Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika)"

Transkrypt

1 nr pisma: BZP EH Wrocław, dnia r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP EH prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Usługi ubezpieczenia dla potrzeb Uniwersytetu Wrocławskiego. Część 1: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Wrocławskiego Część 2: Ubezpieczenie komunikacyjne Część 3: Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zagranicznych podróŝy słuŝbowych INFORMACJA NR 3 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 24 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 21 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela wyjaśnień oraz wprowadza zmiany do SIWZ: Pytanie 1: W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uprzejmie prosimy o zaktualizowanie informacji o przebiegu ubezpieczenia floty pojazdów Uniwersytetu Wrocławskiego. Szkodowość ubezpieczenie komunikacyjne za okres r. Rok Ryzyko Wypłata odszkodowania Liczba wypłat 28 OC (w tym zagraniczne) AC NNW 29 OC (w tym zagraniczne) AC NNW 21 OC (w tym zagraniczne) AC NNW 1 882, zł 1

2 211 OC (w tym zagraniczne) AC NNW Pytanie 2: W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmiany dla ryzyk Części 1 Zamówienia ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej terminu wykonania zamówienia na 12 m-cy tj. od do r. z moŝliwością przedłuŝenia na dwa kolejne 12 - miesięczne okresy, nie dłuŝej niŝ do r., z zastrzeŝeniem następujących postanowień dodatkowych: 1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po zakończeniu kaŝdego z rocznych okresów ubezpieczenia (roku polisowego) w przypadku, gdy średni poziom wskaźnika szkodowości z ubezpieczeń w ramach Części 1. Zamówienia ustalony na 6 miesięcy przed zakończeniem rocznego okresu ubezpieczenia tj. na dzień 16 maja przekroczy 3%. Wskaźnik szkodowości obliczony zostanie łącznie dla wszystkich grup ryzyk/rodzajów ubezpieczenia w ramach Części 1. zamówienia wg wzoru: wskaźnik szkodowości = odszkodowanie wypłacone + załoŝone rezerwy (za okres 6 miesięcy umowy) składka przypisana brutto (za okres 6 miesięcy umowy) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Wykonawca składa najpóźniej na 5 miesięcy przed końcem rocznego okresu ubezpieczenia, tj. do 16. czerwca. 2. Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany warunków ubezpieczenia oraz stawek po kaŝdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, w zaleŝności od poziomu szkodowości w tym okresie ubezpieczenia (12 m-cy): JeŜeli wskaźnik szkodowości (za 12 m-cy) nie przekroczy 4% - obowiązywać będą warunki i stawki z poprzedniego okresu ubezpieczenia (tj. dla drugiego okresu stawki przyjęte w ofercie przetargowej) JeŜeli wskaźnik szkodowości (za 12 m-cy) przekroczy 4% i nie przekroczy 6% - obowiązywać będą warunki z poprzedniego okresu ubezpieczenia, stawki zostaną podniesione o 2%, JeŜeli wskaźnik szkodowości (za 12 m-cy) przekroczy 6% - warunki ubezpieczenia (w tym zakres i stawki) będą podlegały renegocjacji, z zastrzeŝeniem, Ŝe minimalny wzrost stawek będzie wynosił 3% (w stosunku do stawek z poprzedniego okresu ubezpieczenia). W przypadku braku porozumienia w zakresie ustalenia warunków umowy, kaŝdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem na dzień W okresie wypowiedzenia obowiązywać będą warunki z ostatniego okresu ubezpieczenia, przy stawkach podniesionych o 3%. 2

3 3. W przypadku zmiany przepisów prawa, Zamawiający ma prawo do renegocjacji z Wykonawcą warunków umowy w zakresie dostosowania zakresu ubezpieczenia do wymogów prawa. W przypadku braku akceptacji zmienionych warunków umowy ubezpieczenia, kaŝdej ze przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w terminie 3 dni. Zamawiający nie wyraŝa zgodę na zmianę. Pytanie nr 3: Prosimy o rozpatrzenie moŝliwości przesunięcia terminu składania ofert do dnia 23 września 211r. do godziny 14.. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę terminu składania ofert. Pytanie 4: III. Termin wykonania zamówienia Prosimy o zmianę zapisu punktu na: Termin wykonania zamówienia dla części 1 dot. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Wrocławskiego na: 12 miesięcy tj. od do Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę terminu. Pytanie 5: III.1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane) III.1.1 Zakres ubezpieczenia: Prosimy o doprecyzowanie zapisu, Ŝe zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje nagłe zdarzenia losowe Zamawiający potwierdza, Ŝe intencją jest objęcie ochroną szkód powstałych w następstwie zdarzeń o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiły nagle, nieprzewidzianie i niezaleŝnie od woli Zamawiającego. Pytanie 6: Wnioskujemy o wykreślenie pogrubionego i podkreślonego zapisu w definicji wybuchu: wybuch, w tym m.in. gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja), implozja polegająca na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próŝniowego przez ciśnienie zewnętrzne; przez wybuch naleŝy takŝe rozumieć m.in. eksplozję wywołaną bez zamiaru jej wywołania w procesie kształcenia (oświatowym, dydaktycznym) oraz podczas czynności badawczo-naukowych (w tym podczas przeprowadzanych eksperymentów i doświadczeń), produkcyjnych i eksploatacyjnych. 3

4 Zamawiający wyraŝa zgodę na wykreślenie proponowanego zapisu: oraz podczas czynności badawczo-naukowych (w tym podczas przeprowadzanych eksperymentów i doświadczeń), produkcyjnych i eksploatacyjnych. Pytanie 7: Wnioskujemy o moŝliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności do ryzyka wybuchu w wysokości 5. zł. Pytanie 8: Prosimy o włączenie dodatkowego zapisu do definicji zalania oraz śniegu w treści: W czasie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający zobowiązany jest utrzymywać we własnym zakresie i na własny koszt będące przedmiotem ubezpieczenia zajmowane i wykorzystywane pomieszczenia, budynki, budowle, maszyny, urządzenia i wyposaŝenie oraz ich zabezpieczenia w dobrym stanie technicznym, a takŝe podejmować stosowne działania zapobiegawcze oraz wszelkie uzasadnione środki ostroŝności w celu zminimalizowania ryzyka szkody Pytanie 9: Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi: - limitu odpowiedzialności w wysokości 5.. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, - udziału własnego w wysokości 1% wysokości szkody, nie mniej niŝ 1. zł. Pytanie 1: Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu dla definicji ryzyka katastrofy budowlanej: Ryzyko nie obejmuje szkód w obiektach: - których wiek nie przekracza 5 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do uŝytkowania - uŝytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności 5.. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna 1% wartości szkody, nie mniej niŝ 1. zł. Zamawiający wprowadza uzupełnienie do definicji katastrofy budowlanej (pkt. 25) o zapis: 4

5 Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej zostają wyłączone budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia lub remontu oraz wyłączone z eksploatacji, a takŝe znajdujące się w nich mienie Zamawiający wprowadza następujące limity dla katastrofy budowlanej: a/ W przypadku zajścia ryzyk ubezpieczeniowych, których Zamawiający zastrzegł sobie jako niemoŝliwych do wyłączenia z zakresu ubezpieczenia zgodnie z Zał. nr do SIWZ. III pp. od 1 do 26 (bez 25) jeŝeli następstwem tych zdarzeń będzie spowodowanie katastrofy budowlanej odpowiedzialność Ubezpieczyciela do wysokości szkody nie więcej niŝ suma ubezpieczenia mienia, z udziałem własnym 1PLN b/ w przypadku zajścia innych ryzyk, nie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia, jeŝeli następstwem tych zdarzeń będzie spowodowanie katastrofy budowlanej odpowiedzialność Ubezpieczyciela do limitu 5. PLN z udziałem własnym 1% szkody nie mniej niŝ 1, PLN. Pytanie 11: Wnioskujemy o wprowadzenie dla ryzyka przepięć: - limitu odpowiedzialności w wysokości 1.. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, - udziału własnego w wysokości 1.. zł. Zamawiający wyraŝa zgodę na określenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wraz z udziałem własnym w wysokości 5,PLN/zdarzenie. Pytanie 12: Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: Ubezpieczyciel wyłącza odpowiedzialność za szkody poŝarowe w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozprowadzenie instalacji elektrycznej i nielegalne "bypass-y" instalacji elektrycznej i gazowej Pytanie 13: III Ryzyko transportu gotówki i innych wartości pienięŝnych 1Prosimy o podanie ilości planowanych w roku transportów oraz ich wartość i sposób zabezpieczenia. Ilość i wartość konwojów nie jest przez Uczelnię planowana. Dane podajemy na podstawie analizy za rok 21. Wartość konwojów w roku , zł, ilość konwojów 645. UpowaŜniony pracownik Uczelni na podstawie zawartej umowy z firmą ochrony mienia przewozi gotówkę do banku w asyście dwóch prawników firmy ochrony. Gotówka przewoŝona jest w zaplombowanym worku lub tzw. bezpiecznej kopercie. Pytanie 14: 5

6 III Ryzyko ochrony mienia podczas krótkoterminowych wystaw, ekspozycji. 12. Prosimy o podanie ilości planowanych w roku wystaw, ekspozycji, ich wartość, sposób zabezpieczenia oraz o wyłączenie z zakresu ochrony namiotów i terenu otwartego. Pytanie 15: III Ubezpieczenie obejmuje urządzenia i instalacje podziemne Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 3. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia Pytanie 16: III Ubezpieczenie obiektów wyłączonych z eksploatacji Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ochrony obiektów wyłączonych z eksploatacji. Zamawiający wprowadza następujące warunki ubezpieczenia: Ubezpieczenie obejmuje takŝe obiekty wyłączone z eksploatacji, nie uŝytkowane, przeznaczone do wyburzenia, remontu itp. ( ) - ochronę na warunkach ryzyk nazwanych (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym z wyłączeniem szkód wodociągowych) - z zastosowaniem definicji wg OWU Wykonawcy; - wprowadzenie udziału własnego w szkodzie w wysokości 5% wysokości szkody, nie mniej niŝ 1., PLN/zdarzenie - wyłączenie zastosowania klauzul: Nr godzin Nr 12 pokrycia dla kosztów napraw Nr 18 rozszerzenie zakresu pokrycia o ryzyko kradzieŝy prostej/zwykłej Nr 19 ubezpieczenie mienia zewnętrznego Nr 2 kosztów dodatkowych Nr 21/22 zastąpienia dla budynków/maszyn i urządzeń Nr 26 szkody powstałe w maszynach (elektrycznych i elektronicznych) oraz urządzeniach (elektrycznych i elektronicznych) na skutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego Nr 44 zalania wskutek nieszczelności Zamawiający zastrzega jednak, Ŝe zakres pełny UWU wykonawcy poza szkodami tzw. wodociągowymi nie będzie wykluczał między innymi nw. ryzyk: poŝaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu powodzi, gradu, deszczu nawalnego, naporu śniegu lub śniegu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu, naporu śniegu lub lodu, upadku drzew lub budowli 6

7 Pytanie 17: III Ubezpieczenie szyb Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu: W przypadku zapisów w warunkach ubezpieczenia wyłączających moŝliwość ubezpieczenia przedmiotów posiadających wartość zabytkową oczekiwane jest odstąpienie od tych zapisów w odniesieniu do witraŝy posiadających wartość zabytkową. Odszkodowanie będzie uwzględniać specyfikę odtworzenia, w tym prace konserwatorskie, nie będzie jednak obejmować wartości rynkowej/kolekcjonerskiej. Pytanie 18: III Wykaz gruntów 16. Prosimy o potwierdzenie, iŝ wartość gruntów będących własnością Uniwersytetu Wrocławskiego (zał. nr 8 do SIWZ) nie jest przedmiotem ubezpieczenia. Zamawiający potwierdza, Ŝe intencją nie jest ubezpieczanie gruntów oraz, Ŝe ich wartość nie została ujęta w zadeklarowanych do ubezpieczenia sumach. Pytanie 19: III.1.6 Franszyzy i udziały własne Wnioskujemy o zmianę zapisów na:franszyza redukcyjna w wysokości 1. zł dla ryzyk Ŝywiołowych Franszyza redukcyjna w wysokości 5 zł dla ryzyk kradzieŝowych Franszyza redukcyjna zniesiona dla mienia pracowników i studentów oraz dla szyb ZAMAWIAJĄCY wyraŝa zgodę na ustalenie nw. Udziałów własnych: Udział własny dla szkód: - w mieniu pracowników, studentów oraz dla ryzyka szyb od stłuczenia zniesiony - powstałych w następstwie ryzyka kradzieŝy z włamaniem, rabunku i wandalizmu 5, PLN - dla pozostałych szkód (z zastrzeŝeniem wymienionych odrębnie dla poszczególnych ryzyk i przedmiotów ubezpieczenia, w tym równieŝ w ramach postanowień w klauzulach dodatkowych) 1., PLN Pytanie 2: III.1.7 Klauzule dodatkowe Klauzula automatycznego pokrycia Wnosimy o zmianę limitu z 8.. zł na 1.. zł, oraz wprowadzenie zapisu dot. obowiązku rozliczenia wartości mienia w okresach półrocznych. Zamawiający wprowadza do klauzuli automatycznego pokrycia limit odpowiedzialności 7

8 (odnawialny po zgłoszeniu) 25.. PLN wraz z obowiązkiem aktualizacji - rozliczenia wartości mienia w okresach półrocznych tj. do 31 maja oraz do 31 października danego roku. Pytanie 21: Klauzula wyłączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie Wnosimy o zmianę limitu z 2.. zł na 2% wysokości szkody, maksymalnie 2.. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. ZAMAWIAJĄCY wyraŝa zgodę Zamawiający wprowadza zmiany w brzmieniu ww. klauzuli (4), która otrzymuje brzmienie: 4) Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie oraz zabezpieczenia mienia. Zostaje potwierdzone, Ŝe do zakresu ochrony włączone zostają: - koszty zapobieŝenia szkodzie w przypadku bezpośredniego zagroŝenia przez zaistniałe zdarzenia losowe, do limitu 2% wartości mienia objętego ww. zagroŝeniem, w granicach sumy ubezpieczenia. - koszty uprzątnięcia, usunięcia pozostałości po szkodzie oraz zabezpieczenia, ratownictwa mienia przed zwiększeniem rozmiaru szkody, do limitu 2% wysokości szkody, nie więcej niŝ 2.., PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, ponad limit wynikający z zapisów zakresu ubezpieczenia. Ponadto Zamawiający wprowadza zmianę przez wykreślenie części w Zał. 1 do SIWZ III , który otrzymuje brzmienie: Ubezpieczeniem objęte są takŝe szkody polegające na skaŝeniu lub zanieczyszczeniu przedmiotu ubezpieczenia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi zakresem ubezpieczenia Pytanie 22: Klauzula przeniesienia mienia Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontaŝowych/ budowlano-montaŝowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Pytanie 23: Klauzula szkód powstałych w wyniku prac remontowych Prosimy o zmianę limitu z 1.. zł na 5.. zł oraz wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niŝ 5. zł. 8

9 ZAMAWIAJĄCY wyraŝa zgodę Pytanie 24: Klauzula miejsca ubezpieczenia Prosimy o wprowadzenie zapisu dot. obowiązku rozliczenia klauzuli w okresach półrocznych oraz: Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montaŝowych (w tym podczas prób i testów). Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpoŝarowych oraz przeciwkradzieŝowych. Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: 5.. zł. ZAMAWIAJĄCY nie wyraŝa zgody. ZAMAWIAJĄCY wprowadza obowiązek zgłaszania nowych lokalizacji - rozliczenia klauzuli w okresach półrocznych tj. do 31 maja oraz do 31 października danego roku. Pytanie 25: Klauzula 72 godzin Prosimy o zmianę zapisu z 72 na 48 godzin. Zamawiający wprowadza uzupełnienie zapisów, Ŝe równieŝ w: kontekście określonych limitów Pytanie 26: Klauzula pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie Wnosimy o wyłączenie klauzuli. Zamawiający wyraŝa zgodę na wykreślenie klauzuli nr 13 pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie w otoczeniu ubezpieczonego mienia. Pytanie 27: Klauzula pokrycia kosztów odbudowy budynków zabytkowych Wnosimy o wyłączenie klauzuli. Zamawiający wprowadza zmianę z treści klauzuli: limit 2.. PLN zostaje zastąpiony limitem do 3% wartości szkody nie więcej niŝ 1% wartości budynku objętego szkodą. Pytanie 28: Klauzula początku odpowiedzialności 9

10 Wnosimy o odstąpienie od zastosowania klauzuli z uwagi na fakt uregulowania tej kwestii w Kodeksie Cywilnym. Pytanie 29: Klauzula stempla bankowego Wnosimy o odstąpienie od zastosowania klauzuli z uwagi na fakt uregulowania tej kwestii w Kodeksie Cywilnym. Pytanie 3: Klauzula prolongacyjna Wnosimy o odstąpienie od zastosowania klauzuli z uwagi na fakt uregulowania tej kwestii w Kodeksie Cywilnym. Pytanie 31: Klauzula kradzieŝy zwykłej Wnosimy o zmianę limitu z 2. zł na 1. zł, wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niŝ 5 zł oraz wprowadzenia zapisu dot. obowiązku powiadomienia o zdarzeniu policji. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę limitu. Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie obowiązku niezwłocznego powiadomienia policji oraz udziału własnego: 5% wysokości szkody nie mniej niŝ 5, PLN Pytanie 32: Klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego Prosimy o zmianę limitu z 5. zł na 1. zł, wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niŝ 5 zł oraz wprowadzenia zapisu dot. obowiązku powiadomienia o zdarzeniu policji. Pytanie 33: Klauzula kosztów dodatkowych Wnosimy o wyłączenie klauzuli. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wyłączenie klauzuli. 1

11 a) Zamawiający wprowadza następujące zmiany: zmiana podanego limitu na 2% wysokości szkody, nie więcej niŝ 2.., PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia oraz wykreślenie zapisu: pozostałe koszty dodatkowe, nie wymienione powyŝej w niniejszej klauzuli, a związane z likwidacją szkody, z wyłączeniem kar i kosztów związanych z prowadzeniem kredytu Pytanie 34: Klauzula zastąpienia dla budynków Wnosimy o wyłączenie klauzuli. Pytanie 35: Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń Wnosimy o włączenie zapisu: Odszkodowanie nie moŝe przekroczyć sumy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem szkody. Pytanie 36: Klauzula wyliczenia wartości dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich Prosimy o wprowadzenie zapisu: Górną granice odpowiedzialności stanowi wartość ksiegowa brutto zgłoszonego do ubezpieczenia mienia. Odszkodowanie nie będzie obejmować wartości rynkowej/kolekcjonerskiej mienia. Zamawiający wprowadza następujące zmiany i uzupełnienia do klauzuli: wprowadzenie zmiany treści klauzuli na: Ustala się, Ŝe szacowanie wartości ( ) odbywać się będzie wg wartości z ewidencji księgowej lub katalogowej, a w sytuacji, gdyby nie było to moŝliwe - wg wartości oszacowanej na podstawie opinii ekspertów z danej dziedziny, z zastrzeŝeniem, Ŝe w oparciu o tę wartość zostały zadeklarowane do ubezpieczenia. Górną granice odpowiedzialności stanowi wartość zgłoszonego do ubezpieczenia mienia. Pytanie 37: Klauzula wyliczenia wartości zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów Prosimy o wprowadzenie zapisu: Górną granice odpowiedzialności stanowi wartość ksiegowa brutto zgłoszonego do ubezpieczenia mienia. Odszkodowanie nie będzie obejmować wartości rynkowej/kolekcjonerskiej mienia Zamawiający wprowadza następujące zmiany i uzupełnienia do klauzuli: wprowadzenie zmiany treści klauzuli na: Ustala się, Ŝe szacowanie wartości ( ) odbywać się będzie wg wartości z ewidencji księgowej lub katalogowej, a w sytuacji, gdyby nie było to moŝliwe - wg wartości 11

12 oszacowanej na podstawie opinii ekspertów z danej dziedziny, z zastrzeŝeniem, Ŝe w oparciu o tę wartość zostały zadeklarowane do ubezpieczenia. Górną granice odpowiedzialności stanowi wartość zgłoszonego do ubezpieczenia mienia. Pytanie 38: Szkody powstałe w maszynach (elektrycznych i elektronicznych) oraz urządzeniach (elektrycznych i elektronicznych) na skutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego Prosimy o podanie wieku transformatorów, prądnic, agregatów prądotwórczych. Wnosimy o wprowadzenie: - udziału własnego w wysokości 5% wysokości szkody, nie mniej 1., zł. Zamawiający wyraŝa zgodę na zmianę udziału własnego w wysokości 5% wysokości szkody nie mniej niŝ 5PLN wprowadza następujące zmiany i uzupełnienie zapisu o pogrubiony fragment: Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie maszyny elektryczne, zewidencjonowane przez Zamawiającego i zgłoszone do ubezpieczenia Agregaty prądotwórcze zakupione w latach-1996, 1999, 21, 24, 28, 29, 21, transformatory 1984, 1988, 1995, 22. Pytanie 39: Szkody na wskutek awarii, uszkodzeń wewnętrznych oraz niefachowej obsługi maszyn i urządzeń Wnosimy o zmianę limitu z 2.. zł na 5. zł oraz wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% wysokości szkody, nie mniej 1, zł. Zamawiający wyraŝa zgodę na zmianę limitu i wprowadza udział własny w wysokości 5% wysokości szkody nie mniej niŝ 5PLN. Ponadto wprowadza następujące zmiany i uzupełnienie zapisu o pogrubiony fragment: Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie maszyny elektryczne, zewidencjonowane przez Zamawiającego i zgłoszone do ubezpieczenia Pytanie 4: Klauzula terroryzmu, zamieszek i strajków Wnioskujemy o zmianę limitu z 5.. zł na 1.. zł oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1% wysokości szkody, nie mniej niŝ 5. zł. Zamawiający wyraŝa zgodę na zmianę limitu oraz wprowadza udział własny w wysokości 5% wysokości szkody nie mniej niŝ 5. PLN. Pytanie 41: Klauzula uznania zabezpieczeń za wystarczające Wnosimy o odstąpienie od klauzuli. 12

13 Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę. Zamawiający wprowadza następujące zmiany i uzupełnienie o zapis: z zastrzeŝeniem, Ŝe zabezpieczenia te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami dostawców/producentów oraz Ŝe są sprawne i stosowane Pytanie 42: Klauzula zgłaszania szkód Prosimy o akceptację klauzuli w treści: Zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę. Zamawiający wprowadza nowe brzmienie klauzuli: Zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 5 dni roboczych Zamawiającego od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Pytanie 43: Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego Prosimy o wyłączenie klauzuli. Zakres ochrony zawarty w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę. W niniejszym rozdziale ubezpieczony sprzęt przenośny nie jest tylko i wyłącznie sprzętem elektronicznym ubezpieczonym polisą sprzętu elektronicznego. Pytanie 44: Klauzula składowania Prosimy o akceptację dodatkowego zapisu w treści: Klauzula składowania ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie bezpośrednio na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę, lub właściwości. Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie udziału własnego w wysokości 1% wartości szkody, nie mniej niŝ 1. zł. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę. Zamawiający w odpowiedzi ustala zmienioną treść klauzuli składowania : 1. W przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze z zastrzeŝeniem, Ŝe takie składowanie było uzasadnione z uwagi na specyfikę lub właściwości mienia lub charakter mienia pozwalał na takie składowanie i nie było przeciwwskazań (dostawcy, producenta) w zakresie sposobu takiego składowania. 2. Dla mienia składowanego poniŝej poziomu gruntu wprowadza się limit odpowiedzialności 5. PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 13

14 okresie ubezpieczenia oraz wprowadza się udział własny w szkodzie wysokości 5% nie mniej niŝ 5PLN Pytanie 45: Klauzula zalania mienia w wyniku nieszczelności Prosimy o potwierdzenie, iŝ klauzula doprecyzowuje zakres ubezpieczenia zalania mienia, a nie rozszerza ryzyka. Wnosimy wprowadzenie dodatkowego zapisu: W czasie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający zobowiązany jest utrzymywać we własnym zakresie i na własny koszt będące przedmiotem ubezpieczenia zajmowane i wykorzystywane pomieszczenia, budynki, budowle, maszyny, urządzenia i wyposaŝenie oraz ich zabezpieczenia w dobrym stanie technicznym, a takŝe podejmować stosowne działania zapobiegawcze oraz wszelkie uzasadnione środki ostroŝności w celu zminimalizowania ryzyka szkody. Zamawiający nie potwierdza. Zakres niniejszej klauzuli stanowi rozszerzenie zakresu ryzyka ujętego w ust. III pkt 5. Zamawiający wyraŝa zgodę na dodatkowy zapis. Pytanie 46: III.2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane) III.2.6 Klauzule dodatkowe Klauzula automatycznego pokrycia Wnosimy o zmianę limitu z 6.. zł na 2.. zł, oraz wprowadzenie zapisu dot. obowiązku rozliczenia wartości mienia w okresach półrocznych. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę. Zamawiający wprowadza do klauzuli automatycznego pokrycia limit odpowiedzialności (odnawialny po zgłoszeniu) 3.. PLN wraz z obowiązkiem aktualizacji - rozliczenia wartości mienia w okresach półrocznych tj. do 31 maja oraz do 31 października danego roku. Pytanie 47: Klauzula przeniesienia mienia Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontaŝowych/ budowlano-montaŝowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. 14

15 Pytanie 48: Klauzula miejsca ubezpieczenia Wnosimy o zmianę limitu z 5.. zł na 5. zł, oraz wprowadzenie zapisu dot. obowiązku rozliczenia wartości mienia w okresach półrocznych. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę limitu. Zamawiający wprowadza obowiązek zgłaszania nowych lokalizacji - rozliczenia klauzuli w okresach półrocznych tj. do 31 maja oraz do 31 października danego roku. Zamawiający wprowadza zmianę limitu z 5.. PLN na 1.. PLN. Pytanie 49: Klauzula 72 godzin Prosimy o zmianę zapisu z 72 na 48 godzin Zamawiający wprowadza uzupełnienie zapisów, Ŝe równieŝ w: kontekście określonych limitów Pytanie 5: Klauzula dojazdu specjalistów Prosimy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Suma ubezpieczenia wg zasady pierwszego ryzyka. Nie stosuje się zasady niedoubezpieczenia. Zamawiający wyraŝa zgodę na zmianę Pytanie 51: Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieŝy zwykłej Wnosimy o zmianę limitu z 4. zł na 1. zł, wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niŝ 5 zł oraz wprowadzenia zapisu dot. obowiązku powiadomienia o zdarzeniu policji. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę limitu, wprowadza zmianę w limicie klauzuli z 4. PLN na 2. PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Zamawiający wprowadza udział własny w wysokości 5PLN w szkodzie. Zamawiający wyraŝa zgodę na zapis dot. obowiązku powiadomienia o zdarzeniu policji. Pytanie 52: Klauzula tymczasowego magazynowania Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia czasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania, jeŝeli jest oni inne niŝ określone w umowie ubezpieczenia. Zaniechanie 15

16 tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego w ramach niniejszej klauzuli. Zamawiający nie wyraŝa zgody Pytanie 53: Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem, Ŝe: - sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych, - termin magazynowania i montaŝu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłuŝeniu tego okresu PZU S.A. musi być poinformowany przez ubezpieczającego w terminie 24 godzin. PZU S.A. przedłuŝa ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków, - ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montaŝem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia. Pytanie 54: Klauzula rozszerzenia ochrony o ryzyka aktów terroryzmu, zamieszek i strajków Wnosimy o zmianę limitu z 5.. zł na 1.. zł, oraz uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Suma ubezpieczenia wg zasady pierwszego ryzyka. Nie stosuje się zasady niedoubezpieczenia. Na potrzeby niniejszej klauzuli za: - strajk uwaŝa się celową przerwę w pracy większej grupy pracowników w celu wymuszenia Ŝądań ekonomicznych lub politycznych, - zamieszki uwaŝa się gwałtowne demonstracje, (nielegalne) wrogie akcje wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego, - rozruchy uwaŝa się gwałtowne demonstracje, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek. - akty terroryzmu uwaŝa się działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na niego wpływu (de iure lub de facto) przy uŝyciu siły lub przemocy, sabotaŝ uwaŝa się zamierzoną dezorganizację pracy przez uchylenie się od niej lub wadliwe jej wykonywanie, uszkadzanie lub niszczenie sprzętu i narzędzi pracy 16

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 3 Suma ubezpieczenia 5 Składka 5 Zwrot składki 6

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 39 F 005-01 Wrocław, dnia 04.12.2008.r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD 2011 I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia DZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst jednolity z 11.09.2014r. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty woj. pomorskie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo