ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KUOD/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KUOD/2012"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KUOD/2012 Warszawa, r. Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań: I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Rawo Consulting Rafał Wojszko Ul. Zwycięstwa 8/201, Białystok Tel.: , fax: II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Opracowanie programistyczne szkoleń e-learningowych i przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania platformy. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostosowanie platformy na potrzeby 6 szkół - wykonanie kopii. Dostarczenie platformy e-learningowej wykorzystującej systemy informatyczne stosowane w procesach zdalnego nauczania. Dostosowanie obejmuje: Stworzenie kopii platformy - postawienie odrębnego narzędzia szkoleniowego według wymogów i wymagań określonego projektu. Instalacja platformy na serwerze: Stworzenie bazy danych, skopiowanie plików konfiguracyjnych, ustawienie uprawnień do katalogów oraz zdefiniowanie poziomów dostępu. Wdrożenie wskazanych modułów spośród dostępnych w ramach oferowanego systemu. Funkcjonalności aplikacji Dostęp do kursów treści szkoleniowej Tworzenie oraz udział w testach Zarządzanie treścią szkoleniową wszędzie tam gdzie użytkownik ma dostęp do komputera i Internetu platforma umożliwi swobodne i łatwe korzystanie ze szkoleń system pozwali na budowę rożnego rodzaju testów i quizów sposób organizacji kursów m.in. możliwość tworzenia wielu kategorii, subkategorii, a także dowolnej możliwości ich modyfikacji

2 System do zarządzania projektami System do oceniania postępów w nauce Wsparcie SCORM System komunikacji System do raportowania, badania aktywności uczestników Biblioteka plików Reguły dostępu Kalendarz Słownik Przygotowanie i zarządzanie lekcjami oraz tworzenie kategorii kursów Zarządzanie użytkownikami Konfiguracja i obsługa systemu, tworzenie kopii zapasowej Import i eksport danych umożliwi planowanie ścieżki nauczania (kariery) w taki sposób, by uczestnik zapoznawał się z materiałem w sposób ustalony z góry, przez wykładowcę bądź trenera, który będzie miał możliwość doboru rodzaju, tematyki czy ilości kursów dla danej osoby szereg podpowiedzi towarzyszących uczestnikowi podczas kursu wskazujących bieżące postępy w nauce możliwość szybkiego importu oraz eksportu treści w standardzie SCORM dostęp na platformie do narzędzi takich jak: forum, czat, wiadomości prywatne śledzenie indywidualnych statystyk dla każdego użytkownika, poprzez statystyki dotyczące lekcji, kursów, testów aż do statystyk dla całego systemu. Możliwość publikacji większości statystyk w postaci bardziej lub mniej rozbudowanych raportów wymiana, publikowanie i gromadzenie plików, takich jak pliki tekstowe, dźwiękowe, wideo itp. między wszystkimi użytkownikami systemu tworzenie rożnych rodzajów użytkowników, dobór uprawnień w dostępie, który będzie odpowiadał potrzebom danej grupy i dopasowanie systemu do konkretnych potrzeb możliwość organizowania czasu, zaznaczając m.in. ważne wydarzenie czy np. wirtualne spotkania z lektorem, dzielenie się wydarzeniami z innymi wbudowana część słownikowa, do której będzie można łatwo wprowadzać terminy z ich definicjami możliwość zarządzania treścią szkoleniową poprzez organizowanie jej w sposób logicznie uporządkowany, w odpowiednich kategoriach tematycznych, ustalanie dostępu do określonych szkoleń wybranym użytkownikom tworzenie/aktualizacja użytkowników, przypisywanie lekcji/kursów do użytkowników oraz użytkowników do grup, dezaktywacja konta użytkowników, usunięcie lub archiwizacja, tworzenie rodzajów użytkowników ustawienia zabezpieczeń, ustawienia lokalne dotyczące m.in. domyślny język, format daty, strefę czasową, ustawienia poczty elektronicznej, ustawienia PHP takie jak m.in. limit pamięci czy maksymalny rozmiarpliku import i eksport danych z poziomu kursu, lekcji, danych o użytkowniku itd.

