KOMUNALIZACJA WYKUPY. Od 1 października 2007r. do nieruchomości: 30 września 2008 r. dokonano wykupu następujących

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNALIZACJA WYKUPY. Od 1 października 2007r. do nieruchomości: 30 września 2008 r. dokonano wykupu następujących"

Transkrypt

1 KOMUNALIZACJA W okresie ostatniego roku w ramach komunalizacji mienia Skarbu Państwa uzyskano 3 decyzje Wojewody Małopolskiego o przejęciu własności na rzecz Gminy Trzebinia w trybie art.18. ust.1, ustawy z dn. 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych. Skomunalizowane nieruchomości stanowią powierzchnię: 1,1814 ha i mają wartość: ,00 zł ( przy cenie 4 zł/m ). Są to m.in. nieruchomości stanowiące ul. Kopernika w Trzebini, parking przy szkole nr 3 w Trzebini oraz grunty przy ul. Łukasiewicza. W trybie art. 73 ustawy z dn r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną uzyskano decyzje Wojewody o przejęciu na rzecz Gminy Trzebinia dla 11-u nieruchomości, które zostały zajęte pod drogi gminne tj. ulicę Kamienną, ul. Osiedlową, ul. Starowiejską i ul. Kopernika. Stanowią one powierzchnię 0,0730 ha. Za grunt zajęty pod drogi zostało wypłacone osobom fizycznym odszkodowanie w wysokości: ,00 zł. W 2009 roku prognozuje się przejęcie z mocy prawa na rzecz gminy nieruchomości o powierzchni około 3,0 ha, co zwiększy majątek gminy o ,00 zł ( przy cenie 4 zł/m). Dotyczy to m. in. gruntu zajętego pod drogi: ul. Wyspiańskiego i ul. Kopernika w Trzebini, nieruchomości stanowiącej boisko harcerskie, grunty przy ul. Łukasiewicza oraz działkę zajętą pod Szkołę Podstawową nr 3 w Trzebini. WYKUPY Od 1 października 2007r. do nieruchomości: 30 września 2008 r. dokonano wykupu następujących - działka nr: 1507/40 o pow. 0,0088 ha obręb Myślachowice Gaj, zajęta pod część ulicy Skośnej w Trzebini; kwota 1.408,00 zł, - działka nr: 853/48 o pow. 0,0325 ha obręb Trzebinia, zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 142 przy ul. Kościuszki w Trzebini; kwota ,00 zł w tym cena za grunt 6.136,00 zł, - działki nr: 1042/1 o pow. 0,1394 ha, 1042/2 o pow. 0,0448 ha, 1042/3 o pow. 0,1359 ha i 1043/2 o pow. 0,0130 ha obręb Trzebinia, o łącznej pow. 0,3331 ha, zajęte pod część ul. Głowackiego i projektowanej części ul. Kościuszki w Trzebini; kwota ,00 zł, - działka nr: 723/5 o pow. 0,1006 ha obręb Lgota, pod parking przy cmentarzu komunalnym w Lgocie; kwota ,00 zł, - działki nr: 579/42 o pow. 0,0156 ha, 579/44 o pow. 0,0019 ha, 579/46 o pow. 0,0191 ha, 579/47 o pow. 0,0052 ha, 580/2 o pow. 0,0244 ha, 584/52 o pow. 0,0153 ha, 584/55 o pow. 0,0186 ha, 584/56 o pow. 0,0149 ha i 655/8 o pow. 0,1100 ha, obręb Trzebinia, o łącznej pow. 0,2250 ha, zajęte pod ciąg przy ul. Rybnej w Trzebini; kwota ,00 zł, - działka nr: 1333/3 o pow. 0,0020 ha obręb Trzebinia, zajęta pod część ulicy Długosza w Trzebini; kwota 400,00 zł, - działka nr: 1681 o pow. 0,0586 ha obręb Młoszowa, w celu poszerzenia ul. Przy Skarpie w Młoszowej i przeprowadzeniu kanalizacji; kwota ,00 zł, - działka nr: 87/7 o pow. 0,0802 ha - obręb Płoki, pod przedłuŝenia ul. Rzecznej w Płokach; kwota ,00 zł, - działki nr: 2122/6 o pow. 0,0071 ha, 2122/8 o pow. 0,0019 ha i 2125/2 o pow. 0,0006 ha obręb Psary, o łącznej pow. 0,0096 ha, zajęte pod cześć drogi dojazdowej Psarach (Stawiska); kwota 2.112,00 zł,

2 - działki nr: 126/3 o pow. 0,0035 ha i 129/10 o pow. 0,0067 ha- obręb Piła Kościelecka, o łącznej pow. 0,0102 ha, zajęte pod część ul. Zielonej w Pile Kościeleckiej; kwota 2.300,00 zł - działki nr: 49/3 o pow. 0,0340 ha, 68/8 o pow. 0,0075 ha, 68/3 o pow. 0,0271 ha i 69/3 o pow. 0,0111 ha obręb Piła Kościelecka, o łącznej pow. 0,0797 ha, w celu zagospodarowania i odnowienia terenu wokół kapliczki w Pile Kościeleckiej; kwota 2.000,00 zł, - działka nr: 1576/1 o pow. 0,0038 ha obręb Trzebinia, zabudowana częścią budynku nr 2 przy ul. Piłsudskiego w Trzebini; kwota 5.928,00 zł. Łączna powierzchnia wykupu wynosi: 0,9441 ha na kwotę ,00 zł. Prognoza na 2009r. (wydatki inwestycyjne): ,00 zł DAROWIZNY Burmistrz Miasta Trzebini zgodnie z art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym od dnia 1 października 2007r. do dnia 30 września 2007r. przyjął w formie darowizny następujące nieruchomości: - udział 91/100 w działce nr: 592 o pow. 0,0908 ha obręb Dulowa, pod ul. Zofii Nałkowskiej w Dulowej; kwota 4.131,40 zł, - działka nr: 1188/49 o pow. 0,0030 ha obręb Myślachowice, zajęta pod cześć ul. Spokojnej w Myślachowicach; kwota 180,00 zł, - działki nr: 653/4 o pow. 0,0011 ha i 654/1 o pow. 0,0040 ha obręb Karniowice, o łącznej pow. 0,0051 ha, zajęta pod część ul. Wierzbowej w Karniowicach; kwota 255,00 zł, - udziały w działkach nr: 1187/14, 1187/29, 118/3, 1187/30, 1187/31, 1187/32, 1187/37 o łącznej pow. 0,3301 ha obręb Myślachowice, zajęte pod ul. Słoneczną w Myślachowicach; kwota 2.792,86 zł, - udziały w działkach nr: 188/36 o pow. 0,0674 ha, 188/45 o pow. 0,0780 ha i 188/55 o pow. 0,1735 ha obręb Piła Kościelecka, o łącznej pow. 0,3189 ha, zajęte pod drogę dojazdową w Pile Kościeleckiej; kwota 5.197,00 zł. Łącznie przyjęto powierzchnię 0,4178 ha na kwotę ,26 zł. SŁUśEBNOŚCI GRUNTOWE Burmistrz Miasta Trzebini zgodnie z art.18 ust.2 pkt. 9 lit a ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 285 kodeksu cywilnego ustanowił: - słuŝebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działki stanowiące własność Gminy Trzebinia, połoŝoną w obrębie Trzebinia o numerach geodezyjnych 636/ i 637/25. ObciąŜono powierzchnię 59,5 m 2 o szacunkowej wartości ustanowionego prawa na kwotę 2.409,50 zł, - słuŝebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę stanowiącą własność Gminy Trzebinia, połoŝoną w obrębie Trzebinia o numerze geodezyjnym ObciąŜono powierzchnię 37,8 m 2 o szacunkowej wartości ustanowionego prawa na kwotę 5.754,74 zł, - słuŝebność gruntową polegającą na prawie posadowienia napowietrznej stacji transformatorowej na części działek połoŝonych w obrębie Młoszowa o numerach

3 geodezyjnych 1/27 i 475/4 oraz części działki numer 685 połoŝonej w obrębie Myślachowice oraz na prawie całodobowego dostępu do przedmiotowych stacji transformatorowych w przypadku konieczności wykonania czynności związanych z eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii, o szacunkowej wartości ustanowionego prawa na kwotę 1.476,20 zł, Łączna kwota to: 9.640,44 zł. UśYTKOWANIE WIECZYSTE Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w okresie od 1 października 2007 roku do 30 września 2008 roku przekształcono na własność 0,2499 ha gruntu stanowiącego mienie komunalne na terenie miasta Trzebinia za łączną kwotę 7.608,00 zł. W tym celu zostało wydanych 12 decyzji administracyjnych z czego 7 decyzji dotyczyło przekształcenia uŝytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe natomiast 5 decyzji zostało wydanych dla nieruchomości zabudowanych garaŝami. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oddano w uŝytkowanie wieczyste działkę nr 458/17 o pow.0,0366 ha w obrębie Karniowice zabudowaną pawilonem handlowym, na rzecz Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Trzebini. Opłata roczna z tytułu uŝytkowania wieczystego została ustalona na kwotę 1.428,86 zł. W roku 2009 planuje się uzyskanie wpływów z tytułu opłat rocznych za wieczyste uŝytkowanie gruntów zabudowanych garaŝami, pawilonami handlowymi, budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi na kwotę zł, natomiast tytułem przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności planuje się uzyskanie wpływów w wysokości zł DZIERśAWY GRUNTÓW GMINNYCH NA CELE ROLNICZE I NIEROLNICZE Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XLI/598/IV/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. oraz Uchwałą Nr XLII/612/IV/2005 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierŝawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, w ciągu 4 kwartałów od 1 października 2007 r. do 30 września 2008 r., ogółem wydzierŝawiono; 2,4189 ha gruntów komunalnych, które przeznaczone są na działalność rolniczą; w tym 1,5847 ha na terenie miasta oraz 0,8342 ha na terenie sołectw. Ogółem zawarto 40 umów dzierŝaw. Ponadto zawarto 3 umowy dzierŝawy dot. gruntu gminnego z przeznaczeniem na ogródek przydomowy o pow. około 0,0761 ha. Sporządzono 38 umów dzierŝaw z przeznaczeniem gruntów gminnych na cele nierolnicze, w tym: - 6 umów pod pawilony handlowe dot. gruntu gminnego o pow. 0,0742 ha, - 19 umów dot. gruntu pod garaŝe o pow. około 0,0421 ha, - 3 umowy dot. gruntu z przeznaczeniem pod drogę dojazdową o pow. około 0,0358 ha,

4 - 1 umowa dot. gruntu z przeznaczeniem na cele składowe, drobną wytwórczość, usługi o pow. około 0,0400 ha - 5 umów dot. gruntu z przeznaczeniem pod zabudowę z wył.handlu i usług o pow. około 0,0132 ha, - 1 umowa dot. gruntu z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe o pow. około 0,0068 ha - 3 umowy dzierŝaw na cele rozrywkowe ( cyrk, wesołe miasteczko) Ponadto Gmina Trzebinia zawarła umowę dzierŝawy z NETIĄ S.A., na okres 3 lat,dot. części działek gminnych na których usytuowane są istniejące kontenery teletechniczne. W roku 2009 z tytułu dzierŝaw gruntów, stanowiących własność Gminy Trzebinia planuje się uzyskać wpływy na kwotę ,00 zł. DZIERśAWA GRUNTU PRZEZ GMINĘ TRZEBINIA OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Gmina Trzebinia w ciągu 4 kwartałów od 1 października 2007 r. do 30 września 2008 wydzierŝawiła od osób fizycznych następujące nieruchomości; - działki nr 886 i 552/4 obr. Siersza, na której znajduje się zbiornik przeciwpoŝarowy, umowa zawarta na okres 1 roku, - działkę nr 1248/12 o pow. około 60 m2 obr. Trzebinia, z przeznaczeniem pod chodnik prowadzący do ogródków działkowych w Trzebini, umowa zawarta na okres 3 lat, - część działki nr 2034 o pow. około 35 m2 obr. Trzebionka, zajętej w części pod drogę dojazdową ( część ul. 1 Maja Boczna ), umowa zawarta na okres 1 roku, - część działki nr 1161/2 o pow. około 400 m2 obr. Młoszowa, z przeznaczeniem pod pompownię ścieków sanitarnych w Młoszowej, umowa zawarta na okres 1 roku, UśYCZENIA Gmina Trzebinia w ciągu 4 kwartałów od 1 października 2007 r. do 30 września 2008 zawarła następujące umowy uŝyczenia; - umowa zawarta z Uczniowskim Klubem Sportowym Płoki, obowiązuje do r. dot. działki nr 88/88 obr. Płoki, z przeznaczeniem na odbywanie zajęć sportoworekreacyjnych, - umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Trzebińskiej COR w Trzebini, dot. działek nr 506/23, 506/35, 506/37 obr. Trzebinia w celu gromadzenia eksponatów muzealnych ( stała wystawa górnicza i hutnicza ), obowiązuje do r.

5 - umowa zawarta z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini, dot. działek nr 580/5 i 581/24 obr. Siersza, zabudowana budynkiem NOT-u, w celu realizacji zadań statutowych w zakresie działalności kulturalno-oświatowej, kultury fizycznej i sportu, obowiązuje do r. - umowa zawarta z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini, dot., zabudowanych obiektami Domów Kultury w celu realizacji zadań statutowych w zakresie działalności kulturalno-oświatowej, kultury fizycznej i sportu, obowiązuje do r. ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI Od 01 października 2007r. do 30 września 2008r. - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr VIII/82/V/2007 z dnia 25 maja 2007r dokonano zamiany nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 158/41 o pow. 0,0278 ha, obręb Góry Luszowskie, stanowiącej własność Gminy Trzebinia na nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów nr 184/5 o pow. 0,0278 ha, obręb Góry Luszowskie stanowiącą własność osoby fizycznej - bez dopłat. - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XVI/159/V/2007 z dnia 28 grudnia 2007r dokonano zamiany nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 125/16 o pow. 0,0128 ha, obręb Trzebinia, stanowiącej własność Gminy Trzebinia na nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów nr 123/11 o pow. 0,0119 ha, obręb Trzebinia stanowiącą własność osoby fizycznej. RóŜnicę wartości w kwocie 342,00zł,- wpłacono na konto Gminy Trzebinia. SPRZEDAś MIESZKAŃ KOMUNALNYCH Od 01 października 2007r. do 30 września 2008r. Referat Gospodarki Nieruchomościami dokonał sprzedaŝy lokali mieszkalnych na rzecz 70 najemców, z tego tytułu wpłynęło na konto budŝetu Miasta Trzebini: ,16 zł,- Zasady sprzedaŝy mieszkań komunalnych w Gminie Trzebinia regulują postanowienia: - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2000r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.) - uchwała nr XII/158/IV/2003 Rady Miasta Trzebini z dnia 1 sierpnia 2003r. w sprawie sprzedaŝy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Trzebini oraz bonifikat, - uchwała nr XI/280/IV/2004 Rady Miasta Trzebini z dnia 2 kwietnia 2004r w sprawie zmian w uchwale nr XII/158/IV/2003 z dnia 1 sierpnia 2003r. SprzedaŜ lokali oraz ułamkowej części gruntu odbywa się zgodnie z cenami ustalonymi przez biegłych rzeczoznawców, posiadających uprawnienia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z zastosowaniem 95% bonifikaty przy gotówkowym wykupie lokali mieszkalnych. W roku 2009 planuje się sprzedaŝ mieszkań komunalnych na kwotę ,00zł,-

6 SPRZEDAś NIERUCHOMOŚCI od r. do r. - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr V/42/V/2007 z dnia 23 lutego 2007r dokonano sprzedaŝy nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 191/364 o pow. 0,0064 ha połoŝonej obręb Trzebinia za cenę 2.562,00 zł.- - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr LIII/748/IV/2006 z dnia 27 października 2006r dokonano sprzedaŝy nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 1448/9 o pow ha połoŝonej w Psarach za cenę 5.896,00 zł,- - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XXV/348/IV/2004 z dnia 30 lipca 2004r dokonano sprzedaŝy nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 1098/8 i 1099/13 o łącznej pow ha, połoŝonej obręb Młoszowa za cenę ,00 zł,- - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr VI/63/V/2007 z dnia 29 marca 2007r dokonano sprzedaŝy nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 771/2 nr 1179/3 o łącznej pow ha, połoŝone obręb Karniowice z łączną cenę 9.358,92zł,- - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XXV/270/III/2000 z dnia 22 września 2000r dokonano sprzedaŝy nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 613/20 o pow. 0,0324ha, połoŝonej obręb Młoszowa za cenę 5.490,00zł,- - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr VIII/80/V/2007 z dnia 25 maja 2007r. dokonano sprzedaŝy nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 613/23 o pow. o pow. 0,0761ha, obręb Młoszowa za cenę brutto ,00zł,- - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr X/111/V/2007 z dnia 27 lipca 2007r. dokonano sprzedaŝy nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 701/3 o pow ha, obręb Bolęcin za cenę brutto 9.700,00zł,- -zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XLVII/507/III/2002 z dnia 22 marca 2002r dokonano sprzedaŝy nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 1535/95 o pow. 0,0024 ha, obręb Myślachowice za cenę 2.200,00zł,- -zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XLVII/507/III/2002 z dnia 22 marca 2002r dokonano sprzedaŝy nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 1535/96 o pow. 0,0023 ha, obręb Myślachowice za cenę 1.650,00zł,- - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XIV/142/V/2007 z dnia 29 października 2007r dokonano sprzedaŝy nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 1726/5 o pow. 0,1800 ha, Obr Trzebionka za cenę ,00zł,- - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XII/125/V/2007 z dnia 28 września 2007r. dokonano sprzedaŝy nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 688/71 i 738/5 o łącznej pow. 0,6315ha, obręb Trzebinia za cenę brutto ,00zł,- - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XIV/141/V/2007 z dnia 29 października 2007r. dokonano sprzedaŝy nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 1813/4 o pow ha, obręb Trzebinia za cenę brutto ,00zł,- -zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XVIII/180/V/2008 z dnia 29 lutego 2008r dokonano sprzedaŝy nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 1782/8 o pow. 0,1049 ha, obręb Trzebionka za cenę 7.200,00zł,- -zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XIV/143/V/2007 z dnia 29 października 2007r dokonano sprzedaŝy nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 1053/1 o pow. 0,0351 ha, obręb Siersza za cenę ,00zł,- - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XVI/160/V/2007 z dnia 28 grudnia 2007r dokonano sprzedaŝy nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 1858 o pow. 0,0101 ha, obręb Myślachowice za cenę 2.800,00zł,-

7 - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XXV/348/IV/2004 z dnia 30 lipca 2004r dokonano sprzedaŝy nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 848/2, 847/1, 849/6, 848/1 o łącznej pow ha, obręb Młoszowa za cenę ,00zł,- - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr X/112/IV/2007 z dnia 27 lipca 2007r dokonano sprzedaŝy nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 1173/1, 1181/1, 1458, 1175/3, 1178/2 o łącznej pow ha, obręb Młoszowa za cenę ,00zł,- Z tytułu sprzedaŝy nieruchomości uzyskano kwotę ,92zł,- W roku 2009 planowana jest sprzedaŝ nieruchomości na kwotę ,00zł,- FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Forma dysponowania Powierzchnia (m Nieruchomościami 2 ) Uzyskana kwota (PLN) SprzedaŜ nieruchomości ,92 w dzierŝawę W uŝytkowanie wieczyste W uŝytkowanie , ,86 323,5 0 W trwały zarząd w uŝyczenie Zamiana nieruchomości * 9 342,00 Nabycie nieruchomości ,30 SprzedaŜ nieruchomości** ,16 róŝnica między uzyskaną kwotą i powierzchniami nieruchomości oddanymi i pozyskanymi ** -naleŝy podać liczbę lokali

KOMUNALIZACJA. UśYTKOWANIE WIECZYSTE

KOMUNALIZACJA. UśYTKOWANIE WIECZYSTE KOMUNALIZACJA W ramach komunalizacji mienia Skarbu Państwa w ciągu 3 kwartałów 2006 roku uzyskano 11 decyzji Wojewody Małopolskiego o przejęciu na rzecz Gminy Trzebinia w tybie art.18.ust.1 ustawy z dn.

Bardziej szczegółowo

M I E N I E K O M U N A L N E

M I E N I E K O M U N A L N E M I E N I E K O M U N A L N E Zestawienie ilościowe mienia komunalnego Na dzień 30.09.2009 rok Jednostki gminne Wyszczególnienie Ilość jednostek w gminie Jednostki budżetowe 5 Jednostki kultury 3 Szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA

Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA Ogólna powierzchnia Miasta 17,448,0 ha 17,448,0 ha w tym: grunty własności Skarbu Państwa 8.976,0 ha 8.796,0 ha grunty prywatne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata w treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata w treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr P.05/7/09 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 4 kwietnia 009r. w sprawie zmiany Planu wykorzystania gminnego zasobu na lata 008-00. Na podstawie art. 30 ust. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.341.2011 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2015r. 1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki wynosi: - 411,7477 ha a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95/12

ZARZĄDZENIE NR 95/12 ZARZĄDZENIE NR 95/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień r.

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień r. 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień 15.11.2006 r. I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności Na ogólną powierzchnię gminy Iława wynoszącą 42 355 ha,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Zał.Nr 13 Przemków, 10 marca 2011 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz innych nieruchomości stanowiących własność GMINY PRZEMKÓW w imieniu,

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r.

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŝania nieruchomości oraz ich wydzierŝawiania lub wynajmowania na okres dłuŝszy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO RADOM, LISTOPAD 2009 Informacja o stanie mienia komunalnego ( spis treści ) 1. Informacja o stanie mienia komunalnego ( grunty ) 2. Zestawienie porównawcze gruntów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 314/LV/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 czerwca 2010 roku

Uchwała Nr 314/LV/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 czerwca 2010 roku Uchwała Nr 314/LV/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wyraŝenia zgody na sprzedaŝ i oddanie w uŝytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice.

Bardziej szczegółowo

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 16 Ostróda, dnia 15 października 005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego 1. Mienie Gminy Miejskiej Ostródy: powierzchnia gruntów stanowiących własność: 3 ha, mienie zakładów i jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r.

SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... SPRAWOZDANIE NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomości oraz uzyskanych z tego tytułu dochodów i poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata Załącznik do Zarządzenia Nr LIX/2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2015 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata 2016-2018 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieruchomości będące własnością Gminy Krapkowice stanowią gminny zasób nieruchomości, który powstał :

I N F O R M A C J A. Nieruchomości będące własnością Gminy Krapkowice stanowią gminny zasób nieruchomości, który powstał : Nr GGR.0008.1.2011 Krapkowice, 2011-01-14 I N F O R M A C J A z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Krapkowicach w zakresie gospodarowania mieniem gminnym za okres od 01 grudnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2016 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2016 r. Kościerzyna, 2017.03.23 STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA na dzień 31 grudnia 2016 r. I. Dane dotyczące praw własności : - powierzchnia ogólna gruntów: 724,4401 ha wartość : 36.946.445,10 zł. -

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łambinowice na lata , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łambinowice na lata , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. ZARZDZENIE Nr 0050/ 01 /2017 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA 2016-2018 Dział I Podstawa prawna Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku Załącznik nr.3 Lp wyszczególnienie Stan na ostatni dzień roku poprzednie go Stan wg. powierzchni Planowane zwiększenie i zmniejszeni e Stan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr 594.2017 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Planu wykorzystania zasobu oraz oddanych w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Jawor na lata

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 06 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 06 maja 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŝy, oddania w uŝytkowanie wieczyste oraz do dzierŝawy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Mieszkaniowej. ZARZĄDZENIE Nr GPK.0050.189.2014 BURMISTRZA WARKI z dnia 30 grudnia 2014 r.. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Warka na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM I N F O R M A C J A Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 32.2016 z dnia 29 marca 2016 r. o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sztum za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, działka

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Załącznik Nr 17 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie wyraŝenia zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASOBACH MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ SPOSOBACH JEGO ZAGOSPODAROWANIA W GMINIE OśAROWICE

INFORMACJA O ZASOBACH MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ SPOSOBACH JEGO ZAGOSPODAROWANIA W GMINIE OśAROWICE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2009 Wójta Gminy OŜarowice z dnia 12 listopada 2009 r. INFORMACJA O ZASOBACH MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ SPOSOBACH JEGO ZAGOSPODAROWANIA W GMINIE OśAROWICE Na dzień 31 października

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata Załącznik do Uchwały nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 19 września 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata 2017-2019 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WRZEŚNIA NA OKRES OD r. do r.

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WRZEŚNIA NA OKRES OD r. do r. Załacznik do Zarządzenia nr 159 Burmistrz Miasta i Gminy Września z 28 lipca 2015 r. PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WRZEŚNIA NA OKRES OD 1.08.2015 r. do 31.07.2018 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 maja 2017 r. Poz. 3115 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 95/X/2015

Bardziej szczegółowo

Stan zagospodarowania mienia powiatu rawskiego na dzień 30. 06.2008 r.

Stan zagospodarowania mienia powiatu rawskiego na dzień 30. 06.2008 r. Stan zagospodarowania mienia powiatu rawskiego na dzień 30. 06.2008 r. Lp. PołoŜenie Numer działki Powierzchnia działki [w ha] Stan rozdysponowania 1. i 5 308/27 4,9978 działka nierozdysponowana (część

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień r.) INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRYSZÓW (stan na dzień 31.12.2010 r.) I. W skład majątku gminy wchodzą nieruchomości stanowiące własność Gminy o łącznej powierzchni 67.2239 ha, w tym: a)

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku

AKTUALIZACJA. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or - IV.0050.115.2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 23 marca 2011 roku AKTUALIZACJA Planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASOBACH MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ SPOSOBACH JEGO ZAGOSPODAROWANIA W GMINIE OśAROWICE

INFORMACJA O ZASOBACH MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ SPOSOBACH JEGO ZAGOSPODAROWANIA W GMINIE OśAROWICE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2006 Wójta Gminy OŜarowice z dnia 10.11.2006 r. INFORMACJA O ZASOBACH MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ SPOSOBACH JEGO ZAGOSPODAROWANIA W GMINIE OśAROWICE Na dzień 31 października

Bardziej szczegółowo

Część 1. załącznik nr 1 do umowy

Część 1. załącznik nr 1 do umowy załącznik nr 1 do umowy Część 1 Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu ich zbycia w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 207 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 37 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą

Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Informacja o zmianach i stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto nad Wartą Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2010r. posiada mienie komunalne o wartości brutto 34 880 411,63 zł, które

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 7 Kraków: wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa, osób fizycznych lub prawnych oraz

Bardziej szczegółowo

OBRĘB 10. Nazwa obrębu, ulicy. Numer działki. Pow.ewid. działki [ha] Wartość Sposób nabycia działki. Sposób zagospodarowania. Lp.

OBRĘB 10. Nazwa obrębu, ulicy. Numer działki. Pow.ewid. działki [ha] Wartość Sposób nabycia działki. Sposób zagospodarowania. Lp. EWIDENCJA MIENIA KOMUNALNEGO OBRĘB 10 Lp. Nazwa obrębu, ulicy Numer działki Pow.ewid. działki [ha] Udział Księga wieczysta 1 1/32 0,3732 24712 7463,90 2 3 4 5 6 Ul. Rolna Pyrzyce Obr. 10 Ul. Rolna Pyrzyce

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 179 ha + 44 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI Wg stanu na dzień 30 września 2005 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej

Bardziej szczegółowo

II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r.

II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r. Podstawę sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowią przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami (tj. Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn zm.) I. Plan

Bardziej szczegółowo

UUCHWAŁA NR 251/XXIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2016 roku

UUCHWAŁA NR 251/XXIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2016 roku UUCHWAŁA NR 251/XXIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Nowy Dwór Gdański zabudowanej nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NRC/950/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NRC/950/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. UCHWAŁA NRC/950/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r.

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r. CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października r. do 31 grudnia r. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia roku wynosiła 8 833 ha, natomiast 4 138

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-06 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na oddanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/649/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/649/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LII/649/14 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 października 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjno-budowlany : wzory pism i umów / Rafał Godlewski [et al.]. Warszawa, Spis treści. Wykaz skrótów 11.

Proces inwestycyjno-budowlany : wzory pism i umów / Rafał Godlewski [et al.]. Warszawa, Spis treści. Wykaz skrótów 11. Proces inwestycyjno-budowlany : wzory pism i umów / Rafał Godlewski [et al.]. Warszawa, 2010 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział I. Zagospodarowanie przestrzenne i postępowanie administracyjne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku Gospodarka mieniem komunalnym odbywa się w oparciu o przepisy: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2011 Wójta Gminy Wólka z dnia 20 grudnia 2011r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI Wg stanu na dzień 30 września 2008 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej wartości ewidencyjnej:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 13 lipca 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... W sprawie ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... W sprawie ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej. UCHWAŁA NR... z dnia... W sprawie ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. Miasto Zamość, do dnia 31 grudnia 2011 r., nabywało nieodpłatnie nieruchomości głównie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2012r. Informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE data wptywi 1 1. 06. 2015 1 UCHWAŁA NR RADY MIASTA GLIWICE UM- zdnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbywanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości połoŝonych w Gdańsku przy ulicy Leszczynowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Część VI. Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym

Część VI. Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym Część VI Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym Tabela 15.2 - Informacja o gruntach, w których Gmina Chrzanów posiada udział L.p. Wyszczególnienie Stan na 01.10.2009r. Powierzchnia Stan na 31.12.201

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

1) Prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody

1) Prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO PO ZACHODNIEJ STRONIE DROGI POWIATOWEJ NR 1706N RANTY-WYDMINY, W OBRĘBIE GEODEZYJNYM WYDMINY,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD ROKU DO ROKU

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD ROKU DO ROKU Załącznik do Zarządzenie Nr F.3023.1.2014.I Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 marca 2014 roku I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY OD 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2011 Wójta Gminy Boćki z dnia 8 lutego 2011 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BOĆKI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ I MIENIE GMINY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/15 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 11 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/15 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 11 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 46/15 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2018 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta Tychy na prawach powiatu. na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta Tychy na prawach powiatu. na lata Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/114/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 marca 2015 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta Tychy na prawach powiatu na lata 2015 2017 I.

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz. Lp. Gmina Obręb Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 69 ha + 4 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r.

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na okres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 12 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 12 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.8.2017 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Gaszowice na lata 2017-2019. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego Gminy Orneta wg stanu na dzień 15 listopada 2007 roku.

I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego Gminy Orneta wg stanu na dzień 15 listopada 2007 roku. Zał. nr 15 do Zarządzenia nr 67 /2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Ornecie z dnia15 listopada 2007roku I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego Gminy Orneta wg stanu na dzień 15 listopada 2007 roku.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1130/Or/08 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2008r.

Zarządzenie Nr 1130/Or/08 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2008r. Zarządzenie Nr 1130/Or/08 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle Na podstawie 13 ust. 7 instrukcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2017 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E

Z A R Z Ą D Z E N I E Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 152/2015 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa na lata 2016-2018. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r.

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. W omawianym okresie zostały wydane 42 zarządzenia dotyczące różnych zagadnień z zakresu gospodarki miasta. W

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXI/247/16 Rady Gminy Mielno z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.

U C H W A Ł A Nr XXI/247/16 Rady Gminy Mielno z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej. U C H W A Ł A Nr XXI/247/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/ BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 9 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/ BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 9 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2015... BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące planu wykorzystania zasobu gruntów Gminy Skarżysko Kamienna

Podstawowe informacje dotyczące planu wykorzystania zasobu gruntów Gminy Skarżysko Kamienna Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 89/2011 z dnia 5 maja 2011r. Podstawowe informacje dotyczące planu wykorzystania zasobu gruntów Gminy Skarżysko Kamienna maj 2011 Zestawienie nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW Działka o nr ew. 1964/4 oraz części działki o nr ew. 1427 Żelechów 2015 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo