Opracowanie zawiera:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie zawiera:"

Transkrypt

1 Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny 2. Załączniki -pisma 3. Rysunki 3.1. Plan sytuacyjny 1:500 - Rys. Nr Rzut przyziemia - poradnia- gabinety 1:50 - Rys. Nr Rzut przyziemia - WC - segment E 1:50 - Rys. Nr Rzut piwnic - bud. główny - segment E 1:50 - Rys. Nr Rzut przyziemia WC- segment F 1:50 - Rys. Nr Rzut poziomu gosp.-techn. segment F 1:5 - Rys. Nr Rzut poziomu technicznego segment F 1:50 - Rys. Nr Rozwinięcie instalacji wod-kan i c.w. 1:100 - Rys. Nr 8. 1

2 Opis techniczny do projektu wykonawczego wewnętrznych instalacji sanitarnych dla projektowanej przebudowy istn. pomieszczeń pod filarami na Poradnię Okulistyczną wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w segmencie E i F budynku Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu 1.Podstawa opracowania - Zlecenie i podpisana umowa z Inwestorem - Decyzja Nr 90/2007 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn r. - P.B. architektoniczno konstrukcyjny przebudowy pomieszczeń na Poradnię Okulistyczną - P.B. technologiczny przebudowy pomieszczeń na Poradnię Okulistyczną - P.B. zabudowy pomieszczeń pod filarami oprac. Przez Art projekt, Radom ul. Szczecińska 12 w roku Wizja w terenie wraz z inwentaryzacją dla potrzeb projektowanej przebudowy - Notatka materiałowo techniczna dot. rozwiązań inst. sanit. spisana r. - Obowiązujące przepisy, normy, wytyczne i literatura techniczna 2.Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejących instalacji sanitarnych oraz projektowanych dla potrzeb przebudowy pomieszczeń pod filarami na Poradnię Okulistyczną Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz pomieszczeń w segmentach E i F szpitala na pomieszczenia sanitarne dla potrzeb w/w poradni. 3. Stan istniejący - dane ogólne Istniejące pomieszczenia zabudowy pod filarami wyposaŝono w następujące instalacje sanitarne: - instalacja wody zimnej z istniejącej instalacji szpitalnej, wykonana z rur PP w połączeniu z aluminium Stabi, prowadzona pod posadzką. - instalacja wody ciepłej z przepływowych ogrzewaczy wody zdemontowane - instalacja kanalizacji sanitarnej włączona do istniejącej instalacji szpitalnej, wykonana z rur PVC kanalizacyjnych, prowadzona pod posadzką. - instalacja ogrzewania- ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi - instalacja wentylacji mechanicznej wentylatory łazienkowe w WC dla potrzeb wentylacji wywiewnej Istniejące pomieszczenia sanitarne w segmencie E oraz pomieszczenie kuchni dawnej stołówki w segmencie F posiadają następujące instalacje sanitarne: - instalacja wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych - instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC kanalizacyjnych - instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnych z grzejnikami Ŝeliwnymi członowymi. Przedmiotowe pomieszczenia zabezpiecza istniejąca instalacja wody p.poŝ., z hydrantami DN 50 w klatce schodowej budynku szpitala. 2

3 4.Zamierzenia projektowe Projekt architektoniczno-konstrukcyjny oraz technologiczny przewiduje w części pod filarami gabinety okulistyczne wraz z rejestracją, aneksem socjalnym i poczekalnią. W istniejącym budynku szpitala w segmencie E i F pomieszczenia sanitarne dla personelu i pacjentów. Zakresem niniejszego opracowania ujęto przebudowę: - instalacji ogrzewania elektrycznego - instalacji centralnego ogrzewania wodnego - instalacji wodno-kanalizacyjnej - instalacji wentylacji mechanicznej 5. Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania Źródłem ciepła dla istniejącej instalacji centralnego ogrzewania jest kotłownia gazowa dla potrzeb centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody zlokalizowana na terenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Instalacja centralnego ogrzewania funkcjonuje, jako wodna, pompowa, dwururowa z rozdziałem dolnym, o parametrach 90/70 o C. Przewody poziome prowadzone są w piwnicy, przy ścianach zewnętrznych, w izolacji termicznej. Piony prowadzone po wierzchu ścian. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki Ŝeliwne członowe. 6. Projektowane zmiany instalacji centralnego ogrzewania Dla projektowanych pomieszczeń segmentach E i F istniejące grzejniki są niewystarczające oraz wyeksploatowane. W ich miejsce zaprojektowano grzejniki Ŝeliwne członowe typ TA-1. Instalację centralnego ogrzewania dla potrzeb montaŝu nowych grzejników zaprojektowano z rur stalowych średnich, czarnych, ze szwem wg PN/H łączonych przez spawanie. Będą to gałązki grzejnikowe. Piony wykorzystano istniejące. Jako armaturę przy grzejnikach przewiduje się zawory termostatyczne grzejnikowe. Wokół termoregulatorów musi być zachowany swobodny przepływ powietrza. Osłonięcie ich obniŝa sprawność Obliczenie zapotrzebowania ciepła dla Poradni Okulistycznej Wyniki Wyniki ogólne strona 1 Wyniki - Zestawienie przegród strona 2 Wyniki Zestawienie pomieszczeń strona 3 3

4 7. Instalacja ogrzewania elektrycznego Sposób ogrzewania projektowanych pomieszczeń pod filarami - Poradni Okulistycznej pozostaje taki sam grzejnikami elektrycznymi. Projektuje się grzejniki elektryczne konwekcyjne wyposaŝone w regulację elektroniczną temperatury z dokładnością do 1/10 o C. Automatyczny bezpiecznik termiczny zabezpiecza przed przegrzaniem. Zabezpieczenie bryzgoszczelne IP 24 umoŝliwia instalowanie w łazienkach. Zasilanie jednofazowe: V~ 50 Hz. Kontrola temperatury odbywa się w cyklach 40 sek. Oszczędność energii (termostat uwzględnia wszystkie gratisowe temperatury wnoszone do ogrzewanego pomieszczenia np. nasłonecznienie itp. Istniejące grzejniki nie odpowiadają potrzebom nowych pomieszczeń nie gwarantowałyby komfortu i oszczędnego uŝytkowania nowym uŝytkownikom. 8. Istniejąca instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji W budynku głównym szpitala poziomy rozprowadzające wodę ciepłą i cyrkulacyjną poprowadzono obok wody zimnej, w korytarzu piwnic pod stropem, w izolacji termicznej. W pomieszczeniach w segmencie E i F, które podlegają przebudowie, obok pionów wody zimnej poprowadzono piony wody ciepłej. Brak jest pionów instalacji cyrkulacyjnej. Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonano z rur stalowych ocynkowanych wg PN/H Łączenie rur przy pomocy typowych łączników ocynkowanych. Istniejące podejścia i przybory do których doprowadzona jest instalacja wody zimnej i ciepłej są juŝ bardzo wyeksploatowane. W pomieszczeniach pod filarami wykonano instalację wody zimnej z rur PP z wkładką aluminiową, poprowadzonych pod posadzką. Ciepła woda otrzymywana była z podgrzewaczy elektrycznych. 9. Istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej Ścieki sanitarne z budynku szpitala odprowadzane są przykanalikami do istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie szpitala. Instalację kanalizacji sanitarnej w budynku wykonano z rur i kształtek Ŝeliwnych kanalizacyjnych kielichowych. Poziomy kanalizacji sanitarnej ułoŝono pod stropem piwnic, przy ścianach, a piony przy ścianach wewnętrznych, zakończone nad dachem rurami wywiewnymi. Podejścia do przyborów wykonano z rur i kształtek Ŝeliwnych kanalizacyjnych kielichowych. Pomieszczenia podlegające przebudowie w segmencie E i F posiadają przybory sanitarne wyeksploatowane i zniszczone. Instalacja kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach pod filarami wykonana została z rur i kształtek kanalizacyjnych z PVC. Poprowadzono ją pod posadzką pomieszczeń i włączono do istniejącego poziomu kanalizacji sanitarnej w przyległych do tych pomieszczeń piwnicach budynku głównego szpitala. Pomieszczenia pod filarami posiadają następujące wyposaŝenie sanitarne: umywalki i miski ustępowe z płuczkami. 4

5 10. Projektowane zmiany w instalacji wod-kan i c.c.w. W pomieszczeniach sanitarnych w segmencie E projektuje się montaŝ nowych przyborów sanitarnych i nowej instalacji doprowadzającej wodę zimną i ciepłą oraz nowe podejścia kanalizacji sanitarnej, wykorzystując istniejące piony wod-kan. Na podejściach do grupy przyborów zamontować armaturę odcinającą, kulową. W segmencie F w projektowanych pomieszczeniach WC, przewidziano montaŝ nowych przyborów sanitarnych. Projektuje się nowe rozprowadzenie wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej z uwagi na zmianę przeznaczenia pomieszczeń. Projektuje się nowy pion wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz nowe piony kanalizacji sanitarnej, włączone do istniejących poziomów wod-kan, znajdujących się na poziomie technicznym, w piwnicach. Na odgałęzieniu do pionu wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz na podejściu do grupy przyborów zamontować zawory kulowe. Nowe piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami lub zaworami napowietrzającymi. W projektowanych pomieszczeniach Poradni Okulistycznej pod filarami projektuje się wykorzystanie dwóch podejść dla rozprowadzenia wody zimnej do nowych przyborów. Projektowane przewody wody zimnej prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego. Na odgałęzieniach do grupy przyborów zamontować zawory odcinające, kulowe. Projektuje się nowe piony i poziomy kanalizacji sanitarnej, ale przewiduje się wykorzystać włączenia do istniejącego poziomu kanalizacji sanitarnej, w piwnicy budynku głównego szpitala. Dwa piony kanalizacji sanitarnej pokazane na rysunku wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami pozostałe zakończyć zaworami napowietrzającymi w przestrzeni sufitu podwieszanego. Woda ciepła dla przyborów sanitarnych w pomieszczeniach Poradni Okulistycznej pod filarami podgrzewana będzie indywidualnie w elektrycznych pojemnościowych ogrzewaczach wody o poj.10 l i 30 l, zainstalowanych w pomieszczeniu, pod przyborami. Dobrano podgrzewacze o mocy N = 1,5 kw, 220 V. 11. Opis wykonania instalacji wod-kan i c.c.w. Budynek główny szpitala - pomieszczenia sanitarne w segmencie E i F. Instalację wody zimnej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych średnich, typu S wg PN/H o połączeniach gwintowanych uszczelnionych przy pomocy taśmy teflonowej lub konopi czesanych i pasty uszczelniającej. Podejścia do odbiorników prowadzić w bruzdach ściennych. Jako armaturę odcinającą stosować zawory kulowe do wody równoprzelotowe. Przewody przy przejściach przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych uszczelnionych pianką poliuretanową. Instalację wody ciepłej i cyrkulacji wykonać w sposób opisany jak wyŝej, lecz z rur stalowych ze wzmocnioną powłoką cynkową wg instrukcji TWT-2 dla instalacji ciepłej wody. Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej zaizolować zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02421:2000, otulinami z pianki poliuretanowej. Projektowane piony kanalizacyjne i podejścia odpływowe z urządzeń sanitarnych zaprojektowano z typowych rur i kształtek z PVC kanalizacyjnych PN-EN 1401:1999. Rury łączone na połączenia rozłączne kielichowe z uszczelnieniem przez zastosowanie 5

6 pierścienia gumowego. Włączenia przyborów do istniejących pionów kanalizacyjnych poprzez montaŝ trójników Ŝeliwnych i kształtek adaptacyjnych Ŝeliwo-PVC. U podstaw nowych pionów na poziomie piwnic, projektuje się zamontowanie czyszczaków z PVC zamykanych hermetycznie. Odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych poprzez rury wywiewne z PVC wyprowadzone ponad dach budynku i poprzez zawory napowietrzające. Włączenia projektowanych pionów do istniejącej kanalizacji sanitarnych prowadzić pod stropem piwnic. WyposaŜenie sanitarne w budynku przewiduje się standardowe. Pomieszczenia pod filarami - Poradnia Okulistyczna. Projektowaną instalację wody zimnej przewidziano w/g systemu istniejącego tj. rur i kształtek z polipropylenu PP-R w połączeniu z aluminium rury zespolone fusiotherm Stabi PN 20. Jako armaturę odcinającą stosować zawory kulowe do wody równoprzelotowe. Instalację kanalizacyjną i podejścia odpływowe zaprojektowano z rur i kształtek PVC, kielichowych z uszczelką, z pierścienia gumowego. Odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych poprzez rury wywiewne z PVC wyprowadzone ponad dach budynku i poprzez zawory napowietrzające. Na pionach u dołu zamontować czyszczaki z PVC zamykane hermetycznie. W pomieszczeniach gabinetów zamontować przy umywalkach baterie lekarskie (łokciowe) jednouchwytowe, stojące. WyposaŜenie sanitarne przewiduje się standardowe. 12.Instalacja wentylacji W pomieszczeniach WC z uwagi na brak kanałów wentylacji grawitacyjnej wyciągowej, projektuje się zamontowanie wentylatorów łazienkowych na kanałach wentylacyjnych, wykonanych w ścianach zewnętrznych. Projektuje się wentylatory typ SILENT 100 w wersji z czujnikiem ruchu (CDZ) o wydajności 95 m 3 /h, mocy N= 8 W oraz napięciu 230V. Wentylatory wyposaŝone są w klapę zwrotną zapobiegającą wstecznemu przepływowi powietrza. Są to urządzenia o niskim poziomie ciśnienia akustycznego- 26,5 db. Nawiew poprzez infiltrację kratka wentylacyjna u dołu drzwi. W pomieszczeniach Poradni Okulistycznej pod filarami dla zintensyfikowania działania wentylacji wywiewnej projektuje się zamontowanie w ścianach lub na suficie, na kanałach wentylacji wywiewnej wentylatorów typ SILENT 300 w wersji standardowej (CZ) o wydajności 280 m 3 /h, mocy N= 17 W oraz napięciu 230V. Nawiew poprzez infiltrację. 13.Uwagi końcowe Całość robót wykonać zgodnie z: 1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z r. poz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-MontaŜowych Tom II Instalacje sanitarne i Przemysłowe 3. Obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, instrukcjami producentów. 4. Przepisami BHP. 6

7 OŚWIADCZENIE Ja niŝej podpisana, oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych dla projektowanej przebudowy istn. pomieszczeń pod filarami na Poradnię Okulistyczną wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w segmencie E i F budynku Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 7

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego 1 PROJEKT sanitarny Projekt remontu budynku mieszkalnego Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk. 17-220 Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE: Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne PROJDEMB Grzegorz Dembski ul. Leszczyńska 35 64-140 Włoszakowice NIP: 929-149-68-83, REGON: 300601500 Projdemb INSTALACJE SANITARNE kom: 691/772 910 e-mail: g.dembski@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R A C O W N I A I N ST A L A C Y J N A K W A R T E T ul. Modrzewskiego 2d/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. kom.: 604-875-003 NIP: 622-228-55-90, REGON: 300906406 P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT

Bardziej szczegółowo

Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72

Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72 1 Piotr Fęglerski ul. Matejki 8 64-030 Śmigiel tel./fax 065 518 02 72 Egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku szkolnego na zespół przychodni Lokalizacja: ul. Mickiewicza 2, 64-030 Śmigiel,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI INTERNATU OHP. INWESTOR: OHP Opolskiej Wojewódzkiej Komendy.

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

A4D Spółka z o.o. Pracownia Projektowa

A4D Spółka z o.o. Pracownia Projektowa faza/ data: PROJEKT BUDOWLANY maj 2012 opracowanie adres/ nr działki BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z CZĘSCIĄ SOCJALNO- BIUROWĄ ORAZ SZEŚCIU SILOSÓW. 62-020 Czempiń, ul. Kolejowa, dz. 940/15 inwestor/

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM BranŜa: sanitarna Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 Adres : Szczecin, ul. Ściegiennego 62-65 Inwestor: GMINNA MIASTA SZCZECIN Szczecin,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo