ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań: I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Rawo Consulting Rafał Wojszko Ul. Zwycięstwa 8/201, Białystok Tel.: , fax: II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostarczenie usług związanych z użytkowaniem platformy - hosting, serwery Przedmiot zamówienia obejmuje: Dzierżawa miejsca na serwerze Hosting 6 niezależnych platform e-learningowych z opcją duplikowania danych oraz tworzenia kopii zapasowych Właściwy transfer danych skutkujący sprawnym przepływem informacji Serwer z hostingiem dostosowanym do szybkościowych i jakościowych potrzeb narzędzia Serwer zabezpieczony, z ograniczonym dostępem do plików i bazy danych Przybliżone parametry Miejsce na serwerze Pojemność bazy danych Transfer przesyłu danych Bezpieczeństwo Kopie zapasowe Min. 1GB dla 1 platformy Min. 6 GB dla 6 platform Min. 1GB dla 1 platformy Min. 6 GB dla 6 platform Min. 10GB/m-c dla 1 platformy Min. 60GB/m-c dla 6 platform Certyfikat do logowania się na serwer Min. 1 raz/dzień dla 1 platformy x 6 usług Czas przechowywania min. 1 m-c dla kopii Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z kodami CPV: Usługi hostingowe dla stron WWW Systemy i serwery informacyjne Serwery Serwery sieciowe Serwery WWW Pakiety oprogramowania do serwera sieci WWW

2 III. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Miejsce świadczenia usług: województwo mazowieckie Termin świadczenie usług: 1. Użytkowanie platformy hosting, serwery II.2013r. V.2014r. IV. KRYTERIA ZAMÓWIENIA: Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 1. Cena 80% (80 pkt.) 2. Parametry 20% (20 pkt.) Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o wszystkie kryteria. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów (jw.) w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt.): 1. Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cena brutto oferty najtańszej x100 x 80% (waga kryterium) = ilość punktów Cena brutto oferty badanej Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 2. Punkty za kryterium Parametry zostaną przyznane w skali 0-20 pkt, w sposób następujący: Kryterium Miejsce na Pojemność Transfer Bezpieczeństwo Kopie Razem serwerze bazy danych miesięczny zapasowe do jednego projektu Punkty 4 pkt. 4 pkt. 4 pkt. 4 pkt 4 pkt 20 pkt. Kryterium Parametry będzie rozpatrywane na podstawie Oświadczenia o spełnianiu wymagań dotyczących serwera i hostingu (ZAŁĄCZNIK NR 2). Jeśli Oferent spełnia dane kryterium cząstkowe (zgodnie z przedmiotem zamówienia) otrzyma 4 pkt., jeśli nie spełnia otrzyma 0 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU i DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki opisane poniżej i przedłożą dokumenty, które potwierdzą ich spełnienie: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru poświadczony za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3 2. Poprawnie wypełniony Formularz oferty (ZAŁĄCZNIK NR1). 3. Oświadczenie o spełnianiu wymagań dotyczących serwera i hostingu (ZAŁĄCZNIK NR 2) zawierające opis parametrów, które będą wykorzystywane do wykonania określonych w zamówieniu usług. Oferent powinien dostarczyć usługi o parametrach: Miejsce na serwerze Min. 1GB dla 1 platformy, Min. 6 GB dla 6 platform Pojemność bazy danych - Min. 1GB dla 1 platformy, Min. 6 GB dla 6 platform Transfer przesyłu danych - Min. 10GB/m-c dla 1 platformy, Min. 60GB/m-c dla 6 platform Bezpieczeństwo - Certyfikat do logowania się na serwer Kopie zapasowe Min. 1 raz/dzień dla 1 platformy x 6 usług, Czas przechowywania min. 1 m-c dla kopii 4. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym (ZAŁĄCZNIK NR 3). Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę. 2. Cena musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Oferta powinna zawierać wycenę wszystkich zadań wymienionych w formularzu ofertowym. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę brutto (jednostkową i łączną) za każdą część usługi wymienionej w Formularzu ofertowym oraz całkowitą wartość zamówienia. 4. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją poszczególnych zadań, świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy. 5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 6. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie. 7. Wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. 8. Zaleca się by oferta była przygotowana na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

4 9. Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/-y uprawnioną/-ne lub upoważnioną/-ne do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. VII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU: Pani Magdalena Grzybowska tel.: , tel. kom.: , fax: , adres VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: r. godzina: Ofertę można: dostarczyć osobiście na adres Biura projektu: Al. Solidarności 117 lok. 710, Warszawa przesłać pocztą (lub kurierem) na adres Biura projektu (j.w.) z dopiskiem: dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/KUOD/2012 przesłać em na adres: (należy przesłać skan podpisanych dokumentów) Decyduje termin dostarczenia wypełnionego formularza ofertowego do biura firmy lub wpływu do skrzynki odbiorczej. IX. WYBÓR OFERTY I NEGOCJACJE: Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie poinformowany o tym fakcie w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania ofert. Jeżeli firma, której oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z kilkoma oferentami. W przypadku braku możliwości wynegocjowania warunków umowy z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą zgodnie z wynikiem oceny przedstawionych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru Wykonawcy w każdym czasie, aż do momentu podpisania umowy z podmiotem, którego oferta okaże się najkorzystniejsza (zwłaszcza zaś w przypadku zbyt wysokiej ceny bądź niespełnienia wymogów przez oferentów). Zamawiający nie jest zobowiązany do podania uzasadnienia swojej decyzji. X. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1_ Formularz oferty Załącznik nr 2_Oświadczenie o spełnianiu wymagań dotyczących serwera i hostingu Załącznik nr 3_Oświadczenie o braku występowania powiązań pomiędzy Oferentem/Wykonawcą a Zamawiającym Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, dnia r. FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Rawo Consulting Rafał Wojszko Ul. Zwycięstwa 8/201, Białystok Tel.: Fax: Oferent: Nazwa Siedziba Tel.:.. Fax: Nr NIP Nr REGON.. Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 3/KUOD/2012 na dostarczenie usług związanych z użytkowaniem platformy - hosting, serwery na potrzeby projektu pt. ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Oświadczam/y: 1. Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przedstawiamy wycenę zamówienia: Zakres A. Ilość B. Cena jednostkowa brutto w zł Koszty użytkowania platformy 16 m-cy - hosting, serwery C. Wartość brutto w zł (A x B) CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZLECENIA.ZŁ (BRUTTO) słownie złotych brutto :... Powyższa kwota zawiera podatek VAT w wysokości:...pln, tj. wg stawki...% 2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie i w ilości określonej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskaliśmy konieczne informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 5. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Oferta została złożona na stronach, kolejno ponumerowanych od 1 do nr

6 7. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od.. do.. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. 8. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe. 9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres.. dni. 10. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwy i oznaczenie załączanego dokumentu): Lp. Nazwa dokumentu Załącznik nr.... (podpis osoby uprawnionej)

7 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, dnia r. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH SERWERA I HOSTINGU Niniejszym oświadczam, że Oferent/Wykonawca.. (nazwa i siedziba) spełnia wymagania dotyczące serwera i hostingu w zakresie: Miejsce na serwerze. dla 1 platformy,.. dla 6 platform Pojemność bazy danych -. dla 1 platformy,.. dla 6 platform Transfer przesyłu danych -. m-c dla 1 platformy,.. m-c dla 6 platform Bezpieczeństwo: certyfikat do logowania się na serwer TAK/NIE* Kopie zapasowe:. dla 1 platformy x 6 usług, czas przechowywania dla kopii umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia..... (podpis osoby uprawnionej *niepotrzebne skreślić

8 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, dnia r. OŚWIADCZENIE O BRAKU WYSTĘPOWANIA POWIĄZAŃ POMIĘDZY OFERENTEM/WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM Niniejszym oświadczam, że Oferent/Wykonawca.. (nazwa i siedziba) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli..... (podpis osoby uprawnionej)

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani Warszawa, 09.12.2013 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAPYTANIE OFERTOWE 01/12/2014 Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty celem wyłonienia wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2013 z dnia 12.07.2013r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynajem sali podczas pierwszych Warsztatów Arteterapeutycznych organizowanych przez Oddział Warszawski PTSR na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność Warszawa, 03.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją Projektu Zagrożenia cyberprzestrzeni nowe kompetencje pracownika socjalnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce Warszawa, 30.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności: na wynajęcie sal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015 Sopot, 01.07.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 1/NCN/2015 I. ZAMAWIAJĄCY PBS Spółka z o.o. Ul. Junaków 2, 81-812 Sopot Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000189170, NIP:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej Edotto Andrzej Lewna ul.obrzeżna 5f, lok. 57 NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015 Warszawa, 10 lipca 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/mini/2015 dotyczące realizacji zamówienia na Prace badawcze w zakresie matematycznego określenia różnych kształtów materiałów uziarnionych przy pomocy ciągłych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI ROL9IK TRYB POSTEPOWA9IA

EUROPEJSKI ROL9IK TRYB POSTEPOWA9IA Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów Lututów, 05.12.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 23 05.12.2012

Bardziej szczegółowo