Uchwała Nr 13/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 18 maja 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 13/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 18 maja 2012 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 13/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie: odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Halinowie. Na podstawie 33 ust. 2 pkt. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie Zarząd Banku Spółdzielczego w Halinowie uchwala, co następuje : 1 1. Bank Spółdzielczy w Halinowie zwany dalej BS płaci odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach w BS w złotych i walutach wymienialnych z wyjątkiem środków, o których mowa w ust. 3 według stóp procentowych określonych w załączniku nr 1 i Środki pieniężne umieszczane na lokatach krótkoterminowych typu O/N w złotych oprocentowane są według zasady 0,60 * WIBID 1M z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Zmiana oprocentowania będzie następowała w okresach miesięcznych każdego pierwszego dnia miesiąca w oparciu o zmienną stopę WIBID 1M (publikowaną w dzienniku Rzeczpospolita na stronie,notowania złotowe depozyty międzybankowe,) pomnożoną przez wskaźnik 0,60, wyliczane do dwóch miejsc po przecinku. Środki w złotych i walutach wymienialnych wydzielone z rachunków bieżących i pomocniczych oraz rachunków oszczędnościoworozliczeniowych na płacenie czeków rozrachunkowych i zleceń poleceń wypłaty za granicę z blokadą środków nie podlegają oprocentowaniu. 2 1.Bank Spółdzielczy w Halinowie pobiera odsetki od kredytów i pożyczek hipotecznych według stóp procentowych określonych w załączniku nr 3 i 4. W szczególnych przypadkach będą podejmowane indywidualne decyzje Zarządu o wysokości oprocentowania kredytu lub pożyczki hipotecznej w zależności od: 1) stopnia ryzyka związanego z udzieleniem kredytu, 2) wysokości kredytu oraz okresu kredytowania, 3) wartości zabezpieczenia w stosunku do udzielonego kredytu, 4) posiadania rachunku osobistego lub do działalności gospodarczej w tutejszym Banku. W przypadku oparcia oprocentowania kredytów i pożyczek hipotecznych o WIBOR 1M, WIBOR 3M i WIBOR 6M, stawki ustalane są jako średnie za okres jednego miesiąca i obowiązują od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca, wyliczane do dwóch miejsc po przecinku, powiększone o stałą marżę Banku Stopy procentowe od środków w złotych i walutach wymienialnych gromadzonych na rachunkach, kredytów i pożyczek hipotecznych o których mowa w 1 i 2 ustalone są w stosunku rocznym i są stopami zmiennymi, z zastrzeżeniem 3 ust. Środki pieniężne w złotych zgromadzone na rachunkach Lokata Dyskontowa, Lokata Constans, Lokata Codzienna Plus i Lokata SGB oprocentowane są według stałej stopy procentowej Warunki oprocentowania depozytów terminowych na kwotę od ,00 zł, ,00 EUR lub ,00 USD (jednego wkładu lub lokaty) można negocjować z Członkiem Zarządu Banku. W ekonomicznie uzasadnionych przypadkach upoważnia się Dyrektora Oddziału lub Kierownika Fili do podwyższania oprocentowania depozytów w złotych zadeklarowanych na okres 3, 6, 9 i 12 miesięcy, w granicach od 0,10 do 0,50 pp. w stosunku do poziomu określonego w tabelach oprocentowania depozytów przyjmowanych przez BS, wymienionych w załączniku nr 1 ust 1 pkt 8 oraz załączniku nr 2 ust 1 pkt W szczególnych przypadkach będą podejmowane decyzje indywidualne o wysokości oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych w BS Naliczone za poszczególne miesiące odsetki od środków w złotych i walutach wymienialnych gromadzone na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo rozliczeniowych, a vista oraz rachunkach bieżących i pomocniczych podlegają kapitalizacji na koniec każdego kwartału, z zastrzeżeniem ust 2 i

2 Naliczone za poszczególne miesiące odsetki od środków w złotych na rachunkach oszczędnościowych Unikonto Oszczędnościowe podlegają kapitalizacji na koniec każdego miesiąca. Naliczone za poszczególne miesiące odsetki od środków w złotych na rachunkach oszczędnościowych Indywidualne Konto Emerytalne podlegają kapitalizacji na koniec każdego roku kalendarzowego. 4. W szczególnych przypadkach będą podejmowane indywidualne decyzje Zarządu dotyczące terminu kapitalizacji naliczonych za poszczególne miesiące odsetek od środków na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo rozliczeniowych, a vista, oraz rachunkach bieżących i pomocniczych. 5. Środki w złotych i walutach wymienialnych gromadzone na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych i rachunkach lokat terminowych podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego, z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i Odsetki należne od środków w złotych gromadzone na rachunkach Lokaty Mieszek, Lokaty Codziennej i Lokaty Codziennej Plus naliczane są codziennie na koniec dnia. 7. Odsetki należne od środków w złotych gromadzone na rachunkach Lokaty Rentierskie naliczane są w okresach miesięcznych. 8. Odsetki należne od środków w złotych gromadzone na rachunkach Lokaty Dyskontowe naliczane są w pierwszym dniu rozpoczynającym każdy kolejny okres umowny. 6 Od wkładów w złotych gromadzonych na książeczkach mieszkaniowych kapitalizację odsetek przeprowadza się na koniec roku kalendarzowego Minimalna wpłata na książeczkę oszczędnościową z wkładem płatnym na każde żądanie wynosi 5,00 zł. Każda następna wpłata może być wnoszona w dowolnej wysokości. Minimum wkładu pozostającego na książeczce a vista nie może być niższe niż 5,00 zł. Minimalna wpłata na rachunek oszczędnościowy Unikonto oszczędnościowe wynosi 100,00 zł. Każda następna wpłata może być wnoszona w dowolnej wysokości. Minimalne saldo pozostające na tym rachunku nie może być niższe niż 100,00 zł. Minimalna wpłata na rachunek oszczędnościowy Indywidualne Konto Emerytalne wynosi 100,00 zł. Każda następna wpłata może być wnoszona w wysokości nie niższej niż 100,00 zł. 4. Minimalna wpłata dla depozytu terminowego wynosi 500,00 zł, 500,00 EUR lub 500,00 USD z zastrzeżeniem ust.5, 6, 7 i postanowień zawartych w odrębnych regulaminach. 5. Minimalna wpłata dla depozytu terminowego 7, 14 i 21 dniowego w złotych wynosi 5.000,00 zł, z zastrzeżeniem ust Minimalna wpłata dla depozytu terminowego 1 i 2 miesięcznego w złotych wynosi 1.000,00 zł, z zastrzeżeniem ust Minimalna wpłata dla lokaty typu O/N wynosi ,00 zł, ,00 EUR lub ,00 USD. 8. Minimalna wpłata dla depozytu terminowego w złotych wnoszonego za pośrednictwem bankowości internetowej KIRI wynosi 500,00 zł. 9. Środki w złotych i walutach wymienialnych gromadzone na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych osób fizycznych i rachunkach lokat terminowych klientów instytucjonalnych 7, 14 i 21 dniowe oraz 1 i 2 miesięczne podejmowane przed upływem terminu są nieoprocentowane, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w odrębnych regulaminach. 10. Pozostałe depozyty terminowe w złotych i walutach wymienialnych podejmowane przed terminem są oprocentowane w wysokości 1/2 stopy procentowej obowiązującej w okresie utrzymywania środków jak dla: 1) oprocentowania rachunku a vista, w przypadku rachunków terminowych lokat oszczędnościowych osób fizycznych, 2) oprocentowania rachunku bieżącego w przypadku rachunków lokat terminowych klientów instytucjonalnych. 8 Zasady naliczania i pobierania odsetek od kredytów, pożyczek i środków na rachunkach bankowych określają odrębne przepisy. 9 Traci moc Uchwała nr 7/2012 Zarządu Banku z dnia 02 marca 2012 roku. 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 czerwca 2012 roku. Zarząd Banku :

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 13/2012 z dnia 18 maja 2012 r. 1. Oprocentowanie środków pieniężnych w złotych gromadzonych dla osób fizycznych / w stosunku rocznym/ Środki na rachunkach a vista potwierdzone wystawioną książeczką oszczędnościową 0,10 % Środki na rachunkach oszczędnościowo rozliczeniowych: Unikonto Standard 1 Unikonto Student Unikonto Silver Unikonto Gold Środki na rachunkach oszczędnościowych Unikonto Oszczędnościowe 1) od 0,00 do ,00 zł 2) od ,01 do ,00 zł 3) od ,01 zł i powyżej Środki na rachunkach oszczędnościowych Świadczenia Społeczne Środki na rachunkach oszczędnościowych Indywidualne Konto Emerytalne Terminowa lokata oszczędnościowa potwierdzona wystawieniem książeczki oszczędnościowej 7 dniowa 14 dniowa 21 dniowa 1 miesięczna 2 miesięczna 3 miesięczna 6 miesięczna 9 miesięczna 12 miesięczna 24 miesięczna 36 miesięczna e Lokata otwierana za pośrednictwem bankowości internetowej KIRI 7 dniowa 14 dniowa 21 dniowa 1 miesięczna 2 miesięczna 3 miesięczna 6 miesięczna 9 miesięczna 12 miesięczna Terminowa lokata oszczędnościowa standardowa 7 dniowa 14 dniowa 21 dniowa 1 miesięczna 2 miesięczna 3 miesięczna 6 miesięczna 9 miesięczna 12 miesięczna 24 miesięczna 36 miesięczna do 9.999,99 zł 3,55 % 3,60 % 3,65 % 3,70 % 4,05 % 4,50 % 4,85 % 5,10 % 5,35 % 5,60 % 0,10 % 0,50 % 0,50 % 1,50 % 3,00 % 3,50 % 4,00 % 0,10 % 6,00 % 3,40 % 3,45 % 3,50 % 3,55 % 3,65 % 4,00 % 4,25 % 4,70 % 4,95 % 5,20 % 3,85 % 4,00 % 4,10 % 4,50 % 4,90 % 5,30 % 5,60 % od ,00 do ,99 zł 3,60 % 3,65 % 3,70 % 3,85 % 4,10 % 4,55 % 4,90 % 5,15 % 5,40 % 5,65 % od ,00 zł 3,65 % 3,70 % 3,90 % 4,15 % 4,60 % 4,95 % 5,20 % 5,45 % 5,70 % do 9.999,99 zł od ,00 do ,99 zł Lokata Mieszek 1 miesięczna 3 miesięczna 6 miesięczna 4,05 % 4,50 % Lokata Dyskontowa 3 miesięczna 6 miesięczna 4,30 4,70 od ,00 zł

4 Lokata Progresywna 6 miesięczna 12 miesięczna 6 miesięczna 12 miesięczna 1 miesiąc utrzymywania 2,00 % 2,50 % 2 miesiąc utrzymywania 2,80 % 2,70 % 3 miesiąc utrzymywania 3,90 % 2,90 % 4 miesiąc utrzymywania 5,40 % 3,00 % 5 miesiąc utrzymywania 6,50 % 3,50 % 6 miesiąc utrzymywania 7,00 % 4,00 % 7 miesiąc utrzymywania 5,00 % 8 miesiąc utrzymywania 6,00 % 9 miesiąc utrzymywania 7,00 % 10 miesiąc utrzymywania 8,00 % 11 miesiąc utrzymywania 9,00 % 12 miesiąc utrzymywania 10,00 % Lokata WIBID 3 miesięczna 0,91 x stawka WIBID (3 M) 6 miesięczna 0,96 x stawka WIBID (6 M) 9 miesięczna 1,03 x stawka WIBID (9 M) 12 miesięczna 1,10 x stawka WIBID (12M) Lokata Rentierska 12 miesięczna 5,50 % 18 miesięczna 5,60 % 24 miesięczna 5,70 % 36 miesięczna 5,80 % Lokata Codzienna 3 miesięczna 0,85 x stopa redyskonta weksli 6 miesięczna 0,93 x stopa redyskonta weksli 9 miesięczna 1,00 x stopa redyskonta weksli 12 miesięczna 1,06 x stopa redyskonta weksli Lokata Codzienna Plus 6 miesięczna 4,60 12 miesięczna 5,25 24 miesięczna 5,50 Lokata z Premią 2 6 miesięczna 4,60 12 miesięczna 5,20 Lokata Constans 3 miesięczna 4,40 6 miesięczna 4,70 9 miesięczna 5,00 12 miesięczna 5,50 Lokata SGB 6 miesięczna 4, Lokata Jubileuszowa 12 miesięczna 6,00 % Lokata z Dopłatą 6 miesięczna 4,60 % 12 miesięczna 5,20 % miesięczna 5,40 % 36 miesięczna 5,70 % 48 miesięczna 6,00 % 60 miesięczna 6,30 % 21. Środki na rachunkach nieczynnych 0,00 % 1 Podana wysokość oprocentowania obowiązuje również dla środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach oszczędnościowo rozliczeniowych otwartych do dnia 11 stycznia 2010 roku. 2 W przypadku odnowienia lokaty w drugim okresie lokacyjnym oprocentowanie jest podwyższane o bonus procentowy w wysokości 0,50 p.p., natomiast w trzecim i następnym lokata jest oprocentowana według stopy procentowej obowiązującej w drugim okresie lokacyjnym.

5 1A. Oprocentowanie środków pieniężnych w walutach wymienialnych gromadzonych dla osób fizycznych / w stosunku rocznym/ 1. Środki na rachunkach Unikonto Walutowe: Terminowe lokaty oszczędnościowe: 0,10 % 0,10 % 1 miesięczne 0,40 % 1,00 % 3 miesięczne 0,60 % 1,15 % 6 miesięczne 0,80 % 1,30 % 9 miesięczne 0,90 % 1,40 % 12 miesięczne 1,00 % 1,50 %

6 1. Oprocentowanie środków pieniężnych w złotych gromadzonych dla klientów instytucjonalnych / w stosunku rocznym/ 1. Środki na rachunkach bieżących i pomocniczych Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 13/2012 z dnia 18 maja 2012 r. 0,05 % Lokaty terminowe zadeklarowane na okresy : 7 dniowe 14 dniowe 1 miesiąca 2 miesięcy 3 miesięcy 6 miesięcy 9 miesięcy 12 miesięcy 3,45 % 3,50 % 3,60 % 3,70 % 3,85 % 4,40 % 4,75 % 5,00 % e Lokata otwierana za pośrednictwem bankowości internetowej KIRI 7 dniowa 14 dniowa 21 dniowa 1 miesięczna 2 miesięczna 3 miesięczna 6 miesięczna 3,85 % 4,00 % 4,10 % 4,50 % 4,90 % 4. Lokata typu O/N 1dniowy O/N (overnight) 0,6 * WIBID 1M 5. Lokata SGB 6 miesięczna 4,70 6. Środki na rachunkach nieczynnych 0,00 % 1A. Oprocentowanie środków pieniężnych w walutach wymienialnych gromadzonych dla klientów instytucjonalnych / w stosunku rocznym/ 1. Środki na rachunkach bieżących i pomocniczych 0,10 % 0,10 % Lokaty terminowe zadeklarowane na okresy: 1 miesięczne 0,40 % 1,00 % 3 miesięczne 0,60 % 1,15 % 6 miesięczne 0,80 % 1,30 % 9 miesięczne 0,90 % 1,40 % 12 miesięczne 1,00 % 1,50 % Lokaty typu O/N 1dniowy O/N (overnight) 0,25 % 0,60 %

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 13/2012 z dnia 18 maja 2012 r. 1. Oprocentowanie kredytów i pożyczek złotowych dla osób fizycznych /w stosunku rocznym/ Kredyty na cele mieszkaniowe: 1.1 na nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, Dla kredytów udzielonych przed dniem r. a) z terminem spłaty do 5 lat 7,4 % b) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 7,7 % c) z terminem spłaty powyżej 10 lat do 25 lat 8,0 % przy udziale środków własnych Kredytobiorcy w wysokości Dla kredytów udzielonych od dnia r. od 20% do od 35,01% od 50,01% 35% do 50% a) z terminem spłaty do 5 lat 7,3 % 7,0 % 6,7 % b) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 7,5 % 7,2 % 6,9 % c) z terminem spłaty powyżej 10 lat do 25 lat 7,7 % 7,4 % 7,1 % 1.2 remont domu albo lokalu o których mowa powyżej, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania, a) z terminem do 5 lat 7,5 % 1.3 nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny, inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego a) z terminem do 1 roku 8,4 % b) z terminem powyżej 1 roku do 5 lat 8,9 % c) z terminem powyżej 5 lat do 10 lat 9,4 % 1.4 kredyty preferencyjne Rodzina na swoim Stopa referencyjna + marża Banku od 2 pp. Kredyty konsumpcyjne celowe ( udzielone do r.) a) z terminem do 1 roku 9,4 % b) z terminem powyżej 1 roku do 5 lat 10,9 % c) z terminem powyżej 5 lat do 10 lat 11,3 % Kredyty konsumenckie 1 gotówkowy a) z terminem do 1 roku 15,9 % b) z terminem powyżej 1 roku do 5 lat 17,9 % 2 gotówkowy dla posiadaczy ROR a) z terminem do 1 roku 13,9 % b) z terminem powyżej 1 roku do 5 lat 14,2 % 3 kredyt odnawialny w ROR 13,9 % 4 debet dopuszczalny w ROR 17,9 % 5 karta kredytowa Visa 19,0 % Kredyty na zakup pojazdów: a) z terminem do 3 lat od 10,4 % do 12,4 % b) z terminem powyżej 3 lat do 5 lat od 11,4 % do 13,4 % b) z terminem powyżej 5 lat do 9 lat od 12,4 % do 14,4 % Kredyty konsolidacyjne a) z terminem do 5 lat od 10,7 % b) z terminem powyżej 5 lat do 10 lat od 11,2% c) z terminem powyżej 10 lat do 20 lat od 11,6 % Pożyczki hipoteczne a) z terminem do 5 lat 10,4 % b) z terminem powyżej 5 lat do 10 lat 10,8 % c) z terminem powyżej 10 lat do 15 lat 11,3 % Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych a) z terminem do 1 roku 8,4 % b) z terminem powyżej 1 roku do 5 lat 9,4 % Zadłużenie przeterminowane 7.1 Kredyty w egzekucji odsetki ustawowe 7.2 Kredyty przeterminowane 4krotność stopy lombardowej NBP

8 1. 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały nr 13/2012 z dnia 18 maja 2012 r. 1. Oprocentowanie kredytów i pożyczek złotowych dla klientów instytucjonalnych /w stosunku rocznym/ Kredyty obrotowe b) z terminem spłaty do 1 roku od 10,1 % do 12,1 % c) z terminem spłaty powyżej 1 roku do 3 lat od 10,6 % do 12,6 % Kredyty inwestycyjne a) z terminem spłaty do 1 roku od 10,1 % do 12,1 % b) z terminem spłaty powyżej 1 roku do 2 lat od 10,6 % do 12,6 % c) z terminem spłaty powyżej 2 lat od 12,1 % do 14,1 % Kredyty w rachunku bieżącym a) z terminem spłaty do 1 roku 7,8 % b) z terminem spłaty powyżej 1 roku do 2 lat 8,1 % Kredyty na nieruchomości pozostałe 4.1 na nabycie budynku, budowli, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, *o przeznaczeniu gospodarczym : przemysłowym, produkcyjnym, handlowym, usługowym, składowym, biurowym, produkcyjnym i usługowym w rolnictwie i leśnictwie *o przeznaczeniu publicznym: na cele transportu, łączności, energetyki, ochrony zdrowia, opieki społecznej, oświaty, nauki, kultury i kultu religijnego, administracji publicznej, ochrony środowiska, obronności i bezpieczeństwa państwa, zaopatrzenia w wodę, *o przeznaczeniu użytkowym np. garaże, a) z terminem spłaty do 1 roku 9,4 % b) z terminem spłaty powyżej 1 roku do 5 lat, 10,9 % c) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 11,3 % 4.2 na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku lub budowli o przeznaczeniu gospodarczym, publicznym lub użytkowym a) z terminem spłaty do 1 roku 9,4 % b) z terminem spłaty powyżej 1 roku do 5 lat, 10,9 % c) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 11,3 % 5. Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania na warunkach ARiMR Kredyty konsolidacyjne a) z terminem spłaty do 5 lat od 10,7 % b) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat od 11,2 % Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych a) z terminem spłaty do 1 roku 8,4 % b) z terminem spłaty powyżej 1 roku do 5 lat 9,4 % c) z terminem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 10,4 % Zadłużenie przeterminowane 8.1 Kredyty w egzekucji odsetki ustawowe 8.2 Kredyty przeterminowane 4krotność stopy lombardowej NBP 1. Oprocentowanie kredytów złotowych dla rolników indywidualnych udzielanych do 14 maja 2010 roku /w stosunku rocznym/ Kredyty obrotowe a) z terminem spłaty do 1 roku 9,6 % b) z terminem spłaty powyżej 1 roku do 2 lat od 10,6 do 11,6 % Kredyty inwestycyjne a) z terminem spłaty do 1 roku 9,6 % b) z terminem spłaty powyżej 1 roku do 2 lat od 10,6 % do 11,6 % c) z terminem spłaty powyżej 2 lat od 11,6 % do 12,6 %

Uchwała Nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 10 marca 2015 roku

Uchwała Nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 10 marca 2015 roku Uchwała Nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od kredytów i pożyczek hipotecznych

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie środków pieniężnych w złotych gromadzonych dla klientów indywidualnych / w stosunku rocznym/

1. Oprocentowanie środków pieniężnych w złotych gromadzonych dla klientów indywidualnych / w stosunku rocznym/ Załącznik Nr 1 Uchwały nr 58/2014 Zarządu Banku z dnia 10 października 2014 roku Oprocentowanie śrków pieniężnych w złotych gromadzonych dla klientów indywidualnych / w stosunku rocznym/ 3. 7. 8. 9. 10.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/64/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 27.12.2016r. (obowiązuje od 02.01.2017r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH, DEPOZYTÓW I KREDYTÓW A. OPROCENTOWANIE ZE ZMIENNĄ STOPĄ PROCENTOWĄ W STOSUNKU ROCZNYM

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH, DEPOZYTÓW I KREDYTÓW A. OPROCENTOWANIE ZE ZMIENNĄ STOPĄ PROCENTOWĄ W STOSUNKU ROCZNYM Obowiązuje od dnia 01.01.2016r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH, DEPOZYTÓW I KREDYTÓW A. OPROCENTOWANIE ZE ZMIENNĄ STOPĄ PROCENTOWĄ W STOSUNKU ROCZNYM I. ŚRODKI NA RACHUNKACH, DEPOZYTY: KLIENCI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH, DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH, DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Obowiązuje od dnia 01.09.2017r. TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH, DEPOZYTÓW I KREDYTÓW A. OPROCENTOWANIE ZE ZMIENNĄ STOPĄ PROCENTOWĄ W STOSUNKU ROCZNYM I. ŚRODKI NA RACHUNKACH, DEPOZYTY: KLIENCI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 8/2016 z dnia 20.01.2016 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 16 stycznia 2017 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 16 stycznia 2017 ROKU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 4/17 z dnia 11 stycznia 2017 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 16 stycznia 2017 ROKU ( tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 25/Z/2017 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 23.06.2017 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 8/Z/2014 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 14.01.2014r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 14/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 27 lutego 2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu. obowiązująca od dnia Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 33/Z/2017 z dnia 07.09.2017 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.12.2017

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały nr 4/2017 Zarządu BS w Starej Białej z dnia 18.01.2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ tekst jednolity obowiązuje od dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 08/VIII/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 30 sierpnia 2017 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Warszawski Bank Spółdzielczy Tabela oprocentowania kredytów i depozytów

Warszawski Bank Spółdzielczy Tabela oprocentowania kredytów i depozytów Warszawski Bank Spółdzielczy Tabela oprocentowania kredytów i depozytów www.bank-wbs.pl TO (od 20.12017) ROZDZIAŁ I. Tabela oprocentowania kredytów i depozytów MINIMALNE KWOTY WPŁAT NA DOPOZYTY KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 3/12 /2012 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 09 maj 2012r. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI Spis

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 270/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.12.2015 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 4 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/2015 Zarządu Banu Spółdzielczego w Grybowie z dnia 05.03.2015 roku. (I zmiana 43/2015 z dnia 23.04.2015r..) (II zmiana 106/2015 z dnia 29.12.2015r.) (III zmiana 2/2016 z

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 18/XIII/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 31 marca 2017r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie, marzec 2017r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 14.09.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 45/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.11.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/Z/2013 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 24.07.2013 Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. obowiązująca od dnia

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. obowiązująca od dnia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 13./Z/2013 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 11.04.2013 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 52/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.12.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 20.06.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 87/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 31 grudnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 10.04.2017r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Załącznik do Uchwały nr 35/5/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Wilamowice, 2017r. CZĘŚĆ A: KLIENCI INDYWIDUALNI

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Uchwała Zarządu Nr 6/4 /2015 z dnia 30-01-2015 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, luty 2015 Strona 1 z 10 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 208 /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28.11.2013 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca od 01.01.2016.

Obowiązująca od 01.01.2016. Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 do Decyzji nr 117/2015 z dnia 16 września 2015 r. Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/5/2017 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 08.06.2017r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 88/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 8 października 2014r.

Uchwała nr 88/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 8 października 2014r. Uchwała nr 88/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie z dnia 8 października 2014r. w sprawie wysokości oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Rzepinie Na mocy 28 ust 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 153/2016 z dnia 07.12.2016 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 16 listopada 2012 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały nr 116/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 30.12.2016r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 159/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.10.2014 roku

Załącznik do Uchwały nr 159/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.10.2014 roku Załącznik do Uchwały nr 159/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 30.10.2014 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 1 wrzesień 2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, wrzesień 2013 Spis treści... 2 Strona 1 z 8 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 1 maj 2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, maj 2013 Strona 1 z 8 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Tekst jednolity z dnia 25 kwietnia 2017r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 49/ 1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 04.12.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 19 stycznia 2018 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W POWIATOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 8/3/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 14.02.2014r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 153/15 z dnia 31.12.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.01.2016

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU Załącznik do uchwały nr 62/Z/2011 Zarządu BS w Płońsku z dnia 16.06.2011r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU I. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 36/2014 z dnia 09 października 2014r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 173/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28.09.2017 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 148/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 29.09.2016 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU tekst jednolity Zamość, marzec 2016 1 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Kędzierzyn Koźle, listopad 2016 r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów dla

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały nr 70/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 25.03.2015 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 68/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 17.08.2017r. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr /13 z dnia 07 sierpnia 2013 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr /13 z dnia 07 sierpnia 2013 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr /13 z dnia 07 sierpnia 2013 roku OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁOTYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WĄCHOCKU OD DNIA 14 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 54/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 29.12.2015 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 29/4/2016 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 czerwca 2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zmiana Nr 19 Uchwała Zarządu nr 86/2017 z dnia 29-08-2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Sierpień 2017 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia I Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 27 września 2012r. Zarząd Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu ustala następujące obowiązujące od 27 września 2012r. oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2013 rok.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2013 rok. Załącznik do Uchwały Nr 166/Z/2013 Zarządu z dnia 29.11.2013 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Lubań, 2013 rok. CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI I LOKATY TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 13/2/2017 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 31.01.2017 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju Obowiązuje od 06.02017 r. A. KLIENCI INDYWIDUALNI Lp. Nazwa produktu Stopa

Bardziej szczegółowo

ROR Junior -13 1,50 % ROR Junior +13 1,00 % Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej dla osób

ROR Junior -13 1,50 % ROR Junior +13 1,00 % Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej dla osób Załącznik nr 1 do uchwały nr 82/Z/2017 z dnia 26.10.2017 z mocą obowiązującą od 08.11.2017 OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH Rachunki bieżące i avista RODZAJ RACHUNKÓW: zmienne Rachunek bieżący podmiotów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik do Uchwały nr 1/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/03/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 07.03.2013 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 14 marzec 2013 r. Limanowa, 2013 r. LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW LOKOWANYCH I KREDYTÓW UDZIELANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLSZTYNKU Tekst jednolity po wprowadzeniu zmian uchwałami zarządu nr 80/2013 z dnia 04 września 2013 roku 86/2013

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/05/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 31.05.2012 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 25 czerwca 2012 r. LIMANOWA 2012 CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 01.11.2016) Uchwała Zarządu 6/29/2016 z dnia roku 20 lipca 2016 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, październik 2016 Strona 1 z 9 Spis treści I. Klienci indywidualni....

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 02 stycznia 2015 r. Sokołów Podlaski, grudzień

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 01/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 19.06.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od dnia 25

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 25 maja 2012 r. Sokołów Podlaski, maj 2012

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 13/15 z dnia 29.01.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.02.2015

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE... 4 Tabela

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 56/15 z dnia 14.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 28.05.2015

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 3 /2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 09.01.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo