Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej"

Transkrypt

1 Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Odry i Ücker Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szczecin, 16 lutego 2015 r.

2 Kluczowe problemy gospodarki wodnej w Polsce: Wieloletnia niska ranga gospodarki wodnej w polityce państwa i świadomości społecznej Sektorowe myślenie w planowaniu i zarządzaniu Brak reformy gospodarki wodnej Niewłaściwa polityka przestrzenna samorządów w aspekcie gospodarki wodnej Brak konsolidacji środowiska gospodarki wodnej Zaniechanie kształcenia w obszarze gospodarki wodnej

3 Transport wodny i żegluga śródlądowa Powodzie i susze Kryzys bezpieczeństwa Hydroenergetyka Energia odnawialna Ochrona środowiska wodnego Sporty wodne Turystyka Zaopatrzenie w wodę Gospodarka komunalna W Polsce o gospodarce wodnej wciąż myśli się sektorowo: GOSPODARKA WODNA Woda dla rolnictwa

4 Wyzwania przed jakimi stoi gospodarka wodna w Polsce: Rok 2015 nadszedł!!!?? i musimy: Wypełnić zobowiązania starej perspektywy Przygotować zadania na nową perspektywę Opracowanie strategicznych dokumentów planistycznych wymaganych dyrektywami Poprawa wizerunku polskiej gospodarki wodnej w odbiorze społecznym i Komisji Europejskiej Wdrożenie reformy gospodarki wodnej Absorpcja środków unijnych i realizacja inwestycji infrastrukturalnych w I perspektywie oraz przygotowanie programów na II perspektywę Zagwarantowanie właściwej alokacji środków dla realizacji inwestycji i utrzymania infrastruktury Konsolidacja branży

5 Nasza odpowiedź na wyzwania Nauczyliśmy się przyspieszać czas Lepsze zarządzanie operacyjne Zarządzanie projektami strategicznymi Równoległe działania Połączenie np. konsultacji społecznych apgw i PZPR Efektywne zarządzanie ryzykiem Zmieniliśmy podejście i myślenie z bieżącego na wieloletnie - strategiczne Opracowanie wieloletniej strategii KZGW/RZGW/PIG

6 Stabilny model gospodarki wodnej musi być oparty o strategię Strategia Strategia Gospodarki Bezpieczeństwo energetyczne Wodnej Studia ochrony ppow ISOK II PZRP ISOK KPOWM RDM KPOŚK PWŚK PGW 2015 Master Plan Strategia KZGW/RZGW /PIG Programy dla Odry i Wisły

7 Dyrektywy Unijne a gospodarka wodna Dokumenty planistyczne Ramowa Dyrektywa Wodna Plany Gospodarowania Wodami - aktualizacja Program WodnoŚrodowiskowy Kraju Dyrektywa Morska WORP (opublikowane Krajowy Program Ochrony Wód Morskich r.) MZP i MRP (opublikowane KPOŚK Azotanowa r.) Master Plany (zatwierdzone przez Radę Ministrów w dn r.) Dyrektywa Powodziowa PZRP dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych

8 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE Plany gospodarowania wodami Zintegrowana polityka wodna zapewniająca rozwój gospodarczy i społeczny z poszanowaniem potrzeb środowiska Nadrzędne dokumenty planistyczne w gospodarce wodnej uwzględniające wyniki różnych analiz i opracowań PGW będzie uwzględnione w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii województwa, w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego presje i ich wpływ na stan wód wyniki monitoringu wód ocena stanu ocena ryzyka nieosiągnięcia celów PGW analizy ekonomiczne korzystania z wód cele środowiskowe derogacje

9 Obszar działania RZGW w Szczecinie Obszar dorzecza Odry Ücker Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego Ücker Główne presje antropogeniczne: - ścieki z punktowych i rozproszonych źródeł zanieczyszczeń, w tym niekontrolowane zrzuty ścieków komunalnych, gospodarczych i przemysłowych; - zanieczyszczenia ładunkami azotu, fosforu i substancji biogennych pochodzących ze źródeł rolniczych; - pobór wód na cele komunalne, przemysłowe, rolnicze. W projekcie apgw dla obszaru dorzecza Odry znalazło się łącznie 219 inwestycji spełniających przesłanki art. 4.7 (26 inwestycji dotyczy regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego).

10 Zmiana myślenia i rozumienia Dyrektywy Powodziowej 2007/60/WE Główne zadanie: minimalizowanie ryzyka powodziowego i zarządzanie nim zarządzanie ryzykiem powodziowym ochrona przed powodzią odsuwamy powódź od ludzi odsuwamy ludzi od powodzi uczymy się żyć z powodzią Odpowiednie strategie ograniczania ryzyka powodziowego

11 Kluczowe produkty projektu ISOK ZREALIZOWANE Raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych ZREALIZOWANE ZREALIZOWANE Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego (WORP) Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) STAN REALIZACJI: 97% STAN REALIZACJI: 76% Numeryczny Model Terenu (NMT) Mapy Zagrożeń Meteorologicznych STAN REALIZACJI: 93% W trakcie realizacji ZREALIZOWANE ZREALIZOWANE Ortofotomapa ZREALIZOWANE Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) w skali 1: ZREALIZOWANE System Informatyczny ISOK Mapy Innych Zagrożeń Mapy Zagrożenia Powodziowego (MZP) Mapy Ryzyka Powodziowego (MRP)

12 Realizacja KPOŚK w latach : wybudowano km sieci kanalizacyjnej wybudowano 363 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych przeprowadzono 1096 innych inwestycji dotyczących rozbudowy i/lub modernizacji na istniejących oczyszczalniach W latach tych wydatkowano w sumie ok. 50,6 mld zł, w tym 35,6 mld zł na sieć kanalizacyjną w tym w roku 2013: wybudowano km nowych sieci kanalizacyjnych wybudowano 39 nowych oczyszczalni ścieków komunalnych przeprowadzono 187 innych inwestycji dotyczących rozbudowy i/lub modernizacji na istniejących oczyszczalniach W roku tym wydatkowano w ok. 4,3 mld zł, w tym 3,2 mld zł na sieć kanalizacyjną

13 Jednocześnie realizujemy największe w historii Polski inwestycje

14 Stabilna gospodarka wodna to wdrożenie reformy Kluczowe założenie: rozdzielenie funkcji organów administracji publicznej w zakresie: funkcji administracyjnych i planistycznych Władza Wodna inwestycji oraz utrzymania mienia Skarbu Państwa związanych z gospodarką wodną

15 System zarządzania kryzysowego Gospodarką Wodną Odra Wisła Centrum Operacyjne KZGW

16 Nowoczesne Centrum Operacyjne do zarządzania kryzysowego gospodarką wodną SŁUŻBY TECHNICZNE NADZÓR MONITORING KOMUNIKACJA

17 RAZEM DBAMY O PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH WÓD razem dbamy o przyszłość naszych wód Misja (filozofia działania) wspólnie, solidarnie ze społeczeństwem, RZGW, ZMIUW, MŚ, MR, MT, gminami, PWiK, samorządami, organizacjami ekologicznymi (filozofia działania) dbałość o jakość dokumentów, opracowań, o majątek, urządzenia, budowle, bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo powodziowe (zrównoważony rozwój) opcja na przyszłość(dbając dzisiaj dbamy o przyszłość), trwałość, zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wód dla wszystkich użytkowników, w tym dla przyrody wspólnych, wszystkich użytkowników (gospodarka komunalna, rolnictwo, przemysł, żegluga), pracowników gospodarki wodnej, społeczeństwa wody powierzchniowe (rzeki, jeziora, kanały, sztuczne zbiorniki wodne), wody podziemne, wody morskie

18 Generowanie macierzy SWOT ANALIZA STRATEGICZNA ANALIZA SWOT/TOWS BALANS STRATEGICZNY SCENARIUSZ STRATEGICZNY Wygenerowanie macierzy SWOT Szanse Zagrożenia w otoczeniu zewnętrzne Silne strony Słabe strony organizacji organizacji Analiza Balans Balans Scenariusz SWOT/TOWS strategiczny strategiczny strategiczny otoczenia wnętrza

19 Macierz SWOT NEGATYWNE WEWNĘTRZNE POZYTYWNE 1. Silne umocowanie prawne zarządów gospodarki wodnej (Krajowego i regionalnych); 2. Potencjał pracowników; 3. Właściwa kultura organizacyjni (wewnątrz); 4. Zdolność organizacji do poprawy jakości działania i skorygowania swojej kultury organizacyjnej; 5. Posiadanie narzędzi do realizacji zadań; ZEWNĘTRZNE STRENGTHS 1. Udana, dobra reforma gospodarki wodnej (udane wdrożenie); 2. Zmiana systemu finansowania gospodarki wodnej; 3. Wzrost społecznego rozumienia wagi gospodarki wodnej; 4. Podniesienie rangi wymogów gospodarki wodnej w planowaniu przestrzennym; 5. Lepszy wizerunek polskiej gospodarki wodnej w społeczeństwie i Komisji Europejskiej; 6. Wzrost innowacyjności w gospodarce wodnej OPPORTUNITIES Brak myślenia i działania w kategoriach strategicznych; Niewystarczająca skuteczność organizacji; Brak rozumienia funkcji KZGW w relacjach z otoczeniem; Niewystarczający poziom kompetencji, umiejętności w obszarach wymaganych przez organizację; Niewystarczające do potrzeb i oczekiwać środki techniczne; Poczucie zagrożenia, niepewna przyszłość, brak stabilności; WEAKNESSES 1. Wieloletnia, niska ranga gospodarki wodnej w polityce państwa; 2. Niska świadomość i brak współodpowiedzialności społeczeństwa za użytkowanie i ochronę wód; 3. Niewłaściwa polityka przestrzenna samorządów w aspekcie gospodarki wodnej; 4. Brak reformy gospodarki wodnej; 5. Brak konsolidacji środowiska gospodarki wodnej; 6. Niewłaściwe pozycjonowanie strategiczne KZGW; 7. Negatywne postrzeganie KZGW; 8. Niespójne i nieracjonalne prawo w obszarze gospodarki wodnej; 9. Zaniechanie kształcenia w obszarze gospodarki wodnej; THREATS

20 Realizacja strategii: Analiza celów i programów Rangowanie Celów Strategicznych ustalenie hierarchii ważności Badanie Współzależności Celów budowa Macierzy Aktywności - Reaktywności Badanie Spójności Celów i Programów Strategia Badanie współzależności Programów Rangowanie Programów w ramach Celów Budowa Programów w ramach Celów

21 Podsumowanie 2015 nadszedł!!! Stabilna gospodarka wodna opiera się na czterech filarach: - - strategii - reformie - integracji jakości zarządzania PGW i PZRP są kluczowymi dokumentami nowoczesnej gospodarki wodnej a nowoczesna gospodarka wodna może stać się dźwignią wzrostu gospodarczego kraju.

22 Razem dbamy o przyszłość naszych wód Dziękuję za uwagę Witold Sumisławski Prezes KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej tel.: +48 (22) fax: +48 (22)

Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej. Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Bazy danych a planowanie strategiczne w gospodarce wodnej Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Cechy gospodarki wodnej: Dotyka całego obszaru kraju Dotyka wszystkich sektorów gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Załącznik do uchwały nr 55/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku z dnia 21 września 2012r. Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na Wrocław 2012 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Katarzyny Oszańcy mgr Urszula Chmura mgr

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Środowiska we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Ekorozwój

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska

Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska Spis treści 1. WPROWADZENIE... 6 Warunki korzystania z wód regionu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 13 1. Założenia ogólne... 14 2. Podstawa prawna... 15 3. Części składowe Planu... 16 4. Przebieg prac nad Planem... 18 5. Zakres opracowania... 20 5.1. Zakres przestrzenny...

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 2016 z perspektywą do 2020 r.

Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 2016 z perspektywą do 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 2016 z perspektywą do 2020 r. Streszczenie Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Łodzi WFOŚiGW w Krakowie WFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Opolu

WFOŚiGW w Łodzi WFOŚiGW w Krakowie WFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Opolu INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓNOŚCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI WSPÓLNA STRATEGIA DZIAŁANIA Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) 3 WSTĘP Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) Cel projektu ISOK ma na celu optymalizację gromadzenia informacji o zagrożeniach. Będzie profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO SZCZECIN

GMINA MIASTO SZCZECIN GMINA MIASTO SZCZECIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2008-2019 Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wykonawca: ARCADIS Profil Sp. z o.o. Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności

Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Podsumowanie wdrażania Narodowej Strategii Spójności w zakresie ochrony środowiska na Warmii i Mazurach Siła, 12.09.2014r. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM W REGIONIE WODNYM

PROGRAM W REGIONIE WODNYM PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY PROJEKT (wersja pierwsza poprawiona) Warszawa, grudzień 2012 r. Status dokumentu Niniejszy dokument jest pierwszą wersją Programu Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wrocławia. Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015

Urząd Miejski Wrocławia. Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Urząd Miejski Wrocławia Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Wrocław 2012 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Katarzyny Oszańcy mgr Aleksandra Banaś

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo SZCZECIN 2013 r. Spis treści ANALIZA PROGRAMÓW I AKTÓW PRAWANYCH (KRAJOWE, UE)... 2 Część diagnostyczna - TEZY...

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA WÓJT GMINY WIŚNIOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU DOKUMENTU PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WIŚNIOWA NA LATA 2008-2011, Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 Spis treści: Streszczenie w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r.

Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r. Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r. 2012 WFOŚiGW Poznań ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA Zamawiający: Gmina Miejska Głogów Wykonawca: Envi Konsulting ul. Wolności 13/8 49-300 Brzeg SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 1.1. Cel i zakres opracowania... 5 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirmj Ł 22, 7-500 RuItJnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 www. riii,isszczi,iski.pi Radomsko 14.10.2014r. OG Ł OSZENIE Prognoza Oddzialywania na Środowisko dla projektu Strategii

Bardziej szczegółowo