CålELDR ENERGII S.R ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, Warszawa. Szanowni Pa ń stwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo"

Transkrypt

1 ~~~ ToWPFRoWf CålELDR ENERGII S.R. Warszawa, 09 lipca 2014 r. GEW/RP/14/2014 Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, Warszawa Szanowni Pa ń stwo W nawi ązaniu do zg łoszenia uwag i zainteresowania pracami nad projektem Ustawy o zu żytym sprz ęcie elektrycznym i elektronicznym oraz propozycji z ło żonej podczas konsultacji publicznych w Ministerstwie Ś rodowiska, Towarowa Gie łda Energii S.A. przedk łada w formie elektronicznej propozycje zmian w projekcie ustawy. Umo ż liwi ą one wprowadzenie Centralnej Ewidencji Za świadcze ń oraz gie łdowego obrotu prawami maj ątkowymi wynikaj ącymi z za świadcze ń recyklingowych. Towarowa Gie łda Energii S.A. proponuje bezpieczny, sprawdzony w obszarze energetyki odnawialnej system umo ż liwiaj ący wprowadzaj ącym sprz ęt realizacj ę obowi ązków poprzez zakup i umarzanie za świadcze ń recyklingowych albo wniesienie op łaty produktowej. Proponujemy bezpieczne finansowanie zbierania, odzysku oraz recyklingu sprz ętu elektrycznego i elektronicznego. Naszym zdaniem system za świadcze ń recyklingowych przyczyni si ę do wyeliminowania problemów zwi ązanych z potwierdzaniem realizacji procesów zbierania, odzysku i recyklingu. Liczymy na życzliwe zainteresowanie, uwagi oraz komentarze uczestników procesu legislacyjnego, Ministerstwa Ś rodowiska oraz Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska. Projekt zosta ł przygotowany przez Zespó ł do spraw recyklingu Towarowej Gie łdy Energii S.A. Z powa żaniem UI. Poleczki 23 bud. H, Warszawa tel , fax NIP Regon I<RS: S ą d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru S ą dowego Kapita ł zak ładowy PLN

2

3

4 Art.5 23) za świadczeniach recyklingowych rozumie si ę przez to: za świadczenia zbierania zużytego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego, za świadczenia odzysku polegaj ącego na przetworzeniu zu żytego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego, zaświadczenia recyklingu zu żytego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego, zaświadczenia odzysku zu żytego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego. Art Wprowadzaj ący sprz ęt wykonuje obowi ązki okre ślone w ustawie: 1) samodzielnie albo 2) za po średnictwem organizacji odzysku sprz ętu elektrycznego i elektronicznego, z wyłączeniem obowi ązków, o których mowa wart. 11, art , art. 18 i art. 23 ust. 1 i 3, oraz spraw, o których mowa w art. 17 albo 3) poprzez uzyskiwanie i umarzanie za świadczeń recyklingowych w ramach systemu zaświadczeń recyklingowych. Art Zbieraj ący zużyty sprz ęt jest obowi ązany do przekazania zebranego zu żytego sprzętu prowadz ącemu zakład przetwarzania posiadaj ącemu: 1) umowę z wprowadzaj ącym sprzęt lub organizacj ą odzysku lub uczestnicz ącemu w systemie za świadczeń recyklingowych oraz 2) decyzj ę w zakresie gospodarki odpadami zezwalaj ącą na przetwarzanie zu żytego sprzętu powstałego ze sprz ętu zaliczanego do grupy albo podgrupy, o ile zosta ła wyodrębniona w ramach grupy, okre ślonych w załączniku nr 1 oraz nr 3 do ustawy. Rozdzia ł 14 System Za świadczeń Recyklingowych i Centralna Ewidencja Za świadcze ń Art.84. Tworzy się system za świadczeń recyklingowych. System za świadczeń recyklingowych ma umo żliwić wprowadzaj ącemu sprz ęt wywiązanie si ę z obowiązków, o których mowa w art.21 ust.1 i 22 ust.1, a tak że ma przyczyni ć się do tego, by finansowanie działalno ści gospodarczej w zakresie przetwarzania, odzysku lub recyklingu zu żytego sprz ętu

5 elektrycznego i elektronicznego nast ępowało ze środków pochodzących od wprowadzaj ących sprzęt. Art. 85 Do systemu za świadczeń recyklingowych mogą przystąpić następuj ące podmioty: 1) wprowadzaj ący sprz ęt lub jego autoryzowany przedstawiciel, 2) przedsi ębiorcy, którzy prowadz ą zakłady przetwarzania, 3) przedsi ębiorcy prowadz ący działalno ść w zakresie recyklingu, 4) przedsi ębiorcy, którzy prowadz ą inne niż recykling procesy odzysku, 5) organizacje odzysku sprz ętu elektrycznego i elektronicznego, o których mowa w a rt. 59 ustawy, Art.86. Przedsi ębiorca prowadz ący zakład przetwarzania mo że zostać przyj ęty do systemu zaświadczeń recyklingowych, o ile posiada zdolno ści przetwórcze umo żliwiaj ące demontaż zebranego zu żytego sprz ętu oraz przygotowanie do ponownego u życia zebranego zu żytego sprzętu lub odpadów powsta łych po demontażu zużytego sprz ętu, w wysoko ści okre ślonej w art.21. Zdolno ści te muszą być spe łnione dla każdego rodzaju wprowadzanego sprz ętu. Art Przyj ęcie do systemu za świadczeń recyklingowych następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska na wniosek podmiotu wskazanego w art Minister do spraw Środowiska w porozumieniu z GIO Ś okre śli w drodze rozporządzenia wzór oraz tre ść wniosku o przyj ęcie do systemu za świadczeń recyklingowych oraz szczegó łowe wymagania jakie musi spe łni ć wnioskodawca ubiegaj ący si ę o przyj ęcie do tego systemu bior ąc pod uwag ę konieczno ść zapewnienia bezpiecze ństwa obrotu gie łdowego. 3. W przypadku przedsi ębiorców prowadzących zak ład przetwarzania GIO Ś wydaje decyzj ę o przyj ęciu do systemu za świadcze ń recyklingowych bior ąc pod uwagę także warunek, o którym mowa w art.86 oraz grupy sprz ętów obj ętych decyzj ą o gospodarce odpadami uprawniaj ącą do prowadzenia zak ładu przetwarzania. 4. W przypadku przedsi ębiorców prowadz ących działalność w zakresie recyklingu GIO Ś wydaje decyzj ę o przyj ęciu do systemu za świadcze ń recyklingowych bior ąc pod uwag ę grupy sprzętów lub podgrupy sprz ętów obj ęte decyzj ą o gospodarce odpadami uprawniaj ącą do prowadzenia procesu recyklingu.

6 5. W przypadku przedsi ębiorców prowadz ących działalno ść w zakresie procesów odzysku innych ni ż recykling GIO Ś wydaje decyzj ę o przyj ęciu do systemu za świadczeń recyklingowych bior ąc pod uwag ę grupy sprzętów lub podgrupy sprz ętów obj ęte decyzj ą o gospodarce odpadami uprawniaj ącą do prowadzenia procesów odzysku innych ni ż recykling. 6. GIO Ś może odmówić przyj ęcia danego podmiotu do systemu za świadczeń recyklingowych w przypadku stwierdzenia, i ż dany podmiot nie daje r ękojmi nale żytego wywi ązywania si ę z obowiązków wynikaj ących z przepisów prawa. 7. W decyzji o przyj ęciu do systemu za świadczeń recyklingowych wskazuje si ę rodzaje zaświadczeń recyklingowych, o które mog ą ubiegać się podmioty wymienione w art.85 w pkt. 2)-4). 8. GIO Ś wydaje decyzj ę o przyj ęciu do systemu za świadczeń recyklingowych b ądź wydaje decyzj ę o odmowie przyj ęcia do systemu za świadczeń recyklingowych, przy czym przyj ęcie do systemu za świadczeń następuje zawsze z dniem 1 stycznia danego roku kalendarzowego, następuj ącego po roku, w którym zosta ła wydana decyzja. Art.88. Po stwierdzeniu, że decyzja o przyj ęciu do systemu za świadczeń recyklingowych stała się ostateczna, GIO Ś informuje o tym podmiot prowadz ący Centralną Ewidencj ę Zaświadczeń. Art.88a. Po przyj ęciu do systemu za świadczeń recyklingowych rezygnacja z uczestnictwa w tym systemie nie jest mo żliwa. Art Wprowadzaj ący sprz ęt, który przyst ąpił do systemu za świadczeń recyklingowych realizuje obowi ązki opisane w art.21 ust.1 i w art.22 ust.1 wy łącznie poprzez: 1) uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Środowiska odpowiednich za świadczeń recyklingowych, o których mowa w art.94 lub 2) uiszczenie w terminie op łaty produktowej na zasadach okre ślonych w Rozdziale 10. Art.90. Wprowadzaj ący sprzęt, który przyst ąpił do systemu za świadczeń recyklingowych nie może upoważnić do realizacji obowi ązków, o których mowa w art.21 ust.1 i w art.22 ust.1 organizacji odzysku sprz ętu elektrycznego i elektronicznego. Art Do wprowadzaj ącego sprz ęt, który przyst ąpi ł do systemu za świadczeń recyklingowych nie maj ą zastosowania art.24, przepisy Rozdzia łu 5 oraz art.67 ust.3 i 4. Wprowadzaj ący sprz ęt, który przyst ąpił do systemu za świadczeń recyklingowych, nie ma

