ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2)"

Transkrypt

1 Projekt z dnia 9 kwietnia 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. 3)), zarządza si ę, co następuje: 1. Rozporz ądzenie okre śla: 1) wymagania dotycz ące prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego, mechanicznego i biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodz ących ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych powsta łych w wyniku tych procesów; 2) wymagania dotycz ące odpadów powstaj ących w wyniku procesów, o których mowa w pkt Proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, na który sk łada si ę proces mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów po łączonych w jeden zintegrowany proces technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w celu ich przygotowania 1) Minister Środowiska kieruje dzialem administracji rz ądowej środowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 wrze śnia 2014 r. w sprawie szczegó łowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267). 2) Niniejsze rozporz ądzenie zosta ło notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 7 października 2014 r. pod numerem 2014/0489/PL, zgodnie z 4 rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdra ża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiaj ącej procedur ę informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotycz ących us ług spo łeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z , str. 37, z pó źn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z pó źn. zm.). 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.

2 do procesów odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przekszta łcania lub składowania, prowadzony jest w instalacji, o której mowa w a rt. 3 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z pó źn. zm.4)). 2. Proces mechaniczno-biologicznego, mechanicznego i biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodz ących ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych nie mo że być prowadzony na kwaterze sk ładowiska odpadów. 3. Odpady kierowane do procesów mechaniczno-biologicznego, mechanicznego i biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodz ących ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych roz ładowuje si ę w obiekcie lub w obiektach instalacji, o której mowa w art. 3 pkt 6 lit, b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, uniemożliwiaj ącym oddzialywanie czynników atmosferycznych na te odpady, wyposa żonych w szczelne pod łoże zapobiegaj ące przedostawaniu si ę odcieków do środowiska i w urz ądzenia wentylacyjne i ograniczaj ące do minimum przedostawanie si ę zanieczyszcze ń do atmosfery Proces mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych polegaj ący na wydzieleniu z nich okre ślonych frakcji daj ących si ę wykorzystać materiałowo lub energetycznie oraz frakcji wymagaj ącej dalszego biologicznego przetwarzania, w zależno ści od składu zmieszanych odpadów komunalnych, przebiega w obiekcie lub w obiektach instalacji, o której mowa w a rt. 3 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, uniemo żliwiaj ącym oddzialywanie czynników atmosferycznych na te odpady, wyposażonych w szczelne pod łoże zapobiegaj ące przedostawaniu si ę odcieków do środowiska, w urządzenia wentylacyjne i ograniczaj ące do minimum przedostawanie si ę zanieczyszczeń do atmosfery, i prowadzi do powstawania odpadów, które klasyfikuje si ę zgodnie z rozporz ądzeniem wydanym na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z pó źn. zm.), zwanej dalej "ustaw ą o odpadach", w zale żności od ich właściwo ści, jako odpady o kodzie: 1) Papier i tektura; 2) Metale żelazne; 3) Metale nie żelazne; 4) Tworzywa sztuczne i guma; 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457 i 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122 i 151.

3 3 5) Szkło; 6) * - Drewno zawieraj ące substancje niebezpieczne5); 7) Drewno inne ni ż wymienione w ; 8) Tekstylia; 9) Odpady palne (paliwo alte rnatywne); 10) * - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawieraj ące substancje niebezpieczne5); 11) ex Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne ni ż wymienione w o frakcji o wielko ści od 0 do 80 mm, zwane dalej "frakcj ą podsitową"; 12) ex Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne ni ż wymienione w o frakcji o wielko ści powyżej 80 mm, zwane dalej "frakcj ą nadsitową". 2. Dopuszcza si ę wydzielenie frakcji podsitowej odpadów oznaczonych kodem ex o wielko ści wi ększej niż od 0 do 80 mm. W takiej sytuacji frakcja nadsitowa odpadów o kodzie ex przyjmuje wielko ść odpowiednio powyżej wielko ści frakcji podsitowej. 3. Dopuszcza si ę prowadzenie procesu mechanicznego przetwarzania odpadów, w którym nie wydziela si ę frakcji podsitowej i nadsitowej, wówczas odpady pozosta łe po wydzieleniu ze zmieszanych odpadów komunalnych odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1-10 kwalifikuje się jako odpady o kodzie Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne ni ż wymienione w ; odpady te traktowane s ą jako frakcja podsitowa. 4. Dopuszcza si ę wydzielenie frakcji odpadów o wielko ści do 20 mm z odpadów powstałych w wyniku prowadzenia procesu, o którym mowa w ust. 1 oraz skierowanie ich do składowania na sk ładowisku odpadów, o ile spe łni ona kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na sk ładowisku odpadów, o których mowa w rozporz ądzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do sk ładowania na sk ładowisku odpadów danego typu (Dz. U. poz. 38). 5) Odpady oznakowane w katalogu odpadów indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" przy kodzie rodzaju odpadów s ą odpadami niebezpiecznymi, chyba że maj ą zastosowanie przepisy a rt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4 Dopuszcza si ę powstawanie ze zmieszanych odpadów komunalnych poddanych mechanicznemu przetworzeniu, odpadów o kodach z podgrupy: 1) Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi); 2) Odpady urz ądzeń elektrycznych i elektronicznych; 3) Baterie i akumulatory; 4) Odpady materia łów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, ceg ły, płyty, ceramika). 6. W procesie mechanicznego przetwarzania odpadów mog ą być przetwarzane przez ich doczyszczanie oraz rozsortowywanie tak że odpady zmieszane takie jak z podgrupy Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wy łączeniem 15 01) oraz z podgrupy Odpady opakowaniowe (w łącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi). 7. Proces mechanicznego przetwarzania odpadów, o którym mowa w ust. 1 i w ust. 6, prowadzi się odrębnie. 8. Odpady powstale w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów s ą kierowane zgodnie z hierarchi ą sposobów postępowania z odpadami do procesów odzysku albo do procesów unieszkodliwiania. 9. Odpady powstale w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów, o którym mowa w ust. 1, klasyfikowane jako odpady o kodzie , s ą stosowane w procesie: 1) odzysku R1 Wykorzystanie g łównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, o którym mowa w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach albo 2) unieszkodliwiania D10 - Przekszta łcanie termiczne na l ądzie, o którym mowa w załączniku nr 2 do ustawy o odpadach. 10. Mechaniczne przetwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 1, stanowi proces unieszkodliwiania D13 - Sporz ądzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1 D12, o którym mowa w załączniku nr 2 do ustawy o odpadach. 11. Mechaniczne przetwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 6, stanowi proces odzysku R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 R11, o którym mowa w za łączniku nr 1 do ustawy o odpadach.