3 2. Wykonanie szaty graficznej platform dla 6 szkół. Dostosowanie wizualne platformy pod kątem spójności z interfejsem danej szkoły i wymaganiami projektowymi (m.in.: wstawienie logo szkół na platformy, kierowanie się doborem i paletą kolorów korespondującą z daną szkołą, wstawienie logo informujące o źródle finansowania). Opracowanie graficzne obejmuje: Zaadoptowanie funkcjonalności pod kątem graficznym na potrzeby projektu. Stworzenie szablonu graficznego, który będzie precyzował m.in. układ treści, menu, układ elementów graficznych i wszystko to, co wpływa na warstwę wizualną aplikacji. 3. Integracja stron www 6 szkół z platformą. Połączenie stron internetowych każdej ze szkół z platformą. Integracja stron www zakłada: Stworzenie modułu logowania na platformę e-learningową. Stworzenie modułu wizytówki szkoleń prezentowanych na platformie. Przekierowanie domen i sprawdzenie poprawności edytowania adresów. Przetestowanie kompatybilności połączenia. 4. Opracowanie programistyczne szkoleń e-learningowych dla każdego modułu. Programistyczne opracowanie szkoleń e-learningowych zakłada: Dostosowanie materiałów opracowanych przez trenera z zakresów wszystkich modułów pod kątem metodycznym i merytorycznym do standardu pozwalającego na oprogramowanie szkoleń i ich publikację na platformie. Przygotowanie scenariuszy szkoleń w formule on-line, w tym programistyczne przygotowanie testów, ćwiczeń, formularzy, szablonów interaktywnych itp. Przygotowanie ekranów szkolenia (produkcja ekranów). Graficzne zaprojektowanie ekranów szkolenia. Szkolenia e-learningowe są realizowane w ramach 5 MODUŁÓW/przedmiotów: Moduł 1: Matematyka Moduł 2: Technologie informacyjne (Informatyka) Moduł 3: Język angielski Moduł 4: Przedsiębiorczość Moduł 5: Ochrona środowiska (Biologia) Każdy przedmiot realizowany będzie przez 3 kolejne semestry. Wyjątek: Moduł 5: Ochrona środowiska (Biologia) będzie przygotowany jednorazowo w pierwszej części. Materiał semestralny (KURS) w ramach jednego przedmiotu będzie podzielony na kategorie cząstkowe (LEKCJE) ok. 7 lekcji po ok. 50 jednostek szkoleniowych. Łącznie ok. 350 ekranów. Minimalna łączna liczba ekranów w projekcie: 4550 jednostek Materiały w ramach każdej lekcji zawierać będą treści oraz testy sprawdzające wiedzę, będą wykorzystywać różnorodne metody i formy podawania i przyswajania wiedzy (np. wykorzystanie tekstu, prezentacji multimedialnych, linków do stron internetowych, przykładów, zadań itp.).

4 5. Wgranie modułów na 6 platform wraz z nadaniem uprawnień (w 3 semestrach). Instalacja modułów na platformę zakłada: Oprogramowanie ekranów szkolenia do standardu informatycznego określającego zasady organizacji treści dydaktycznej w postaci elektronicznej. Opracowanie warstwy technicznej kursu. Osadzenie kursu w systemie do zdalnego kształcenia obsługującym standard informatyczny, który jest obsługiwany przez platformę e-learningową. Zapisanie kursu na platformie e-learningowej. Przeprowadzenie testów szkoleń na platformie. Udostępnienie pakietu szkolenia i dostarczenie go osobom uczącym się. Nadanie uprawnień do korzystania z nich dla poszczególnych grup 6. Obsługa IT aplikacji - helpdesk dla użytkowników i nauczycieli. Pomoc dla nauczycieli i uczniów korzystających z platform. Obsługa obejmuje: Administracja informatyczna platformy. Pomoc związana z użytkowaniem platformy. Aktualizacja materiałów na platformie. Pojedyncze konsultacje z nauczycielami dla każdej z 6 szkół przez 24 godziny na dobę. 7. Szkolenia nauczycieli z 6 szkół z zakresu użytkowania platformy. 6 szkoleń dla co najmniej 3 nauczycieli przedmiotów objętych projektem, którzy będą prowadzić e- learning. Szkolenia przygotują nauczycieli pod kątem korzystania z platformy z poziomu nauczyciela i ucznia. Nauczyciele zapoznają się m.in. z kanałami komunikacji na platformie, posiadanymi przez nią funkcjami i opcjami. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z kodami CPV Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Usługi e-learning Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia specjalistycznego Usługi opracowywania programów szkoleniowych Usługi szkolenia technicznego Usługi edukacyjne i szkoleniowe III. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Miejsce świadczenia usług: województwo mazowieckie Termin świadczenie usług: 1. Dostosowanie platformy na potrzeby 6 szkół - wykonanie kopii XII.2012r.

