II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r."

Transkrypt

1

2

3 Podstawę sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowią przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami (tj. Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn zm.) I. Plan wykorzystania zasobu został opracowany na okres 3 lat. Docelowe kierunki wykorzystania zasobu wynikają z obowiązujących planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego. Gospodarowanie zasobem nieruchomości winno odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki przy uwzględnieniu racjonalnych potrzeb społeczności lokalnej i realizacji zadań publicznych. Obowiązujące akty prawa miejscowego mające zastosowanie przy gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomości: 1) Uchwała Nr XVIII/152/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata- z późn. zmianami, 2) Uchwała Nr XXXII/341/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia r. w sprawie udzielenia bonifikat w cenie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia umownych stawek oprocentowania, 3) Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. z dnia r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania, najmu, użytkowania i i używania nieruchomości gruntowych niezabudowanych na okres do lat trzech z późn. zmianami, 4) Zarządzenie Nr 99/2010 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.z dnia r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech, 5) Zarządzenie Nr 34/2005 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. z dnia r. w sprawie ustalenia czynszu za nieruchomości oddane w dzierżawę do lat trzech- z późn. zmianami. 6) Zarządzenie Nr 85/07 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. z dnia r. w sprawie rocznych stawek czynszu dzierżawnego za grunty rolne, 7) Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Miasta Kowalewo Pom. z dnia r w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej, 8) Uchwała Nr XVIII/153/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd. II. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu i nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste - wg stanu na koniec grudnia 2010 r. Wyszczególnienie Powierzchnia gruntów w ha W tym tworzących gminny zasób nieruchomości przekazywanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym przekazywanych w użytkowanie wieczyste razem Ogółem 1 434, w tym osobom fizycznym

4 Grunty oddane w dzierżawę ( z wyłączeniem gruntów zarządzanych przez ZGKiM ) Ogółem powierzchnia w ha Miasto Wieś 14,24 100,89 Zestawienie powierzchni gruntów planowanych do sprzedaży w latach Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Położenie Nr geodezyjny Powierzchnia Przeznaczenie nieruchomości Kowalewo Pom obr I 92 0,7450 Pod zabudowę bazowo Kowalewo Pom obr I 92 0,8111 -składową Kowalewo Pom obr I 51/5 0,0672 Pod budowę Kowalewo Pom obr I 52/7 0,0471 pawilonów handlowych Kowalewo Pom obr I 220/1 0,1068 Kowalewo Pom obr I 220/ Kowalewo Pom obr I 220/3 0,1130 Kowalewo Pom obr I 53/8 0,1825 Kowalewo Pom obr I 50/5 0,1730 Kowalewo Pom obr I 51/1 0,1020 Kowalewo Pom obr I 52/4 0,1156 Kowalewo Pom obr I 53/14 0,1308 Kowalewo Pom obr I 52/6 0,3466 Kowalewo Pom obr I 51/3 0,3107 Kowalewo Pom obr I 75 0,1348 Pod zabudowę mieszkaniowa, usługi Kowalewo Pom obr II 160/9 0,0792 Pod zabudowę Kowalewo Pom obr II 73/2 0,1709 mieszkaniowa, usługi Kowalewo Pom obr II 160/11 0,0789 Kowalewo Pom obr II 160/12 0,0788 Kowalewo Pom obr III 78/1 0,0825 Pod zabudowę mieszkaniową Obręb Borówno 215 0,1895 Pod zabudowę mieszkaniowa Obręb Pruska Łąka 124/2 0,0934 Pod zabudowę Obręb Pruska Łąka 157/2 0,4319 mieszkaniową, usługi Obręb Wielka Łąka 267/4 0,1470 Pod zabudowę mieszkaniowa, usługi Obręb Wielkie Rychnowo 382/2 0,3194 Pod zabudowę mieszkaniową

5 Nabywanie nieruchomości do zasobu odbywać się będzie głównie poprzez : a)zakup, b)zamianę, c)darowiznę, d)nabycie z mocy prawa ( przeniesienie własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy), e)nabywanie na podstawie decyzji administracyjnych, f)pierwokup, g)zasiedzenie. Do gminnego zasobu będą nabywane nieruchomości służące realizacji zadań własnych Gminy. W latach nabywanie nieruchomości realizowane będzie w ramach posiadanych środków finansowych, które planowane będą w budżecie w poszczególnych latach. III. Dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomościami. Prognozowane dochody wg poszczególnych form użytkowania: Tytuł prawny dochodu 2011 rok 2012 rok 2013 rok Sprzedaż mienia zł zł zł Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego użytkowania Dochody z dzierżawy ( z wył. gruntów zarządzanych przez ZGKiM, gruntów oświatowych ) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł zł zł zł zł zł zł zł zł IV. Prognozowane wydatki związane z udostępnieniem zasobu oraz nabywania nieruchomości: Tytuł prawny wydatku 2011 rok 2012 rok 2013 rok Nabywanie nieruchomości zł zł Wyceny,podziały,ogłoszenia w prasie,rozgraniczenia Sporządzanie wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów Odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi zł zł zł zł zł zł 500 zł zł zł Opłaty sądowe zł zł zł Opłaty notarialne 500 zł zł zł V. Zestawienie nieruchomości składających się na zasób z wyłączeniem dróg i nieruchomości zarządzanych przez ZGKiM Sp.z.o.o i gruntów oświatowych 1 Kowalewo Pom I 128 0,3424 tereny zielone w bezp. zarządzie

6 2 Kowalewo Pom. I 157 0,1092 tereny zielone w bezp. zarządzie 3 Kowalewo Pom I 163 0,1725 tereny zielone w bezp. zarządzie 178/7 178/8 178/9 178/13 4 Kowalewo Pom. I ,0078 0,0090 0,0065 0,2126 0,0051 0,0392 zabudowana tereny zielone Świetlica osiedlowa 5 Kowalewo Pom. I 201 0,0450 dzierżawa 6 Kowalewo Pom. I 202/1 0,2924 tereny zielone 7 Kowalewo Pom. I 135 0,0444 tereny zielone 8 Kowalewo Pom. I 44 0,0401 nieużytek 9 Kowalewo Pom. I 46 0,6958 łąka /nieużytek 10 Kowalewo Pom. I 51/1 51/3 51/5 51/6 51/8 0,1120 0,3107 0,0672 0,0325 0, Kowalewo Pom. I 49 0,0009 tereny zielone 12 Kowalewo Pom. I 50/4 50/5 14 Kowalewo Pom. I 52/7 52/9 15 Kowalewo Pom. I 52/4 52/6 0,0444 0,1730 0,0471 0,0361 0,1156 0,3466 dzierżawa/sprzedaż do sprzedaży, w bezp. dzierżawa/sprzedaż 16 Kowalewo Pom. I 25 0,7913 dzierżawa 17 Kowalewo Pom. I 11/1 0,0647 przepompownia ZUW Ostrowite 18 Kowalewo Pom. I 47/18 47/19 0,1963 1,5325 działka budowlana użytek rolny 19 Kowalewo Pom. I 200 0,0230 zabudowa ( ujęcie wody) ZUW Ostrowite ujęcie do likwidacji 20 Kowalewo Pom. I 93 0,8111 dzierżawa 21 Kowalewo Pom. I 92 0,7450 dzierżawa

7 21 Kowalewo Pom. I 26/2 0,6565 dzierżawa 22 Kowalewo Pom. I 15/1 15/3 0,0171 0,6619 dzierżawa 23 Kowalewo Pom. I 16 0,7964 dzierżawa 24 Kowalewo Pom. I 29 3,38077 dzierżawa 25 Kowalewo Pom. I 220/1 220/2 2201/3 220/5 26 Kowalewo Pom. I 53/14 53/16 0,1068 0,2284 0,1130 2,8845 0,1308 0,2123 budowlana budowlana budowlanej użytek rolny do sprzedaży, do sprzedaży 27 Kowalewo Pom. I 53/8 0,1825 budowlana do sprzedaży 28 Kowalewo Pom. I 30 0,9946 dzierżawa 29 Kowalewo Pom. I 197 0,0871 droga dzierżawa 30 Kowalewo Pom. I 178/13 0,0640 działka budowlana dzierżawa OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Kowalewo Pom. II 159 0,1110 działka budowlana 2 Kowalewo Pom. II 160/9 160/10 160/11 160/12 0,0792 0,0789 0,0789 0,0788 działka budowlana do sprzedaży 3 Kowalewo Pom. II 189 0,0204 nieużytek 4 Kowalewo Pom. II 190 0,0397 nieużytek 5 Kowalewo Pom. II 243 0,0570 rów 6 Kowalewo Pom. II 166 0,0123 dzierżawa 7 Kowalewo Pom. II 211 0,0927 teren zielony 8 Kowalewo Pom. II 277 0,0012 tereny zielone 9 Kowalewo Pom. II 51 0,4749 Ogrody działkowe 10 Kowalewo Pom. II 78/1 0,0825 działka budowlana

8 11 Kowalewo Pom. II 58/1 0,0646 łąka ZUW Ostrowite 12 Kowalewo Pom. II 73/2 0,1709 działka budowlana dzierżawa 1 Kowalewo Pom. III 156/3 156/2 1,4506 0,0214 Góra zamkowa 2 Kowalewo Pom. III 90 0,5653 Ogrody Działkowe 3 Kowalewo Pom. III 135 0,6591 Remiza OSP 4 Kowalewo Pom. III 52 0,0104 /osadnictwo 5 Kowalewo Pom. III 154 0,0369 mury obronne przy domu kultury 6 Kowalewo Pom. III 144 0,2027 targowisko umowa z ZGKIM 7 Kowalewo Pom. III 128/1 0,0311 przejście kłada 8 Kowalewo Pom. III 177/1 0,0688 Pod kolektor ZUW Ostrowite 9 Kowalewo Pom. III 173 0,6229 park 10 Kowalewo Pom. III 98 0,1561 bud. urzędu ul.odrodzenia 11 Kowalewo Pom. III 143/1 17/5 143/2 17/6 0,8750 Targowisko przy ul. Strażackiej umowa z ZGKIM 12 Kowalewo Pom. III 78/1 0,0825 Działka budowlana do sprzedaży GOSPODARO WANIA 1 Kowalewo Pom. IV 207 0,3823 Ogrody działkowe 2 Kowalewo Pom. IV 1 0,3088 zabudowa bud. urzędu + była baza w bezp. /umow a z ZGKiM -baza do dzierżawy 3 Kowalewo Pom. IV 72 0,4407 Ogrody Działkowe 4 Kowalewo Pom. IV 74 0,2503 Ogrody

9 Działkowe 5 Kowalewo Pom. IV 97 4,6863 Ogrody Działkowe 6 Kowalewo Pom. IV 183 0,0048 Baszta zabytkowa w bezp. 7 Kowalewo Pom. IV 70 0,1309 łąka brak dojazdu do dzierżawy 8 Kowalewo Pom. IV 61 0,1030 zieleniec przy PKS w bezp. 9 Kowalewo Pom. IV 120 0,0191 mury obronne + parking w bezp. 10 Kowalewo Pom. IV 122 0,0220 mury obronne + parking w bezp. 11 Kowalewo Pom. IV 199/4 0,0164 tereny zielone w bezp. 12 Kowalewo Pom. IV 47/1 0,396 Inhoff ZUW Ostrowite 13 Kowalewo Pom. IV 98 1,0192 Ogrody Działkowe 14 Kowalewo Pom. IV 289/1 0,2118 oczyszczalnia ścieków ZUW Ostrowite 15 Kowalewo Pom. IV 286/1 1,6623 oczyszczalnia ścieków ZUW Ostrowite 16 Kowalewo Pom. IV 293 1,1123 oczyszczalnia ścieków ZUW Ostrowite 17 Kowalewo Pom. IV 124 0,0479 działka budowlana w bezp. 18 Kowalewo Pom. IV 8/2 0,0015 działka budowlana dzierżawa 19 Kowalewo Pom. IV 52/7 0,0012 pod kiosk i usługi dzierżawa 20 Kowalewo Pom. IV 184 0,0012 pod kiosk i usługi dzierżawa 21 Kowalewo Pom. IV 185 0,1785 nieużytek dzierżawa 22 Kowalewo Pom. IV 316/1 0,1951 budynek admin. Urzędu w bezp. 23 Kowalewo Pom. IV 302/ ,1571 1,6227 Centrum rekreacji i sportu w bezp.

10 GOSPODARO WANIA 1 Bielsk 23/1 0,6700 Sołectwo Bielsk 2 Bielsk 19 1,5000 Karta nauczyciela 3 Bielsk 130/3 0,3436 świetlica Sołectwo Bielsk 4 Bielsk 20/1 0,6700 boisko RS Bielsk GOSPODARO WANIA 1 Borówno 215 0,1895 działka budowlana do sprzedaży GOSPODARO WANIA 1 Chełmoniec 35 1,0800 zbiornik wody Sołectwo Chełmoniec 2 Chełmoniec 34 0,0400 Remiza OSP Sołectwo Chełmoniec 3 Chełmoniec 33 0,0032 zlewnia Sołectwo Chełmoniec 4 Chełmoniec 63 1,2600 Cmentarz ewangelicki w bezp. OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Chełmonie 60 0,8500 dzierżawa 2 Chełmonie 101/1 0,3800 Karta Nauczyciela 3 Chełmonie 132/39 0,3206 Remiza OSP Sołectwo Chełmonie 4 Chełmonie 132/40 2,6304 park 1 Dylewo 24/7 2,0900 dzierżawa

11 1 Frydrychowo 215/8 0,4900 dzierżawa 2 Frydrychowo 67/21 1,9378 dzierżawa 1 Kiełpiny 47 0,3200 nieużytek dzierżawa 2 Kiełpiny 85/3 0,1582 dzierżawa 3 Kiełpiny 24/7 2,0900 dzierżawa 4 Kiełpiny 8 /4 1,7000 dzierżawa 5 Kiełpiny 7 3,6600 las 6 Kiełpiny 12 /1 0,4400 las 7 Kiełpiny 12 /3 0,1300 las w bezp. zarządzie 8 Kiełpiny 48 0,5800 świetlica Sołectwo Kiełpiny 9 Kiełpiny 97 0,2100 nieużytek 11 Kiełpiny 11 1,6400 do uregulowania stan prawny. Zgłoszone roszczenie byłego właściciela o zwrot 12 Kiełpiny 8/2 1,7000 dzierżawa OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Lipienica 38/1 0,5000 dzierżawa 2 Lipienica 38/4 0,3200 rów 3 Lipienica 14 0,0400 budynek OSP Sołectwo Lipienica 4 Lipienica 13 0, Lipienica 17 0,4400 nieużytek 6 Lipienica 114 0,2500 nieużytek

12 7 Lipienica 116 0,1100 nieużytek 8 Lipienica 15 /6 0,1601 pola przy remizie Sołectwo Lipienica 9 Lipienica 15 /9 0,3748 przekazane pod boisko 10 Lipienica 14 /2 1,2000 dzierżawa OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Mariany cz.307/1 0,2800 dzierżawa 2 Mariany 339/1 1,1420 dzierżawa 3 Mariany 339/4 7,7500 dzierżawa 4 Mariany 342 5,7900 dzierżawa 5 Mariany 361 0,5900 dzierżawa 6 Mariany 362 3,1800 dzierżawa 7 Mariany 364 2,1700 dzierżawa 8 Mariany 354 0,2000 dzierżawa 9 Mariany cz.307/1 2,2500 tereny rekreacyjne Sołectwo Mariany 10 Mariany 289/1 0,0800 Remiza OSP Sołectwo Mariany 11 Mariany 339/2 0,0600 ujęcie wody ZUW Ostrowite 12 Mariany 312 0,1300 zbiornik p.poż Sołectwo Mariany OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Mlewiec 36 0,5200 dzierżaw 2 Mlewiec 43/1 0,1184 Remiza OSP Sołectwo Mlewiec 3 Mlewiec 7/ 6 0,1775 zbiornik p.poż Sołectwo Mlewiec 4 Mlewiec 7/21 0,1057 pod plac zabaw, OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Mlewo 285/2 2,1700 dzierżawa

13 2 Mlewo 50/3 0,3100 dzierżawa 3 Mlewo 50/2 0,4100, do dzierżawy 4 Mlewo 15 /1 0,5300 kopalny 5 Mlewo 247 0,0600 pozostałość po byłej szkole 6 Mlewo 189 0,2800 plaża Sołectwo Mlewo 7 Mlewo 249/1 0,6300 boisko szkolne umowa użyczenia TRIO 8 Mlewo 184/1 0,1700 Dom Kultury Sołectwo Mlewo 9 Mlewo 187/1 8,2600 wody płynące dzierżawa 10 Mlewo 248/5 0,3066 zabudowa szkolna 11 Mlewo 248/4 0,0201 zabudowa szkolna umowa użyczenia TRIO umowa użyczenia TRIO OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Nowy Dwór 51/1 2,7700 dzierżawa 2 Nowy Dwór 64/2 0,1900 dzierżawa 3 Nowy Dwór 150 0,2800 dzierżawa 4 Nowy Dwór 116/1 0,2721 dzierżawa 5 Nowy Dwór 116/4 0,1675 dzierżawa 6 Nowy Dwór 104/2 5,0000 (piaskownia) koncesja kopalnia OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Napole 25 5,0800 dzierżawa 2 Napole 25/ 3 1,8300 dzierżawa 3 Napole 23 /1 0,1270 dzierżawa 4 Napole 30 2,3200 dzierżawa 5 Napole 36/4 1,6300 dzierżawa 6 Napole 36/5 2,5500 dzierżawa 7 Napole 129 1,3900 dzierżawa 8 Napole 152 7,5000 dzierżawa 9 Napole 155 0,6500 nieużytek

14 OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Piątkowo 40/9 1,1784 boisko dzierżawa 2 Piątkowo 42/2 0,0215 niezabudowana Sołectwo Kiełpiny 3 Piątkowo 1/6 0,6900 ujęcie wody ZUW Ostrowite 4 Piątkowo 40/11 0,3170 oczyszczalnia ZUW Ostrowite OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Pruska Łąka 159/2 0,2500 dzierżawa 2 Pruska Łąka cz 157/2 0,1000 dzierżawa 3 Pruska Łąka 112/9 0,0600 zabudowa (pozostałość po szkolnej W.C 4 Pruska Łąka 112/14 0,5400 Remiza OSP Sołectwo Pruska Łąka 1 Pluskowęsy 74 1,0310 dzierżawa 2 Pluskowęsy cz.82/2 0,31000 dzierżawa 3 Pluskowęsy 91 1,0800 dzierżawa 4 Pluskowęsy 217/6 0,0340 dzierżawa 5 Pluskowęsy 118/5 0,1500 działka budowlana bezp. 6 Pluskowęsy 117/1 0, Sierakowo 87 0,6540 /Dom Kultury dzierżawa/sołectw o Sierakowo 2 Sierakowo 88/2 0,2607 dzierżawa 3 Sierakowo 108/5 0,3788 dzierżawa 4 Sierakowo 130/1 0,7600 dzierżawa 5 Sierakowo 176/1 0,8800 dzierżawa 6 Sierakowo 148/1 0,2900 dzierżawa 7 Sierakowo 88/2 0,2607 Karta Nauczyciela

15 8 Sierakowo 108/3 0,0236 boisko Sołectwo Sierakowo 1 Szychowo 60/2 0,1600 nieużytek 1 Srebrniki 15 5,1800 dzierżawa 2 Srebrniki 19/1 0,0400 dzierżawa 3 Srebrniki 19/2 1,2100 dzierżawa 4 Srebrniki 76 0,5500 dzierżawa 5 Srebrniki 118 2,3000 dzierżawa 6 Srebrniki 132 0,3100 Remiza OSP OSP 7 Srebrniki 134/2 0,0749 bud. Sołectwo Srebrniki 8 Srebrniki 38 0,3200 nieużytek OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER 1 Wielka Łąka 1/13 0,2048 ujęcie wody ZUW Ostrowite 2 Wielka Łąka 32/6 0,1600 ujęcie wody 3 Wielka Łąka 4/6 0,4477 Sołectwo Wielka Łąka 4 Wielka Łąka 99/13 99/3 99/4 99/5 99/6 99/8 5 Wielka Łąka 267/4 267/5 2,2214 dzierżawa 0, ,8618 boisko, do sprzedaży 6 Wielka Łąka 100/2 0,0012 pod kiosk i usługi dzierżawa Wielka Łąka 100/3 0,1858 zbudowana bud. mieszkalnym,

16 1 Wielkie Rychnowo 67 4,1100 dzierżawa 2 Wielkie Rychnowo 81/1 0,5000 dzierżawa 3 Wielkie Rychnowo 81/2 4,4849 dzierżawa 4 Wielkie Rychnowo 139 1,0400 dzierżawa 5 Wielkie Rychnowo 140 1,0100 dzierżawa 6 Wielkie Rychnowo 173 0,1300 dzierżawa 7 Wielkie Rychnowo 100 0,0500 rów, do sprzedaży 8 Wielkie Rychnowo 251/3 0,0201 zabudowana/stud nia ZUW Ostrowite 9 Wielkie Rychnowo 186/3 0,0600 tereny zielone, do sprzedaży 10 Wielkie Rychnowo 246/3 0,6700 nieużytek, do sprzedaży 11 Wielkie Rychnowo 51/1 2,7700 nieużytek, do sprzedaży 12 Wielkie Rychnowo 405 0,3545 Dom Kultury Sołectwo Wielkie Rychnowo 13 Wielkie Rychnowo 110 0,0500 tereny zielone, do sprzedaży 14 Wielkie Rychnowo 247/2 0,0800 nieużytek, do sprzedaży 15 Wielkie Rychnowo 139 1,0400 Karta Nauczyciela 16 Wielkie Rychnowo 140 1,0100 Karta Nauczyciela

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA 2016-2018 Dział I Podstawa prawna Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 stycznia 2016 roku. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 stycznia 2016 roku. zarządzam, co następuje: B U R M I S T R Z Kowalewo Pomorskie Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie Or.0050.3.2016 Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zmian do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pom., dn r. GKiM OGŁOSZENIE

Kowalewo Pom., dn r. GKiM OGŁOSZENIE Kowalewo Pom., dn. 12.11.2012r. GKiM.279.13.2012 OGŁOSZENIE W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wyboru: Oferent zaproponował najkorzystniejszą ofertę.

Uzasadnienie wyboru: Oferent zaproponował najkorzystniejszą ofertę. Kowalewo Pom., dn. 30.10.2015 r. GKiM.271.17.2015 OGŁOSZENIE W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, ogłoszonego przez Gminę Kowalewo Pomorskie, na odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY CHODZIEŻ. bezprzetargowej (lokale mieszkalne); przetargu (działka rolna, działki przeznaczone pod zabudowę);

WÓJT GMINY CHODZIEŻ. bezprzetargowej (lokale mieszkalne); przetargu (działka rolna, działki przeznaczone pod zabudowę); podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 października 2010 r. wywieszone zostały na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży, ul. Notecka 28 wykazy nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/15 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 11 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/15 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 11 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 46/15 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2018 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości.. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 5 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 5 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Śrem na lata 2016-2018 Na podstawie art. 26 i 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 24/2015 Burmistrza Miasta Pasym z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 24/2015 Burmistrza Miasta Pasym z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 24/2015 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 15.04.2015r. w sprawie :ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Na

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia szczegółowej procedury sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę nieruchomości oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 2 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 131 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 2 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 131 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

Bardziej szczegółowo

Nr Kw Położenie Opis Cena Rodzaj zbycia. Lokal mieszkalny nr 1 - pow. użyt. 55,00 m²

Nr Kw Położenie Opis Cena Rodzaj zbycia. Lokal mieszkalny nr 1 - pow. użyt. 55,00 m² Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Na podstawie art. 30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016 Na podstawie art. 23 ust. I pkt.3

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r.

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Zielona Góra. Na podstawie art.18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 26 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 26 stycznia 2011r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2011-2013r. Na podstawie art.30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r.

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r. Reńska Wieś 18.03.2014 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień 31.12.2013 r. Stan mienia komunalnego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAWA z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2010-2012r. wg. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0151/14/2010 z dnia 18.02.2010r.

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2010-2012r. wg. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0151/14/2010 z dnia 18.02.2010r. PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2010-2012r. wg. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0151/14/2010 z dnia 18.02.2010r. Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r.

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia 11/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 22 marca 2013 r. Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego

ZARZĄDZENIE NR 22 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego ZARZĄDZENIE NR 22 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/167/2013 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała Nr XXI/167/2013 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 27 lutego 2013 r. Projekt Uchwała Nr XXI/167/2013 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na okres 30 lat, Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu TREBOR, Al. Poznańska 138, 64-920 Piła, nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szydłowiec. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 954 /GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 5 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 954 /GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 5 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 954 /GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VII/35/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007r.

U C H W A Ł A Nr VII/35/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007r. U C H W A Ł A Nr VII/35/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2007r. w sprawie : ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia..

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia.. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia.. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Łomży. Wniosek

Rada Miejska Łomży. Wniosek GNL.0201 103/09 Łomża 30.11.2009r. Rada Miejska Łomży Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/534/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 roku

Uchwała Nr XXVIII/534/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 roku Uchwała Nr XXVIII/534/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Za r z ą d z e n i e N r 35/ 2 0 1 4 Wójta Gminy Kościelec z dnia 3 lipca 2014 roku

Za r z ą d z e n i e N r 35/ 2 0 1 4 Wójta Gminy Kościelec z dnia 3 lipca 2014 roku Za r z ą d z e n i e N r 35/ 2 0 1 4 Wójta Gminy Kościelec z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania w latach 2014-2017 zasobu nieruchomości Gminy Kościelec Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z NR 3/2008 nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy na terenie miasta Świdwin

W Y K A Z NR 3/2008 nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy na terenie miasta Świdwin Świdwin, dnia 10 06-2008 r. W Y K A Z NR 3/2008 nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy na terenie miasta Świdwin Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta Tychy na prawach powiatu. na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta Tychy na prawach powiatu. na lata Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/114/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 marca 2015 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Miasta Tychy na prawach powiatu na lata 2015 2017 I.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące planu wykorzystania zasobu gruntów Gminy Skarżysko Kamienna

Podstawowe informacje dotyczące planu wykorzystania zasobu gruntów Gminy Skarżysko Kamienna Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 89/2011 z dnia 5 maja 2011r. Podstawowe informacje dotyczące planu wykorzystania zasobu gruntów Gminy Skarżysko Kamienna maj 2011 Zestawienie nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządza się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 325/GN/16 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie 2 ust.

Bardziej szczegółowo

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi UCHWAŁA Nr III/ 11 /2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Święciechowa oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r.

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r. CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października r. do 31 grudnia r. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia roku wynosiła 8 833 ha, natomiast 4 138

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2014 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 235/2013 WÓJTA GMINY TUŁOWICE z dnia 1 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 235/2013 WÓJTA GMINY TUŁOWICE z dnia 1 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 235/2013 WÓJTA GMINY TUŁOWICE z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości ch do zbycia w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 maja 2017 r. Poz. 3115 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 95/X/2015

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łambinowice na lata , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łambinowice na lata , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. ZARZDZENIE Nr 0050/ 01 /2017 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

B U R M I S T R Z. Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

B U R M I S T R Z. Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej B U R M I S T R Z Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce ami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jeleniogórskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

W 2011 roku nabyto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych zał. Nr 6

W 2011 roku nabyto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych zał. Nr 6 Po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm. ) przeprowadzona została komunalizacja mienia Skarbu Państwa.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 15.2013 STAROSTY OPATOWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 11, art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY

PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY GK-O.6845.96.2016 PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień r.

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień r. 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Iława według stanu na dzień 15.11.2006 r. I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności Na ogólną powierzchnię gminy Iława wynoszącą 42 355 ha,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XIV.183.2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Na podstawie ar.18 ust.2 pkt 9 lit.a i pkt 15

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 1545 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2011 Wójta Gminy Boćki z dnia 8 lutego 2011 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BOĆKI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ I MIENIE GMINY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 110/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 11 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 110/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 11 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 110/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia gruntowych, stanowiących własność Gminy do sprzedaży i dzierżawy oraz ustalenia ich wykazów. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 150/XX/16 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Poczesna

UCHWAŁA NR 150/XX/16 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Poczesna UCHWAŁA NR 150/XX/16 RADY GMINY POCZESNA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Poczesna Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a, art. 40 ust.1 i2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie gruntów zasobu Gminy Filipów według stanu na dzień 31 marca 2016 r. Grunty oddane w najem ha

Zagospodarowanie gruntów zasobu Gminy Filipów według stanu na dzień 31 marca 2016 r. Grunty oddane w najem ha Miejscowość Pow. w ha dzierżawę ha Zagospodarowanie gruntów zasobu Gminy Filipów według stanu na dzień 31 marca 2016 r. Grunty oddane w najem ha użyczenie, użytkowanie pow. w ha Na potrzeby Gminy, sołectw,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 10 OPIS BUDYNKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 10 OPIS BUDYNKÓW ZAŁĄCZNIK NR 10 OPIS BUDYNKÓW Opis budynków i budowli lp Nazwa jednostki Adres 1 Urząd Miejski Plac Wolności 1, 87-410 Rok budowy Ilość kondygna cji Powierzchni a użytkowa budynku w m2 1912 4 400 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na okres

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/2013 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 12 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2013 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 12 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 54/2013 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 12 września 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.341.2011 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2016-2018 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żywiec

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna. Krempna r.

Informacja. o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna. Krempna r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 23 marca 2011 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krempna Krempna 31.12.2010 r. Gmina Krempna, na dzień 31.12.2010 r. jest właścicielem

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86 I N F O R M A C J A dot. stanu mienia komunalnego Gminy Turek według stanu na dzień 31.12.2015 r. Ogółem stan gruntów na terenie Gminy Turek ( mienia komunalnego) wynosi 3 128 466 m 2. Stan ten : a/ zwiększył

Bardziej szczegółowo

1. ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz z późn.zm.

1. ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz z późn.zm. Uchwała Nr XXXIV / 193 / 08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 września 2008 r. ( tekst ujednolicony na dzień 02 marca 2015 r.) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 104/2013 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 15.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA

Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA Część I - Grunty gminne ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA Ogólna powierzchnia Miasta 17,448,0 ha 17,448,0 ha w tym: grunty własności Skarbu Państwa 8.976,0 ha 8.796,0 ha grunty prywatne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 255/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA. z dnia 16 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 255/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA. z dnia 16 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 255/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 29 października 2015 r.

Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 4826 UCHWAŁA NR XI/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 19 stycznia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 11/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 19 stycznia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 11/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r.

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Lewkowie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 195/2016 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Grodziskiego. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3) ustawy

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd. 3. - Katowice, 2012 Spis treści Wstęp do wydania III 7 Wprowadzenie 9 I. Zarys problematyki związanej z podziałami nieruchomości 13 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Projekt z dnia 16 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 259/13 Burmistrza Śmigla z dnia 05 luty 2013 roku. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Nr 259/13 Burmistrza Śmigla z dnia 05 luty 2013 roku. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Zarządzenie Nr 259/13 Burmistrza Śmigla z dnia 05 luty 2013 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 października 2013 r. Poz. 6149 UCHWAŁA NR XXXIII/196/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE. z dnia 9 października 2013 r.

Kraków, dnia 23 października 2013 r. Poz. 6149 UCHWAŁA NR XXXIII/196/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 października 2013 r. Poz. 6149 UCHWAŁA NR XXXIII/196/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 9 października 2013 r. w sprawie określenia ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/ BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 9 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/ BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 9 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2015... BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie

Bardziej szczegółowo