INFORMACJA NR 1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA NR 1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ"

Transkrypt

1 nr pisma: BZP EH Wrocław, dnia r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP EH prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Usługi ubezpieczenia dla potrzeb Uniwersytetu Wrocławskiego. Część 1: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Wrocławskiego Część 2: Ubezpieczenie komunikacyjne INFORMACJA NR 1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela wyjaśnień oraz wprowadza zmiany do SIWZ: Pytanie 1: Dotyczy Części I zamówienia. Prosimy o wyłączenie z definicji powodzi podniesienia się poziomu wód gruntowych. Jeśli nie jest to moŝliwe, prosimy o zastosowanie podlimitu w wysokości zł dla szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych wskutek powodzi. Pytanie 2: Dotyczy Części I zamówienia. Prosimy o wyłączenie z definicji powodzi podniesienia się poziomu wód gruntowych. Jeśli nie jest to moŝliwe, prosimy o zastosowanie podlimitu w wysokości zł dla szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wyłączenie z definicji powodzi podniesienia się poziomu wód gruntowych.

2 Zamawiający wprowadza w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. III następujące zmiany dla szkód spowodowanych wskutek powodzi: - Szkody spowodowane wskutek powodzi rozumianej jako zalanie terenów oraz mienia w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących, podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeŝnych, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam i zabezpieczeń powodziowych, obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej do pełnych wysokości sum ubezpieczeniaprzedmiotów ubezpieczenia. - Szkody spowodowane wskutek powodzi rozumianej jako zalanie terenów oraz mienia w następstwie podniesienia się poziomu wód gruntowych wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w kaŝdym rocznym okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 3: Warunki ubezpieczenia dla Części 1 Podmiotu Zamówienia- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej (pkt III.) Prośba o wprowadzenie zmiany: Dla ryzyk Części 1 Zamówienia ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej terminu wykonania zamówienia na 12 m-cy tj. od do r. z moŝliwością przedłuŝenia na kolejny 12 - miesięczne okres, nie dłuŝej niŝ do r., z zastrzeŝeniem następujących postanowień dodatkowych: 1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po zakończeniu kaŝdego z rocznych okresów ubezpieczenia (roku polisowego) w przypadku, gdy średni poziom wskaźnika szkodowości z ubezpieczeń w ramach Części 1. Zamówienia ustalony na 6 miesięcy przed zakończeniem rocznego okresu ubezpieczenia tj. na dzień 16 maja przekroczy 30%. Wskaźnik szkodowości obliczony zostanie łącznie dla wszystkich grup ryzyk/rodzajów ubezpieczenia w ramach Części 1. zamówienia wg wzoru: wskaźnik szkodowości = odszkodowanie wypłacone + załoŝone rezerwy (za okres 6 miesięcy umowy) składka przypisana brutto (za okres 6 miesięcy umowy) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Wykonawca składa najpóźniej na 5 miesięcy przed końcem rocznego okresu ubezpieczenia, tj. do 16. czerwca. 2. Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany warunków ubezpieczenia oraz stawek po kaŝdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, w zaleŝności od poziomu szkodowości w tym okresie ubezpieczenia (12 m-cy): 2

3 JeŜeli wskaźnik szkodowości (za 12 m-cy) nie przekroczy 40% - obowiązywać będą warunki i stawki z poprzedniego okresu ubezpieczenia (tj. dla drugiego okresu stawki przyjęte w ofercie przetargowej) JeŜeli wskaźnik szkodowości (za 12 m-cy) przekroczy 40% i nie przekroczy 60% - obowiązywać będą warunki z poprzedniego okresu ubezpieczenia, stawki zostaną podniesione o 20%, JeŜeli wskaźnik szkodowości (za 12 m-cy) przekroczy 60% - warunki ubezpieczenia (w tym zakres i stawki) będą podlegały renegocjacji, z zastrzeŝeniem, Ŝe minimalny wzrost stawek będzie wynosił 30% (w stosunku do stawek z poprzedniego okresu ubezpieczenia). W przypadku braku porozumienia w zakresie ustalenia warunków umowy, kaŝdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem na dzień W okresie wypowiedzenia obowiązywać będą warunki z ostatniego okresu ubezpieczenia, przy stawkach podniesionych o 30%. 3. W przypadku zmiany przepisów prawa, Zamawiający ma prawo do renegocjacji z Wykonawcą warunków umowy w zakresie dostosowania zakresu ubezpieczenia do wymogów prawa. W przypadku braku akceptacji zmienionych warunków umowy ubezpieczenia, kaŝdej ze przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni. Pytanie 4: Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: Ubezpieczyciel wyłącza odpowiedzialność za szkody poŝarowe w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozprowadzenie instalacji elektrycznej i nielegalne "bypass-y" instalacji elektrycznej i gazowej. Pytanie 5: Prosimy o wykreślenie z definicji PoŜaru, Wybuchu, Zalania, Dymu- słowa m.in. Pytanie 6: 3

4 Wnioskujemy o wykreślenie zapisu j/n w podanej definicji wybuchu: przez wybuch naleŝy równieŝ rozumieć m.in. eksplozję wywołaną bez zamiaru jej wywołania procesie kształcenia (oświatowym, dydaktycznym) oraz podczas czynności badawczonaukowych (w tym podczas przeprowadzanych eksperymentów i doświadczeń), produkcyjnych i eksploatacyjnych Przytoczony przez Wykonawcę zapis nie odpowiada zapisowi z Załącznika Nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę definicji wybuchu. Definicja wybuchu z pkt. III pozostaje bez zmian, tj. w następującej treści: Wybuch, w tym m.in. gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja), implozja polegająca na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próŝniowego przez ciśnienie zewnętrzne; przez wybuch naleŝy takŝe rozumieć m.in. eksplozję wywołaną bez zamiaru jej wywołania w procesie kształcenia (oświatowym, dydaktycznym). Definicja wybuchu z pkt. III pozostaje bez zmian, tj. w następującej treści: Wybuch, w tym m.in. gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja), implozja polegająca na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próŝniowego przez ciśnienie zewnętrzne. Pytanie 7: Wnioskujemy o moŝliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności do ryzyka wybuchu w wysokości zł. Pytanie 8: Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi: - limitu odpowiedzialności w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, - udziału własnego w wysokości 10% wysokości szkody, nie mniej niŝ zł. Jednocześnie Zamawiający odsyła do informacji zawartej w odpowiedzi na Pytanie 2. 4

5 Pytanie 9: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości zł dla ryzyka podniesienia się wód gruntowych. Jednocześnie Zamawiający odsyła do informacji zawartej w odpowiedzi na Pytanie 2. Pytanie 10: Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczyciel wyłącza odpowiedzialność za szkody poŝarowe w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozprowadzenie instalacji elektrycznej i nielegalne "bypass-y" instalacji elektrycznej i gazowej. Pytanie zadane przez Wykonawcę jest powtórzeniem Pytania 4. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wprowadzenie proponowanego przez Wykonawcę zapisu. Pytanie 11: Ryzyko ochrony mienia podczas krótkoterminowych wystaw, ekspozycji (pkt III.1.1.4) Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony namiotów i terenu otwartego. Pytanie 12: Ubezpieczenie obejmuje urządzenia i instalacje podziemne (pkt III.1.1.6) Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Podlimit dla szkód w urządzeniach i instalacjach podziemnych został wprowadzony w pkt. III.1.4. f) i wynosi ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w kaŝdym rocznym okresie ubezpieczenia. 5

6 Pytanie 13: Ubezpieczenie obiektów wyłączonych z eksploatacji (pkt III.1.1.7) Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ochrony obiektów wyłączonych z eksploatacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe obiekty wyłączone z eksploatacji są dozorowane przez słuŝby ochrony mienia (straŝ uniwersytecka). Pytanie 14: Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości zł (pkt III.1.6.) Pytanie 15: Klauzula przeniesienia mienia (klauzule dodatkowe pkt 8) Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontaŝowych/ budowlano-montaŝowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Zamawiający zmienia treść klauzuli przeniesienia mienia (pkt III.1.7. ppkt 8)) na następującą: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe przeniesienie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji oraz pomiędzy nimi w Ŝadnym stopniu nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i według warunków niniejszej umowy. Wprowadza się limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w kaŝdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), z zastrzeŝeniem, Ŝe ryzyka transportu gotówki i innych wartości pienięŝnych oraz zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów na obszarze RP są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach opisanych w pkt. III z podlimitem odpowiedzialności opisanym w pkt. III.1.4. c). 6

7 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas prac demontaŝowych/budowlano-montaŝowych (w tym podczas prób i testów), którymi objęte jest w czasie operacji przenoszenia przenoszone mienie. W przypadku szkody Zamawiający zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Pytanie 16: Klauzula miejsca ubezpieczenia (klauzule dodatkowe pkt 10) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montaŝowych (w tym podczas prób i testów). Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpoŝarowych oraz przeciwkradzieŝowych. Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: zł. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wprowadzenie do klauzuli miejsca ubezpieczenia zapisu proponowanego przez Wykonawcę. Pytanie 17: Klauzula 72 godzin (klauzule dodatkowe pkt 11) Prosimy o zmianę zapisu z 72 na 48 godzin. Pytanie 18: Klauzula pokrycia kosztów odbudowy budynków zabytkowych (klauzule dodatkowe pkt 13) Wnosimy o wykreślenie klauzuli. Pytanie 19: Klauzula kradzieŝy zwykłej (klauzule dodatkowe pkt 15) 7

8 Wnosimy o zmianę limitu z zł na zł. Zamawiający zmienia treść klauzuli rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieŝy prostej (zwykłej) pkt III.1.7. ppkt15) na następującą: Ustala się, Ŝe do ochrony ubezpieczeniowej włączone jest ryzyko kradzieŝy prostej (zwykłej) z limitem odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w kaŝdym rocznym okresie ubezpieczenia. Za kradzieŝ zwykłą naleŝy rozumieć utratę przedmiotu ubezpieczenia powstałą wskutek zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieŝy z włamaniem i rabunku. Klauzula nakłada na Zamawiającego obowiązek niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu szkodowym Policji. Udział własny wynosi 5% wartości szkody nie mniej niŝ 500,00 zł. Klauzula nie ma zastosowania do obiektów wyłączonych z eksploatacji, nie uŝytkowanychwymienionych w pkt. III Pytanie 20: Klauzula kosztów dodatkowych (klauzule dodatkowe pkt 17) Wnosimy o wykreślenie klauzuli. Pytanie 21: Klauzula uznania zabezpieczeń za wystarczające (klauzule dodatkowe pkt 32) Wnosimy o odstąpienie od klauzuli. Pytanie 22: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (pkt III.2) Klauzula przeniesienia mienia (pkt 7) Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontaŝowych/ budowlano-montaŝowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. 8

9 Zamawiający zmienia treść klauzuli przeniesienia mienia (pkt. III.2.6. ppkt 7)) na następującą: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe przeniesienie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji oraz pomiędzy nimi w Ŝadnym stopniu nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i według warunków niniejszej umowy. Wprowadza się limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w kaŝdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), z zastrzeŝeniem, Ŝe sprzęt przenośny objęty jest ochroną ubezpieczeniową takŝe podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku). Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas prac demontaŝowych/budowlano-montaŝowych (w tym podczas prób i testów), którymi objęte jest w czasie operacji przenoszenia przenoszone mienie. W przypadku szkody Zamawiający zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Pytanie 23: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (pkt III.2) Klauzula 72 godzin (pkt 9) Prosimy o zmianę zapisu z 72 na 48 godzin. Pytanie 24: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (pkt III.2) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieŝy zwykłej (pkt 12) Wnosimy o zmianę limitu z zł na zł, wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niŝ 500 zł. Zamawiający zmienia treść klauzuli rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieŝy prostej (zwykłej) - pkt. III.2.6. ppkt 12) - na następującą: Ustala się, Ŝe do ochrony ubezpieczeniowej włączone jest ryzyko kradzieŝy prostej (zwykłej) z limitem odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w kaŝdym rocznym okresie ubezpieczenia. Za kradzieŝ zwykłą naleŝy rozumieć utratę przedmiotu ubezpieczenia powstałą wskutek zdarzenia nie spełniającego znamion kradzieŝy z włamaniem i rabunku. Klauzula nakłada na Zamawiającego obowiązek niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu szkodowym Policji. Franszyza redukcyjna wynosi 5% wartości szkody nie mniej niŝ 500,00 zł. 9

10 Pytanie 25: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (pkt III.2) Klauzula tymczasowego magazynowania (pkt 16) Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia czasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania, jeŝeli jest oni inne niŝ określone w umowie ubezpieczenia. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego w ramach niniejszej klauzuli. Zamawiający zmienia treść klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji (pkt. III.2.6. ppkt 16)) na następującą: Wykonawca rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie uŝytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia, objętym ochroną. Za okres przejściowy rozumie się okres nie dłuŝszy niŝ 3 miesiące. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia czasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania, jeŝeli jest ono inne niŝ określone w umowie ubezpieczenia. Zaniechanie tego obowiązku powoduje tymczasowe wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej (na okres czasowego magazynowania) sprzętu ubezpieczonego w ramach niniejszej klauzuli. Pytanie 26: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (pkt III.2) Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania (pkt 17) Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem, Ŝe: - sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych, - termin magazynowania i montaŝu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłuŝeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuŝa ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków, - ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało 10

11 wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montaŝem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia. Zamawiający zmienia treść klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania (pkt. III.2.6. ppkt 17)) na następującą: Wykonawca rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do momentu zainstalowania na stanowisku pracy i zakończenia testów, jeśli były wymagane przez producenta. Okres ochrony wynosi 6 miesięcy od daty dostawy i moŝe być wydłuŝony za zgodą Wykonawcy. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony pod warunkiem, Ŝe: - Sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych; - Termin magazynowania i montaŝu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłuŝeniu tego okresu Wykonawca musi być poinformowany przez Zamawiającego w terminie 24 godzin. Wykonawca przedłuŝa ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy, ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków; - Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z SIWZ i ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem (w czasie dokonywania dostawy) lub montaŝem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawcę lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia. Pytanie 27: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (pkt III.2) Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania (pkt 17) Prosimy o określenie limitu dla klauzuli w wysokości zł w rocznym okresie ubezpieczenia. Zamawiający wprowadza w klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania (pkt. III.2.6. ppkt 17)) limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w kaŝdym rocznym okresie ubezpieczenia. Pytanie 28: 11

12 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (pkt III.2) Klauzula uznania zabezpieczeń za wystarczające (pkt 23) Wnosimy o odstąpienie od klauzuli. Pytanie 29: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (pkt III.2) Klauzula zgłaszania szkód (pkt 26) Prosimy o akceptację klauzuli w treści: Zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Zamawiający zmienia treść klauzuli zgłaszania szkód (pkt. III.2.6. ppkt 26)) na następującą: Zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Pytanie 30: Franszyzy i udziały własne (pkt 1. III. 3.5.) Prosimy o zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Pytanie 31: Odpowiedzialność cywilna z tytułu organizacji imprez masowych (pkt 9) Prosimy o wykreślenie zapisów: 1. Odpowiedzialność cywilna z tytułu organizacji imprez masowych płatnych 2.Ochroną objęte są takŝe szkody wyrządzone straŝy poŝarnej, policji i innym instytucjom i organom Państwa, a takŝe innym podmiotom uczestniczącym w pracach ratowniczych, porządkowych, ochrony itp. 12

13 Pytanie 32: OC z tytułu przeniesienia ognia (pkt 10) 1. Prosimy o wykreślenie zapisu: samoistnej fermentacji. 2. Prosimy o akceptację dodatkowych zapisów treści klauzuli: 1. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody rzeczowe wyrządzone w mieniu otaczającym przez przeniesienie ognia lub zalanie. Zakres ochrony ubezpieczeniowej ograniczony zakresem odpowiedzialności osoby zobowiązanej do naprawienia szkody określonymi przepisami prawa. Ochrona jest ograniczona wyłącznie do uszkodzenia bądź zniszczenia wskutek: a) działania ognia, b) zalania. 2. Ochrona ubezpieczeniowa powstaje tylko pod warunkiem, Ŝe ogień powstał w obrębie nieruchomości albo lokalu zajmowanego przez Zamawiającego i rozprzestrzenił się na nieruchomości bądź na lokale sąsiednie. 3. Szkodą w rozumieniu niniejszej klauzuli jest utrata lub ubytek wartości mienia na skutek uszkodzenia lub zniszczenia. 4. Za szkody spowodowane działaniem ognia uwaŝa się szkody, które wystąpiły poza paleniskiem, przy czym ogień o którym mowa, charakteryzuje się spalaniem rozszerzającym się o własnej sile z udziałem płomieni. 5. W szczególności za szkody spowodowane przez ogień uznawane są za szkody polegające na: a) Cieplnym odkształceniem materiału z powodu opalenia, przypalenia, stopnienia, zwęglenia, samoistnej fermentacji. b) Przypaleniu się urządzeń elektrycznych i silników elektrycznych, c) Przegrzaniu, przypaleniu się lub pęknięciu pieców lub bojlerów. 6. Za szkody spowodowane w skutek zalania uwaŝa się szkody powstałe w wyniku bezpośredniego działania wody lub pary w związku z awaryjnym wydostaniem się wody lub pary ze znajdującym się wewnątrz budynku i zamontowanych na stałe przewodów i urządzeń wodociągowych, wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych (np. centrale ogrzewalnicze), z wyłączeniem szkód spowodowanych atakami wandalizmu. Pytanie 33: OC za szkody powstałe w skutek wybuchu (pkt 12) Wnosimy o wyłączenie klauzuli. 13

14 Pytanie 34: OC za szkody powstałe w związku z administrowaniem terenów zielonych (pkt 16) Prosimy o wykreślenie zapisu: OC za szkody powstałe w związku ze znajdującymi się na tych obszarach porzuconymi przedmiotami oraz rozlanymi na powierzchni śliskimi cieczami. Pytanie 35: OC za szkody powstałe w związku z administrowaniem dróg (pkt 17) 1. Prosimy o włączenie dodatkowej treści do klauzuli: 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi, 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienaleŝycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym równieŝ nienaleŝytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego, 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeŝeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach, 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi. 3. Ubezpieczony zobowiązany jest do: 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 14

15 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagroŝenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 3) usuwania zagroŝeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości, 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieŝania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. 2. Prosimy o wykreślenie zapisu: OC za szkody powstałe w związku ze znajdującymi się na tych obszarach porzuconymi przedmiotami oraz rozlanymi na powierzchni śliskimi cieczami. Pytanie 36: OC z tytułu czystych strat finansowych (pkt 18) Prosimy o wprowadzenie dodatkowej treści do klauzuli: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, 3) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, 4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeŝeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 5) związane ze stosunkiem pracy, 6) wynikające z niedotrzymania terminów, 7) przekroczenia ustalonych kosztorysów, 8) wynikające z działalności reklamowej, 9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdraŝania oprogramowania informatycznego, 10) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezaleŝnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu. 15

16 Pytanie 37: OC powstałe wskutek błędnie przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów (pkt 23) Wnosimy o wyłączenie klauzuli. Pytanie 38: OC w środowisku naturalnym (pkt 24) Prosimy o wprowadzenie dodatkowej treści do klauzuli: Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną zaszkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a takŝe koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona ani nie moŝliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego, 2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia, 3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania, 4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem słuŝby ochrony środowiska, policji lub straŝy poŝarnej. 1. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. 2. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. 3. Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska. 16

17 Pytanie 39: OC z tytułu szkód związanych z niewykonaniem lub nienaleŝytym wykonaniem zobowiązań określonych w decyzjach administracyjnych (pkt 27) Wnosimy o wyłączenie klauzuli. Pytanie 40: OC z tytułu szkód powstałych wskutek zalań (pkt 28) Prosimy o zmianę treści zalań przez nieszczelne dachy na: zapis odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód spowodowanych stanem powierzchni dachowych w okresie zimowym, które to szkody powstały pomimo wykonywania przez Zamawiającego czynności związanych z naleŝytym zimowym utrzymaniem tych obiektów. Pytanie 41: OC z tytułu szkód powstałych w dokumentach, zbiorach lub księgozbiorach, w tym o charakterze kolekcjonerskim, unikatowym, pozostających w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Zamawiającego (pkt 30) Wnosimy o wyłączenie klauzuli. Pytanie 42: Klauzula włączenia szkód ochrony prawnej (Klauzule dodatkowe pkt 3) Prosimy o wprowadzenie zapisu, Ŝe wykonawca pokrywa koszty o których mowa w klauzuli w ramach sumy gwarancyjnej. 17

18 Zamawiający zmienia treść klauzuli włączenia kosztów ochrony prawnej (pkt. III.3.7. ppkt 3)) na następującą: Wykonawca pokrywa takŝe: a) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za pisemną zgodą Wykonawcy w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody, b) niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Wykonawcy lub za jego zgodą; jeŝeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność Wykonawcy objętą ochroną ubezpieczeniową zostanie przeciwko sprawcy szkody wdroŝone postępowanie karne, Wykonawca pokrywa koszty obrony, jeŝeli zaŝądał powołania obrońcy lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów. Kosztów, o których mowa wyŝej, Wykonawca nie pokrywa, jeŝeli z okoliczności wynika, Ŝe szkoda nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową. Koszty pokrywane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej klauzuli są pokrywane w ramach sumy gwarancyjnej. prof. dr hab. Marek Bojarski REKTOR Uniwersytetu Wrocławskiego 18

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SUPRA BROKERS F178 01

Strona 1 z 5 SUPRA BROKERS F178 01 Strona 1 z 5 F178 01 Wrocław, 18.10.2010 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Lwóweckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch Oferta skierowana do podmiotów i osób współpracujących i wskazanych bezpośrednio przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy I. Obowią

Bardziej szczegółowo

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7

Przychód netto ze sprzedaŝy za rok 2013 wyniósł: 26.433.577,81 zł. Pytanie 7 Numer sprawy: BZ/ZP.02/21/02/14 Włocławek 11.03.2014 r. Treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.02/21/02/14.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY KORFANTÓW ORAZ PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia Elblag,dnia 06.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Ustroń, dnia 20.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: zapytania do przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Śląskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR ZP/35/2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR ZP/35/2015 Strona 1 z 8 Wrocław, 26.11.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce

Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce Siedlce, 2010-01-28 Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce W związku z następującymi pytaniami jakie wpłynęły

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r.

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15.01.2014 r.

Wrocław, dnia 15.01.2014 r. Wrocław, dnia 15.01.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Liczba szkód. Przyczyna. Huraganuszkodzenie. budynku

Liczba szkód. Przyczyna. Huraganuszkodzenie. budynku Strona 1 z 8 Wrocław, 15.05.2015r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Burmistrz Gminy Bielawa na zadane pytania zgodnie z art.38 Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Informacja o pytaniach do treści siwz wraz z wyjaśnieniami

Informacja o pytaniach do treści siwz wraz z wyjaśnieniami OR-12.3410-106/06 Kraków, 6 września 2006 r. Dotyczy: zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Sierpc, 13.07.2012 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka Strona 1 z 6 F178 01 Wrocław, dnia 12.04.2011 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork Strona 1 z 8 Wrocław, 09.12.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy RI.SD.3431-14/10 Gryfino, dnia 17 września 2010 r. Uczestnicy postępowania wszyscy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

Kalisz, dnia 01 grudnia 2016 r. Oznaczenie sprawy: KPT/NZ/02/2016

Kalisz, dnia 01 grudnia 2016 r. Oznaczenie sprawy: KPT/NZ/02/2016 Kalisz, dnia 01 grudnia 2016 r. Oznaczenie sprawy: KPT/NZ/02/2016 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie Kodeksu Cywilnego na usługę Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ. 1. W rozdziale 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert' - zmienia się treść ust.l i ust. 3 w następujący sposób:

ZMIANA TREŚCI SIWZ. 1. W rozdziale 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert' - zmienia się treść ust.l i ust. 3 w następujący sposób: GMINA MYSZKÓW 42-300 Myszków, ul. Kościuszki.16 tel.+48/34/313-26-82; fax:+48/34/31 3-50-29 www.miastoniyszkow.pl, e-mail: urzadiśpmiai tomys.:kow.pl NIP 577-19-52-646 REGON 151398497 Sprawa nr ZP 271.42.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik OFERTA. str. 1. ... (miejscowość, data)

Załącznik OFERTA. str. 1. ... (miejscowość, data) Załącznik OFERTA str. 1 Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty naleŝy wpisać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Pabianice, dnia roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Pabianice, dnia roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Pabianice, dnia 30.05.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa ubezpieczenia Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Prosimy o podział sprzętu elektronicznego medycznego, wskazanego w załączniku nr 8 do SIWZ, na sprzęt stacjonarny oraz przenośny.

Pytanie 1 Prosimy o podział sprzętu elektronicznego medycznego, wskazanego w załączniku nr 8 do SIWZ, na sprzęt stacjonarny oraz przenośny. Wrocław, dnia 04.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8A do SIWZ

Załącznik nr 8A do SIWZ PROJEKT Załącznik nr 8A do SIWZ GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIA NR /P/ZP/2011 zawarta w dniu.2011 r. pomiędzy Administracją Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-011), przy ul. Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika)

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) nr pisma: BZP.2421.19.211.EH Wrocław, dnia 26.8.211r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP.2421.19.211.EH

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO Nowa Wieś Lęborska, dnia 19.02.2015 r. WYKONAWCY Dot. zadania: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Załącznik nr 2 SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):...

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo