Departament Ochrony Środowiska UMWP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Departament Ochrony Środowiska UMWP"

Transkrypt

1 Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament Ochrony Środowiska UMWP

2 Uchwała NR XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego zmieniona: - uchwałą NR XXVIII/540/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. - uchwałą NR XXXVII/702/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r.

3 UCHWAŁA NR VII/141/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Uchwała określa: - Regiony gospodarki odpadami, dla Województwa Podkarpackiego Dz. Urz. Województwa z 2015 poz Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach, - Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn.

4

5 zmieszanych odpadów komunalnych: MBP MPGK Sp. z o. o. w Krośnie Odpady zielone oraz inne bioodpady kompostownia - MPGK Sp. z o. o. w Krośnie Instalacje Regionalne w Regionie Południowo-zachodnim Do tych instalacji winny odpady trafić w pierwszej kolejności. Jeżeli instalacje te nie mogą przyjąć odpadów to muszą zostać przekazane do instalacji zastępczej w regionie, a dopiero na końcu do instalacji zastępczej poza regionem. Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu Południowo-zachodniego zmieszanych odpadów komunalnych -Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, Wolica, Jasło, -Sortownia odpadów zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej, ul. Ciepłownicza 11, Rzeszów, -Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów, ul. Wojska Polskiego 3, Mielec, - Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów, Kozodrza, Ostrów, - Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów, Malinie 317, Chorzelów, - Zakład Zagospodarowania Odpadów, Kozodrza, Ostrów, - Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia, Paszczyna 62B, Brzeźnica

6 c.d. Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu Południowo-zachodniego Odpady zielone oraz inne bioodpady -Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16),paszczyna 62b, Brzeźnica Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych składowiska - Składowisko Krosno, - Składowisko Karlików, - Składowisko Radoszyce, - Składowisko Kozodrza, - Składowisko Strzyżów.

7 Przez instalację przewidzianą do zastępczej obsługi regionu, rozumie się inną regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczoną do przetwarzania tego samego rodzaju odpadów. Należy pamiętać, że do instalacji zstępczej mogą zostać przekazane odpady (zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania na składowisku) wyłącznie wtedy, gdy RIPOK odmówi przyjęcia Po 1 lipca 2018r. wyłącznie instalacje regionalne mogą być instalacjami zastępczymi dla innych instalacji regionalnych art. 45 ust. 4a ustawy o odpadach.

8 Moc przerobowa Regionalnej instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w momencie uchwalania WPGO (2012r.) wynosiła 37 tyś./rok, instalacja była przewidziana do rozbudowy, a po jej modernizacji wg zapisów decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów moce przerobowe wynoszą /rok, jednak dla odpadów o kodzie zdolność przetwarzania ta wynosi /rok. Aktualna moc przerobowa dla Regionalnej Instalacji przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów wynosi 4200/rok.

9 Gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych o ile obowiązek takich instalacji wynika z WPGO (art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

10 Odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jeżeli instalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania nie została ujęta w WPGO (art. 38a ustawy o opadach) Odmawia się udzielenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów jeśli zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami (art. 46 ustawy o odpadach)

11 Umowa Partnerstwa Programowanie perspektywy finansowej na lata Inwestycje w sektorze gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, która nadaje priorytet zapobieganiu powstawaniu odpadów, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu Działania zmierzające do osiągnięcia poziomów : - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70 % wagowo, - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo, - do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

12 Umowa Partnerstwa Programowanie perspektywy finansowej na lata Projekty dotyczące mechaniczno biologicznego przetwarzania czy termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii muszą stanowić część szerszego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zawierającego elementy usytuowane najwyżej w hierarchii. Do realizacji celów krajowych wynikających z ramowej dyrektywy o odpadach, muszą w jasny sposób przyczyniać się również wszystkie przedsięwzięcia podejmowane na poziomie Regionalnym. Plany inwestycyjne będą podstawą finansowania inwestycji zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. W pierwszej kolejności będzie więc rozbudowywana infrastruktura w zakresie selektywnego zbierania i przygotowania do recyklingu. Realizacja zadań współfinasowanych ze środków unijnych w sektorze odpadów będzie ukierunkowana na obowiązki jednostek samorządowych wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach. Komisja Europejska zwraca szczególną uwagę na selektywne zbieranie odpadów

13 Aktualizacja Planów Gospodarki Odpadami plany podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat KPGO do końca 2015 roku WPGO do czerwca 2016 roku Prace nad aktualizacją WPGO zostały rozpoczęte - rok 2013 bazowy dla odpadów przemysłowych -rok 2014 bazowy dla odpadów komunalnych -Ankieta do gmin wstępne zebranie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego informacji nt. planowanych inwestycji - analiza

14 Opracowanie Planu Inwestycyjnego- załącznik do WPGO Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji, dotyczących odpadów komunalnych oraz w zakresie gospodarowania tymi odpadami ze środków UE lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest ujęcie ich w planie inwestycyjnym - art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Brak ujęcia tych przedsięwzięć w planie inwestycyjnym nie pozwoli na uruchomienie środków RPO przeznaczonych na ten cel oraz nie pozwoli na skorzystanie z innych źródeł Plany inwestycyjne podlegają uzgodnieniu z Ministrem Środowiska

15 Lp. Nazwa planowanych inwestycji (opis przedsięwzięcia) PROJEKT - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia.. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego Podać rodzaj planowanej inwestycji: modernizacja/rozbudowa/b udowa Całkowita kwota przewidziana na inwestycję brutto [tys. PLN] Kwota dofinansowania wraz ze wskazaniem źródła finansowania Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Planowany okres realizacji Jednostka realizująca Instalacje do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów (w tym przyjmujące zmieszane odpady komunalne) 7) Instalacje do przetwarzania odpadów zielonych lub/i innych bioodpadów 8) Instalacje do recyklingu odpadów 11) Instalacje do odzysku innego niż recykling odpadów remontowo - budowlanych Instalacje do recyklingu odpadów remontowo - budowlanych Regionalne instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów Instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych 13) Składowiska odpadów komunalnych o statusie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Inne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych 14)

16 AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 1. Wraz z planem wojewódzkim opracowywany będzie plan inwestycyjny zawierający informacje o istniejących instalacjach do zagospodarowania odpadów komunalnych oraz potrzebach w tym zakresie. 2. Nie przewidujemy zmian wskazanych w aktualnym planie granic regionów gospodarki odpadami komunalnymi. 3. Weryfikacji zostaną poddane oszacowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w danym regionie oraz moce przerobowe instalacji. 4. Przeanalizowane zostaną potrzeby w zakresie realizacji nowych instalacji.

17 Region Południowo-Zachodni Wyszczególnienie Prognozowana masa wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych [ tys Mg/rok] Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych wg sprawozdań gminnych ,5 84,1 50,1 48,7

18 Zgodnie z zapisami art. 16 ust. 3 ustawy z 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw cyt. w przypadku zakończenia budowy instalacji spełniającej wymagania dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, dla której przed dniem wejścia w życie ustawy wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, instalację tę uwzględnia się w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami lub dokonuje się zmiany w tej uchwale.

19 Dziękujemy za uwagę

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Departament Środowiska i Rolnictwa Referat Polityki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska

Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami. Helena Okuniewska Finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami Helena Okuniewska 1. Środki zagraniczne 2. Środki krajowe Źródła finansowania Warunkowość ex-ante Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do siwz Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Miasto Szczecin I. Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo