1. Jaki problem jest rozwi ązywany?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Jaki problem jest rozwi ązywany?"

Transkrypt

1 Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Ministerstwo wiod ące i ministerstwa wspó łpracuj ące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Janusz Ostapiuk Podsekretarza Stanu w MS Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Ewa Rozbitka Departament Gospodarki Odpadami Data sporz ądzenia 12 sierpnia 2014 r. 7.ród ło: Upoważnienie ustawowe Nr w wykazie prac: Jaki problem jest rozwi ązywany? Konieczno ść wydania nowego rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wynika z wej ścia w życie nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Projekt rozporz ądzenia jest realizacj ą upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, które stanowi, że minister w ła ściwy do spraw środowiska może okre ślić, w drodze rozporz ądzenia, wymagania dla okre ślonych procesów przetwarzania, z wyj ątkiem sk ładowania odpadów i termicznego przekszta łcania odpadów, oraz wymagania dla odpadów powstaj ących w wyniku tych procesów, kieruj ąc si ę zapobieganiem zagro żeniom dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także zapobieganiem nieprawid łowo ściom przy przetwarzaniu odpadów. Rozporz ądzenie okre śla wymagania dotycz ące prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów, które powstaj ą z tych procesów. 3:>ecrs e przygotowywany projekt rozporz ądzenia doprecyzowu 3 obecnie istniej ące już wymagania w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym przede wszystkim w zakresie wymagań dla mechanicznego przetwarzania odpadów, dostosowania klasyfikacji procesów przetwarzania do procesów okre ślonych w nowej ustawie o odpadach oraz wymaga ń końcowych dla stabilizatu, co ma głównie na celu popraw ę stanu ochrony środowiska, osi ągni ęcie celów unijnych oraz zapobieganie nieprawid łowo ściom przy przetwarzaniu odpadów. 2. Rekomendowane rozwi ązanie, w tym planowane narz ędzia interwencji, i oczekiwany efekt W ramach wprowadzanych zmian w stosunku do obecnie obowi ązuj ącego rozporz ądzenia, projekt niniejszego rozporz ądzenia wprowadza nast ępuj ące istotne zmiany: 1. Doprecyzowano definicj ę mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w oparciu o usytuowanie instalacji i tytu ł prawny do niej, co ma na celu zapewnienie prawid łowo ści prowadzenia procesów przez jeden podmiot. 2. Projekt rozporz ądzenia uzupe łniono o obowi ązek prowadzenia roz ładunku i mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w obiekcie zamkni ętym lub w obiektach zamkni ętych wyposa żonych w szczelną posadzk ę zapobiegaj ąc ą przedostawaniu si ę odcieków do środowiska i niezb ędną instalacj ę wentylacyjn ą oraz do oczyszczania gazów, co ma na celu ograniczenia emisji do środowiska. Dla instalacji istniej ących przed dniem wej ścia w życie rozporz ądzenia, które nie spe łniaj ą wymogu w zakresie wyposa żenia w obiekt zamkni ęty lub w obiekty zamkni ęte, wprowadzono 2 - letni okres dostosowawczy od dnia wej ścia

2 w życie niniejszego projektu rozporz ądzenia. 3. Sposób klasyfikowania procesów mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów dostosowano do obecnie okre ślonych w ustawie o odpadach procesów unieszkodliwiania odpadów, ma na celu m.in. ujednolicenie klasyfikowania procesów, aby stworzy ć te same warunki merytoryczne, ekonomiczne i formalne dla podmiotów prowadz ących instalacje i zagwarantowa ć równo ść tych podmiotów wobec prawa. 4. Wprowadzono obligatoryjny obowi ązek pomiaru parametru AT 4 (aktywno ść oddychania w mg 0 2/g s.m.) dla stabilizatu. Dotychczas zastosowane podej ście dotycz ące wyznaczania stopnia ustabilizowania odpadów w procesie biologicznym poprzez pomiar jedynie strat pra żenia oraz zawarto ści węgla organicznego, sprowadza sic do wyznaczenia calkowitego ubytku substancji organicznej w wyniku mineralizacji, a nie odzwierciedla zmiany postaci substancji organicznej powsta łej w wyniku humifikacji i jej biologicznego ustabilizowania, czyli utraty zdolno ści do dalszego biologicznego rozkladu. Uzyskanie nawet niskich warto ści straty pra żenia i zawarto ści calkowitego w ęgla organicznego nie odzwierciedla utraty zdolno ści stabilizatu do dalszego biologicznego rozkladu. Dopiero ustalenie dla stabilizatu granicznych warto ści parametru AT4, umożliwi jednoznaczną ocen ę ubytku zdolno ści masy organicznej odpadów do dalszego rozkladu w procesie tlenowym lub beztlenowym i podj ęcie decyzji o dopuszczeniu stabilizatu do sk ładowania. 3. Jak problem zosta ł rozwi ązany w innych krajach, w szczególno ści krajach czlonkowskich OECD/UE? Przepisy w innych krajach *) okre ślaj ą przede wszystkim wymagania dla odpadów powsta łych po procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Niemcy Niemieckie rozporz ądzenie w sprawie sk ładowania odpadów komunalnych (AbfAblV 2001) okre śla m.in. kryteria przyj ęcia na sk ładowiska odpadów po procesie mechaniczno-biologicznym, a wi ęc kryteria jako ści stabilizatów. Austria Ausitiackie rozporz ądzenie w sprawie sk ładowisk (Deponieveroidnung 1996) okre śla m.in. wymagania stawiane sk ładowaniu odpadów (stabilizatów) po mechaniczno-biologicznym przekszta łcaniu. Wiochy Zgodnie z Decreto Ronchi No. 22/97, we W łoszech obowi ązuj ą dwa kryteria dopuszczenia odpadów komunalnych do składowania: maksymalna zawarto ść substancji organicznej ulegaj ącej biodegradacji 35 % sm, aktywno ść respiracyjna 400 mg 0 2/kg sm. Ponadto opracowany jest na poziomie Unii Europejskiej dokument referencyjny BAT Waste Treatments Industries z sierpnia 2006 roku, który okre śla wymagania najlepszej dost ępnej techniki (BAT) dla instalacji podlegaj ących pod obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, we wszystkich krajach czlonkowskich Unii Europejskiej. *' opracowano na podstawie Wytycznych w zakresie wymaga ń dla procesów kompostowania, fermentacji, mechanicznobiologicznego przeksztalcania odpadów - dr hab. inż. Andrzej Jędrezak, dr inż. Ryszard Szpadt, pa ździernik Podmioty, na które oddzia łuje projekt Grupa Wielko ść Źródło danych Oddzia ływanie 124 istniej ące instalacje Raport końcowy II etapu Obowi ązek spe łnienia MBP wymagań rozporz ądzenia. Zarządzaj ący instalacjami do mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych ekspertyzy, maj ącej na celu ankietyzacj ę istniej ących w

3 odpadów komunalnych Polsce instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP, wizytacj ę 50 instalacji MBP oraz wytypowanie 20 instalacji MBP, w których w ramach kolejnego III etapu ekspertyzy zostan ą przeprowadzone badania odpadów (grudzie ń 2013 r.). Urzędy Marsza łkowskie 16 Wg podziału terytorialnego kraju. (dodaj/usu ń) (dodaj/usu ń) (dodaj/usu ń) 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji Wydawanie decyzji zgodnie z wymaganiami rozporz ądzenia. Szczegó łowe informacje w przedmiotowym zakresie zosta ły zawarte w dodatkowym dokumencie pn. Raport z konsultacji publicznych, przygotowany zgodnie z 51 ust. 1 uchwa ły Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulaminu pracy Rady Ministrów. Zestawienie zg łoszonych uwag wraz ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska do nich znajduje si ę w odrębnym załączniku i zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. 6. Wp ływ na sektor finansów publicznych (ceny stale z r.) Skutki w okresie 10 lat od wej ścia w życie zmian [mln zł] Łącznie (0-10) Dochody ogó łem boxl że państwa JST pozostale jednostki (oddzielnie) Wydatki ogó łem budżet państwa JST pozostale jednostki (oddzielnie) Saldo ogó łem budżet pa ństwa JST pozosta łe jednostki (oddzielnie) Źródła finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źróde ł danych i przyj ętych do oblicze ń założeń W projekcie rozporz ądzenia wprowadzono obowi ązek prowadzenia roz ładunku oraz prowadzenia procesów mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w obiekcie zamkni ętym lub w obiektach zamkni ętych wyposażonych w szczelną posadzkę zapobiegaj ąc ą przedostawaniu si ę odcieków do środowiska i niezb ędną instalacj ę wentylacyjn ą oraz do oczyszczania gazów, co ma na celu ograniczenie emisji do środowiska i tym samym dostosowanie si ę do wymagań

4 najlepszej dostępnej techniki wynikaj ących z opracowanego na poziomie Unii Europejskiej dokumentu referencyjnego BAT Waste Treatments Industries. Instalacje, które na dzie ń wej ścia w życie projektowanych przepisów, nie spe łniaj ą tego obowi ązku b ędą musiały si ę do niego dostosować w ci ągu 2 lat od dnia wej ścia w życie rozporz ądzenia, tj. do dnia 23 stycznia 2017 r. Zarz ądzaj ący takimi instalacjami ponios ą koszty zwi ązane z budow ą obiektu zamkni ętego. Udziałowcami cz ęści istniej ących w Polsce instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) s ą gminy i gminne jednostki organizacyjne, w zwi ązku z czym ponios ą one część kosztów związanych z dostosowaniem sic instalacji do przedmiotowych wymaga ń. Wielko ść kosztów uzależniona b ędzie od wielko ści swoich wkładów w spó łce. (Szacunkowe okre ślenie przedmiotowych kosztów znajduje si ę w pkt 7 OSR - u). Projekt nie wp łynie na bud żet państwa. i. Wpływ na konkurencyjno ść gospodarki i przedsi ębiorczo ść, w tym funkcjonowanie przedsi ębiorców oraz na rodzin ę, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wej ścia w życie zmian Łącznie (0-10) W uj ęciu pieniężnym du że przedsi ębiorstwa sektor mikro-, malych i (w mln z ł, średnich ceny stale z przedsi ębiorstw r.) rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usu ń) W uj ęciu niepieni ężnym duże przedsi ębiorstwa sektor mikro-, malych i średnich przedsi ębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usu ń) Niemierzalne (dodaj/usu ń) (dodaj/usuń) Dodatkowe informacje, Zarządzaj ący instalacjami do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych w tym wskazanie odpadów komunalnych ponios ą koszty zwi ązane z dostosowaniem si ę do wymagań źróde ł danych i przyj ętych do oblicze ń okre ślonych w przedmiotowym projekcie rozporz ądzenia, w tym w szczególno ści założeń związanych z budow ą obiektu zamkni ętego wyposa żonego w szczeln ą posadzk ę zapobiegaj ąc ą przedostawaniu si ę odcieków do środowiska i niezb ędną instalacj ę wentylacyjn ą oraz do oczyszczania gazów. Z posiadanych przez Ministerstwo Środowiska danych wynika, że koszt wybudowania nowoczesnego obiektu (lub obiektów) o wymiarach ok m2 szacuje si ę na ok. 4 mln zł (bez kosztu projektu), w tym koszt posadzki z ł, koszt instalacji wentylacyjnej zł, koszt instalacji do oczyszczania gazów zł. Z ;,Raportu ko ńcowego II etapu ekspertyzy, maj ącej na celu ankietyzacj ę istniejących w Polsce instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP, wizytacj ę 50 instalacji MBP oraz wytypowanie 20 instalacji MBP, iv których w ramach kolejnego III etapu ekspertyzy zostan ą przeprowadzone badania odpadów" wynika, że spo śród istniej ących 124 instalacji MBP w Polsce w 2013 r.

5 co najmniej 17 znajduje sic na otwartym placu, bez zadaszenia, w zwi ązku z czym zarz ądzaj ący tymi instalacjami ponios ą koszty w tym zakresie. Natomiast instalacje posiadaj ące obiekty zamkni ęte, ale nie wyposa żone w posadzkę lub instalacj ę wentylacyjn ą i do oczyszczania gazów, ponios ą koszty odpowiednio do brakuj ącego elementu. Należy przy tym podkre ślić, iż zdecydowana wi ększo ść istniej ących w Polsce instalacji MBP prowadzi proces roz ładunku i mechanicznego przetwarzania odpadów w obiektach zamkni ętych, w zwi ązku z czym nie b ędą zobowi ązani dostosowa ć si ę do nowego obowi ązku w tym zakresie. W pozosta łych latach nie przewiduje si ę kosztów zwi ązanych z dostosowaniem si ę do wymagań niniejszego projektu rozporz ądzenia. Nieznacznie zwi ększą si ę koszty zwi ązane z wykonywaniem badań odpadów po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (stabilizatu). W obecnie obowi ązuj ących przepisach istnieje mo żliwo ść wyboru badania jednego parametru okre ślonego dla stabilizatu spo śród trzech wskazanych, tj. AT 4, straty pra żenia lub zawarto ść węgla organicznego. W świetle nowych wymaga ń (szczegó łowe wyja śnienie znajduje się w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia), b ędzie obligatoryjny obowi ązek pomiaru parametru AT4, którego koszt wynosi od 200 do 500 zł netto za 1 próbkę w laboratorium akredytowanym (cena obejmuje dojazd, pobór próbki wg akredytowanej metodyki, wykonanie analizy oraz dostarczenie raportu z bada ń. W cenę tą wliczone jest tak że okre ślenie: wilgotno ści, straty prażenia oraz zawarto ści węgla organicznego). W pierwszym roku funkcjonowania instalacji badanie to wykonuje sic 1 raz na miesi ąc, natomiast w kolejnych latach, w sytuacji otrzymywania prawid łowych wyników, badanie to wykonuje si ę 1 raz na kwarta ł (4 razy w roku). Jednocze śnie nale ży podkre śli ć, że zarz ądzaj ący instalacjami, w których prowadzony jest pioces biologiczny z wykorzystaniem procesu biologicznego- suszenia odpadów celem wytworzenia odpadów palnych (paliwo alternatywne), nie s ą zobowi ązani do wykonywania badań parametrów okre ślonych dla stabilizatu, w tym parametru AT4, w zwi ązku z czym nie ponios ą kosztów w tym zakresie. Koszty przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w instalacjach MBP w oparciu o okre ślone w projekcie rozporz ądzenia wymagania nie ulegn ą znacz ącej zmianie w stosunku do kosztów przetwarzania odpadów w instalacji podlegaj ącej obowi ązuj ącym przepisom. S. Zmiana obci ąień regulacyjnych (w tym obowi ązków informacyjnych) wynikaj ących z projektu nie dotyczy Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie tak wymaganymi przez UE (szczegó ły w odwróconej tabeli zgodno ści). nie nie dotyczy zmniejszenie liczby dokumentów zmniejszenie liczby procedur skrócenie czasu na zalatwienie sprawy inne: zwi ększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na zalatwienie sprawy inne:

6 Wprowadzane obci ążenia s ą przystosowane do ich elektronizacji. tak nie nie dotyczy Komentarz: 9. Wp ływ na rynek pracy Wymagania związane z konieczno ści ą prowadzenia roz ładunku i mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w obiektach zamkni ętych instalacji MBP wyposa żonych w szczeln ą posadzkę zapobiegaj ącą przedostawaniu si ę odcieków do środowiska i niezb ędną instalacj ę wentylacyjną oraz do oczyszczania gazów spowoduj ą wzrost zapotrzebowania na us ługi projektowo-budowlane. W Polsce jest co najmniej 17 instalacji MBP wymagaj ących dostosowania si ę w tym zakresie. 10. Wp ływ na pozosta łe obszary 1 środowisko naturalne sytuacja i rozwój regionalny inne: Omówienie wpływu demografia mienie państwowe informatyzacja zdrowie Okre ślenie zasad prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych pozytywnie wplynie na ochron ę środowiska, w szczególno ści w zakresie ochrony przed uci ążliwo ściami zwi ązanymi z gospodark ą odpadami poprzez pozbawienie odpadów komunalnych w łaściwo ści, które powoduj ą, że uznaje si ę te odpady za ulegaj ące biodegradacji. Biologiczne przetwarzanie odpadów powoduje redukcj ę ilo ści gazu cieplarnianego emitowanego ze sk ładowisk odpadów i zanieczyszczonych odcieków. Uzyskuje si ę równie ż redukcj ę masy i obj ęto ści przetworzonych odpadów. Tym samym rozporz ądzenie przyczyni si ę do ograniczenia składowania odpadów ulegaj ących biodegradacji, które jest ostatnim i najmniej pożądanym_sposohem ich zagospodarowania w hierarchii sposobów post ępowania z odpadami oraz osi ągni ęcia celów okre ślonych prawem unijnym. Wprowadzenie dodatkowego obowi ązku prowadzenia roz ładunku i mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w obiekcie zamkni ętym lub w obiektach zamkni ętych wyposażonych w szczelną posadzkę zapobiegaj ąc ą przedostawaniu si ę odcieków do środowiska i niezb ędną instalacj ę wentylacyjn ą oraz do oczyszczania gazów, wplynie na ograniczenia emisji do środowiska. 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego Przepisy projektowanego rozporz ądzenia wejdą w życie z dniem 23 stycznia 2015 r., natomiast w zakresie doposażenia cz ęści mechanicznej instalacji w pomieszczenie zamkni ęte okres przej ściowy up ływa w dniu 23 stycznia 2017 r. 12. W jaki sposób i kiedy nast ąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan ą zastosowane? Ciążące na państwach cz łonkowskich cele dotycz ące ograniczania sk ładowania komunalnych odpadów ulegaj ących biodegradacji okre ślone w dyrektywie Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182, z , str.1, z pó żn. zm.), wymagaj ą podj ęcia zdecydowanych dzia łań. Zgodnie z przedmiotow ą dyrektyw ą Polska zosta ła zobowi ązana do osi ągni ęcia następuj ących poziomów ograniczenia sk ładowania: do dnia 16 lipca 2010 r. - do nie wi ęcej ni ż 75 % wagowo ca łkowitej masy odpadów komunalnych

7 ti e e ulegaj ących biodegradacji, do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie wi ęcej ni ż 50 % wagowo calkowitej masy odpadów komunalnych ulegaj ących biodegradacji, do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie wi ęcej ni ż 35 % wagowo calkowitej masy odpadów komunalnych ulegaj ących biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Okre ślenie wymagań dla procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i dla odpadów powstaj ących z tych procesów w przedmiotowym rozporz ądzeniu ma na celu realizacj ę wymagań unijnych. Ponadto zgodnie z hierarchi ą sposobów post ępowania z odpadami, sk ładowanie odpadów jest ostatnim i najmniej pożądanym sposobem post ępowania z nimi. Ze składowania musz ą zostać wyłączone nieprzetworzone odpady organiczne, stanowi ące żród ło powstawania metanu podczas ich sk ładowania na składowiskach odpadów. Celem biologicznego przetwarzania frakcji ulegaj ącej biodegradacji jest mo żliwie szybka ich stabilizacja. Proces jest tak prowadzony, aby emisja zanieczyszcze ń powstaj ąca w wyniku rozk ładu frakcji organicznej odpowiedzialnej za emisj ę metanu na sk ładowiskach by ła nieuci ążliwa dla środowiska oraz by uzyska ć nieuci ążliwy zapachowo materia ł. Biologiczne przetwarzanie powoduje redukcj ę ilo ści gazu cieplarnianego emitowanego ze sk ładowisk i zanieczyszczonych odcieków. Uzyskuje si ę również redukcj ę masy i obj ęto ści przetworzonych odpadów. Obecnie przygotowywany projekt rozporz ądzenia doprecyzowuje istniej ące ju ż wymagania, co ma g łównie na celu popraw ę stanu ochrony środowiska, osi ągni ęcie celów unijnych oraz zapobieganie nieprawid łowo ściom przy przetwarzaniu odpadów. Efekty wprowadzanych rozwi ązań, b ędą widoczne od dnia wej ścia w życie projektu rozporz ądzenia oraz w wyszczególnionych przypadkach po zako ńczeniu okresu dostosowawczego. 13. Za łączniki (istotne dokumenty iród łowe, badania, analizy itp.) nie dotyczy, il

8 ~

9 Raport z konsultacji publicznych projektu rozporz ądzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Projekt rozporz ądzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych jest realizacj ą upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), które stanowi, że minister w łaściwy do spraw środowiska mo że okre ślić, w drodze rozporz ądzenia, wymagania dla okre ślonych procesów przetwarzania, z wyj ątkiem składowania odpadów i termicznego przekszta łcania odpadów, oraz wymagania dla odpadów powstaj ących w wyniku tych procesów, kieruj ąc si ę zapobieganiem zagro żeniom dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a tak że zapobieganiem nieprawid łowo ściom przy przetwarzaniu odpadów. Konieczno ść wydania nowego rozporz ądzenia wynika z wej ścia w życie nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rozporządzenie okre śla wymagania dotycz ące prowadzenia procesów mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów, które powstaj ą z tych procesów. Projekt rozporz ądzenia zosta ł poddany procedurze konsultacji publicznych z następuj ącymi instytucjami, organizacjami i przedsi ębiorstwami zwi ązanymi po średnio lub bezpo średnio z gospodarowaniem odpadami komunalnymi: 1) Forum Zwi ązków Zawodowych; 2) NSZZ Solidarno ść"; 3) OPZZ; 4) Polska li(iie eidcjå Pracodawców l-yw atlyc l' Lewl`åtdlT;'...` 5) Polska Izba Ekologii; 6) Polska Izba In żynierów Budownictwa; 7) Polski Klub Ekologiczny; 8) Polska Izba Gospodarki Odpadami; 9) Polskie Towarzystwo In żynierii Ekologicznej; 10)Krajowa Izba Gospodarcza; 11)Krajowa Izba Gospodarki Odpadami; 12)Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu; 13)Konfederacja Pracodawców Polskich; 14)Państwowa Rada Ochrony Środowiska; 15)Zwi ązek Rzemios ła Polskiego; 16)Zwi ązek Pracodawców Gospodarki Odpadami; 17)Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego; 18)Centrum Prawa Ekologicznego; 19)Business Centre Club Zwi ązek Pracodawców; 20) Stowarzyszenie Polskich Przedsi ębiorców Gospodarki Odpadami; 21) Instytut Gospodarowania Odpadami; 1

10 22) Instytut na Rzecz Ekorozwoju; 23) Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska; 24) Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego; 25) Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju; 26) Izba Przemys łowo-handlowa Inwestorów Zagranicznych w Polsce; 27) Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój; 28) Stowarzyszeniu Technologii Ekologicznych Silesia; 29) Zwi ązek Pracodawców Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; 30) Porozumienie Zwi ązków Zawodowych KADRA"; 31) Wolny Związek Zawodowy Sierpie ń 80"; 32)NSZZ Solidarno ść 80"; 33) Stowarzyszenie Polskich Przedsi ębiorców Gospodarki Odpadami. Pozosta łe podmioty, którym projekt by ł przekazany do zaopiniowania: 1) Prezydenci Miast: Bia łystok, Bydgoszcz, Gda ńsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toru ń, Warszawa, Wroc ław, Zielona Góra; 2) wojewodowie; 3) marsza łkowie województw; 4) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska; 5) Prezes G łównego Urz ędu Statystycznego; 6) wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska; 7) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; 8) Krajowy Zarz ąd Gospodarki Wodnej; 9) instytut Uprawy Nawo źenia i"gleboznawstwa w Puiawacit - NB. Konsultacje publiczne i opiniowanie przeprowadzone by ły 8 kwietnia 2014 r. Do przedmiotowego projektu rozporz ądzenia uwagi zg łosiły 1) Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 2) Urząd Marszalkowski Województwa Mazowieckiego, 3) Urz ąd Marszalkowski Województwa Wielkopolskiego, 4) Urz ąd Marszalkowski Województwa Opolskiego, 5) Urząd Marszalkowski Województwa Podlaskiego, 6) Urząd Marszalkowski Województwa Świ ętokrzyskiego, 7) Urząd Marszałkowski Województwa Dolno ś ląskiego, 8) Urząd Marszalkowski Województwa Podkarpackiego, 9) Prezydent Miasta Sto łecznego Warszawa, 10)Prezydent Miasta Rzeszowa, 11)Prezydent Miasta Opola, 12)Prezydent Miasta Rzeszów, 13)Prezydent Miasta Bia łystok, w terminie od dnia 5 marca do następuj ące podmioty:

11 14)Prezydent Miasta Zielona Góra, 15)Urząd Miejski w Sosnowcu, 16)Urząd Miej ski w Kietrzu, 17)Urząd Miej ski w Gdańsku, 18)Urząd Miasta Poznania, 19)WIOŚ Szczecin, 20) WIOS Rzeszów, 21) WIO Ś Olsztyn, 22) WIO Ś Bydgoszcz, 23) WIO Ś Mazowiecki, 24) WIOŚ Opole, 25) WIOŚ Podlaski, 26) WIO Ś Warszawa, 27) WIO Ś Wroc ław, 28) RDO Ś Rzeszów 29) RDO Ś Opole, 30) RDO Ś Łódź, 31) RDO Ś Lublin, 32) RDO Ś Gdańsk, 33) RDO Ś Bia łystok, 34) Pracodawcy RP, 35) Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, 36) Rada RIPOK, 37) Stowarzyszenie Producentów Cementu, 38) Tu' tve ci iå Gfoup, 39) Zwi ązek Komunalny Gmin Czyste Miasto Czysta Gmina", 40) Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno, 41) Sita Starol, Chorzów, 42) Alba Polska, Dąbrowa Górnicza, 43) SEGO Sp. z o.o. Rybnik, 44) PIGO Warszawa, 45) KIGO Warszawa, 46) Przedsi ębiorstwo Produkcyjno Uslugowo Handlowe RADKOM" 47) Eko Dolina Łużyce, 48) LAFARGE Cement S. A. Warszawa, 49) Polska Izba Ekologii, Katowice, 50) Prywatny Zak ład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, Konopiska, 51) Przedsi ębiorstwo Produkcyjno - Uslugowo Handlowe Komart" Knurów; 52) AHK, Polsko-Niemiecka Izba Przemys łowo-handlowa, Warszawa, 53) Miejskie Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Katowice, 54) Mi ędzygminne Przedsi ębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER, Tychy, 3

12 55) Confico-Poland Sp. z o.o. 56) Częstochowskie Przedsi ębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. SOBUCZYNA, 57) NAPRZÓD Sp. z o.o., 58) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, 59) Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie, 60) PB Dom, 61) Przedsi ębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Slupsk, 62) P. Agnieszka Lipniacka Piaskowa, Szczecin, 63) P. Andrzej Skalmowski, Warszawa, 64) P. Ryszard Szpadt - Politechnika Wroc ławska. Szczegó łowe zestawienie zg łoszonych uwag wraz ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska do nich znajduje si ę w osobnym za łączniku i zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. W wyniku przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania w stosunku do obecnie obowi ązuj ącego rozporz ądzenia Ministra Środowiska z dnia 11 wrze śnia 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w projekcie niniejszego rozporz ądzenia wprowadzono nast ępuj ące zmiany: 1. W 2 ust. 1 doprecyzowano wymagania prowadzenia procesów mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w zakresie usytuowania instalacji i tytu łu prawnego do niej, co ma na celu zapewnienie prawid łowo ści prowadzenia procesów przez jeden podmiot. 2. W 2 ust. 3 projekt rozporz ądzenia uzupe łniono o obowiązek prowadzenia roz ładunku zmieszanych odpadów komunalnych w obiekcie zamkni ętym tub w obiektach zarnkni ę ycu wyposażonych w szczeln ą posadzkę zapobiegaj ącą przedostawaniu si ę odcieków do środowiska i niezb ędną instalacj ę wentylacyjn ą oraz do oczyszczania gazów, co ma na celu ograniczenie emisji do środowiska. 3. W 3 ust. 1 projekt rozporz ądzenia uzupe łniono o obowi ązek prowadzenia mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w obiekcie zamkni ętym lub w obiektach zamkni ętych wyposażonych w szczeln ą posadzkę zapobiegaj ącą przedostawaniu si ę odcieków do środowiska i niezb ędną instalacj ę wentylacyjną oraz do oczyszczania gazów, co ma na celu ograniczenia emisji do środowiska. 4. W 3 ust. 1 doprecyzowano rodzaje odpadów klasyfikowanych jako odpady o kodzie ex , z podzialem na frakcj ę podsitową i nadsitową. Odpady te stanowi ą doszczególowienie odpadu wymienionego w katalogu odpadów jako odpad o kodzie Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne ni ż wymienione w Podstawowa wielko ść frakcji podsitowej wynosi 0-80 mm. Jednakże z uwagi na zasadno ść stabilizacji wi ększych frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych i zawieraj ących odpady ulegaj ące biodegradacji, dopuszcza si ę również wydzielenie frakcji podsitowej odpadów oznaczonych kodem ex o wielko ści wi ększej ni ż 0-80 mm. 4

13 W takiej sytuacji frakcja nadsitowa przyjmuje wielko ść stosownie powy żej wielko ści frakcji podsitowej. Istnieje równie ż możliwo ść eksploatacji instalacji, w której nie przesiewa si ę odpadów. W takiej sytuacji odpady pozosta łe, po wydzieleniu ze zmieszanych odpadów komunalnych odpadów przeznaczonych do procesów odzysku, traktowane s ą jako frakcja podsitowa i w cało ści wymagaj ą zastosowania procesów biologicznego przetwarzania. 5. W 3 ust. 5 wprowadzono przepis umo żliwiaj ący eksploatacj ę cz ęści mechanicznej instalacji, jako instalacj ę do doczyszczania oraz rozsortowywania odpadów selektywnie zebranych z podgrupy Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) oraz z podgrupy odpady opakowaniowe (w łącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi). Nale ży jednak zwróci ć uwagę, iż proces ten prowadzi si ę jako odrębny wariant eksploatacji instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów w taki sposób, aby odpady zebrane w sposób selektywny nie były przetwarzane łącznie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Sytuacja taka mo że mieć miejsce oczywi ście w przypadku wolnych mocy przerobowych instalacji. 6. W 3 ust. 8 doprecyzowano mo żliwo ści zagospodarowania odpadów o kodzie wytworzonych w procesie mechanicznym instalacji, które mog ą być stosowane w procesie: - odzysku R1 Wykorzystanie g łównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, albo - unieszkodliwiania D 10 - Przekszta łcanie termiczne na l ądzie. 7. W 3 ust. 9, w 4 ust. 12 i ust. 14, w 5 ust. 9 i ust. 10, sposób klasyfikowania procesów mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów dostosowano do obecnie okre ślonych w ustawie o odpadach procesów unieszkodliwiania odpadów. Klasyfikacja procesów unieszkodliwiania nawa tå jest w zaigczniku ' nr 2. 'd:, ustavjy. o-odpadach, jako niewyczerpuj ący wykaz procesów unieszkodliwiania. Głównym celem opracowywanego projektu rozporz ądzenia jest okre ślenie warunków dla przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w taki sposób, aby uzyskany stabilizat nie zawiera ł już odpadów ulegaj ących biodegradacji i móg ł być bezpiecznie unieszkodliwiany na sk ładowisku odpadów. Dlatego te ż wiodącym procesem w mechaniczno biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych jest proces unieszkodliwiania. Natomiast nowo wytworzone odpady w procesie mechanicznym w instalacji MBP, przeznaczone do odzysku, s ą zagospodarowywane na zasadach ogólnych okre ślonych w ustawie o odpadach. Okre ślony w projekcie rozporz ądzenia sposób klasyfikowania procesów zachodz ących w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych ma na celu ujednolicenie klasyfikowania procesów, aby stworzy ć te same warunki merytoryczne, ekonomiczne i formalne dla podmiotów prowadz ących instalacje i zagwarantować równo ść tych podmiotów wobec prawa. W zwi ązku z powyższym proces mechaniczny prowadzony w instalacji b ędzie klasyfikowany jako proces D13 - Sporz ądzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D 1 D 12 za łącznika nr 2 do ustawy o odpadach. W procesie tym s ą uwzględnione procesy wst ępne poprzedzaj ące

14 unieszkodliwienie, w tym wst ępna obróbka, jak np. sortowanie, przed poddaniem któremukolwiek spo śród procesów wymienionych w pozycjach Dl D12 za łącznika nr 2 do ustawy o odpadach. Za łącznik nr 2 do ustawy o odpadach zawiera niewyczerpuj ący wykaz procesów, w związku z czym proces klasyfikowany obecnie jako D13 jest najbli ższy dawnemu procesowi D16, który pozwala na wytworzenie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania. Natomiast proces biologicznego przetwarzania odpadów w instalacji, w tym równie ż z wykorzystaniem procesu biologicznego suszenia, b ędzie klasyfikowany jako proces D8 - Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji za łącznika nr 2 do ustawy o odpadach, w wyniku której powstaj ą ostateczne zwi ązki lub mieszanki, które s ą unieszkodliwiane za pomoc ą któregokolwiek spo śród procesów wymienionych w poz. D 1 D12 za łącznika nr 2 do ustawy o odpadach. 8. W 3 ust. 10 okre ślono proces mechanicznego doczyszczania odpadów selektywnie zebranych, które z uwagi na fakt, że w dalszej kolejno ści są zagospodarowywane g łównie w procesie odzysku, nale ży klasyfikować jako proces R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 R11 za łącznika nr 1 do ustawy o odpadach. 9. W 4 ust. 1 wprowadzono obowi ązek bezpo średniego zastosowania procesów biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej, co ma na celu zmniejszenie uci ążliwo ści odorowej przetwarzanych odpadów. 10. W 4 ust. 2 dodano przepis dotycz ący możliwo ści biologicznego przetwarzania wyłącznie frakcji podsitowej, wytworzonej w cz ęści mechanicznej tej samej instalacji, co oznacza zakaz mieszania odpadów frakcji podsitowej z innymi rodzajami odpadów, w tym w szczególno ści z odpadami zbieranymi w sposób selektywny oraz z odpadami wytworzonymi.w innej instalacji. Odpady 'ulegaj ące biodegradacji" zbierane` w sposub selektywny powinny by ć przetwarzane odr ębnie w celu wytworzenia kompostu o odpowiedniej jako ści. Natomiast w celu poprawienia efektywno ści prowadzenia procesów metanizacji, dopuszczono możliwo ść przetwarzania frakcji podsitowej z innymi rodzajami odpadów. Mo że mieć to miejsce jedynie w przypadku prowadzenia procesów biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych. 11. W 4 ust. 3 dopuszczono mo żliwo ść eksploatacji cz ęści biologicznej instalacji MBP do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o w ła ściwo ściach nawozowych lub środków wspomagaj ących uprawę ro ślin, spełniaj ących wymagania okre ślone w przepisach odr ębnych, lub materia łu po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spe łniaj ącego wymagania okre ślone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach. Proces ten mo że być prowadzony jako odrębny wariant eksploatacji instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów i tylko w sytuacji wolnych mocy przerobowych cz ęści biologicznej instalacji MBP. 12. W 4 ust. 6 wprowadzono mo żliwo ść jednostopniowego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych przez co najmniej 6 tygodni w zamkni ętym reaktorze wykonanym 6

15 z materialu wytrzyma łego na uszkodzenia mechaniczne i zapewniaj ącym szczelno ść prowadzenia procesu lub w zamkni ętej hali, z aktywnym napowietrzaniem oraz regularnym przerzucaniem odpadów, z systemem odbierania odcieków, z ujmowaniem i oczyszczaniem powietrza procesowego, do czasu uzyskania warto ści parametrów okre ślonych w 6 ust. 1. Wprowadzona zmiana wynika równie ż z wymagań najlepszej dost ępnej techniki (BAT), opracowanych na poziomie Unii Europejskiej w dokumencie referencyjnym BAT Waste Treatments Industries z sierpnia 2006 roku, które zalecaj ą stosowanie calkowicie zamkni ętych bioreaktorów do przetwarzania odpadów oraz unikania powstawania stref beztlenowych i recyrkulacj ę wód poprocesowych w przypadku prowadzenia procesu stabilizacji tlenowej. 13. W 4 ust. 6 i ust. 7, w drugim stopniu stabilizacji odpadów w pryzmach na otwartym terenie, zarówno w procesie biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych, doprecyzowano wymóg w zakresie utwardzenia pod ło ża do przetwarzania odpadów, które powinno by ć izolowane od pod łoża terenu oraz wyposa żone w system odbierania odcieków. Odpady powinny by ć napowietrzane przez mechaniczne przerzucanie odpadów co najmniej raz w tygodniu. 14. W 4 ust. 7 pkt 2 wprowadzono wymóg osi ągni ęcia parametru AT 4 po pierwszym stopniu biologicznego przetwarzania w warunkach beztlenowych na poziomie warto ści poniżej 20 mg 02/g suchej masy, w przypadku dopuszczenia w drugim stopniu stabilizacji tlenowej, stabilizacj ę w pryzmach na otwa rtym terenie usytuowanych na utwardzonym podło żu izolowanym od pod ło ża terenu, wyposa żonym w system odbierania odcieków i napowietrzanych przez mechaniczne przerzucanie odpadów, co najmniej raz w tygodniu, przez okres co najmniej 3 tygodni, co ma na celu potwierdzenie prawid łowo ści zachodz ących procesów w pierwszym stopniu biologicznego przetwarzania w warunkach beztlenowych. 15. W 4 ust. 10 wprowadzono mo żliwość poddania stabilizatu procesom mechanicznym (przesianie przez silu o wielko ści " o 20 iliiri) i wytworzenia odpadu o kodzie, ex stabilizat po procesie przesiewania, który mo że być poddany procesom odzysku na składowisku, zgodnie z wymaganiami okre ślonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (rozporz ądzenie w sprawie składowania odpadów). Natomiast frakcja o wielko ści powyżej 20 mm powstała po przesianiu stabilizatu na sicie jest nadal klasyfikowana jako odpad o kodzie , czyli stabilizat. 16. W 4 ust. 13 okre ślono proces biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów. Z uwagi na fakt, i ż wytworzone odpady s ą calkowicie poddawane procesowi odzysku, ww. proces nale ży klasyfikowa ć jako proces odzysku R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie s ą stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekszta łcania). 17. W 5 ust. 2 doprecyzowano rodzaje odpadów, które mog ą powstać po procesie biologicznego suszenia odpadów. G łównym celem procesu biologicznego suszenia jest wytworzenie odpadów palnych, w zwi ązku z czym po biologicznym suszeniu, brak jest mo żliwo ści wydzielenia odpadów, takich jak: papier, drewno, tworzywa sztuczne, które ulegaj ą termicznemu przekszta łceniu i s ą w tej sytuacji klasyfikowane jako odpady o kodzie Odpady te stosuje si ę w procesie:

16 - odzysku R1 Wykorzystanie g łównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, albo - unieszkodliwiania D 10 - Przekszta łcanie teinriczne na l ądzie. 18. W 5 ust. 3 wprowadzono mo żliwo ść wytworzenia z odpadów poddanych biologicznemu suszeniu, odpadów, które nie s ą palne i jednocze śnie nie ulegaj ą biologicznemu rozk ładowi, tj. odpadów o kodzie Odpady materia łów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, ceg ły, p łyty, ceramika). 19. W 5 ust. 5 doprecyzowano sposób post ępowania z odpadami o kodzie ex wytworzonymi po procesie biologicznego suszenia odpadów, które powinny by ć przetworzone biologicznie zgodnie z warunkami okre ślonymi dla stabilizatu i spe łniać również wymagania końcowe rozporz ądzenia okre ślone dla stabilizatu. 20. W 6 ust. 1 wprowadzono obligatoryjny obowi ązek pomiaru parametru AT 4 (aktywno ść oddychania w mg 0 2/g s.m.) dla stabilizatu. Dotychczas zastosowane podej ście dotycz ące wyznaczania stopnia ustabilizowania odpadów w procesie biologicznym poprzez pomiar jedynie strat pra żenia oraz zawarto ści w ęgla organicznego, sprowadza sic do wyznaczenia calkowitego ubytku substancji organicznej w wyniku mineralizacji, a nie odzwierciedla zmiany postaci substancji organicznej powsta łej w wyniku humifikacji i jej biologicznego ustabilizowania, czyli utraty zdolno ści do dalszego biologicznego rozkladu. Uzyskanie nawet niskich warto ści straty pra żenia i zawarto ści calkowitego w ęgla organicznego nie odzwierciedla utraty zdolno ści stabilizatu do dalszego biologicznego rozkladu. Dopiero ustalenie dla stabilizatu granicznych warto ści parametru AT4, umożliwi jednoznaczną ocenę ubytku zdolno ści masy organicznej odpadów do dalszego rozkladu w procesie tlenowym lub beztlenowym i podj ęcie decyzji o dopuszczeniu stabilizatu do składowania. Brak obligatoryjnego obowi ązku pomiaru parametru AT 4 dla stabilizatu w dotychczasowych przepisach spowodowany by ł brakiern wystarczaj ącej "iiezby laboratoriów akredytowanych w kraju oznaczaj ących ten parametr. Z uwagi na d ługotrwały okres dostosowawczy dla prowadz ących instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych do wymaga ń obecnie obowi ązuj ącego rozporz ądzenia, laboratoria akredytowane równie ż mia ły czas na wdro żenie mo żliwo ści pomiaru wymaganego parametru. Metoda oznaczania aktywno ści oddychania s łuży do oceny reaktywno ści biologicznej lub stopnia dojrza ło ści stabilizatów w atmosferze tlenowej. Okre śla ona w warunkach laboratoryjnych masow ą ilo ść 0 2, zużytą w okre ślonym czasie (np. 4 dni = AT4) przez drobnoustroje. W metodzie tej zapotrzebowanie przez drobnoustroje na 02 może być okre ślane poprzez pomiar ilo ści zużytego przez nie 0 2 albo wytworzonego CO2 i jest podawane w mg 0 2 na g suchej masy. W zwi ązku z powyższym zasadne jest łączne okre ślenie parametrów odpowiadaj ących za: okre ślenie zdolno ści stabilizatu do dalszego biologicznego rozkladu - parametr AT4; okre ślenie poziomu ubytku substancji organicznej w przetwarzanych odpadach poprzez spe łnienie poniższych wymagań : - straty pra żenia stabilizatu s ą mniejsze ni ż 35% s.m., a zawarto ść calkowitego w ęgla organicznego jest mniejsza ni ż 20% s.m. lub

17 - ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach, mierzony strat ą prażenia lub zawarto ści ą całkowitego w ęgla organicznego w tej samej partii odpadów, jest wi ększy ni ż 40%. Należy również podkre ślić, że odpad powsta ły po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, który nie spe łnia przedmiotowych wymagań, nie jest stabilizatem. 21. W 7 doprecyzowano zapis dotycz ący potwierdzenia badań przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wprowadzono obowi ązek pobierania próbek do bada ń przez przedstawiciela tego laboratorium. 22. W 8 okre ślono termin dostosowania instalacji istniej ących oraz b ędących w trakcie procesu inwestycyjnego do wymagań przedmiotowego rozporz ądzenia, co wynika z ochrony praw nabytych z obecnie obowi ązuj ącego rozporz ądzenie Ministra Środowiska z dnia 11 wrze śnia 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, które wprowadza 3 letni okres dostosowawczy od dnia wej ścia w życie obecnego rozporz ądzenia, tj. do dnia 8 pa ździernika 2015 r. Dodatkowo w ust. 2 wprowadzono 2 - letni okres przej ściowy dla instalacji istniej ących przed dniem wej ścia w życie rozporz ądzenia, w zakresie dostosowania instalacji do prowadzenia procesu w obiekcie zamkni ętym lub w obiektach zamkni ętych, o których mowa w 2 ust. 3 i w 3 ust. 1 rozporz ądzenia. W dniu 26 maja 2014 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie z podmiotami zg łaszaj ącymi uwagi do przedmiotowego projektu rozporz ądzenia maj ące na celu ich uzgodnienie. Projekt rozporz ądzenia nie wymaga ł konsultacji z w ła ściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej. Do projektu rozporz ądzenia nie zg łoszono zainteresowania pracami w trybie przepisów o dzia łalno ści lobbingowej w procesie stanowienia praw przez podmioty prowadzące dzia łalno ść lobbingową.

18

ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2)

ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Projekt z dnia 9 kwietnia 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ4DZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2)

ROZPORZ4DZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Projekt z dnia 12 sierpnia 2014 r. '.l ROZPORZ4DZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA') z dnia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

14. Prezydent Miasta Zielona Góra, 15. Urząd Miejski w Sosnowcu, 16. Urząd Miejski w Kietrzu, 17. Urząd Miejski w Gdańsku, 18. Urząd Miasta Poznania,

14. Prezydent Miasta Zielona Góra, 15. Urząd Miejski w Sosnowcu, 16. Urząd Miejski w Kietrzu, 17. Urząd Miejski w Gdańsku, 18. Urząd Miasta Poznania, Raport z konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Projekt rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2)

z dnia.. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Projekt z dnia 28 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo

CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo 114112 ~~~ ToWPFRoWf CålELDR ENERGII S.R. Warszawa, 09 lipca 2014 r. GEW/RP/14/2014 Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Szanowni Pa ń stwo W nawi ązaniu do zg łoszenia uwag i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania odpadów dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Katowice Tarnów, grudzień 2014 Stan gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZAŁĄCZNIK NR 5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SOPZ Lista kontrolna Propozycja listy kontrolnej

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Projekt z dnia 22 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia

ROZPORZADZENIE. z dnia Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA') z dnia zmieniaj ące rozporz ądzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilo ści odpadów, dla których nie ma obowi ązku prowadzenia ewidencji

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

Wymagania technologiczne stawiane regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów w komunalnych.

Wymagania technologiczne stawiane regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów w komunalnych. Wymagania technologiczne stawiane regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów w komunalnych. dr in.. Piotr Manczarski Wydzia In ynierii rodowiska Politechniki Warszawskiej Wojewódzkie Seminarium Szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia

ROZPORZADZENIE. z dnia Projekt z dnia 7 lipca 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie szczegó łowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne 2) Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Osiągnięty poziom ograniczenia BIO

Osiągnięty poziom ograniczenia BIO Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 3 Obliczanie limitu BIO Dr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

i elektronicznego oraz zak ładu przetwarzania

i elektronicznego oraz zak ładu przetwarzania Projekt z dnia 11 lipca 2016 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA') z dnia w sprawie audytu zewn ętrznego organizacji odzysku sprz ętu elektrycznego i elektronicznego oraz zak ładu przetwarzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11 z d n ia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Projekt z dnia 21 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Na

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR 18 maja 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie rocznego audytu zewn ętrznego przedsi ębiorców wystawiaj ących dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Na podstawie art. 51 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.9.2016.AJ Według rozdzielnika Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 18 lutego 2015 r. ROZPORZ4DZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia...

Projekt z dnia 18 lutego 2015 r. ROZPORZ4DZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia... Projekt z dnia 18 lutego 2015 r. ROZPORZ4DZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia... w sprawie wzoru za świadczenia o przetwarzanych zu żytych bateriach lub zu żytych akumulatorach oraz ewidencji wystawianych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Projekt z dnia 12.03.2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 13 marca 2015 r. ROZPORZADZENIE. z dnia...

Projekt z dnia 13 marca 2015 r. ROZPORZADZENIE. z dnia... Projekt z dnia 13 marca 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKAM z dnia... w sprawie sprawozdania o wydajno ści recyklingu procesu recyklingu zu żytych baterii i zu żytych akumulatorów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2)

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r.

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r. Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji Katowice, 12 grudnia 2011 r. Uwarunkowania ogólne hierarchia postępowania z odpadami Unieszkodliwianie Odzysk (w tym odzysk

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14.07.2014 roku

Katowice, dnia 14.07.2014 roku Katowice, dnia 14.07.2014 roku Informacja dotycząca zmian cen wody w mie ście Katowice w latach 2010-2014, w tym w szczególno ści zmian spowodowanych wzrostem taryfy Górnoś ląskiego Przedsi ę biorstwa

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U.

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U. Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz

Bardziej szczegółowo

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU http:! po.portal.uzp.goy.pi/index.php?ogloszen ie=sho\y8poz ycja.. Og łoszenie powi ązane: Og łoszenie nr 4063-2016 z dnia 2016-01-13 r. Og łoszenie o zamówieniu - Garbatka-Letnisko Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 223/XXXV/09 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 8 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr 223/XXXV/09 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 8 października 2009 r. UCHWAŁA Nr 223/XXXV/09 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 8 października 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli w szko łach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZi DZENIE. z dnia 2015 r.

ROZPORZi DZENIE. z dnia 2015 r. ROZPORZi DZENIE Projekt 25 czerwca 2015 r. MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegó łowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60 Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 do trzyletniego liceum

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu

Bardziej szczegółowo

P I EJ POLSKA IZSA UBEZPIECZE Ń

P I EJ POLSKA IZSA UBEZPIECZE Ń P I EJ POLSKA IZSA UBEZPIECZE Ń i±~, Aft ;ufi7' p a r.. ht. 1 u - ra,. ~s Q?.T~ i.._... _ ~ _~~~...... VØ.... - 'rsk,: Warszawa, 5 wrze ś nia 2014 r. PIU 1222/2014 t EJ ~ a...e?%-.`ny Szanowny Pan Janusz

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Główny Urząd Statystyczny Osoba odpowiedzialna za projekt w

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Uwaga: Katowice, dnia 22.09.2014 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca oświadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd ą, starannego i zupe łnego wype łnienia każdej

Bardziej szczegółowo

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga:

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga: BIURO RADY MIASTA KATOWICE BRNA Uwaga: 2015-04- 2 9 OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Katowice, dnia 29.04.2015 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca o świadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Druk nr 615 KOMISJA ŚRODOWISKA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

sporządzenia 30 stycznia 2017 r.

sporządzenia 30 stycznia 2017 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... Projekt, z dnia 13 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z odpadów komunalnych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 2) Projekt, z dnia 19 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 2) Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia...

Bardziej szczegółowo

23. Kk 20 "5. UCHWAŁA NR RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia. w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej

23. Kk 20 5. UCHWAŁA NR RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia. w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej UCHWAŁA NR 11.5- - RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia 23. Kk 20 "5 w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorz ądzie

Bardziej szczegółowo

Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania

Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania KATOWICE.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R. ANALIZA STANU Rozdrażew, dnia 28.04.2016r. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

URZArD KONTROLI SKARBOWEJ Kielce, dnia 26 czerwca 2013 r. w Kielcach ul. Sandomierska Kielce PROTOKÓŁ

URZArD KONTROLI SKARBOWEJ Kielce, dnia 26 czerwca 2013 r. w Kielcach ul. Sandomierska Kielce PROTOKÓŁ URZArD KONTROLI SKARBOWEJ Kielce, dnia 26 czerwca 2013 r. w Kielcach ul. Sandomierska 10 5 25-324 Kielce Nr sprawy : UKS 2691/W1E/42/41/13/5/016 PROTOKÓŁ z czynności przeprowadzonych w okresie od 29.05.2013

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. projekt z dnia 11 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz

Bardziej szczegółowo

Uchwa ła nr XXVII/205/2013 Rady Powiatu notowskiego z dnia 30 stycznia 2013

Uchwa ła nr XXVII/205/2013 Rady Powiatu notowskiego z dnia 30 stycznia 2013 Uchwa ła nr XXVII/205/2013 Rady Powiatu notowskiego z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsi ęwzięć związanych z likwidacj ą wyrobów zawieraj

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2014 ROK DLA MIASTA KATOWICE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej

Bardziej szczegółowo

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Opolskiego 2) Opolski Wojewódzki INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach..

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.. PROJEKT 25 sierpnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów

Bardziej szczegółowo