Szanowni Państwo! Andrzej Bury Prezes Zarządu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo! Andrzej Bury Prezes Zarządu"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo! Oddajemy w Państwa ręce katalog książek Wydawnictwa CeDeWu wydanych w 2013 roku. W naszej ofercie znajdą Państwo wydania cenionych polskich oraz znanych autorów zagranicznych. W przygotowywaniu publikacji współpracujemy z wieloma ośrodkami akademickimi w Polsce, którą to współpracę bardzo sobie cenimy. CeDeWu wydaje książki ekonomiczne podzielone na następujące bloki tematyczne: poradniki gospodarcze, finanse, bankowość, rynek kapitałowy, praca i nauka, biznes i zarządzanie, rachunkowość i podatki, sprzedaż, psychologia rynku, ekonomia i gospodarka, ekonomia i medycyna, samorząd i administracja. W 2013 roku nakładem naszego wydawnictwa ukazało się ponad 150 nowych tytułów i wznowień o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Przedstawione w katalogu publikacje są do nabycia w renomowanych księgarniach na terenie całego kraju. Polecamy Państwu również naszą księgarnię firmową w Warszawie przy ul. Żurawiej 47. Jej oferta jest dostępna na stronie księgarni internetowej 4books.pl Wszystkich Autorów chętnych do podjęcia współpracy z naszym wydawnictwem serdecznie zapraszam wystarczy na adres Łączę wyrazy szacunku Andrzej Bury Prezes Zarządu

3 Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku Monika Klimontowicz Stron 260 B5 ISBN Cena 51 zł Autorka przeprowadziła gruntowną analizę źródeł przewagi konkurencyjnej banków oraz struktury kapitału intelektualnego. W oparciu o badania empi ryczne i studia literaturowe wskazuje źródła dotychczasowych problemów i formułuje postulaty w zakresie skutecznego wykorzystania aktywów nie materialnych w procesie budowy przewagi konkurencyjnej banku. Celem zaproponowanych w książce działań jest przekształcenie banku w instytucję dobrze znającą i rozumiejącą swoich klientów, która nie tylko potrafi dostarczać im wartości i sprostać ich oczekiwaniom, ale równocześnie jest w sta nie zbudować silną pozycję rynkową przekładającą się na wysoką zyskowność działania. Aktywność fi nansowa w okresie podwyższonej niepewności Tom 20 Aldona Uziębło (red.) Stron 290 B5 ISBN Cena 58 zł Problematyka fi nansów przedsiębiorstw to obszar nieustannych transformacji związanych z nowymi uwarunkowaniami rzeczywistości gospodarczej, zwłaszcza w okresie kryzysu. Rodzi to potrzebę dostosowania prowadzonego biznesu do różnego rodzaju zmian, a podejmowane decyzje obarczone są większym ryzykiem. Wszystko to wymaga ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy i analizowania zachodzących procesów, jak i jest przedmiotem kolejnych badań i analiz naukowych. Zmiany w obszarze fi nansów są także wyzwaniem dla rachunkowości, mającej odzwierciedlać zachodzące w fi nansach procesy tak, aby być źródłem informacji zarówno dla właścicieli, jak i otoczenia przedsiębiorstwa. Pojawiają się zatem pytania o wiarygodność danych fi nansowo-księgowych, zwłaszcza w warunkach podwyższonej niepewności. Analiza fi nansowa w przedsiębiorstwie przykłady, zadania i rozwiązania (wyd. III zmienione) Beata Kotowska, Aldona Uziębło, Olga Wyszkowska-Kaniewska Stron 242 B5 ISBN Cena 45 zł W oparciu o uzyskane i odpowiednio przetworzone informacje analityczne, wynikające głównie ze sprawozdań fi nansowych, można dokonać komplek sowej analizy jednostki gospodarczej. Wyniki tej oceny są podstawą do podejmowania różnorodnych decyzji. W niniejszym opracowaniu autorki wskazują jak przeprowadzić: analizę wstępną sprawozdań fi nansowych, analizę przyczynową, analizę wskaźnikową, analizę piramidalną, analizę dyskryminacyjną, analizę wyniku fi nansowego. Praca stanowi oryginalne podejście Autorek do problematyki związanej z analizą fi nansową, ukazuje ich bogaty warsztat metodyczny. Podręcznik jest wartościową pozycją, która powinna być szeroko wykorzystywana przez studentów studiów ekonomicznych i słuchaczy studiów podyplomowych z rachunkowości i zarządzania fi nansami przedsiębiorstw, czy też studiów menedżerskich. Stanowi wartościowe opracowanie, które będzie można po lecić jako literaturę do zajęć m.in. z analizy fi nansowej, fi nansów małych i średnich przedsiębiorstw, fi nansów przedsiębiorstwa turystycznego. Może stanowić interesującą pozycję literaturową, wykorzystywaną przez praktyków chcących w sposób profesjonalny dokonywać oceny sytuacji fi nansowej własnego przedsiębiorstwa. Z recenzji dr hab. Bożeny Kołosowskiej, prof. UMK i WSB w Toruniu 2

4 Badania jakościowe metody i zastosowania Mirosława Kaczmarek, Iwona Olejnik, Agnieszka Springer Banki w warunkach niestabilnej gospodarki Tom 26 Marta Wiśniewska (red.) Stron 254 B5 ISBN Cena 49 zł Od kilkunastu lat zaobserwować można rosnące znaczenie badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Świadczą o tym postawy me nedżerów, którzy coraz częściej podejmowane decyzje uzależniają od informacji uzyskanej z badań. Niezbędna staje się w szczególności aktualna, wia rygodna i szybko dostępna wiedza o zachowaniach konsumentów, a także o działaniach konkurentów. Systematycznie rośnie zatem rola dobrej infor macji pochodzącej z badań marketingowych zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Co więcej, wartość takiej informacji doceniana jest nie tylko przez duże korporacje międzynarodowe i agendy rządowe, ale również przez małe i średnie przedsiębiorstwa, o lokalnym zasięgu działania. Równocześnie dostrzegany jest coraz większy dysonans pomiędzy tym, co klienci ofi cjalnie deklarują a tym, jakie podejmują działania. Zastosowanie me todologii badań jakościowych, której celem jest dotarcie do wnętrza konsumenta, rozpoznanie jego emocji, ukrytych motywów i potrzeb, staje się więc niezbędne w identyfi kacji rzeczywistych zachowań rynkowych. Metody jakościowe umożliwiają wyjście poza deklaracje konsumenta, rozpoznanie je go nieświadomych schematów postępowania oraz zrozumienie przyczyn irracjonalnych decyzji. Autorki, decydując się na przyjęcie pragmatycznego podejścia do problematyki jakościowych badań marketingowych, stworzyły spójną pracę o charak terze podręcznika, ukazującą zagadnienia skomplikowane w sposób przejrzysty i prosty. Są to z pewnością walory recenzowanego opracowania. ( ) Do atutów pracy należą prezentowane w niej liczne przykłady pochodzące z praktyki gospodarczej, zwłaszcza z własnych doświadczeń Autorek, za angażowanych w wiele przedsięwzięć projektowych dedykowanych przedsiębiorcom. ( ) Praca stanowi interesującą propozycję wydawniczą, która może wejść do kanonu lektur obowiązkowych dla młodych badaczy, przedsiębiorców zainte resowanych tematem jakościowych badań marketingowych i studentów kierunków ekonomicznych. Z recenzji prof. UG dr hab. Anny Marii Nikodemskiej-Wołowik Stron 194 B5 ISBN Cena 51 zł Bankowa kreacja kredytów subprime stała się główną przyczyną sprawczą kryzysu na rynkach fi nansowych, który w krótkim czasie przerodził się w globalny kryzys ekonomiczny. Banki okazały się także benefi cjentami antykryzysowego interwencjonizmu, co zaowocowało wysokim długiem publicz nym w wielu rozwiniętych krajach. Mówiąc inaczej, to banki poprzez swoje rynkowe zachowania wygenerowały kryzys. Jednocześnie w dużej mierze za ich sprawą sytuacja w gospodarce jest nadal niestabilna, pomimo że apogeum załamania kryzysowego wystąpiło w 2009 roku, a więc już kilka lat te mu. Fakty te wpłynęły na uruchomienie dyskusji, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, co do niezbędnych modernizacji systemów bankowych. Takich modernizacji, które wykluczyłyby lub przynajmniej ograniczyły ich kryzysogenne rynkowe zachowania. Prezentowana publikacja włącza się w nurt dyskusji nad możliwymi scenariuszami modyfi kacji systemów bankowych. Ponadto w jej strukturze zawarte są opracowania, które można uznać za wieloaspektowy naukowy monitoring bieżącego funkcjonowania banków w warunkach turbulencji wywołanych przez kryzys. Prowadząc ten monitoring, autorzy zawartych w publikacji opracowań traktują o funkcjonowaniu banków w Polsce i w innych krajach. Omawiają działalność banków komercyjnych i spółdzielczych, zajmują się praktykami bankowymi, zwłaszcza w odniesieniu do produktów kredytowych. Traktują także o benchmarkingu i marketingu doświadczeń we współczesnych bankach. Na podkreślenie przy tym zasługuje fakt, że autorami prezento wanych w publikacji opracowań, obok młodych adeptów nauki, są również wybitni przedstawiciele polskiej nauki o bankach i systemach bankowych. 3

5 Buchalter ułomny, czyli psychologiczne zasady księgowania i liczenia pieniędzy Piotr Gasparski Stron 232 B5 ISBN Cena 45 zł Psychorachunkowość, pojęcie wprowadzone przez autora publikacji, to system czynności poznawczych, dzięki którym człowiek radzi sobie z fi nansa mi: księguje i przelicza pieniądze. Książka przedstawia zasady psychorachunkowości w sposób kompleksowy. Jej treść może zainteresować każdego, kto chce wydawać pieniądze w sposób racjonalny, jest jednak przede wszystkim skierowana do psychologów zajmujących się psychologią ekonomiczną, jak również do fi nansistów świadomych tego, że psychologia ułatwia zrozumienie fenomenów ekonomicz nych. Przyda się też zwykłym ludziom, borykającym się z codziennymi kłopotami budżetowymi. Autor prezentuje tu podstawowe twierdzenia teorii perspektywy i wyprowadza z nich szereg konsekwencji, które nazywa postulatami psychorachun kowości. Dotyczą one księgowania myślowego przypisania kwot do odpowiednich rubryk, takich jak: bilans otwarcia, rubryki zysków, rubryki strat oraz sposobów liczenia pieniędzy. Zwykły człowiek jest buchalterem ułomnym i przekształca wielkości kwot zgodnie z przebiegiem specyfi cznej funkcji psychorachunkowej. Wywód opiera się na bogatym materiale empirycznym. Jest ilustrowany scenami z życia sympatycznej pary państwa G. Dzięki temu książkę, która opo wiada o sprawach trudnych, czyta się lekko, jak zbiór anegdot, nie odczuwając trudu włożonego w przeprowadzenie badań. Książka Piotra Gasparskiego stanowi znakomite źródło inspiracji badawczych dla psychologów, kompendium wiedzy o subiektywnych regułach myśle nia ekonomicznego dla fi nansistów i zestaw praktycznych porad dotyczących domowego budżetu Controlling dla menedżerów Edward Nowak (red.) Stron 332 B5 ISBN Cena 66 zł Książka jest poświęcona problematyce controllingu w przedsiębiorstwie i prezentuje nowoczesne ujęcie zagadnień, które interesują menedżerów różnych szczebli zarządzania. Po przestudiowaniu książki Czytelnik zdobędzie wiedzę o tym: jaka jest rola i miejsce controllingu w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, jakie są organizacyjne uwarunkowania controllingu, jakie są koncepcje i ukierunkowania współczesnego controllingu, jakie instrumenty stosuje się w controllingu na poziomie strategicznym i operacyjnym, w jaki sposób controlling wspomaga osiąganie założonych celów działalności przedsiębiorstwa, jaka jest baza informacyjna controllingu wspomaganego komputerowo. Controlling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczną funkcjonującą w Polsce Elżbieta Janczyk-Strzała Stron 274 B5 ISBN Cena 54 zł Książka wypełnia istniejącą lukę, jako źródło informacji o możliwościach zastosowania controllingu w tak specyfi cznych jednostkach, jak uczelnie niepu bliczne. Zawarte w niej wnioski mogą posłużyć jako zalecenia i rekomendacje dla osób zarządzających uczelniami oraz innym osobom pragnącym zgłębić omawianą problematykę. Zaproponowana koncepcja controllingu wzbogaconego, rozszerzonego o pewne elementy zaczerpnięte z innych nowo czesnych koncepcji i metod zarządzania uczelniami niepublicznymi stanowi inspirację do jej weryfi kacji w praktyce gospodarczej oraz do dalszych naukowych poszukiwań. 4

6 Czego naprawdę chcą inwestorzy? Meir Statman Stron 283 B5 ISBN Cena 69 zł Statman jest jednym z pionierów dziedziny fi nansów behawioralnych, a jego książka Czego naprawdę chcą inwestorzy? powinna być lekturą obowiązkową dla wszystkich inwestorów oraz ich fi nansowych doradców! Znaleźć w niej można mistrzowską analizę licznych pułapek i wyzwań, przed jakimi stają dziśuczestnicy rynku. ANDREW W. LO, Harris & Harris Group, profesor fi nansów w Sloan School of Management, MIT ( ) pozwala dokonać?autopsji? zarówno cudzych, jak i naszych własnych decyzji fi nansowych. Książka ta zawiera przydatną wiedzę teoretyczną, pokazując, jak podejmujemy decyzje fi nansowe, a także wiedzę praktyczną odnośnie naszego procesu decyzyjnego. HARRY M. MARKOWITZ, laureat Nagrody Nobla z Ekonomii, profesor fi nansów w Szkole Zarządzania w Rady Podczas inwestowania jesteśmy często swoimi najgorszymi doradcami. Statman wyjaśnia powszechnie popełniane błędy i pomaga nam podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące naszych własnych inwestycji. BURTON MALKIEL, autor bestsellerowej książki Random Walk Down Wall Street Meir Statman z perspektywy współczesnej neuropsychologii rzuca jasne światło na wszelkie umysłowe demony, jakie sprzysięgły się przeciwko tobie, by uczynić cię biednym. Statman rozbawi cię, przyprawi o łzy i, co najważniejsze, poprawi twój rachunek zysków i strat. WILLIAM BERNSTEIN, autor bestsellera Intelligent Asset Allocator, The Four Pillars of Investing oraz The Investor s Manifesto, współzałożyciel Effi cient Frontier Advisors Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią Maciej Nowak Stron 169 B5 ISBN Cena 56 zł W książce scharakteryzowano: instrumenty zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym, rolę decyzji lokalizacyjnych w procesie inwestycyjnym, sposoby prowadzenia polityki przestrzennej przez gminy w całej Polsce, najważniejsze problemy związane z wydawaniem decyzji lokalizacyjnych oraz proponowane sposoby ich rozwiązywania. Demografi a i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej. Tom 25 Izydor Sobczak, Monika Wyrzykowska-Antkiewicz (red.) Stron 188 B5 ISBN Cena 80 zł W dynamicznie rozwijającej się gospodarce zachodzą ciągłe zmiany zarówno w sferze społecznej, jak i demografi cznej, wpływając na bezpieczeństwo na świecie. Szczególnie istotne zmiany dotyczą liczby ludności. Przeobrażenia demografi czne wynikają nie tylko z poziomu dzietności czy umieralności, ale także dotyczą struktury narodowościowej państw. Struktura ta jest kształtowana przez zjawisko migracji. Jednym z najważniejszych motywów migracji jest niski poziom bezpieczeństwa społecznego w danym kraju. Wynika on z niewypełniania przez państwo takich funkcji, jak: ochrona egzystencjalnych podstaw życia, tworzenie warunków do zaspokajania indywidualnych potrzeb oraz realizacji aspiracji życiowych, zapewnienie ochrony zdrowia czy gwarancji emerytalnych. 5

7 Decyzje w warunkach współzawodnictwa Adam Woźniak Stron 188 B5 ISBN Cena 80 zł Książka w przystępny i systematyczny sposób przedstawia podstawowe modele opisujące procesy podejmowania decyzji. Po krótkim wstępie, trzy na stępne rozdziały opisują kolejno: sytuację decyzyjną pojedynczego decydenta, sytuację współzawodnictwa, tj. sytuację dwóch albo więcej decydentów powiązanych ze sobą poprzez rezultaty swoich działań i nie chcących lub nie mogących współpracować, oraz najprostszą sytuację współpracy, w której powiązani decydenci mają dobrze określony wspólny interes. Formalne modele sytuacji drugiej i trzeciej są tradycyjnie zwane grami niekoopera cyjnymi oraz grami targu. W ramach prezentacji gier niekooperacyjnych są omawiane szczegółowo pojęcia: równowagi w strategiach dominujących, równowagi Nasha, dwuosobowej gry antagonistycznej (ściśle konkurencyjnej) i strategii mieszanej. W osobnym punkcie analizowane są tzw. dylematy (pułapki) społeczne (w tym najbardziej spopularyzowany tzw. Dylemat Więźnia). Kończąca książkę analiza gier targu opisuje najpierw dwa algorytmy znajdowania sprawiedliwego rezultatu współpracy, tj. algorytm Zeuthena i tzw. dyskretny algorytm Raiffy oraz szczegółowo charakteryzuje schematy arbitrażowe Nasha i Kalaia-Smorodinskyego. Przestawione w książce rozważania teoretyczne są zilustrowane licznymi prostymi przykładami, co ułatwia Czytelnikowi ich zrozumienie i przyswojenie. Eseje o stabilności fi nansowej Agnieszka Alińska (red.) Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw Katarzyna Byrka-Kita Stron 296 B5 ISBN Cena 58 zł Problematyka pracy dotycząca dylematów związanych z szacowaniem premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw należy do bardzo oryginal nych i bardzo rzadko występujących w polskim piśmiennictwie ekonomicznym. Problemy związane z wyceną przedsiębiorstw i rozmaitymi aspektami tej wyceny, a w szczególności wartości kontroli nad spółką należą do kluczowych zagadnień z punktu widzenia szacowania wartości majątku, który w pol skiej gospodarce w ostatnim dwudziestoleciu w większości przeszedł w ręce prywatne [ ]. Wyjaśnienie i wyznaczenie różnic w wartości pomiędzy udziałami kontrolnymi a udziałami mniejszościowymi należą do kluczowych problemów związanych z wyceną przedsiębiorstw [ ]. Badanie dyskonta i premii z tytułu kontroli w kształtowaniu wyników wyceny i wartości budzi wiele kontrowersji, zarówno w teorii, jak i w praktyce, stąd podjęcie tego tematu świadczy o dużej odwadze badawczej autorki. Pozycje poświęcone tym zagadnieniom należą do wyjątków. Stąd też rozprawę habilitacyjną przygoto waną przez Katarzynę Byrkę-Kitę należy uznać za pionierską. Równie pionierskie są kompleksowe badania empiryczne przeprowadzone na polskim ryn ku, pozwalające na ocenę skali problemu [ ]. Dodatkowym walorem pracy jest jej aktualność. Z recenzji prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Stron 462 B5 ISBN Cena 77 zł 6

8 DZIERZGOŃ szkice z dziejów miasta Janusz Namenanik Ekorozwojowe źródła konkurencyjności gmin w Polsce Michał Adam Leśniewski Stron 272 B5 ISBN Cena 39 zł DZIERZGOŃ (w przeszłości noszący również nazwę CHRISTBURGA i KISZPORKA) to malowniczo położone miasteczko na ziemi sztumskiej w okolicach Malborka. Książka Janusza Namenanika daje Czytelnikowi niepowtarzalną okazję, aby zanurzyć się w przeszłość tego miasteczka. Autor zadał sobie mnóstwo tru du, by z zakurzonych annałów i starych zdjęć wydobyć poruszającą historię setek ludzi, złożoną z ich codziennej pracy, radości, a nawet osobistych dramatów. Ujmująco zaprezentowane portrety i losy dawnych mieszkańców z pewnością poruszą wrażliwego Czytelnika oraz skłonią do rozmyślań nad przemijaniem i nad kruchością ludzkiego życia w obliczu nieubłaganych trybów historii. Miasteczko przechodziło w swoich burzliwych dziejach z rąk do rąk zamieszkiwali je Prusowie, Polacy, Krzyżacy, Niemcy i znów Polacy. Mieszkali w nim zwykli ludzie, ale również odwiedzali je królowie, pa pieże, cesarze, hierarchowie kościelni, kanclerz, prezydent, marszałek, a nawet wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego. Dzierzgoń z takim pietyzmem opisywany w niniejszej książce już nie istnieje. Wiele domów, obiektów użyteczności publicznej, zabytków zostało zburzonych lub utraciło dawną świetność. Odmieniało się tętniące życiem oblicze Dzierzgonia, ludzie umierali i odchodzili, rodzili się i przybywali nowi. Oto przed Państwem książka prawdziwie magiczna o zatrzymanych w czasie i przestrzeni chwilach, utrwalonych jakby na fotografi i w kolorze sepii. Wyłania się z niej miasto o setkach twarzy swoich dawnych obywateli. Żywe, kolorowe i piękne w swojej niepowtarzalnej urodzie. Zapraszam Pań stwa w podróż do przeszłości Stron 202 B5 ISBN Cena 40 zł Ekorozwój stwarza nowe możliwości funkcjonowania każdej organizacji w zmiennym otoczeniu. Okres drugiego dziesięciolecia XXI wieku wymaga od organizacji np. gmin (jednostek samorządu terytorialnego) i przedsiębiorstw rozwoju w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Strategie organizacji, w tym gmin, winny zmierzać w kierunku ekorozwoju nie tylko w zapisie, lecz przede wszystkim w działaniu. Ekorozwój powinien integrować wszystkie zasoby, którymi dysponuje dana organizacja. Realizacja ekorozwoju przez gminy (przedsiębiorstwa) to nie tylko posiadanie przez te organizacje strategii ekorozwoju (zrównoważonego rozwoju), ale włączenie ekorozwoju jako składowej ich konkurencyjności i kultury organizacyjnej. Ekorozwój, konkurencyjność i kultura organizacji gmin pod wpływem procesu globalizacji tworzą globalizacyjną triadę rozwoju gmin. Książka tworzy spoiwo między problemami ekorozwoju gmin, konkurencyjności gmin i kultury organizacyjnej gmin. Są one względem siebie komplementar ne i synergiczne. Ma ona charakter teoretyczno-badawczy oraz prezentuje różne modele w zakresie: ekorozwoju, konkurencyjności i kultury organiza cyjnej. Analiza tych modeli ma przyczyniać się do możliwości łączenia ekorozwoju, konkurencyjności i kultury organizacyjnej w jedną całość. Rozwój w czasach nam współczesnych wymaga od gmin (przedsiębiorstw) synergicznego spojrzenia na proces budowania i kształtowania konkurencyjności, ekorozwoju i kultury organizacyjnej. Publikacja powstała jako wynik badań naukowych gmin i przedsiębiorstw. Rozwiązania wypracowane na gruncie przedsiębiorstw zostały zaadaptowa ne na grunt gmin i odwrotnie, co powoduje, że gmina jest analogiem przedsiębiorstwa, ekorozwój jest traktowany jako źródło konkurencyjności gmin, na tomiast implementacja i kształtowanie ekorozwoju dokonuje się poprzez kulturę organizacji gminy. Książka może posłużyć rozwojowi gmin i przedsię biorstw w zakresie kształtowania ekorozwoju, konkurencyjności i kultury organizacyjnej. 7

9 Finanse przedsiębiorstw. Przykłady, zadania i rozwiązania Beata Kotowska, Jacek Sitko, Aldona Uziębło Stron 316 B5 ISBN Cena 53 zł Książka Finanse przedsiębiorstw ( ) jest wartościową pozycją, która powinna być szeroko wykorzystywana przez studentów kierunków: ekono mia, zarządzanie, fi nanse i rachunkowość oraz słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i fi nansów, tam gdzie wykładane są: fi nanse przedsiębiorstw lub zarządzanie fi nansami przedsiębiorstw. ( ) Można polecić ją także jako literaturę do zajęć ( ) na studiach podyplomowych dla osób zatrudnionych w instytucjach fi nansowych, takich jak: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fi rmy doradcze czy też zarządzających własnym przedsiębiorstwem. Może stanowić interesującą pozycję literaturową wykorzystywaną przez studentów, ale także praktyków chcących w spo sób profesjonalny poznać wiedzę z zakresu fi nansów przedsiębiorstwa, oceny projektów inwestycyjnych, czy też oceny sytuacji fi nansowej przedsiębiorstwa. Prof. nadzw. dr hab. Bożena Kołosowska, UMK w Toruniu W niniejszej publikacji Autorzy wskazują, w jaki sposób: przeprowadzić analizę progów rentowności, zarządzać zapasami, rozrachunkami i gotówką, określić wartość pieniądza w czasie, analizować koszt kapitału własnego i obcego, oceniać projekty inwestycyjne, wyceniać przedsiębiorstwo, mierzyć wartość przedsiębiorstwa. Każdy rozdział składa się z części wprowadzającej, teoretycznej, gdzie przedstawiono najważniejsze informacje umożliwiające przeprowadzenie anali zy poszczególnych zagadnień. Są tu także szczegółowo rozwiązane i zinterpretowane przykłady. Następnie podano zadania do rozwiązania, których wyniki umieszczono w ostatniej części podręcznika. Finanse w dobie kryzysu. Tom 18 Marta Wiśniewska (red.) Stron 227 B5 ISBN Cena 51 zł Przedstawiony w tym tomie zbiór opracowań naukowych dotyczy zarówno kwestii posiadających bezpośredni związek z kryzysem, jak i dylematów bieżącego funkcjonowania świata fi nansów. W oparciu o kryterium merytoryczne wyodrębniono w zbiorze pięć części, na które składa się trzynaście opracowań, stanowiących oddzielne rozdziały. Są wśród nich opracowania zawierające rezultaty badań skutków kryzysu fi nansowego, bieżącego funkcjonowania różnych obszarów fi nansów oraz dotyczące metod modelowania we współczesnych fi nansach. Ta stosunkowo duża różnorodność treści sprawia, że adresatami książki są nie tylko pracownicy naukowo- -dydaktyczni uczelni i studenci, lecz również praktycy interesujący się fi nansami. Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce Bożena Kołosowska Stron 200 B5 ISBN Cena 45 zł Publikacja stanowi ciekawy przyczynek w dyskusji na temat zarządzania kapitałami MŚP, decyzji kapitałowych i barier stanowiących o wyborach strategii fi nansowania MŚP zarówno w środowisku naukowym, jak i praktyce. Ta dyskusja jest bardzo potrzebna, gdyż praktykom, jak również teoretykom pozwala zaprezento wać nie tylko nowe podejścia i instrumenty, które mogą zwiększyć dostępność kapitału, ale również uwarunkowania, którymi powinny kierować się MŚP podejmując decyzje fi nansowe. Stworzy realną konkurencję dla banków, które będą zmuszone zmienić podejście do fi nansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Zrodziłoby to nadzieję na powstanie systemu, który przedsiębiorcom poszukującym kapitału stworzy możliwość wyboru pomiędzy ofertą banków a ak tywnym udziałem na rynkach kapitałowych. 8

10 Finansowanie rozwoju źródeł wytwórczych w krajowym systemie elektroenergetycznym Artur Paździor (red.) Stron 180 B5 ISBN Cena 39 zł We współczesnym świecie energia elektryczna jest jednym z głównych zasobów wpływających na rozwój gospodarczy. Polski sektor elektroenerge tyczny od lat boryka się z problemami wynikającymi m.in. z wysokiego stopnia zużycia technicznego i ekonomicznego. Sytuacja ta oraz wymogi pakietu klimatycznego UE powodują, że do trwania i dalszego rozwoju tej branży przemysłu konieczne są ogromne nakłady na modernizację istniejących i zakup nowych technologii wykorzystywanych do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Inwestycje w elektroenergetyce odznaczają się jednak wysoką kapitałochłonnością oraz długim cyklem inwestycyjnym. To wszystko sprawia, że projekty inwestycyjne w energetyce charakteryzują się wysokim po ziomem ryzyka, które można ograniczać m.in. poprzez optymalizację struktury kapitału. W prezentowanej monografi i podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy i w jaki sposób koncerny energetyczne funkcjonujące w Polsce są w stanie sfi nansować niezbędne projekty inwestycyjne? W celu odpowiedzi na tak postawione pytanie w książce podjęto próbę skonstruowania modelu optymaliza cji struktury źródeł fi nansowania. Opiniowana praca stanowi bardzo interesujące, kompetentne i użyteczne opracowanie, poświęcone funkcjonowaniu, rozwojowi i fi nansowaniu pol skiej elektroenergetyki. Książka może być także cennym podręcznikiem na różnych typach studiów podyplomowych, w tym MBA oraz specjalistycznych z obszaru energetyki. Z recenzji prof. US dr. hab. Dariusza Zarzeckiego W książce przedstawiono ( ) w sposób nowoczesny i kompleksowy wiedzę potrzebną przy ocenie możliwości ekonomicznej rozwoju bazy wytwór czej energii elektrycznej oraz podnoszenia jakości w zarządzaniu fi nansowym planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Z recenzji prof. zw. dr. hab. inż. Jerzego Szkutnika Fundusze hedgingowe teoria i praktyka Izabela Pruchnicka-Grabias Stron 388 B5 ISBN Cena 79 zł Fundusze hedgingowe to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografi a tak kompleksowo analizująca problematykę tych nieprzejrzystych instytu cji fi nansowych oraz ich wpływ na ryzyko systemowe. Można w niej znaleźć odpowiedź na pojawiające się coraz częściej w dyskusjach światowej fi nansjery oraz przedstawicieli instytucji nadzorczych pytanie: czy funkcjonowanie funduszy hedgingowych wspomaga działanie systemu fi nansowego i realnej sfery gospodarki, a jeśli tak, to czy należy rozwijać działalność tych podmiotów oraz jaki model ich funkcjonowania należy przyjąć, by ograni czyć związane z nim ryzyko? Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego Wiesława Przybylska- -Kapuścińska (red.) Stron 206 B5 ISBN Cena 49 zł Tematyka poruszona w niniejszej książce podejmuje wybrane, aktualne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego. Są wśród nich kwestie związane ze strategią bezpośredniego celu infl acyjnego i miarami infl acji oraz z jakościowymi wymiarami polityki pieniężnej i fi skalnej. Odrębny nurt rozważań stanowi problematyka walutowa, odnosząca się do zarządzania rezerwami walutowymi i zmiennością kursów w ramach me chanizmu ERM II. Refl eksje autorów obejmują także konsekwencje spowolnienia w dobie kryzysu fi nansowego dla polskich przedsiębiorców, programy opcji menadżerskich, rynek funduszy absolutnej stopy zwrotu czy modelowanie satysfakcji klientów. 9

11 Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej. Rynek fi nansowy Wiesława Przybylska- -Kapuścińska (red.) Stron 302 B5 ISBN Cena 58 zł Książka zawiera interesujące przyczynki dotyczące przede wszystkim funkcjonowania rynku fi nansowego. Autorzy przedstawili w nim poglądy na te mat bankowości a luki cyfrowej, wykluczenia fi nansowego, faktoringu i zarządzania wierzytelnościami. W rozważaniach ujęto też kwestie rozwoju ryn ku kapitałowego i różnych aspektów jego funkcjonowania. Do innych rozpatrywanych wątków należą problemy podatkowe, zaspokajania potrzeb miesz kaniowych, przestępczości komputerowej i komputerowych recenzji konsumenckich oraz ubezpieczeń. Pozycja przeznaczona jest dla szerokiego grona Czytelników zainteresowanych problematyką ekonomiczną a także studentów z kierunków zarządza nia i fi nansów. Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej. Wzrost gospodarczy demografi a Kazimierz Pająk (red.) Stron 230 B5 ISBN Cena 40 zł Publikacja prezentuje interesujące rozważania z zakresu problematyki roli państwa i miejsca pracownika w gospodarce rynkowej oraz roli banku central nego w przywracaniu stabilności fi nansowej. Ponadto podjęto w niej też kwestie trendów inwestycyjnych na świecie oraz pomocy rozwojowej dla wy równywania szans niektórych krajów. Ciekawym wątkiem są też zagadnienia demografi czno-socjologiczne, dotyczące potencjału życiowego Europy, postaw młodzieży wobec życia rodzinnego, czy miejsca seniorów na rynku pracy. Pozycja przeznaczona jest dla szerokiego grona Czytelników zainteresowanych problematyką ekonomiczną a także studentów kierunków ekonomicz nych i socjologicznych. Globalny kryzys fi nansowy a kraje BRIC Krystyna Mitręga-Niestrój, Blandyna Puszer Stron 121 B5 ISBN Cena 29 zł Państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) są przykładem krajów, które cechuje dynamiczny wzrost gospodarczy oraz rosnący udziału w tworzeniu światowego PKB. Stały się one w ostatnich latach znaczącymi uczestnikami światowych rynków fi nansowych, co z jednej strony skutkuje zwiększają cą się siłą ich oddziaływania na międzynarodowe fi nanse, ale z drugiej powoduje, że kraje te w coraz większym stopniu podlegają dynamicznym zmia nom zachodzącym w światowym systemie fi nansowym, czego dowodzą doświadczenia ostatniego globalnego kryzysu fi nansowego i gospodarczego lat Chociaż kryzys ten dotknął przede wszystkim gospodarki państw BRIC, to nie pozostał obojętny również dla krajowych systemów fi nan sowych. Kraje te jednak szybko i skutecznie poradziły sobie z zaburzeniami w sektorach fi nansowych, co pozwoliło m.in. wspierać krajowe gospodar ki. Z uwagi na złożoność problemów, treści zawarte w niniejszej książce nie wyczerpują wszystkich kwestii związanych z oddziaływaniem globalnego kryzysu fi nansowego na gospodarki krajów BRIC. Szczególna uwaga została w publikacji poświęcona takim kwestiom, jak: funkcjonowanie rynków fi nansowych w warunkach kryzysu w krajach BRIC, oddziaływanie globalnego kryzysu fi nansowego na sektor bankowy krajów BRIC, podejmowane działania zaradcze przez rządy i władze monetarne, sytuacja gospodarcza w warunkach kryzysu i pokryzysowych. Książka adresowana jest do studentów kierunków ekonomicznych oraz menedżerskich, a także do praktyków życia gospodarczego. 10

12 Gospodarka fi nansowa w jednostkach samorządu terytorialnego Krystyna Brzozowska, Małgorzata Gorzałczyńska- -Koczkodaj, Magdalena Kogut-Jaworska, Magdalena Zioło Stron 288 B5 ISBN Cena 62 zł Celem publikacji,,gospodarka fi nansowa w jednostkach samorządu terytorialnego jest stworzenie całościowego kompendium wiedzy o gospodarce fi nansowej w jednostkach samorządu terytorialnego prezentujące wiedzę teoretyczną i praktyczną w nowoczesnym, systemowym ujęciu. W publikacji podkreślono istotę i znaczenie gospodarki fi nansowej w działalności jednostek samorządowych. Podjęto również próbę wskazania i zdefi niowania procesowego ujęcia samorządowej gospodarki fi nansowej w aspekcie jej efektywności. Ponadto przedstawiono problematykę defi cytu i długu samorządowego wskazując na sposoby i możliwości zarządzania nim, jak również na problemy związane z zarządzaniem płynnością i jej wpływem na sytuację dochodowo-wydatkową. Opisano również istotę i znaczenie instrumentów służących podnoszeniu jakości i skuteczności planowania budżetowego oraz kontroli, czyli budżetowanie zadaniowe, wieloletnie planowanie fi nansowe oraz kon trolę zarządczą. Kluczowym atutem recenzowanej monografi i jest kompleksowe spojrzenie na problematykę samorządowej gospodarki fi nansowej oraz wyeksponowa nie wątków ekonomicznych (orientacja na wyniki/efekty). Ponadto autorki podjęły się trudnego zadania wskazania działań służących podniesieniu efek tywności samorządowej gospodarki fi nansowej, zwłaszcza w warunkach zmieniającego się otoczenia wraz z próbą stworzenia dobrych praktyk pro wadzenia bezpiecznej, odpowiedzialnej i efektywnej samorządowej gospodarki fi nansowej (tak potrzebnej gospodarującym środkami publicznymi), wskazując także możliwości unikania ryzyka, mogącego powodować straty. Z recenzji prof. UG, dr hab. Marii Jastrzębskiej Human Capital in Hotel Industry Ewa Wszendybył-Skulska Stron 127 B5 ISBN Cena 36 zł ( ) The issue of the work is embedded in the mainstream of modern capital practice management in the hospitality industry. The author of the work, in a consequent managerial approach, focused her attention on the importance of employee innovation, human capital profi tability and estimation of its ad ded value in hotel strategic development. The work provides answers to the fundamental questions asked by the managers and hotel-keepers under the present very diffi cult conditions of competitiveness: 1. Why does personnel management in the hospitality industry mean human capital management and why is it far different than in other industries? 2. How to measure investments in human capital in the hospitality industry? 3. What is the level of human capital in hotels in Poland? 4. What can be changed in order to improve effi ciency of investment in human capital in the hospitality industry in Poland? ( ) From the review by Prof. M. Bednarczyk One of the phenomena characteristic of the present times is professionalization and related requiring of a high level of competence. It is particularly seen in tourism service sector where employees? unique competencies are a scarce resource that is diffi cult to be copied. Therefore, in order to make a com pany carry out their tasks, it is necessary to have both appropriate resources in terms of quantity and most importantly competent staff that demonstrate a unique approach in the fi eld of customer service that enables to create guests? memories and keep the brand promises. The work undertaking the issue of human capital in hospitality industry helps tackle the challenge. ( ) From the review by PhD. D. Lewicka, Prof. AGH 11

13 Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz (red.) Instrumenty płatnicze Michał Grabowski Stron 256 B5 ISBN Cena 48 zł Stron 267 B5 ISBN Cena 60 zł W aktualnych realiach gospodarczych o efektach i przyszłych możliwościach rozwojowych każdej organizacji decydują w znacznej mierze charakter i intensywność różnorodnych przedsięwzięć innowacyjnych dostosowujących zachowanie organizacji do wymogów globalnego rynku oraz stanu, struktury, złożoności i dynamiki ich otoczenia. Niezmiernie ważnym aspektem funkcjonowania organizacji jest zarządzanie przez jakość, w której powin ni brać udział wszyscy członkowie organizacji, ponieważ tylko wtedy można kształtować jakość i kierować określone działania na osiągnięcie długofalo wego sukcesu. Należy stwierdzić, że dla podmiotu gospodarującego strategiczne znaczenie mają procesy zarządzania jakością oraz zarządzania inno wacjami, które są składowymi ogólnej (globalnej) strategii, obejmującej inne dziedziny jego działania. Istotnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem są działania modyfi - kacyjne, których celem jest ciągłe usprawnianie jakości i wprowadzanie innowa cji. Bardzo ważne staje się zrozumienie określonych współzależności i różnic występujących w procesie tych zmian, co wymaga podejścia integralne go. Zapotrzebowaniu temu wychodzi naprzeciw recenzowane opracowanie, napisane przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, pod redakcją naukową dr hab. prof. US Joanny Wiśniewskiej i dr. hab. prof. US Krzysztofa Janasza. Stanowi ono wartościowe studium teoretyczno-metodyczno-po znawcze przedstawiające zagadnienia innowacyjności i jakości polskich organizacji w sektorach przemysłowym oraz usługowym w przekrojach lokal nym (regionalnym) i ogólnopolskim. Myślą przewodnią monografi i jest stwierdzenie, że ciągłe doskonalenie innowacyjności i jakość wdrażana we wszystkich obszarach funkcjonowania, pozwalają organizacjom na osiąganie szeregu strategicznych korzyści, przez co możliwe jest nie tylko tworzenie, ale i skuteczne utrzymywanie przewa gi konkurencyjnej. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego W książce Instrumenty płatnicze autor kompleksowo opisuje prawne aspekty instrumentów płatniczych pojęcia wprowadzonego do polskiego syste mu prawa w uchwalonej 19 sierpnia 2011 r. ustawie o usługach płatniczych. Analizie poddaje używanie pojęcia instrumentów płatniczych w naukach ekonomicznych oraz prawnych, jak również jego implementację w prawie niemieckim, brytyjskim i austriackim. W książce opisano: problematykę wydawania, akceptacji i używania instrumentów, takich jak karta płatnicza i instrument pieniądza elektronicznego; zagadnienia świadczenia usług płatniczych, takich jak wpłaty i wypłaty gotówkowe, polecenie przelewu, polecenie zapłaty, przekaz pieniężny i usługi operatorów urządzeń telekomunikacyjnych, cyfrowych lub informatycznych; inne nowatorskie sposoby płatności, takie jak płatności mobilne, płatności internetowe (karty wirtualne, płatności p2p, elektroniczna prezentacja i płatność rachunków, agregacja płatności internetowych, agregacja rachunków), usługi płatności z wykorzystaniem kuponów, szybkie płatności interneto we, wykorzystanie konstrukcji rachunku zastrzeżonego (escrow) oraz elektroniczną obsługę wypłaty wynagrodzeń (EBPP); instytucje prawne, takie jak m.in. usługa płatnicza, dostawca usług płatniczych, płatnik, odbiorca, system płatności, uwierzytelnienie, autoryzacja. Publikacja zawiera kompleksowe wskazanie źródeł prawa dotyczącego płatności elektronicznych, w tym zarówno prawa polskiego, jak też prawa Unii Europejskiej. Autor przeprowadza szczegółową analizę prawną m.in. prawnej odpowiedzialności wydawcy i posiadacza instrumentów płatniczych, w tym w przypadku dokonania instrumentem płatniczym nieuprawnionych transakcji płatniczych. 12

14 Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski (red.) Stron 237 B5 ISBN Cena 49 zł Książka Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce przygotowana przez pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów Kater dy Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz osób z nimi zaprzyjaźnionych powstała w efekcie dyskusji wywołanych wybuchem afery Amber Gold. W publikacji przedstawiono jednak tematykę działalności instytucji prabankowych i shadow bankingu znacznie szerzej. Jej lektura po zwala odpowiedzieć na wiele pytań, m.in.: o przyczyny popularności instytucji parabankowych w Polsce o szanse zagrożenia, jakie są związane z ich działalnością dla klientów, systemu bankowego i gospodarki. Tematem przewodnim publikacji stanowiącym jej oś kompozycyjną co przejawia się w większości rozdziałów jest analiza SWOT silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń związanych z danym segmentem czy rodzajem działalności parabanków. Prezentowana publikacja przeznaczona jest zarówno dla studentów uczelni ekonomicznych, pracowników naukowych i praktyków gospodarczych działających w szeroko pojętym sektorze usług fi nansowych, jak też dla każdej osoby, któa chce pogłębić swoją wiedzę w zakresie działalności instytu cji parabankowych z uwzględnieniem towarzyszących im szans i zagrożeń. Jest to jedna z pierwszych książek poświęconych tematyce działalności instytucji parabankowych. Lektura publikacji przynosi ważne pytania na temat przyszłości polskiego rynku usług fi nansowych. Zdaniem redaktorów, zawarte w jej treści poglądy autorów powinny przyczynić się do łatwiejszego po szukiwania na nie odpowiedzi. Internacjonalizacja działalności badawczo- -rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce Katarzyna Kozioł-Nadolna Stron 332 B5 ISBN Cena 68 zł W wieku XXI pogłębiły się zmiany zachodzące na rynku, co wymagało od przedsiębiorstw zmian w modelach innowacyjnych. Globalna konkurencja, krótki cykl życia produktów, postęp technologiczny spowodowały, że proces innowacyjny stał się bardziej kosztowny i ryzykowny. Wymusiło to na przedsiębiorstwach dzielenie się ryzykiem w pracach B + R oraz współpracę z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami. W poszukiwaniu nowych źródeł wiedzy i innowacji przedsiębiorstwa lokują swoje działy badawczo-rozwojowe poza granicami macierzystego kraju, w różnych miejscach świata. Przenoszenie działalności B + R poza granice macierzystego kraju na ogół miało na celu przystosowanie produktów i usług do potrzeb kraju goszczącego oraz lokalnych warunków. Obecnie korporacje transnarodowe (KTN) szukają poza granicami kraju źródeł nowej wiedzy i technologii. Zmienił się zakres oddziaływania offshoringu w ujęciu tradycyjnym był stosowany między krajami rozwiniętymi, obecnie w proces ten włączono kraje rozwijające się i Europy Środkowo-Wschodniej. Zjawisko internacjonalizacji działalności B + R nie jest nowe, ale w ostatnich latach bardzo wzrosło jej znaczenie, a sam proces przeszedł ewolucję. Głównym celem opracowania jest identyfi kacja i ocena uwarunkowań, form oraz modeli internacjonalizacji działalności B + R w kształtowaniu procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach w Polsce. Dla osiągnięcia tego celu podjęto próbę sformułowania kierunków zmian w internacjonalizacji sfery B + R (modelowe ujęcie) i polityce innowacyjnej państwa. Książka adresowana jest przede wszystkim do menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, szczególnie z działów badawczo-rozwojowych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej kształtujących politykę innowacyjną państwa oraz pracowników naukowych. 13

15 Kapitalizm współczesnych Niemiec Witold Małachowski Kapitał ludzki a innowacyjność przedsiębiorstw Agata Rundo Stron 260 B5 ISBN Cena 52 zł Stron 120 B5 ISBN Cena 29 zł Sukcesy ekonomiczne Niemiec zachęcały do analizy ich przyczyn. Szczególnie zwrócono uwagę na funkcjonujący system ekonomiczny, którym stał się model społecznej gospodarki rynkowej. Wiele państw podjęło próbę skorzystania w większym lub mniejszym stopniu z doświadczeń i rozwiązań nie mieckich. Gospodarka Niemiec, mimo osłabienia tempa wzrostu w ostatnich latach, jest nadal jedną z przodujących w świecie. Pod względem wytwarzanego pro duktu krajowego Niemcy zajmują trzecie miejsce, za Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Jeszcze większa jest rola Niemiec w międzynarodowym podziale pracy. Pod względem wielkości eksportu Niemcy w gospodarce światowej zajmowały przez kilkadziesiąt lat pierwsze miejsce, wyprzedzając Stany Zjednoczone. Dopiero w 2010 r. na pierwsze miejsce wysunęła się Chińska Republika Ludowa. Natomiast w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczo nych, Niemcy uzyskiwały i uzyskują tradycyjnie wysokie nadwyżki w handlu zagranicznym. Towary niemieckie cieszą się dużym prestiżem i zaufaniem co do ich jakości. Niemcy nadal odgrywają główną rolę w procesie integracji europejskiej. Niemiecki udział w budżecie Unii Europejskiej jest największy i do tego Niemcy są płatnikiem netto. Uważa się zatem, że są motorem integracji europejskiej, zarówno co do jej dalszego pogłębiania, jak i poszerzania. Postulat badań nad funkcjonowaniem kapitalizmu współczesnych Niemiec wynika z wielu przyczyn. Nadal pozostaje aktualne zasadnicze pytanie: Jak w ramach społecznej gospodarki rynkowej trwale utrzymać syntezę swobody działalności gospodarczej z wyrównywaniem różnic społecznych? Jak opanować nieuniknioną przecież sprzeczność pomiędzy tymi obiema zasadami w konstytucyjnej strukturze gospodarki i w codziennej praktyce gospo darczej? Autor niniejszej monografi i podjął próbę ustosunkowania się również do tych kwestii. Kapitał ludzki to temat szeroko dziś omawiany. Wspomina się o nim w kontekście rozważań na temat zasobów przedsiębiorstwa, zarządzania, rozwoju, budowania wartości i inwestycji. Literatura dotycząca tematyki kapitału ludzkiego prezentuje szeroko zakrojoną analizę tematu z punktu widzenia teorii, jak również przeprowadzonych w tym zakresie badań. Liczne są też publikacje, przede wszystkim w postaci artykułów naukowych, dotyczące kapitału ludzkiego i jego znaczenia oraz roli w gospodarce opartej na wiedzy. Padają często otwarte pytania: czy to kapitał ludzki był podwaliną stworzenia gospodarki opartej na wiedzy, czy też to rozwój gospodarki zmierzający w kierunku szerszego wykorzystania zasobów intelektualnych i na nich budowania konkurencyjności spowodo wał, że kapitał ludzki stał się istotny z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem? Celem niniejszego opracowania była analiza kapitału ludzkiego w kontekście jego znaczenia dla innowacyjności przedsiębiorstw. Materiału dostarczyły badania przeprowadzone na grupie przedsiębiorstw oraz przegląd defi nicji, systemów i modeli zarządzania zasobami ludzkimi pod kątem ich znaczenia dla szerzenia postaw innowacyjnych i podnoszenia poziomu innowacyjności, a także identyfi kacja narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi mających największy wpływ na potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa. Opracowanie ma za zadanie przybliżyć przedsiębiorcom oraz zainteresowanym tematykę i znaczenie kapitału ludzkiego w zarządzaniu innowacyjno ścią w sposób kompleksowy oraz pokazać, że dzięki wykorzystaniu modeli i dostępnych narzędzi można wpływać na innowacyjność zarządzanych or ganizacji. 14

16 Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezoi makroekonomiczna Magdalena Majchrzak Stron 258 B5 ISBN Cena 52 zł Praca porusza bardzo ważny i aktualny problem badawczy. Rosnąca rola usług w tworzeniu produktu narodowego brutto oraz ich rosnący udział w za trudnieniu, czynią poruszany przez autorkę temat niezwykle istotnym. ( ) W części analitycznej autorka bardzo szczegółowo skupia uwagę na meto dach pomiaru konkurencyjności na płaszczyźnie mikro, mezo, makro oraz mega, a także zwraca uwagę na skomplikowane zależności, które zachodzą między nimi. Badania przygotowane przez autorkę są bardzo szczegółowe i odzwierciedlają wieloaspektowość prezentowanego przez nią podejścia. W ostatniej części pracy autorka pogłębia rozważania na temat podsektora usług biznesowych oraz rozważa różne rodzaje strategii, które mogą być stosowane przez przedsiębiorstwa podsektora usług biznesowych. Dodatkowo autorka rozszerzyła analizę o perspektywę rozwoju gospodarczego, czyniąc tym samym wnioski z pracy bardziej uniwersalnymi. Z recenzji prof. Wojciecha Bieńkowskiego Publikacja jest pierwszą w ostatnich latach pracą naukową podejmującą w sposób kompleksowy zagadnienie konkurencyjności przedsiębiorstw podsek tora usług biznesowych w Polsce. Badania nad konkurencyjnością przedsiębiorstw, a w szczególności przedsiębiorstw podsektora usług bizneso wych są skomplikowane, muszą być ze swej istoty wielopłaszczyznowe i wymagają stosowania różnych metod analizy oraz wykorzystania różnych teorii ekonomicznych. W tym miejscu wypada podkreślić, że autorka pracy wykazała się dużą odwagą badacza podejmując się tych badań. Czy zatem to trudne przedsięwzięcie badawcze jest udane, czy dało satysfakcjonujące i nowe wyniki? Odpowiedź recenzenta na to pytanie jest twierdząca. To ważna publikacja naukowa, z uwagi na liczne walory merytoryczne, takie jak wielopłaszczyznowość i kompleksowość ujęcia, solidne fundamenty teore tyczne, nowe i oryginalne ujęcie problematyki usług biznesowych i znaczenia rozwoju tych usług w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. Z recenzji prof. Sławomira Bukowskiego Kontrola przedsiębiorcy Rafał Blicharz (red.) Stron 554 B5 ISBN Cena 98 zł Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie kontroli w polskim systemie prawnym. Składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza po święcona jest regulacji postępowania kontrolnego na poziomie przepisów lex generalis, natomiast część druga poświęcona jest przepisom szczegól nym (lex specialis). Pomimo skomplikowanej materii, napisana jest przystępnym językiem, a prowadzone wywody zachowują przejrzystość. Opracowa nie nie tylko odnosi się do tekstu normatywnego, ale także zawiera przegląd orzecznictwa i wyrażanych w doktrynie poglądów. Czytelnik po lekturze książki powinien mieć pełen obraz procedury kontrolnej nad szeroko rozumianym przedsiębiorcą oraz praw i obowiązków wszystkich uczestników tego procesu. Autorzy nie ograniczyli się tylko do syntezy wiedzy z zakresu kontroli, ale także poddają analizie spotykane w praktyce i teorii problemy praw ne towarzyszące lub występujące w czasie kontroli przedsiębiorcy: teksty normatywne, orzecznictwo, poglądy doktryny, kontrowersyjne regulacje, propozycje wykładni i rozwiązań problemów prawnych występujących w związku z kontrolą przedsiębiorcy. Autorzy książki to praktycy i wykładowcy uniwersyteccy z całego kraju. 15

17 Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej Marcin Gruszczyński Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego Aleksander Noworól Stron 242 B5 ISBN Cena 48 zł Stron 180 B5 ISBN Cena 50 zł Sukcesy globalizacji, liberalizacji i integracji w pierwszych latach XXI wieku mogły wskazywać na to, że problem kryzysów, powszechnych jeszcze w poprzednim dziesięcioleciu, odszedł do przeszłości. Ostatni wielki, światowy kryzys fi nansowy ponownie jednak zwrócił uwagę na problematykę kry zysów walutowych, bankowych i zadłużeniowych. Celem niniejszej publikacji jest zapoznanie Czytelnika z: teoretycznymi aspektami kryzysów walutowych, bankowych oraz zadłużeniowych, wskaźnikami wyprzedzającymi kryzysy, praktycznymi doświadczeniami krajów dotkniętych ich rozmaitymi odmianami, konsekwencjami gospodarczymi i politycznymi kryzysów, problemem efektywności rynku walutowego, metodami identyfi kowania presji rynkowej, wyzwaniami modelowania kursów walutowych. Doświadczenia krajów dotkniętych kryzysem sugerują, że są one pochodną wielkiej zmiany liberalizacji, integracji, reform mających charakter politycz ny czy ekonomiczny, zmiany stosunków społecznych, deregulacji sektora fi nansowego prowadzącej do pożądanych rezultatów, ale i tworzącej no we, nieznane zagrożenia o nieoczekiwanej skali. Wydaje się, że wstrząsy kryzysowe karzą za błędy w polityce gospodarczej, fi skalnej, pieniężnej, nie przemyślane zobowiązania publiczne, nieefektywną absorpcję napływu kapitału, niezrównoważenie programów reform. Konsekwencje kryzysów wzmacniane są przez globalizację, liberalizację, innowacje fi nansowe oraz integrację rynków światowych. Publikacja poświęcona jest zmianom w systemie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego, które pojawią się w najbliższej dekadzie w Polsce. Zmiany te, uwarunkowane są przeobrażeniami cywilizacyjnymi, związanymi z rozwojem technologicznym i globalizacją. Ważną rolę odgrywa przy tym krytyczna refl eksja dotycząca skuteczności wdrażania polityki spójności w Unii Europejskiej. W konsekwencji, na szczeblu unijnym i krajowym pojawiły się wytyczne i regulacje, tworzące nowy paradygmat polityki regionalnej. Nowe rozumienie tejże polityki odchodzi od prymatu działań wyrów nawczych pomiędzy regionami i kładzie nacisk na zwiększenie zdolności konkurencyjnych terytoriów. Rośnie przy tym rola miejsc traktowanych jako tzw. obszary funkcjonalno-przestrzenne, a maleje siła sprawcza administracji publicznej. Nowy paradygmat polityki regionalnej wymaga też innego spoj rzenia na planowanie rozwoju. W publikacji autor, na podstawie własnej interpretacji uwarunkowań nowej polityki regionalnej, analizuje istniejące syste my planowania regionalnego i lokalnego w Polsce oraz tworzy modelowe rozwiązania, które antycypują pojawienie się nowego paradygmatu planowa nia terytorialnego. Ten przyszły zbiór pojęć i teorii tworzących rzeczywistość planowania, trudny jeszcze dziś do kompleksowego opisania, opierać się będzie na innych, niż dzisiejsze, choć ujawniających się z wolna, relacjach organizacyjnych, w których obok publicznego systemu planowania klu czową rolę odegrają hybrydowe partnerstwa publiczno-prywatno-społeczne. 16

18 Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Modele, diagnoza i kształtowanie Anna Rakowska (red.) Logistyka usług Grzegorz Biesok (red.) Stron 170 B5 ISBN Cena 44 zł Stron 168 B5 ISBN Cena 32 zł Problem stosunku pracowników do spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, który w środowisku przedsiębiorstwa przekształca się z czasem w określony zbiór powszechnie akceptowanych wzorów kulturowych, jest ważną częścią kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Temat podjęty przez Autorki jest niewątpliwie ważny dla praktyki zarządzania, tym bardziej, że wciąż niewiele jest publikacji na ten temat, zwłaszcza takich, w których zawarte są wyniki badań empirycznych. Recenzowana praca niewątpliwie wypełnia tę lukę ( ) Książka została wyraźnie podzielona na dwie części: teoretyczną i badawczą. W tej pierwszej zawarte są rozważania dotyczące związku między kul turą organizacyjną a kulturą bezpieczeństwa, kształtowania i rodzajów kultury bezpieczeństwa, ewolucji podejścia do zarządzania bezpieczeństwem, czy wreszcie związków między kulturą bezpieczeństwa a społeczną odpowiedzialnością organizacji ( ) W części badawczej opisano wyniki badań, których celem była diagnoza kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach branży węglowej. Do przepro wadzenia tych badań wykorzystano wcześniejsze rozważania, co zapewniło spójność obu części. Warto zwrócić uwagę, że uzyskane wyniki mogą być podstawą dalszych badań i dociekań poświęconych problematyce kultury bezpieczeństwa, a także być inspiracją do doskonalenia metod zarządza nia ( ). Z recenzji prof. dr. hab. Czesława Sikorskiego Filarem rozwiniętych gospodarek świata jest sektor usług. Wytwarza on największą część PKB i zatrudnia najwięcej pracowników. Związane jest to ze wzrostem zamożności społeczeństw, rosnącym poziomem wykształcenia oraz zwiększającym się wraz z nim poziomem aspiracji i oczekiwań, a przez to rosnącym popytem na dobra a zwłaszcza usługi zaspokajające potrzeby wyższe. Dominacja usług wpływa w olbrzymim stopniu na funkcjonowa nie tych gospodarek, powoduje spadek znaczenia przemysłu, silne przenikanie się czynności produkcyjnych i usługowych w nowoczesnych gałęziach gospodarki, kluczowe znaczenie informacji i wiedzy jako podstawowych czynników produkcji. Pierwsza część publikacji ma charakter ogólnego studium, w którym scharakteryzowano i przedstawiono pojęcia z zakresu usług, usług logistycznych, zdefi niowano pojęcie logistyki usług. Druga część publikacji to omówienie kilku gałęzi usług, jak: transport drogowy rzeczy, komunikacja miejska, turystyka, gastronomia, organizacja imprez masowych i wskazanie występujących w nich aspektów oraz problemów logistycznych. Ostatni rozdział stanowi zbiór krótszych opracowań pokazujących prak tyczne strony działań logistycznych w usługach, np. przy transporcie dzieł sztuki czy też transporcie materiałów niebezpiecznych. Publikacja opiera się na bogatym i aktualnym materiale źródłowym, zawiera wiele tabel oraz ilustracji ułatwiających przyswojenie i zrozumienie prezento wanych w niej pojęć, napisana jest zwięźle, a zagadnienia przedstawia w sposób skondensowany. 17

19 Luka behawioralna. Nie bądź swoim inwestycyjneym wrogiem. Jak w prosty sposób skończyć z popełnianiem fi nansowych głupstw Carl Richards Stron 188 A5 ISBN Cena 39 zł Dlaczego tracimy pieniądze? Bardzo łatwo jest zrzucać winę na gospodarkę albo rynki fi nansowe a jednak rozwiązanie problemu ukrywa się w decy zjach, jakie sami podejmujemy. Jako doradca fi nansowy, Carl Richards bardzo bolał nad tym, że osoby, na których mu zależało popełniały raz za razem te same błędy. Richards obserwował, jak wielki wpływ na ich decyzje fi nansowe miały emocje. Nazwał to zjawisko zwracając uwagę na różnicę po między tym, co powinniśmy robić, a tym, co naprawdę robimy behavior gap. Używając prostych rysunków do pokazania tej różnicy odkrył, że jak tylko ludziom uda się zrozumieć swój błąd, to natychmiast zaczynają zachowywać się o wiele rozsądniej. Sposób, w jaki Richards posługuje się słowem i obrazem zaowocował licznym gronem miłośników jego bloga na The New York Times, jego rozmów w National Public Radio, a także jego felietonów i publikacji. Niniejsza książka pokazuje, jak należy ponownie przeanalizować wszelkiego rodzaju sytu acje, kiedy twoje absolutnie naturalne instynkty (dotyczące bezpieczeństwa czy sukcesów) mogą przynieść ci wielkie straty zarówno jeśli chodzi o pieniądze, jak i o spokój ducha. Richards pomoże ci: uniknąć skłonności do kupowania drogo i sprzedawania tanio, uniknąć pułapek ogólnych porad fi nansowych, mądrzej inwestować wszystkie twoje zasoby nie tylko pieniądze, ale także czas i energię, przestać poświęcać pieniądze i czas na rzeczy, które nie mają znaczenia, identyfi kować twoje prawdziwe cele fi nansowe, zacząć rozsądnie rozmawiać o kwestiach fi nansowych, uprościć twoje fi nansowe życie, przestać tracić pieniądze! Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów? Monika Boguszewicz-Kreft Stron 302 B5 ISBN Cena 58 zł Przeciętność, bylejakość i banał stały się w marketingu normą. Jego skuteczność jest niewielka, jego przejawy wywołują znudzenie i irytację. Wątpliwa jakość przynosi wątpliwą skuteczność. Marketing w praktyce stał się fasadowy, nieudolnie stosowany i nastawiony na szybkie zyski. Ma on niewiele do zaoferowania rosnącej rzeszy konsumentów: o szybko zmieniających się wymaganiach, pragnących przeżyć swoje życie w sposób pełny, elastyczny i zróżnicowany, dla których konsumpcja dóbr staje się drugorzędna, ważne natomiast jest osiągnięcie pożądanego stylu życia i osobistego rozwoju. W rezultacie, pomimo ogromnego dorobku naukowego marketingu i zorientowanej na zaspokajanie potrzeb klienta retoryki dominującej w przedsiębior stwach, w opinii konsumentów na rynku dominują przeciętne produkty materialne i usługi. O takiej ofercie klienci, nawet jeżeli nie mają do niej zastrzeżeń, szybko zapominają i nie wpływa ona na wzrost ich lojalności. To olbrzymie wyzwanie na miarę powstania nowego paradygmatu marketingu doświadczenia. Nigdy bowiem jeszcze wiedza psychologii, socjologii i antropologii kultury nie była tak bliska i potrzebna ludziom marketingu. W marketingu doświadczeń: oddziałuje się na zmysły, emocje i intelekt konsumentów, traktuje się klienta jako aktywnego współtwórcę wartości, stosuje nowatorskie metody zarządcze. Pokazane w tej pionierskiej na polskim rynku książce przykłady marketingu doświadczeń wyznaczają nowy jakościowo standard oferowanej warto ści dla klienta. Szpitale Plantree, nowatorstwo parków tematycznych Disney?a, na których menedżerowie w Stanach Zjednoczonych uczą się nowych rozwiązań, sieć wypożyczalni samochodów Avis i wiele innych ilustrują wielką marketingową zmianę. 18

20 Marketing wobec ponowoczesności Aleksander Lotko Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych. Istota własności porównanie z opcją standardową Ewa Dziawgo Stron 148 B5 ISBN Cena 35 zł Stron 346 B5 ISBN Cena 70 zł Ponowoczesność (postmodernizm) jest obecnym okresem rozwoju społeczeństw. Charakteryzuje się brakiem uniwersalnych punktów odniesienia, wie lością oraz współistnieniem stylów i gustów, zmieniających się błyskawicznie. Jest kondycją pluralizmu, relatywizmu, globalizacji, wielokulturowości, łą czenia wartości przeciwstawnych. Takie złożone i dynamiczne otoczenie społeczno-gospodarcze jest wyzwaniem dla teorii i praktyki zarządzania, w tym dla subdyscypliny marketingu. W książce starano się opracować i zaprezentować syntetyczne ujęcie współczesnej kondycji marketingu oraz jego działań podejmowanych w sferze teorii i empirii, a starających się stawić czoła ponowoczesnym wyzwaniom. W związku z tym przedstawiono wpływ wybranych trendów ponowocze sności na marketing i pokazano, jak zmieniają one jego dotychczasowe paradygmaty. Dalej opisano, do jakich wewnętrznych napięć, antynomii w zakre sie marketingu prowadzą te zjawiska. Następnie wskazano na ważne kierunki rozwoju marketingu. Wreszcie, jako praktyczny wyraz omawianych za gadnień, scharakteryzowano centra kontaktu z klientem, jako narzędzia wirtualnej, indywidualizowanej, interaktywnej i nastawionej na sprzężenie zwrot ne komunikacji z klientami. Zaprezentowano także podstawy modelu pomiaru efektywności marketingu nieformalnego szeptanego. Książka jest adresowana do studentów kierunków zarządzanie, marketing, socjologia oraz pokrewnych, do środowiska naukowego marketingowców, a także do praktyków osób opracowujących strategie i działania marketingowe w organizacjach. Autor ma nadzieję zainteresować nią szersze grono odbiorców osób dostrzegających, śledzących oraz starających się zrozumieć związki zachodzące między zjawiskami społecznymi i gospodarczymi w warunkach ponowoczesności. Narastająca globalizacja i integracja rynków fi nansowych stwarzają wiele nowych perspektyw i możliwości inwestycyjnych. Jednakże wrasta również ryzyko rynkowe. Konsekwencją tego faktu jest poszukiwanie nowych metod i instrumentów zarządzania ryzykiem rynkowym, których umiejętne zasto sowanie wpłynie na poprawę wyników fi nansowych. Opcja egzotyczna jest innowacyjnym instrumentem inżynierii fi nansowej, który powstaje w wyniku modyfi kacji funkcji wypłaty opcji standardowej. Niniejsza monografi a jest oryginalnym opracowaniem zawierającym kompleksowe przedstawienie pomiaru wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych. Zawarte w książce wyniki przeprowadzonych badań: wskazują na znaczne różnice w kształtowaniu się wartości miar wrażliwości opcji egzotycznych i standardowych, mogą ułatwić podjęcie profesjonalnych decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem. Nowatorski charakter niniejszego opracowania jest niezaprzeczalną zaletą tej książki i wypełnia lukę w literaturze fachowej na temat problematyki miar wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych. 19

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE PO CO?

BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Jednostka Ewaluacyjna BADANIA EWALUACYJNE PO CO? Budowa przyszłości regionu Praca zbiorowa BADANIA EWALUACYJNE

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA EKONOMIA ZARZĄDZANIE SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 2 11 16 ZASOBY LUDZKIE 17 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE MARKETING SERIA MARKETING BEZ TAJEMNIC LOGISTYKA FINANSE 20 21 27 28 32 RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział: Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Specjalność: Handel Zagraniczny Magdalena Długosz ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE INNOWACJE

EUROPEJSKIE INNOWACJE EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a Warszawa Bruksela 2011 Recenzent: prof. zw. dr hab. Adam Gwiazda Redaktor inicjujący: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Dyrektor ds. Edytorskich 22 826 41 82 mrozmus@pwe.com.pl Kierownik Działu Handlowego 22 827 75 94 bialek@pwe.com.pl Kierownik

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 71 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

Studia z zarządzania międzykulturowego

Studia z zarządzania międzykulturowego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XV, ZESZYT 3 http://piz.san.edu.pl Studia z zarządzania międzykulturowego Redakcja Michał Chmielecki Łódź 2014 Całkowity koszt wydania Zeszytu 3 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

www.cvcentrum.academia.edu/bernardbinczycki www.researchgate.net/profile/bernard_binczycki2/publications

www.cvcentrum.academia.edu/bernardbinczycki www.researchgate.net/profile/bernard_binczycki2/publications Źródło: Bińczycki B., Wybrane problemy etycznego zarządzania organizacją [w:] Determinanty potencjału rozwoju organizacji, red. A. Stabryła, K. Woźniak, MFiles.pl, Kraków 2012, ISBN 978-83-931128-8-3,

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy motor czy hamulec wzrostu gospodarczego?

Sektor bankowy motor czy hamulec wzrostu gospodarczego? Sektor bankowy motor czy hamulec wzrostu gospodarczego? sbmcc_v1.indb 1 2013-02-27 12:38:37 Autorzy Stanisław Kasiewicz Wstęp, Synteza, Rozdział 1, Rozdział 4, Zakończenie Lech Kurkliński Wstęp, Synteza,

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie Pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Aleksandra Bąkowskiego Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Wybrane

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 4 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 5 Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw Waldemar Walczak 13 Trudna sztuka bycia liderem recenzja Tomasz Dołęgowski

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Informacje o publikacji Spis treści KONCEPCJA, REDAKCJA: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo