Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika)"

Transkrypt

1 nr pisma: BZP EH Wrocław, dnia r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP EH prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Usługi ubezpieczenia dla potrzeb Uniwersytetu Wrocławskiego. Część 1: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Wrocławskiego Część 2: Ubezpieczenie komunikacyjne Część 3: Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zagranicznych podróŝy słuŝbowych INFORMACJA NR 3 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 24 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 21 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela wyjaśnień oraz wprowadza zmiany do SIWZ: Pytanie 1: W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uprzejmie prosimy o zaktualizowanie informacji o przebiegu ubezpieczenia floty pojazdów Uniwersytetu Wrocławskiego. Szkodowość ubezpieczenie komunikacyjne za okres r. Rok Ryzyko Wypłata odszkodowania Liczba wypłat 28 OC (w tym zagraniczne) AC NNW 29 OC (w tym zagraniczne) AC NNW 21 OC (w tym zagraniczne) AC NNW 1 882, zł 1

2 211 OC (w tym zagraniczne) AC NNW Pytanie 2: W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmiany dla ryzyk Części 1 Zamówienia ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej terminu wykonania zamówienia na 12 m-cy tj. od do r. z moŝliwością przedłuŝenia na dwa kolejne 12 - miesięczne okresy, nie dłuŝej niŝ do r., z zastrzeŝeniem następujących postanowień dodatkowych: 1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po zakończeniu kaŝdego z rocznych okresów ubezpieczenia (roku polisowego) w przypadku, gdy średni poziom wskaźnika szkodowości z ubezpieczeń w ramach Części 1. Zamówienia ustalony na 6 miesięcy przed zakończeniem rocznego okresu ubezpieczenia tj. na dzień 16 maja przekroczy 3%. Wskaźnik szkodowości obliczony zostanie łącznie dla wszystkich grup ryzyk/rodzajów ubezpieczenia w ramach Części 1. zamówienia wg wzoru: wskaźnik szkodowości = odszkodowanie wypłacone + załoŝone rezerwy (za okres 6 miesięcy umowy) składka przypisana brutto (za okres 6 miesięcy umowy) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Wykonawca składa najpóźniej na 5 miesięcy przed końcem rocznego okresu ubezpieczenia, tj. do 16. czerwca. 2. Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany warunków ubezpieczenia oraz stawek po kaŝdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, w zaleŝności od poziomu szkodowości w tym okresie ubezpieczenia (12 m-cy): JeŜeli wskaźnik szkodowości (za 12 m-cy) nie przekroczy 4% - obowiązywać będą warunki i stawki z poprzedniego okresu ubezpieczenia (tj. dla drugiego okresu stawki przyjęte w ofercie przetargowej) JeŜeli wskaźnik szkodowości (za 12 m-cy) przekroczy 4% i nie przekroczy 6% - obowiązywać będą warunki z poprzedniego okresu ubezpieczenia, stawki zostaną podniesione o 2%, JeŜeli wskaźnik szkodowości (za 12 m-cy) przekroczy 6% - warunki ubezpieczenia (w tym zakres i stawki) będą podlegały renegocjacji, z zastrzeŝeniem, Ŝe minimalny wzrost stawek będzie wynosił 3% (w stosunku do stawek z poprzedniego okresu ubezpieczenia). W przypadku braku porozumienia w zakresie ustalenia warunków umowy, kaŝdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem na dzień W okresie wypowiedzenia obowiązywać będą warunki z ostatniego okresu ubezpieczenia, przy stawkach podniesionych o 3%. 2

3 3. W przypadku zmiany przepisów prawa, Zamawiający ma prawo do renegocjacji z Wykonawcą warunków umowy w zakresie dostosowania zakresu ubezpieczenia do wymogów prawa. W przypadku braku akceptacji zmienionych warunków umowy ubezpieczenia, kaŝdej ze przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w terminie 3 dni. Zamawiający nie wyraŝa zgodę na zmianę. Pytanie nr 3: Prosimy o rozpatrzenie moŝliwości przesunięcia terminu składania ofert do dnia 23 września 211r. do godziny 14.. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę terminu składania ofert. Pytanie 4: III. Termin wykonania zamówienia Prosimy o zmianę zapisu punktu na: Termin wykonania zamówienia dla części 1 dot. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Wrocławskiego na: 12 miesięcy tj. od do Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę terminu. Pytanie 5: III.1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane) III.1.1 Zakres ubezpieczenia: Prosimy o doprecyzowanie zapisu, Ŝe zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje nagłe zdarzenia losowe Zamawiający potwierdza, Ŝe intencją jest objęcie ochroną szkód powstałych w następstwie zdarzeń o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiły nagle, nieprzewidzianie i niezaleŝnie od woli Zamawiającego. Pytanie 6: Wnioskujemy o wykreślenie pogrubionego i podkreślonego zapisu w definicji wybuchu: wybuch, w tym m.in. gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja), implozja polegająca na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próŝniowego przez ciśnienie zewnętrzne; przez wybuch naleŝy takŝe rozumieć m.in. eksplozję wywołaną bez zamiaru jej wywołania w procesie kształcenia (oświatowym, dydaktycznym) oraz podczas czynności badawczo-naukowych (w tym podczas przeprowadzanych eksperymentów i doświadczeń), produkcyjnych i eksploatacyjnych. 3

4 Zamawiający wyraŝa zgodę na wykreślenie proponowanego zapisu: oraz podczas czynności badawczo-naukowych (w tym podczas przeprowadzanych eksperymentów i doświadczeń), produkcyjnych i eksploatacyjnych. Pytanie 7: Wnioskujemy o moŝliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności do ryzyka wybuchu w wysokości 5. zł. Pytanie 8: Prosimy o włączenie dodatkowego zapisu do definicji zalania oraz śniegu w treści: W czasie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający zobowiązany jest utrzymywać we własnym zakresie i na własny koszt będące przedmiotem ubezpieczenia zajmowane i wykorzystywane pomieszczenia, budynki, budowle, maszyny, urządzenia i wyposaŝenie oraz ich zabezpieczenia w dobrym stanie technicznym, a takŝe podejmować stosowne działania zapobiegawcze oraz wszelkie uzasadnione środki ostroŝności w celu zminimalizowania ryzyka szkody Pytanie 9: Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi: - limitu odpowiedzialności w wysokości 5.. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, - udziału własnego w wysokości 1% wysokości szkody, nie mniej niŝ 1. zł. Pytanie 1: Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu dla definicji ryzyka katastrofy budowlanej: Ryzyko nie obejmuje szkód w obiektach: - których wiek nie przekracza 5 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do uŝytkowania - uŝytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności 5.. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna 1% wartości szkody, nie mniej niŝ 1. zł. Zamawiający wprowadza uzupełnienie do definicji katastrofy budowlanej (pkt. 25) o zapis: 4

5 Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej zostają wyłączone budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia lub remontu oraz wyłączone z eksploatacji, a takŝe znajdujące się w nich mienie Zamawiający wprowadza następujące limity dla katastrofy budowlanej: a/ W przypadku zajścia ryzyk ubezpieczeniowych, których Zamawiający zastrzegł sobie jako niemoŝliwych do wyłączenia z zakresu ubezpieczenia zgodnie z Zał. nr do SIWZ. III pp. od 1 do 26 (bez 25) jeŝeli następstwem tych zdarzeń będzie spowodowanie katastrofy budowlanej odpowiedzialność Ubezpieczyciela do wysokości szkody nie więcej niŝ suma ubezpieczenia mienia, z udziałem własnym 1PLN b/ w przypadku zajścia innych ryzyk, nie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia, jeŝeli następstwem tych zdarzeń będzie spowodowanie katastrofy budowlanej odpowiedzialność Ubezpieczyciela do limitu 5. PLN z udziałem własnym 1% szkody nie mniej niŝ 1, PLN. Pytanie 11: Wnioskujemy o wprowadzenie dla ryzyka przepięć: - limitu odpowiedzialności w wysokości 1.. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, - udziału własnego w wysokości 1.. zł. Zamawiający wyraŝa zgodę na określenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wraz z udziałem własnym w wysokości 5,PLN/zdarzenie. Pytanie 12: Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: Ubezpieczyciel wyłącza odpowiedzialność za szkody poŝarowe w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozprowadzenie instalacji elektrycznej i nielegalne "bypass-y" instalacji elektrycznej i gazowej Pytanie 13: III Ryzyko transportu gotówki i innych wartości pienięŝnych 1Prosimy o podanie ilości planowanych w roku transportów oraz ich wartość i sposób zabezpieczenia. Ilość i wartość konwojów nie jest przez Uczelnię planowana. Dane podajemy na podstawie analizy za rok 21. Wartość konwojów w roku , zł, ilość konwojów 645. UpowaŜniony pracownik Uczelni na podstawie zawartej umowy z firmą ochrony mienia przewozi gotówkę do banku w asyście dwóch prawników firmy ochrony. Gotówka przewoŝona jest w zaplombowanym worku lub tzw. bezpiecznej kopercie. Pytanie 14: 5

6 III Ryzyko ochrony mienia podczas krótkoterminowych wystaw, ekspozycji. 12. Prosimy o podanie ilości planowanych w roku wystaw, ekspozycji, ich wartość, sposób zabezpieczenia oraz o wyłączenie z zakresu ochrony namiotów i terenu otwartego. Pytanie 15: III Ubezpieczenie obejmuje urządzenia i instalacje podziemne Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 3. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia Pytanie 16: III Ubezpieczenie obiektów wyłączonych z eksploatacji Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ochrony obiektów wyłączonych z eksploatacji. Zamawiający wprowadza następujące warunki ubezpieczenia: Ubezpieczenie obejmuje takŝe obiekty wyłączone z eksploatacji, nie uŝytkowane, przeznaczone do wyburzenia, remontu itp. ( ) - ochronę na warunkach ryzyk nazwanych (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym z wyłączeniem szkód wodociągowych) - z zastosowaniem definicji wg OWU Wykonawcy; - wprowadzenie udziału własnego w szkodzie w wysokości 5% wysokości szkody, nie mniej niŝ 1., PLN/zdarzenie - wyłączenie zastosowania klauzul: Nr godzin Nr 12 pokrycia dla kosztów napraw Nr 18 rozszerzenie zakresu pokrycia o ryzyko kradzieŝy prostej/zwykłej Nr 19 ubezpieczenie mienia zewnętrznego Nr 2 kosztów dodatkowych Nr 21/22 zastąpienia dla budynków/maszyn i urządzeń Nr 26 szkody powstałe w maszynach (elektrycznych i elektronicznych) oraz urządzeniach (elektrycznych i elektronicznych) na skutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego Nr 44 zalania wskutek nieszczelności Zamawiający zastrzega jednak, Ŝe zakres pełny UWU wykonawcy poza szkodami tzw. wodociągowymi nie będzie wykluczał między innymi nw. ryzyk: poŝaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu powodzi, gradu, deszczu nawalnego, naporu śniegu lub śniegu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu, naporu śniegu lub lodu, upadku drzew lub budowli 6

7 Pytanie 17: III Ubezpieczenie szyb Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu: W przypadku zapisów w warunkach ubezpieczenia wyłączających moŝliwość ubezpieczenia przedmiotów posiadających wartość zabytkową oczekiwane jest odstąpienie od tych zapisów w odniesieniu do witraŝy posiadających wartość zabytkową. Odszkodowanie będzie uwzględniać specyfikę odtworzenia, w tym prace konserwatorskie, nie będzie jednak obejmować wartości rynkowej/kolekcjonerskiej. Pytanie 18: III Wykaz gruntów 16. Prosimy o potwierdzenie, iŝ wartość gruntów będących własnością Uniwersytetu Wrocławskiego (zał. nr 8 do SIWZ) nie jest przedmiotem ubezpieczenia. Zamawiający potwierdza, Ŝe intencją nie jest ubezpieczanie gruntów oraz, Ŝe ich wartość nie została ujęta w zadeklarowanych do ubezpieczenia sumach. Pytanie 19: III.1.6 Franszyzy i udziały własne Wnioskujemy o zmianę zapisów na:franszyza redukcyjna w wysokości 1. zł dla ryzyk Ŝywiołowych Franszyza redukcyjna w wysokości 5 zł dla ryzyk kradzieŝowych Franszyza redukcyjna zniesiona dla mienia pracowników i studentów oraz dla szyb ZAMAWIAJĄCY wyraŝa zgodę na ustalenie nw. Udziałów własnych: Udział własny dla szkód: - w mieniu pracowników, studentów oraz dla ryzyka szyb od stłuczenia zniesiony - powstałych w następstwie ryzyka kradzieŝy z włamaniem, rabunku i wandalizmu 5, PLN - dla pozostałych szkód (z zastrzeŝeniem wymienionych odrębnie dla poszczególnych ryzyk i przedmiotów ubezpieczenia, w tym równieŝ w ramach postanowień w klauzulach dodatkowych) 1., PLN Pytanie 2: III.1.7 Klauzule dodatkowe Klauzula automatycznego pokrycia Wnosimy o zmianę limitu z 8.. zł na 1.. zł, oraz wprowadzenie zapisu dot. obowiązku rozliczenia wartości mienia w okresach półrocznych. Zamawiający wprowadza do klauzuli automatycznego pokrycia limit odpowiedzialności 7

8 (odnawialny po zgłoszeniu) 25.. PLN wraz z obowiązkiem aktualizacji - rozliczenia wartości mienia w okresach półrocznych tj. do 31 maja oraz do 31 października danego roku. Pytanie 21: Klauzula wyłączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie Wnosimy o zmianę limitu z 2.. zł na 2% wysokości szkody, maksymalnie 2.. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. ZAMAWIAJĄCY wyraŝa zgodę Zamawiający wprowadza zmiany w brzmieniu ww. klauzuli (4), która otrzymuje brzmienie: 4) Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie oraz zabezpieczenia mienia. Zostaje potwierdzone, Ŝe do zakresu ochrony włączone zostają: - koszty zapobieŝenia szkodzie w przypadku bezpośredniego zagroŝenia przez zaistniałe zdarzenia losowe, do limitu 2% wartości mienia objętego ww. zagroŝeniem, w granicach sumy ubezpieczenia. - koszty uprzątnięcia, usunięcia pozostałości po szkodzie oraz zabezpieczenia, ratownictwa mienia przed zwiększeniem rozmiaru szkody, do limitu 2% wysokości szkody, nie więcej niŝ 2.., PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, ponad limit wynikający z zapisów zakresu ubezpieczenia. Ponadto Zamawiający wprowadza zmianę przez wykreślenie części w Zał. 1 do SIWZ III , który otrzymuje brzmienie: Ubezpieczeniem objęte są takŝe szkody polegające na skaŝeniu lub zanieczyszczeniu przedmiotu ubezpieczenia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi zakresem ubezpieczenia Pytanie 22: Klauzula przeniesienia mienia Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontaŝowych/ budowlano-montaŝowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Pytanie 23: Klauzula szkód powstałych w wyniku prac remontowych Prosimy o zmianę limitu z 1.. zł na 5.. zł oraz wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niŝ 5. zł. 8

9 ZAMAWIAJĄCY wyraŝa zgodę Pytanie 24: Klauzula miejsca ubezpieczenia Prosimy o wprowadzenie zapisu dot. obowiązku rozliczenia klauzuli w okresach półrocznych oraz: Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montaŝowych (w tym podczas prób i testów). Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpoŝarowych oraz przeciwkradzieŝowych. Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: 5.. zł. ZAMAWIAJĄCY nie wyraŝa zgody. ZAMAWIAJĄCY wprowadza obowiązek zgłaszania nowych lokalizacji - rozliczenia klauzuli w okresach półrocznych tj. do 31 maja oraz do 31 października danego roku. Pytanie 25: Klauzula 72 godzin Prosimy o zmianę zapisu z 72 na 48 godzin. Zamawiający wprowadza uzupełnienie zapisów, Ŝe równieŝ w: kontekście określonych limitów Pytanie 26: Klauzula pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie Wnosimy o wyłączenie klauzuli. Zamawiający wyraŝa zgodę na wykreślenie klauzuli nr 13 pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie w otoczeniu ubezpieczonego mienia. Pytanie 27: Klauzula pokrycia kosztów odbudowy budynków zabytkowych Wnosimy o wyłączenie klauzuli. Zamawiający wprowadza zmianę z treści klauzuli: limit 2.. PLN zostaje zastąpiony limitem do 3% wartości szkody nie więcej niŝ 1% wartości budynku objętego szkodą. Pytanie 28: Klauzula początku odpowiedzialności 9

10 Wnosimy o odstąpienie od zastosowania klauzuli z uwagi na fakt uregulowania tej kwestii w Kodeksie Cywilnym. Pytanie 29: Klauzula stempla bankowego Wnosimy o odstąpienie od zastosowania klauzuli z uwagi na fakt uregulowania tej kwestii w Kodeksie Cywilnym. Pytanie 3: Klauzula prolongacyjna Wnosimy o odstąpienie od zastosowania klauzuli z uwagi na fakt uregulowania tej kwestii w Kodeksie Cywilnym. Pytanie 31: Klauzula kradzieŝy zwykłej Wnosimy o zmianę limitu z 2. zł na 1. zł, wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niŝ 5 zł oraz wprowadzenia zapisu dot. obowiązku powiadomienia o zdarzeniu policji. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę limitu. Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie obowiązku niezwłocznego powiadomienia policji oraz udziału własnego: 5% wysokości szkody nie mniej niŝ 5, PLN Pytanie 32: Klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego Prosimy o zmianę limitu z 5. zł na 1. zł, wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niŝ 5 zł oraz wprowadzenia zapisu dot. obowiązku powiadomienia o zdarzeniu policji. Pytanie 33: Klauzula kosztów dodatkowych Wnosimy o wyłączenie klauzuli. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wyłączenie klauzuli. 1

11 a) Zamawiający wprowadza następujące zmiany: zmiana podanego limitu na 2% wysokości szkody, nie więcej niŝ 2.., PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia oraz wykreślenie zapisu: pozostałe koszty dodatkowe, nie wymienione powyŝej w niniejszej klauzuli, a związane z likwidacją szkody, z wyłączeniem kar i kosztów związanych z prowadzeniem kredytu Pytanie 34: Klauzula zastąpienia dla budynków Wnosimy o wyłączenie klauzuli. Pytanie 35: Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń Wnosimy o włączenie zapisu: Odszkodowanie nie moŝe przekroczyć sumy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem szkody. Pytanie 36: Klauzula wyliczenia wartości dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich Prosimy o wprowadzenie zapisu: Górną granice odpowiedzialności stanowi wartość ksiegowa brutto zgłoszonego do ubezpieczenia mienia. Odszkodowanie nie będzie obejmować wartości rynkowej/kolekcjonerskiej mienia. Zamawiający wprowadza następujące zmiany i uzupełnienia do klauzuli: wprowadzenie zmiany treści klauzuli na: Ustala się, Ŝe szacowanie wartości ( ) odbywać się będzie wg wartości z ewidencji księgowej lub katalogowej, a w sytuacji, gdyby nie było to moŝliwe - wg wartości oszacowanej na podstawie opinii ekspertów z danej dziedziny, z zastrzeŝeniem, Ŝe w oparciu o tę wartość zostały zadeklarowane do ubezpieczenia. Górną granice odpowiedzialności stanowi wartość zgłoszonego do ubezpieczenia mienia. Pytanie 37: Klauzula wyliczenia wartości zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów Prosimy o wprowadzenie zapisu: Górną granice odpowiedzialności stanowi wartość ksiegowa brutto zgłoszonego do ubezpieczenia mienia. Odszkodowanie nie będzie obejmować wartości rynkowej/kolekcjonerskiej mienia Zamawiający wprowadza następujące zmiany i uzupełnienia do klauzuli: wprowadzenie zmiany treści klauzuli na: Ustala się, Ŝe szacowanie wartości ( ) odbywać się będzie wg wartości z ewidencji księgowej lub katalogowej, a w sytuacji, gdyby nie było to moŝliwe - wg wartości 11

12 oszacowanej na podstawie opinii ekspertów z danej dziedziny, z zastrzeŝeniem, Ŝe w oparciu o tę wartość zostały zadeklarowane do ubezpieczenia. Górną granice odpowiedzialności stanowi wartość zgłoszonego do ubezpieczenia mienia. Pytanie 38: Szkody powstałe w maszynach (elektrycznych i elektronicznych) oraz urządzeniach (elektrycznych i elektronicznych) na skutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego Prosimy o podanie wieku transformatorów, prądnic, agregatów prądotwórczych. Wnosimy o wprowadzenie: - udziału własnego w wysokości 5% wysokości szkody, nie mniej 1., zł. Zamawiający wyraŝa zgodę na zmianę udziału własnego w wysokości 5% wysokości szkody nie mniej niŝ 5PLN wprowadza następujące zmiany i uzupełnienie zapisu o pogrubiony fragment: Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie maszyny elektryczne, zewidencjonowane przez Zamawiającego i zgłoszone do ubezpieczenia Agregaty prądotwórcze zakupione w latach-1996, 1999, 21, 24, 28, 29, 21, transformatory 1984, 1988, 1995, 22. Pytanie 39: Szkody na wskutek awarii, uszkodzeń wewnętrznych oraz niefachowej obsługi maszyn i urządzeń Wnosimy o zmianę limitu z 2.. zł na 5. zł oraz wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% wysokości szkody, nie mniej 1, zł. Zamawiający wyraŝa zgodę na zmianę limitu i wprowadza udział własny w wysokości 5% wysokości szkody nie mniej niŝ 5PLN. Ponadto wprowadza następujące zmiany i uzupełnienie zapisu o pogrubiony fragment: Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie maszyny elektryczne, zewidencjonowane przez Zamawiającego i zgłoszone do ubezpieczenia Pytanie 4: Klauzula terroryzmu, zamieszek i strajków Wnioskujemy o zmianę limitu z 5.. zł na 1.. zł oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1% wysokości szkody, nie mniej niŝ 5. zł. Zamawiający wyraŝa zgodę na zmianę limitu oraz wprowadza udział własny w wysokości 5% wysokości szkody nie mniej niŝ 5. PLN. Pytanie 41: Klauzula uznania zabezpieczeń za wystarczające Wnosimy o odstąpienie od klauzuli. 12

13 Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę. Zamawiający wprowadza następujące zmiany i uzupełnienie o zapis: z zastrzeŝeniem, Ŝe zabezpieczenia te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami dostawców/producentów oraz Ŝe są sprawne i stosowane Pytanie 42: Klauzula zgłaszania szkód Prosimy o akceptację klauzuli w treści: Zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę. Zamawiający wprowadza nowe brzmienie klauzuli: Zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 5 dni roboczych Zamawiającego od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Pytanie 43: Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego Prosimy o wyłączenie klauzuli. Zakres ochrony zawarty w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę. W niniejszym rozdziale ubezpieczony sprzęt przenośny nie jest tylko i wyłącznie sprzętem elektronicznym ubezpieczonym polisą sprzętu elektronicznego. Pytanie 44: Klauzula składowania Prosimy o akceptację dodatkowego zapisu w treści: Klauzula składowania ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie bezpośrednio na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę, lub właściwości. Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie udziału własnego w wysokości 1% wartości szkody, nie mniej niŝ 1. zł. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę. Zamawiający w odpowiedzi ustala zmienioną treść klauzuli składowania : 1. W przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze z zastrzeŝeniem, Ŝe takie składowanie było uzasadnione z uwagi na specyfikę lub właściwości mienia lub charakter mienia pozwalał na takie składowanie i nie było przeciwwskazań (dostawcy, producenta) w zakresie sposobu takiego składowania. 2. Dla mienia składowanego poniŝej poziomu gruntu wprowadza się limit odpowiedzialności 5. PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 13

14 okresie ubezpieczenia oraz wprowadza się udział własny w szkodzie wysokości 5% nie mniej niŝ 5PLN Pytanie 45: Klauzula zalania mienia w wyniku nieszczelności Prosimy o potwierdzenie, iŝ klauzula doprecyzowuje zakres ubezpieczenia zalania mienia, a nie rozszerza ryzyka. Wnosimy wprowadzenie dodatkowego zapisu: W czasie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający zobowiązany jest utrzymywać we własnym zakresie i na własny koszt będące przedmiotem ubezpieczenia zajmowane i wykorzystywane pomieszczenia, budynki, budowle, maszyny, urządzenia i wyposaŝenie oraz ich zabezpieczenia w dobrym stanie technicznym, a takŝe podejmować stosowne działania zapobiegawcze oraz wszelkie uzasadnione środki ostroŝności w celu zminimalizowania ryzyka szkody. Zamawiający nie potwierdza. Zakres niniejszej klauzuli stanowi rozszerzenie zakresu ryzyka ujętego w ust. III pkt 5. Zamawiający wyraŝa zgodę na dodatkowy zapis. Pytanie 46: III.2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane) III.2.6 Klauzule dodatkowe Klauzula automatycznego pokrycia Wnosimy o zmianę limitu z 6.. zł na 2.. zł, oraz wprowadzenie zapisu dot. obowiązku rozliczenia wartości mienia w okresach półrocznych. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę. Zamawiający wprowadza do klauzuli automatycznego pokrycia limit odpowiedzialności (odnawialny po zgłoszeniu) 3.. PLN wraz z obowiązkiem aktualizacji - rozliczenia wartości mienia w okresach półrocznych tj. do 31 maja oraz do 31 października danego roku. Pytanie 47: Klauzula przeniesienia mienia Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontaŝowych/ budowlano-montaŝowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. 14

15 Pytanie 48: Klauzula miejsca ubezpieczenia Wnosimy o zmianę limitu z 5.. zł na 5. zł, oraz wprowadzenie zapisu dot. obowiązku rozliczenia wartości mienia w okresach półrocznych. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę limitu. Zamawiający wprowadza obowiązek zgłaszania nowych lokalizacji - rozliczenia klauzuli w okresach półrocznych tj. do 31 maja oraz do 31 października danego roku. Zamawiający wprowadza zmianę limitu z 5.. PLN na 1.. PLN. Pytanie 49: Klauzula 72 godzin Prosimy o zmianę zapisu z 72 na 48 godzin Zamawiający wprowadza uzupełnienie zapisów, Ŝe równieŝ w: kontekście określonych limitów Pytanie 5: Klauzula dojazdu specjalistów Prosimy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Suma ubezpieczenia wg zasady pierwszego ryzyka. Nie stosuje się zasady niedoubezpieczenia. Zamawiający wyraŝa zgodę na zmianę Pytanie 51: Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieŝy zwykłej Wnosimy o zmianę limitu z 4. zł na 1. zł, wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niŝ 5 zł oraz wprowadzenia zapisu dot. obowiązku powiadomienia o zdarzeniu policji. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę limitu, wprowadza zmianę w limicie klauzuli z 4. PLN na 2. PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Zamawiający wprowadza udział własny w wysokości 5PLN w szkodzie. Zamawiający wyraŝa zgodę na zapis dot. obowiązku powiadomienia o zdarzeniu policji. Pytanie 52: Klauzula tymczasowego magazynowania Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia czasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania, jeŝeli jest oni inne niŝ określone w umowie ubezpieczenia. Zaniechanie 15

16 tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego w ramach niniejszej klauzuli. Zamawiający nie wyraŝa zgody Pytanie 53: Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem, Ŝe: - sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych, - termin magazynowania i montaŝu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłuŝeniu tego okresu PZU S.A. musi być poinformowany przez ubezpieczającego w terminie 24 godzin. PZU S.A. przedłuŝa ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków, - ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montaŝem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia. Pytanie 54: Klauzula rozszerzenia ochrony o ryzyka aktów terroryzmu, zamieszek i strajków Wnosimy o zmianę limitu z 5.. zł na 1.. zł, oraz uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Suma ubezpieczenia wg zasady pierwszego ryzyka. Nie stosuje się zasady niedoubezpieczenia. Na potrzeby niniejszej klauzuli za: - strajk uwaŝa się celową przerwę w pracy większej grupy pracowników w celu wymuszenia Ŝądań ekonomicznych lub politycznych, - zamieszki uwaŝa się gwałtowne demonstracje, (nielegalne) wrogie akcje wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego, - rozruchy uwaŝa się gwałtowne demonstracje, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek. - akty terroryzmu uwaŝa się działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na niego wpływu (de iure lub de facto) przy uŝyciu siły lub przemocy, sabotaŝ uwaŝa się zamierzoną dezorganizację pracy przez uchylenie się od niej lub wadliwe jej wykonywanie, uszkadzanie lub niszczenie sprzętu i narzędzi pracy 16

17 Zamawiający wyraŝa zgodę na zmianę limitu oraz uzupełnienie treści klauzuli o ww. zapis. Ponadto Zamawiający wprowadza udział własny w wysokości 5 % szkody, nie mniej niŝ 5.PLN. Pytanie 55: Klauzula uznania zabezpieczeń za wystarczające Wnosimy o odstąpienie od klauzuli. Zamawiający wprowadza uzupełnienie o zapis: z zastrzeŝeniem, Ŝe zabezpieczenia te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami dostawców/producentów oraz Ŝe są sprawne i stosowane Pytanie 56: Klauzula zgłaszania szkód Prosimy o akceptację klauzuli w treści: Zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Zamawiający nie wyraŝa zgody na ww. klauzulę. Zamawiający wyraŝa zgodę na zmianę z wprowadzeniem nowego brzmienia klauzuli: Zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 5 dni roboczych Zamawiającego od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Pytanie 57: Klauzula ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych: - w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieŝy z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej, - w przypadku szkód spowodowanych przez inne niŝ wymienione wyŝej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zuŝycia, - wskaźnik zuŝycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia. Pytanie 58 III.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzona działalnością i posiadanym mieniem Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w wyniku wybuchu 17

18 Wnosimy o odstąpienie od klauzuli. Pytanie 59: Dotyczy 2 części zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) II. Przedmiot zamówienia (dotyczy części 1,2,3) punkt 1 oraz 7 ust. 7 Wzoru umowy o wykonanie zamówienia publicznego Prosimy o zastąpienie zapisu; Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyŝszych niŝ zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis. zapisem: Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyŝszych niŝ zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis- z wyłączeniem ubezpieczeń obowiązkowych Pytanie 6: III. Termin wykonania zamówienia Prosimy o zmianę zapisu punktu na: Termin wykonania zamówienia dla części 2 dot. ubezpieczenie komunikacyjne na: 12 miesięcy tj. od do Pytanie 61: Załącznik nr 1 do SIWZ punkt IV- Warunki ubezpieczenia dla Części 2 Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne. Wnioskujemy o moŝliwość stosowania składek minimalnych w odniesieniu do ryzyk będących przedmiotem zamówienia. Pytanie 62: IV.1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. IV.1.1. Przedmiot ubezpieczenia: Prosimy o wprowadzenie zapisu: Pojazdy zostały podane w załączniku Nr 11 do SIWZ. Pojazdy, które zostaną nabyte w okresie trwania umowy będą włączane do ubezpieczenia na warunkach określonych w umowie na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego. 18

19 Pytanie 63: IV.2. Ubezpieczenie Auto-Casco IV.2.2. Zakres ubezpieczenia Prosimy o wprowadzenie zapisu: Zastrzega się, Ŝe ogólne warunki ubezpieczenia mogą wprowadzać wyłączenia szkód spowodowanych wskutek następujących zdarzeń: 1) KradzieŜ, gdy: a. po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasaŝerów, nie zabezpieczono poza pojazdem lub pozostawiono w pojeździe dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu lub kluczyk lub sterownik słuŝący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych, lub b. po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasaŝerów nie zabezpieczono pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych, wymienionych we wniosku, które były wymagane przy zawarciu umowy, chyba Ŝe kradzieŝy dokonano z pomieszczenia zamkniętego; wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w lit. a lub b, nie mają zastosowania, jeŝeli spełnienie określonych w nich warunków było uniemoŝliwione uprzednim uŝyciem przemocy lub groźby natychmiastowego jej uŝycia przez sprawcę kradzieŝy albo zaboru pojazdu. 2) Powstałych w wyposaŝeniu pojazdu, wskutek włamania lub kradzieŝy, jeŝeli po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasaŝerów, pozostawiono w pojeździe wyjmowany odbiornik lub panel radioodtwarzacza. Pytanie 64: IV.2.4. Franszyzy i udziały własne: Prosimy o wprowadzenie zapisu: Udział własny: brak Franszyza redukcyjna: brak Franszyza integralna: 5 zł w przypadku samochodów osobowych lub samochodów cięŝarowych o ładowności do 2 ton albo, 1% sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak niŝ 2 zł w przypadku pozostałych pojazdów. Pytanie 65: IV.2.6. Wymagane warunki dodatkowe punkt 5 Prosimy o wprowadzenie zapisu: 19

20 5. Wykonawca rezygnuje z wykonywania zdjęć pojazdu w sytuacji, gdy pojazd zgłoszony do ubezpieczenia Auto-Casco: a) jest pojazdem fabrycznie nowym, który jest odbierany bezpośrednio od autoryzowanego sprzedawcy i obejmowany ochroną od daty pierwszej rejestracji pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu; b) posiadał dotychczas ubezpieczenie Auto-Casco, pod warunkiem jednoczesnego dostarczenia do Ubezpieczyciela kopii dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego fakt zawarcia tej umowy ubezpieczenia oraz złoŝenia przez Ubezpieczającego pisemnego oświadczenia o braku uszkodzeń pojazdu. Pytanie 66: IV.2.7. Klauzule dodatkowe Klauzula szkody całkowitej Prosimy o wprowadzenie poniŝszej treści klauzuli. Uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, Ŝe koszty naprawy przekraczają 7% wartości pojazdu. Pytanie 67: Klauzula regresowa prosimy o jej wykreślenie Zamawiający nie wyraŝa zgody na wykreślenie klauzuli. Pytanie 68: Klauzula płatności rat Prosimy o wprowadzenie poniŝszej treści klauzuli. W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę częściową, Wykonawca nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Pytanie 69: IV.3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŝerów IV.3.2. Zakres ubezpieczenia Prosimy o zmianę treści punktu 4 z: Podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takŝe następstwa zawałów serca, krwotoków śródczaszkowych oraz udaru mózgu. Ochrona obejmuje takŝe następstw chorób przewlekłych oraz następstwa obraŝeń ciała, spowodowanych atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie. Na Bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywania pojazdu. 2

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ

INFORMACJA NR 1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ nr pisma: BZP.2421.23.2011.EH Wrocław, dnia 06.10.2011r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP.2421.23.2011.EH

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy

nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy nr postępowania: BZP.2421.25.2013.BO Wrocław, dnia 14.08.2013 r. Wykonawcy (informacja przesłana faksem wg rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego) Dotyczy: Postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, r.

WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, r. WSPRiTS/ZP/ 58 /2010 Warszawa, 29.03.2010 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED nr 2010/S 42-061674 z dnia 25.02.2010 r. na usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych {WSPRiTS/ZP/8/10}

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r.

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy RI.SD.3431-14/10 Gryfino, dnia 17 września 2010 r. Uczestnicy postępowania wszyscy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 4 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ

INFORMACJA NR 4 ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ nr pisma: BZP.2421.19.2011.EH Wrocław, dnia 29.08.2011r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP.2421.19.2011.EH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce

Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce Siedlce, 2010-01-28 Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SPZOZ RM-MEDITRANS Siedlce W związku z następującymi pytaniami jakie wpłynęły

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia

I. DOTYCZY PAKIETU I: 1/ prosimy o zmianę terminu wykonania zobowiązania na okres 24 miesięcy od dnia do dnia Elblag,dnia 06.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 1. zakres ubezpieczenia: pełny (podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 3 SIWZ. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012 OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012 Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla mienia oraz działalności Zamawiającego (łącznie z ubezpieczeniem OC, AC i NW pojazdów).

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy

Program ubezpieczeniowy Program ubezpieczeniowy Załącznik nr 3 do umowy Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie mienia Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy od ognia i innych zdarzeń losowych,

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy:

Umowa generalna. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Starostwem Powiatowym Tomaszów Lubelski, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork Strona 1 z 8 Wrocław, 09.12.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:...

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:... Część I Zamówienia: Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo