II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r."

Transkrypt

1

2

3 Podstawę sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowią przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami (tj. Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn zm.) I. Plan wykorzystania zasobu został opracowany na okres 3 lat. Docelowe kierunki wykorzystania zasobu wynikają z obowiązujących planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego. Gospodarowanie zasobem nieruchomości winno odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki przy uwzględnieniu racjonalnych potrzeb społeczności lokalnej i realizacji zadań publicznych. Obowiązujące akty prawa miejscowego mające zastosowanie przy gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomości: 1) Uchwała Nr XVIII/152/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata- z późn. zmianami, 2) Uchwała Nr XXXII/341/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia r. w sprawie udzielenia bonifikat w cenie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia umownych stawek oprocentowania, 3) Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. z dnia r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania, najmu, użytkowania i i używania nieruchomości gruntowych niezabudowanych na okres do lat trzech z późn. zmianami, 4) Zarządzenie Nr 99/2010 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.z dnia r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech, 5) Zarządzenie Nr 34/2005 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. z dnia r. w sprawie ustalenia czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech- z późn. zmianami. 6) Zarządzenie Nr 85/07 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. z dnia r. w sprawie rocznych stawek czynszu dzierżawnego za grunty rolne, 7) Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. z dnia r w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej, 8) Uchwała Nr XVIII/153/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd. II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r. Wyszczególnienie Powierzchnia gruntów w ha W tym tworzących gminny zasób nieruchomości przekazywanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym przekazywanych w użytkowanie wieczyste razem Ogółem 1 434, w tym osobom fizycznym

4 Grunty oddane w dzierżawę ( z wyłączeniem gruntów zarządzanych przez ZGKiM ) Ogółem powierzchnia w ha Miasto Wieś 14,24 100,89 Zestawienie powierzchni gruntów planowanych do sprzedaży w latach Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Położenie Nr geodezyjny Powierzchnia Przeznaczenie nieruchomości Kowalewo Pom obr I 92 0,7450 Pod zabudowę bazowo Kowalewo Pom obr I 92 0,8111 -składową Kowalewo Pom obr I 51/5 0,0672 Pod budowę Kowalewo Pom obr I 52/7 0,0471 pawilonów handlowych Kowalewo Pom obr I 220/1 0,1068 Kowalewo Pom obr I 220/ Kowalewo Pom obr I 220/3 0,1130 Kowalewo Pom obr I 53/8 0,1825 Kowalewo Pom obr I 50/5 0,1730 Kowalewo Pom obr I 51/1 0,1020 Kowalewo Pom obr I 52/4 0,1156 Kowalewo Pom obr I 53/14 0,1308 Kowalewo Pom obr I 52/6 0,3466 Kowalewo Pom obr I 51/3 0,3107 Kowalewo Pom obr I 75 0,1348 Pod zabudowę mieszkaniowa, usługi Kowalewo Pom obr II 160/9 0,0792 Pod zabudowę Kowalewo Pom obr II 73/2 0,1709 mieszkaniowa, usługi Kowalewo Pom obr II 160/11 0,0789 Kowalewo Pom obr II 160/12 0,0788 Kowalewo Pom obr III 78/1 0,0825 Pod zabudowę mieszkaniową Obręb Borówno 215 0,1895 Pod zabudowę mieszkaniowa Obręb Pruska Łąka 124/2 0,0934 Pod zabudowę Obręb Pruska Łąka 157/2 0,4319 mieszkaniową, usługi Obręb Wielka Łąka 267/4 0,1470 Pod zabudowę mieszkaniowa, usługi Obręb Wielkie Rychnowo 382/2 0,3194 Pod zabudowę mieszkaniową

5 Nabywanie nieruchomości do zasobu odbywać się będzie głównie poprzez : a)zakup, b)zamianę, c)darowiznę, d)nabycie z mocy prawa ( przeniesienie własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy), e)nabywanie na podstawie decyzji administracyjnych, f)pierwokup, g)zasiedzenie. Do gminnego zasobu będą nabywane nieruchomości służące realizacji zadań własnych Gminy. W latach nabywanie nieruchomości realizowane będzie w ramach posiadanych środków finansowych, które planowane będą w budżecie w poszczególnych latach. III. Dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomościami. Prognozowane dochody wg poszczególnych form użytkowania: Tytuł prawny dochodu 2011 rok 2012 rok 2013 rok Sprzedaż mienia zł zł zł Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego użytkowania Dochody z dzierżawy ( z wył. gruntów zarządzanych przez ZGKiM, gruntów oświatowych ) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł zł zł zł zł zł zł zł zł IV. Prognozowane wydatki związane z udostępnieniem zasobu oraz nabywania nieruchomości: Tytuł prawny wydatku 2011 rok 2012 rok 2013 rok Nabywanie nieruchomości zł zł Wyceny,podziały,ogłoszenia w prasie,rozgraniczenia Sporządzanie wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów Odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi zł zł zł zł zł zł 500 zł zł zł Opłaty sądowe zł zł zł Opłaty notarialne 500 zł zł zł V. Zestawienie nieruchomości składających się na zasób z wyłączeniem dróg i nieruchomości zarządzanych przez ZGKiM Sp.z.o.o i gruntów oświatowych 1 Kowalewo Pom I 128 0,3424 tereny zielone w bezp. zarządzie

6 2 Kowalewo Pom. I 157 0,1092 tereny zielone w bezp. zarządzie 3 Kowalewo Pom I 163 0,1725 tereny zielone w bezp. zarządzie 178/7 178/8 178/9 178/13 4 Kowalewo Pom. I ,0078 0,0090 0,0065 0,2126 0,0051 0,0392 zabudowana tereny zielone Świetlica osiedlowa 5 Kowalewo Pom. I 201 0,0450 dzierżawa 6 Kowalewo Pom. I 202/1 0,2924 tereny zielone 7 Kowalewo Pom. I 135 0,0444 tereny zielone 8 Kowalewo Pom. I 44 0,0401 nieużytek 9 Kowalewo Pom. I 46 0,6958 łąka /nieużytek 10 Kowalewo Pom. I 51/1 51/3 51/5 51/6 51/8 0,1120 0,3107 0,0672 0,0325 0, Kowalewo Pom. I 49 0,0009 tereny zielone 12 Kowalewo Pom. I 50/4 50/5 14 Kowalewo Pom. I 52/7 52/9 15 Kowalewo Pom. I 52/4 52/6 0,0444 0,1730 0,0471 0,0361 0,1156 0,3466 dzierżawa/sprzedaż do sprzedaży, w bezp. dzierżawa/sprzedaż 16 Kowalewo Pom. I 25 0,7913 dzierżawa 17 Kowalewo Pom. I 11/1 0,0647 przepompownia ZUW Ostrowite 18 Kowalewo Pom. I 47/18 47/19 0,1963 1,5325 działka budowlana użytek rolny 19 Kowalewo Pom. I 200 0,0230 zabudowa ( ujęcie wody) ZUW Ostrowite ujęcie do likwidacji 20 Kowalewo Pom. I 93 0,8111 dzierżawa 21 Kowalewo Pom. I 92 0,7450 dzierżawa

7 21 Kowalewo Pom. I 26/2 0,6565 dzierżawa 22 Kowalewo Pom. I 15/1 15/3 0,0171 0,6619 dzierżawa 23 Kowalewo Pom. I 16 0,7964 dzierżawa 24 Kowalewo Pom. I 29 3,38077 dzierżawa 25 Kowalewo Pom. I 220/1 220/2 2201/3 220/5 26 Kowalewo Pom. I 53/14 53/16 0,1068 0,2284 0,1130 2,8845 0,1308 0,2123 budowlana budowlana budowlanej użytek rolny do sprzedaży, do sprzedaży 27 Kowalewo Pom. I 53/8 0,1825 budowlana do sprzedaży 28 Kowalewo Pom. I 30 0,9946 dzierżawa 29 Kowalewo Pom. I 197 0,0871 droga dzierżawa 30 Kowalewo Pom. I 178/13 0,0640 działka budowlana dzierżawa OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Kowalewo Pom. II 159 0,1110 działka budowlana 2 Kowalewo Pom. II 160/9 160/10 160/11 160/12 0,0792 0,0789 0,0789 0,0788 działka budowlana do sprzedaży 3 Kowalewo Pom. II 189 0,0204 nieużytek 4 Kowalewo Pom. II 190 0,0397 nieużytek 5 Kowalewo Pom. II 243 0,0570 rów 6 Kowalewo Pom. II 166 0,0123 dzierżawa 7 Kowalewo Pom. II 211 0,0927 teren zielony 8 Kowalewo Pom. II 277 0,0012 tereny zielone 9 Kowalewo Pom. II 51 0,4749 Ogrody działkowe 10 Kowalewo Pom. II 78/1 0,0825 działka budowlana

8 11 Kowalewo Pom. II 58/1 0,0646 łąka ZUW Ostrowite 12 Kowalewo Pom. II 73/2 0,1709 działka budowlana dzierżawa 1 Kowalewo Pom. III 156/3 156/2 1,4506 0,0214 Góra zamkowa 2 Kowalewo Pom. III 90 0,5653 Ogrody Działkowe 3 Kowalewo Pom. III 135 0,6591 Remiza OSP 4 Kowalewo Pom. III 52 0,0104 /osadnictwo 5 Kowalewo Pom. III 154 0,0369 mury obronne przy domu kultury 6 Kowalewo Pom. III 144 0,2027 targowisko umowa z ZGKIM 7 Kowalewo Pom. III 128/1 0,0311 przejście kłada 8 Kowalewo Pom. III 177/1 0,0688 Pod kolektor ZUW Ostrowite 9 Kowalewo Pom. III 173 0,6229 park 10 Kowalewo Pom. III 98 0,1561 bud. urzędu ul.odrodzenia 11 Kowalewo Pom. III 143/1 17/5 143/2 17/6 0,8750 Targowisko przy ul. Strażackiej umowa z ZGKIM 12 Kowalewo Pom. III 78/1 0,0825 Działka budowlana do sprzedaży GOSPODARO WANIA 1 Kowalewo Pom. IV 207 0,3823 Ogrody działkowe 2 Kowalewo Pom. IV 1 0,3088 zabudowa bud. urzędu + była baza w bezp. /umow a z ZGKiM -baza do dzierżawy 3 Kowalewo Pom. IV 72 0,4407 Ogrody Działkowe 4 Kowalewo Pom. IV 74 0,2503 Ogrody

9 Działkowe 5 Kowalewo Pom. IV 97 4,6863 Ogrody Działkowe 6 Kowalewo Pom. IV 183 0,0048 Baszta zabytkowa w bezp. 7 Kowalewo Pom. IV 70 0,1309 łąka brak dojazdu do dzierżawy 8 Kowalewo Pom. IV 61 0,1030 zieleniec przy PKS w bezp. 9 Kowalewo Pom. IV 120 0,0191 mury obronne + parking w bezp. 10 Kowalewo Pom. IV 122 0,0220 mury obronne + parking w bezp. 11 Kowalewo Pom. IV 199/4 0,0164 tereny zielone w bezp. 12 Kowalewo Pom. IV 47/1 0,396 Inhoff ZUW Ostrowite 13 Kowalewo Pom. IV 98 1,0192 Ogrody Działkowe 14 Kowalewo Pom. IV 289/1 0,2118 oczyszczalnia ścieków ZUW Ostrowite 15 Kowalewo Pom. IV 286/1 1,6623 oczyszczalnia ścieków ZUW Ostrowite 16 Kowalewo Pom. IV 293 1,1123 oczyszczalnia ścieków ZUW Ostrowite 17 Kowalewo Pom. IV 124 0,0479 działka budowlana w bezp. 18 Kowalewo Pom. IV 8/2 0,0015 działka budowlana dzierżawa 19 Kowalewo Pom. IV 52/7 0,0012 pod kiosk i usługi dzierżawa 20 Kowalewo Pom. IV 184 0,0012 pod kiosk i usługi dzierżawa 21 Kowalewo Pom. IV 185 0,1785 nieużytek dzierżawa 22 Kowalewo Pom. IV 316/1 0,1951 budynek admin. Urzędu w bezp. 23 Kowalewo Pom. IV 302/ ,1571 1,6227 Centrum rekreacji i sportu w bezp.

10 GOSPODARO WANIA 1 Bielsk 23/1 0,6700 Sołectwo Bielsk 2 Bielsk 19 1,5000 Karta nauczyciela 3 Bielsk 130/3 0,3436 świetlica Sołectwo Bielsk 4 Bielsk 20/1 0,6700 boisko RS Bielsk GOSPODARO WANIA 1 Borówno 215 0,1895 działka budowlana do sprzedaży GOSPODARO WANIA 1 Chełmoniec 35 1,0800 zbiornik wody Sołectwo Chełmoniec 2 Chełmoniec 34 0,0400 Remiza OSP Sołectwo Chełmoniec 3 Chełmoniec 33 0,0032 zlewnia Sołectwo Chełmoniec 4 Chełmoniec 63 1,2600 Cmentarz ewangelicki w bezp. OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Chełmonie 60 0,8500 dzierżawa 2 Chełmonie 101/1 0,3800 Karta Nauczyciela 3 Chełmonie 132/39 0,3206 Remiza OSP Sołectwo Chełmonie 4 Chełmonie 132/40 2,6304 park 1 Dylewo 24/7 2,0900 dzierżawa

11 1 Frydrychowo 215/8 0,4900 dzierżawa 2 Frydrychowo 67/21 1,9378 dzierżawa 1 Kiełpiny 47 0,3200 nieużytek dzierżawa 2 Kiełpiny 85/3 0,1582 dzierżawa 3 Kiełpiny 24/7 2,0900 dzierżawa 4 Kiełpiny 8 /4 1,7000 dzierżawa 5 Kiełpiny 7 3,6600 las 6 Kiełpiny 12 /1 0,4400 las 7 Kiełpiny 12 /3 0,1300 las w bezp. zarządzie 8 Kiełpiny 48 0,5800 świetlica Sołectwo Kiełpiny 9 Kiełpiny 97 0,2100 nieużytek 11 Kiełpiny 11 1,6400 do uregulowania stan prawny. Zgłoszone roszczenie byłego właściciela o zwrot 12 Kiełpiny 8/2 1,7000 dzierżawa OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Lipienica 38/1 0,5000 dzierżawa 2 Lipienica 38/4 0,3200 rów 3 Lipienica 14 0,0400 budynek OSP Sołectwo Lipienica 4 Lipienica 13 0, Lipienica 17 0,4400 nieużytek 6 Lipienica 114 0,2500 nieużytek

12 7 Lipienica 116 0,1100 nieużytek 8 Lipienica 15 /6 0,1601 pola przy remizie Sołectwo Lipienica 9 Lipienica 15 /9 0,3748 przekazane pod boisko 10 Lipienica 14 /2 1,2000 dzierżawa OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Mariany cz.307/1 0,2800 dzierżawa 2 Mariany 339/1 1,1420 dzierżawa 3 Mariany 339/4 7,7500 dzierżawa 4 Mariany 342 5,7900 dzierżawa 5 Mariany 361 0,5900 dzierżawa 6 Mariany 362 3,1800 dzierżawa 7 Mariany 364 2,1700 dzierżawa 8 Mariany 354 0,2000 dzierżawa 9 Mariany cz.307/1 2,2500 tereny rekreacyjne Sołectwo Mariany 10 Mariany 289/1 0,0800 Remiza OSP Sołectwo Mariany 11 Mariany 339/2 0,0600 ujęcie wody ZUW Ostrowite 12 Mariany 312 0,1300 zbiornik p.poż Sołectwo Mariany OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Mlewiec 36 0,5200 dzierżaw 2 Mlewiec 43/1 0,1184 Remiza OSP Sołectwo Mlewiec 3 Mlewiec 7/ 6 0,1775 zbiornik p.poż Sołectwo Mlewiec 4 Mlewiec 7/21 0,1057 pod plac zabaw, OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Mlewo 285/2 2,1700 dzierżawa

13 2 Mlewo 50/3 0,3100 dzierżawa 3 Mlewo 50/2 0,4100, do dzierżawy 4 Mlewo 15 /1 0,5300 kopalny 5 Mlewo 247 0,0600 pozostałość po byłej szkole 6 Mlewo 189 0,2800 plaża Sołectwo Mlewo 7 Mlewo 249/1 0,6300 boisko szkolne umowa użyczenia TRIO 8 Mlewo 184/1 0,1700 Dom Kultury Sołectwo Mlewo 9 Mlewo 187/1 8,2600 wody płynące dzierżawa 10 Mlewo 248/5 0,3066 zabudowa szkolna 11 Mlewo 248/4 0,0201 zabudowa szkolna umowa użyczenia TRIO umowa użyczenia TRIO OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Nowy Dwór 51/1 2,7700 dzierżawa 2 Nowy Dwór 64/2 0,1900 dzierżawa 3 Nowy Dwór 150 0,2800 dzierżawa 4 Nowy Dwór 116/1 0,2721 dzierżawa 5 Nowy Dwór 116/4 0,1675 dzierżawa 6 Nowy Dwór 104/2 5,0000 (piaskownia) koncesja kopalnia OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Napole 25 5,0800 dzierżawa 2 Napole 25/ 3 1,8300 dzierżawa 3 Napole 23 /1 0,1270 dzierżawa 4 Napole 30 2,3200 dzierżawa 5 Napole 36/4 1,6300 dzierżawa 6 Napole 36/5 2,5500 dzierżawa 7 Napole 129 1,3900 dzierżawa 8 Napole 152 7,5000 dzierżawa 9 Napole 155 0,6500 nieużytek

14 OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Piątkowo 40/9 1,1784 boisko dzierżawa 2 Piątkowo 42/2 0,0215 niezabudowana Sołectwo Kiełpiny 3 Piątkowo 1/6 0,6900 ujęcie wody ZUW Ostrowite 4 Piątkowo 40/11 0,3170 oczyszczalnia ZUW Ostrowite OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Pruska Łąka 159/2 0,2500 dzierżawa 2 Pruska Łąka cz 157/2 0,1000 dzierżawa 3 Pruska Łąka 112/9 0,0600 zabudowa (pozostałość po szkolnej W.C 4 Pruska Łąka 112/14 0,5400 Remiza OSP Sołectwo Pruska Łąka 1 Pluskowęsy 74 1,0310 dzierżawa 2 Pluskowęsy cz.82/2 0,31000 dzierżawa 3 Pluskowęsy 91 1,0800 dzierżawa 4 Pluskowęsy 217/6 0,0340 dzierżawa 5 Pluskowęsy 118/5 0,1500 działka budowlana bezp. 6 Pluskowęsy 117/1 0, Sierakowo 87 0,6540 /Dom Kultury dzierżawa/sołectw o Sierakowo 2 Sierakowo 88/2 0,2607 dzierżawa 3 Sierakowo 108/5 0,3788 dzierżawa 4 Sierakowo 130/1 0,7600 dzierżawa 5 Sierakowo 176/1 0,8800 dzierżawa 6 Sierakowo 148/1 0,2900 dzierżawa 7 Sierakowo 88/2 0,2607 Karta Nauczyciela

15 8 Sierakowo 108/3 0,0236 boisko Sołectwo Sierakowo 1 Szychowo 60/2 0,1600 nieużytek 1 Srebrniki 15 5,1800 dzierżawa 2 Srebrniki 19/1 0,0400 dzierżawa 3 Srebrniki 19/2 1,2100 dzierżawa 4 Srebrniki 76 0,5500 dzierżawa 5 Srebrniki 118 2,3000 dzierżawa 6 Srebrniki 132 0,3100 Remiza OSP OSP 7 Srebrniki 134/2 0,0749 bud. Sołectwo Srebrniki 8 Srebrniki 38 0,3200 nieużytek OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Wielka Łąka 1/13 0,2048 ujęcie wody ZUW Ostrowite 2 Wielka Łąka 32/6 0,1600 ujęcie wody 3 Wielka Łąka 4/6 0,4477 Sołectwo Wielka Łąka 4 Wielka Łąka 99/13 99/3 99/4 99/5 99/6 99/8 5 Wielka Łąka 267/4 267/5 2,2214 dzierżawa 0, ,8618 boisko, do sprzedaży 6 Wielka Łąka 100/2 0,0012 pod kiosk i usługi dzierżawa Wielka Łąka 100/3 0,1858 zbudowana bud. mieszkalnym,

16 1 Wielkie Rychnowo 67 4,1100 dzierżawa 2 Wielkie Rychnowo 81/1 0,5000 dzierżawa 3 Wielkie Rychnowo 81/2 4,4849 dzierżawa 4 Wielkie Rychnowo 139 1,0400 dzierżawa 5 Wielkie Rychnowo 140 1,0100 dzierżawa 6 Wielkie Rychnowo 173 0,1300 dzierżawa 7 Wielkie Rychnowo 100 0,0500 rów, do sprzedaży 8 Wielkie Rychnowo 251/3 0,0201 zabudowana/stud nia ZUW Ostrowite 9 Wielkie Rychnowo 186/3 0,0600 tereny zielone, do sprzedaży 10 Wielkie Rychnowo 246/3 0,6700 nieużytek, do sprzedaży 11 Wielkie Rychnowo 51/1 2,7700 nieużytek, do sprzedaży 12 Wielkie Rychnowo 405 0,3545 Dom Kultury Sołectwo Wielkie Rychnowo 13 Wielkie Rychnowo 110 0,0500 tereny zielone, do sprzedaży 14 Wielkie Rychnowo 247/2 0,0800 nieużytek, do sprzedaży 15 Wielkie Rychnowo 139 1,0400 Karta Nauczyciela 16 Wielkie Rychnowo 140 1,0100 Karta Nauczyciela

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wyboru: Oferent zaproponował najkorzystniejszą ofertę.

Uzasadnienie wyboru: Oferent zaproponował najkorzystniejszą ofertę. Kowalewo Pom., dn. 30.10.2015 r. GKiM.271.17.2015 OGŁOSZENIE W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, ogłoszonego przez Gminę Kowalewo Pomorskie, na odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości.. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016 Na podstawie art. 23 ust. I pkt.3

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2010-2012r. wg. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0151/14/2010 z dnia 18.02.2010r.

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2010-2012r. wg. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0151/14/2010 z dnia 18.02.2010r. PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2010-2012r. wg. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0151/14/2010 z dnia 18.02.2010r. Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Łomży. Wniosek

Rada Miejska Łomży. Wniosek GNL.0201 103/09 Łomża 30.11.2009r. Rada Miejska Łomży Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego

ZARZĄDZENIE NR 22 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego ZARZĄDZENIE NR 22 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VII/35/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007r.

U C H W A Ł A Nr VII/35/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007r. U C H W A Ł A Nr VII/35/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007r. w sprawie : ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

Za r z ą d z e n i e N r 35/ 2 0 1 4 Wójta Gminy Kościelec z dnia 3 lipca 2014 roku

Za r z ą d z e n i e N r 35/ 2 0 1 4 Wójta Gminy Kościelec z dnia 3 lipca 2014 roku Za r z ą d z e n i e N r 35/ 2 0 1 4 Wójta Gminy Kościelec z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania w latach 2014-2017 zasobu nieruchomości Gminy Kościelec Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 11, art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jeleniogórskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r.

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Lewkowie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Projekt z dnia 16 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 10 OPIS BUDYNKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 10 OPIS BUDYNKÓW ZAŁĄCZNIK NR 10 OPIS BUDYNKÓW Opis budynków i budowli lp Nazwa jednostki Adres 1 Urząd Miejski Plac Wolności 1, 87-410 Rok budowy Ilość kondygna cji Powierzchni a użytkowa budynku w m2 1912 4 400 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 października 2013 r. Poz. 6149 UCHWAŁA NR XXXIII/196/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE. z dnia 9 października 2013 r.

Kraków, dnia 23 października 2013 r. Poz. 6149 UCHWAŁA NR XXXIII/196/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 października 2013 r. Poz. 6149 UCHWAŁA NR XXXIII/196/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 9 października 2013 r. w sprawie określenia ogólnych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86 I N F O R M A C J A dot. stanu mienia komunalnego Gminy Turek według stanu na dzień 31.12.2015 r. Ogółem stan gruntów na terenie Gminy Turek ( mienia komunalnego) wynosi 3 128 466 m 2. Stan ten : a/ zwiększył

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania

Praktyczne aspekty gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania Praktyczne aspekty gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania Bartosz Guss Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP Poznań, 24.10.2014 Plan prezentacji 1. Struktura własności gruntów miasta

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2011 Wójta Gminy Wólka z dnia 20 grudnia 2011r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY WÓLKA NA LATA 2012-2014 1. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE GMINY LUBISZYN NA DZIEŃ 30.11.2014 po kadencji 2010-2014

RAPORT O STANIE GMINY LUBISZYN NA DZIEŃ 30.11.2014 po kadencji 2010-2014 RAPORT O STANIE GMINY LUBISZYN NA DZIEŃ 30.11.2014 po kadencji 2010-2014 Tadeusz Karwasz Wójt Gminy Lubiszyn str. 1 SPIS TREŚCI 1. Środki na rachunkach bankowych na dzień 30.11.2014 r. 2. Stan zadłużenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste terenu przyległego do nieruchomości zabudowanej budynkiem przy placu Bohaterów

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1/9 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Janusz Jakobiszyn Marek Fryźlewicz Data: 14 grudnia 2007r. Data:17 grudnia 2007r. Obowiązuje od: 1 stycznia 2008r,Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

OBRĘB 10. Nazwa obrębu, ulicy. Numer działki. Pow.ewid. działki [ha] Wartość Sposób nabycia działki. Sposób zagospodarowania. Lp.

OBRĘB 10. Nazwa obrębu, ulicy. Numer działki. Pow.ewid. działki [ha] Wartość Sposób nabycia działki. Sposób zagospodarowania. Lp. EWIDENCJA MIENIA KOMUNALNEGO OBRĘB 10 Lp. Nazwa obrębu, ulicy Numer działki Pow.ewid. działki [ha] Udział Księga wieczysta 1 1/32 0,3732 24712 7463,90 2 3 4 5 6 Ul. Rolna Pyrzyce Obr. 10 Ul. Rolna Pyrzyce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

O G Ł O S Z E N I E. Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Warszawa, dnia 25. 08. 2014r. O G Ł O S Z E N I E Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r.

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŝania nieruchomości oraz ich wydzierŝawiania lub wynajmowania na okres dłuŝszy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459, z 2007

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2011 r. Wizna, marzec 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. 2011 r. Wizna, marzec 2012 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 62/12 Wójta Gminy Wizna z dnia 27 marca 2012 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za 2011 r. Wizna, marzec 2012 r. I. Grunty Informacje o stanie mienia gminy Wizna

Bardziej szczegółowo

1,57 kwintali pszenicy obliczonego według średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu poprzedzającym oddanie w dzierżawę,

1,57 kwintali pszenicy obliczonego według średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu poprzedzającym oddanie w dzierżawę, Zarząd Powiatu Średzkiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości (działek), położonych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.13.2013 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/13/2013 Wójta Łaziska z dnia 22 marca 2013 roku I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchomości Informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112/2008 WÓJTA GMINY LEŻAJSK z dnia 4 marca 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 112/2008 WÓJTA GMINY LEŻAJSK z dnia 4 marca 2008 roku UG.BR.0151-112/08 ZARZĄDZENIE NR 112/2008 WÓJTA GMINY LEŻAJSK z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę położonych w ach: Wierzawice, Chałupki Dębniańskie, Piskorowice, Przychojec,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.13.2014 I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchomości Powierzchnia działek Informacja o stanie mienia Łaziska Zabudowana czy nie Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/13/2014

Bardziej szczegółowo

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 16 Ostróda, dnia 15 października 005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego 1. Mienie Gminy Miejskiej Ostródy: powierzchnia gruntów stanowiących własność: 3 ha, mienie zakładów i jednostek

Bardziej szczegółowo

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów IAN GROUP Nieruchomości Tel fax17 864 06 06 35-030 Rzeszów www.iangroup.net Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Ostatnio wprowadzona aktualizacja: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 5 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 5 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz nr 5 /DT/ 2015 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) przeznacza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO RADOM, LISTOPAD 2009 Informacja o stanie mienia komunalnego ( spis treści ) 1. Informacja o stanie mienia komunalnego ( grunty ) 2. Zestawienie porównawcze gruntów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/188/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/188/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/188/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/478/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r.

Uchwała Nr XLIV/478/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. Uchwała Nr XLIV/478/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 24 lutego 2014 r. Urząd Miasta Tychy. Al. Niepodległości 49. piętro III, sala 305

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 24 lutego 2014 r. Urząd Miasta Tychy. Al. Niepodległości 49. piętro III, sala 305 DUR.0012.6.2.2014.KILiŁP Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy 24 lutego 2014 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz. 15.00 Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska

Informacja o stanie mienia Gminy Łaziska Nr O-S.0050.13.2013 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050/13/2013 Wójta Łaziska z dnia 22 marca 2013 roku I Prawo własności Nieruchomości Lp. Miejsce położenia nieruchomości Informacja o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży.

W Y K A Z nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży W Y K A Z nieruchomości zabudowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 7 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazów budynków z zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych budynków i budowli przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X.75.2011 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia 27 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR X.75.2011 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia 27 maja 2011 r. UCHWAŁA NR X.75.2011 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 20 października 2008 r. Nr 82

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 20 października 2008 r. Nr 82 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 20 października 2008 r. Nr 82 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY POWIATU 1904 Bieszczadzkiego Nr XXVI/152/08 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 3 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 3 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz nr 3 /DT/ 2015 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) przeznacza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE GRUNTÓW, LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE (stan na 01 stycznia 2013 r.

INFORMACJA O STANIE GRUNTÓW, LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE (stan na 01 stycznia 2013 r. INFORMACJA O STANIE GRUNTÓW, LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE (stan na 01 stycznia 2013 r.) 1. GRUNTY KOMUNALNE 1.1. Stan powierzchni gruntów Łączna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego

Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego SKOROWIDZ ALFABETYCZNY Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego ROK 2008 (Numery: 1 329*) Skróty oznaczają: A. aneks, D. decyzję, Obw. obwieszczenie, Ogł. ogłoszenie P. postanowienie, Por. porozumienie,

Bardziej szczegółowo

Zakres informacji gromadzonych w rejestrze. Numer budynków,

Zakres informacji gromadzonych w rejestrze. Numer budynków, Wykaz Rejestrów Publicznych i Ewidencji prowadzonych w Urzędzie MiGU Muszyna - Referat Rozwoju Lokalnego, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska L.p. Nazwa rejestru/ewidencji Zakres

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2010 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2010 r. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2010 r. Część I Nieruchomości niezabudowane i zabudowane Lp. Nazwa nieruchomości Położenie Pow. w ha Forma własności Sposób zagospodarowania mienia

Bardziej szczegółowo

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r.

Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Część opisowa o stanie mienia komunalnego gminy Łubowo w okresie od dnia 1.09.2009 r. do dnia 30.09.2010 r. Gminy Łubowo posiada następujące składniki mienia gminnego: I. Grunty komunalne: 1. Grunty rolne:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. W GMINIE PAWŁOWICZKI w roku 2005.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. W GMINIE PAWŁOWICZKI w roku 2005. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE PAWŁOWICZKI w roku 2005. Stan mienia komunalnego w Gminie Pawłowiczki w roku 2005 przedstawia się następująco: Stan gruntów ogółem w gminie wynosi - 114,0

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU Gmina Strzelin w 2005 r przystąpiła do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST- PARK tworząc podstrefę Strzelin, która umożliwiła pozyskanie

Bardziej szczegółowo

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA 7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA II stopnia Symbole klasyfikacyjne III stopnia IV stopnia V stopnia Hasła

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM I N F O R M A C J A Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 32.2016 z dnia 29 marca 2016 r. o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sztum za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK DZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przygotowała Bożena Bartkiewicz Wewnętrzna struktura organizacyjna Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bożena Bartkiewicz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/11/14 RADY MIASTA KUTNO w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kutnie stanowiących własność Miasta Kutno na rzecz dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 10 i 40 w budynku nr 13 położonym przy ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach.

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 10 i 40 w budynku nr 13 położonym przy ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach. ZARZĄDZENIE Nr 127/07 BURMISTRZA CZECHOWIC-DZIEDZIC w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 13 przy ul. Michałowicza, wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia od 241 do

Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do - ZARZĄDZENIE NR 241/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oborniki - ZARZĄDZENIE NR 242/2004 w sprawie Układu wykonawczego budżetu - ZARZĄDZENIE NR 243/2004

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/96/2011 RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM. z dnia 25 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR X/96/2011 RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM. z dnia 25 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA NR X/96/2011 RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki Na podstawie art.18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień 30.09.2006 roku

Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień 30.09.2006 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 68/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 lipca 2006 roku Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY KARTA USŁUG Urząd Miejski w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 e-mail: HTUurzad.miejski@chojnow.eu UTH www.chojnow.eu bip.chojnow.net.pl Godziny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku Gospodarka mieniem komunalnym odbywa się w oparciu o przepisy: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową Spis treści : 1. Wstęp. 2. Mienie komunalne. 3. Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. 4. Zbycie mienia komunalnego. 5. Nabycie nieruchomości. 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Zbigniew Sarata 02-792 Warszawa ul. Lanciego F. M. 9b tel: 501 247 295 e-mail: zbigniew@sarata.pl Warszawa 18 lutego 2015 Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 Bardzo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez Bank BPS S.A. w ramach realizowanych inwestycji budownictwa mieszkaniowego 1.

Bardziej szczegółowo

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SKARBU PAŃSTWA Nabywanie i korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Miasta, Powiatu lub Skarbu Państwa odbywa się na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXXIV 257/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 lutego 1997 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXXIV 257/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 lutego 1997 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXXIV 257/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 lutego 1997 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO I OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA ROK 1997 I. INFORMACJA O STANIE

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Zestawienie nieruchomości na sprzedaż Miejscowość Dywity 1. Budynek wielorodzinny w budowie w tym lokale niemieszkalne o pow. 540 m2 oraz lokale

Bardziej szczegółowo

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł. Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.

Bardziej szczegółowo