5 2. Wykonanie szaty graficznej platform dla 6 szkół XII.2012r. 3. Integracja stron www 6 szkół z platformą I.2013r. 4. Opracowanie programistyczne szkoleń e-learningowych dla każdego modułu KURS 1 do r. KURS 2 do r. KURS 3 do r. 5. Wgranie modułów na 6 platform wraz z nadaniem uprawnień (w 3 semestrach). KURS 1 do r. KURS 2 do r. KURS 3 do r. 6. Obsługa IT aplikacji - helpdesk dla użytkowników i nauczycieli od II.2013r. do V.2014r. 7. Szkolenia nauczycieli z 6 szkół z zakresu użytkowania platformy III.2013r. IV. KRYTERIA ZAMÓWIENIA: Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 1. Cena 70% (70 pkt.) 2. Doświadczenie we wdrożeniu co najmniej 2 platform e- 20% (20 pkt.) learningowych 3. Obsługa szkoleń e-learningowych dla co najmniej 60 użytkowników 10% (10 pkt.) Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o wszystkie kryteria. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów (jw.) w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt.): 1. Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cena brutto oferty najtańszej x100 x 70% (waga kryterium) = ilość punktów Cena brutto oferty badanej Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 2. Punkty za kryterium Doświadczenie we wdrożeniu co najmniej 2 platform e-learningowych zostaną przyznane w skali 0-20 pkt, w sposób następujący: Kryterium Doświadczenie we wdrożeniu platform e- learningowych 0 Platform 1 Platforma 2 Platforma Razem 0 pkt. 10 pkt. 10 pkt. 20 pkt. Za wdrożenie więcej niż 2 platform Oferent uzyska maksymalną liczbę punktów za kryterium 20 pkt. 3. Punkty za kryterium Obsługa szkoleń e-learningowych dla co najmniej 60 użytkowników zostaną przyznane w skali 0-10 pkt., gdzie za wykazanie doświadczenia będzie przyznana max. liczba punków (10 pkt.), za nie wykazanie 0 pkt. Kryteria punktowe będą rozpatrywane na podstawie załączonych do oferty poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta, kopii referencji, w których obligatoryjnie znajdą się informacje:

6 Odnośnie ilości wdrożonych przez Oferenta systemów do zdalnego nauczania. Oferenci muszą posiadać doświadczenie we wdrożeniu co najmniej 2 platform e-learningowych. Odnośnie liczby użytkowników w obsługiwanych przez Oferenta szkoleniach e- learningowych. Oferenci muszą posiadać doświadczenie w obsłudze szkoleń e-learningowych dla co najmniej 60 użytkowników. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU i DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki opisane poniżej i przedłożą dokumenty, które potwierdzą ich spełnienie: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Poprawnie wypełniony Formularz oferty (ZAŁĄCZNIK NR1). 3. Oświadczenie o dysponowaniu doświadczeniem w zakresie wdrożenia platform e-learningowych i obsłudze szkoleń e-learningowych dla użytkowników (ZAŁĄCZNIK NR 2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. 4. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym (ZAŁĄCZNIK NR 3). Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę. 2. Cena musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Oferta powinna zawierać wycenę wszystkich zadań wymienionych w formularzu ofertowym. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę brutto (jednostkową i łączną) za każdą część usługi wymienionej w Formularzu ofertowym oraz całkowitą wartość zamówienia.

7 4. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją poszczególnych zadań, świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy. 5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 6. Zaleca się by oferta była trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie. 7. Wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. 8. Zaleca się by oferta była przygotowana na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 9. Oferta powinna być podpisana przez osobę/-y uprawnioną/-ne lub upoważnioną/-ne do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis powinien być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. VII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU: Pani Magdalena Grzybowska tel.: , tel. kom.: , fax: , adres VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: r. godzina: Ofertę można: dostarczyć osobiście na adres Biura projektu: Al. Solidarności 117 lok. 710, Warszawa przesłać pocztą (lub kurierem) na adres Biura projektu (j.w.) z dopiskiem: dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/KUOD/2012 przesłać em na adres: (należy przesłać skan podpisanych dokumentów) Decyduje termin dostarczenia wypełnionego formularza ofertowego do biura firmy lub wpływu do skrzynki odbiorczej. IX. WYBÓR OFERTY I NEGOCJACJE: Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie poinformowany o tym fakcie w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania ofert. Jeżeli firma, której oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z kilkoma oferentami. W przypadku braku możliwości wynegocjowania warunków umowy z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą zgodnie z wynikiem oceny przedstawionych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru Wykonawcy w każdym czasie, aż do momentu podpisania umowy z podmiotem, którego oferta okaże

8 się najkorzystniejsza (zwłaszcza zaś w przypadku zbyt wysokiej ceny bądź niespełnienia wymogów przez oferentów). Zamawiający nie jest zobowiązany do podania uzasadnienia swojej decyzji. X. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1_ Formularz oferty Załącznik nr 2_Oświadczenie o dysponowaniu doświadczeniem w zakresie wdrożenia platform e- learningowych i obsłudze szkoleń e-learningowych dla użytkowników Załącznik nr 3_Oświadczenie o braku występowania powiązań pomiędzy Oferentem/Wykonawcą a Zamawiającym Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

9 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, dnia r. FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Rawo Consulting Rafał Wojszko Ul. Zwycięstwa 8/201, Białystok Tel.: Fax: Oferent: Nazwa Siedziba Tel.:.. Fax: Nr NIP Nr REGON.. Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 2/KUOD/2012 na opracowanie programistyczne szkoleń e- learningowych i przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania platformy na potrzeby projektu pt. ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Oświadczam/y: 1. Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przedstawiamy wycenę zamówienia: Zakres A. Ilość B. Cena jednostkowa brutto w zł Dostosowanie platformy na 6 potrzeby 6 szkół - wykonanie kopii Wykonanie szaty graficznej 6 platform dla 6 szkół Integracja stron www 6 szkół z 6 platformą Opracowanie programistyczne 1050 modułu 1 Matematyka ekranów Opracowanie programistyczne 1050 modułu 2 Technologie ekranów informacyjne Opracowanie programistyczne 1050 modułu 3 Język angielski ekranów Opracowanie programistyczne 1050 C. Wartość brutto w zł (A x B)

10 modułu 4 Przedsiębiorczość Opracowanie programistyczne modułu 5 ochrona środowiska Wgranie modułów na 6 platform wraz z nadaniem uprawnień Obsługa IT aplikacji - helpdesk dla użytkowników i nauczycieli Szkolenia nauczycieli z 6 szkół z zakresu użytkowania platformy ekranów 350 ekranów 18 (6 szkół x 3 semestry) 16 m-cy 6 CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZLECENIA.ZŁ (BRUTTO) słownie złotych brutto :... Powyższa kwota zawiera podatek VAT w wysokości:...pln, tj. wg stawki...% 2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie i w ilości określonej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskaliśmy konieczne informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 5. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Oferta została złożona na stronach, kolejno ponumerowanych od 1 do nr 7. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od.. do.. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. 8. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres.. dni. 10. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwy i oznaczenie załączanego dokumentu): Lp. Nazwa dokumentu Załącznik nr.... (podpis osoby uprawnionej)

11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, dnia r. OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU DOŚWIADCZENIEM W ZAKRESIE WDROŻENIA PLATFORM E-LEARNINGOWYCH I OBSŁUDZE SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW Niniejszym oświadczam, że Oferent/Wykonawca.. (nazwa i siedziba) dysponuje doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: w zakresie wdrażania platform e-learningowych w obsłudze szkoleń e-learningowych umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia..... (podpis osoby uprawnionej

12 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, dnia r. OŚWIADCZENIE O BRAKU WYSTĘPOWANIA POWIĄZAŃ POMIĘDZY OFERENTEM/WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM Niniejszym oświadczam, że Oferent/Wykonawca.. (nazwa i siedziba) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli..... (podpis osoby uprawnionej)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani Warszawa, 09.12.2013 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAPYTANIE OFERTOWE 01/12/2014 Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty celem wyłonienia wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, dnia 06.07.2012r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PL/2/POKL/2.3.4/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PL/2/POKL/2.3.4/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr PL/2/POKL/2.3.4/2012 Wspólny Słownik Zamówień CPV: 48820000-2 48900000-7 W związku z realizacją projektu Nowoczesne zarządzanie w podmiotach leczniczych, współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 03.10.2015. organizacja seminarium (dla 20 osób) w terminie: 31.03.2015r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej,

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014 Strona1 Warszawa, dnia 04.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 ecdl@uth.edu.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Radom, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE CENOWE

Radom, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE CENOWE Radom, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE CENOWE Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu w związku z realizacją projektu ORKIESTRA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 Wrocław, dnia 10.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) dotyczące wyłonienia wykonawców usługi z zakresu szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NR PROJ.ZO/Z- 1/ WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI ZAMAWIAJĄCY: Indeks Consulting Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM Organizacja

Bardziej szczegółowo