Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/ Częstochowa. Szanowni Państwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1 Częstochowa, Szanowni Państwo, Po zapoznaniu się z udostępnionymi mi dokumentami, decyzjami administracyjnymi oraz z prowadzoną korespondencją w sprawie jak w nagłówku, pragnę ustosunkować się do bilansu odpadów przetwarzanych i wytwarzanych w projektowanej kompostowni ponieważ wynika z niego, że w procesie biologicznego ich przetwarzania nie występuje ubytek ich masy ale wręcz przeciwnie jej przyrost. Z raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji przetwarzania odpadów o część do biologicznego przetwarzania w ramach zakładu Remondis sp. z o.o. przy ul. Wielkopiecowej 16 w Częstochowie na działkach o nr ewid. 2/201, 2/204 i 2/206 obr. 302 opracowanym we wrześniu 2012 r. przez Zakład Usług Technicznych ZUT s.c. z Częstochowy oraz z pism wyjaśniających (uzupełnień) do raportu złożonych przez inwestora, wynika że na kompostowni przetwarzanych będzie rocznie Mg odpadów i na skutek (patrz Decyzja Prezydenta Miasta Częstochowy znak OŚR-I z dnia ) ich prze-tworzenia zostanie wytworzonych Mg odpadów. Powyższe jest dowodem niezgodności procesu technologicznego zastosowanego na kompostowni z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1052). Zgodnie bowiem z 6 ust.1 tego rozporządzenia Proces biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów Przewodniczący: Łukasz Kot: strona - 1 -

2 komunalnych, o którym mowa w 4 ust. 2 i 3, powinien być prowadzony w taki sposób, aby uzyskany stabilizat spełniał następujące wymagania: 1. straty prażenia stabilizatu są mniejsze niż 35% suchej masy, a zawartość węgla organicznego jest mniejsza niż 20% suchej masy lub 2. ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach mierzony stratą prażenia lub zawartością węgla organicznego jest większy niż 40%, lub 3. wartość AT4 jest mniejsza niż 10 mg O 2 /g suchej masy. Ze sformułowania zawartego w punkcie 2) tego ustępu wynika, że proces biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wiąże się z ubytkiem masy organicznej w wytwarzanym stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpa-dach mierzony stratą prażenia lub zawartością węgla organicznego jest większy niż 40%. Przy założeniu, że: do frakcji podsitowej w sortowni <80 mm (według wytycznych Ministerstwa Środowiska) przechodzi ponad 80% odpadów ulegających biodegradacji zawartych w zmieszanych (niesegregowanych) odpadach komunalnych, roczna masa organiczna zawarta w Mg frakcji podsitowej <80 mm kierowanej do kompostowania wyniesie Mg/rok, ubytek masy organicznej zawartej w stabizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach wyniesie >40% sumaryczna masa odpadów wytworzonych w procesie kompostowania w skład której wchodzą odpady o kodach klasyfikacyjnych m.in i nie będzie większa niż Mg/rok (a nie Mg/rok) a ubytek masy odpadów w tym procesie będzie większy od 20-25% i przekroczy 32%. Powyższe ( w świetle uzasadnienia zamieszczonego na str. 4 Decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie znak Przewodniczący: Łukasz Kot: strona - 2 -

3 SKO.0812/1/2/142/2013 z r.) stanowi podstawę odmowy ustalenia przez organ I instancji,środowiskowych uwarunkowań dla w/w przedsięwzięcia. Bowiem z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż zaproponowany przez Inwestora. Przy ponownym rozpatrzeniu wniosku o wydanie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia inwestor powinien przedłożyć: szczegółowy plan zagospodarowania terenu przedsięwzięcia uwzględniający nie tylko obiekty kubaturowe, ale również całą infrastrukturę, która powinna uwzględniać rozmieszczenie: - zamkniętego nisko obciążeniowego filtra biologicznego z kominem umożliwiającym pomiar parametrów określających stan oczyszczonego powietrza, - biopłuczki umożliwiającej wyłapywanie związków amoniaku wraz ze zbiornikiem retencyjnym na siarczan amonu powstający w czasie eksploatacji płuczki chemicznej, - instalacji spalania zanieczyszczeń powietrza w systemie automatycznym (tzw. System dopalający powietrze procesowe), - stacji pomiarowej badającej i rejestrującej stan zanieczyszczenia w sposób ciągły i równoczesny co najmniej takie parametry jak: zapylenie, łączna wielkość węgla organicznego, związki azotu, amoniak, związki zapachowe, prawidłowy bilans odpadów przetwarzanych i wytwarzanych w kompostowni bilans powierzchni i objętości boksów do czasowego składowania odpadów pod kątem potwierdzenia,że będą one wystarczające do zmagazynowania odpadów po procesie kompostowania Przewodniczący: Łukasz Kot: strona - 3 -

4 obliczenia i gwarancje,że do uzyskania parametrów przetworzonych odpadów na poziomie wskazanym w 6 ust.1. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wystarczy przeprowadzenie 13 cykli kompostowania Mg odpadów w roku, przy czasokresie 1 cyklu nie przekraczającym 4 tygodnie i obejmującym również załadunek, przeładunek, przerzuca-nie i wyładunek. analizę oddziaływania przedsięwzięcia na zanieczyszczenie powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem emisji substancji złowonnych z procesów dostarczania, przerzucania i czasowego magazynowania odpadów i kompostowanego materiału analizę oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnościekowej uwzględniającego obecność w ściekach (odciekach z kompostowni) substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wraz ze wskazaniem miejsca och wprowadzenia do urządzeń kanalizacyjnych wraz z promesą zgody na ich odbiór analizę wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne z wykazaniem, że zastosowane w przedsięwzięciu rozwiązania technologiczno- konstrukcyjne zapewniać będą hermetyzację obiektów kompostowni i wykluczać migracje zanieczyszczeń do tego środowiska analizę oddziaływania przedsięwzięcia z uwagi na emisje hałasu z uwzględnieniem wszystkich źródeł hałasu, nie tylko punktowych, ale również ruchomych analizę potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie ludzi, spowodowane emisją aerozoli (bioaerozoli) z poszczególnych operacji przetwarzania odpadów na kompostowni Przewodniczący: Łukasz Kot: strona - 4 -

5 analizę oddziaływania na zbytki i krajobraz kulturowy ze szczególnym uwzględnieniem sąsiadującego z przedsięwzięciem cmentarza żydowskiego przy ul. Złotej wpisanego do rejestru zabytków Województwa Śląskiego (nr A/397/86) Na wszystkie nasze zastrzeżenia prosimy o odpowiedzi na piśmie, Serdecznie pozdrawiam, Łukasz Kot Przewodniczący Stowarzyszenia Częstochowa 2020 Przewodniczący: Łukasz Kot: strona - 5 -

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2)

ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Projekt z dnia 9 kwietnia 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.07.39.251; zm. Dz.U.2007.88.587; zm. Dz.U.2005.175.1462; zm. Dz.U.2008.199.1227; zm. Dz.U.2008.223.1464; zm. Dz.U.2009.18.97; zm. Dz.U.2009.79.666; zm.dz.u.2010.28.145 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 1 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy Wśród

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1136 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa, mając na celu zapobieganie powstawaniu w przemyśle wydobywczym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo