II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r."

Transkrypt

1

2

3 Podstawę sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowią przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami (tj. Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn zm.) I. Plan wykorzystania zasobu został opracowany na okres 3 lat. Docelowe kierunki wykorzystania zasobu wynikają z obowiązujących planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego. Gospodarowanie zasobem nieruchomości winno odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki przy uwzględnieniu racjonalnych potrzeb społeczności lokalnej i realizacji zadań publicznych. Obowiązujące akty prawa miejscowego mające zastosowanie przy gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomości: 1) Uchwała Nr XVIII/152/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata- z późn. zmianami, 2) Uchwała Nr XXXII/341/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia r. w sprawie udzielenia bonifikat w cenie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia umownych stawek oprocentowania, 3) Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. z dnia r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania, najmu, użytkowania i i używania nieruchomości gruntowych niezabudowanych na okres do lat trzech z późn. zmianami, 4) Zarządzenie Nr 99/2010 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.z dnia r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech, 5) Zarządzenie Nr 34/2005 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. z dnia r. w sprawie ustalenia czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech- z późn. zmianami. 6) Zarządzenie Nr 85/07 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. z dnia r. w sprawie rocznych stawek czynszu dzierżawnego za grunty rolne, 7) Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. z dnia r w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej, 8) Uchwała Nr XVIII/153/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd. II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r. Wyszczególnienie Powierzchnia gruntów w ha W tym tworzących gminny zasób nieruchomości przekazywanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym przekazywanych w użytkowanie wieczyste razem Ogółem 1 434, w tym osobom fizycznym

4 Grunty oddane w dzierżawę ( z wyłączeniem gruntów zarządzanych przez ZGKiM ) Ogółem powierzchnia w ha Miasto Wieś 14,24 100,89 Zestawienie powierzchni gruntów planowanych do sprzedaży w latach Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Położenie Nr geodezyjny Powierzchnia Przeznaczenie nieruchomości Kowalewo Pom obr I 92 0,7450 Pod zabudowę bazowo Kowalewo Pom obr I 92 0,8111 -składową Kowalewo Pom obr I 51/5 0,0672 Pod budowę Kowalewo Pom obr I 52/7 0,0471 pawilonów handlowych Kowalewo Pom obr I 220/1 0,1068 Kowalewo Pom obr I 220/ Kowalewo Pom obr I 220/3 0,1130 Kowalewo Pom obr I 53/8 0,1825 Kowalewo Pom obr I 50/5 0,1730 Kowalewo Pom obr I 51/1 0,1020 Kowalewo Pom obr I 52/4 0,1156 Kowalewo Pom obr I 53/14 0,1308 Kowalewo Pom obr I 52/6 0,3466 Kowalewo Pom obr I 51/3 0,3107 Kowalewo Pom obr I 75 0,1348 Pod zabudowę mieszkaniowa, usługi Kowalewo Pom obr II 160/9 0,0792 Pod zabudowę Kowalewo Pom obr II 73/2 0,1709 mieszkaniowa, usługi Kowalewo Pom obr II 160/11 0,0789 Kowalewo Pom obr II 160/12 0,0788 Kowalewo Pom obr III 78/1 0,0825 Pod zabudowę mieszkaniową Obręb Borówno 215 0,1895 Pod zabudowę mieszkaniowa Obręb Pruska Łąka 124/2 0,0934 Pod zabudowę Obręb Pruska Łąka 157/2 0,4319 mieszkaniową, usługi Obręb Wielka Łąka 267/4 0,1470 Pod zabudowę mieszkaniowa, usługi Obręb Wielkie Rychnowo 382/2 0,3194 Pod zabudowę mieszkaniową

5 Nabywanie nieruchomości do zasobu odbywać się będzie głównie poprzez : a)zakup, b)zamianę, c)darowiznę, d)nabycie z mocy prawa ( przeniesienie własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy), e)nabywanie na podstawie decyzji administracyjnych, f)pierwokup, g)zasiedzenie. Do gminnego zasobu będą nabywane nieruchomości służące realizacji zadań własnych Gminy. W latach nabywanie nieruchomości realizowane będzie w ramach posiadanych środków finansowych, które planowane będą w budżecie w poszczególnych latach. III. Dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomościami. Prognozowane dochody wg poszczególnych form użytkowania: Tytuł prawny dochodu 2011 rok 2012 rok 2013 rok Sprzedaż mienia zł zł zł Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego użytkowania Dochody z dzierżawy ( z wył. gruntów zarządzanych przez ZGKiM, gruntów oświatowych ) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł zł zł zł zł zł zł zł zł IV. Prognozowane wydatki związane z udostępnieniem zasobu oraz nabywania nieruchomości: Tytuł prawny wydatku 2011 rok 2012 rok 2013 rok Nabywanie nieruchomości zł zł Wyceny,podziały,ogłoszenia w prasie,rozgraniczenia Sporządzanie wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów Odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi zł zł zł zł zł zł 500 zł zł zł Opłaty sądowe zł zł zł Opłaty notarialne 500 zł zł zł V. Zestawienie nieruchomości składających się na zasób z wyłączeniem dróg i nieruchomości zarządzanych przez ZGKiM Sp.z.o.o i gruntów oświatowych 1 Kowalewo Pom I 128 0,3424 tereny zielone w bezp. zarządzie

6 2 Kowalewo Pom. I 157 0,1092 tereny zielone w bezp. zarządzie 3 Kowalewo Pom I 163 0,1725 tereny zielone w bezp. zarządzie 178/7 178/8 178/9 178/13 4 Kowalewo Pom. I ,0078 0,0090 0,0065 0,2126 0,0051 0,0392 zabudowana tereny zielone Świetlica osiedlowa 5 Kowalewo Pom. I 201 0,0450 dzierżawa 6 Kowalewo Pom. I 202/1 0,2924 tereny zielone 7 Kowalewo Pom. I 135 0,0444 tereny zielone 8 Kowalewo Pom. I 44 0,0401 nieużytek 9 Kowalewo Pom. I 46 0,6958 łąka /nieużytek 10 Kowalewo Pom. I 51/1 51/3 51/5 51/6 51/8 0,1120 0,3107 0,0672 0,0325 0, Kowalewo Pom. I 49 0,0009 tereny zielone 12 Kowalewo Pom. I 50/4 50/5 14 Kowalewo Pom. I 52/7 52/9 15 Kowalewo Pom. I 52/4 52/6 0,0444 0,1730 0,0471 0,0361 0,1156 0,3466 dzierżawa/sprzedaż do sprzedaży, w bezp. dzierżawa/sprzedaż 16 Kowalewo Pom. I 25 0,7913 dzierżawa 17 Kowalewo Pom. I 11/1 0,0647 przepompownia ZUW Ostrowite 18 Kowalewo Pom. I 47/18 47/19 0,1963 1,5325 działka budowlana użytek rolny 19 Kowalewo Pom. I 200 0,0230 zabudowa ( ujęcie wody) ZUW Ostrowite ujęcie do likwidacji 20 Kowalewo Pom. I 93 0,8111 dzierżawa 21 Kowalewo Pom. I 92 0,7450 dzierżawa

7 21 Kowalewo Pom. I 26/2 0,6565 dzierżawa 22 Kowalewo Pom. I 15/1 15/3 0,0171 0,6619 dzierżawa 23 Kowalewo Pom. I 16 0,7964 dzierżawa 24 Kowalewo Pom. I 29 3,38077 dzierżawa 25 Kowalewo Pom. I 220/1 220/2 2201/3 220/5 26 Kowalewo Pom. I 53/14 53/16 0,1068 0,2284 0,1130 2,8845 0,1308 0,2123 budowlana budowlana budowlanej użytek rolny do sprzedaży, do sprzedaży 27 Kowalewo Pom. I 53/8 0,1825 budowlana do sprzedaży 28 Kowalewo Pom. I 30 0,9946 dzierżawa 29 Kowalewo Pom. I 197 0,0871 droga dzierżawa 30 Kowalewo Pom. I 178/13 0,0640 działka budowlana dzierżawa OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Kowalewo Pom. II 159 0,1110 działka budowlana 2 Kowalewo Pom. II 160/9 160/10 160/11 160/12 0,0792 0,0789 0,0789 0,0788 działka budowlana do sprzedaży 3 Kowalewo Pom. II 189 0,0204 nieużytek 4 Kowalewo Pom. II 190 0,0397 nieużytek 5 Kowalewo Pom. II 243 0,0570 rów 6 Kowalewo Pom. II 166 0,0123 dzierżawa 7 Kowalewo Pom. II 211 0,0927 teren zielony 8 Kowalewo Pom. II 277 0,0012 tereny zielone 9 Kowalewo Pom. II 51 0,4749 Ogrody działkowe 10 Kowalewo Pom. II 78/1 0,0825 działka budowlana

8 11 Kowalewo Pom. II 58/1 0,0646 łąka ZUW Ostrowite 12 Kowalewo Pom. II 73/2 0,1709 działka budowlana dzierżawa 1 Kowalewo Pom. III 156/3 156/2 1,4506 0,0214 Góra zamkowa 2 Kowalewo Pom. III 90 0,5653 Ogrody Działkowe 3 Kowalewo Pom. III 135 0,6591 Remiza OSP 4 Kowalewo Pom. III 52 0,0104 /osadnictwo 5 Kowalewo Pom. III 154 0,0369 mury obronne przy domu kultury 6 Kowalewo Pom. III 144 0,2027 targowisko umowa z ZGKIM 7 Kowalewo Pom. III 128/1 0,0311 przejście kłada 8 Kowalewo Pom. III 177/1 0,0688 Pod kolektor ZUW Ostrowite 9 Kowalewo Pom. III 173 0,6229 park 10 Kowalewo Pom. III 98 0,1561 bud. urzędu ul.odrodzenia 11 Kowalewo Pom. III 143/1 17/5 143/2 17/6 0,8750 Targowisko przy ul. Strażackiej umowa z ZGKIM 12 Kowalewo Pom. III 78/1 0,0825 Działka budowlana do sprzedaży GOSPODARO WANIA 1 Kowalewo Pom. IV 207 0,3823 Ogrody działkowe 2 Kowalewo Pom. IV 1 0,3088 zabudowa bud. urzędu + była baza w bezp. /umow a z ZGKiM -baza do dzierżawy 3 Kowalewo Pom. IV 72 0,4407 Ogrody Działkowe 4 Kowalewo Pom. IV 74 0,2503 Ogrody

9 Działkowe 5 Kowalewo Pom. IV 97 4,6863 Ogrody Działkowe 6 Kowalewo Pom. IV 183 0,0048 Baszta zabytkowa w bezp. 7 Kowalewo Pom. IV 70 0,1309 łąka brak dojazdu do dzierżawy 8 Kowalewo Pom. IV 61 0,1030 zieleniec przy PKS w bezp. 9 Kowalewo Pom. IV 120 0,0191 mury obronne + parking w bezp. 10 Kowalewo Pom. IV 122 0,0220 mury obronne + parking w bezp. 11 Kowalewo Pom. IV 199/4 0,0164 tereny zielone w bezp. 12 Kowalewo Pom. IV 47/1 0,396 Inhoff ZUW Ostrowite 13 Kowalewo Pom. IV 98 1,0192 Ogrody Działkowe 14 Kowalewo Pom. IV 289/1 0,2118 oczyszczalnia ścieków ZUW Ostrowite 15 Kowalewo Pom. IV 286/1 1,6623 oczyszczalnia ścieków ZUW Ostrowite 16 Kowalewo Pom. IV 293 1,1123 oczyszczalnia ścieków ZUW Ostrowite 17 Kowalewo Pom. IV 124 0,0479 działka budowlana w bezp. 18 Kowalewo Pom. IV 8/2 0,0015 działka budowlana dzierżawa 19 Kowalewo Pom. IV 52/7 0,0012 pod kiosk i usługi dzierżawa 20 Kowalewo Pom. IV 184 0,0012 pod kiosk i usługi dzierżawa 21 Kowalewo Pom. IV 185 0,1785 nieużytek dzierżawa 22 Kowalewo Pom. IV 316/1 0,1951 budynek admin. Urzędu w bezp. 23 Kowalewo Pom. IV 302/ ,1571 1,6227 Centrum rekreacji i sportu w bezp.

10 GOSPODARO WANIA 1 Bielsk 23/1 0,6700 Sołectwo Bielsk 2 Bielsk 19 1,5000 Karta nauczyciela 3 Bielsk 130/3 0,3436 świetlica Sołectwo Bielsk 4 Bielsk 20/1 0,6700 boisko RS Bielsk GOSPODARO WANIA 1 Borówno 215 0,1895 działka budowlana do sprzedaży GOSPODARO WANIA 1 Chełmoniec 35 1,0800 zbiornik wody Sołectwo Chełmoniec 2 Chełmoniec 34 0,0400 Remiza OSP Sołectwo Chełmoniec 3 Chełmoniec 33 0,0032 zlewnia Sołectwo Chełmoniec 4 Chełmoniec 63 1,2600 Cmentarz ewangelicki w bezp. OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Chełmonie 60 0,8500 dzierżawa 2 Chełmonie 101/1 0,3800 Karta Nauczyciela 3 Chełmonie 132/39 0,3206 Remiza OSP Sołectwo Chełmonie 4 Chełmonie 132/40 2,6304 park 1 Dylewo 24/7 2,0900 dzierżawa

11 1 Frydrychowo 215/8 0,4900 dzierżawa 2 Frydrychowo 67/21 1,9378 dzierżawa 1 Kiełpiny 47 0,3200 nieużytek dzierżawa 2 Kiełpiny 85/3 0,1582 dzierżawa 3 Kiełpiny 24/7 2,0900 dzierżawa 4 Kiełpiny 8 /4 1,7000 dzierżawa 5 Kiełpiny 7 3,6600 las 6 Kiełpiny 12 /1 0,4400 las 7 Kiełpiny 12 /3 0,1300 las w bezp. zarządzie 8 Kiełpiny 48 0,5800 świetlica Sołectwo Kiełpiny 9 Kiełpiny 97 0,2100 nieużytek 11 Kiełpiny 11 1,6400 do uregulowania stan prawny. Zgłoszone roszczenie byłego właściciela o zwrot 12 Kiełpiny 8/2 1,7000 dzierżawa OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Lipienica 38/1 0,5000 dzierżawa 2 Lipienica 38/4 0,3200 rów 3 Lipienica 14 0,0400 budynek OSP Sołectwo Lipienica 4 Lipienica 13 0, Lipienica 17 0,4400 nieużytek 6 Lipienica 114 0,2500 nieużytek

12 7 Lipienica 116 0,1100 nieużytek 8 Lipienica 15 /6 0,1601 pola przy remizie Sołectwo Lipienica 9 Lipienica 15 /9 0,3748 przekazane pod boisko 10 Lipienica 14 /2 1,2000 dzierżawa OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Mariany cz.307/1 0,2800 dzierżawa 2 Mariany 339/1 1,1420 dzierżawa 3 Mariany 339/4 7,7500 dzierżawa 4 Mariany 342 5,7900 dzierżawa 5 Mariany 361 0,5900 dzierżawa 6 Mariany 362 3,1800 dzierżawa 7 Mariany 364 2,1700 dzierżawa 8 Mariany 354 0,2000 dzierżawa 9 Mariany cz.307/1 2,2500 tereny rekreacyjne Sołectwo Mariany 10 Mariany 289/1 0,0800 Remiza OSP Sołectwo Mariany 11 Mariany 339/2 0,0600 ujęcie wody ZUW Ostrowite 12 Mariany 312 0,1300 zbiornik p.poż Sołectwo Mariany OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Mlewiec 36 0,5200 dzierżaw 2 Mlewiec 43/1 0,1184 Remiza OSP Sołectwo Mlewiec 3 Mlewiec 7/ 6 0,1775 zbiornik p.poż Sołectwo Mlewiec 4 Mlewiec 7/21 0,1057 pod plac zabaw, OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Mlewo 285/2 2,1700 dzierżawa

13 2 Mlewo 50/3 0,3100 dzierżawa 3 Mlewo 50/2 0,4100, do dzierżawy 4 Mlewo 15 /1 0,5300 kopalny 5 Mlewo 247 0,0600 pozostałość po byłej szkole 6 Mlewo 189 0,2800 plaża Sołectwo Mlewo 7 Mlewo 249/1 0,6300 boisko szkolne umowa użyczenia TRIO 8 Mlewo 184/1 0,1700 Dom Kultury Sołectwo Mlewo 9 Mlewo 187/1 8,2600 wody płynące dzierżawa 10 Mlewo 248/5 0,3066 zabudowa szkolna 11 Mlewo 248/4 0,0201 zabudowa szkolna umowa użyczenia TRIO umowa użyczenia TRIO OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Nowy Dwór 51/1 2,7700 dzierżawa 2 Nowy Dwór 64/2 0,1900 dzierżawa 3 Nowy Dwór 150 0,2800 dzierżawa 4 Nowy Dwór 116/1 0,2721 dzierżawa 5 Nowy Dwór 116/4 0,1675 dzierżawa 6 Nowy Dwór 104/2 5,0000 (piaskownia) koncesja kopalnia OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Napole 25 5,0800 dzierżawa 2 Napole 25/ 3 1,8300 dzierżawa 3 Napole 23 /1 0,1270 dzierżawa 4 Napole 30 2,3200 dzierżawa 5 Napole 36/4 1,6300 dzierżawa 6 Napole 36/5 2,5500 dzierżawa 7 Napole 129 1,3900 dzierżawa 8 Napole 152 7,5000 dzierżawa 9 Napole 155 0,6500 nieużytek

14 OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Piątkowo 40/9 1,1784 boisko dzierżawa 2 Piątkowo 42/2 0,0215 niezabudowana Sołectwo Kiełpiny 3 Piątkowo 1/6 0,6900 ujęcie wody ZUW Ostrowite 4 Piątkowo 40/11 0,3170 oczyszczalnia ZUW Ostrowite OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Pruska Łąka 159/2 0,2500 dzierżawa 2 Pruska Łąka cz 157/2 0,1000 dzierżawa 3 Pruska Łąka 112/9 0,0600 zabudowa (pozostałość po szkolnej W.C 4 Pruska Łąka 112/14 0,5400 Remiza OSP Sołectwo Pruska Łąka 1 Pluskowęsy 74 1,0310 dzierżawa 2 Pluskowęsy cz.82/2 0,31000 dzierżawa 3 Pluskowęsy 91 1,0800 dzierżawa 4 Pluskowęsy 217/6 0,0340 dzierżawa 5 Pluskowęsy 118/5 0,1500 działka budowlana bezp. 6 Pluskowęsy 117/1 0, Sierakowo 87 0,6540 /Dom Kultury dzierżawa/sołectw o Sierakowo 2 Sierakowo 88/2 0,2607 dzierżawa 3 Sierakowo 108/5 0,3788 dzierżawa 4 Sierakowo 130/1 0,7600 dzierżawa 5 Sierakowo 176/1 0,8800 dzierżawa 6 Sierakowo 148/1 0,2900 dzierżawa 7 Sierakowo 88/2 0,2607 Karta Nauczyciela

15 8 Sierakowo 108/3 0,0236 boisko Sołectwo Sierakowo 1 Szychowo 60/2 0,1600 nieużytek 1 Srebrniki 15 5,1800 dzierżawa 2 Srebrniki 19/1 0,0400 dzierżawa 3 Srebrniki 19/2 1,2100 dzierżawa 4 Srebrniki 76 0,5500 dzierżawa 5 Srebrniki 118 2,3000 dzierżawa 6 Srebrniki 132 0,3100 Remiza OSP OSP 7 Srebrniki 134/2 0,0749 bud. Sołectwo Srebrniki 8 Srebrniki 38 0,3200 nieużytek OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Wielka Łąka 1/13 0,2048 ujęcie wody ZUW Ostrowite 2 Wielka Łąka 32/6 0,1600 ujęcie wody 3 Wielka Łąka 4/6 0,4477 Sołectwo Wielka Łąka 4 Wielka Łąka 99/13 99/3 99/4 99/5 99/6 99/8 5 Wielka Łąka 267/4 267/5 2,2214 dzierżawa 0, ,8618 boisko, do sprzedaży 6 Wielka Łąka 100/2 0,0012 pod kiosk i usługi dzierżawa Wielka Łąka 100/3 0,1858 zbudowana bud. mieszkalnym,

16 1 Wielkie Rychnowo 67 4,1100 dzierżawa 2 Wielkie Rychnowo 81/1 0,5000 dzierżawa 3 Wielkie Rychnowo 81/2 4,4849 dzierżawa 4 Wielkie Rychnowo 139 1,0400 dzierżawa 5 Wielkie Rychnowo 140 1,0100 dzierżawa 6 Wielkie Rychnowo 173 0,1300 dzierżawa 7 Wielkie Rychnowo 100 0,0500 rów, do sprzedaży 8 Wielkie Rychnowo 251/3 0,0201 zabudowana/stud nia ZUW Ostrowite 9 Wielkie Rychnowo 186/3 0,0600 tereny zielone, do sprzedaży 10 Wielkie Rychnowo 246/3 0,6700 nieużytek, do sprzedaży 11 Wielkie Rychnowo 51/1 2,7700 nieużytek, do sprzedaży 12 Wielkie Rychnowo 405 0,3545 Dom Kultury Sołectwo Wielkie Rychnowo 13 Wielkie Rychnowo 110 0,0500 tereny zielone, do sprzedaży 14 Wielkie Rychnowo 247/2 0,0800 nieużytek, do sprzedaży 15 Wielkie Rychnowo 139 1,0400 Karta Nauczyciela 16 Wielkie Rychnowo 140 1,0100 Karta Nauczyciela

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

(według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.)

(według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.) INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZIELONA GÓRA (według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.) 1. Wstęp Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra sporządzona została na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782, 985, 1039. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U. 2015 poz. 782

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U. 2015 poz. 782 Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2015 poz. 782 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 26 maja 2004r. Nr 82

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 26 maja 2004r. Nr 82 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 26 maja 2004r. Nr 82 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 1240 Nr XVIII/86/2004 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2004r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2010 rok Ciechocinek 28 marca 2011 roku 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...5 II. DOCHODY 10 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo..20 2. Dział 600 Transport

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2014, sprawozdań z wykonania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Planowane dochody oszacowano w oparciu o posiadaną bazę odnośnie podatków i opłat, zamierzenia w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informację

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/862/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/862/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/862/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2012 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2006 ROK

BUDŻET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2006 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDŻET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2006 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 2005 r. 1 S p i s t r e ś c i Uchwała budżetowa na 2006 rok...3 ZAŁĄCZNIK 1.Prognozowane dochody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE ROCZNE D O C H O D Y SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY RAWICZ ZA 2010 ROK D O C H O D Y Na dzień 31 grudnia 2010 roku na zaplanowane 66.182.600,00 zł wykonaliśmy dochody w wysokości 67.750.068,62 zł. W stosunku

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008 Nr 4/67/08 grudzień 2008 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Projekt budżetu na 2009 r. - Podatki i opłaty lokalne - Zasady zbywania lokali - Statut sołectwa - "Wołyniacy" - Legoland - Opłaty za wodę i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 1904

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 1904 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 1904 ZARZĄDZENIE NR 148/2012 WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław Teatr Capitol Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocław 1 2 SPIS TREŚCI 3 Strona 1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta 12 z uwzględnieniem wyniku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 532/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2003 r.

Zarządzenie Nr 532/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2003 r. Zarządzenie Nr 532/I/2003 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Na podstawie 27 i 33 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK Nr II DZIELNICA BIAŁOŁĘKA WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku 1 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku Budżet Gminy na 2013 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXXVIII/267/13 Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Na ręce Pana Przewodniczącego i Radnych składam sprawozdanie za kadencję 2010-2014 w celu przeanalizowania zrealizowanych zadań oraz dokonania oceny. Lata 2010-2014 był

Bardziej szczegółowo