7 obowiązku pozyskiwania i przechowywania za świadczeń o zużytym sprz ęcie, o których mowa w art. 52 ust. 1, art. 44 ust Prowadz ący zakład przetwarzania jest zwolniony z obowi ązku wydawania za świadczeń, o których mowa w art. 52 ust. 1, art. 44 ust. 1, wprowadzaj ącemu sprz ęt, który przyst ąpił do systemu za świadczeń recyklingowych. 3. Prowadzący działalno ść w zakresie recyklingu jest zwolniony z obowi ązku wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 54 ust. 1, prowadz ącemu zak ład przetwarzania, który przystąpił do systemu za świadczeń recyklingowych. 4. Prowadzący działalno ść w zakresie innych ni ż recykling procesów odzysku jest zwolniony z obowiązku wydawania za świadczeń, o których mowa w art. 56 ust. 1, prowadz ącemu zakład przetwarzania, który przyst ąpił do systemu za świadczeń recyklingowych. Art Tworzy si ę Centralną Ewidencj ę Zaświadczeń, będącą prowadzonym w formie elektronicznym systemem rejestracji podmiotów, które przyst ąpiły do systemu za świadczeń recyklingowych oraz wydanych za świadczeń recyklingowych sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego. 2. Centralną Ewidencj ę Zaświadczeń prowadzi podmiot prowadz ący gie łdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 pa ździernika 2000 r. o gie łdach towarowych i organizuj ący obrót prawami maj ątkowymi wynikaj ącymi z zaświadczeń recyklingowych. 3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obowi ązany prowadzi ć Centralną Ewidencj ę Zaświadczeń w sposób zapewniaj ący: 1) identyfikacj ę podmiotów, którym przys ługuj ą prawa maj ątkowe wynikaj ące z zaświadczeń recyklingowych; 2) identyfikacj ę przysługuj ących praw maj ątkowych wynikaj ących z za świadczeń recyklingowych oraz odpowiadaj ącej tym prawom wagi; 3) zgodno ść wagi sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego obj ętej zarejestrowanymi w ewidencji za świadczeniami recyklingowymi z wag ą sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego odpowiadaj ącą prawom maj ątkowym wynikaj ącą z tych zaświadczeń. 4. Podmiot prowadzący Centraln ą Ewidencj ę Zaświadcze ń ma prawo i obowi ązek zlecenia lub samodzielnego prowadzenia kontroli spe łniania wymagań jakie musi spe łnić wnioskodawca ubiegaj ący się o przyj ęcie do systemu za świadczeń recyklingowych.

8 5. Wpis w Centralnej Ewidencji Za świadczeń oraz dokonane zmiany w CEZ podlegaj ą opłacie w wysoko ści odzwierciedlaj ącej koszty prowadzenia tej ewidencji. Art Rejestracja w Centralnej Ewidencji Za świadczeń podmiotów, które przyst ąpiły do systemu za świadczeń recyklingowych nast ępuje poprzez za łożenie konta w systemie elektronicznym. Konto zak ładane jest, bez konieczno ści składania dodatkowego wniosku przez podmiot, o którym mowa w art. 85, na podstawie informacji otrzymanej z GIO Ś w trybie art utworzeniu konta podmiot prowadz ący Centraln ą Ewidencj ę Zaświadczeń niezwłocznie informuje podmiot, o którym mowa w a rt Podmiot, dla którego zosta ło założone konto w Centralnej Ewidencji Za świadczeń, zobowi ązany jest do zawiadomienia podmiotu prowadz ącego Centraln ą Ewidencje Zaświadczeń o każdej zmianie swoich danych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia danej zmiany. Art Za świadczenia recyklingowe sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego GIO Ś wystawia dla okre ślonej grupy sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego wskazanego we wniosku o wydanie za świadczenia. 2. GIO Ś wydaje nast ępuj ące rodzaje za świadczeń recyklingowych: 1) zaświadczenie zbierania zu żytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego stanowi ące dokument w formie elektronicznej potwierdzaj ący prowadzącemu działalno ść w zakresie przetwarzania zużytego sprz ętu, iż zebrał on okre śloną ilo ść sprzętu zgodnie z okre śloną grup ą sprzętu; za świadczenia te wydawane s ą dla okre ślonej grupy sprz ętu i s łużą do realizacji obowi ązków przez wprowadzaj ącego sprz ęt, o których mowa w art.21 ust.1 i 22 ust.1 poprzez umorzenie praw maj ątkowych wynikaj ących z odpowiedniego rodzaju zaświadczeń zbierania zu żytego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego, 2) zaświadczenie odzysku polegaj ącego na przetworzeniu zu żytego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego stanowi ące dokument w formie elektronicznej potwierdzaj ący przedsi ębiorcy prowadzącemu zakład przetwarzania zu żytego sprz ętu, iż przetworzy ł on okre śloną ilo ść zużytego sprzętu zgodnie z okre śloną grup ą sprz ętu; za świadczenia te wydawane są dla okre ślonej grupy sprz ętu i s łużą do realizacji obowi ązków przez wprowadzaj ącego sprzęt, o których mowa w art.21 ust.1 i 22 ust.1 poprzez umorzenie praw maj ątkowych wynikaj ących z odpowiedniego rodzaju za świadczeń odzysku zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego,

9 3) zaświadczenie recyklingu zu żytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego stanowiące dokument w formie elektronicznej potwierdzaj ący podmiotowi prowadz ącemu działalno ść gospodarcz ą w zakresie recyklingu zu żytego sprzętu elektronicznego, i ż dokonal on recyklingu okre ślonej ilo ści sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego zgodnie z okre śloną grupą sprz ętu; za świadczenia te wydawane s ą dla okre ślonej grupy sprz ętu i służą do realizacji obowi ązków przez wprowadzaj ącego sprzęt, o których mowa art.21 ust.1 i 22 ust.1 poprzez umorzenie praw maj ątkowych wynikaj ących z odpowiedniego rodzaju za świadczeń recyklingu zużytego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego, 4) zaświadczenie odzysku zu żytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w procesie innym niż recykling to dokument w formie elektronicznej potwierdzaj ący podmiotowi prowadzącemu działalno ść gospodarczą w zakresie odzysku zużytego sprz ętu elektronicznego w procesach innych ni ż recykling lub przetwarzanie, i ż dokonal on odzysku w tych procesach okre ślonej ilo ści sprzętu elektrycznego lub elektronicznego zgodnie z okre śloną grupą sprzętu, zaświadczenia te wydawane s ą dla okre ślonej grupy sprzętu i służą do realizacji obowi ązków przez wprowadzaj ącego sprzęt, o których mowa w art.21 ust.1 i 22 ust.1 poprzez umorzenie praw maj ątkowych wynikaj ących z odpowiedniego rodzaju za świadczeń odzysku zużytego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego w procesie innym ni ż recykling lub przetwarzanie wystawionego przez GIO Ś. 3. Wniosek o wydanie przez GIO Ś zaświadczenia recyklingowego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego sk ładany jest za po średnictwem strony internetowej GIO Ś. 4.Minister właściwy do spraw ochrony środowiska w drodze rozporz ądzenia okre śli wzór i szczegó łową tre ść wniosków o wydanie za świadczeń recyklingowych biorąc pod uwag ę konieczno ść wywiązania się z obowiązków przewidzianych niniejszą ustawą przez wprowadzaj ących sprz ęt, rodzaje i tre ść za świadczeń recyklingowych oraz kategorie podmiotów, które mog ą wystąpić o dany rodzaj za świadczenia recyklingowego. 5.Wniosek o wydanie za świadczenia recyklingowego rozpatrywany jest przez GIO Ś w terminie 14 dni od dnia jego z łożenia za po średnictwem strony internetowej GIO Ś, przy czym do terminu tego nie wlicza si ę okresu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust Zaświadczenie recyklingowe wydaje si ę w formie elektronicznej poprzez zapisanie praw maj ątkowych na koncie wnioskodawcy za łożonym w Centralnej Ewidencji Za świadczeń. Zaświadczenie recyklingowe zawiera dane, o których mowa w ust.4. GIO Ś wydaje

10 zaświadczenie recyklingowe bior ąc pod uwag ę rodzaj za świadczenia recyklingowego wskazany we wniosku. 7.GIO Ś może odmówić wydania za świadczenia recyklingowego lub przed wydaniem zaświadczenia recyklingowego zarz ądzić kontrol ę prawdziwo ści informacji wskazanych we wniosku o wydanie za świadczenia recyklingowego. Do wydawania za świadczeń recyklingowych stosuje si ę odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego o wydawaniu za świadczeń. Art Prawa maj ątkowe wynikaj ące z za świadczeń recyklingowych powstaj ą z chwilą zapisania zaświadczenia recyklingowego po raz pierwszy na koncie wnioskodawcy w Centralnej Ewidencji Za świadczeń prowadzonej przez podmiot i przys ługuj ą osobie będącej posiadaczem tego konta. 2. Prawa maj ątkowe wynikaj ące z za świadczenia recyklingowego s ą zbywalne i stanowi ą towar gie łdowy w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o gie łdach towarowych. 3. Przeniesienie praw maj ątkowych wynikaj ących z za świadczeń recyklingowych następuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w Centralnej Ewidencji Za świadczeń. 4. Jedno prawo maj ątkowe wynikaj ące z za świadczenia recyklingowego odpowiada 1 kg odpowiednio zebranego lub odzyskanego lub obj ętego recyklingiem zu żytego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego. 5. Podmiot, o którym mowa w art. 92 ust. 2, jest obowi ązany na wniosek podmiotu, któremu przys ługuj ą prawa maj ątkowe wynikaj ące z za świadczenia recyklingowego, wyda ć dokument stwierdzaj ący prawa maj ątkowe wynikaj ące z zaświadczenia recyklingowego przys ługuj ące wnioskodawcy i odpowiadaj ącą tym prawom wag ę odpowiednio zebranego, odzyskanego lub obj ętego recyklingiem zużytego sprz ętu elektrycznego i elektronicznego. Art GIO Ś, na wniosek wprowadzaj ących sprz ęt, którym przys ługuj ą prawa maj ątkowe wynikaj ące z za świadczeń recyklingowych, umarza, w drodze decyzji, te za świadczenia w cało ści lub części. Umorzenie za świadczeń recyklingowych obni ża wymagany za dany rok poziom odpowiednio zbierania, odzysku, recyklingu zużytego sprz ętu elektrycznego i elektronicznego, o których mowa w art.21 ust.3 i art Podstawę do obliczenia osi ągniętych rocznych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprz ętu stanowi ą dane zawarte w decyzjach o umorzeniu za świadczeń recyklingowych.

11 3. Zaświadczenie recyklingowe umorzone przez GIO Ś do dnia 28 lutego danego roku kalendarzowego jest uwzgl ędniane przy rozliczeniu wykonania obowi ązku okre ślonego odpowiednio w art.21 ust.l lub w art.22 ust.2, w poprzednim roku kalendarzowym. 4. Prawa maj ątkowe wynikaj ące z za świadczenia recyklingowego wygasaj ą z chwilą jego umorzenia. 5. Podmiot, o którym mowa w art.85 wraz z wnioskiem o umorzenie za świadczeń recyklingowego jest obowi ązany z łożyć do GIO Ś dokument, o którym mowa w a rt. 95 ust GIO Ś przekazuje informacje o wydanych i umorzonych za świadczeniach recyklingowych podmiotowi prowadz ącemu Centralną Ewidencj ę Zaświadczeń, o którym mowa w art.92 ust Podmiot, o którym mowa w art.85 zwalnia si ę z: 1) opłat, o których mowa w ust. [...]; 2) opłaty skarbowej za wydanie za świadczenia recyklingowego; 3) opłaty skarbowej za wydanie decyzji, o którym mowa w [...]; 4) opłaty skarbowej za czynno ści urz ędowe zwi ązane z prowadzeniem Centralnej Ewidencji Zaświadczeń, o której mowa w art. [...]. Art.112. W ustawie z dnia 26 pa ździernika 2000 r. o gie łdach towarowych (tekst. jedn. Dz.U z pó źn. zm.) zmianie ulega art.[...] lit. d), która otrzymuje nast ępuj ące brzmienie: d) prawa maj ątkowe wynikaj ące ze świadectw pochodzenia, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pó źn. zm.) oraz prawa maj ątkowe wynikaj ące ze świadectw pochodzenia, o których mowa w ustawie z dnia o odnawialnych źródłach energii oraz prawa wynikaj ące z za świadczeń recyklingowych, o których mowa w ustawie dnia [...] o zu żytym sprz ęcie elektrycznym i elektronicznym (...).

12

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR 18 maja 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie rocznego audytu zewn ętrznego przedsi ębiorców wystawiaj ących dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Na podstawie art. 51 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

1. Jaki problem jest rozwi ązywany?

1. Jaki problem jest rozwi ązywany? Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Ministerstwo wiod ące i ministerstwa wspó łpracuj ące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2)

ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Projekt z dnia 9 kwietnia 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

13.04, 4S MM 1,4. Szanowny Pan Nr Maciej H. Grabows ct'i -- --- - --1l Minister Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

13.04, 4S MM 1,4. Szanowny Pan Nr Maciej H. Grabows ct'i -- --- - --1l Minister Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa f. 13.04, 4S MM ~". MINISTERSTWO RODOWISKA. ICANCELA.RUA OGOLNA 2015-01- 12 Fundacja Dziedzictwo Pizyrochiicze lft UNP 1,4 Przemyśl, dn. 12.01.2015 r. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze Leszczawa Dolna

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MALOPOLW 9 D GOSPODARKI - WODNEJ W KRAKOWIE

WOJEWODA MALOPOLW 9 D GOSPODARKI - WODNEJ W KRAKOWIE REGIONALNY ZARZ RZGW NZR-4-51-5 l 4/G/79/10 WOJEWODA MALOPOLW 9 D GOSPODARKI - WODNEJ W KRAKOWIE ZARZĄ D ZLEWNI WISŁOKI i WISŁOKA z siedzib ą w Rzeszowie ul. Kwiatkowskiego 2 35-311 Rzeszów Tel-fax 8541918

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. 1) audyt efektywności energetycznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T A W A. z dnia. 1) audyt efektywności energetycznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne U S T A W A z dnia. 1),2) o efektywności energetycznej Projekt z dnia 30.10.2014 r. wersja 1.19. Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady opracowania krajowego planu działa ń w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1.

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1162, z 2014 r. poz. 822, 1322. o recyklingu pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r. PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI TELKO-POLAND sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2014 r. uzgodniony mi ędzy: Telko-Poland spó łka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 19, 02-677

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1)

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Dz.U.2011.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną;

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną; Dziennik Ustaw Nr 94 5569 Poz. 551 Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. osiągnięcia przez Polskę do 2014 r. wymaganych d yrektywą opakowaniową poziomów

UZASADNIENIE. osiągnięcia przez Polskę do 2014 r. wymaganych d yrektywą opakowaniową poziomów UZASADNIENIE Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami. i odpadami opakowaniowymi, zwany dalej "projektem ustawy", został przygotowany na podstawie przyj ę t y ch przez Radę Ministrów w dniu 16 listopada

Bardziej szczegółowo

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 08.01.2015 r. wersja 1.21 U S T AWA z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych.

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-127-10 Druk nr 3514 cz. I Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

Włoszczowa, 18.02.2014r.

Włoszczowa, 18.02.2014r. WLUSZCZOWSKI ZAKL ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa te/./fax 41 39-43-680 NTIP 6090071419, Regott 260733356 Sad Rej. w Kielcach KRS 0000490379 Włoszczowa, 18.02.2014r. WZWiK.ZP.3.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 27.05.2011 r. USTAWA z dnia. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Skrypt dla wprowadzających

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO ŚCI Urząd Marsza/kowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1 Kancelaria Sejmu s. 1/27 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo