Uchwała Nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 10 marca 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 10 marca 2015 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Halinowie. Na podstawie 33 ust. 2 pkt. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie Zarząd Banku Spółdzielczego w Halinowie uchwala, co następuje : 1. Bank Spółdzielczy w Halinowie zwany dalej BS płaci odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach w BS w złotych i walutach wymienialnych z wyjątkiem środków, o których mowa w ust. 2 według stóp procentowych określonych w załączniku nr 1 i Środki w złotych i walutach wymienialnych wydzielone z prowadzonych rachunków na realizację czeków rozrachunkowych, zleceń poleceń wypłaty za granicę z blokadą środków oraz zajęć egzekucyjnych nie podlegają oprocentowaniu Bank Spółdzielczy w Halinowie pobiera odsetki od kredytów i pożyczek hipotecznych według stóp procentowych określonych w załączniku nr 3 i W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być podejmowane indywidualne decyzje dotyczące wysokości oprocentowania kredytu lub pożyczki hipotecznej w zależności od: 1) stopnia ryzyka związanego z udzieleniem kredytu, 2) wysokości kredytu oraz okresu kredytowania, 3) wartości zabezpieczenia w stosunku do udzielonego kredytu, 4) posiadania w tutejszym Banku rachunku osobistego lub do działalności gospodarczej. 3. Decyzje kredytowe wynikające z transakcji zawieranych na warunkach odmiennych niż standardowe polegające na ustaleniu oprocentowania w zakresie innym niż wskazany w załączniku nr 3 i 4 oraz o przyjęciu innego okresu kredytowania podejmuje Zarząd Banku Stopy procentowe od środków w złotych i walutach wymienialnych gromadzonych na rachunkach, udzielanych kredytów i pożyczek hipotecznych o których mowa w 1 i 2 ustalone są w stosunku rocznym i są stopami zmiennymi, z zastrzeżeniem ust Środki pieniężne w złotych zgromadzone na rachunkach Lokata Dyskontowa, Lokata Constans, Lokata Codzienna Plus i Lokata SGB oprocentowane są według stałej stopy procentowej Dopuszcza się możliwość przystąpienia do negocjacji stopy procentowej oraz terminu, na jaki otwierane są rachunki lokat w kwocie od ,00 zł, ,00 EUR lub ,00 USD. 2. W ekonomicznie uzasadnionych przypadkach upoważnia się Dyrektora Oddziału lub Kierownika Fili do podwyższania oprocentowania depozytów w złotych zadeklarowanych na okres 3, 6, 9 i 12 miesięcy, w granicach od 0,10 do 0,20 pp. w stosunku do poziomu określonego w tabelach oprocentowania depozytów przyjmowanych przez BS, wymienionych w załączniku nr 1 ust 1 pkt 8 oraz załączniku nr 2 ust 1 pkt Decyzje o podwyższeniu oprocentowania w zakresie innym niż wskazany w ust. 2 oraz ustalenia innego terminu, na jaki otwierane są rachunki lokat podejmują Członkowie Zarządu Banku Naliczone za poszczególne miesiące odsetki od środków w złotych i walutach wymienialnych gromadzone na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo rozliczeniowych oraz rachunkach bieżących i pomocniczych podlegają kapitalizacji na koniec każdego kwartału, z zastrzeżeniem ust 2 i Naliczone za poszczególne miesiące odsetki od środków w złotych na rachunkach oszczędnościowych Unikonto Oszczędnościowe podlegają kapitalizacji na koniec każdego miesiąca. 3. Naliczone za poszczególne miesiące odsetki od środków w złotych na rachunkach oszczędnościowych Indywidualne Konto Emerytalne podlegają kapitalizacji na koniec każdego roku kalendarzowego.

2 4. Środki w złotych i walutach wymienialnych gromadzone na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych i rachunkach lokat terminowych podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i Odsetki należne od środków w złotych gromadzone na rachunkach Lokaty Mieszek, Lokaty Codziennej i Lokaty Codziennej Plus naliczane są codziennie na koniec dnia. 6. Odsetki należne od środków w złotych gromadzone na rachunkach Lokaty Rentierskie naliczane są w okresach miesięcznych. 7. Odsetki należne od środków w złotych gromadzone na rachunkach Lokaty Dyskontowe naliczane są w pierwszym dniu rozpoczynającym każdy kolejny okres umowny. 6 Od wkładów w złotych gromadzonych na książeczkach mieszkaniowych kapitalizację odsetek przeprowadza się na koniec roku kalendarzowego Minimalna wpłata na książeczkę oszczędnościową z wkładem płatnym na każde żądanie wynosi 5,00 zł. Każda następna wpłata może być wnoszona w dowolnej wysokości. Minimum wkładu pozostającego na książeczce a vista nie może być niższe niż 5,00 zł. 2. Minimalna wpłata na rachunek oszczędnościowy Unikonto oszczędnościowe wynosi 100,00 zł. Każda następna wpłata może być wnoszona w dowolnej wysokości. Minimalne saldo pozostające na tym rachunku nie może być niższe niż 100,00 zł. 3. Minimalna wpłata na rachunek oszczędnościowy Indywidualne Konto Emerytalne wynosi 100,00 zł. Każda następna wpłata może być wnoszona w wysokości nie niższej niż 100,00 zł. 4. Minimalna wpłata dla depozytu terminowego wynosi 500,00 zł, 500,00 EUR lub 500,00 USD z zastrzeżeniem ust.5 i postanowień zawartych w odrębnych regulaminach. 5. Minimalna wpłata dla lokaty typu O/N wynosi ,00 zł, ,00 EUR lub ,00 USD. 6. Środki w złotych i walutach wymienialnych gromadzone na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych klientów indywidualnych i rachunkach lokat terminowych klientów instytucjonalnych 7, 14 i 21 dniowe oraz 1 i 2 miesięczne podejmowane przed upływem terminu umownego są nieoprocentowane, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w odrębnych regulaminach. 7. Pozostałe rachunku lokat prowadzone w złotych i walutach wymienialnych podejmowane przed końcem terminu umownego są oprocentowane w wysokości 1/2 stopy procentowej obowiązującej w okresie utrzymywania środków jak dla: 1) oprocentowania rachunku oszczędnościowego a vista, w przypadku rachunków terminowych lokat oszczędnościowych klientów indywidualnych, 2) oprocentowania rachunku bieżącego w danej walucie w przypadku rachunków lokat terminowych klientów instytucjonalnych. 8 Zasady naliczania i pobierania odsetek od kredytów, pożyczek i środków na rachunkach bankowych określają odrębne przepisy. 9 Traci moc Uchwała nr 58/2014 Zarządu Banku z dnia 10 października 2014 roku, zmieniona uchwałami: nr 62/2014 z dnia r. i nr 1/2015 z dnia r Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2015 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i W zakresie wskazanym w Załączniku nr 1: pkt 10 Lokata Dyskontowa, pkt 15 Lokata Codzienna Plus i pkt 17 Lokata Constans zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą obowiązują od dnia 18 marca 2015 roku. 3. W zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 pkt 2 Kredyty konsumenckie zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą obowiązują od dnia 18 marca 2015 roku. Zarząd Banku :

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku z dnia 10 marca 2015 roku 1. Oprocentowanie środków pieniężnych w złotych gromadzonych dla klientów indywidualnych / w stosunku rocznym/ Rachunki oszczędnościowe a vista potwierdzone wystawioną książeczką oszczędnościową Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe: Unikonto Net Unikonto Student Unikonto Standard Unikonto Senior Unikonto Silver Unikonto Gold Rachunki oszczędnościowe Unikonto Oszczędnościowe od 0,00 do ,00 zł od ,01 do ,00 zł od ,01 zł i powyżej Rachunki oszczędnościowe Świadczenia Społeczne 1 Rachunki oszczędnościowe Indywidualne Konto Emerytalne 0,60 % 1,20 % 2,30 % Terminowa lokata oszczędnościowa potwierdzona wystawieniem książeczki wielowkładowej 7 dniowa 14 dniowa 21 dniowa 1 miesięczna 2 miesięczna 3 miesięczna 6 miesięczna 9 miesięczna 12 miesięczna 24 miesięczna 36 miesięczna 0,55 % 0,65 % 0,70 % 1,00 % 1,20 % 1,40 % 1,55 % 1,70 % e Lokata 7 dniowa 14 dniowa 21 dniowa 1 miesięczna 2 miesięczna 1,05 % 3 miesięczna 1,20 % 6 miesięczna 1,50 % 9 miesięczna 1,70 % 12 miesięczna 1,90 % Terminowa lokata oszczędnościowa standardowa 7 dniowa 14 dniowa 21 dniowa 1 miesięczna 2 miesięczna 3 miesięczna 6 miesięczna 9 miesięczna 12 miesięczna 24 miesięczna 36 miesięczna do 9.999,99 zł 0,60 % 0,70 % 1,05 % 1,35 % 1,50 % 1,65 % 1,80 % 1,95 % od ,00 do ,99 zł 0,65 % 1,10 % 1,40 % 1,55 % 1,70 % 1,85 % 2,00 % od ,00 zł 1,00 % 1,15 % 1,45 % 1,60 % 1,75 % 1,90 % 2,05 % do 9.999,99 zł od ,00 do ,99 zł Lokata Mieszek 1 1 miesięczna 3 miesięczna 6 miesięczna 1,10 % 1,35 % Lokata Dyskontowa 3 miesięczna 1,10 6 miesięczna 1,35 od ,00 zł

4 Lokata Progresywna 3 6 miesięczna 12 miesięczna 6 miesięczna 12 miesięczna 1 miesiąc utrzymywania 0,70 % 0,70 % 2 miesiąc utrzymywania 1,10 % 3 miesiąc utrzymywania 1,10 % 1,20 % 4 miesiąc utrzymywania 1,40 % 1,30 % miesiąc utrzymywania 1,70 % 1,40 % 6 miesiąc utrzymywania 2,00 % 1,50 % 7 miesiąc utrzymywania 1,60 % 8 miesiąc utrzymywania 1,70 % 9 miesiąc utrzymywania 1,80 % 10 miesiąc utrzymywania 2,40 % 11 miesiąc utrzymywania 2,70 % 12 miesiąc utrzymywania 3,00 % Lokata WIBID 4 3 miesięczna 0,90 x stawka WIBID (3 M) miesięczna 1,02 x stawka WIBID (6 M) 9 miesięczna 1,14 x stawka WIBID (9 M) 12 miesięczna 1,22 x stawka WIBID (12M) Lokata Rentierska 12 miesięczna 1,75 % miesięczna 1,85 % 24 miesięczna 1,95 % 36 miesięczna 2,05 % Lokata Codzienna 1 3 miesięczna 0,70 x stopa redyskonta weksli miesięczna 0,80 x stopa redyskonta weksli 9 miesięczna 0,90 x stopa redyskonta weksli 12 miesięczna 1,00 x stopa redyskonta weksli Lokata Codzienna Plus miesięczna 1,30 12 miesięczna 1,60 24 miesięczna 1,80 Lokata z Premią miesięczna 1,35 12 miesięczna 1,70 Lokata Constans 3 miesięczna 1, miesięczna 1,35 9 miesięczna 1,55 12 miesięczna 1, Lokata SGB 6 miesięczna 1,60 Lokata z Dopłatą 6 miesięczna 1,35 % 12 miesięczna 1,70 % miesięczna 1,85 % 36 miesięczna 2,35 % 48 miesięczna 2,65 % 60 miesięczna 3,50 % 20. Rachunki nieczynne 1 Produkt wycofany z oferty Banku. 2 W przypadku odnowienia lokaty w drugim okresie umownym oprocentowanie jest podwyższane o bonus procentowy w wysokości 0,50 pp., natomiast w trzecim i następnym lokata jest oprocentowana według stopy procentowej obowiązującej w drugim okresie umownym. 3 Efektywna roczna stopa procentowa dla lokaty założonej na okres 6 lub 12 miesięcy wynosi odpowiednio 1,3 % i 1,7 % 4 Stopy bazowe WIBID 3M/6M/9M/12M wyznaczane są jako średnie arytmetyczne stawki kwotowań z poprzedniego miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązują przez okres następnego miesiąca.

5 1A. Oprocentowanie środków pieniężnych w walutach wymienialnych gromadzonych dla klientów indywidualnych / w stosunku rocznym/ 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Unikonto Walutowe : Terminowe lokaty oszczędnościowe: 1 miesięczne 0,15 % 0,05 % 2. 3 miesięczne 0,25 % 0,10 % 6 miesięczne 0,35 % 0,15 % 9 miesięczne 0,45 % 0,20 % 12 miesięczne 0,55 % 0,25 %

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku z dnia 10 marca 2015 roku 1. Oprocentowanie środków pieniężnych w złotych gromadzonych dla klientów instytucjonalnych / w stosunku rocznym/ 1. Rachunki bieżące i pomocnicze 1 Rachunki prowadzone w ramach pakietów 2. Biznes Net, Mój Biznes, Biznes Plus, Agro, Non Profit i Wspólnota 2 Mieszkaniowy rachunek powierniczy: 3. otwarty zamknięty Lokaty terminowe zadeklarowane na okresy : 7 dniowe 14 dniowe 0,65 % 4. 1 miesiąca 2 miesięcy 6 miesięcy 9 miesięcy 12 miesięcy 3 miesięcy 1,40 % 1,55 % 1,70 % 1,10 % e Lokata 7 dniowa 14 dniowa 21 dniowa 5. 1 miesięczna 2 miesięczna 1,05 % 3 miesięczna 1,20 % 6 miesięczna 1,50 % 6. Lokata typu O/N 1dniowy O/N (over/night) 0,60 % 7. Lokata SGB 6 miesięczna 1,60 % 8. Rachunki nieczynne 1 Rachunki w ofercie Banku do dnia r. 2 Rachunki w ofercie Banku od dnia r. 1A. Oprocentowanie środków pieniężnych w walutach wymienialnych gromadzonych dla klientów instytucjonalnych / w stosunku rocznym/ 1. Rachunki bieżące i pomocnicze Lokaty terminowe zadeklarowane na okresy: 1 miesięczne 0,15 % 0,05 % 2. 3 miesięczne 0,25 % 0,10 % 6 miesięczne 0,35 % 0,15 % 9 miesięczne 0,45 % 0,20 % 12 miesięczne 0,55 % 0,25 % Lokaty typu O/N 3. 1dniowy O/N (overnight) 0,15 % 0,05 %

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku z dnia 10 marca 2015 roku Oprocentowanie kredytów i pożyczek złotowych dla klientów indywidualnych /w stosunku rocznym/ Kredyty na cele mieszkaniowe: 1.1 na nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, Dla kredytów udzielonych przed dniem r. a) z terminem spłaty do 5 lat 5,50 % b) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 5,80 % c) z terminem spłaty powyżej 10 lat do 25 lat 6,10 % przy udziale środków własnych Kredytobiorcy w wysokości Dla kredytów udzielonych od dnia r. od 20% do od 35,01% od 50,01% 35% do 50% a) z terminem spłaty do 5 lat 5,0 % 4,6 % 4,2 % b) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 5,6 % 5,3 % 5,0 % c) z terminem spłaty powyżej 10 lat do 25 lat 5,8 % 5,5 % 5,2 % 1.2 remont domu albo lokalu o których mowa powyżej, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia.mieszkania (udzielane do r.) a) z terminem do 5 lat 5,8 % 1.3 Kredyty Mieszkanie dla Młodych a) z terminem spłaty do 5 lat WIBOR 3M + marża od 2,20 p.p. b) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża od 2,50 p.p. c) z terminem spłaty powyżej 10 lat do 25 lat WIBOR 3M + marża od 2,80 p.p. Kredyty konsumenckie 2.1 gotówkowy a) z terminem do 1 roku 9,5 % b) z terminem powyżej 1 roku do 5 lat 10,0 % 2.2 gotówkowy dla posiadaczy ROR a) z terminem do 1 roku 9,0 % b) z terminem powyżej 1 roku do 5 lat 9,5 % 2.3 gotówkowy w ramach loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) 8,0 % 2.4 kredyt odnawialny w ROR 10,0 % 2.5 debet dopuszczalny w ROR 10,0 % 2.6 karta kredytowa Visa WIBOR 12M + marża Banku 7,97 p.p. 2.7 karta kredytowa MasterCard WIBOR 12M + marża Banku 7,97 p.p. Kredyty konsolidacyjne a) z terminem spłaty do 5 lat 8,8 % b) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 9,3 % c) z terminem spłaty powyżej 10 lat do 20 lat 9,7 % Pożyczki hipoteczne a) z terminem spłaty do 5 lat 8,5 % b) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 8,9 % c) z terminem spłaty powyżej 10 lat do 15 lat 9,4 % Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych 5.1 udzielane do r. a) z terminem spłaty do 1 roku 7,6 % b) z terminem spłaty powyżej 1 roku do 5 lat 8,6 % 5.2 udzielane od r. a) z terminem spłaty do 1 roku WIBOR 12M + marża 4,0 % b) z terminem spłaty powyżej 1 roku do 5 lat WIBOR 12M + marża 5,0 % Kredyty konsumenckie zabezpieczone hipotecznie a) z terminem spłaty do 5 lat WIBOR 3M + marża 6,00 p.p. b) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat WIBOR 3M + marża 7,00 p.p. Zadłużenie przeterminowane a) Kredyty w egzekucji odsetki ustawowe b) Kredyty przeterminowane 4krotność stopy lombardowej NBP

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały nr 21/2015 Zarządu Banku z dnia 10 marca 2015 roku Oprocentowanie kredytów i pożyczek złotowych dla klientów instytucjonalnych /w stosunku rocznym/ Kredyty obrotowe a) z terminem spłaty do 1 roku 8,2 % b) z terminem spłaty powyżej 1 roku do 3 lat 8,7 % Kredyty inwestycyjne a) z terminem spłaty do 1 roku 8,2 % b) z terminem spłaty powyżej 1 roku do 2 lat 8,7 % c) z terminem spłaty powyżej 2 lat 10,0 % Kredyty w rachunku bieżącym a) z terminem spłaty do 1 roku 5,9 % b) z terminem spłaty powyżej 1 roku do 2 lat 6,5 % Kredyty rewolwingowe a) z terminem spłaty do 1 roku 8,4 % Kredyty hipoteczne a) z terminem spłaty do 5 lat 9,4 % b) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 9,8 % c) z terminem spłaty powyżej 10 lat do 15 lat 10,0 % Kredyty na nieruchomości pozostałe 6.1 na nabycie budynku, budowli, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, *o przeznaczeniu gospodarczym : przemysłowym, produkcyjnym, handlowym, usługowym, składowym, biurowym, produkcyjnym i usługowym w rolnictwie i leśnictwie *o przeznaczeniu publicznym: na cele transportu, łączności, energetyki, ochrony zdrowia, opieki społecznej, oświaty, nauki, kultury i kultu religijnego, administracji publicznej, ochrony środowiska, obronności i bezpieczeństwa państwa, zaopatrzenia w wodę, *o przeznaczeniu użytkowym np. garaże, a) z terminem spłaty do 1 roku 7,6 % b) z terminem spłaty powyżej 1 roku do 5 lat, 9,1 % c) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 9,5 % 6.2 na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku lub budowli o przeznaczeniu gospodarczym, publicznym lub użytkowym a) z terminem spłaty do 1 roku 7,6 % b) z terminem spłaty powyżej 1 roku do 5 lat, 9,1 % c) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 9,5 % 7. Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania na warunkach ARiMR Kredyty konsolidacyjne 8. a) z terminem spłaty do 5 lat od 8,8 % b) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat od 9,3 % Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych a) z terminem spłaty do 1 roku WIBOR 3M + marża 4,5 p. p. 9. b) z terminem spłaty powyżej 1 roku do 5 lat WIBOR 3M + marża 5,0 p. p. c) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 7 lat WIBOR 3M + marża 5,5 p. p. 10. Karta kredytowa MasterCard Business 10,0 % Zadłużenie przeterminowane 11. a) Kredyty w egzekucji odsetki ustawowe b) Kredyty przeterminowane 4krotność stopy lombardowej NBP

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/Z/2013 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 24.07.2013 Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 13 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 3/12 /2012 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 09 maj 2012r. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI Spis

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU AD wer. 25.0 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.04.2015 r. Obowiązuje od 04.05.2015 r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 1 wrzesień 2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, wrzesień 2013 Spis treści... 2 Strona 1 z 8 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Uchwała Zarządu Nr 6/4 /2015 z dnia 30-01-2015 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, luty 2015 Strona 1 z 10 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 01/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 19.06.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od dnia 25

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU AD wer. 26.0 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 55/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.06.2015 r. Obowiązuje od 07.07.2015 r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 20.06.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 02 stycznia 2015 r. Sokołów Podlaski, grudzień

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Zatorze

Bank Spółdzielczy w Zatorze a 12.03.2013 Bank Spółdzielczy w Zatorze TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH KLIENCI INDYWIDUALNI DEPOZYTY ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE 1. Rachunki a vista ( z kapitalizacją roczną) 0,05%

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11 /15 z dnia 11 marca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 12 marca 2015 ROKU marzec, 2015 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Załącznik nr 2 do UZ nr 185/2014 r Zarządu BS w Skierniewicach z późniejszymi zmianami TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH (obowiązuje od 004.2015 roku) Skierniewice

Bardziej szczegółowo