CålELDR ENERGII S.R ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, Warszawa. Szanowni Pa ń stwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CålELDR ENERGII S.R. 114112 ~~~ ToWPFRoWf. Warszawa, 09 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska. ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Szanowni Pa ń stwo"

Transkrypt

1 ~~~ ToWPFRoWf CålELDR ENERGII S.R. Warszawa, 09 lipca 2014 r. GEW/RP/14/2014 Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, Warszawa Szanowni Pa ń stwo W nawi ązaniu do zg łoszenia uwag i zainteresowania pracami nad projektem Ustawy o zu żytym sprz ęcie elektrycznym i elektronicznym oraz propozycji z ło żonej podczas konsultacji publicznych w Ministerstwie Ś rodowiska, Towarowa Gie łda Energii S.A. przedk łada w formie elektronicznej propozycje zmian w projekcie ustawy. Umo ż liwi ą one wprowadzenie Centralnej Ewidencji Za świadcze ń oraz gie łdowego obrotu prawami maj ątkowymi wynikaj ącymi z za świadcze ń recyklingowych. Towarowa Gie łda Energii S.A. proponuje bezpieczny, sprawdzony w obszarze energetyki odnawialnej system umo ż liwiaj ący wprowadzaj ącym sprz ęt realizacj ę obowi ązków poprzez zakup i umarzanie za świadcze ń recyklingowych albo wniesienie op łaty produktowej. Proponujemy bezpieczne finansowanie zbierania, odzysku oraz recyklingu sprz ętu elektrycznego i elektronicznego. Naszym zdaniem system za świadcze ń recyklingowych przyczyni si ę do wyeliminowania problemów zwi ązanych z potwierdzaniem realizacji procesów zbierania, odzysku i recyklingu. Liczymy na życzliwe zainteresowanie, uwagi oraz komentarze uczestników procesu legislacyjnego, Ministerstwa Ś rodowiska oraz Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska. Projekt zosta ł przygotowany przez Zespó ł do spraw recyklingu Towarowej Gie łdy Energii S.A. Z powa żaniem UI. Poleczki 23 bud. H, Warszawa tel , fax NIP Regon I<RS: S ą d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru S ą dowego Kapita ł zak ładowy PLN

2

3

4 Art.5 23) za świadczeniach recyklingowych rozumie si ę przez to: za świadczenia zbierania zużytego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego, za świadczenia odzysku polegaj ącego na przetworzeniu zu żytego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego, zaświadczenia recyklingu zu żytego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego, zaświadczenia odzysku zu żytego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego. Art Wprowadzaj ący sprz ęt wykonuje obowi ązki okre ślone w ustawie: 1) samodzielnie albo 2) za po średnictwem organizacji odzysku sprz ętu elektrycznego i elektronicznego, z wyłączeniem obowi ązków, o których mowa wart. 11, art , art. 18 i art. 23 ust. 1 i 3, oraz spraw, o których mowa w art. 17 albo 3) poprzez uzyskiwanie i umarzanie za świadczeń recyklingowych w ramach systemu zaświadczeń recyklingowych. Art Zbieraj ący zużyty sprz ęt jest obowi ązany do przekazania zebranego zu żytego sprzętu prowadz ącemu zakład przetwarzania posiadaj ącemu: 1) umowę z wprowadzaj ącym sprzęt lub organizacj ą odzysku lub uczestnicz ącemu w systemie za świadczeń recyklingowych oraz 2) decyzj ę w zakresie gospodarki odpadami zezwalaj ącą na przetwarzanie zu żytego sprzętu powstałego ze sprz ętu zaliczanego do grupy albo podgrupy, o ile zosta ła wyodrębniona w ramach grupy, okre ślonych w załączniku nr 1 oraz nr 3 do ustawy. Rozdzia ł 14 System Za świadczeń Recyklingowych i Centralna Ewidencja Za świadcze ń Art.84. Tworzy się system za świadczeń recyklingowych. System za świadczeń recyklingowych ma umo żliwić wprowadzaj ącemu sprz ęt wywiązanie si ę z obowiązków, o których mowa w art.21 ust.1 i 22 ust.1, a tak że ma przyczyni ć się do tego, by finansowanie działalno ści gospodarczej w zakresie przetwarzania, odzysku lub recyklingu zu żytego sprz ętu

5 elektrycznego i elektronicznego nast ępowało ze środków pochodzących od wprowadzaj ących sprzęt. Art. 85 Do systemu za świadczeń recyklingowych mogą przystąpić następuj ące podmioty: 1) wprowadzaj ący sprz ęt lub jego autoryzowany przedstawiciel, 2) przedsi ębiorcy, którzy prowadz ą zakłady przetwarzania, 3) przedsi ębiorcy prowadz ący działalno ść w zakresie recyklingu, 4) przedsi ębiorcy, którzy prowadz ą inne niż recykling procesy odzysku, 5) organizacje odzysku sprz ętu elektrycznego i elektronicznego, o których mowa w a rt. 59 ustawy, Art.86. Przedsi ębiorca prowadz ący zakład przetwarzania mo że zostać przyj ęty do systemu zaświadczeń recyklingowych, o ile posiada zdolno ści przetwórcze umo żliwiaj ące demontaż zebranego zu żytego sprz ętu oraz przygotowanie do ponownego u życia zebranego zu żytego sprzętu lub odpadów powsta łych po demontażu zużytego sprz ętu, w wysoko ści okre ślonej w art.21. Zdolno ści te muszą być spe łnione dla każdego rodzaju wprowadzanego sprz ętu. Art Przyj ęcie do systemu za świadczeń recyklingowych następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska na wniosek podmiotu wskazanego w art Minister do spraw Środowiska w porozumieniu z GIO Ś okre śli w drodze rozporządzenia wzór oraz tre ść wniosku o przyj ęcie do systemu za świadczeń recyklingowych oraz szczegó łowe wymagania jakie musi spe łni ć wnioskodawca ubiegaj ący si ę o przyj ęcie do tego systemu bior ąc pod uwag ę konieczno ść zapewnienia bezpiecze ństwa obrotu gie łdowego. 3. W przypadku przedsi ębiorców prowadzących zak ład przetwarzania GIO Ś wydaje decyzj ę o przyj ęciu do systemu za świadcze ń recyklingowych bior ąc pod uwagę także warunek, o którym mowa w art.86 oraz grupy sprz ętów obj ętych decyzj ą o gospodarce odpadami uprawniaj ącą do prowadzenia zak ładu przetwarzania. 4. W przypadku przedsi ębiorców prowadz ących działalność w zakresie recyklingu GIO Ś wydaje decyzj ę o przyj ęciu do systemu za świadcze ń recyklingowych bior ąc pod uwag ę grupy sprzętów lub podgrupy sprz ętów obj ęte decyzj ą o gospodarce odpadami uprawniaj ącą do prowadzenia procesu recyklingu.

6 5. W przypadku przedsi ębiorców prowadz ących działalno ść w zakresie procesów odzysku innych ni ż recykling GIO Ś wydaje decyzj ę o przyj ęciu do systemu za świadczeń recyklingowych bior ąc pod uwag ę grupy sprzętów lub podgrupy sprz ętów obj ęte decyzj ą o gospodarce odpadami uprawniaj ącą do prowadzenia procesów odzysku innych ni ż recykling. 6. GIO Ś może odmówić przyj ęcia danego podmiotu do systemu za świadczeń recyklingowych w przypadku stwierdzenia, i ż dany podmiot nie daje r ękojmi nale żytego wywi ązywania si ę z obowiązków wynikaj ących z przepisów prawa. 7. W decyzji o przyj ęciu do systemu za świadczeń recyklingowych wskazuje si ę rodzaje zaświadczeń recyklingowych, o które mog ą ubiegać się podmioty wymienione w art.85 w pkt. 2)-4). 8. GIO Ś wydaje decyzj ę o przyj ęciu do systemu za świadczeń recyklingowych b ądź wydaje decyzj ę o odmowie przyj ęcia do systemu za świadczeń recyklingowych, przy czym przyj ęcie do systemu za świadczeń następuje zawsze z dniem 1 stycznia danego roku kalendarzowego, następuj ącego po roku, w którym zosta ła wydana decyzja. Art.88. Po stwierdzeniu, że decyzja o przyj ęciu do systemu za świadczeń recyklingowych stała się ostateczna, GIO Ś informuje o tym podmiot prowadz ący Centralną Ewidencj ę Zaświadczeń. Art.88a. Po przyj ęciu do systemu za świadczeń recyklingowych rezygnacja z uczestnictwa w tym systemie nie jest mo żliwa. Art Wprowadzaj ący sprz ęt, który przyst ąpił do systemu za świadczeń recyklingowych realizuje obowi ązki opisane w art.21 ust.1 i w art.22 ust.1 wy łącznie poprzez: 1) uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Środowiska odpowiednich za świadczeń recyklingowych, o których mowa w art.94 lub 2) uiszczenie w terminie op łaty produktowej na zasadach okre ślonych w Rozdziale 10. Art.90. Wprowadzaj ący sprzęt, który przyst ąpił do systemu za świadczeń recyklingowych nie może upoważnić do realizacji obowi ązków, o których mowa w art.21 ust.1 i w art.22 ust.1 organizacji odzysku sprz ętu elektrycznego i elektronicznego. Art Do wprowadzaj ącego sprz ęt, który przyst ąpi ł do systemu za świadczeń recyklingowych nie maj ą zastosowania art.24, przepisy Rozdzia łu 5 oraz art.67 ust.3 i 4. Wprowadzaj ący sprz ęt, który przyst ąpił do systemu za świadczeń recyklingowych, nie ma

7 obowiązku pozyskiwania i przechowywania za świadczeń o zużytym sprz ęcie, o których mowa w art. 52 ust. 1, art. 44 ust Prowadz ący zakład przetwarzania jest zwolniony z obowi ązku wydawania za świadczeń, o których mowa w art. 52 ust. 1, art. 44 ust. 1, wprowadzaj ącemu sprz ęt, który przyst ąpił do systemu za świadczeń recyklingowych. 3. Prowadzący działalno ść w zakresie recyklingu jest zwolniony z obowi ązku wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 54 ust. 1, prowadz ącemu zak ład przetwarzania, który przystąpił do systemu za świadczeń recyklingowych. 4. Prowadzący działalno ść w zakresie innych ni ż recykling procesów odzysku jest zwolniony z obowiązku wydawania za świadczeń, o których mowa w art. 56 ust. 1, prowadz ącemu zakład przetwarzania, który przyst ąpił do systemu za świadczeń recyklingowych. Art Tworzy si ę Centralną Ewidencj ę Zaświadczeń, będącą prowadzonym w formie elektronicznym systemem rejestracji podmiotów, które przyst ąpiły do systemu za świadczeń recyklingowych oraz wydanych za świadczeń recyklingowych sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego. 2. Centralną Ewidencj ę Zaświadczeń prowadzi podmiot prowadz ący gie łdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 pa ździernika 2000 r. o gie łdach towarowych i organizuj ący obrót prawami maj ątkowymi wynikaj ącymi z zaświadczeń recyklingowych. 3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obowi ązany prowadzi ć Centralną Ewidencj ę Zaświadczeń w sposób zapewniaj ący: 1) identyfikacj ę podmiotów, którym przys ługuj ą prawa maj ątkowe wynikaj ące z zaświadczeń recyklingowych; 2) identyfikacj ę przysługuj ących praw maj ątkowych wynikaj ących z za świadczeń recyklingowych oraz odpowiadaj ącej tym prawom wagi; 3) zgodno ść wagi sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego obj ętej zarejestrowanymi w ewidencji za świadczeniami recyklingowymi z wag ą sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego odpowiadaj ącą prawom maj ątkowym wynikaj ącą z tych zaświadczeń. 4. Podmiot prowadzący Centraln ą Ewidencj ę Zaświadcze ń ma prawo i obowi ązek zlecenia lub samodzielnego prowadzenia kontroli spe łniania wymagań jakie musi spe łnić wnioskodawca ubiegaj ący się o przyj ęcie do systemu za świadczeń recyklingowych.

8 5. Wpis w Centralnej Ewidencji Za świadczeń oraz dokonane zmiany w CEZ podlegaj ą opłacie w wysoko ści odzwierciedlaj ącej koszty prowadzenia tej ewidencji. Art Rejestracja w Centralnej Ewidencji Za świadczeń podmiotów, które przyst ąpiły do systemu za świadczeń recyklingowych nast ępuje poprzez za łożenie konta w systemie elektronicznym. Konto zak ładane jest, bez konieczno ści składania dodatkowego wniosku przez podmiot, o którym mowa w art. 85, na podstawie informacji otrzymanej z GIO Ś w trybie art utworzeniu konta podmiot prowadz ący Centraln ą Ewidencj ę Zaświadczeń niezwłocznie informuje podmiot, o którym mowa w a rt Podmiot, dla którego zosta ło założone konto w Centralnej Ewidencji Za świadczeń, zobowi ązany jest do zawiadomienia podmiotu prowadz ącego Centraln ą Ewidencje Zaświadczeń o każdej zmianie swoich danych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia danej zmiany. Art Za świadczenia recyklingowe sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego GIO Ś wystawia dla okre ślonej grupy sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego wskazanego we wniosku o wydanie za świadczenia. 2. GIO Ś wydaje nast ępuj ące rodzaje za świadczeń recyklingowych: 1) zaświadczenie zbierania zu żytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego stanowi ące dokument w formie elektronicznej potwierdzaj ący prowadzącemu działalno ść w zakresie przetwarzania zużytego sprz ętu, iż zebrał on okre śloną ilo ść sprzętu zgodnie z okre śloną grup ą sprzętu; za świadczenia te wydawane s ą dla okre ślonej grupy sprz ętu i s łużą do realizacji obowi ązków przez wprowadzaj ącego sprz ęt, o których mowa w art.21 ust.1 i 22 ust.1 poprzez umorzenie praw maj ątkowych wynikaj ących z odpowiedniego rodzaju zaświadczeń zbierania zu żytego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego, 2) zaświadczenie odzysku polegaj ącego na przetworzeniu zu żytego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego stanowi ące dokument w formie elektronicznej potwierdzaj ący przedsi ębiorcy prowadzącemu zakład przetwarzania zu żytego sprz ętu, iż przetworzy ł on okre śloną ilo ść zużytego sprzętu zgodnie z okre śloną grup ą sprz ętu; za świadczenia te wydawane są dla okre ślonej grupy sprz ętu i s łużą do realizacji obowi ązków przez wprowadzaj ącego sprzęt, o których mowa w art.21 ust.1 i 22 ust.1 poprzez umorzenie praw maj ątkowych wynikaj ących z odpowiedniego rodzaju za świadczeń odzysku zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego,

9 3) zaświadczenie recyklingu zu żytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego stanowiące dokument w formie elektronicznej potwierdzaj ący podmiotowi prowadz ącemu działalno ść gospodarcz ą w zakresie recyklingu zu żytego sprzętu elektronicznego, i ż dokonal on recyklingu okre ślonej ilo ści sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego zgodnie z okre śloną grupą sprz ętu; za świadczenia te wydawane s ą dla okre ślonej grupy sprz ętu i służą do realizacji obowi ązków przez wprowadzaj ącego sprzęt, o których mowa art.21 ust.1 i 22 ust.1 poprzez umorzenie praw maj ątkowych wynikaj ących z odpowiedniego rodzaju za świadczeń recyklingu zużytego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego, 4) zaświadczenie odzysku zu żytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w procesie innym niż recykling to dokument w formie elektronicznej potwierdzaj ący podmiotowi prowadzącemu działalno ść gospodarczą w zakresie odzysku zużytego sprz ętu elektronicznego w procesach innych ni ż recykling lub przetwarzanie, i ż dokonal on odzysku w tych procesach okre ślonej ilo ści sprzętu elektrycznego lub elektronicznego zgodnie z okre śloną grupą sprzętu, zaświadczenia te wydawane s ą dla okre ślonej grupy sprzętu i służą do realizacji obowi ązków przez wprowadzaj ącego sprzęt, o których mowa w art.21 ust.1 i 22 ust.1 poprzez umorzenie praw maj ątkowych wynikaj ących z odpowiedniego rodzaju za świadczeń odzysku zużytego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego w procesie innym ni ż recykling lub przetwarzanie wystawionego przez GIO Ś. 3. Wniosek o wydanie przez GIO Ś zaświadczenia recyklingowego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego sk ładany jest za po średnictwem strony internetowej GIO Ś. 4.Minister właściwy do spraw ochrony środowiska w drodze rozporz ądzenia okre śli wzór i szczegó łową tre ść wniosków o wydanie za świadczeń recyklingowych biorąc pod uwag ę konieczno ść wywiązania się z obowiązków przewidzianych niniejszą ustawą przez wprowadzaj ących sprz ęt, rodzaje i tre ść za świadczeń recyklingowych oraz kategorie podmiotów, które mog ą wystąpić o dany rodzaj za świadczenia recyklingowego. 5.Wniosek o wydanie za świadczenia recyklingowego rozpatrywany jest przez GIO Ś w terminie 14 dni od dnia jego z łożenia za po średnictwem strony internetowej GIO Ś, przy czym do terminu tego nie wlicza si ę okresu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust Zaświadczenie recyklingowe wydaje si ę w formie elektronicznej poprzez zapisanie praw maj ątkowych na koncie wnioskodawcy za łożonym w Centralnej Ewidencji Za świadczeń. Zaświadczenie recyklingowe zawiera dane, o których mowa w ust.4. GIO Ś wydaje

10 zaświadczenie recyklingowe bior ąc pod uwag ę rodzaj za świadczenia recyklingowego wskazany we wniosku. 7.GIO Ś może odmówić wydania za świadczenia recyklingowego lub przed wydaniem zaświadczenia recyklingowego zarz ądzić kontrol ę prawdziwo ści informacji wskazanych we wniosku o wydanie za świadczenia recyklingowego. Do wydawania za świadczeń recyklingowych stosuje si ę odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego o wydawaniu za świadczeń. Art Prawa maj ątkowe wynikaj ące z za świadczeń recyklingowych powstaj ą z chwilą zapisania zaświadczenia recyklingowego po raz pierwszy na koncie wnioskodawcy w Centralnej Ewidencji Za świadczeń prowadzonej przez podmiot i przys ługuj ą osobie będącej posiadaczem tego konta. 2. Prawa maj ątkowe wynikaj ące z za świadczenia recyklingowego s ą zbywalne i stanowi ą towar gie łdowy w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o gie łdach towarowych. 3. Przeniesienie praw maj ątkowych wynikaj ących z za świadczeń recyklingowych następuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w Centralnej Ewidencji Za świadczeń. 4. Jedno prawo maj ątkowe wynikaj ące z za świadczenia recyklingowego odpowiada 1 kg odpowiednio zebranego lub odzyskanego lub obj ętego recyklingiem zu żytego sprz ętu elektrycznego lub elektronicznego. 5. Podmiot, o którym mowa w art. 92 ust. 2, jest obowi ązany na wniosek podmiotu, któremu przys ługuj ą prawa maj ątkowe wynikaj ące z za świadczenia recyklingowego, wyda ć dokument stwierdzaj ący prawa maj ątkowe wynikaj ące z zaświadczenia recyklingowego przys ługuj ące wnioskodawcy i odpowiadaj ącą tym prawom wag ę odpowiednio zebranego, odzyskanego lub obj ętego recyklingiem zużytego sprz ętu elektrycznego i elektronicznego. Art GIO Ś, na wniosek wprowadzaj ących sprz ęt, którym przys ługuj ą prawa maj ątkowe wynikaj ące z za świadczeń recyklingowych, umarza, w drodze decyzji, te za świadczenia w cało ści lub części. Umorzenie za świadczeń recyklingowych obni ża wymagany za dany rok poziom odpowiednio zbierania, odzysku, recyklingu zużytego sprz ętu elektrycznego i elektronicznego, o których mowa w art.21 ust.3 i art Podstawę do obliczenia osi ągniętych rocznych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprz ętu stanowi ą dane zawarte w decyzjach o umorzeniu za świadczeń recyklingowych.

11 3. Zaświadczenie recyklingowe umorzone przez GIO Ś do dnia 28 lutego danego roku kalendarzowego jest uwzgl ędniane przy rozliczeniu wykonania obowi ązku okre ślonego odpowiednio w art.21 ust.l lub w art.22 ust.2, w poprzednim roku kalendarzowym. 4. Prawa maj ątkowe wynikaj ące z za świadczenia recyklingowego wygasaj ą z chwilą jego umorzenia. 5. Podmiot, o którym mowa w art.85 wraz z wnioskiem o umorzenie za świadczeń recyklingowego jest obowi ązany z łożyć do GIO Ś dokument, o którym mowa w a rt. 95 ust GIO Ś przekazuje informacje o wydanych i umorzonych za świadczeniach recyklingowych podmiotowi prowadz ącemu Centralną Ewidencj ę Zaświadczeń, o którym mowa w art.92 ust Podmiot, o którym mowa w art.85 zwalnia si ę z: 1) opłat, o których mowa w ust. [...]; 2) opłaty skarbowej za wydanie za świadczenia recyklingowego; 3) opłaty skarbowej za wydanie decyzji, o którym mowa w [...]; 4) opłaty skarbowej za czynno ści urz ędowe zwi ązane z prowadzeniem Centralnej Ewidencji Zaświadczeń, o której mowa w art. [...]. Art.112. W ustawie z dnia 26 pa ździernika 2000 r. o gie łdach towarowych (tekst. jedn. Dz.U z pó źn. zm.) zmianie ulega art.[...] lit. d), która otrzymuje nast ępuj ące brzmienie: d) prawa maj ątkowe wynikaj ące ze świadectw pochodzenia, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pó źn. zm.) oraz prawa maj ątkowe wynikaj ące ze świadectw pochodzenia, o których mowa w ustawie z dnia o odnawialnych źródłach energii oraz prawa wynikaj ące z za świadczeń recyklingowych, o których mowa w ustawie dnia [...] o zu żytym sprz ęcie elektrycznym i elektronicznym (...).

12

ZARZi DZENIE NR 22. z dnia 10 maja 2013 r.

ZARZi DZENIE NR 22. z dnia 10 maja 2013 r. ZARZi DZENIE NR 22 MINISTRA Ś RODOWISKA') z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie procedury wyboru partnerów 19 Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP19),

Bardziej szczegółowo

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU http:! po.portal.uzp.goy.pi/index.php?ogloszen ie=sho\y8poz ycja.. Og łoszenie powi ązane: Og łoszenie nr 4063-2016 z dnia 2016-01-13 r. Og łoszenie o zamówieniu - Garbatka-Letnisko Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

i elektronicznego oraz zak ładu przetwarzania

i elektronicznego oraz zak ładu przetwarzania Projekt z dnia 11 lipca 2016 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA') z dnia w sprawie audytu zewn ętrznego organizacji odzysku sprz ętu elektrycznego i elektronicznego oraz zak ładu przetwarzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Projekt z dnia 6 sierpnia 2015 r. 1 Projekt z dnia 6 sierpnia 2015 r. ROZPORZ4DZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykre śleniu z rejestru Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 223/XXXV/09 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 8 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr 223/XXXV/09 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 8 października 2009 r. UCHWAŁA Nr 223/XXXV/09 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 8 października 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli w szko łach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I ~ 08 / I 4A r. ~ r MINISTER SRODOWISKA

I ~ 08 / I 4A r. ~ r MINISTER SRODOWISKA MINISTER SRODOWISKA Warszawa, dnia I ~ 08 / I 4A r. DP-0231-378/20503/15/MGa Pan Jerzy W. Pietrewicz Pełnomocnik Rządu do spraw Deregulacji Gospodarczych Sekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki n o ~ r

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WG/38/2017 WÓJTA GMINY ŚW IDWIN z dnia 11 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR WG/38/2017 WÓJTA GMINY ŚW IDWIN z dnia 11 sierpnia 2017r. ZARZĄDZENIE NR WG/38/2017 WÓJTA GMINY ŚW IDWIN w sprawie sposobu zg łaszania kandydatów na cz łonków Gminnej Komisji do spraw Referendum w Swidwinie oraz obwodowych komisji do spraw referendum, wzorów

Bardziej szczegółowo

Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz o 4 10-44 U Bydgoszcz, dnia 01.10.2010 r. Protokó ł obj ęty jest tajemnic ą A s łużbow ą,:c 4 Protokó ł kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz Kontrolę

Bardziej szczegółowo

23. Kk 20 "5. UCHWAŁA NR RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia. w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej

23. Kk 20 5. UCHWAŁA NR RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia. w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej UCHWAŁA NR 11.5- - RADY MIASTA RUDA ŚLASKA z dnia 23. Kk 20 "5 w sprawie utworzenia Zespo łu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Ś ląskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorz ądzie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...201... roku w Go ździe pomi ędzy Gmin ą Gózd, reprezentowan ą przez Dyrektora Zespo łu Ekonomiczno Administracyjnego Szkó ł w Go ździe na podstawie pe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia

ROZPORZADZENIE. z dnia Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA') z dnia zmieniaj ące rozporz ądzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilo ści odpadów, dla których nie ma obowi ązku prowadzenia ewidencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Dziennik Ustaw Nr 132 9617 Poz. 1092 1092 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

* ** projektu ustawy o zu żytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 21 maja 2014 roku. Dotyczy: Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r.

* ** projektu ustawy o zu żytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 21 maja 2014 roku. Dotyczy: Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r. Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Dotyczy: projektu ustawy o zu żytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 21 maja 2014 roku Szanowni

Bardziej szczegółowo

Pani Izabela Szadura Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Rynku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska

Pani Izabela Szadura Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Rynku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i~1fn1s~ T;T)S'T'WC) :)l:) C)VV 15I`A Depti rtannu:an t ('ra DP-II.024.11.2015.GW Warszawa, dnia 2015 t't Pani Izabela Szadura Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Rynku w Głównym Inspektoracie Ochrony

Bardziej szczegółowo

II NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

II NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 1 KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATFUA 5POJNOSCI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE Ś RODKÓW UNII EJ W RAMACH EGO FUNDUSZU SPO ŁECZNEGO ZDOBYWAMY KOMPETENCJE ZAWODOWE - wzmacniamy integracj ę i aktywno ść społeczno-zawodową"

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 14.07.2014 roku

Katowice, dnia 14.07.2014 roku Katowice, dnia 14.07.2014 roku Informacja dotycząca zmian cen wody w mie ście Katowice w latach 2010-2014, w tym w szczególno ści zmian spowodowanych wzrostem taryfy Górnoś ląskiego Przedsi ę biorstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwa ła nr XXVII/205/2013 Rady Powiatu notowskiego z dnia 30 stycznia 2013

Uchwa ła nr XXVII/205/2013 Rady Powiatu notowskiego z dnia 30 stycznia 2013 Uchwa ła nr XXVII/205/2013 Rady Powiatu notowskiego z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsi ęwzięć związanych z likwidacj ą wyrobów zawieraj

Bardziej szczegółowo

Zarz ądzenie Nr 27/2016

Zarz ądzenie Nr 27/2016 Zarz ądzenie Nr 27/2016 Burmistrza Tolkmicka z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zasad scentralizowania rozlicze ń podatku VAT w Gminie Tolkmicko i jej jednostek bud żetowych oraz zak ładu bud żetowego

Bardziej szczegółowo

01.01.2011-31.12.2011 ROK. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2011.

01.01.2011-31.12.2011 ROK. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2011. INFORMACJA DODATKOWA 01.01.2011-31.12.2011 ROK I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1. Informacje porz ądkowe. Barlinecki O środek Kultury jest samorz ądową instytucj ą kultury dzia łaj ącą w oparciu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG zdnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG zdnia r. Projekt Burmistrza Miasta UCHWAŁA NR... RADY MIASTA NOWY TARG zdnia...2015r. w sprawie: podj ęcia działań zmierzaj ących do zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr Senatu Chrze ścijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich

Uchwala nr Senatu Chrze ścijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich Uchwala nr 11812016 Senatu Chrze ścijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga:

2015-04- 2 9 II. OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE. Katowice, dnia 29.04.2015 r. Uwaga: BIURO RADY MIASTA KATOWICE BRNA Uwaga: 2015-04- 2 9 OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Katowice, dnia 29.04.2015 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca o świadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz. PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. oraz. PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ANDA Spó łka z ograniczon ą odpowiedziatno ścf ą z siedzib ą w Micha łowicach oraz PPHU ANDA Antoni Stanosz Spó łka jawna z siedzib ą w Micha łowicach PLAN POŁĄCZENIA Spółek ANDA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 5 o zezwoleniu na realizacj ę inwestycji drogowej

DECYZJA NR 5 o zezwoleniu na realizacj ę inwestycji drogowej STAROSTA ZŁOTO WSKI 77-400 Zlotów, Al. Piasta 32 (za zwrotnym dowodem dor ęczenia) AB. 67400. 241.2011.2012 Zlotów, dnia 05 stycznia 2012r. (nr rejestru organu wydaj ącego decyzj ę) DECYZJA NR 5 o zezwoleniu

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 18 lutego 2015 r. ROZPORZ4DZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia...

Projekt z dnia 18 lutego 2015 r. ROZPORZ4DZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia... Projekt z dnia 18 lutego 2015 r. ROZPORZ4DZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia... w sprawie wzoru za świadczenia o przetwarzanych zu żytych bateriach lub zu żytych akumulatorach oraz ewidencji wystawianych

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTØIENIE POKONROLNE. Beata Michalik Specjalista w Biurze Kadr i Szkole ń, Ewa Walczak Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewn ętrznego.

Pan WYSTØIENIE POKONROLNE. Beata Michalik Specjalista w Biurze Kadr i Szkole ń, Ewa Walczak Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewn ętrznego. Warszawa, dnia.* listopada 2015 r. MINISTER SRODOWISKA B KA-I.0943.1.2015 24495.52093.50480 Pan Micha ł Kie łsznia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie WYSTØIENIE POKONROLNE Dzia łaj ąc na

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami). Data wejścia w życie:

Bardziej szczegółowo

URZArD KONTROLI SKARBOWEJ Kielce, dnia 26 czerwca 2013 r. w Kielcach ul. Sandomierska Kielce PROTOKÓŁ

URZArD KONTROLI SKARBOWEJ Kielce, dnia 26 czerwca 2013 r. w Kielcach ul. Sandomierska Kielce PROTOKÓŁ URZArD KONTROLI SKARBOWEJ Kielce, dnia 26 czerwca 2013 r. w Kielcach ul. Sandomierska 10 5 25-324 Kielce Nr sprawy : UKS 2691/W1E/42/41/13/5/016 PROTOKÓŁ z czynności przeprowadzonych w okresie od 29.05.2013

Bardziej szczegółowo

P I EJ POLSKA IZSA UBEZPIECZE Ń

P I EJ POLSKA IZSA UBEZPIECZE Ń P I EJ POLSKA IZSA UBEZPIECZE Ń i±~, Aft ;ufi7' p a r.. ht. 1 u - ra,. ~s Q?.T~ i.._... _ ~ _~~~...... VØ.... - 'rsk,: Warszawa, 5 wrze ś nia 2014 r. PIU 1222/2014 t EJ ~ a...e?%-.`ny Szanowny Pan Janusz

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r.

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuj zują przepisy ustawy o podatku od towarów w i usług ug art. 33a

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. 2009 r. PROJEKT w sprawie sposobu przekazywania informacji do centralnej bazy danych Na podstawie art. 13a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MINISTER SRODOWISKA. BKA-I.0941.3.2015 90g05. g51/. Pan WYSTØIENIE POKONTROLNE

MINISTER SRODOWISKA. BKA-I.0941.3.2015 90g05. g51/. Pan WYSTØIENIE POKONTROLNE MINISTER SRODOWISKA Warszawa, dnia4 grudnia 2015 r. BKA-I.0941.3.2015 90g05. g51/. Pan Konrad Tomaszewski Dyrektor Generalny Lasów Pa ństwowych WYSTØIENIE POKONTROLNE Działaj ąc na podstawie upowa żnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1822 UCHWAŁA NR XXI/190/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 10/U/adm. syst. inf. /2013 OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Nr sprawy: 10/U/adm. syst. inf. /2013 OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Nr sprawy: 10/U/adm. syst. inf. /2013 OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 1. Nazwa i adres zamawiającego: SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. PROF. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO ul. A. Soko łowskiego 11, 70-891 Szczecin-Zdunowo

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OŚWIADCZENIE MAJ ĄTKOWE radnego gminy Uwaga: Katowice, dnia 22.09.2014 r. (miejscowo ść) 1. Osoba składaj ąca oświadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd ą, starannego i zupe łnego wype łnienia każdej

Bardziej szczegółowo

65,5 R15(R12) wielkogabarytowe. Opakowania z tworzyw sztucznych

65,5 R15(R12) wielkogabarytowe. Opakowania z tworzyw sztucznych SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ADRESAT') 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA [U BUS KIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT ASTA RUDA SLĄSKA

PREZYDENT ASTA RUDA SLĄSKA PREZYDENT ASTA RUDA SLĄSKA Ruda Śląska, dnia 1 1. SIE. 2014 Rada Miasta Ruda Śląska w miejscu STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA DLA RADY MIASTA W SPRAWIE WNIOSKU HUTY POKÓJ" S.A. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Włoszczowa, 18.02.2014r.

Włoszczowa, 18.02.2014r. WLUSZCZOWSKI ZAKL ul. Wiejska 55, 29-100 Wloszczowa te/./fax 41 39-43-680 NTIP 6090071419, Regott 260733356 Sad Rej. w Kielcach KRS 0000490379 Włoszczowa, 18.02.2014r. WZWiK.ZP.3.2.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Strona 1 z 9 OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NARODOWA STRATEGIA SPENNOSCI Ldz. 90 2303/024q/SK/2010 Nr postępowania: 23/2009/PN/DZP/RPW IaWM Olsztyn, dnia ).0:02.2010 r. Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie ul. Oczapowskiego 2 10 957 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 13 marca 2015 r. ROZPORZADZENIE. z dnia...

Projekt z dnia 13 marca 2015 r. ROZPORZADZENIE. z dnia... Projekt z dnia 13 marca 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKAM z dnia... w sprawie sprawozdania o wydajno ści recyklingu procesu recyklingu zu żytych baterii i zu żytych akumulatorów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarz ądzenie Nr.3 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z maja 2008r.

Zarz ądzenie Nr.3 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z maja 2008r. Zarz ądzenie Nr.3 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z maja 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z us ługi świadcze ń finansowanych z Zakładowego Funduszu. Świadcze ń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

KARPACKA SPÓ Ł KA GAZOWNICTWA. Grontml) Polska Biuro Projektów Transport Oddzia ł w Krakowie oho

KARPACKA SPÓ Ł KA GAZOWNICTWA. Grontml) Polska Biuro Projektów Transport Oddzia ł w Krakowie oho Karpacka Spó łka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddzia ł Zak ład Gazowniczy w Tarnowie ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów tel. 014 632 31 00, faks 014 632 32 11 KARPACKA SPÓ Ł KA GAZOWNICTWA Groutni

Bardziej szczegółowo

Zarz ądzenie Nr./1.1 Starosty Bydgoskiego z dnia 2-..czerwca 2011 r.

Zarz ądzenie Nr./1.1 Starosty Bydgoskiego z dnia 2-..czerwca 2011 r. 012- t(. GZO..2o44 Zarz ądzenie Nr./1.1 Starosty Bydgoskiego z dnia 2-..czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej oraz okre ślenia trybu udost ę pniania z zasobu archiwalnego Starostwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZi DZENIE. z dnia 2015 r.

ROZPORZi DZENIE. z dnia 2015 r. ROZPORZi DZENIE Projekt 25 czerwca 2015 r. MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegó łowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia r. (miejscowość) emeryt/rencista ; Radny Rady Miasta Katowice (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Katowice, dnia r. (miejscowość) emeryt/rencista ; Radny Rady Miasta Katowice (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) Uwaga: BIURO RADY MIAS'i A - 2015-03- 1 0 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Katowice, dnia 09-03- 2015 r. (miejscowość) 1. Osoba składaj ąca oświadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd ą, starannego

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, przy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ustalenia procedur audytu wewn ętrznego i karty audytu wewn ętrznego

w sprawie: ustalenia procedur audytu wewn ętrznego i karty audytu wewn ętrznego 0.1350 125'140 Zarządzenie nr 25 /10 Starosty Bydgoskiego z dnia 25 maja 2010 w sprawie: ustalenia procedur audytu wewn ętrznego i karty audytu wewn ętrznego Na podstawie art. 34 ust 1 i art. 35 ust 2

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 17 marca 2015 r. US TA WA

Projekt z dnia 17 marca 2015 r. US TA WA Projekt z dnia 17 marca 2015 r. US TA WA z dnia r. o zmianie ustawy o udost ępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia ływania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i do życie - kod 1D1A/1D2A

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i do życie - kod 1D1A/1D2A Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i do życie - kod 1D1A/1D2A Niniejsze ogólne warunki stosuje si ę do umów ubezpieczenia na życie i do życie zawieranych przez Korporacj ę Ubezpieczeniow ą FILAR-ZYCIE

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

W N I O S E K o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych Naczelnik Urzędu Celnego w... W N I O S E K o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych UWAGA: 1) wniosek składa się z 3 części w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o stanie maj ątkowym

OŚWIADCZENIE o stanie maj ątkowym OŚWIADCZENIE o stanie maj ątkowym ZAtĄCZNIK Nr 3 Ja, niżej podpisany(a), Paweł Sałek. (imiona i nazwisko, w przypadku kobiet poda ć nazwisko panie ńskie) urodzony(a) 29/06/1975r. w Skierniewicach zatrudniony(a)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FUNKCJONOWANIE HANDLU, USŁUG, PRZEDSI ĘBIORCZOŚCI NA TERENIE GMINY ŚWIDWIN W LATACH 2011-2015. (wed ług stanu w dniu 11.09.2015r.

INFORMACJA FUNKCJONOWANIE HANDLU, USŁUG, PRZEDSI ĘBIORCZOŚCI NA TERENIE GMINY ŚWIDWIN W LATACH 2011-2015. (wed ług stanu w dniu 11.09.2015r. Zatącznik nr,,,,,,,,,,»»,»,,,,,,,,,, do Protoko łu Rady Gminy Świdw in z dnia., INFORMACJA FUNKCJONOWANIE HANDLU, USŁUG, PRZEDSI ĘBIORCZOŚCI NA TERENIE GMINY ŚWIDWIN W LATACH 2011-2015 (wed ług stanu w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

ŚWiADCZENiE MAJĄTKOWE radnego gminy

ŚWiADCZENiE MAJĄTKOWE radnego gminy BIURO RADY MIASTA KATOWICE ŚWiADCZENiE MAJĄTKOWE radnego gminy Uwaga: BRM 2016-04- 1 1 Katowice, dnia (miejscowo ść) 07-04-2016 r. 1. Osoba sk ładaj ąca oświadczenie obowi ązana jest do zgodnego z prawd

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

WZWiK.ZP Włoszczowa, r.

WZWiK.ZP Włoszczowa, r. WŁOSZCZOWSKI ZAKLAD WODOCIĄGóW I KANALIZACJI SP. Z O.O. ul. Wiejska 55, 29-100 W łoszczowa tel./fax 41 39-43-680 NIP 6490071419, R,egon 260733356 Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490379 Włoszczowa, 05.02.2014r.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! I. ZAMAWIAJACY Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/ Warszawa

UWAGA! I. ZAMAWIAJACY Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/ Warszawa Warszawa, 24 listopada 2016 Szacowanie warto ści zamówienia polegaj ącego na przygotowaniu i produkcji serii 24 filmów promocyjno-edukacyjnych po święconych polskim parkom narodowym. W celu zbadania ofe

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji publicznych i opiniowania

Raport z konsultacji publicznych i opiniowania Raport z konsultacji publicznych i opiniowania Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw w dniu 2 wrze śnia 2014 r. wys łany zostal do konsultacji publicznych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy)

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy) Załącznik Nr 3 do Regulaminu PFOŚiGW KARTA INFORMACYJNA ZADANIA Wniosek o dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Raciborzu zadania pn....... dnia... (miejscowość)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Regulamin udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2014r.

WYPRAWKA SZKOLNA 2014r. WYPRAWKA SZKOLNA 2014r. Wójt Gminy Gózd informuje, że wzorem lat ubieg łych równie ż w roku szkolnym 2014/ 2015 realizowany b ędzie Rz ądowy program pomocy uczniom w 2014r. -,,Wyprawka szkolna". Z Programu

Bardziej szczegółowo

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa Urząd Skarbowy w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 6 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS PRZEZ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ (ZPCHR) INSTRUKCJA K-048/1 obowiązuje od 01.07.2014

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR

ROZPORZADZENIE. z dnia. DPO, DPR, EDPO lub EDPR 18 maja 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie rocznego audytu zewn ętrznego przedsi ębiorców wystawiaj ących dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Na podstawie art. 51 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych z grupy 18 01.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych z grupy 18 01. Białystok, dn. 24.04.2015 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny Białymstoku ul. M. Skłodowskiej Curie 24 A 15-276 Białystok do kontaktu : ul. Żurawia 14 15-540 Białystok tel. centr. 85-7409401 fax 7409600

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557, z 2005 r. Nr 178,

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ODRA-NYSA-BÓBR" z dnia 19 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ODRA-NYSA-BÓBR z dnia 19 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR 1012017 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODRA-NYSA-BÓBR" z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czysto ści i porządku w gminach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach Zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy I. Dane dotyczące pracodawcy krajowego. 1. Nazwa pracodawcy... 2. Adres pracodawcy... nr tel.... nr faksu... e-mail...

Bardziej szczegółowo

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Informacja opisowa dotycz ąca kszta łtowania si ę zaleg łości czynszowych, ich windykacji oraz wielko ści udzielnych ulg w 2014 roku. Str. I Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Kraszewski Minister Środowiska

Pan Andrzej Kraszewski Minister Środowiska RR4-031 /27/ 10/217/AKY. Pan Andrzej Kraszewski Minister Środowiska Uprzejmie informuj ę, że do przes łanego przy pi śmie z dnia 17 maja 2010 r. Nr DP-0230-188/23420/09/DJ projektu Za łożeń projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA KATOWICE BRM Szanowny Pan JERZY FORAJTER. Przewodnicz ący. Komisji Bud żetu Miasta

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA KATOWICE BRM Szanowny Pan JERZY FORAJTER. Przewodnicz ący. Komisji Bud żetu Miasta Katowice, dnia 13 grudnia 2016 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA KATOWICE BRM.0004.146.2016 Szanowny Pan JERZY FORAJTER Przewodnicz ący Komisji Bud żetu Miasta W odpowiedzi na wniosek Komisji Bud żetu Miasta

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.10.2013 C(2013) 6797 final DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE z dnia 18.10.2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639 USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639 USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/18 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1413, z 2015 r. poz. 933. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. Projekt ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2009 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków i sposobu prowadzenia post powania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia

ROZPORZADZENIE. z dnia Projekt z dnia 7 lipca 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie szczegó łowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne 2) Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawy 4v,_ 'K ZAK ŁAD W Cva1ZWiK,34.1.7:2013''t NA LIZACJ I 29. 100Wioszczovva, ul. Wiejska 55 NIP 656-15-64-217, Regon 290543253 tel./fax 41/ 39-43-680 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawy

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

-`1- Przewodnicz ąca Rady Miasta Katowice. Szanowna Pani Krystyna Siejna. wo I ł 2 6. Katowice, r. ł.

-`1- Przewodnicz ąca Rady Miasta Katowice. Szanowna Pani Krystyna Siejna. wo I ł 2 6. Katowice, r. ł. Tomasz Szpyrka BIURO RADY MIASTA KATOWICE Katowice, 24.11.2015r. ł ń wo. 2 015 -I ł 2 6 B M Szanowna Pani Krystyna Siejna Przewodnicz ąca Rady Miasta Katowice W związku z otrzymaniem pisma z dnia 13.11.2015r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaêwiadczenia o zu ytym sprz cie

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaêwiadczenia o zu ytym sprz cie Dziennik Ustaw Nr 122 8981 Poz. 1017 1017 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaêwiadczenia o zu ytym sprz cie Na podstawie art. 50 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Druk nr 94 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK PRZYGOTOWYWANIE / WSPÓŁORGANIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo