Szanowni Państwo! Andrzej Bury Prezes Zarządu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo! Andrzej Bury Prezes Zarządu"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo! Oddajemy w Państwa ręce katalog książek Wydawnictwa CeDeWu wydanych w 2013 roku. W naszej ofercie znajdą Państwo wydania cenionych polskich oraz znanych autorów zagranicznych. W przygotowywaniu publikacji współpracujemy z wieloma ośrodkami akademickimi w Polsce, którą to współpracę bardzo sobie cenimy. CeDeWu wydaje książki ekonomiczne podzielone na następujące bloki tematyczne: poradniki gospodarcze, finanse, bankowość, rynek kapitałowy, praca i nauka, biznes i zarządzanie, rachunkowość i podatki, sprzedaż, psychologia rynku, ekonomia i gospodarka, ekonomia i medycyna, samorząd i administracja. W 2013 roku nakładem naszego wydawnictwa ukazało się ponad 150 nowych tytułów i wznowień o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Przedstawione w katalogu publikacje są do nabycia w renomowanych księgarniach na terenie całego kraju. Polecamy Państwu również naszą księgarnię firmową w Warszawie przy ul. Żurawiej 47. Jej oferta jest dostępna na stronie księgarni internetowej 4books.pl Wszystkich Autorów chętnych do podjęcia współpracy z naszym wydawnictwem serdecznie zapraszam wystarczy na adres Łączę wyrazy szacunku Andrzej Bury Prezes Zarządu

3 Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku Monika Klimontowicz Stron 260 B5 ISBN Cena 51 zł Autorka przeprowadziła gruntowną analizę źródeł przewagi konkurencyjnej banków oraz struktury kapitału intelektualnego. W oparciu o badania empi ryczne i studia literaturowe wskazuje źródła dotychczasowych problemów i formułuje postulaty w zakresie skutecznego wykorzystania aktywów nie materialnych w procesie budowy przewagi konkurencyjnej banku. Celem zaproponowanych w książce działań jest przekształcenie banku w instytucję dobrze znającą i rozumiejącą swoich klientów, która nie tylko potrafi dostarczać im wartości i sprostać ich oczekiwaniom, ale równocześnie jest w sta nie zbudować silną pozycję rynkową przekładającą się na wysoką zyskowność działania. Aktywność fi nansowa w okresie podwyższonej niepewności Tom 20 Aldona Uziębło (red.) Stron 290 B5 ISBN Cena 58 zł Problematyka fi nansów przedsiębiorstw to obszar nieustannych transformacji związanych z nowymi uwarunkowaniami rzeczywistości gospodarczej, zwłaszcza w okresie kryzysu. Rodzi to potrzebę dostosowania prowadzonego biznesu do różnego rodzaju zmian, a podejmowane decyzje obarczone są większym ryzykiem. Wszystko to wymaga ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy i analizowania zachodzących procesów, jak i jest przedmiotem kolejnych badań i analiz naukowych. Zmiany w obszarze fi nansów są także wyzwaniem dla rachunkowości, mającej odzwierciedlać zachodzące w fi nansach procesy tak, aby być źródłem informacji zarówno dla właścicieli, jak i otoczenia przedsiębiorstwa. Pojawiają się zatem pytania o wiarygodność danych fi nansowo-księgowych, zwłaszcza w warunkach podwyższonej niepewności. Analiza fi nansowa w przedsiębiorstwie przykłady, zadania i rozwiązania (wyd. III zmienione) Beata Kotowska, Aldona Uziębło, Olga Wyszkowska-Kaniewska Stron 242 B5 ISBN Cena 45 zł W oparciu o uzyskane i odpowiednio przetworzone informacje analityczne, wynikające głównie ze sprawozdań fi nansowych, można dokonać komplek sowej analizy jednostki gospodarczej. Wyniki tej oceny są podstawą do podejmowania różnorodnych decyzji. W niniejszym opracowaniu autorki wskazują jak przeprowadzić: analizę wstępną sprawozdań fi nansowych, analizę przyczynową, analizę wskaźnikową, analizę piramidalną, analizę dyskryminacyjną, analizę wyniku fi nansowego. Praca stanowi oryginalne podejście Autorek do problematyki związanej z analizą fi nansową, ukazuje ich bogaty warsztat metodyczny. Podręcznik jest wartościową pozycją, która powinna być szeroko wykorzystywana przez studentów studiów ekonomicznych i słuchaczy studiów podyplomowych z rachunkowości i zarządzania fi nansami przedsiębiorstw, czy też studiów menedżerskich. Stanowi wartościowe opracowanie, które będzie można po lecić jako literaturę do zajęć m.in. z analizy fi nansowej, fi nansów małych i średnich przedsiębiorstw, fi nansów przedsiębiorstwa turystycznego. Może stanowić interesującą pozycję literaturową, wykorzystywaną przez praktyków chcących w sposób profesjonalny dokonywać oceny sytuacji fi nansowej własnego przedsiębiorstwa. Z recenzji dr hab. Bożeny Kołosowskiej, prof. UMK i WSB w Toruniu 2

4 Badania jakościowe metody i zastosowania Mirosława Kaczmarek, Iwona Olejnik, Agnieszka Springer Banki w warunkach niestabilnej gospodarki Tom 26 Marta Wiśniewska (red.) Stron 254 B5 ISBN Cena 49 zł Od kilkunastu lat zaobserwować można rosnące znaczenie badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Świadczą o tym postawy me nedżerów, którzy coraz częściej podejmowane decyzje uzależniają od informacji uzyskanej z badań. Niezbędna staje się w szczególności aktualna, wia rygodna i szybko dostępna wiedza o zachowaniach konsumentów, a także o działaniach konkurentów. Systematycznie rośnie zatem rola dobrej infor macji pochodzącej z badań marketingowych zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Co więcej, wartość takiej informacji doceniana jest nie tylko przez duże korporacje międzynarodowe i agendy rządowe, ale również przez małe i średnie przedsiębiorstwa, o lokalnym zasięgu działania. Równocześnie dostrzegany jest coraz większy dysonans pomiędzy tym, co klienci ofi cjalnie deklarują a tym, jakie podejmują działania. Zastosowanie me todologii badań jakościowych, której celem jest dotarcie do wnętrza konsumenta, rozpoznanie jego emocji, ukrytych motywów i potrzeb, staje się więc niezbędne w identyfi kacji rzeczywistych zachowań rynkowych. Metody jakościowe umożliwiają wyjście poza deklaracje konsumenta, rozpoznanie je go nieświadomych schematów postępowania oraz zrozumienie przyczyn irracjonalnych decyzji. Autorki, decydując się na przyjęcie pragmatycznego podejścia do problematyki jakościowych badań marketingowych, stworzyły spójną pracę o charak terze podręcznika, ukazującą zagadnienia skomplikowane w sposób przejrzysty i prosty. Są to z pewnością walory recenzowanego opracowania. ( ) Do atutów pracy należą prezentowane w niej liczne przykłady pochodzące z praktyki gospodarczej, zwłaszcza z własnych doświadczeń Autorek, za angażowanych w wiele przedsięwzięć projektowych dedykowanych przedsiębiorcom. ( ) Praca stanowi interesującą propozycję wydawniczą, która może wejść do kanonu lektur obowiązkowych dla młodych badaczy, przedsiębiorców zainte resowanych tematem jakościowych badań marketingowych i studentów kierunków ekonomicznych. Z recenzji prof. UG dr hab. Anny Marii Nikodemskiej-Wołowik Stron 194 B5 ISBN Cena 51 zł Bankowa kreacja kredytów subprime stała się główną przyczyną sprawczą kryzysu na rynkach fi nansowych, który w krótkim czasie przerodził się w globalny kryzys ekonomiczny. Banki okazały się także benefi cjentami antykryzysowego interwencjonizmu, co zaowocowało wysokim długiem publicz nym w wielu rozwiniętych krajach. Mówiąc inaczej, to banki poprzez swoje rynkowe zachowania wygenerowały kryzys. Jednocześnie w dużej mierze za ich sprawą sytuacja w gospodarce jest nadal niestabilna, pomimo że apogeum załamania kryzysowego wystąpiło w 2009 roku, a więc już kilka lat te mu. Fakty te wpłynęły na uruchomienie dyskusji, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, co do niezbędnych modernizacji systemów bankowych. Takich modernizacji, które wykluczyłyby lub przynajmniej ograniczyły ich kryzysogenne rynkowe zachowania. Prezentowana publikacja włącza się w nurt dyskusji nad możliwymi scenariuszami modyfi kacji systemów bankowych. Ponadto w jej strukturze zawarte są opracowania, które można uznać za wieloaspektowy naukowy monitoring bieżącego funkcjonowania banków w warunkach turbulencji wywołanych przez kryzys. Prowadząc ten monitoring, autorzy zawartych w publikacji opracowań traktują o funkcjonowaniu banków w Polsce i w innych krajach. Omawiają działalność banków komercyjnych i spółdzielczych, zajmują się praktykami bankowymi, zwłaszcza w odniesieniu do produktów kredytowych. Traktują także o benchmarkingu i marketingu doświadczeń we współczesnych bankach. Na podkreślenie przy tym zasługuje fakt, że autorami prezento wanych w publikacji opracowań, obok młodych adeptów nauki, są również wybitni przedstawiciele polskiej nauki o bankach i systemach bankowych. 3

5 Buchalter ułomny, czyli psychologiczne zasady księgowania i liczenia pieniędzy Piotr Gasparski Stron 232 B5 ISBN Cena 45 zł Psychorachunkowość, pojęcie wprowadzone przez autora publikacji, to system czynności poznawczych, dzięki którym człowiek radzi sobie z fi nansa mi: księguje i przelicza pieniądze. Książka przedstawia zasady psychorachunkowości w sposób kompleksowy. Jej treść może zainteresować każdego, kto chce wydawać pieniądze w sposób racjonalny, jest jednak przede wszystkim skierowana do psychologów zajmujących się psychologią ekonomiczną, jak również do fi nansistów świadomych tego, że psychologia ułatwia zrozumienie fenomenów ekonomicz nych. Przyda się też zwykłym ludziom, borykającym się z codziennymi kłopotami budżetowymi. Autor prezentuje tu podstawowe twierdzenia teorii perspektywy i wyprowadza z nich szereg konsekwencji, które nazywa postulatami psychorachun kowości. Dotyczą one księgowania myślowego przypisania kwot do odpowiednich rubryk, takich jak: bilans otwarcia, rubryki zysków, rubryki strat oraz sposobów liczenia pieniędzy. Zwykły człowiek jest buchalterem ułomnym i przekształca wielkości kwot zgodnie z przebiegiem specyfi cznej funkcji psychorachunkowej. Wywód opiera się na bogatym materiale empirycznym. Jest ilustrowany scenami z życia sympatycznej pary państwa G. Dzięki temu książkę, która opo wiada o sprawach trudnych, czyta się lekko, jak zbiór anegdot, nie odczuwając trudu włożonego w przeprowadzenie badań. Książka Piotra Gasparskiego stanowi znakomite źródło inspiracji badawczych dla psychologów, kompendium wiedzy o subiektywnych regułach myśle nia ekonomicznego dla fi nansistów i zestaw praktycznych porad dotyczących domowego budżetu Controlling dla menedżerów Edward Nowak (red.) Stron 332 B5 ISBN Cena 66 zł Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów różnych szczebli zarządzania. Po przestudiowaniu książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o tym: jaka jest rola i miejsce controllingu w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, jakie są organizacyjne uwarunkowania controllingu, jakie są koncepcje i ukierunkowania współczesnego controllingu, jakie instrumenty stosuje się w controllingu na poziomie strategicznym i operacyjnym, w jaki sposób controlling wspomaga osiąganie założonych celów działalności przedsiębiorstwa, jaka jest baza informacyjna controllingu wspomaganego komputerowo. Controlling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczną funkcjonującą w Polsce Elżbieta Janczyk-Strzała Stron 274 B5 ISBN Cena 54 zł Książka wypełnia istniejącą lukę, jako źródło informacji o możliwościach zastosowania controllingu w tak specyfi cznych jednostkach, jak uczelnie niepu bliczne. Zawarte w niej wnioski mogą posłużyć jako zalecenia i rekomendacje dla osób zarządzających uczelniami oraz innym osobom pragnącym zgłębić omawianą problematykę. Zaproponowana koncepcja controllingu wzbogaconego, rozszerzonego o pewne elementy zaczerpnięte z innych nowo czesnych koncepcji i metod zarządzania uczelniami niepublicznymi stanowi inspirację do jej weryfi kacji w praktyce gospodarczej oraz do dalszych naukowych poszukiwań. 4

6 Czego naprawdę chcą inwestorzy? Meir Statman Stron 283 B5 ISBN Cena 69 zł Statman jest jednym z pionierów dziedziny fi nansów behawioralnych, a jego książka Czego naprawdę chcą inwestorzy? powinna być lekturą obowiązkową dla wszystkich inwestorów oraz ich fi nansowych doradców! Znaleźć w niej można mistrzowską analizę licznych pułapek i wyzwań, przed jakimi stają dziśuczestnicy rynku. ANDREW W. LO, Harris & Harris Group, profesor fi nansów w Sloan School of Management, MIT ( ) pozwala dokonać?autopsji? zarówno cudzych, jak i naszych własnych decyzji fi nansowych. Książka ta zawiera przydatną wiedzę teoretyczną, pokazując, jak podejmujemy decyzje fi nansowe, a także wiedzę praktyczną odnośnie naszego procesu decyzyjnego. HARRY M. MARKOWITZ, laureat Nagrody Nobla z Ekonomii, profesor fi nansów w Szkole Zarządzania w Rady Podczas inwestowania jesteśmy często swoimi najgorszymi doradcami. Statman wyjaśnia powszechnie popełniane błędy i pomaga nam podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące naszych własnych inwestycji. BURTON MALKIEL, autor bestsellerowej książki Random Walk Down Wall Street Meir Statman z perspektywy współczesnej neuropsychologii rzuca jasne światło na wszelkie umysłowe demony, jakie sprzysięgły się przeciwko tobie, by uczynić cię biednym. Statman rozbawi cię, przyprawi o łzy i, co najważniejsze, poprawi twój rachunek zysków i strat. WILLIAM BERNSTEIN, autor bestsellera Intelligent Asset Allocator, The Four Pillars of Investing oraz The Investor s Manifesto, współzałożyciel Effi cient Frontier Advisors Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią Maciej Nowak Stron 169 B5 ISBN Cena 56 zł W książce scharakteryzowano: instrumenty zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym, rolę decyzji lokalizacyjnych w procesie inwestycyjnym, sposoby prowadzenia polityki przestrzennej przez gminy w całej Polsce, najważniejsze problemy związane z wydawaniem decyzji lokalizacyjnych oraz proponowane sposoby ich rozwiązywania. Demografi a i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej. Tom 25 Izydor Sobczak, Monika Wyrzykowska-Antkiewicz (red.) Stron 188 B5 ISBN Cena 80 zł W dynamicznie rozwijającej się gospodarce zachodzą ciągłe zmiany zarówno w sferze społecznej, jak i demografi cznej, wpływając na bezpieczeństwo na świecie. Szczególnie istotne zmiany dotyczą liczby ludności. Przeobrażenia demografi czne wynikają nie tylko z poziomu dzietności czy umieralności, ale także dotyczą struktury narodowościowej państw. Struktura ta jest kształtowana przez zjawisko migracji. Jednym z najważniejszych motywów migracji jest niski poziom bezpieczeństwa społecznego w danym kraju. Wynika on z niewypełniania przez państwo takich funkcji, jak: ochrona egzystencjalnych podstaw życia, tworzenie warunków do zaspokajania indywidualnych potrzeb oraz realizacji aspiracji życiowych, zapewnienie ochrony zdrowia czy gwarancji emerytalnych. 5

7 Decyzje w warunkach współzawodnictwa Adam Woźniak Stron 188 B5 ISBN Cena 80 zł Książka w przystępny i systematyczny sposób przedstawia podstawowe modele opisujące procesy podejmowania decyzji. Po krótkim wstępie, trzy na stępne rozdziały opisują kolejno: sytuację decyzyjną pojedynczego decydenta, sytuację współzawodnictwa, tj. sytuację dwóch albo więcej decydentów powiązanych ze sobą poprzez rezultaty swoich działań i nie chcących lub nie mogących współpracować, oraz najprostszą sytuację współpracy, w której powiązani decydenci mają dobrze określony wspólny interes. Formalne modele sytuacji drugiej i trzeciej są tradycyjnie zwane grami niekoopera cyjnymi oraz grami targu. W ramach prezentacji gier niekooperacyjnych są omawiane szczegółowo pojęcia: równowagi w strategiach dominujących, równowagi Nasha, dwuosobowej gry antagonistycznej (ściśle konkurencyjnej) i strategii mieszanej. W osobnym punkcie analizowane są tzw. dylematy (pułapki) społeczne (w tym najbardziej spopularyzowany tzw. Dylemat Więźnia). Kończąca książkę analiza gier targu opisuje najpierw dwa algorytmy znajdowania sprawiedliwego rezultatu współpracy, tj. algorytm Zeuthena i tzw. dyskretny algorytm Raiffy oraz szczegółowo charakteryzuje schematy arbitrażowe Nasha i Kalaia-Smorodinskyego. Przestawione w książce rozważania teoretyczne są zilustrowane licznymi prostymi przykładami, co ułatwia Czytelnikowi ich zrozumienie i przyswojenie. Eseje o stabilności fi nansowej Agnieszka Alińska (red.) Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw Katarzyna Byrka-Kita Stron 296 B5 ISBN Cena 58 zł Problematyka pracy dotycząca dylematów związanych z szacowaniem premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw należy do bardzo oryginal nych i bardzo rzadko występujących w polskim piśmiennictwie ekonomicznym. Problemy związane z wyceną przedsiębiorstw i rozmaitymi aspektami tej wyceny, a w szczególności wartości kontroli nad spółką należą do kluczowych zagadnień z punktu widzenia szacowania wartości majątku, który w pol skiej gospodarce w ostatnim dwudziestoleciu w większości przeszedł w ręce prywatne [ ]. Wyjaśnienie i wyznaczenie różnic w wartości pomiędzy udziałami kontrolnymi a udziałami mniejszościowymi należą do kluczowych problemów związanych z wyceną przedsiębiorstw [ ]. Badanie dyskonta i premii z tytułu kontroli w kształtowaniu wyników wyceny i wartości budzi wiele kontrowersji, zarówno w teorii, jak i w praktyce, stąd podjęcie tego tematu świadczy o dużej odwadze badawczej autorki. Pozycje poświęcone tym zagadnieniom należą do wyjątków. Stąd też rozprawę habilitacyjną przygoto waną przez Katarzynę Byrkę-Kitę należy uznać za pionierską. Równie pionierskie są kompleksowe badania empiryczne przeprowadzone na polskim ryn ku, pozwalające na ocenę skali problemu [ ]. Dodatkowym walorem pracy jest jej aktualność. Z recenzji prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Stron 462 B5 ISBN Cena 77 zł 6

8 DZIERZGOŃ szkice z dziejów miasta Janusz Namenanik Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce Michał Adam Leśniewski Stron 272 B5 ISBN Cena 39 zł DZIERZGOŃ (w przeszłości noszący również nazwę CHRISTBURGA i KISZPORKA) to malowniczo położone miasteczko na ziemi sztumskiej w okolicach Malborka. Książka Janusza Namenanika daje Czytelnikowi niepowtarzalną okazję, aby zanurzyć się w przeszłość tego miasteczka. Autor zadał sobie mnóstwo tru du, by z zakurzonych annałów i starych zdjęć wydobyć poruszającą historię setek ludzi, złożoną z ich codziennej pracy, radości, a nawet osobistych dramatów. Ujmująco zaprezentowane portrety i losy dawnych mieszkańców z pewnością poruszą wrażliwego Czytelnika oraz skłonią do rozmyślań nad przemijaniem i nad kruchością ludzkiego życia w obliczu nieubłaganych trybów historii. Miasteczko przechodziło w swoich burzliwych dziejach z rąk do rąk zamieszkiwali je Prusowie, Polacy, Krzyżacy, Niemcy i znów Polacy. Mieszkali w nim zwykli ludzie, ale również odwiedzali je królowie, pa pieże, cesarze, hierarchowie kościelni, kanclerz, prezydent, marszałek, a nawet wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego. Dzierzgoń z takim pietyzmem opisywany w niniejszej książce już nie istnieje. Wiele domów, obiektów użyteczności publicznej, zabytków zostało zburzonych lub utraciło dawną świetność. Odmieniało się tętniące życiem oblicze Dzierzgonia, ludzie umierali i odchodzili, rodzili się i przybywali nowi. Oto przed Państwem książka prawdziwie magiczna o zatrzymanych w czasie i przestrzeni chwilach, utrwalonych jakby na fotografi i w kolorze sepii. Wyłania się z niej miasto o setkach twarzy swoich dawnych obywateli. Żywe, kolorowe i piękne w swojej niepowtarzalnej urodzie. Zapraszam Pań stwa w podróż do przeszłości Stron 202 B5 ISBN Cena 40 zł Ekorozwój stwarza nowe możliwości funkcjonowania każdej organizacji w zmiennym otoczeniu. Okres drugiego dziesięciolecia XXI wieku wymaga od organizacji np. gmin (jednostek samorządu terytorialnego) i przedsiębiorstw rozwoju w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Strategie organizacji, w tym gmin, winny zmierzać w kierunku ekorozwoju nie tylko w zapisie, lecz przede wszystkim w działaniu. Ekorozwój powinien integrować wszystkie zasoby, którymi dysponuje dana organizacja. Realizacja ekorozwoju przez gminy (przedsiębiorstwa) to nie tylko posiadanie przez te organizacje strategii ekorozwoju (zrównoważonego rozwoju), ale włączenie ekorozwoju jako składowej ich konkurencyjności i kultury organizacyjnej. Ekorozwój, konkurencyjność i kultura organizacji gmin pod wpływem procesu globalizacji tworzą globalizacyjną triadę rozwoju gmin. Książka tworzy spoiwo między problemami ekorozwoju gmin, konkurencyjności gmin i kultury organizacyjnej gmin. Są one względem siebie komplementar ne i synergiczne. Ma ona charakter teoretyczno-badawczy oraz prezentuje różne modele w zakresie: ekorozwoju, konkurencyjności i kultury organiza cyjnej. Analiza tych modeli ma przyczyniać się do możliwości łączenia ekorozwoju, konkurencyjności i kultury organizacyjnej w jedną całość. Rozwój w czasach nam współczesnych wymaga od gmin (przedsiębiorstw) synergicznego spojrzenia na proces budowania i kształtowania konkurencyjności, ekorozwoju i kultury organizacyjnej. Publikacja powstała jako wynik badań naukowych gmin i przedsiębiorstw. Rozwiązania wypracowane na gruncie przedsiębiorstw zostały zaadaptowa ne na grunt gmin i odwrotnie, co powoduje, że gmina jest analogiem przedsiębiorstwa, ekorozwój jest traktowany jako źródło konkurencyjności gmin, na tomiast implementacja i kształtowanie ekorozwoju dokonuje się poprzez kulturę organizacji gminy. Książka może posłużyć rozwojowi gmin i przedsię biorstw w zakresie kształtowania ekorozwoju, konkurencyjności i kultury organizacyjnej. 7

9 Finanse przedsiębiorstw. Przykłady, zadania i rozwiązania Beata Kotowska, Jacek Sitko, Aldona Uziębło Stron 316 B5 ISBN Cena 53 zł Książka Finanse przedsiębiorstw ( ) jest wartościową pozycją, która powinna być szeroko wykorzystywana przez studentów kierunków: ekono mia, zarządzanie, fi nanse i rachunkowość oraz słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i fi nansów, tam gdzie wykładane są: fi nanse przedsiębiorstw lub zarządzanie fi nansami przedsiębiorstw. ( ) Można polecić ją także jako literaturę do zajęć ( ) na studiach podyplomowych dla osób zatrudnionych w instytucjach fi nansowych, takich jak: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fi rmy doradcze czy też zarządzających własnym przedsiębiorstwem. Może stanowić interesującą pozycję literaturową wykorzystywaną przez studentów, ale także praktyków chcących w spo sób profesjonalny poznać wiedzę z zakresu fi nansów przedsiębiorstwa, oceny projektów inwestycyjnych, czy też oceny sytuacji fi nansowej przedsiębiorstwa. Prof. nadzw. dr hab. Bożena Kołosowska, UMK w Toruniu W niniejszej publikacji Autorzy wskazują, w jaki sposób: przeprowadzić analizę progów rentowności, zarządzać zapasami, rozrachunkami i gotówką, określić wartość pieniądza w czasie, analizować koszt kapitału własnego i obcego, oceniać projekty inwestycyjne, wyceniać przedsiębiorstwo, mierzyć wartość przedsiębiorstwa. Każdy rozdział składa się z części wprowadzającej, teoretycznej, gdzie przedstawiono najważniejsze informacje umożliwiające przeprowadzenie anali zy poszczególnych zagadnień. Są tu także szczegółowo rozwiązane i zinterpretowane przykłady. Następnie podano zadania do rozwiązania, których wyniki umieszczono w ostatniej części podręcznika. Finanse w dobie kryzysu. Tom 18 Marta Wiśniewska (red.) Stron 227 B5 ISBN Cena 51 zł Przedstawiony w tym tomie zbiór opracowań naukowych dotyczy zarówno kwestii posiadających bezpośredni związek z kryzysem, jak i dylematów bieżącego funkcjonowania świata fi nansów. W oparciu o kryterium merytoryczne wyodrębniono w zbiorze pięć części, na które składa się trzynaście opracowań, stanowiących oddzielne rozdziały. Są wśród nich opracowania zawierające rezultaty badań skutków kryzysu fi nansowego, bieżącego funkcjonowania różnych obszarów fi nansów oraz dotyczące metod modelowania we współczesnych fi nansach. Ta stosunkowo duża różnorodność treści sprawia, że adresatami książki są nie tylko pracownicy naukowo- -dydaktyczni uczelni i studenci, lecz również praktycy interesujący się fi nansami. Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce Bożena Kołosowska Stron 200 B5 ISBN Cena 45 zł Publikacja stanowi ciekawy przyczynek w dyskusji na temat zarządzania kapitałami MŚP, decyzji kapitałowych i barier stanowiących o wyborach strategii fi nansowania MŚP zarówno w środowisku naukowym, jak i praktyce. Ta dyskusja jest bardzo potrzebna, gdyż praktykom, jak również teoretykom pozwala zaprezento wać nie tylko nowe podejścia i instrumenty, które mogą zwiększyć dostępność kapitału, ale również uwarunkowania, którymi powinny kierować się MŚP podejmując decyzje fi nansowe. Stworzy realną konkurencję dla banków, które będą zmuszone zmienić podejście do fi nansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Zrodziłoby to nadzieję na powstanie systemu, który przedsiębiorcom poszukującym kapitału stworzy możliwość wyboru pomiędzy ofertą banków a ak tywnym udziałem na rynkach kapitałowych. 8

10 Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym Artur Paździor (red.) Stron 180 B5 ISBN Cena 39 zł We współczesnym świecie energia elektryczna jest jednym z głównych zasobów wpływających na rozwój gospodarczy. Polski sektor elektroenerge tyczny od lat boryka się z problemami wynikającymi m.in. z wysokiego stopnia zużycia technicznego i ekonomicznego. Sytuacja ta oraz wymogi pakietu klimatycznego UE powodują, że do trwania i dalszego rozwoju tej branży przemysłu konieczne są ogromne nakłady na modernizację istniejących i zakup nowych technologii wykorzystywanych do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Inwestycje w elektroenergetyce odznaczają się jednak wysoką kapitałochłonnością oraz długim cyklem inwestycyjnym. To wszystko sprawia, że projekty inwestycyjne w energetyce charakteryzują się wysokim po ziomem ryzyka, które można ograniczać m.in. poprzez optymalizację struktury kapitału. W prezentowanej monografi i podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy i w jaki sposób koncerny energetyczne funkcjonujące w Polsce są w stanie sfi nansować niezbędne projekty inwestycyjne? W celu odpowiedzi na tak postawione pytanie w książce podjęto próbę skonstruowania modelu optymaliza cji struktury źródeł fi nansowania. Opiniowana praca stanowi bardzo interesujące, kompetentne i użyteczne opracowanie, poświęcone funkcjonowaniu, rozwojowi i fi nansowaniu pol skiej elektroenergetyki. Książka może być także cennym podręcznikiem na różnych typach studiów podyplomowych, w tym MBA oraz specjalistycznych z obszaru energetyki. Z recenzji prof. US dr. hab. Dariusza Zarzeckiego W książce przedstawiono ( ) w sposób nowoczesny i kompleksowy wiedzę potrzebną przy ocenie możliwości ekonomicznej rozwoju bazy wytwór czej energii elektrycznej oraz podnoszenia jakości w zarządzaniu fi nansowym planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Z recenzji prof. zw. dr. hab. inż. Jerzego Szkutnika Fundusze hedgingowe teoria i praktyka Izabela Pruchnicka-Grabias Stron 388 B5 ISBN Cena 79 zł Fundusze hedgingowe to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografi a tak kompleksowo analizująca problematykę tych nieprzejrzystych instytu cji fi nansowych oraz ich wpływ na ryzyko systemowe. Można w niej znaleźć odpowiedź na pojawiające się coraz częściej w dyskusjach światowej fi nansjery oraz przedstawicieli instytucji nadzorczych pytanie: czy funkcjonowanie funduszy hedgingowych wspomaga działanie systemu fi nansowego i realnej sfery gospodarki, a jeśli tak, to czy należy rozwijać działalność tych podmiotów oraz jaki model ich funkcjonowania należy przyjąć, by ograni czyć związane z nim ryzyko? Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego Wiesława Przybylska- -Kapuścińska (red.) Stron 206 B5 ISBN Cena 49 zł Tematyka poruszona w niniejszej książce podejmuje wybrane, aktualne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego. Są wśród nich kwestie związane ze strategią bezpośredniego celu infl acyjnego i miarami infl acji oraz z jakościowymi wymiarami polityki pieniężnej i fi skalnej. Odrębny nurt rozważań stanowi problematyka walutowa, odnosząca się do zarządzania rezerwami walutowymi i zmiennością kursów w ramach me chanizmu ERM II. Refl eksje autorów obejmują także konsekwencje spowolnienia w dobie kryzysu fi nansowego dla polskich przedsiębiorców, programy opcji menadżerskich, rynek funduszy absolutnej stopy zwrotu czy modelowanie satysfakcji klientów. 9

11 Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej. Rynek fi nansowy Wiesława Przybylska- -Kapuścińska (red.) Stron 302 B5 ISBN Cena 58 zł Książka zawiera interesujące przyczynki dotyczące przede wszystkim funkcjonowania rynku fi nansowego. Autorzy przedstawili w nim poglądy na te mat bankowości a luki cyfrowej, wykluczenia fi nansowego, faktoringu i zarządzania wierzytelnościami. W rozważaniach ujęto też kwestie rozwoju ryn ku kapitałowego i różnych aspektów jego funkcjonowania. Do innych rozpatrywanych wątków należą problemy podatkowe, zaspokajania potrzeb miesz kaniowych, przestępczości komputerowej i komputerowych recenzji konsumenckich oraz ubezpieczeń. Pozycja przeznaczona jest dla szerokiego grona Czytelników zainteresowanych problematyką ekonomiczną a także studentów z kierunków zarządza nia i fi nansów. Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej. Wzrost gospodarczy demografi a Kazimierz Pająk (red.) Stron 230 B5 ISBN Cena 40 zł Publikacja prezentuje interesujące rozważania z zakresu problematyki roli państwa i miejsca pracownika w gospodarce rynkowej oraz roli banku central nego w przywracaniu stabilności fi nansowej. Ponadto podjęto w niej też kwestie trendów inwestycyjnych na świecie oraz pomocy rozwojowej dla wy równywania szans niektórych krajów. Ciekawym wątkiem są też zagadnienia demografi czno-socjologiczne, dotyczące potencjału życiowego Europy, postaw młodzieży wobec życia rodzinnego, czy miejsca seniorów na rynku pracy. Pozycja przeznaczona jest dla szerokiego grona Czytelników zainteresowanych problematyką ekonomiczną a także studentów kierunków ekonomicz nych i socjologicznych. Globalny kryzys fi nansowy a kraje BRIC Krystyna Mitręga-Niestrój, Blandyna Puszer Stron 121 B5 ISBN Cena 29 zł Państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) są przykładem krajów, które cechuje dynamiczny wzrost gospodarczy oraz rosnący udziału w tworzeniu światowego PKB. Stały się one w ostatnich latach znaczącymi uczestnikami światowych rynków fi nansowych, co z jednej strony skutkuje zwiększają cą się siłą ich oddziaływania na międzynarodowe fi nanse, ale z drugiej powoduje, że kraje te w coraz większym stopniu podlegają dynamicznym zmia nom zachodzącym w światowym systemie fi nansowym, czego dowodzą doświadczenia ostatniego globalnego kryzysu fi nansowego i gospodarczego lat Chociaż kryzys ten dotknął przede wszystkim gospodarki państw BRIC, to nie pozostał obojętny również dla krajowych systemów fi nan sowych. Kraje te jednak szybko i skutecznie poradziły sobie z zaburzeniami w sektorach fi nansowych, co pozwoliło m.in. wspierać krajowe gospodar ki. Z uwagi na złożoność problemów, treści zawarte w niniejszej książce nie wyczerpują wszystkich kwestii związanych z oddziaływaniem globalnego kryzysu fi nansowego na gospodarki krajów BRIC. Szczególna uwaga została w publikacji poświęcona takim kwestiom, jak: funkcjonowanie rynków fi nansowych w warunkach kryzysu w krajach BRIC, oddziaływanie globalnego kryzysu fi nansowego na sektor bankowy krajów BRIC, podejmowane działania zaradcze przez rządy i władze monetarne, sytuacja gospodarcza w warunkach kryzysu i pokryzysowych. Książka adresowana jest do studentów kierunków ekonomicznych oraz menedżerskich, a także do praktyków życia gospodarczego. 10

12 Gospodarka fi nansowa w jednostkach samorządu terytorialnego Krystyna Brzozowska, Małgorzata Gorzałczyńska- -Koczkodaj, Magdalena Kogut-Jaworska, Magdalena Zioło Stron 288 B5 ISBN Cena 62 zł Celem publikacji,,gospodarka fi nansowa w jednostkach samorządu terytorialnego jest stworzenie całościowego kompendium wiedzy o gospodarce fi nansowej w jednostkach samorządu terytorialnego prezentujące wiedzę teoretyczną i praktyczną w nowoczesnym, systemowym ujęciu. W publikacji podkreślono istotę i znaczenie gospodarki fi nansowej w działalności jednostek samorządowych. Podjęto również próbę wskazania i zdefi niowania procesowego ujęcia samorządowej gospodarki fi nansowej w aspekcie jej efektywności. Ponadto przedstawiono problematykę defi cytu i długu samorządowego wskazując na sposoby i możliwości zarządzania nim, jak również na problemy związane z zarządzaniem płynnością i jej wpływem na sytuację dochodowo-wydatkową. Opisano również istotę i znaczenie instrumentów służących podnoszeniu jakości i skuteczności planowania budżetowego oraz kontroli, czyli budżetowanie zadaniowe, wieloletnie planowanie fi nansowe oraz kon trolę zarządczą. Kluczowym atutem recenzowanej monografi i jest kompleksowe spojrzenie na problematykę samorządowej gospodarki fi nansowej oraz wyeksponowa nie wątków ekonomicznych (orientacja na wyniki/efekty). Ponadto autorki podjęły się trudnego zadania wskazania działań służących podniesieniu efek tywności samorządowej gospodarki fi nansowej, zwłaszcza w warunkach zmieniającego się otoczenia wraz z próbą stworzenia dobrych praktyk pro wadzenia bezpiecznej, odpowiedzialnej i efektywnej samorządowej gospodarki fi nansowej (tak potrzebnej gospodarującym środkami publicznymi), wskazując także możliwości unikania ryzyka, mogącego powodować straty. Z recenzji prof. UG, dr hab. Marii Jastrzębskiej Human Capital in Hotel Industry Ewa Wszendybył-Skulska Stron 127 B5 ISBN Cena 36 zł ( ) The issue of the work is embedded in the mainstream of modern capital practice management in the hospitality industry. The author of the work, in a consequent managerial approach, focused her attention on the importance of employee innovation, human capital profi tability and estimation of its ad ded value in hotel strategic development. The work provides answers to the fundamental questions asked by the managers and hotel-keepers under the present very diffi cult conditions of competitiveness: 1. Why does personnel management in the hospitality industry mean human capital management and why is it far different than in other industries? 2. How to measure investments in human capital in the hospitality industry? 3. What is the level of human capital in hotels in Poland? 4. What can be changed in order to improve effi ciency of investment in human capital in the hospitality industry in Poland? ( ) From the review by Prof. M. Bednarczyk One of the phenomena characteristic of the present times is professionalization and related requiring of a high level of competence. It is particularly seen in tourism service sector where employees? unique competencies are a scarce resource that is diffi cult to be copied. Therefore, in order to make a com pany carry out their tasks, it is necessary to have both appropriate resources in terms of quantity and most importantly competent staff that demonstrate a unique approach in the fi eld of customer service that enables to create guests? memories and keep the brand promises. The work undertaking the issue of human capital in hospitality industry helps tackle the challenge. ( ) From the review by PhD. D. Lewicka, Prof. AGH 11

13 Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz (red.) Instrumenty płatnicze Michał Grabowski Stron 256 B5 ISBN Cena 48 zł Stron 267 B5 ISBN Cena 60 zł W aktualnych realiach gospodarczych o efektach i przyszłych możliwościach rozwojowych każdej organizacji decydują w znacznej mierze charakter i intensywność różnorodnych przedsięwzięć innowacyjnych dostosowujących zachowanie organizacji do wymogów globalnego rynku oraz stanu, struktury, złożoności i dynamiki ich otoczenia. Niezmiernie ważnym aspektem funkcjonowania organizacji jest zarządzanie przez jakość, w której powin ni brać udział wszyscy członkowie organizacji, ponieważ tylko wtedy można kształtować jakość i kierować określone działania na osiągnięcie długofalo wego sukcesu. Należy stwierdzić, że dla podmiotu gospodarującego strategiczne znaczenie mają procesy zarządzania jakością oraz zarządzania inno wacjami, które są składowymi ogólnej (globalnej) strategii, obejmującej inne dziedziny jego działania. Istotnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem są działania modyfi - kacyjne, których celem jest ciągłe usprawnianie jakości i wprowadzanie innowa cji. Bardzo ważne staje się zrozumienie określonych współzależności i różnic występujących w procesie tych zmian, co wymaga podejścia integralne go. Zapotrzebowaniu temu wychodzi naprzeciw recenzowane opracowanie, napisane przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, pod redakcją naukową dr hab. prof. US Joanny Wiśniewskiej i dr. hab. prof. US Krzysztofa Janasza. Stanowi ono wartościowe studium teoretyczno-metodyczno-po znawcze przedstawiające zagadnienia innowacyjności i jakości polskich organizacji w sektorach przemysłowym oraz usługowym w przekrojach lokal nym (regionalnym) i ogólnopolskim. Myślą przewodnią monografi i jest stwierdzenie, że ciągłe doskonalenie innowacyjności i jakość wdrażana we wszystkich obszarach funkcjonowania, pozwalają organizacjom na osiąganie szeregu strategicznych korzyści, przez co możliwe jest nie tylko tworzenie, ale i skuteczne utrzymywanie przewa gi konkurencyjnej. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego W książce Instrumenty płatnicze autor kompleksowo opisuje prawne aspekty instrumentów płatniczych pojęcia wprowadzonego do polskiego syste mu prawa w uchwalonej 19 sierpnia 2011 r. ustawie o usługach płatniczych. Analizie poddaje używanie pojęcia instrumentów płatniczych w naukach ekonomicznych oraz prawnych, jak również jego implementację w prawie niemieckim, brytyjskim i austriackim. W książce opisano: problematykę wydawania, akceptacji i używania instrumentów, takich jak karta płatnicza i instrument pieniądza elektronicznego; zagadnienia świadczenia usług płatniczych, takich jak wpłaty i wypłaty gotówkowe, polecenie przelewu, polecenie zapłaty, przekaz pieniężny i usługi operatorów urządzeń telekomunikacyjnych, cyfrowych lub informatycznych; inne nowatorskie sposoby płatności, takie jak płatności mobilne, płatności internetowe (karty wirtualne, płatności p2p, elektroniczna prezentacja i płatność rachunków, agregacja płatności internetowych, agregacja rachunków), usługi płatności z wykorzystaniem kuponów, szybkie płatności interneto we, wykorzystanie konstrukcji rachunku zastrzeżonego (escrow) oraz elektroniczną obsługę wypłaty wynagrodzeń (EBPP); instytucje prawne, takie jak m.in. usługa płatnicza, dostawca usług płatniczych, płatnik, odbiorca, system płatności, uwierzytelnienie, autoryzacja. Publikacja zawiera kompleksowe wskazanie źródeł prawa dotyczącego płatności elektronicznych, w tym zarówno prawa polskiego, jak też prawa Unii Europejskiej. Autor przeprowadza szczegółową analizę prawną m.in. prawnej odpowiedzialności wydawcy i posiadacza instrumentów płatniczych, w tym w przypadku dokonania instrumentem płatniczym nieuprawnionych transakcji płatniczych. 12

14 Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski (red.) Stron 237 B5 ISBN Cena 49 zł Książka Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce przygotowana przez pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów Kater dy Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz osób z nimi zaprzyjaźnionych powstała w efekcie dyskusji wywołanych wybuchem afery Amber Gold. W publikacji przedstawiono jednak tematykę działalności instytucji prabankowych i shadow bankingu znacznie szerzej. Jej lektura po zwala odpowiedzieć na wiele pytań, m.in.: o przyczyny popularności instytucji parabankowych w Polsce o szanse zagrożenia, jakie są związane z ich działalnością dla klientów, systemu bankowego i gospodarki. Tematem przewodnim publikacji stanowiącym jej oś kompozycyjną co przejawia się w większości rozdziałów jest analiza SWOT silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń związanych z danym segmentem czy rodzajem działalności parabanków. Prezentowana publikacja przeznaczona jest zarówno dla studentów uczelni ekonomicznych, pracowników naukowych i praktyków gospodarczych działających w szeroko pojętym sektorze usług fi nansowych, jak też dla każdej osoby, któa chce pogłębić swoją wiedzę w zakresie działalności instytu cji parabankowych z uwzględnieniem towarzyszących im szans i zagrożeń. Jest to jedna z pierwszych książek poświęconych tematyce działalności instytucji parabankowych. Lektura publikacji przynosi ważne pytania na temat przyszłości polskiego rynku usług fi nansowych. Zdaniem redaktorów, zawarte w jej treści poglądy autorów powinny przyczynić się do łatwiejszego po szukiwania na nie odpowiedzi. Internacjonalizacja działalności badawczo- -rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce Katarzyna Kozioł-Nadolna Stron 332 B5 ISBN Cena 68 zł W wieku XXI pogłębiły się zmiany zachodzące na rynku, co wymagało od przedsiębiorstw zmian w modelach innowacyjnych. Globalna konkurencja, krótki cykl życia produktów, postęp technologiczny spowodowały, że proces innowacyjny stał się bardziej kosztowny i ryzykowny. Wymusiło to na przedsiębiorstwach dzielenie się ryzykiem w pracach B + R oraz współpracę z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami. W poszukiwaniu nowych źródeł wiedzy i innowacji przedsiębiorstwa lokują swoje działy badawczo-rozwojowe poza granicami macierzystego kraju, w różnych miejscach świata. Przenoszenie działalności B + R poza granice macierzystego kraju na ogół miało na celu przystosowanie produktów i usług do potrzeb kraju goszczącego oraz lokalnych warunków. Obecnie korporacje transnarodowe (KTN) szukają poza granicami kraju źródeł nowej wiedzy i technologii. Zmienił się zakres oddziaływania offshoringu w ujęciu tradycyjnym był stosowany między krajami rozwiniętymi, obecnie w proces ten włączono kraje rozwijające się i Europy Środkowo-Wschodniej. Zjawisko internacjonalizacji działalności B + R nie jest nowe, ale w ostatnich latach bardzo wzrosło jej znaczenie, a sam proces przeszedł ewolucję. Głównym celem opracowania jest identyfi kacja i ocena uwarunkowań, form oraz modeli internacjonalizacji działalności B + R w kształtowaniu procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce. Dla osiągnięcia tego celu podjęto próbę sformułowania kierunków zmian w internacjonalizacji sfery B + R (modelowe ujęcie) i polityce innowacyjnej państwa. Książka adresowana jest przede wszystkim do menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, szczególnie z działów badawczo-rozwojowych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej kształtujących politykę innowacyjną państwa oraz pracowników naukowych. 13

15 Kapitalizm współczesnych Niemiec Witold Małachowski Kapitał ludzki a innowacyjność przedsiębiorstw Agata Rundo Stron 260 B5 ISBN Cena 52 zł Stron 120 B5 ISBN Cena 29 zł Sukcesy ekonomiczne Niemiec zachęcały do analizy ich przyczyn. Szczególnie zwrócono uwagę na funkcjonujący system ekonomiczny, którym stał się model społecznej gospodarki rynkowej. Wiele państw podjęło próbę skorzystania w większym lub mniejszym stopniu z doświadczeń i rozwiązań nie mieckich. Gospodarka Niemiec, mimo osłabienia tempa wzrostu w ostatnich latach, jest nadal jedną z przodujących w świecie. Pod względem wytwarzanego pro duktu krajowego Niemcy zajmują trzecie miejsce, za Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Jeszcze większa jest rola Niemiec w międzynarodowym podziale pracy. Pod względem wielkości eksportu Niemcy w gospodarce światowej zajmowały przez kilkadziesiąt lat pierwsze miejsce, wyprzedzając Stany Zjednoczone. Dopiero w 2010 r. na pierwsze miejsce wysunęła się Chińska Republika Ludowa. Natomiast w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczo nych, Niemcy uzyskiwały i uzyskują tradycyjnie wysokie nadwyżki w handlu zagranicznym. Towary niemieckie cieszą się dużym prestiżem i zaufaniem co do ich jakości. Niemcy nadal odgrywają główną rolę w procesie integracji europejskiej. Niemiecki udział w budżecie Unii Europejskiej jest największy i do tego Niemcy są płatnikiem netto. Uważa się zatem, że są motorem integracji europejskiej, zarówno co do jej dalszego pogłębiania, jak i poszerzania. Postulat badań nad funkcjonowaniem kapitalizmu współczesnych Niemiec wynika z wielu przyczyn. Nadal pozostaje aktualne zasadnicze pytanie: Jak w ramach społecznej gospodarki rynkowej trwale utrzymać syntezę swobody działalności gospodarczej z wyrównywaniem różnic społecznych? Jak opanować nieuniknioną przecież sprzeczność pomiędzy tymi obiema zasadami w konstytucyjnej strukturze gospodarki i w codziennej praktyce gospo darczej? Autor niniejszej monografi i podjął próbę ustosunkowania się również do tych kwestii. Kapitał ludzki to temat szeroko dziś omawiany. Wspomina się o nim w kontekście rozważań na temat zasobów przedsiębiorstwa, zarządzania, rozwoju, budowania wartości i inwestycji. Literatura dotycząca tematyki kapitału ludzkiego prezentuje szeroko zakrojoną analizę tematu z punktu widzenia teorii, jak również przeprowadzonych w tym zakresie badań. Liczne są też publikacje, przede wszystkim w postaci artykułów naukowych, dotyczące kapitału ludzkiego i jego znaczenia oraz roli w gospodarce opartej na wiedzy. Padają często otwarte pytania: czy to kapitał ludzki był podwaliną stworzenia gospodarki opartej na wiedzy, czy też to rozwój gospodarki zmierzający w kierunku szerszego wykorzystania zasobów intelektualnych i na nich budowania konkurencyjności spowodo wał, że kapitał ludzki stał się istotny z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem? Celem niniejszego opracowania była analiza kapitału ludzkiego w kontekście jego znaczenia dla innowacyjności przedsiębiorstw. Materiału dostarczyły badania przeprowadzone na grupie przedsiębiorstw oraz przegląd defi nicji, systemów i modeli zarządzania zasobami ludzkimi pod kątem ich znaczenia dla szerzenia postaw innowacyjnych i podnoszenia poziomu innowacyjności, a także identyfi kacja narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi mających największy wpływ na potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa. Opracowanie ma za zadanie przybliżyć przedsiębiorcom oraz zainteresowanym tematykę i znaczenie kapitału ludzkiego w zarządzaniu innowacyjno ścią w sposób kompleksowy oraz pokazać, że dzięki wykorzystaniu modeli i dostępnych narzędzi można wpływać na innowacyjność zarządzanych or ganizacji. 14

16 Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezoi makroekonomiczna Magdalena Majchrzak Stron 258 B5 ISBN Cena 52 zł Praca porusza bardzo ważny i aktualny problem badawczy. Rosnąca rola usług w tworzeniu produktu narodowego brutto oraz ich rosnący udział w za trudnieniu, czynią poruszany przez autorkę temat niezwykle istotnym. ( ) W części analitycznej autorka bardzo szczegółowo skupia uwagę na meto dach pomiaru konkurencyjności na płaszczyźnie mikro, mezo, makro oraz mega, a także zwraca uwagę na skomplikowane zależności, które zachodzą między nimi. Badania przygotowane przez autorkę są bardzo szczegółowe i odzwierciedlają wieloaspektowość prezentowanego przez nią podejścia. W ostatniej części pracy autorka pogłębia rozważania na temat podsektora usług biznesowych oraz rozważa różne rodzaje strategii, które mogą być stosowane przez przedsiębiorstwa podsektora usług biznesowych. Dodatkowo autorka rozszerzyła analizę o perspektywę rozwoju gospodarczego, czyniąc tym samym wnioski z pracy bardziej uniwersalnymi. Z recenzji prof. Wojciecha Bieńkowskiego Publikacja jest pierwszą w ostatnich latach pracą naukową podejmującą w sposób kompleksowy zagadnienie konkurencyjności przedsiębiorstw podsek tora usług biznesowych w Polsce. Badania nad konkurencyjnością przedsiębiorstw, a w szczególności przedsiębiorstw podsektora usług bizneso wych są skomplikowane, muszą być ze swej istoty wielopłaszczyznowe i wymagają stosowania różnych metod analizy oraz wykorzystania różnych teorii ekonomicznych. W tym miejscu wypada podkreślić, że autorka pracy wykazała się dużą odwagą badacza podejmując się tych badań. Czy zatem to trudne przedsięwzięcie badawcze jest udane, czy dało satysfakcjonujące i nowe wyniki? Odpowiedź recenzenta na to pytanie jest twierdząca. To ważna publikacja naukowa, z uwagi na liczne walory merytoryczne, takie jak wielopłaszczyznowość i kompleksowość ujęcia, solidne fundamenty teore tyczne, nowe i oryginalne ujęcie problematyki usług biznesowych i znaczenia rozwoju tych usług w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. Z recenzji prof. Sławomira Bukowskiego Kontrola przedsiębiorcy Rafał Blicharz (red.) Stron 554 B5 ISBN Cena 98 zł Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie kontroli w polskim systemie prawnym. Składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza po święcona jest regulacji postępowania kontrolnego na poziomie przepisów lex generalis, natomiast część druga poświęcona jest przepisom szczegól nym (lex specialis). Pomimo skomplikowanej materii, napisana jest przystępnym językiem, a prowadzone wywody zachowują przejrzystość. Opracowa nie nie tylko odnosi się do tekstu normatywnego, ale także zawiera przegląd orzecznictwa i wyrażanych w doktrynie poglądów. Czytelnik po lekturze książki powinien mieć pełen obraz procedury kontrolnej nad szeroko rozumianym przedsiębiorcą oraz praw i obowiązków wszystkich uczestników tego procesu. Autorzy nie ograniczyli się tylko do syntezy wiedzy z zakresu kontroli, ale także poddają analizie spotykane w praktyce i teorii problemy praw ne towarzyszące lub występujące w czasie kontroli przedsiębiorcy: teksty normatywne, orzecznictwo, poglądy doktryny, kontrowersyjne regulacje, propozycje wykładni i rozwiązań problemów prawnych występujących w związku z kontrolą przedsiębiorcy. Autorzy książki to praktycy i wykładowcy uniwersyteccy z całego kraju. 15

17 Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej Marcin Gruszczyński Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego Aleksander Noworól Stron 242 B5 ISBN Cena 48 zł Stron 180 B5 ISBN Cena 50 zł Sukcesy globalizacji, liberalizacji i integracji w pierwszych latach XXI wieku mogły wskazywać na to, że problem kryzysów, powszechnych jeszcze w poprzednim dziesięcioleciu, odszedł do przeszłości. Ostatni wielki, światowy kryzys fi nansowy ponownie jednak zwrócił uwagę na problematykę kry zysów walutowych, bankowych i zadłużeniowych. Celem niniejszej publikacji jest zapoznanie Czytelnika z: teoretycznymi aspektami kryzysów walutowych, bankowych oraz zadłużeniowych, wskaźnikami wyprzedzającymi kryzysy, praktycznymi doświadczeniami krajów dotkniętych ich rozmaitymi odmianami, konsekwencjami gospodarczymi i politycznymi kryzysów, problemem efektywności rynku walutowego, metodami identyfi kowania presji rynkowej, wyzwaniami modelowania kursów walutowych. Doświadczenia krajów dotkniętych kryzysem sugerują, że są one pochodną wielkiej zmiany liberalizacji, integracji, reform mających charakter politycz ny czy ekonomiczny, zmiany stosunków społecznych, deregulacji sektora fi nansowego prowadzącej do pożądanych rezultatów, ale i tworzącej no we, nieznane zagrożenia o nieoczekiwanej skali. Wydaje się, że wstrząsy kryzysowe karzą za błędy w polityce gospodarczej, fi skalnej, pieniężnej, nie przemyślane zobowiązania publiczne, nieefektywną absorpcję napływu kapitału, niezrównoważenie programów reform. Konsekwencje kryzysów wzmacniane są przez globalizację, liberalizację, innowacje fi nansowe oraz integrację rynków światowych. Publikacja poświęcona jest zmianom w systemie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego, które pojawią się w najbliższej dekadzie w Polsce. Zmiany te, uwarunkowane są przeobrażeniami cywilizacyjnymi, związanymi z rozwojem technologicznym i globalizacją. Ważną rolę odgrywa przy tym krytyczna refl eksja dotycząca skuteczności wdrażania polityki spójności w Unii Europejskiej. W konsekwencji, na szczeblu unijnym i krajowym pojawiły się wytyczne i regulacje, tworzące nowy paradygmat polityki regionalnej. Nowe rozumienie tejże polityki odchodzi od prymatu działań wyrów nawczych pomiędzy regionami i kładzie nacisk na zwiększenie zdolności konkurencyjnych terytoriów. Rośnie przy tym rola miejsc traktowanych jako tzw. obszary funkcjonalno-przestrzenne, a maleje siła sprawcza administracji publicznej. Nowy paradygmat polityki regionalnej wymaga też innego spoj rzenia na planowanie rozwoju. W publikacji autor, na podstawie własnej interpretacji uwarunkowań nowej polityki regionalnej, analizuje istniejące syste my planowania regionalnego i lokalnego w Polsce oraz tworzy modelowe rozwiązania, które antycypują pojawienie się nowego paradygmatu planowa nia terytorialnego. Ten przyszły zbiór pojęć i teorii tworzących rzeczywistość planowania, trudny jeszcze dziś do kompleksowego opisania, opierać się będzie na innych, niż dzisiejsze, choć ujawniających się z wolna, relacjach organizacyjnych, w których obok publicznego systemu planowania klu czową rolę odegrają hybrydowe partnerstwa publiczno-prywatno-społeczne. 16

18 Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Modele, diagnoza i kształtowanie Anna Rakowska (red.) Logistyka usług Grzegorz Biesok (red.) Stron 170 B5 ISBN Cena 44 zł Stron 168 B5 ISBN Cena 32 zł Problem stosunku pracowników do spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, który w środowisku przedsiębiorstwa przekształca się z czasem w określony zbiór powszechnie akceptowanych wzorów kulturowych, jest ważną częścią kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Temat podjęty przez Autorki jest niewątpliwie ważny dla praktyki zarządzania, tym bardziej, że wciąż niewiele jest publikacji na ten temat, zwłaszcza takich, w których zawarte są wyniki badań empirycznych. Recenzowana praca niewątpliwie wypełnia tę lukę ( ) Książka została wyraźnie podzielona na dwie części: teoretyczną i badawczą. W tej pierwszej zawarte są rozważania dotyczące związku między kul turą organizacyjną a kulturą bezpieczeństwa, kształtowania i rodzajów kultury bezpieczeństwa, ewolucji podejścia do zarządzania bezpieczeństwem, czy wreszcie związków między kulturą bezpieczeństwa a społeczną odpowiedzialnością organizacji ( ) W części badawczej opisano wyniki badań, których celem była diagnoza kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach branży węglowej. Do przepro wadzenia tych badań wykorzystano wcześniejsze rozważania, co zapewniło spójność obu części. Warto zwrócić uwagę, że uzyskane wyniki mogą być podstawą dalszych badań i dociekań poświęconych problematyce kultury bezpieczeństwa, a także być inspiracją do doskonalenia metod zarządza nia ( ). Z recenzji prof. dr. hab. Czesława Sikorskiego Filarem rozwiniętych gospodarek świata jest sektor usług. Wytwarza on największą część PKB i zatrudnia najwięcej pracowników. Związane jest to ze wzrostem zamożności społeczeństw, rosnącym poziomem wykształcenia oraz zwiększającym się wraz z nim poziomem aspiracji i oczekiwań, a przez to rosnącym popytem na dobra a zwłaszcza usługi zaspokajające potrzeby wyższe. Dominacja usług wpływa w olbrzymim stopniu na funkcjonowa nie tych gospodarek, powoduje spadek znaczenia przemysłu, silne przenikanie się czynności produkcyjnych i usługowych w nowoczesnych gałęziach gospodarki, kluczowe znaczenie informacji i wiedzy jako podstawowych czynników produkcji. Pierwsza część publikacji ma charakter ogólnego studium, w którym scharakteryzowano i przedstawiono pojęcia z zakresu usług, usług logistycznych, zdefi niowano pojęcie logistyki usług. Druga część publikacji to omówienie kilku gałęzi usług, jak: transport drogowy rzeczy, komunikacja miejska, turystyka, gastronomia, organizacja imprez masowych i wskazanie występujących w nich aspektów oraz problemów logistycznych. Ostatni rozdział stanowi zbiór krótszych opracowań pokazujących prak tyczne strony działań logistycznych w usługach, np. przy transporcie dzieł sztuki czy też transporcie materiałów niebezpiecznych. Publikacja opiera się na bogatym i aktualnym materiale źródłowym, zawiera wiele tabel oraz ilustracji ułatwiających przyswojenie i zrozumienie prezento wanych w niej pojęć, napisana jest zwięźle, a zagadnienia przedstawia w sposób skondensowany. 17

19 Luka behawioralna. Nie bądź swoim inwestycyjneym wrogiem. Jak w prosty sposób skończyć z popełnianiem fi nansowych głupstw Carl Richards Stron 188 A5 ISBN Cena 39 zł Dlaczego tracimy pieniądze? Bardzo łatwo jest zrzucać winę na gospodarkę albo rynki fi nansowe a jednak rozwiązanie problemu ukrywa się w decy zjach, jakie sami podejmujemy. Jako doradca fi nansowy, Carl Richards bardzo bolał nad tym, że osoby, na których mu zależało popełniały raz za razem te same błędy. Richards obserwował, jak wielki wpływ na ich decyzje fi nansowe miały emocje. Nazwał to zjawisko zwracając uwagę na różnicę po między tym, co powinniśmy robić, a tym, co naprawdę robimy behavior gap. Używając prostych rysunków do pokazania tej różnicy odkrył, że jak tylko ludziom uda się zrozumieć swój błąd, to natychmiast zaczynają zachowywać się o wiele rozsądniej. Sposób, w jaki Richards posługuje się słowem i obrazem zaowocował licznym gronem miłośników jego bloga na The New York Times, jego rozmów w National Public Radio, a także jego felietonów i publikacji. Niniejsza książka pokazuje, jak należy ponownie przeanalizować wszelkiego rodzaju sytu acje, kiedy twoje absolutnie naturalne instynkty (dotyczące bezpieczeństwa czy sukcesów) mogą przynieść ci wielkie straty zarówno jeśli chodzi o pieniądze, jak i o spokój ducha. Richards pomoże ci: uniknąć skłonności do kupowania drogo i sprzedawania tanio, uniknąć pułapek ogólnych porad fi nansowych, mądrzej inwestować wszystkie twoje zasoby nie tylko pieniądze, ale także czas i energię, przestać poświęcać pieniądze i czas na rzeczy, które nie mają znaczenia, identyfi kować twoje prawdziwe cele fi nansowe, zacząć rozsądnie rozmawiać o kwestiach fi nansowych, uprościć twoje fi nansowe życie, przestać tracić pieniądze! Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów? Monika Boguszewicz-Kreft Stron 302 B5 ISBN Cena 58 zł Przeciętność, bylejakość i banał stały się w marketingu normą. Jego skuteczność jest niewielka, jego przejawy wywołują znudzenie i irytację. Wątpliwa jakość przynosi wątpliwą skuteczność. Marketing w praktyce stał się fasadowy, nieudolnie stosowany i nastawiony na szybkie zyski. Ma on niewiele do zaoferowania rosnącej rzeszy konsumentów: o szybko zmieniających się wymaganiach, pragnących przeżyć swoje życie w sposób pełny, elastyczny i zróżnicowany, dla których konsumpcja dóbr staje się drugorzędna, ważne natomiast jest osiągnięcie pożądanego stylu życia i osobistego rozwoju. W rezultacie, pomimo ogromnego dorobku naukowego marketingu i zorientowanej na zaspokajanie potrzeb klienta retoryki dominującej w przedsiębior stwach, w opinii konsumentów na rynku dominują przeciętne produkty materialne i usługi. O takiej ofercie klienci, nawet jeżeli nie mają do niej zastrzeżeń, szybko zapominają i nie wpływa ona na wzrost ich lojalności. To olbrzymie wyzwanie na miarę powstania nowego paradygmatu marketingu doświadczenia. Nigdy bowiem jeszcze wiedza psychologii, socjologii i antropologii kultury nie była tak bliska i potrzebna ludziom marketingu. W marketingu doświadczeń: oddziałuje się na zmysły, emocje i intelekt konsumentów, traktuje się klienta jako aktywnego współtwórcę wartości, stosuje nowatorskie metody zarządcze. Pokazane w tej pionierskiej na polskim rynku książce przykłady marketingu doświadczeń wyznaczają nowy jakościowo standard oferowanej warto ści dla klienta. Szpitale Plantree, nowatorstwo parków tematycznych Disney?a, na których menedżerowie w Stanach Zjednoczonych uczą się nowych rozwiązań, sieć wypożyczalni samochodów Avis i wiele innych ilustrują wielką marketingową zmianę. 18

20 Marketing wobec ponowoczesności Aleksander Lotko Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych. Istota własności porównanie z opcją standardową Ewa Dziawgo Stron 148 B5 ISBN Cena 35 zł Stron 346 B5 ISBN Cena 70 zł Ponowoczesność (postmodernizm) jest obecnym okresem rozwoju społeczeństw. Charakteryzuje się brakiem uniwersalnych punktów odniesienia, wie lością oraz współistnieniem stylów i gustów, zmieniających się błyskawicznie. Jest kondycją pluralizmu, relatywizmu, globalizacji, wielokulturowości, łą czenia wartości przeciwstawnych. Takie złożone i dynamiczne otoczenie społeczno-gospodarcze jest wyzwaniem dla teorii i praktyki zarządzania, w tym dla subdyscypliny marketingu. W książce starano się opracować i zaprezentować syntetyczne ujęcie współczesnej kondycji marketingu oraz jego działań podejmowanych w sferze teorii i empirii, a starających się stawić czoła ponowoczesnym wyzwaniom. W związku z tym przedstawiono wpływ wybranych trendów ponowocze sności na marketing i pokazano, jak zmieniają one jego dotychczasowe paradygmaty. Dalej opisano, do jakich wewnętrznych napięć, antynomii w zakre sie marketingu prowadzą te zjawiska. Następnie wskazano na ważne kierunki rozwoju marketingu. Wreszcie, jako praktyczny wyraz omawianych za gadnień, scharakteryzowano centra kontaktu z klientem, jako narzędzia wirtualnej, indywidualizowanej, interaktywnej i nastawionej na sprzężenie zwrot ne komunikacji z klientami. Zaprezentowano także podstawy modelu pomiaru efektywności marketingu nieformalnego szeptanego. Książka jest adresowana do studentów kierunków zarządzanie, marketing, socjologia oraz pokrewnych, do środowiska naukowego marketingowców, a także do praktyków osób opracowujących strategie i działania marketingowe w organizacjach. Autor ma nadzieję zainteresować nią szersze grono odbiorców osób dostrzegających, śledzących oraz starających się zrozumieć związki zachodzące między zjawiskami społecznymi i gospodarczymi w warunkach ponowoczesności. Narastająca globalizacja i integracja rynków fi nansowych stwarzają wiele nowych perspektyw i możliwości inwestycyjnych. Jednakże wrasta również ryzyko rynkowe. Konsekwencją tego faktu jest poszukiwanie nowych metod i instrumentów zarządzania ryzykiem rynkowym, których umiejętne zasto sowanie wpłynie na poprawę wyników fi nansowych. Opcja egzotyczna jest innowacyjnym instrumentem inżynierii fi nansowej, który powstaje w wyniku modyfi kacji funkcji wypłaty opcji standardowej. Niniejsza monografi a jest oryginalnym opracowaniem zawierającym kompleksowe przedstawienie pomiaru wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych. Zawarte w książce wyniki przeprowadzonych badań: wskazują na znaczne różnice w kształtowaniu się wartości miar wrażliwości opcji egzotycznych i standardowych, mogą ułatwić podjęcie profesjonalnych decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem. Nowatorski charakter niniejszego opracowania jest niezaprzeczalną zaletą tej książki i wypełnia lukę w literaturze fachowej na temat problematyki miar wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych. 19

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego Tytuł: Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna Autorzy: Magdalena Majchrzak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Praca

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze. redakcja naukowa Sławomir Sojak Czytelnik przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania rmą

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa redakcja naukowa Elżbieta Wrońska-Bukalska Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy)

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy) mgr Jarosław Hermaszewski Inwestycje samorządu terytorialnego i ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy Polkowice w latach dziewięćdziesiątych (koncepcja pracy-tezy) Prawne podstawy funkcjonowania organów

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 Wstęp Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Tytuł: Współczesne przedsiębiorstwo Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu Autorzy: JOANNA FRYC, JACEK JAWORSKI Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2008 Opis: Postępująca dynamika zmian współczesnej

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji AID Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji Pod redakcją Elizy Frejtag-Mika SPIS TREŚCI Wstęp 7 l t Przyczyny rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle teorii... 9 1.1. Wstęp.\

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy Autorzy: Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.) Książka zawiera interesujące przyczynki dotyczące przede wszystkim funkcjonowania rynku finansowego.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014

Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014 Adam Tochmański/ Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy Warszawa, 10 grudnia 2014 2 Agenda 1. Uczestnicy i poziomy rynku płatności 2. Możliwości rozwoju

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz, Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk

Prof. zw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz, Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk opis Książka jest pierwszym tak obszernym opracowaniem zawierającym kompleksowy opis modeli do oceny ryzyka systemowego w sektorze bankowym. Autorka szczegółowo omawia istotę i źródła niestabilności systemu

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje

Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje RECENZJE Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy narzędzia aplikacje Autor: red. Marta Juchnowicz Wydawnictwo PWE Warszawa 2014 Przedstawiona mi do recenzji książka zatytułowana Zarządzanie kapitałem ludzkim.

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Wstęp (Anna Adamik)... 11 Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Rozdział 1. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria: Nr 6 e-monografie

Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria: Nr 6 e-monografie Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: Nr 6 e-monografie Koło Naukowe Prawa Finansowego Bezpieczeństwo rynku finansowego pod redakcją Eugenii Fojcik-Mastalskiej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Europejski rynek płatności detalicznych

Europejski rynek płatności detalicznych Europejski rynek płatności detalicznych Janina Harasim, Bożena Frączek, Grażyna Szustak, Monika Klimontowicz Streszczenie/ Abstract Książka prezentuje współczesny rynek płatności, które postrzegane są

Bardziej szczegółowo

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i w Polsce wnioski dla Polski Frankfurt am Main 2012 1 Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Autorzy: Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski (red.) Skuteczne zarządzanie finansami,

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI Autor: Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Wstęp Po ukazaniu się książek Płaski świat Thomasa L. Friedmana i Wędrujący świat Grzegorza Kołodki

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

- postępowaniem według zasady?jeden za wszystkich - wszyscy za jednego?,

- postępowaniem według zasady?jeden za wszystkich - wszyscy za jednego?, Tytuł: Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Formy - metody - koncepcje - trendy Autorzy: Tadeusz Falencikowski, Janusz Dworak (red.) Wydawnictwo: WSB Gdańsk Rok wydania: 2010 Opis: Nauka o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna - studia podyplomowe w WSB w Toruniu W praktyce controlling

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA 1. Specjalizacja międzynarodowa pojęcie, determinanty, typy 2. Bilans płatniczy

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych.

Specyfika controllingu, analizy finansowej i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych. Organizator: Patron honorowy: konferencje Warsztaty GDZIE I KIEDY: 20-21.03.2012 roku, Warszawa 27-28.03.2012 roku, Katowice NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: Specyfika controllingu w przedsiębiorstwach wytwórczych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Recenzent: dr hab. Marek Pawlak prof. KUL. Redakcja: Leszek Plak. Copyright by Wydawnictwo Placet 2009

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Recenzent: dr hab. Marek Pawlak prof. KUL. Redakcja: Leszek Plak. Copyright by Wydawnictwo Placet 2009 1 2 3 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Recenzent: dr hab. Marek Pawlak prof. KUL Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo Placet 2009 Wersja ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo