Pytanie 1 Prosimy o podział sprzętu elektronicznego medycznego, wskazanego w załączniku nr 8 do SIWZ, na sprzęt stacjonarny oraz przenośny.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie 1 Prosimy o podział sprzętu elektronicznego medycznego, wskazanego w załączniku nr 8 do SIWZ, na sprzęt stacjonarny oraz przenośny."

Transkrypt

1 Wrocław, dnia r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z wyjaśnieniem. Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się wskazanych niżej zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytanie 1 Prosimy o podział sprzętu elektronicznego medycznego, wskazanego w załączniku nr 8 do SIWZ, na sprzęt stacjonarny oraz przenośny. Zamawiający przekazuje załącznik nr 8 do SIWZ, uzupełniony o informację dotyczącą wyodrębnienia w wykazie sprzętu przenośnego. Pytanie 2 Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla ryzyka katastrofy budowlanej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk z zł na zł. Pytanie 3 Dot. pkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ. Przewidywany termin wykonania zamówienia (okres ubezpieczenia) oraz pkt 3. SIWZ Przewidywany termin wykonania zamówienia 2.1. Zadania pakietu I - od dnia r. do dnia r. tj. okres 24 miesięcy. Termin wykonania zamówienia dzieli się na dwa roczne okresy rozliczeniowe: I okres rozliczeniowy od r. do r., II okres rozliczeniowy od r. do r. Prosimy o włączenie klauzuli o poniższej treści do pakietu I 1. Klauzula wypowiedzenia umowy Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że

2 2 Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: 1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 9 miesięcy ochrony, przekroczy 40%; 2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych, 4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. Pytanie 4 (UBEZPIECZENIA MIENIA), Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Prosimy o wniesienie zapisu: Ubezpieczyciel wyłącza odpowiedzialność za szkody pożarowe w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozprowadzenie instalacji elektrycznej i nielegalne "by pass-y" instalacji elektrycznej i gazowej. Pytanie 5 (UBEZPIECZENIA MIENIA), Klauzule obligatoryjne 8/ Klauzula roszczeń regresowych Z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego (lub ubezpieczonego) przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę nie przechodzą na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania jeżeli dotyczą one: krewnych (wstępnych i zstępnych), osób za które ubezpieczający (lub ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność w tym także jego pracowników bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, wolontariuszy oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na jego rzecz. Roszczenia regresowe nie przechodzą na ubezpieczyciela także w sytuacji, gdy wskazane osoby wyrządziły szkodę wskutek rażącego niedbalstwa. Wnioskujemy o zmianę w zapisie na : ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie / Klauzula braku potrącania zużycia technicznego Odszkodowanie wypłacane zgodnie z podstawą szacowania wartości mienia określoną w polisie bez względu na wartość zużycia technicznego mienia. Oznacza to, że stopień zużycia technicznego nie jest brany pod uwagę przy wypłacie odszkodowania.

3 3 Prosimy o zmianę zapisu na: Odszkodowanie wypłacane zgodnie z podstawą szacowania (wg. wartości księgowej brutto, bądź odtworzeniowej) mienia określoną w polisie bez względu na wartość zużycia technicznego mienia. Oznacza to, że stopień zużycia technicznego nie jest brany pod uwagę przy wypłacie odszkodowania. Prosimy o wprowadzenie zapisu iż w przypadku nie odtwarzania mienia wypłata w odszkodowania będzie w wartościach rzeczywistych / Dodatkowe koszty w ryzyku kradzieży Zakład ubezpieczeń pokryje dodatkowe koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych stropów, ścian, podłóg, drzwi, zamków, okien, szyb, żaluzji i innych elementów uszkodzonych wskutek dokonanej lub usiłowanej kradzieży z włamaniem, a także koszty wymiany kluczy, względnie nabycia nowych szaf pancernych w związku z utratą kluczy limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Prosimy o wykreślenie zapisu: względnie nabycia nowych szaf pancernych w związku z utratą kluczy / Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji Zakład ubezpieczeń zobowiązany zostaje do pokrycia szkód w budynkach, budowlach, maszynach, aparatach i urządzeniach oraz mieniu z nim związanych, w lokalizacjach i oddziałach przedsiębiorstwa wyłączonych z eksploatacji na czas powyżej jednego miesiąca, z zastrzeżeniem, że (za wyjątkiem przerw konserwacyjno-technologicznych albo wynikających z planu pracy): - teren przedsiębiorstwa jest ogrodzony i dozorowany, - maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania, - instalacje ppoż. utrzymywane są w gotowości do użycia. Wnioskujemy o dopisanie warunku : budynki i budowle są w dobrym stanie technicznym i nie są przeznaczone do rozbiórki wraz z mieniem w nich się znajdującym Kl.17 Klauzula terminu dokonania oględzin W przypadku zajścia szkody zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do dokonania oględzin niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody Prosimy o zmianę zapisu na W przypadku zajścia szkody zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do dokonania oględzin niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody Kl.21/ Klauzula terminu powiadomienia o szkodzie Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela wynosi minimum 4 dni od dnia jej powstania lub daty powzięcia wiadomości przez ubezpieczonego o szkodzie. W przypadku gdy ostatni dzień na zgłoszenie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin ten przedłuża się do pierwszego dnia roboczego. Prosimy o zmianę zapisu na Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela wynosi minimum 3 dni od dnia jej powstania lub daty powzięcia wiadomości przez ubezpieczonego o szkodzie. W przypadku gdy ostatni dzień na zgłoszenie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin ten przedłuża się do pierwszego dnia roboczego. 25/ Klauzula przekształceń W przypadku decyzji o przekształceniu własnościowym Zamawiającego (w tym także w spółkę prawa handlowego), na wniosek Zamawiającego, Ubezpieczyciel dokona cesji wszelkich praw wynikających z zawartych umów ubezpieczenia na nowy podmiot, z zachowaniem wszystkich warunków określonych w umowie.

4 4 Prosimy o doprecyzowanie klauzuli przekształceń poprzez wprowadzenie zapisu, że cesja praw dokonuje się za zgodną wolą obu stron a warunkiem kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest aby podmiot posiadał analogiczny profil działalności jak przed przekształceniem prawnym i nie uległ on zmianie / Klauzula kosztów ewakuacji Ubezpieczyciel pokrywa udokumentowane koszty ewakuacji personelu, pacjentów oraz mienia, poniesione wskutek aktów terroryzmu z włączeniem fałszywych alarmów o podłożeniu ładunku bombowego. Limit odpowiedzialności: PLN. Treść klauzuli zbyt ogólna: Prosimy o wprowadzenie limitu na jednego pacjenta / dobę 34/ Klauzula przydatności środków obrotowych do dalszej dystrybucji po szkodzie Jeżeli w wyniku ubezpieczonego zdarzenia nastąpi takie uszkodzenie surowców, produktów lub wyrobów gotowych, które uniemożliwi w świetle obowiązującego prawa dalszą ich dystrybucję lub wykorzystanie, ubezpieczyciel wypłaci w takim przypadku ubezpieczającemu odszkodowanie nawet za te środki obrotowe, które nie mają oznak uszkodzeń zewnętrznych, a nie nadają się do sprzedaży lub dalszego wykorzystania z powodu warunków, w jakich się znajdowały i które to warunki miały wpływ na zmianę ich właściwości mechanicznych lub fizykochemicznych. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności PLN Pytanie 6 (UBEZPIECZENIA MIENIA), Pkt 1.1 Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny) Ryzyka obligatoryjne nie podlegające wyłączeniu OWU, zakres ochrony obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych niżej ryzyk: - powódź Zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia się poziomu wód w zbiornikach stojących i płynących, podniesienia się poziomu wód gruntowych, sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, także wskutek obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk. Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności podniesienia się poziomu wód gruntowych - zamrożenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, pod warunkiem że: a) będą ono należycie konserwowane, b) wszelkie naprawy i remonty naprawy niezbędne dla prawidłowego działania instalacji będą wykonywane niezwłocznie, c) zostanę w terminie zastosowane właściwe środki ochronne w celu zabezpieczenia przed mrozem przewodów, zbiorników i urządzeń służących do rozprowadzania wody lub innych cieczy, d) w obiektach nie używanych, czasowo unieruchomionych lub nie dozorowanych zostaną one zamknięte, opróżnione z wody lub innych cieczy. Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności zamrożenia instalacji wodno-kanalizacyjnej - dym i sadza, przypalenie i osmalenie, Prosimy o doprecyzowanie zapisu : dym i sadza, przypalenie i osmalenie, w wyniku działania ognia - zalania

5 5 Wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) z urządzeń wodnokanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, spustów itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur a także jako zalanie wodą powstałą w wyniku topniejących mas śniegu lub lodu na skutek zmiany temperatury i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody. Wnioskujemy o usunięcie z zakresu zapisu: zalanie wodą powstałą w wyniku topniejących mas śniegu lub lodu na skutek zmiany temperatury i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody. Pytanie 7 (UBEZPIECZENIA MIENIA), UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 2.3. Przedmiot i sumy ubezpieczenia Wykonawca akceptuje listę sprzętu i sposób szacowania wartości na podstawie przekazanego wykazu sprzętu elektronicznego (załącznik nr 8 SIWZ). Oznacza to, że przypadku szkody nie będzie podnosił zarzutu z tytułu wieku sprzętu i wypłaci odszkodowanie do pełnej wartości zgłoszonej do ubezpieczenia. Dla sprzętu elektronicznego, którego wiek (liczony od daty pierwszego zakupu i rozpoczęcia użytkowania)nie przekracza 10 lat, wypłata odszkodowania następuje według wartości odtworzeniowej bez potrącania zużycia technicznego. Dla sprzętu powyżej 10 lat wypłata odszkodowania następuje w wartości rzeczywistej uwzględniającej zużycie techniczne. Prosimy o informację czy były przeprowadzane modernizacje/serwis zgłoszonego sprzętu do ubezpieczenia, który przekracza 5 lat, jeżeli tak to jak często. 9/ Klauzula terminu powiadomienia o szkodzie Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela wynosi minimum 4 dni od dnia jej powstania lub daty powzięcia wiadomości przez ubezpieczonego o szkodzie. W przypadku gdy ostatni dzień na zgłoszenie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin ten przedłuża się do pierwszego dnia roboczego. Prosimy o zmianę zapisu na termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela wynosi minimum 3 dni od dnia jej powstania lub daty powzięcia wiadomości przez ubezpieczonego o szkodzie. W przypadku gdy ostatni dzień na zgłoszenie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin ten przedłuża się do pierwszego dnia roboczego. 14/ Klauzula terminu dokonania oględzin W przypadku zajścia szkody zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do dokonania oględzin niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. Prosimy o zmianę zapisu na W przypadku zajścia szkody zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do dokonania oględzin niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody.

6 6 Jednocześnie Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny podlega stałym przeglądom i konserwacji prowadzonej przez informatyków szpitalnych. Specjalistycznym elektronicznym sprzętem medycznym i poważniejszymi usterkami zajmują się wyspecjalizowane serwisy zewnętrzne. Pytanie 8 Dotyczy zał. nr 2 do SIWZ pkt. D. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych 2. Suma gwarancyjna PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia W przypadku braku określonego podlimitu sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Prosimy o zastąpienie zapisem zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Jednocześnie proszę o zastosowanie zapisu na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia do wszystkich podlimitów dotyczących poszczególnych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że zapis zdarzenia w okresie ubezpieczenia będzie traktował na równi z wypadkami w okresie ubezpieczenia. Pytanie 9 Prosimy o zmianę terminu składania ofert na r. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert oraz zmiany następujących zapisów SIWZ: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w opakowaniu lub kopercie opatrzonej napisem: Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Nie otwierać przed dniem r., godz Ofertę w opakowaniu lub kopercie opatrzonej napisem Przetarg na ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Nie otwierać przed dniem r., godz , należy złożyć do dnia r. do godz , w sekretariacie RKBROKER Rafał Korczyński we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 55a/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w siedzibie pełnomocnika zamawiającego przy ul. Legnickiej 55a/2 we Wrocławiu (w sekretariacie). *** Z zastrzeżeniem w/w zmian w treści SIWZ w tym także w formularzach oferty, pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku.

7.1 Termin wykonania zamówienia: obejmuje okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 (075) 744-9036 fax. (075) 744-3103 http://www.pcz.org.pl e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608 Wys.

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia - szczegółowy opis Zadanie I. Załącznik nr 1A do SIWZ. I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ( all risk )

Przedmiot zamówienia - szczegółowy opis Zadanie I. Załącznik nr 1A do SIWZ. I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ( all risk ) Przedmiot zamówienia - szczegółowy opis Zadanie I Załącznik nr 1A do SIWZ I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ( all risk ) 1. Przedmiot ubezpieczenia: wszelkie mienie stanowiące własność lub znajdujące

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r.

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014 ODPOWIEDZI NR 5 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie DOA-IV. 272.74.2011 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 45-082 OPOLE ul. Piastowska 14 Opole,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 11 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce- Zdroju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo