RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI SEPA POLSKA CZERWIEC WRZESIEŃ 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI SEPA POLSKA CZERWIEC 2007- WRZESIEŃ 2007"

Transkrypt

1 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI SEPA POLSKA CZERWIEC WRZESIEŃ 2007 Cyrkulacja: Zarząd ZBP, Grupy Robocze SEPA PL, NBP, KIR S.A, MF Historia Dokumentu Szczegóły Wersja Autor Konsultacje Data Wersja wstępna 1.0 Dominika Duziak Elżbieta Oleszczuk, Paweł Widawski Wersja 2.0 Dominika Duziak Członkowie SEPA zatwierdzona przez Forum Polska SEPA Forum Polska po poprawkach Zatwierdził: Remigiusz W. Kaszubski 1

2 Spis zawartości: I. Sekretariat SEPA Polska 3 1. Bieżąca koordynacja prac Grup Roboczych 3 2. Cyrkulacja dokumentacji oraz informacji, przeprowadzanie konsultacji pomiędzy bankami Przyjęcie PKUS do grona ciał konsultacyjnych SFP 4 4. Organizacja konferencji Praktyczne Aspekty Implementacji SEPA w Polsce 4 5. Organizacja NASO 5 6. Problem SEPA Reachability 5 7. Prace związane z budową strony internetowej SEPA Polska 9 8. Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA w Polsce 9 9. Stosowanie identyfikatora IBAN do oznaczania rachunków bankowych 10 II. Grupy Robocze SEPA Polska Grupa Robocza ds. Polecenia Przelewu SEPA Grupa Robocza ds. Polecenia Zapłaty SEPA Grupa Robocza ds. Kart SEPA Grupa Robocza ds. Infrastruktury SEPA Grupa Robocza ds. SECA 15 III. Podsumowanie 15 IV. Załączniki: 16 2

3 I. Sekretariat SEPA Polska Prace Sekretariatu SEPA Polska w III kwartale 2007 roku koncentrowały się na następujących zagadnieniach: 1. Bieżąca koordynacja prac Grup Roboczych W trzecim kwartale br. odbywały się głównie spotkania Grupy Roboczej ds. Polecenia Przelewu SEPA. Kilkakrotnie spotykało się jedynie Prezydium, które, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, określa kierunki prac całej Grupy. Szczegółowe informacje nt. prac Grup znajdują się w sekcji II niniejszego raportu. 2. Cyrkulacja dokumentacji oraz informacji, przeprowadzanie konsultacji pomiędzy bankami. A/ Do wszystkich Zarządów Banków- Członków Związku Banków Polskich przesłano List otwarty EPC w sprawie przystępowania do Systemów Płatności SEPA. B/ Zgodnie z ustanowioną przez EPC formą i procedurą, wykonano tłumaczenie formularza zgody polecenia zapłaty SEPA. Projekt został przesłany do Członków Grupy Roboczej z prośbą o weryfikację ( Przykładowy formularz dokumentu Zgody na obciążanie rachunku Poleceniem Zapłaty SEPA stanowi załącznik nr 1, po zatwierdzeniu przez SEPA Forum Polska zostanie przekazany do EPC jako oficjalna polska wersja formularza zgody polecenia zapłaty SEPA ). C/ Przeprowadzono drugą część komunikacji z władzami publicznymi. Przesłano do właściwych organów i ministerstw list zawierający informacje pozyskane na konferencji organizowanej przez Komisję Europejską dla przedstawicieli administracji publicznej ( notatka z tej konferencji prezentowana była jako załącznik do materiałów III SEPA Forum Polska). C/ Sekretariat przeprowadził konsultacje dotyczące: - SEPA Online Payments: odpowiedzi udzieliło 5 banków oraz KIR S.A. Zestawienie zostało przesłane do EPC. 3

4 - SEPA Direct Debit Rulebook; aspekty B2B - Odpowiedzi udzielił 1 bank, stanowisko przesłano do EPC. - Sekretariat przekazywał również kilkakrotnie Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA do konsultacji z Grupami Roboczymi, jednak i tu liczba odpowiedzi była ograniczona. 3. Przyjęcie PKUS do grona ciał konsultacyjnych SFP W trakcie konsultacji Krajowego Planu Implementacji i Migracji SEPA z organizacją SWIFT, reprezentowaną na szczeblu krajowym przez Polski Komitet Użytkowników SWIFT, Sekretariat SEPA Polska otrzymał następującą propozycję: Mając na uwadze rolę, znaczenie i plany SWIFT w odniesieniu do projektów realizowanych w europejskim systemie płatniczym, proponuje się: 1. rozszerzenie SEPA Forum Polska o przedstawiciela Polskiego Komitetu Użytkowników SWIFT(PKUS), działającego przy Związku Banków Polskich forum polskich użytkowników SWIFT. 2. rozszerzenie listy ciał konsultacyjnych SEPA Forum Polska o PKUS. Dzięki unikatowej wiedzy, doświadczeniu i kontaktom członków PKUS w zakresie standardów, usług i infrastruktury SWIFT, ta propozycja znakomicie wspiera cele postawione przed SEPA Forum Polska w zakresie między innymi: - przygotowania krajowego planu wdrożenia SEPA - określenia kamieni milowych projektu, harmonogramu migracji - opracowania strategii testowania, w tym scenariuszy testowania - wsparcia procesu wdrożenia SEPA we własnych instytucjach - budowy wspólnej krajowej platformy komunikacji. Sekretariat SEPA Polska przekazał propozycję Członkom SEPA Forum Polska i, po uzyskaniu aprobaty SFP, zaprosił PKUS do grona ciał konsultacyjnych SEPA Polska, a Panią Grażynę Cheetham, Przewodniczącą Prezydium PKUS do uczestnictwa w Forum w charakterze stałego obserwatora. 4. Organizacja konferencji Praktyczne Aspekty Implementacji SEPA w Polsce Sekretariat SEPA Polska prowadził działania związane z organizacją konferencji Praktyczne Aspekty Implementacji SEPA w Polsce ( Program konferencji stanowi załącznik nr 2). 4

5 5. Organizacja NASO W dniu 8 sierpnia EPC opublikowało zestaw dokumentacji dotyczącej procesu przystępowania banków do SEPA Credit Transfer Scheme, w tym m.in. Przewodnik po procesie przystępowania. Sekretarz SEPA Polska podjął prace związane w pierwszej kolejności z tłumaczeniem tych dokumentów, następnie z analizą oraz przygotowaniem odpowiednich opracowań oraz organizacją formalno- techniczną NASO. Zgodnie z wytycznymi EPC, jednym z uczestników procesu przystępowania jest NASO- Krajowa organizacja wpierająca banki w procesie przystępowania. Koncepcja NASO została przedstawiona na III spotkaniu SEPA Forum Polska, a następnie Zarządowi ZBP i uzyskała aprobatę. Sekretarz SEPA Polska opracował dokumentację związaną z funkcjonowaniem NASO, w szczególności zaś Procedurę przystępowania banków polskich do SCT Scheme ( Projekt procedury przystępowania stanowi załącznik nr 3, dokument konstytuujący NASO- załącznik nr 4 ; dokumenty te wymagają zatwierdzenia SEPA Forum Polska oraz Zarządu ZBP). Dla celów kontaktów z EPC, utworzono skrzynkę kontaktową o adresie Sekretariat SEPA Polska nawiązał konsultacje z Sekretariatem EPC w sprawach dotyczących procedury przystępowania. Ogólny harmonogram przystępowania stanowi załącznik do Krajowego Planu Implementacji i Migracji ( załącznik nr 5). 6. Problem SEPA Reachability Podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Polecenia Przelewu SEPA w dniu 7 sierpnia br. zdefiniowano problem tzw. SEPA Reachability, mający kluczowe znaczenie dla implementacji polecenia przelewu SEPA w Polsce. W efekcie tego Sekretariat podjął następujące działania: A/ w pierwszej kolejności przesłano do wszystkich Członków Grupy Roboczej ds. Polecenia Przelewu list o następującej treści, wyjaśniający problematyczną kwestię: (...)Na ostatnim posiedzeniu Grupy w dniu 7 sierpnia br miała miejsce bardzo istotna dla polskiego sektora bankowego dyskusja dotycząca interpretacji zapisów Rulebooka w zakresie obowiązku posiadania zarówno zdolności odbioru jak i wysyłania komunikatów SEPA (reachability) jako warunku przystąpienia banku do Schematu SEPA Credit Transfer. 5

6 Wiele banków bowiem, opierając się na zapisach Rulebooka 2.2 rozpoczęła przygotowania do przystąpienia do Schematu Polecenia Przelewu SEPA posiadając w początkowej fazie jedynie zdolność odbioru. Na spotkaniu omawiano zmienione przez Zgromadzenie Plenarne EPC zapisy Rulebooka SCT w wersji 2.3. Nowy zapis (w punkcie 5.3) stanowi, że każdy Uczestnik zaoferuje usługi związane z Schematem zarówno jako bank zleceniodawca płatności jak i bank beneficjent [ Each Participant shall offer services relating to the Scheme in the capacity of both Originator Bank and Beneficiary Bank. ]. Zapis ten oznacza obowiązek zapewnienia zarówno zdolności odbioru jak i wysyłania komunikatów SEPA. Nowy zapis Rulbooka w wersji 2.3 jest odmienny od tego z wersji poprzedniej 2.2, który wymagał jako warunku jedynie zapewnienia zdolności odbioru. [ Each Participant shall offer services relating to the Scheme in the capacity of Beneficiary Bank. A Participant may also offer services relating to the Scheme in the capacity of Originator Bank. ]. Wcześniejszy zapis był oczywiście znaczenie korzystniejszy dla banków, które zdecydowały o dwufazowej drodze do osiągnięcia pełnej zdolności operacyjnej SEPA. Dlatego też nowy zapis wywołał duże niezadowolenie wśród przedstawicieli banków tym bardziej, że List otwarty do Banków planujących przystąpienie do Systemów Polecenia Przelewu SEPA i Polecenia Zapłaty SEPA opublikowany przez EPC w dniu 31 maja 2007 stanowi co następuje: Uruchamiając System Polecenia Przelewu SEPA, EPC jako priorytet stawia osiągnięcie pełnej zdolności odbioru (ang.: receiver capability) i konsekwentnie podkreśla wagę przystąpienia do Systemu od momentu jego startu, jak największej liczby Uczestników. Utworzenie zdolności odbioru jest początkowo bardziej istotne, niż zapewnienie pełnej zdolności wysyłania komunikatów SEPA Credit Transfer przez wszystkich Uczestników. Nie mniej jednak, aby zapewnić osiągnięcie masy krytycznej i zgodność z Deklaracją z dnia 17 marca 2005 roku 1, wystarczająca liczba banków powinna być również w stanie wysyłać komunikaty SEPA CT. Zgodnie z powyższym, wszyscy Uczestnicy zidentyfikowani przez środowiska jako tworzący część grupy instytucji, których połączony wolumen reprezentuje masę krytyczną (przeważająca większość wolumenu transakcji polecenia przelewu w euro, zdefiniowana przez środowisko), powinna być w stanie inicjować płatności SEPA CT do dnia 28 stycznia Inne instytucje, nie mieszczące się w tym zakresie, powinny 1 Zgromadzenie Plenarne Europejskiej Rady ds. Płatności przyjęło na posiedzeniu 17 marca 2005 roku Deklarację zaangażowania w budowę jednolitego, zharmonizowanego, paneuropejskiego rynku usług płatniczych ( zwaną od miejsca jej sporządzenia Deklaracją z Crowne Plaza ). 6

7 osiągnąć zdolność wysyłania CT dla swoich klientów w ciągu roku (zakładając oczywiście, że udostępniają takie produkty). W dniu 8 sierpnia 2007 opublikowany został na stronach EPC, oczekiwany przez Sekretariat SEPA Polska, dokument Guide to the Adherence Process w wersji 1.0 (dalej Przewodnik). Dokument ten dostarcza liczne wskazówki interpretacyjne, które są korzystne dla polskich banków. W rozdziale 4.3 w tabeli Instruction for Filling in the Adherence Agreement and Schemes jako krok numer 4 wskazany jest obowiązek podania wybranej przez przyszłego Uczestnika Daty Gotowości. Jednocześnie zawarta jest definicja Daty Gotowości, która według Preambuły Umowy o Przystąpieniu (Adherence Agrement) rozumiana jest jako data w której Uczestnik deklaruje EPC gotowość spełnienia wszystkich wymagań zawartych w Rulebooku. Jednakże, tu pojawia się odwołanie do Listu Otwartego, który, jak opisano to powyżej, stanowi, ze dla Uczestników, którzy złożą aplikację o przystąpienie w 2008 roku (sama aplikacja może być złożona w 2007) Data Gotowości oznacza datę, w której Uczestnik będzie gotowy przynajmniej do otrzymywania płatności SEPA zgodnie z Rulebookiem. Ponadto w aneksie do Przewodnika zawierającym odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) punkt 3 stanowi, że zgodnie z Listem Otwartym banki, które nie będą miały zdolności inicjowania płatności w dniu uruchomienia systemu są uprawnione do uzyskania tej zdolności w ciągu 2008 roku. Tak więc Przewodnik sugeruje że, pomimo zmian w Rulebooku 2.3 (jednoznacznie wskazany wymóg zdolności odbioru i inicjowania płatności SEPA jako warunek przystąpienia) w przypadku jego interpretacji należy odwoływać się do Listu Otwartego, który pozwala (w imię zapewnienia receiver capability na jak największym obszarze SEPA) na liberalne podejście dla tzw. wczesnych uczestników, pozwalające na przystąpienie posiadając jedynie zdolność odbioru pod warunkiem osiągnięcia zdolności wysyłania (czyli pełnej gotowości operacyjnej SEPA) do końca 2008 r. Przewodnik, nie jest jednak do końca spójny, bowiem w rozdziale poświęconym Rejestrowi Uczestników (1.5) znajduje się informacja wskazująca, że Rejestr będzie zawierał nazwy Uczestników, którzy są gotowi do odbioru i wysyłania płatności Polecenia Przelewu SEPA w dniu publikacji (danej wersji) rejestru. Oznaczałoby to, że Uczestnicy posiadający tylko zdolność odbioru nie figurowaliby w Rejestrze Uczestników. 7

8 Powyższa interpretacja wydaje się być korzystna dla polskich banków, które w większości w pierwszej kolejności będą posiadały jedynie zdolność odbioru, co wystarczy do przystąpienia do Schematu (pod warunkiem osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej do końca 2008). Niepokojący jest jednak zapis ograniczający takim bankom możliwość figurowania w Rejestrze Uczestników. B/ W trakcie spływania do Sekretariatu opinii Banków nt. problemu Reachability uzgodniono, iż należy zorganizować spotkanie Grupy celem opracowania jednolitego stanowiska polskiego sektora bankowego. C/ Grupa postanowiła, iż należy wysłać oficjalny list do EPC z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności i wątpliwości interpretacyjnych, ze wskazaniem, czy polska interpretacja, mówiąca, iż wystarczającym jest spełnienie warunku możliwości odbioru, jest właściwą. D/ Korzystając z uruchomienia przez EPC dla NASO sesji pytań, Sekretariat SEPA Polska wystosował do Pana Andrew Boltona ( EPC Programme Manager & Roll out Committee Secretariat) zapytanie w tej sprawie. E/ Pan Andrew Bolton wyjaśnił, że, jakkolwiek rzeczywiście zapis Rulebooka w wersji 2.3 jest rygorystyczny i wymaga pełnej zdolności zarówno odbioru jak i wysyłania komunikatów SEPA, o tyle List otwarty EPC ( który służy jako komentarz i podstawa do interpretacji Rulebooka) łagodzi podejście Rady do tego wymogu, wprowadzając pewne wyjątki. Przewidywane są również pewne dalsze odstępstwa od zasady pełnej zdolności, o których EPC powiadomi publicznie prawdopodobnie w połowie września. Priorytetem jest w obecnym stanie rzeczy osiągnięcie dostępności jak największej liczby banków na dzień operacyjnego startu polecenia przelewu SEPA. EPC rekomenduje, aby banki przystępowały do Systemu gdy tylko będą gotowe do odbioru komunikatów SEPA Credit Transfer, natomiast zdolność do inicjowania płatności SCT może zostać rozwinięta w ciągu 2008 r. Z odpowiedzi wynika również, że bank legitymujący się jedynie zdolnością odbioru znajdować się będzie w Rejestrze Uczestników. Z informacji pozyskanej do tej pory z EPC nie wynika, jakoby miało istnieć w Rejestrze zróżnicowanie banków o pełnej zdolności odbioru i inicjowania oraz banków posiadających jedynie zdolność odbioru. F/ Sekretariat przekazał oryginalną treść odpowiedzi Członkom SEPA Polska. Dnia 5 września Prezydium Grupy przedyskutuje odpowiedź EPC oraz potrzebę wysyłania oficjalnego pisma do EPC w sprawie Reachability. 8

9 7. Prace związane z budową strony internetowej SEPA Polska Prace związane z budową strony internetowej SEPA Polska zostały sfinalizowane i zostanie ona uruchomiona z dniem r. Strona posiadać będzie 2 płaszczyzny dostępu: jedną, przeznaczoną dla wszystkich zainteresowanych, zawierającą informacje o charakterze ogólnym, drugą zaś wymagającą zarejestrowania- dla Członków SEPA Polska. 8. Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA w Polsce W okresie od czerwca do września br. trwały prace nad Krajowym Planem Implementacji i Migracji SEPA w Polsce ( załącznik nr 6), którego projekt zatwierdzony został w czerwcu przez SEPA Forum Polska, natomiast w lipcu- przez Zarząd ZBP. Plan podlegał konsultacjom przede wszystkim z podmiotami, którym przypisane są role i zadania w procesie wdrażania, tj.: z Narodowym Bankiem Polskim, Ministerstwem Finansów, Krajową Izbą Rozliczeniową, SWIFT. Dokument przekazano również, z prośbą o uwagi, do ciał konsultacyjnych SEPA Forum Polska, tj. RWKB, KAR, RBE i FTB. Zgodnie z założeniami, Krajowy Plan Implementacji i Migracji stanowić będzie dokument o pewnym stopniu ogólności, przedstawiający role, zadania i obowiązki zaangażowanych stron oraz podstawowe działania w procesie wdrażania SEPA. Zamieszczony zostanie na dedykowanej SEPA stronie internetowej w swobodnym dostępie, a oficjalnie ogłoszony podczas konferencji, organizowanej przez Sekretariat SEPA Polska w dniach października br. W końcowej fazie prac nad Planem, znacznej zmianie uległa struktura dokumentu. Postanowiono m.in. wydzielić z Planu część dotyczącą Harmonogramów. Obecnie szczegółowy Harmonogram implementacji SEPA Credit Transfer, oraz prac SEPA Polska ( załącznik nr 7), stanowić będzie załącznik do Planu. Harmonogram ten, będący inicjatywą i opracowywany dzięki pomocy Pana Antoniego Hanusika, Przewodniczącego Rady Bankowości Elektronicznej, oraz Przewodniczących Grup Roboczych SEPA Polska, zbudowany jest w nowy, bardziej szczegółowy, ustrukturyzowany sposób, co czyni go przydatniejszym z operacyjnego punktu widzenia. Przeznaczony będzie jedynie dla osób zaangażowanych we wdrażanie SEPA w bankach i nie zostanie publicznie udostępniony. Drugim załącznikiem będzie Harmonogram procesu przystępowania banków do Systemu Polecenia Przelewu SEPA. 9

10 Harmonogram czasowy prac nad Krajowym Planem Implementacji i Migracji Konsultacje dokumentu drogą elektroniczną z Grupami Roboczymi SEPA PL Zarząd ZBP- aprobata pierwszej wersji oraz założeń Planu Dalsze konsultacje Planu z zainteresowanymi stronami Zatwierdzenie finalnej wersji przez SEPA Forum Polska Przedłożenie do zaopiniowania i zatwierdzenia Radzie ds. Systemu Płatniczego przy NBP Zatwierdzenie przez Zarząd ZBP Oficjalne przedstawienie Planu podczas Konferencji Praktyczne Aspekty Implementacji i Migracji SEPA w Polsce 9. Stosowanie identyfikatora IBAN do oznaczania rachunków bankowych ZBP skierował do NBP pismo, w którym zwrócił się z prośbą nowelizację zarządzenia nr 5/2002 Prezesa NBP w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych i powszechnego wprowadzenia identyfikatora IBAN do oznaczania rachunków bankowych. Jako uzasadnienie swojego wystąpienia, Związek wskazał obowiązek jego używania w dyspozycjach płatniczych w ramach wdrażanego aktualnie w bankach projektu SEPA oraz stosowanie identyfikatora w funkcjonującym systemie EuroElixir. Narodowy Bank Polski podjął się zadania nowelizacji zarządzenia i w odpowiedzi przekazał do Związku projekt zarządzenia, który w ocenie NBP zapewnia stosowanie IBAN do 10

11 oznaczania rachunków bankowych, równocześnie nie usuwając z użycia identyfikatora NRB. Na dzień 10 września 2007 roku projekt zarządzenia znajdował się jeszcze w konsultacji środowiskowej. Planowany termin wejścia w życie r. II. Grupy Robocze SEPA Polska 1. Grupa Robocza ds. Polecenia Przelewu SEPA Z uwagi na zakres prac oraz ich priorytetowy charakter, Grupa ds. Polecenia Przelewu była najbardziej aktywną spośród grup roboczych w ramach SEPA Polska. W dniu r. odbyło się posiedzenie Prezydium Grupy. Przedmiotem spotkania była dyskusja nad projektem Krajowego Planu Implementacji i Migracji SEPA, w szczególności zaś na temat harmonogramu prac Grupy i wdrażania SEPA Credit Transfer. Prezydium opracowało harmonogram, który został następnie rozesłany do konsultacji z Grupą. W dniu 12 lipca 2007 r. odbyło się kolejne spotkanie Prezydium, którego przedmiotem była dyskusja nt. budzących wątpliwości interpretacyjne zapisów SEPA Credit Transfer Rulebook i Payment Services Directive. Prezydium ustaliło, że niezbędna jest szczegółowa analiza ww. dokumentów, której celem jest uzyskanie jednolitej wykładni przyjętej przez polski sektor bankowy. Na podstawie informacji przekazanych przez Przewodniczącą Grupy, postanowiono, że, na wzór prac w EPC i innych krajach członkowskich UE, rekomendowanym jest, aby każda z grup roboczych SEPA PL przeprowadziła analizę PSD w zakresie dotyczącym jej przedmiotu działalności. Prezydium ustaliło, że, celem rozszerzenia dyskusji, należy zorganizować spotkanie całej Grupy Roboczej, na którym przedyskutowana zostanie kwestia problematycznych zapisów SEPA Credit Transfer Rulebook i Payment Services Directive. Prezydium postanowiło, że odbędzie serię spotkań poświęconych szczegółowej analizie PSD. Dnia r. odbyło się spotkanie całej Grupy Roboczej. Program spotkania obejmował dyskusję nt. planu implementacji Schematów SEPA w Polsce, oraz nt. zagadnień budzących wątpliwości w świetle Rulebook`a SCT oraz Dyrektywy ws. usług płatniczych. Szeroka dyskusja wywiązała się na tle punktu Analiza PSD i SEPA CT Rulebook pod kątem wątpliwości interpretacyjnych; Opracowanie wykładni wiążącej dla krajowego środowiska 11

12 bankowego, m.in. pojęć Rulebooka. Wyjaśniono, że SCT Scheme Rulebook w wersji 2.3, przyjętej przez Zgromadzenie Plenarne EPC w czerwcu br. jest wersją obowiązującą, która stanowi podstawę implementacji na styczeń 2008 r. Rulebook nie jest dokumentem zamkniętym, podlegać może zmianom, w szczególności wynikającym z praktyki bankowej. Rulebook dostosowywany być może również, w obszarach rozbieżności, do Dyrektywy o Usługach Płatniczych na Rynku Wewnętrznym (PSD). PSD znajduje się obecnie w Radzie UE, gdzie oczekuje na ostateczne zatwierdzenie. Należy spodziewać się zmian o charakterze edytorskim, usunięcia powtórzeń, poprawienia numeracji artykułów itp. Wersja ta zostanie przekazana Grupie niezwłocznie po otrzymaniu jej z Ministerstwa Finansów. Przy okazji dyskusji nad wersją 2.3 SCT Scheme Rulebook poruszono kwestię istotnej zmiany, która została włączona do tej wersji a mianowicie wyjaśnienia kwestii reachability (szerzej nt. problemu reachability w sekcji I pkt 6 ). Członkowie Grupy, prezentując w skrócie status prac w Bankach, podnieśli, że przygotowywania obejmują obecnie prace nad uzyskaniem zdolności odbioru komunikatów SEPA, co nie konstytuuje jeszcze zdolności operacyjnej, a zatem nie stanowi, w świetle powyższych uregulowań Rulebooka, przesłanki umożliwiającej przystąpienie do SEPA CT Scheme. Prezydium pracować będzie nad problematycznymi zapisami Rulebooka oraz Dyrektywy PSD. Ustalono, iż konieczna jest analiza PSD pod kątem zapisów mających znaczenie dla polecenia przelewu. Wyniki tej pracy wpłynąć powinny na kształt ustawy transponującej do prawa polskiego Dyrektywę PSD. Postanowiono, iż główny ciężar prac spoczywać będzie na Prezydium, natomiast Członkowie Grupy mogą zgłosić akces do prac w tym bloku tematycznym lub też sygnalizować kwestie, których rozważenie wydaje się konieczne. Prezydium na następnym spotkaniu opracuje harmonogram pracy w tym zakresie. Uzgodniono, iż kolejne spotkanie Grupy odbędzie się pod koniec września br odbyło się posiedzenie Prezydium mające na celu wypracowanie stanowiska w związku z problemem reachability (patrz: sekcja I pkt 6). Dnia 5 września odbyło się kolejne spotkanie Prezydium, w którego programie było stworzenie projektu rekomendacji Grupy w sprawie wdrażania polecenia przelewu, dalsza dyskusja nt. reachability (zapoznanie z odpowiedzią EPC, weryfikacja potrzeby wysyłania pisma oficjalnego, zgłoszenie dodatkowych pytań), dyskusja nt. procedury przystępowania banków do SCT Scheme- analiza przewodnika, pytania oraz kwestia opinii prawnej nt. Rulebooka i Porozumień o Przystąpieniu. 12

13 2. Grupa Robocza ds. Polecenia Zapłaty SEPA Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Polecenia Zapłaty wystosował drogą elektroniczną list do wszystkich Członków Grupy, o następującej treści: (...) Jak ustaliliśmy, SEPA DD będzie wprowadzany jako produkt równoległy, przy jednoczesnym dostosowywaniu do zasad jego funkcjonowania krajowego Polecenia Zapłaty. Takie rozwiązanie pozwoli nam uniknąć ryzyka, iż podmioty nie przygotowane do uruchomienia SEPA DD wystąpią z obecnego porozumienia PZ. Osobiście uważam to rozwiązanie za najlepsze z możliwych, pomimo faktu, iż wiąże się ono z dodatkowymi kosztami utrzymywania dwóch równoległych systemów. W chwili obecnej implementacja SEPA DD jest uzależniona od adaptacji PSD do polskiego prawa. Jest bardzo trudno rozpocząć jakiekolwiek prace określające formułę funkcjonowania nowego produktu bez znajomości dokładnych norm prawnych w jakich będzie on finalnie funkcjonował. Co więcej, mamy tu do czynienia z problemem adaptacji polskiego prawa jak i ciągłych niejasności w samym PSD (nadal nie jest jasna sytuacja związana z akceptowanym modelem aktywacji usługi). Dobrą informacją jest to, że od strony technicznej mamy wszystkie potrzebne dane. Mam tu na myśli zasady funkcjonowania produktu jak i formaty wymiany danych. Podczas roboczego spotkania z Krajową Izbą Rozliczeniową udało się nam ustalić, iż KIR będzie gotowy do uruchomienia komunikacji dotyczącej SEPA DD w połowie 2008 roku - funkcjonalność ta będzie implementowana w systemie EUROELIXIR. W chwili obecnej wszystkie siły po stronie KIR zostały skierowane do pracy przy udostępnieniu SEPA CT. Biorąc pod uwagę powyższe powinniśmy się w chwili obecnej zastanowić nad krokami jakie możemy podjąć w najbliższym czasie. Jak zaznaczyłem wcześniej sytuacja jest skomplikowana z uwagi na brak konkretnych regulacji prawnych (należy także wziąć pod uwagę ryzyko "niepełnej" implementacji PSD do polskiego prawa jak ma to miejsce w przypadku regulacji podatkowych - zaimplementowano tylko cześć rozwiązań zalecanych w dyrektywie unijnej). Dodatkowo już na początku zetkniemy się z niewiadomą co do aktywacji produktu. Powinniśmy zastanowić się nad możliwym do realizacji harmonogramem działań, zbliżających nas do uregulowania miejsca SEPA DD w naszych realiach. 13

14 Działaniem jakie możemy rozpocząć już od teraz jest oddziaływanie na produkt krajowy celem dostosowania go w kierunku rozwiązań SEPA. Pierwszym działaniem będzie działanie na rzecz elektronizacji zgód. Przewodniczący zaproponował jednocześnie prowadzenie prac i konsultacji drogą elektroniczną. W odpowiedzi nadeszły stanowiska 3 Banków oraz NBP. Wobec tak ograniczonego odzewu, Przewodniczący przygotował dokument, zawierający opis obecnej sytuacji oraz propozycje dalszych działań dot. krajowego polecenia zapłaty ( dokument stanowi załącznik nr 8) Odpowiedzi udzieliły 2 Banki, które zaaprobowały kierunki wskazane w dokumencie. Na IV spotkaniu SEPA Forum Polska zaprezentowany zostanie projekt rekomendacji Grupy ds. Polecenia Zapłaty ( projekt stanowi załącznik nr 9) 3. Grupa Robocza ds. Kart SEPA Po opracowaniu i zatwierdzeniu Rekomendacji dot. wdrażania SEPA w obszarze kart płatniczych, Prezydium nie inicjowało spotkań. 4. Grupa Robocza ds. Infrastruktury SEPA Grupa ds. Infrastruktury włączyła się w zorganizowaną przez Sekretarza Grupy, Panią Elżbietę Oleszczuk ( ZBP) dyskusję i cykl spotkań nt. budowy dodatkowych usług opcjonalnych ( AOS), w których udział brali również przedstawiciele Ministerstwa Finansów, NBP oraz ZUS. Sekretariat SEPA Polska monitoruje proces tworzenia AOS w innych krajach SEPA. Rozważane są cały czas możliwości budowy 3 grup AOS: dla polskich znaków diakrytycznych, jak również dla transferów na rzecz Urzędów Skarbowych oraz ZUS. Jednak z uwagi na to, że kwestie te nie są traktowane przez banki w sposób priorytetowy, a w innych krajach prace w tym zakresie zostały przesunięte na dalszy plan, prace koncentrują się obecnie na analizie potrzeby opracowania takich usług. 14

15 5. Grupa Robocza ds. SECA Sekretariat SEPA Polska wystąpił do Departamentu Emisyjno- Skarbcowego NBP z inicjatywą zorganizowania spotkania, którego przedmiotem byłaby dyskusja nt: - wstępnych ustaleń Dyrektora Departamentu Emisyjno- Skarbcowego z innymi Bankami Centralnymi dot. wprowadzania wymogów SEPA w krajach non euro; - wizji NBP organizacji współpracy z bankami komercyjnymi, m. In. w świetle wymogów SEPA; - dalszego postępowania i planów wdrożenia Zarządzenia nr 8 Prezesa NBP. Dyrektor Departamentu Emisyjno Skarbcowego NBP zaproponował, aby spotkanie dotyczyło pełnej wizji przyszłej organizacji obrotu gotówkowego. Odbyły sie dwa spotkania robocze w siedzibie NBP, na których przedstawiciele NBP wspólnie z przewodniczącym Grupy Roboczej ds Gotówki oraz przewodniczącym Zespołu ds. Obrotu Gotówkowego przy ZBP określali obszary i aspekty, w których należy przeanalizować możliwości wprowadzenia zmian w organizacji obrotu gotówkowego. Przedyskutowano także możliwe kierunki dalszego rozwoju tego obszaru oraz rolę poszczególnych podmiotów funkcjonujących w obszarze obrotu gotówkowego. Została uzgodniona konieczność pilnego zorganizowania spotkania Prezydium Grupy Roboczej ds. Gotówki z Przedstawicielami NBP, na którym zostaną przedyskutowane wstępne koncepcje zmian w uregulowaniu zasad obrotu gotówkowego. III. Podsumowanie Na IV spotkaniu SEPA Forum Polska przedstawione zostały do dyskusji i akceptacji Członków Forum następujące dokumenty: 1. Przykładowy formularz dokumentu Zgody na obciążanie rachunku Poleceniem Zapłaty SEPA 2. Projekt procedury przystępowania banków do Systemu Polecenia Przelewu SEPA. 3. NASO 4. Harmonogram przystępowania banków do Systemu Polecenia Przelewu SEPA. 5. Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA 6. Harmonogram prac SEPA Polska 15

16 7. Projekt rekomendacji dot. polecenia zapłaty- propozycje dalszych działań Grupy Roboczej ds. Polecenia Zapłaty SEPA 8. Projekt rekomendacji dot. polecenia przelewu. IV. Załączniki: 1. Przykładowy formularz dokumentu Zgody na obciążanie rachunku Poleceniem Zapłaty SEPA 2. Program konferencji Praktyczne aspekty implementacji i migracji SEPA w Polsce. 3. Projekt procedury przystępowania banków do Systemu Polecenia Przelewu SEPA. 4. NASO 5. Harmonogram przystępowania banków do Systemu Polecenia Przelewu SEPA. 6. Krajowy Plan Implementacji i Migracji SEPA 7. Harmonogram prac SEPA Polska 8. Propozycje dalszych działań dot. krajowego polecenia zapłaty 9. Projekt rekomendacji dot. polecenia przelewu. 10. Sprawozdanie ze spotkania Legal Support Group przy EPC 16

Bank centralny w SEPA

Bank centralny w SEPA Konferencja 2008 - ROK SEPA Warszawa, 31.03.2008 r. Bank centralny w SEPA Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda SEPA z pozycji Eurosystemu SEPA z pozycji

Bardziej szczegółowo

SEPA POLSKA Podsumowanie działalności w roku 2007. Szczegóły Wersja Autor Data Wersja wstępna 0.1 Dominika Duziak 14.12.2007 Wersja po konsultacjach

SEPA POLSKA Podsumowanie działalności w roku 2007. Szczegóły Wersja Autor Data Wersja wstępna 0.1 Dominika Duziak 14.12.2007 Wersja po konsultacjach v0.3 (07.01.2008) SEPA POLSKA Podsumowanie działalności w roku 2007 Historia dokumentu Szczegóły Wersja Autor Data Wersja wstępna 0.1 Dominika Duziak 14.12.2007 Wersja po konsultacjach 0.2 Dominika Duziak,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 Zadania zespołu w 2014 r. 1. Wdrożenie zmian w obsłudze płatności obsługiwanych w systemie SORBNET2 ustalonych i zgłoszonych przez KGU i zaakceptowanych przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PLAN IMPLEMENTACJI I MIGRACJI SEPA. Część I: PODMIOTY ZAANGAŻOWANE- ZADANIA I OBOWIĄZKI

KRAJOWY PLAN IMPLEMENTACJI I MIGRACJI SEPA. Część I: PODMIOTY ZAANGAŻOWANE- ZADANIA I OBOWIĄZKI SEPA Polska Związek Banków Polskich KRAJOWY PLAN IMPLEMENTACJI I MIGRACJI SEPA Część I: PODMIOTY ZAANGAŻOWANE- ZADANIA I OBOWIĄZKI Część II: HARMONOGRAMY IMPLEMENTACJI INSTRUMENTÓW I DOKUMENTÓW RAMOWYCH

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PLAN IMPLEMENTACJI I MIGRACJI SEPA

KRAJOWY PLAN IMPLEMENTACJI I MIGRACJI SEPA SEPA Polska Związek Banków Polskich KRAJOWY PLAN IMPLEMENTACJI I MIGRACJI SEPA Część I: PODMIOTY ZAANGAŻOWANE- ZADANIA I OBOWIĄZKI Część II: HARMONOGRAMY IMPLEMENTACJI INSTRUMENTÓW I DOKUMENTÓW RAMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2014

Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2014 Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2014 Sporządziła: SEPA Polska Ewelina Stępnik Sekretarz SEPA Polska Spis treści Wprowadzenie... 3 I. SEPA na poziomie europejskim istotne wydarzenia w 2014

Bardziej szczegółowo

Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA!

Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA! Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA! Coraz wyższe koszty płatności dokonywanych na poziomie międzynarodowym powodowały częste narzekania konsumentów i przedsiębiorców, którzy takie płatności wykonują

Bardziej szczegółowo

Europejski rynek płatności detalicznych

Europejski rynek płatności detalicznych Europejski rynek płatności detalicznych Janina Harasim, Bożena Frączek, Grażyna Szustak, Monika Klimontowicz Streszczenie/ Abstract Książka prezentuje współczesny rynek płatności, które postrzegane są

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2012

Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2012 Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2012 Sporządziła: Zatwierdził: SEPA Polska Ewelina Stępnik Sekretarz SEPA Polska Paweł Widawski Koordynator Krajowy Programu SEPA Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Express ELIXIR i OGNIVO

Express ELIXIR i OGNIVO Express ELIXIR i OGNIVO potencjał nowych rozwiązań w bankowości spółdzielczej Michał Szymański Wiceprezes Zarządu Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 17 18 września 2012 r. Rozliczeniowe Produkty

Bardziej szczegółowo

Notatka ze Spotkania Zespołu ds. polecenia przelewu SEPA

Notatka ze Spotkania Zespołu ds. polecenia przelewu SEPA 26 czerwca 2015 r. Warszawa, Klub Bankowca Notatka ze Spotkania Zespołu ds. polecenia przelewu SEPA Uczestnicy spotkania: Banki Członkowie SEPA Polska 1 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Paweł Głogowski 2 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

3.1 Organizowanie rozliczeń pieniężnych jest jednym z obowiązków nałożonych na NBP 4. Prezes NBP

3.1 Organizowanie rozliczeń pieniężnych jest jednym z obowiązków nałożonych na NBP 4. Prezes NBP wzajemnych zobowiązań i należności lub (iv) instytucji kredytowej lub banku zagranicznego. W odniesieniu do rozliczeń przeprowadzanych przez inny bank lub w drodze bezpośredniej wymiany zlecań płatniczych

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r.

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r. I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 2 czerwca 2015 r. Plan prezentacji Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Bardziej szczegółowo

System Ognivo. Elektronizacja zajęć i Centralna informacja o rachunkach uśpionych. Maja Markiewicz dyrektor Linii biznesowej usługi Ognivo

System Ognivo. Elektronizacja zajęć i Centralna informacja o rachunkach uśpionych. Maja Markiewicz dyrektor Linii biznesowej usługi Ognivo System Ognivo Elektronizacja zajęć i Centralna informacja o rachunkach uśpionych Maja Markiewicz dyrektor Linii biznesowej usługi Ognivo Warszawa, 2 grudnia 2015 KIR KIR jest kluczową instytucją infrastrukturalną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO Warszawa, dnia stycznia 2013 r. ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

MINISTERSTWO Warszawa, dnia stycznia 2013 r. ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI wnioskodawca Michał MINISTERSTWO Warszawa, dnia stycznia 2013 r. ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI DSI-SOP-002 1-1 - 1/2012 PROTOKÓŁ Dotyczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 2020 Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 2020 2

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

SEPA Polska Związek Banków Polskich

SEPA Polska Związek Banków Polskich SEPA Polska Związek Banków Polskich Wersja 3.0 KRAJOWY PLAN IMPLEMENTACJI I MIGRACJI SEPA Zawartość 1. WPROWADZENIE... 3 2. HISTORIA DOKUMENTU... 4 3. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE WE WDRAŻANIE SEPA NA SZCZEBLU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności

Regulamin Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności Regulamin Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności 1. Zakres przedmiotowy Regulaminu Niniejszy regulamin określa tryb i zasady działania Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności,

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2000 roku

Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2000 roku Rada ds. Systemu Płatniczego Warszawa, 2001-03-28 Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2000 roku 1. Wprowadzenie Rok 2000 był drugim pełnym rokiem działalności Rady ds. Systemu Płatniczego,

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH (INNYCH NIŻ OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA) Wymiana informacji dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu odsetek od

Bardziej szczegółowo

Komunikat prasowy dotyczący rekomendacji Rady ds. Systemu Płatniczego w zakresie bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z dnia 30 września 2013 r.

Komunikat prasowy dotyczący rekomendacji Rady ds. Systemu Płatniczego w zakresie bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z dnia 30 września 2013 r. Warszawa, 30.09.2013 r. Komunikat prasowy dotyczący rekomendacji Rady ds. Systemu Płatniczego w zakresie bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z dnia 30 września 2013 r. Rada ds. Systemu Płatniczego, organ

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora?

Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora? Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora? Paweł Bułgaryn Ministerstwo Finansów IV Forum Usług Płatniczych Warszawa, 29 października 2015 Skąd pomysł

Bardziej szczegółowo

I. Geneza prac nad Rekomendacją w ramach ZBP

I. Geneza prac nad Rekomendacją w ramach ZBP Rekomendacja ZBP dotycząca dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów indywidualnych na polskim rynku bankowym stan wdrożenia w 2010 roku I. Geneza prac

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie rachunków bankowych PRZEWODNIK DLA KLIENTA. (wersja uzupełniona, stan na 01.01.2011 r.) www.zbp.pl

Przenoszenie rachunków bankowych PRZEWODNIK DLA KLIENTA. (wersja uzupełniona, stan na 01.01.2011 r.) www.zbp.pl Przenoszenie rachunków bankowych PRZEWODNIK DLA KLIENTA (wersja uzupełniona, stan na 01.01.2011 r.) 1 Wstęp W opublikowanym w 2007 roku dokumencie "Single Market Review" Komisja Europejska wskazała m.in.

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego

Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego Przyjęto Uchwałą nr 31/2012 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 31 maja 2012 Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SEPA z perspektywy banku centralnego

SEPA z perspektywy banku centralnego Adam Tochmański Dyrektor DSP, NBP SEPA z perspektywy banku centralnego Szanowni Państwo, Na początku mojej wypowiedzi chciałbym z tego miejsca serdecznie pogratulować organizatorom kolejnego corocznego

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac nad nowymi regulacjami rynku płatności w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usług typu TPP i TPA

Aktualny stan prac nad nowymi regulacjami rynku płatności w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usług typu TPP i TPA Aktualny stan prac nad nowymi regulacjami rynku płatności w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem usług typu TPP i TPA Agnieszka Wachnicka Ministerstwo Finansów Warszawa, 17 czerwca 2014 r. Forum

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Komitetu Audytu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU

Bardziej szczegółowo

Obrót gotówkowy w sektorze bankowości spółdzielczej

Obrót gotówkowy w sektorze bankowości spółdzielczej wrzesień 2017 Obrót gotówkowy w sektorze bankowości spółdzielczej Miejsce bankowości spółdzielczej w sektorze bankowym 3 Zrzeszenia Banków Spółdzielczych W Polsce działają dwa banki, które zrzeszają Banki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 marca 2014 r. Pan. Janusz Cichoń. Sekretarz Stanu. Ministerstwo Finansów

Warszawa, 24 marca 2014 r. Pan. Janusz Cichoń. Sekretarz Stanu. Ministerstwo Finansów Warszawa, 24 marca 2014 r. Pan Janusz Cichoń Sekretarz Stanu Ministerstwo Finansów w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Finansów z dnia 19 lutego br., sygn.: DD3/0301/4/MCA/13/RD, dotyczącego konsultacji

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r.

Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2014 r. Sierpień 2014 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w II

Bardziej szczegółowo

Raportowanie. Złożenie raportów cząstkowych przygotowanych przez Partnerów do Partnera Wiodącego (PW).

Raportowanie. Złożenie raportów cząstkowych przygotowanych przez Partnerów do Partnera Wiodącego (PW). Przepływy finansowe Raportowanie Złożenie raportów cząstkowych przygotowanych przez Partnerów do Partnera Wiodącego (PW). Przedłożenie przez PW skonsolidowanego raportu Partnerów projektu i raportu / ów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1317. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu

Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu Toruń, wrzesień 2015 r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Informacje podstawowe o usługodawcy... 2 3. Definicje pojęć...

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku W skład Rady Banków Depozytariuszy wchodziło na koniec 2012 roku 12 banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki (e-płatności, e-podpis, e-faktura) dr Mariusz Kopniak Szczecin, 24.10.2013 Plan prezentacji Elektroniczne rozliczenia międzybankowe

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W IV KWARTALE 2012 R. Warszawa, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r.

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r. Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 19 stycznia 2015 r. Podstawy desygnacji Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO Warszawa, dnia 20?i r. ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PROTOKÓŁ. 1. Otwarcie posiedzenia.

MINISTERSTWO Warszawa, dnia 20?i r. ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PROTOKÓŁ. 1. Otwarcie posiedzenia. wnioskodawca wnioskodawca Michał MINISTERSTWO Warszawa, dnia 20?i r. ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI DSI-SOP-002 1-1-6/2012 PROTOKÓŁ Dotyczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji dn.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2015. z dnia 15 maja 2015 r.

Uchwała nr 1/2015. z dnia 15 maja 2015 r. Uchwała nr 1/2015 Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Seminarium szkoleniowe Warszawa 14 grudnia 2007 r.

Seminarium szkoleniowe Warszawa 14 grudnia 2007 r. KRAJOWE CENTRUM INFORMACYJNE DS. REACH Seminarium szkoleniowe Warszawa 14 grudnia 2007 r. Rafał Brykowski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Rozporządzenie REACH - podstawa prawna funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen L 112/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.4.2012 II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R.

INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W III KWARTALE 2012 R. Warszawa, grudzień 2012 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5 Zakres obowiązków Koordynatora merytorycznego: 1) Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania nr 1 (zgodnie z etapami 1-17 harmonogramu będącego elementem

Bardziej szczegółowo

Udział społeczeństwa w procedurach OŚ

Udział społeczeństwa w procedurach OŚ Udział społeczeństwa w procedurach OŚ Teresa Weber 24.05.2013, Wrocław Konferencja ELNI EIA 2013 Wrocław Dyrektywa OŚ - wyzwania i perspektywy w świetle dotychczasowych doświadczeń oraz opublikowanej ostatnio

Bardziej szczegółowo

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine Usługa Polecenie zapłaty w ING BankOnLine (obsługa polecenia zapłaty przez Dłużnika / Płatnika) Polecenie zapłaty to wygodna, całkowicie bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności.

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020 [wersja nr 1.2]

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020 [wersja nr 1.2] RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020 [wersja nr 1.2] WARSZAWA 2014 SPIS TREŚCI Strona ROZDZIAŁ I Uwarunkowania procesu konsultacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Pabianice, dnia 11.10.2013 roku Uczestnicy postępowania przetargowego ZP.271.13.2013 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej

Bardziej szczegółowo

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA 8 lipca 2010 r. E-GOSPODARKA WYKORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Komitety audytu: kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości finansowej i audytu

Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Komitety audytu: kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości finansowej i audytu Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Komitety audytu: kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości finansowej i audytu Warszawa, 10 stycznia 2013 roku Hilde Blomme Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Materiał na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r. do punktu 4. Grudzień 2014 r.

Materiał na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r. do punktu 4. Grudzień 2014 r. Materiał na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r. do punktu 4 Grudzień 2014 r. Informacja na temat stanu dostosowania Polski do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury dla TAURON (dedykowanego Dostawcy usług masowych)

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury dla TAURON (dedykowanego Dostawcy usług masowych) Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury dla TAURON (dedykowanego Dostawcy usług masowych) Usługa Moje faktury dla TAURON na czym polega? Usługa Moje faktury dla TAURON to nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r.

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r. Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego Warszawa, styczeń 2013 r. Przesłanki do utworzenia Forum Inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi

Bardziej szczegółowo

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA.

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA. Komitet COPA: Rolnicza Unia Europejska Traktat Rzymski ustanawiający Europejska Wspólnotę Gospodarcza, podpisany 25 marca 1957 zawierał juz najważniejsze ramy dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Stosunki

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za rok 2010

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za rok 2010 Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za rok 2010 I. Obecna Komisja Rewizyjna została wybrana przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 21 listopada 2009 r. W

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej W dniu 22 października 2010 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGNIVO Prezentacja modułu elektronizacji zgód poleceń zapłaty wersja 2.0 dostęp Wierzycieli do bezpośredniej rejestracji zgód polecenia zapłaty

OGNIVO Prezentacja modułu elektronizacji zgód poleceń zapłaty wersja 2.0 dostęp Wierzycieli do bezpośredniej rejestracji zgód polecenia zapłaty OGNIVO Prezentacja modułu elektronizacji zgód poleceń zapłaty wersja 2.0 dostęp Wierzycieli do bezpośredniej rejestracji zgód polecenia zapłaty Maja Pawlukiewicz Departament Rozliczeń Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1. ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r.

Grudzień 2013 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2013 r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r. Grudzień r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale r.

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

1. Projekt regulacji należy uzupełnić o:

1. Projekt regulacji należy uzupełnić o: STANOWISKO ZBP WS. PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA W POROZUMIENIU Z MINISTREM FINANSÓW WS. GWARANCJI FINANSOWEJ I JEJ EKWIWALENTU DLA OBIEKTU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH Regulator

Bardziej szczegółowo

Program. Infrastruktura i Środowisko PODSUMOWANIE. Kraków, 4 października 2013 r.

Program. Infrastruktura i Środowisko PODSUMOWANIE. Kraków, 4 października 2013 r. Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Konferencja konsultacyjna projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PODSUMOWANIE Kraków, 4 października 2013 r. KONSULTACJE SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny Polskich Inwestycji Rozwojowych. Grudzień 2014

Proces inwestycyjny Polskich Inwestycji Rozwojowych. Grudzień 2014 Proces inwestycyjny Polskich Inwestycji Rozwojowych Grudzień 2014 Proces inwestycyjny: zasady i kluczowe etapy Kluczowe zasady procesu inwestycyjnego Cel i podejście rynkowe Kluczowe zasady procesu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Grzegorz Leńkowski Dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 Rozpoznanie potrzeb rynku Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Finansów Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej reprezentowanego przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ/ nr 3 do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część A zamówienia

Załącznik nr 1A do SIWZ/ nr 3 do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część A zamówienia BDG.V.2511.17.2016.MP Załącznik nr 1A do SIWZ/ nr 3 do umowy Nazwa przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część A zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS)

Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS) Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS) 1 Postanowienia ogólne 1. Powołana 28 maja 2007 roku, na mocy decyzji nr 259/7.PR UE/2007/7 Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas Czy bank umożliwia anulowanie już zleconego przelewu?

Bank BGŻ BNP Paribas Czy bank umożliwia anulowanie już zleconego przelewu? Bank BGŻ BNP Paribas 1. Czy bank umożliwia anulowanie już zleconego przelewu? 2. Ile czasu od momentu zlecenia dyspozycji przelewu klient może wystąpić z takim wnioskiem? 3. Jak to się odbywa? Poprzez

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r.

Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2015 r. Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale r. Departament Systemu Płatniczego NBP Warszawa, czerwiec r. Spis treści Wprowadzenie 2 1. System SORBNET2 4 2. System

Bardziej szczegółowo

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego

Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Konferencja naukowa pt. Bankowość elektroniczna szanse i zagrożenia Koszelówka, 8 czerwca 2006 r. Działalność Narodowego Banku Polskiego w zakresie systemu płatniczego Adam Tochmański Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r.

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r. Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej Anna Kobierzycka, Naczelnik Wydziału Polityki Kosmicznej Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki 19 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania

Bardziej szczegółowo

KOMITET EUROPEJSKICH REGULATORÓW RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Data: 12 stycznia 2006 r. Nr ref.: CESR/05-758 OŚWIADCZENIE

KOMITET EUROPEJSKICH REGULATORÓW RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Data: 12 stycznia 2006 r. Nr ref.: CESR/05-758 OŚWIADCZENIE KOMITET EUROPEJSKICH REGULATORÓW RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Data: 12 stycznia 2006 r. Nr ref.: CESR/05-758 OŚWIADCZENIE CESR przypomina emitentom i inwestorom o znaczeniu jasnego i przejrzystego ujawniania

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO SYGN. 2011.12.12_RWF/NOT/JK REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO dotyczy: ZAPEWNIENIE SPÓJNEJ PRAKTYKI BANKOWO- -NOTARIALNEJ W ZAKRESIE KREDYTOWANIA HIPOTECZNEGO Akt, którego

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi

REKOMENDACJA. Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi REKOMENDACJA Dobrych Praktyk na Polskim Rynku Bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi Klub Bankowca Warszawa 28 kwiecień 2009 Czym jest Bancassurance? Działalność

Bardziej szczegółowo

Stan transpozycji do prawa polskiego dyrektywy EMD II

Stan transpozycji do prawa polskiego dyrektywy EMD II Stan transpozycji do prawa polskiego dyrektywy EMD II Patrycja Słoma Naczelnik Wydziału Systemów i Usług Płatniczych Departament Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów Koncepcja transpozycji dyrektywy

Bardziej szczegółowo

System Express ELIXIR

System Express ELIXIR System Express ELIXIR wybrane aspekty bezpieczeństwa Tomasz Jończyk Dyrektor Linii biznesowej rozliczenia Leszno, 15 marca 2013 roku 1 System Express ELIXIR System Express ELIXIR stanowi infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Oferta dla Ciebie - Dane - Kredyt - Warunki - Umowa - Umowa smskod

Bardziej szczegółowo