5 Frakcja podsitowa wymaga zastosowania procesu biologicznego przetwarzania, który stanowi proces prowadzony w warunkach tlenowych lub beztlenowych, z udzialem mikroorganizmów, w wyniku którego nast ępuje zmiana jej właściwo ści fizycznych, chemicznych lub biologicznych. 2. W procesie biologicznego przetwarzania odpadów, o którym mowa w ust. 1, przetwarza si ę wyłącznie odpady frakcji podsitowej powsta łe w procesie mechanicznym prowadzonym w instalacji, o której mowa w 2 ust. 1. Odpady frakcji podsitowej nie mog ą być mieszane z innymi rodzajami odpadów, w tym z odpadami zbieranymi w sposób selektywny lub z odpadami powsta łymi w innej instalacji. 3. Dopuszcza si ę prowadzenie procesu biologicznego przetwarzania odpadów w instalacji, o której mowa w 2 ust. 1, do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, a tak że innych odpadów ulegaj ących biodegradacji oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwo ściach nawozowych lub środków wspomagaj ących uprawę ro ślin, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji. 4. W przypadku prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych dopuszcza si ę przetwarzanie frakcji podsitowej z innymi rodzajami odpadów poprawiaj ącymi efektywno ść prowadzenia procesu. 5. Procesy biologicznego przetwarzania odpadów, o których mowa w ust. 1 i 3, prowadzi si ę odrębnie. 6. Proces biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych prowadzi si ę zgodnie z nast ępuj ącymi wymaganiami: 1) jednostopniowo - stabilizacja przez co najmniej 6 tygodni w zamkni ętym urządzeniu technicznym (reaktorze) wykonanym z materialu wytrzymalego na uszkodzenia mechaniczne i zapewniaj ącym szczelno ść prowadzonego procesu lub w zamkni ętej hali, z systemem odbierania odcieków, z aktywnym napowietrzaniem oraz regularnym przerzucaniem odpadów co najmniej raz w tygodniu oraz z ujmowaniem i oczyszczaniem gazów powstałych w wyniku prowadzenia procesu (powietrze procesowe), do czasu spe łnienia wymagań, o których mowa w 6 ust. 1, albo 2) dwustopniowo: a) pierwszy stopie ń - stabilizacja przez co najmniej 2 tygodnie w zamkni ętym urządzeniu technicznym (reaktorze) wykonanym z materialu wytrzymalego na uszkodzenia mechaniczne i zapewniaj ącym szczelno ść prowadzonego procesu lub w zamkni ętej hali, z systemem odbierania odcieków, z aktywnym

6 - 6 - napowietrzaniem oraz z ujmowaniem i oczyszczaniem gazów powstalych w wyniku prowadzenia procesu (powietrze procesowe), do czasu osi ągnięcia warto ści AT4 (czyli aktywno ść oddychania stanowi ąca parametr wyra żaj ący zapotrzebowanie na tlen próbki odpadów przez 4 doby) poni żej 20 mg 02/g suchej masy, b) drugi stopień - stabilizacj a od 6 do 10 tygodni w pryzmach, które s ą usytuowane na utwardzonym pod łożu izolowanym od podłoża terenu, wyposażonym w system odbierania odcieków, i napowietrzanych przez mechaniczne przerzucanie odpadów co najmniej raz w tygodniu, 3) czas przetwarzania, o którym mowa w pkt 2 lit. b, mo że zostać skrócony lub wydłużony, pod warunkiem, że łączny czas przetwarzania, w ramach pierwszego i drugiego stopnia stabilizacji, o których mowa w pkt 2, wyniesie co najmniej 6 tygodni, a powsta ły odpad spełni wymagania, o których mowa w 6 ust Proces biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych prowadzi się dwustopniowo zgodnie z nast ępuj ącymi wymaganiami: 1) pierwszy stopie ń - fermentacja metanowa w zakresie mezofilowym przez co najmniej 20 dni lub fermentacja metanowa w zakresie termofilowym przez co najmniej 12 dni; 2) drugi stopień - stabilizacja tlenowa w zamkni ętym urządzeniu technicznym (reaktorze) wykonanym z materia łu wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne i zapewniaj ącym szczelno ść prowadzonego procesu lub w zamkni ętej hali, z systemem odbierania odcieków, z aktywnym napowietrzaniem oraz z ujmowaniem i oczyszczaniem gazów powstalych w wyniku prowadzenia procesu (powietrze procesowe), przez co najmniej 2 tygodnie; dopuszcza si ę w ramach drugiego stopnia stabilizacji tlenowej stabilizacj ę w pryzmach, które s ą usytuowane na otwartym terenie, na utwardzonym pod ło żu izolowanym od pod ło ża terenu, wyposażonym w system odbierania odcieków, i napowietrzanych przez mechaniczne przerzucanie odpadów co najmniej raz w tygodniu, przez co najmniej 3 tygodnie, o ile parametr AT 4 po pierwszym stopniu biologicznego przetwarzania w warunkach beztlenowych osi ągnie warto ść poniżej 20 mg 02/g suchej masy. 8. Odpady powstałe w procesach biologicznego przetwarzania odpadów, o których mowa w ust. 6 i 7, spe łniaj ące wymagania, o których mowa w 6 ust. 1, klasyfikuje si ę jako odpady o kodzie Inne niewymienione odpady, zwane dalej "stabilizatem".

7 Stabilizat jest unieszkodliwiany przez sk ładowanie na sk ładowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i oboj ętne. 10. Frakcja stabilizatu, po przesianiu na sicie o prze świcie oczek o wielko ści do 20 mm, może być stosowana do procesu odzysku wy łącznie na sk ładowisku odpadów; frakcja ta jest klasyfikowana jako odpad o kodzie ex stabilizat po procesie przesiewania. 11. Frakcja stabilizatu o wielko ści powyżej 20 mm pozostała na sicie jest klasyfikowana jako odpad o kodzie stabilizat. 12. Biologiczne przetwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 1, stanowi proces unieszkodliwiania D8 - Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji za łącznika nr 2 do ustawy o odpadach, w wyniku której powstaj ą ostateczne zwi ązki lub mieszanki, które s ą unieszkodliwiane za pomoc ą któregokolwiek spo śród procesów wymienionych w pozycjach D1 D12, o którym mowa w za łączniku nr 2 do ustawy o odpadach. 13. Biologiczne przetwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 3, stanowi proces odzysku R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie s ą stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekszta łcania), o którym mowa w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach. 14. Mechaniczne przetwarzanie stabilizatu, o którym mowa w ust. 10, stanowi proces unieszkodliwiania D13 - Sporz ądzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1 D12, o którym mowa w załączniku nr 2 do ustawy o odpadach Dopuszcza si ę proces biologicznego przetwarzania odpadów z wykorzystaniem procesu biologicznego suszenia zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów frakcji podsitowej, polegaj ący na biologicznym suszeniu odpadów przez co najmniej 7 dni w warunkach tlenowych w zamkni ętym urządzeniu technicznym (reaktorze) wykonanym z materia łu wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne i zapewniaj ącym szczelno ść prowadzonego procesu lub w zamkni ętej hali, z systemem odbierania odcieków, z aktywnym napowietrzaniem oraz z ujmowaniem i oczyszczaniem gazów powsta łych w wyniku prowadzenia procesu (powietrze procesowe). 2. Odpady powstałe w procesie biologicznego suszenia odpadów klasyfikuje si ę jako odpady o kodzie ex Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych i poddaje dalszej obróbce mechanicznej w instalacji, o której mowa w 2 ust. 1, w wyniku której powstaj ą odpady klasyfikowane zgodnie z rozporz ądzeniem wydanym na

8 podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o odpadach, w zale żno ści od ich właściwo ści jako odpady o kodzie: 1) Metale żelazne; 2) Metale nie żelazne; 3) Szkło; 4) Odpady palne (paliwo alternatywne); 5) ex Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne ni ż wymienione w powstale w wyniku prowadzenia procesu biologicznego suszenia. 3. Dopuszcza si ę powstawanie z odpadów o kodzie ex poddanych mechanicznemu przetworzeniu, odpadów o kodach z podgrupy: 1) Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych; 2) Baterie i akumulatory; 3) Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika). 4. Odpady powstale w procesie, o którym mowa w ust. 2, klasyfikowane jako odpady o kodzie , spe łniaj ące wymagania, o których mowa w 6 ust. 2, s ą stosowane w procesie: 1) odzysku R1 Wykorzystanie g łównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, o którym mowa w za łączniku nr 1 do ustawy o odpadach albo 2) unieszkodliwiania D10 - Przekszta łcanie termiczne na l ądzie, o którym mowa w załączniku nr 2 do ustawy o odpadach. 5. Odpady powstałe w procesie, o którym mowa w ust. 2, klasyfikowane jako odpady o kodzie ex , stanowi ą frakcj ę podsitową i poddawane s ą procesom biologicznego przetwarzania odpadów, o których mowa w 4 ust. 6 i 7, w instalacji, o której mowa w a rt. 3 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 6. Odpady powstale w procesie biologicznego przetwarzania odpadów, o których mowa w ust. 5, spe łniaj ące wymagania, o których mowa w 6 ust. 1, klasyfikuje si ę jako odpad o kodzie stabilizat. 7. Stabilizat, który spe łnia wymagania, o których mowa w 6 ust. 1, jest unieszkodliwiany przez sk ładowanie na sk ładowiskach odpadów innych ni ż niebezpieczne i oboj ętne.

9 Frakcja stabilizatu, po przesianiu na sicie o prze świcie oczek o wielko ści do 20 mm, może być stosowana do procesu odzysku wy łącznie na sk ładowisku odpadów; frakcja ta jest klasyfikowana jako odpad o kodzie ex stabilizat po procesie przesiewania. 9. Frakcja stabilizatu o wielko ści powyżej 20 mm pozostała na sicie jest klasyfikowana jako odpad o kodzie stabilizat. 10. Biologiczne przetwarzanie odpadów z wykorzystaniem procesu biologicznego suszenia stanowi proces unieszkodliwiania D8 - Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji za łącznika nr 2 do ustawy o odpadach, w wyniku której powstaj ą ostateczne związki lub mieszanki, które s ą unieszkodliwiane za pomoc ą któregokolwiek spo śród procesów wymienionych w pozycjach D1 - D12, o którym mowa w za łączniku nr 2 do ustawy o odpadach. 11. Mechaniczne przetwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 2 i 8, stanowi proces unieszkodliwiania D13 - Sporz ądzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1 - D12, o którym mowa w załączniku nr 2 do ustawy o odpadach Proces biologicznego przetwarzania odpadów, o którym mowa w 4 ust. 6 i 7, powinien być prowadzony w taki sposób, aby uzyskany stabilizat osi ągnął warto ść AT4 poniżej 10 mg 02/g suchej masy oraz spelnial jedno z nast ępuj ących wymagań : 1) straty pra żenia stabilizatu b ędą mniejsze niż 35%, a zawarto ść węgla organicznego mniej sza ni ż 20% suchej masy albo 2) ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach, mierzony strat ą prażenia lub zawarto ścią węgla organicznego w tej samej pa rtii odpadów, jest wi ększy niż 40%. 2. Proces biologicznego suszenia odpadów, o którym mowa w 5 ust. 1, powinien by ć prowadzony w taki sposób, aby uzyskany odpad o kodzie spelnial wymagania umożliwiaj ące jego termiczne przekszta łcenie. 3. W przypadku gdy stabilizat nie spe łni warunków, o których mowa w ust. 1, poddaje się go ponownemu przetwarzaniu w procesie biologicznego przetwarzania odpadów. 7. Odpad powstały w wyniku procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, niespe łniaj ący wymagań, o których mowa w 6 ust. 1, nie jest stabilizatem i nadal jest klasyfikowany jako odpad o kodzie ex Okre ślone w 6 ust. 1 oraz w 4 ust. 6 pkt 2 lit. a i ust. 7 pkt 2 wymagania uważa się za spe łnione, je żeli zostaną potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi

10 przez laboratorium, o którym mowa w a rt. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 2. Próbki odpadów do badań pobiera przedstawiciel laboratorium, o którym mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 3. Rocznie pobiera si ę i bada 12 próbek odpadów - po jednej próbce w ka żdym miesiącu. 4. Jeżeli w roku poprzedzaj ącym rok pobrania i zbadania próbek odpadów, zgodnie z ust. 3, nie zostaly przekroczone warto ści dopuszczalne dla wymagań, o których mowa w 6 ust. 1, w wi ęcej niż dwóch próbkach odpadów, a przekroczenie żadnej z tych dwóch próbek odpadów nie jest wi ększe niż 20% warto ści, o których mowa w 6 ust. 1, to liczba próbek odpadów może być zmniejszona do 4 w ci ągu roku - po jednej próbce na 3 miesiące. 5. Jeżeli w roku, w którym liczba próbek odpadów zosta ła zmniejszona do czterech, w przypadku gdy chocia żby w jednej z próbek odpadów zostaly przekroczone warto ści, o których mowa w 6 ust. 1, to od nast ępnego miesi ąca po wykazaniu przekroczenia warto ści, o których mowa w 6 ust. 1, próbki odpadów pobiera si ę i bada z cz ęstotliwo ścią okre śloną w ust Dopuszcza si ę przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych w odr ębnym procesie mechanicznego przetwarzania odpadów, o ile zostan ą spe łnione warunki przetwarzania odpadów oraz wymagania dotycz ące odpadów powstalych w wyniku tego procesu, okre ślone dla procesu mechanicznego przetwarzania odpadów, o którym mowa w rozporz ądzeniu. 2. Frakcja podsitowa powsta ła w wyniku procesu, o którym mowa w ust. 1 wymaga zastosowania procesu biologicznego przetwarzania, który stanowi proces prowadzony w warunkach tlenowych lub beztlenowych, z udzia łem mikroorganizmów, w wyniku którego następuje zmiana jej właściwo ści fizycznych, chemicznych lub biologicznych, z zastrze żeniem 3 ust Dopuszcza si ę wydzielenie frakcji odpadów o wielko ści do 20 mm z odpadów powstalych w wyniku prowadzenia procesu, o którym mowa w ust. 1 oraz skierowanie ich do składowania na sk ładowisku odpadów, o ile spe łni ona kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na sk ładowisku odpadów, o których mowa w rozporz ądzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do sk ładowania na sk ładowisku odpadów danego typu (Dz. U. poz. 38).

11 Dopuszcza si ę przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w odrębnym procesie biologicznego przetwarzania odpadów, o ile zostan ą spe łnione warunki przetwarzania odpadów oraz wymagania dotycz ące odpadów powsta łych w wyniku tego procesu, okre ślone dla procesu biologicznego przetwarzania odpadów, o którym mowa w rozporz ądzeniu. 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyj ątkiem przepisów w zakresie roz ładowywania zmieszanych odpadów komunalnych w obiekcie lub w obiektach instalacji, o których mowa w 2 ust. 3 oraz w zakresie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w obiekcie lub w obiektach instalacji, o których mowa w 3 ust. 1, które wchodz ą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.6) MINISTER ŚRODOWISKA ZA M OON* P00 WxGLIiIEEM PRAWNYM, LCGifif.As f ;N YA I ØELIAKCY.1tåYM iyrf' Ći `t 3x" l~t Pr:RWk7d',rg0 lle;a-.y Ici iniejsze rozporz ądzenie by ło poprzedzone rozporz ądzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 wrze śnia 012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. p z. 1052), które na podstawie art. 250 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. p z. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122) traci moc z dniem wej ścia cie niniejszego rozporz ądzenia. l',-12 a ł! Ti,

12 UZASADNIENIE Konieczno ść wydania nowego rozporz ądzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wynika z wej ścia w życie nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z pó źn. zm.), zwanej dalej "ustawą o odpadach". Z uwagi na fakt, i ż na podstawie art. 250 ust. 2 ustawy o odpadach obowi ązuj ące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 wrze śnia 2012 r. w sprawie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 1052), zachowuje moc przez okres 36 miesi ęcy od dnia wej ścia w życie ustawy, istnieje konieczno ść wydania nowego rozporz ądzenia. Rozporządzenie jest realizacj ą upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 3 ustawy o odpadach, które stanowi, że minister właściwy do spraw środowiska może okre ślić, w drodze rozporządzenia, wymagania dla okre ślonych procesów przetwarzania lub dla instalacji do przetwarzania odpadów, z wyj ątkiem składowania na składowiskach odpadów i termicznego przekszta łcania w spalarniach odpadów lub wspólspalarniach odpadów, oraz wymagania dla odpadów powstaj ących w wyniku tych procesów, kieruj ąc się zapobieganiem zagro żeniom dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a tak że zapobieganiem nieprawid łowo ściom przy przetwarzaniu odpadów. Celem przedmiotowego rozporz ądzenia jest okre ślenie wymagań dotycz ących prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego, mechanicznego i biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodz ących ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych powsta łych w wyniku tych procesów, a tak że wymagań dla odpadów, które powstały z tych procesów, w tym dla stablizatu, który mo że być poddany unieszkodliwianiu przez sk ładowanie na sk ładowisku odpadów lub poddany procesowi odzysku na składowisku odpadów po przesianiu na sicie o wielko ści do 20 mm oraz dla odpadów powstaj ących z procesów biologicznego suszenia. Frakcja wysuszona nie jest stabilizatem i z za łożenia nie jest przeznaczona do sk ładowania. Suszenie ma na celu przygotowanie wsadu do wytworzenia paliwa alte rnatywnego niskoenergetycznego spalanego we współspalarniach lub spalarniach, co znacz ąco przyczyni si ę do ograniczenia sk ładowania odpadów organicznych. Ciążące na państwach cz łonkowskich cele dotycz ące ograniczania sk ładowania komunalnych odpadów ulegaj ących biodegradacji okre ślone w dyrektywie Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sk ładowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182, z , str.1,

13 -13- z późn. zm.), wymagaj ą podj ęcia zdecydowanych dzia łań. Ponadto, zgodnie z hierarchi ą sposobów postępowania z odpadami, składowanie odpadów jest ostatnim i najmniej pożądanym sposobem post ępowania z nimi. Ze składowania musz ą zostać wyłączone nieprzetworzone odpady organiczne, stanowi ące źródło powstawania metanu podczas ich składowania na sk ładowiskach odpadów. Metody biologicznego przetwarzania odpadów nie zapewniaj ą całkowitego roz łożenia odpadów ulegaj ących biodegradacji, jednak w przypadku prawid łowego prowadzenia procesu można uzyskać rozkład odpadów podatnych na biodegradacj ę w stopniu pozwalaj ącym na uzyskanie parametrów, o których mowa w projekcie rozporz ądzenia. Celem biologicznego przetwarzania frakcji ulegaj ącej biodegradacji jest mo żliwie szybka ich stabilizacja. Proces jest tak prowadzony, aby emisja zanieczyszcze ń powstaj ąca w wyniku rozk ładu frakcji organicznej - odpowiedzialnej za emisj ę metanu na składowiskach - by ła nieuci ążliwa dla środowiska oraz by uzyska ć nieuciążliwy zapachowo materia ł. Biologiczne przetwarzanie powoduje redukcj ę ilo ści gazu cieplarnianego emitowanego ze sk ładowisk i zanieczyszczonych odcieków. Uzyskuj e si ę również redukcj ę masy i obj ęto ści przetworzonych odpadów. Je żeli zmieszane odpady komunalne poddane procesom mechaniczno-biologicznego przetwarzania, spe łniać będą kryteria dotycz ące strat pra żenia, zawarto ści węgla organicznego oraz parametru AT4, stabilizat nie b ędzie zawierał już frakcji ulegaj ącej biodegradacji i tym samym nie b ędzie stanowi ł dalej odpadów ulegaj ących biodegradacji w znaczeniu a rt. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach. Po spełnieniu okre ślonych prawem warunków, stabilizat uzyskany w procesie biologicznego przetwarzania frakcji ulegaj ącej biodegradacji odpadów komunalnych, mo że być unieszkodliwiany na sk ładowiskach odpadów lub cz ęściowo (frakcja 0-20 mm) wykorzystany do odzysku na sk ładowisku. W stosunku do obecnie obowi ązuj ącego rozporz ądzenia Ministra Środowiska z dnia 11 wrze śnia 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w projekcie niniejszego rozporz ądzenia wprowadzono nast ępuj ące zmiany: 1. W 2 ust. 1 doprecyzowano wymagania w zakresie miejsca prowadzenia procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 2. W 2 ust. 3 wprowadzono obowi ązek roz ładunku zmieszanych odpadów komunalnych w obiekcie lub w obiektach, uniemo żliwiaj ącym oddziaływanie czynników atmosferycznych na te odpady, wyposa żonych w szczelne pod łoże zapobiegaj ące przedostawaniu si ę odcieków

14 do środowiska i urządzenia wentylacyjne i ograniczaj ące do minimum przedostawanie si ę zanieczyszcze ń do atmosfery, co ma na celu ograniczenie emisji do środowiska (w konsekwencji równie ż uciążliwo ści zapachowych). 3. W 3 ust. 1 wprowadzono obowi ązek mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w obiekcie lub w obiektach, uniemo żliwiaj ącym oddziaływanie czynników atmosferycznych na te odpady, wyposa żonych w szczelne pod łoże zapobiegaj ące przedostawaniu si ę odcieków do środowiska i urz ądzenia wentylacyjne i ograniczaj ące do minimum przedostawanie si ę zanieczyszcze ń do atmosfery, co ma na celu ograniczenie emisji do środowiska (w konsekwencji równie ż uciążliwo ści zapachowych). 4. W 3 ust. 1 doprecyzowano rodzaje odpadów klasyfikowanych jako odpady o kodzie ex , z podziałem na frakcj ę podsitową i nadsitową. Odpady te stanowi ą doszczegó łowienie odpadu wymienionego w katalogu odpadów jako odpad o kodzie Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne ni ż wymienione w Podstawowa wielko ść frakcji podsitowej wynosi 0-80 mm. Jednak że z uwagi na zasadno ść stabilizacji wi ększych frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych i zawieraj ących odpady ulegaj ące biodegradacji, dopuszcza si ę również wydzielenie frakcji podsitowej odpadów oznaczonych kodem ex o wielko ści wi ększej niż 0-80 mm. W takiej sytuacji frakcja nadsitowa przyjmuje wielko ść odpowiednio powyżej wielko ści frakcji podsitowej. Istnieje równie ż możliwo ść eksploatacji instalacji, w której nie przesiewa si ę odpadów. W takiej sytuacji odpady pozosta łe, po wydzieleniu ze zmieszanych odpadów komunalnych odpadów przeznaczonych do procesów odzysku, traktowane s ą jako frakcja podsitowa i w cało ści wymagaj ą zastosowania procesów biologicznego przetwarzania. 5. W 3 ust. 4 dopuszczono mo żliwo ść wydzielenia frakcji odpadów o wielko ści do 20 mm z odpadów powsta łych w wyniku prowadzenia procesu mechanicznego przetwarzania odpadów oraz skierowania ich do sk ładowania na sk ładowisku odpadów. 6. W 3 ust. 5 dopuszczono mo żliwo ść powstania w szczególnych przypadkach z odpadów poddanych mechanicznemu przetworzeniu, odpadów, które nie ulegaj ą biologicznemu rozkładowi, tj. odpadów o kodzie odpady materia łów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, ceg ły, płyty, ceramika), co ma na celu umo żliwienie właściwego ich zagospodarowania. Odpady o kodach z podgrupy 15 01, 16 02, 16 06, nie s ą typowymi odpadami

15 znajduj ącymi si ę w zmieszanych odpadach komunalnych, w zwi ązku z czym dopuszcza si ę ich powstawanie w procesie mechanicznym jako szczególny przypadek, aby mog ły być w dalszej kolejno ści właściwie zagospodarowane. 7. W 3 ust. 6 wprowadzono przepis umo żliwiaj ący również prowadzenie procesu mechanicznego przetwarzania odpadów zmieszanych takich jak z podgrupy Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wy łączeniem 15 01) oraz z podgrupy odpady opakowaniowe (w łącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) przez ich doczyszczanie oraz rozsortowywanie. Należy jednak zwróci ć uwagę, iż proces ten prowadzi si ę odrębnie, niż proces przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Sytuacja taka mo że mie ć miejsce oczywi ście w przypadku wolnych mocy przerobowych instalacji. 8. W 3 ust. 9 doprecyzowano mo żliwo ści zagospodarowania odpadów o kodzie powstaj ących w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów, które mog ą być stosowane w procesie: - odzysku R1 Wykorzystanie g łównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii albo - unieszkodliwiania D 10 - Przekszta łcanie termiczne na l ądzie. 9. W 3 ust. 10, w 4 ust. 12 i 14, w 5 ust. 10 i 11, sposób klasyfikowania procesów mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów dostosowano do obecnie okre ślonych w ustawie o odpadach procesów unieszkodliwiania odpadów. Klasyfikacja procesów unieszkodliwiania zawarta jest w załączniku nr 2 do ustawy o odpadach, jako niewyczerpuj ący wykaz procesów unieszkodliwiania. Głównym celem opracowywanego projektu rozporz ądzenia jest okre ślenie warunków dla przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w taki sposób, aby uzyskany stabilizat nie zawiera ł już odpadów ulegaj ących biodegradacji i mógł być bezpiecznie unieszkodliwiany na składowisku odpadów. Dlatego te ż wiodącym procesem w mechaniczno biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych jest proces unieszkodliwiania. Natomiast nowo powsta łe odpady w procesie mechanicznym w instalacji MBP, przeznaczone do odzysku, s ą zagospodarowywane na zasadach ogólnych okre ślonych w ustawie o odpadach. Przetwarzaniem odpadów okre ślonym w przedmiotowych przepisach, jest przetwarzanie odpadów (klasyfikowane jako proces unieszkodliwiania) niezale żnie od sposobu zagospodarowania odpadów wytwarzanych w wyniku procesu przetwarzania. Okre ślony w projekcie rozporz ądzenia sposób klasyfikowania procesów zachodz ących

16 w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych ma na celu ujednolicenie klasyfikowania procesów, aby stworzy ć te same warunki ekonomiczne i formalne dla podmiotów prowadz ących instalacje i zagwarantowa ć równo ść tych podmiotów wobec prawa. W związku z powy ższym proces mechaniczny prowadzony w instalacji b ędzie klasyfikowany jako proces D13 - Sporz ądzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1 D12 za łącznika nr 2 do ustawy o odpadach. W procesie tym s ą uwzgl ędnione procesy wst ępne poprzedzaj ące unieszkodliwienie, w tym wst ępna obróbka, jak np. sortowanie, przed poddaniem któremukolwiek spo śród procesów wymienionych w pozycjach D1 D12 za łącznika nr 2 do ustawy o odpadach. Za łącznik nr 2 do ustawy o odpadach zawiera niewyczerpuj ący wykaz procesów, w zwi ązku z czym proces klasyfikowany obecnie jako D13 jest najbli ższy dawnemu procesowi D16, który pozwala na powstanie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania. Natomiast proces biologicznego przetwarzania odpadów w instalacji, w tym równie ż z wykorzystaniem procesu biologicznego suszenia, b ędzie klasyfikowany jako proces D8 - Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji za łącznika nr 2 do ustawy o odpadach, w wyniku której powstaj ą ostateczne zwi ązki lub mieszanki, które s ą unieszkodliwiane za pomoc ą któregokolwiek spo śród procesów wymienionych w poz. D1 D12 załącznika nr 2 do ustawy o odpadach. 10. W 3 ust. 11 okre ślono proces mechanicznego przetwarzania odpadów zmieszanych z podgrupy i Z uwagi na fakt, że w dalszej kolejno ści odpady te są zagospodarowywane g łównie w procesie odzysku, proces ten nale ży klasyfikować jako proces R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 R11 za łącznika nr 1 do ustawy o odpadach. 11. W 4 ust. 1 wprowadzono obowi ązek bezpo średniego zastosowania procesów biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej po procesie mechanicznym, co ma na celu zmniejszenie uci ążliwo ści zapachowej przetwarzanych odpadów. 12. W 4 ust. 2 dodano przepis dotycz ący możliwo ści biologicznego przetwarzania wyłącznie frakcji podsitowej, wytworzonej w procesie mechanicznym tej samej instalacji, co oznacza zakaz mieszania odpadów frakcji podsitowej z innymi rodzajami odpadów, w tym w szczególno ści z odpadami zbieranymi w sposób selektywny lub z odpadami wytworzonymi w innej instalacji. Moce przerobowe instalacji MBP powinny by ć tak zaprojektowane, aby

17 przetworzy ć biologicznie całą mas ę frakcji podsitowej wymagaj ącej przetworzenia. Odpady ulegaj ące biodegradacji zbierane w sposób selektywny powinny by ć przetwarzane odrębnie w celu powstania kompostu o odpowiedniej jako ści. Natomiast w celu poprawienia efektywno ści prowadzenia procesów metanizacji, dopuszczono mo żliwość przetwarzanie frakcji podsitowej z innymi rodzajami odpadów. Może mie ć to miejsce jedynie w przypadku prowadzenia procesów biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych. 13. W 4 ust. 3 dopuszczono możliwość prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, a tak że innych odpadów ulegaj ących biodegradacji oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwo ściach nawozowych lub środków wspomagaj ących uprawę ro ślin lub materialu po procesie kompostowania lub fermentacji. Proces ten mo że być prowadzony odrębnie, niż proces biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej i tylko w sytuacji wolnych mocy przerobowych w cz ęści biologicznej. 14. W 4 ust. 6 wprowadzono mo żliwo ść jednostopniowego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych przez co najmniej 6 tygodni w zamkni ętym urządzeniu technicznym (reaktorze) wykonanym z materialu wytrzyma łego na uszkodzenia mechaniczne i zapewniaj ącym szczelno ść prowadzonego procesu lub w zamkni ętej hali, z aktywnym napowietrzaniem oraz regularnym przerzucaniem odpadów, z systemem odbierania odcieków, z ujmowaniem i oczyszczaniem powietrza procesowego, do czasu uzyskania wymagań okre ślonych w 6 ust. 1. Doprecyzowano równie ż warunki prowadzenia procesu biologicznego przetwarzania odpadów w procesie dwustopniowym, który równie ż powinien wynosić łącznie (w pierwszym i w drugim stopniu) co najmniej 6 tygodni i by ć prowadzony do czasu spe łnienia wymagań okre ślonych dla stabilizatu w 6 ust. 1. Wprowadzone zmiany wynikaj ą z wymagań najlepszej dost ępnej techniki (BAT), opracowanych na poziomie Unii Europejskiej w dokumencie referencyjnym BAT Waste Treatments Industries z sierpnia 2006 roku, które zalecaj ą stosowanie całkowicie zamkniętych bioreaktorów do przetwarz ania odpadów oraz unikania powstawania stref beztlenowych i recyrkulacj ę wód poprocesowych w przypadku prowadzenia procesu stabilizacji tlenowej. Ponadto zgodnie z wymaganiami BAT dostosowano warunki prowadzenia procesów w zamkni ętych urządzeniach technicznych (reaktorach) we wszystkich procesach biologicznego przetwarzania odpadów, co ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a w konsekwencji równie ż uciążliwo ści zapachowej. Doprecyzowanie przepisu ma na celu uszczegó łowienie poj ęcia zamkni ętego urządzenia

18 - 18- technicznego (reaktora)", który powinien by ć wykonany z materia łu o odpowiedniej wytrzyma ło ści na uszkodzenia mechaniczne spowodowane ostrymi elementami znajduj ącymi się w stabilizowanych odpadach w normalnych warunkach pracy. Wymagania takie maj ą na celu zapewnienie hermetyczno ści procesu i zapobie żenie niezorganizowanej emisji zanieczyszczonego powietrza procesowego (w tym równie ż uciążliwo ści zapachowej), co wynika z wymagań najlepszej dostępnej techniki. Zaproponowana cz ęstotliwo ść co najmniej jednokrotnego przerzucania odpadów w tygodniu, ma na celu zapewnienie wymaganych warunków dla tlenowego rozk ładu substancji organicznej zawartej w odpadach. Przedmiotowe wymagania stanowi ą minimalne wymagania ograniczenia niezorganizowanego wp ływu zanieczyszcze ń na środowisko. Ponadto, zwiększaj ąca się na poziomie Unii Europejskiej, a co za tym idzie na poziomie krajowym, konieczno ść uzyskania co raz wy ższych poziomów recyklingu odpadów i przygotowania do ponownego u życia, będą wymusza ły dopuszczenie do prowadzenia technologii o najwy ższych standardach. 15. W 4 ust. 6 i 7, w drugim stopniu stabilizacji odpadów w pryzmach na otwa rtym terenie, zarówno w procesie biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych, doprecyzowano wymóg w zakresie utwardzenia pod ło ża do przetwarzania odpadów, które powinno by ć izolowane od pod łoża terenu oraz wyposa żone w system odbierania odcieków. Odpady powinny by ć napowietrzane przez mechaniczne przerzucanie odpadów co najmniej raz w tygodniu. 16. W 4 ust. 7 pkt 2 wprowadzono wymóg osi ągnięcia parametru ATa po pierwszym stopniu biologicznego przetwarzania w warunkach beztlenowych na poziomie warto ści poniżej 20 mg 02/g suchej masy, w przypadku dopuszczenia w drugim stopniu stabilizacji tlenowej, stabilizacj ę w pryzmach na otwartym terenie usytuowanych na utwardzonym podło żu izolowanym od podło ża terenu, wyposa żonym w system odbierania odcieków i napowietrzanych przez mechaniczne przerzucanie odpadów, co najmniej raz w tygodniu, przez okres co najmniej 3 tygodni, co ma na celu potwierdzenie prawid łowo ści zachodzących procesów w pierwszym stopniu biologicznego przetwarzania w warunkach beztlenowych. 17. W 4 ust. 10 wprowadzono mo żliwo ść poddania stabilizatu procesom mechanicznym (przesianie przez sito o wielko ści do 20 mm) i powstania odpadu o kodzie ex stabilizat po procesie przesiewania, który mo że by ć poddany procesom odzysku na składowisku odpadów. Odpady o kodzie ex stanowi ą doszczegó łowienie odpadu

19 wymienionego w katalogu odpadów jako odpad o kodzie Natomiast frakcja o wielko ści powyżej 20 mm powstała po przesianiu stabilizatu na sicie jest nadal klasyfikowana jako odpad o kodzie , czyli stabilizat. 18. W 4 ust. 13 okre ślono proces biologicznego przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów. Z uwagi na fakt, i ż powstałe odpady s ą głównie poddawane procesowi odzysku, ww. proces nale ży klasyfikowa ć jako proces odzysku R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie s ą stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekszta łcania). 19. W 5 ust. 2 doprecyzowano rodzaje odpadów, które mog ą powstać po procesie biologicznego suszenia odpadów. G łównym celem procesu biologicznego suszenia jest doprowadzenie do powstania odpadów palnych, w zwi ązku z czym po biologicznym suszeniu, brak jest mo żliwo ści wydzielenia odpadów, takich jak: papier, drewno, tworzywa sztuczne, które ulegaj ą termicznemu przeksztalceniu i s ą w tej sytuacji klasyfikowane jako odpady o kodzie Odpady te stosuje si ę w procesie: - odzysku R1 Wykorzystanie g łównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii albo - unieszkodliwiania D 10 - Przekszta łcanie termiczne na l ądzie. 20. W 5 ust. 3 wprowadzono mo żliwo ść powstania z odpadów poddanych biologicznemu suszeniu, odpadów, które nie s ą palne i jednocze śnie nie ulegaj ą biologicznemu rozk ładowi, tj. odpadów o kodzie Odpady materia łów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, ceg ły, płyty, ceramika) oraz usuni ęto odpady o kodzie 15 01, które ulegaj ą termicznemu przeksztalceniu i w tej sytuacji klasyfikowane s ą pod kodem (odpady palne). Usuni ęto równie ż odpady o kodzie 20 01, których powstanie z odpadów komunalnych nie jest zasadne. 21. W 5 ust. 5 doprecyzowano sposób post ępowania z odpadami o kodzie ex powstałymi po procesie biologicznego suszenia odpadów, które powinny by ć przetworzone biologicznie zgodnie z warunkami okre ślonymi dla stabilizatu i spe łniać również wymagania końcowe rozporz ądzenia okre ślone dla stabilizatu. 22. W 6 ust. 1 wprowadzono obligatoryjny obowi ązek pomiaru parametru AT4 (aktywno ść oddychania w mg 02/g s.m.) dla stabilizatu. Dotychczas zastosowane podej ście dotycz ące wyznaczania stopnia ustabilizowania odpadów w procesie biologicznym przez pomiar jedynie strat pra żenia oraz zawarto ści węgla organicznego, sprowadza si ę do wyznaczenia ca łkowitego ubytku substancji organicznej

20 w wyniku mineralizacji, a nie odzwierciedla zmiany postaci substancji organicznej powsta łej w wyniku humifikacji i jej biologicznego ustabilizowania, czyli utraty zdolno ści do dalszego biologicznego rozkladu. Uzyskanie nawet niskich warto ści straty pra żenia i zawarto ści calkowitego węgla organicznego nie odzwierciedla utraty zdolno ści stabilizatu do dalszego biologicznego rozkladu. Dopiero ustalenie dla stabilizatu granicznych warto ści parametru AT4, umo żliwi jednoznaczn ą ocenę ubytku zdolno ści masy organicznej odpadów do dalszego rozkladu w procesie tlenowym lub beztlenowym i podj ęcie decyzji o dopuszczeniu stabilizatu do składowania. Brak obligatoryjnego obowi ązku pomiaru parametru AT 4 dla stabilizatu w dotychczasowych przepisach spowodowany by ł brakiem wystarczaj ącej liczby laboratoriów akredytowanych w kraju oznaczaj ących ten parametr. Z uwagi na d ługotrwały okres dostosowawczy dla prowadz ących instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych do wymaga ń obecnie obowi ązuj ącego rozporządzenia, laboratoria akredytowane równie ż miały czas na wdro żenie możliwo ści pomiaru wymaganego parametru. Metoda oznaczania aktywno ści oddychania służy do oceny reaktywno ści biologicznej lub stopnia dojrza ło ści stabilizatów w atmosferze tlenowej. Okre śla ona w warunkach laboratoryjnych masow ą ilość 02, zużytą w okre ślonym czasie (np. 4 dni = AT4) przez drobnoustroje. W metodzie tej zapotrzebowanie przez drobnoustroje na 02 może być okre ślane przez pomiar ilo ści zużytego przez nie 02 albo wytworzonego CO 2 i jest podawane w mg 02 na g suchej masy. W związku z powyższym zasadne jest łączne okre ślenie parametrów odpowiadaj ących za: okre ślenie zdolno ści stabilizatu do dalszego biologicznego rozkladu - parametr AT4; okre ślenie poziomu ubytku substancji organicznej w przetwarzanych odpadach przez spełnienie poniższych wymagań : - straty prażenia stabilizatu s ą mniejsze ni ż 35% s.m., a zawarto ść calkowitego w ęgla organicznego jest mniejsza ni ż 20% s.m. albo - ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach, mierzony strat ą prażenia lub zawarto ścią calkowitego węgla organicznego w tej samej pa rtii odpadów, jest większy niż 40%. Należy również podkre ślić, że odpad powstały po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, który nie spe łnia przedmiotowych wymagań, nie jest stabilizatem. 23. W 8 doprecyzowano zapis dotycz ący potwierdzenia badań przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz

z dnia.. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2)

z dnia.. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Projekt z dnia 28 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ4DZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2)

ROZPORZ4DZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Projekt z dnia 12 sierpnia 2014 r. '.l ROZPORZ4DZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA') z dnia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Jaki problem jest rozwi ązywany?

1. Jaki problem jest rozwi ązywany? Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Ministerstwo wiod ące i ministerstwa wspó łpracuj ące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZAŁĄCZNIK NR 5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SOPZ Lista kontrolna Propozycja listy kontrolnej

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania odpadów dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Katowice Tarnów, grudzień 2014 Stan gospodarki

Bardziej szczegółowo

Osiągnięty poziom ograniczenia BIO

Osiągnięty poziom ograniczenia BIO Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 3 Obliczanie limitu BIO Dr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo 114112 ~~~ ToWPFRoWf CålELDR ENERGII S.R. Warszawa, 09 lipca 2014 r. GEW/RP/14/2014 Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Szanowni Pa ń stwo W nawi ązaniu do zg łoszenia uwag i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

14. Prezydent Miasta Zielona Góra, 15. Urząd Miejski w Sosnowcu, 16. Urząd Miejski w Kietrzu, 17. Urząd Miejski w Gdańsku, 18. Urząd Miasta Poznania,

14. Prezydent Miasta Zielona Góra, 15. Urząd Miejski w Sosnowcu, 16. Urząd Miejski w Kietrzu, 17. Urząd Miejski w Gdańsku, 18. Urząd Miasta Poznania, Raport z konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Projekt rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 10 ISSN 1899-3230 Rok V Warszawa Opole 2012 GRZEGORZ SIEMIĄTKOWSKI * Słowa kluczowe: składowiska,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

Wymagania technologiczne stawiane regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów w komunalnych.

Wymagania technologiczne stawiane regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów w komunalnych. Wymagania technologiczne stawiane regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów w komunalnych. dr in.. Piotr Manczarski Wydzia In ynierii rodowiska Politechniki Warszawskiej Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

oaoi: * * Szanowny Panie Ministrze, niniejszym przekazuję uwagi Polskiej Izby Gospodarki Odpadami do projektu rozporządzenia Ministra

oaoi: * * Szanowny Panie Ministrze, niniejszym przekazuję uwagi Polskiej Izby Gospodarki Odpadami do projektu rozporządzenia Ministra I L.dz. 11/05/2015 Warszawa,4 kwietnia 2015 r. Pan Maciej H. Grabowski Minister Środowiska Dotyczy: konsultacji projektu z dnia 9.04.2015 r. rozporządzenia w sprawie mechanicznobiologicznego przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r.

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r. Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji Katowice, 12 grudnia 2011 r. Uwarunkowania ogólne hierarchia postępowania z odpadami Unieszkodliwianie Odzysk (w tym odzysk

Bardziej szczegółowo

odpadów dzisiaj i jutro Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski

odpadów dzisiaj i jutro Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski Instalacje mechanicznobiologicznego unieszkodliwiania odpadów dzisiaj i jutro Prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak Uniwersytet Zielonogórski Zawartość prezentacji Technologie MBP Rozwój instalacji MBP w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Frakcja positowa wydzielić co dalej?

Frakcja positowa wydzielić co dalej? Frakcja positowa wydzielić co dalej? dr inż. Andrzej Białowiec Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, UWM Olsztyn e-mail: andrzej.bialowiec@uwm.edu.pl tel. 089 523 38 76 Charakterystyka jakościowa

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R. ANALIZA STANU Rozdrażew, dnia 28.04.2016r. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871 UCHWAŁA Nr 749/XXVII/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, dnia 16 października 2012 r. Plan prezentacji 1. Dyrektywy unijne odnoszące

Bardziej szczegółowo

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU http:! po.portal.uzp.goy.pi/index.php?ogloszen ie=sho\y8poz ycja.. Og łoszenie powi ązane: Og łoszenie nr 4063-2016 z dnia 2016-01-13 r. Og łoszenie o zamówieniu - Garbatka-Letnisko Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne r.

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne r. Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne 19.01.2016r. Odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,

Bardziej szczegółowo

Regionalny zakład przetwarzania odpadów

Regionalny zakład przetwarzania odpadów Kompleksowa gospodarka odpadami Regionalny zakład przetwarzania odpadów Mechaniczno Biologiczne Suszenie Odpadów Kołobrzeg 2011 rok Regionalne instalacje Regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. Projekt z dnia 5 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Opolskiego 2) Opolski Wojewódzki INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

65,5 R15(R12) wielkogabarytowe. Opakowania z tworzyw sztucznych

65,5 R15(R12) wielkogabarytowe. Opakowania z tworzyw sztucznych SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ADRESAT') 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA [U BUS KIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

M-09. Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. za 2014 r.

M-09. Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. za 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej M-09 Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych Numer identyfikacyjny - REGON

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia

ROZPORZADZENIE. z dnia Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA') z dnia zmieniaj ące rozporz ądzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilo ści odpadów, dla których nie ma obowi ązku prowadzenia ewidencji

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Rozwój rynku odpadów w Polsce Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Paliwa alternatywne odpady o kodzie 19 12 10 posiadające zdolność opałową, stanowiące alternatywne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 591 UCHWAŁA NR XXI/152/12 RADY GMINY I MIASTA BŁASZKI w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Urząd Gminy Tarnów Opolski WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Druk nr 615 KOMISJA ŚRODOWISKA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 4 Dział V Dr inż. Paweł Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 223/XXXV/09 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 8 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr 223/XXXV/09 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 8 października 2009 r. UCHWAŁA Nr 223/XXXV/09 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 8 października 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli w szko łach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Biomasa w odpadach komunalnych

Biomasa w odpadach komunalnych Otwarte seminaria 2012 Biomasa w odpadach komunalnych mgr inż. Oktawian Pastucha Centralne Laboratorium Plan seminarium Podstawowe definicje określające biomasę oraz odpady komunalne występujące w prawie

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

GMINA BESTWINA. Rodzaj odebranych odpadów

GMINA BESTWINA. Rodzaj odebranych odpadów SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2)

Bardziej szczegółowo

Cz. 2 Dział I, II. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 2 Dział I, II. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odpadach komunalnych, nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 2 Dział I, II Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 558

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 558 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 558 UCHWAŁA Nr XXXVI/226/12 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA GMINY (MIASTA) MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ODRA-NYSA-BÓBR Gminy członkowskie: BOBROWICE, BYTNICA, GUBIN, MASZEWO

I. NAZWA GMINY (MIASTA) MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ODRA-NYSA-BÓBR Gminy członkowskie: BOBROWICE, BYTNICA, GUBIN, MASZEWO SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR 18 maja 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie rocznego audytu zewn ętrznego przedsi ębiorców wystawiaj ących dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Na podstawie art. 51 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Departamentu Prawnegc^^ Wycłzlału

Departamentu Prawnegc^^ Wycłzlału Projekt z dnia 7 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1» z dnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Na podstawie art. 3c

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo,

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo, Częstochowa, 21.02.2014 Szanowni Państwo, Po zapoznaniu się z udostępnionymi mi dokumentami, decyzjami administracyjnymi oraz z prowadzoną korespondencją w sprawie jak w nagłówku, pragnę ustosunkować się

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) Władysława Wilusz Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami PRZEPISY PRAWNE USTAWA O ODPADACH

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

i elektronicznego oraz zak ładu przetwarzania

i elektronicznego oraz zak ładu przetwarzania Projekt z dnia 11 lipca 2016 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA') z dnia w sprawie audytu zewn ętrznego organizacji odzysku sprz ętu elektrycznego i elektronicznego oraz zak ładu przetwarzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2017 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM za 2016 r.

Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2017 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM za 2016 r. Oświęcim, dnia 19 kwietnia 2017 r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OŚWIĘCIM za 2016 r. I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejsza analiza stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia

ROZPORZADZENIE. z dnia Projekt z dnia 7 lipca 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie szczegó łowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne 2) Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Obowiązek sporządzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK I. WPROWADZENIE 1. CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest opracowanie efektywnego systemu gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ADRESAT 1)

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ADRESAT 1) WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych

M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych Numer identyfikacyjny - REGON Portal

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekty rozporządzeń wykonawczych Krystyna Szpadt XXXVIII Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast Wisła 26.05.2011 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Projekt z dnia 6 sierpnia 2015 r. 1 Projekt z dnia 6 sierpnia 2015 r. ROZPORZ4DZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykre śleniu z rejestru Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania

Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania KATOWICE.

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 18 lutego 2015 r. ROZPORZ4DZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia...

Projekt z dnia 18 lutego 2015 r. ROZPORZ4DZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia... Projekt z dnia 18 lutego 2015 r. ROZPORZ4DZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia... w sprawie wzoru za świadczenia o przetwarzanych zu żytych bateriach lub zu żytych akumulatorach oraz ewidencji wystawianych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/426/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/426/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/426/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 Na podstawie art. 18 pkt.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują corocznej analizy stanu

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w mechaniczno - biologicznym przetwarzaniu odpadów

Nowe trendy w mechaniczno - biologicznym przetwarzaniu odpadów Otwarte seminaria 2013 Nowe trendy w mechaniczno - biologicznym przetwarzaniu odpadów Katowice, 21 marzec 2013 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Stan gospodarki odpadami komunalnymi w 2011

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA Opracował: Jarosław Oksiński insp. ds. infrastruktury i środowiska Męcinka, kwiecień 2015 r. 1. ZAKRES OPRACOWANIA. Niniejsza Analiza

Bardziej szczegółowo

Logistyka, koszty i jakość selektywnej zbiórki bioodpadów z odpadów komunalnych - doświadczenia z Włoch i Polski

Logistyka, koszty i jakość selektywnej zbiórki bioodpadów z odpadów komunalnych - doświadczenia z Włoch i Polski Logistyka, koszty i jakość selektywnej zbiórki bioodpadów z odpadów komunalnych - doświadczenia z Włoch i Polski dr Grzegorz Hoppe Poznań, 08.10.2013 Aspekty prawne Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa, 5.03.2012

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. Biologiczne suszenie. Warszawa, 5.03.2012 Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych Biologiczne suszenie Warszawa, 5.03.2012 Celem procesu jest produkcja paliwa alternatywnego z biodegradowalnej frakcji wysegregowanej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2012 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ul. Jagiellońska 26,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014

UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 Monitor Polski Nr 101 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.12.31 16:08:22 +01'00' 5270 Poz. 1183 1183 v.p l UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego

Bardziej szczegółowo

23. Kk 20 "5. UCHWAŁA NR RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia. w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej

23. Kk 20 5. UCHWAŁA NR RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia. w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej UCHWAŁA NR 11.5- - RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia 23. Kk 20 "5 w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorz ądzie

Bardziej szczegółowo

OUB (1995) = 4.529,76 Mg. Masa odebranych odpadów [Mg] Kod odpadu. Rodzaj odpadów. Lp.

OUB (1995) = 4.529,76 Mg. Masa odebranych odpadów [Mg] Kod odpadu. Rodzaj odpadów. Lp. ROZLICZENIE OBOWIĄZKU W ZAKRESIE OGRANICZENIA ILOŚCI SKŁADOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI WG WYTYCZNYCH MINISTERSTWA ŚRODOWISKA Z GRUDNIA 2008 ROKU. I. Ilość odpadów ulegających biodegradacji

Bardziej szczegółowo

DGO / /15/MC Warszawa, dnia 2015 r.

DGO / /15/MC Warszawa, dnia 2015 r. Uwagi zgłoszone przez: Technolog Gospodarki Odpadami sp. z o. o. ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań Polska / Poland T +48 61 864 93 73 F +48 61 864 93 01 M +48 693 293 493 marek.kundegorski@grontmij.pl www.grontmij.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW Opracowała: Alina Woźnicka-Koch- Inspektor ds. ochrony środowiska i zabytków Mściwojów, kwiecień 2016 r. Analiza Stanu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH DO PRODUKCJI ENERGII

WYKORZYSTANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH DO PRODUKCJI ENERGII WYKORZYSTANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH DO PRODUKCJI ENERGII mgr inż. SŁAWOMIR SOBOCIŃSKI MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Lokalna 11, tel. 32 70 70 103 www.zaklad.master.tychy.pl MASTER

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudniki zmieszanych, zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

Rola spalarni odpadów w systemie gospodarki odpadami Zbigniew Grabowski

Rola spalarni odpadów w systemie gospodarki odpadami Zbigniew Grabowski Rola spalarni odpadów w systemie gospodarki odpadami Zbigniew Grabowski zbyszek@kr.home.pl System gospodarowania odpadami komunalnymi Zasadniczą zmianą wprowadzoną przez ustawę o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12 WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 13 marca 2015 r. ROZPORZADZENIE. z dnia...

Projekt z dnia 13 marca 2015 r. ROZPORZADZENIE. z dnia... Projekt z dnia 13 marca 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKAM z dnia... w sprawie sprawozdania o wydajno ści recyklingu procesu recyklingu zu żytych baterii i zu żytych akumulatorów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ODRA-NYSA-BÓBR" z dnia 19 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ODRA-NYSA-BÓBR z dnia 19 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR 1012017 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODRA-NYSA-BÓBR" z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czysto ści i porządku w gminach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Instalacje mechaniczno -biologicznego unieszkodliwiania odpadów dzisiaj i jutro

Instalacje mechaniczno -biologicznego unieszkodliwiania odpadów dzisiaj i jutro Instalacje mechaniczno -biologicznego unieszkodliwiania odpadów dzisiaj i jutro Białowiec Andrzej Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu MBP dziś Regionalizacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Inne odpady nieulegające biodegradacji

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Inne odpady nieulegające biodegradacji SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

, Gmina Trzebiechów * t

, Gmina Trzebiechów * t ADRF9AT 1 ) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB " ""O^A,,^ ^,m,war^- A PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ 1 > ^^f 007 * Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI.. ^^ ^1.MODCI^T^D ^^UD^MN/ KOMUNALNYMI ZA 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE GOSPODARK ODPADOW W GMINIE

ZARZ DZANIE GOSPODARK ODPADOW W GMINIE ZARZDZANIE GOSPODARK ODPADOW W GMINIE WSTP USTAWA 1 PODSTAWOWE DECYZJE PRZY WDRAANIU ANIU USTAWY o o o o ADRESAT 1) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTAA Z REALIZACJI 1) MARSZAŁEK

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 27.10.2015 ROZPORZADZENIE. z dnia. 2015 r.

Projekt z dnia 27.10.2015 ROZPORZADZENIE. z dnia. 2015 r. Projekt z dnia 27.10.2015 ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKAM z dnia. 2015 r. w sprawie sprawozda ń dotyczących substancji zubo żaj ących warstw ę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo