie 2. Pytanie 10: Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczyciel wyłącza odpowiedzialność za szkody poŝarowe w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozprowadzenie instalacji elektrycznej i nielegalne "bypass-y" instalacji elektrycznej i gazowej. Pytanie zadane przez Wykonawcę jest powtórzeniem Pytania 4. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wprowadzenie proponowanego przez Wykonawcę zapisu. Pytanie 11: Ryzyko ochrony mienia podczas krótkoterminowych wystaw, ekspozycji (pkt III.1.1.4) Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony namiotów i terenu otwartego. Pytanie 12: Ubezpieczenie obejmuje urządzenia i instalacje podziemne (pkt III.1.1.6) Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Podlimit dla szkód w urządzeniach i instalacjach podziemnych został wprowadzony w pkt. III.1.4. f) i wynosi ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w kaŝdym rocznym okresie ubezpieczenia. 5

6 Pytanie 13: Ubezpieczenie obiektów wyłączonych z eksploatacji (pkt III.1.1.7) Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ochrony obiektów wyłączonych z eksploatacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe obiekty wyłączone z eksploatacji są dozorowane przez słuŝby ochrony mienia (straŝ uniwersytecka). Pytanie 14: Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości zł (pkt III.1.6.) Pytanie 15: Klauzula przeniesienia mienia (klauzule dodatkowe pkt 8) Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontaŝowych/ budowlano-montaŝowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Zamawiający zmienia treść klauzuli przeniesienia mienia (pkt III.1.7. ppkt 8)) na następującą: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe przeniesienie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji oraz pomiędzy nimi w Ŝadnym stopniu nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i według warunków niniejszej umowy. Wprowadza się limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w kaŝdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), z zastrzeŝeniem, Ŝe ryzyka transportu gotówki i innych wartości pienięŝnych oraz zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów na obszarze RP są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach opisanych w pkt. III z podlimitem odpowiedzialności opisanym w pkt. III.1.4. c). 6

7 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas prac demontaŝowych/budowlano-montaŝowych (w tym podczas prób i testów), którymi objęte jest w czasie operacji przenoszenia przenoszone mienie. W przypadku szkody Zamawiający zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Pytanie 16: Klauzula miejsca ubezpieczenia (klauzule dodatkowe pkt 10) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montaŝowych (w tym podczas prób i testów). Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpoŝarowych oraz przeciwkradzieŝowych. Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: zł. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wprowadzenie do klauzuli miejsca ubezpieczenia zapisu proponowanego przez Wykonawcę. Pytanie 17: Klauzula 72 godzin (klauzule dodatkowe pkt 11) Prosimy o zmianę zapisu z 72 na 48 godzin. Pytanie 18: Klauzula pokrycia kosztów odbudowy budynków zabytkowych (klauzule dodatkowe pkt 13) Wnosimy o wykreślenie klauzuli. Pytanie 19: Klauzula kradzieŝy zwykłej (klauzule dodatkowe pkt 15) 7

8 Wnosimy o zmianę limitu z zł na zł. Zamawiający zmienia treść klauzuli rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieŝy prostej (zwykłej) pkt III.1.7. ppkt15) na następującą: Ustala się, Ŝe do ochrony ubezpieczeniowej włączone jest ryzyko kradzieŝy prostej (zwykłej) z limitem odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w kaŝdym rocznym okresie ubezpieczenia. Za kradzieŝ zwykłą naleŝy rozumieć utratę przedmiotu ubezpieczenia powstałą wskutek zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieŝy z włamaniem i rabunku. Klauzula nakłada na Zamawiającego obowiązek niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu szkodowym Policji. Udział własny wynosi 5% wartości szkody nie mniej niŝ 500,00 zł. Klauzula nie ma zastosowania do obiektów wyłączonych z eksploatacji, nie uŝytkowanychwymienionych w pkt. III Pytanie 20: Klauzula kosztów dodatkowych (klauzule dodatkowe pkt 17) Wnosimy o wykreślenie klauzuli. Pytanie 21: Klauzula uznania zabezpieczeń za wystarczające (klauzule dodatkowe pkt 32) Wnosimy o odstąpienie od klauzuli. Pytanie 22: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (pkt III.2) Klauzula przeniesienia mienia (pkt 7) Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontaŝowych/ budowlano-montaŝowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. 8

9 Zamawiający zmienia treść klauzuli przeniesienia mienia (pkt. III.2.6. ppkt 7)) na następującą: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe przeniesienie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji oraz pomiędzy nimi w Ŝadnym stopniu nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i według warunków niniejszej umowy. Wprowadza się limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w kaŝdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), z zastrzeŝeniem, Ŝe sprzęt przenośny objęty jest ochroną ubezpieczeniową takŝe podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku). Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas prac demontaŝowych/budowlano-montaŝowych (w tym podczas prób i testów), którymi objęte jest w czasie operacji przenoszenia przenoszone mienie. W przypadku szkody Zamawiający zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Pytanie 23: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (pkt III.2) Klauzula 72 godzin (pkt 9) Prosimy o zmianę zapisu z 72 na 48 godzin. Pytanie 24: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (pkt III.2) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieŝy zwykłej (pkt 12) Wnosimy o zmianę limitu z zł na zł, wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niŝ 500 zł. Zamawiający zmienia treść klauzuli rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieŝy prostej (zwykłej) - pkt. III.2.6. ppkt 12) - na następującą: Ustala się, Ŝe do ochrony ubezpieczeniowej włączone jest ryzyko kradzieŝy prostej (zwykłej) z limitem odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w kaŝdym rocznym okresie ubezpieczenia. Za kradzieŝ zwykłą naleŝy rozumieć utratę przedmiotu ubezpieczenia powstałą wskutek zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieŝy z włamaniem i rabunku. Klauzula nakłada na Zamawiającego obowiązek niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu szkodowym Policji. Franszyza redukcyjna wynosi 5% wartości szkody nie mniej niŝ 500,00 zł. 9

10 Pytanie 25: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (pkt III.2) Klauzula tymczasowego magazynowania (pkt 16) Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia czasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania, jeŝeli jest oni inne niŝ określone w umowie ubezpieczenia. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego w ramach niniejszej klauzuli. Zamawiający zmienia treść klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji (pkt. III.2.6. ppkt 16)) na następującą: Wykonawca rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie uŝytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia, objętym ochroną. Za okres przejściowy rozumie się okres nie dłuŝszy niŝ 3 miesiące. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia czasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania, jeŝeli jest ono inne niŝ określone w umowie ubezpieczenia. Zaniechanie tego obowiązku powoduje tymczasowe wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej (na okres czasowego magazynowania) sprzętu ubezpieczonego w ramach niniejszej klauzuli. Pytanie 26: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (pkt III.2) Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania (pkt 17) Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem, Ŝe: - sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych, - termin magazynowania i montaŝu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłuŝeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuŝa ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków, - ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało 10

11 wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montaŝem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia. Zamawiający zmienia treść klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania (pkt. III.2.6. ppkt 17)) na następującą: Wykonawca rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do momentu zainstalowania na stanowisku pracy i zakończenia testów, jeśli były wymagane przez producenta. Okres ochrony wynosi 6 miesięcy od daty dostawy i moŝe być wydłuŝony za zgodą Wykonawcy. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony pod warunkiem, Ŝe: - Sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych; - Termin magazynowania i montaŝu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłuŝeniu tego okresu Wykonawca musi być poinformowany przez Zamawiającego w terminie 24 godzin. Wykonawca przedłuŝa ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy, ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków; - Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z SIWZ i ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem (w czasie dokonywania dostawy) lub montaŝem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawcę lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia. Pytanie 27: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (pkt III.2) Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania (pkt 17) Prosimy o określenie limitu dla klauzuli w wysokości zł w rocznym okresie ubezpieczenia. Zamawiający wprowadza w klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania (pkt. III.2.6. ppkt 17)) limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w kaŝdym rocznym okresie ubezpieczenia. Pytanie 28: 11

12 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (pkt III.2) Klauzula uznania zabezpieczeń za wystarczające (pkt 23) Wnosimy o odstąpienie od klauzuli. Pytanie 29: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (pkt III.2) Klauzula zgłaszania szkód (pkt 26) Prosimy o akceptację klauzuli w treści: Zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Zamawiający zmienia treść klauzuli zgłaszania szkód (pkt. III.2.6. ppkt 26)) na następującą: Zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Pytanie 30: Franszyzy i udziały własne (pkt 1. III. 3.5.) Prosimy o zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Pytanie 31: Odpowiedzialność cywilna z tytułu organizacji imprez masowych (pkt 9) Prosimy o wykreślenie zapisów: 1. Odpowiedzialność cywilna z tytułu organizacji imprez masowych płatnych 2.Ochroną objęte są takŝe szkody wyrządzone straŝy poŝarnej, policji i innym instytucjom i organom Państwa, a takŝe innym podmiotom uczestniczącym w pracach ratowniczych, porządkowych, ochrony itp. 12

13 Pytanie 32: OC z tytułu przeniesienia ognia (pkt 10) 1. Prosimy o wykreślenie zapisu: samoistnej fermentacji. 2. Prosimy o akceptację dodatkowych zapisów treści klauzuli: 1. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody rzeczowe wyrządzone w mieniu otaczającym przez przeniesienie ognia lub zalanie. Zakres ochrony ubezpieczeniowej ograniczony zakresem odpowiedzialności osoby zobowiązanej do naprawienia szkody określonymi przepisami prawa. Ochrona jest ograniczona wyłącznie do uszkodzenia bądź zniszczenia wskutek: a) działania ognia, b) zalania. 2. Ochrona ubezpieczeniowa powstaje tylko pod warunkiem, Ŝe ogień powstał w obrębie nieruchomości albo lokalu zajmowanego przez Zamawiającego i rozprzestrzenił się na nieruchomości bądź na lokale sąsiednie. 3. Szkodą w rozumieniu niniejszej klauzuli jest utrata lub ubytek wartości mienia na skutek uszkodzenia lub zniszczenia. 4. Za szkody spowodowane działaniem ognia uwaŝa się szkody, które wystąpiły poza paleniskiem, przy czym ogień o którym mowa, charakteryzuje się spalaniem rozszerzającym się o własnej sile z udziałem płomieni. 5. W szczególności za szkody spowodowane przez ogień uznawane są za szkody polegające na: a) Cieplnym odkształceniem materiału z powodu opalenia, przypalenia, stopnienia, zwęglenia, samoistnej fermentacji. b) Przypaleniu się urządzeń elektrycznych i silników elektrycznych, c) Przegrzaniu, przypaleniu się lub pęknięciu pieców lub bojlerów. 6. Za szkody spowodowane w skutek zalania uwaŝa się szkody powstałe w wyniku bezpośredniego działania wody lub pary w związku z awaryjnym wydostaniem się wody lub pary ze znajdującym się wewnątrz budynku i zamontowanych na stałe przewodów i urządzeń wodociągowych, wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych (np. centrale ogrzewalnicze), z wyłączeniem szkód spowodowanych atakami wandalizmu. Pytanie 33: OC za szkody powstałe w skutek wybuchu (pkt 12) Wnosimy o wyłączenie klauzuli. 13

14 Pytanie 34: OC za szkody powstałe w związku z administrowaniem terenów zielonych (pkt 16) Prosimy o wykreślenie zapisu: OC za szkody powstałe w związku ze znajdującymi się na tych obszarach porzuconymi przedmiotami oraz rozlanymi na powierzchni śliskimi cieczami. Pytanie 35: OC za szkody powstałe w związku z administrowaniem dróg (pkt 17) 1. Prosimy o włączenie dodatkowej treści do klauzuli: 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi, 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienaleŝycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym równieŝ nienaleŝytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego, 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeŝeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach, 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi. 3. Ubezpieczony zobowiązany jest do: 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 14

15 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagroŝenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 3) usuwania zagroŝeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości, 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieŝania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. 2. Prosimy o wykreślenie zapisu: OC za szkody powstałe w związku ze znajdującymi się na tych obszarach porzuconymi przedmiotami oraz rozlanymi na powierzchni śliskimi cieczami. Pytanie 36: OC z tytułu czystych strat finansowych (pkt 18) Prosimy o wprowadzenie dodatkowej treści do klauzuli: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, 3) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, 4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeŝeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 5) związane ze stosunkiem pracy, 6) wynikające z niedotrzymania terminów, 7) przekroczenia ustalonych kosztorysów, 8) wynikające z działalności reklamowej, 9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdraŝania oprogramowania informatycznego, 10) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezaleŝnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu. 15

16 Pytanie 37: OC powstałe wskutek błędnie przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów (pkt 23) Wnosimy o wyłączenie klauzuli. Pytanie 38: OC w środowisku naturalnym (pkt 24) Prosimy o wprowadzenie dodatkowej treści do klauzuli: Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną zaszkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a takŝe koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona ani nie moŝliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego, 2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia, 3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania, 4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem słuŝby ochrony środowiska, policji lub straŝy poŝarnej. 1. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. 2. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. 3. Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska. 16

17 Pytanie 39: OC z tytułu szkód związanych z niewykonaniem lub nienaleŝytym wykonaniem zobowiązań określonych w decyzjach administracyjnych (pkt 27) Wnosimy o wyłączenie klauzuli. Pytanie 40: OC z tytułu szkód powstałych wskutek zalań (pkt 28) Prosimy o zmianę treści zalań przez nieszczelne dachy na: zapis odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód spowodowanych stanem powierzchni dachowych w okresie zimowym, które to szkody powstały pomimo wykonywania przez Zamawiającego czynności związanych z naleŝytym zimowym utrzymaniem tych obiektów. Pytanie 41: OC z tytułu szkód powstałych w dokumentach, zbiorach lub księgozbiorach, w tym o charakterze kolekcjonerskim, unikatowym, pozostających w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Zamawiającego (pkt 30) Wnosimy o wyłączenie klauzuli. Pytanie 42: Klauzula włączenia szkód ochrony prawnej (Klauzule dodatkowe pkt 3) Prosimy o wprowadzenie zapisu, Ŝe wykonawca pokrywa koszty o których mowa w klauzuli w ramach sumy gwarancyjnej. 17

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika)

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) nr pisma: BZP.2421.19.211.EH Wrocław, dnia 26.8.211r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP.2421.19.211.EH

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Numer sprawy: BZ/ZP.01/07/02/13 Włocławek 04.03.2013 r. Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.01/07/02/13. na: Objęcie

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia mienia, będącego przedmiotem wystawy Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim 1702-2012 Zakres zamówienia obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy.

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon 000302391, NIP 866-14-55-641 tel. (015) 864-85 -39, fax. (015) 864-36

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY KORFANTÓW ORAZ PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców

Do wszystkich Wykonawców Wodzierady, 20.10.2011 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Wodzierady Zamawiający informuje, że do

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Sosnowiec 18.08.2014r. CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH. Postanowienia wstępne

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH. Postanowienia wstępne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (zwane dalej ogólnymi

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo