EASY Szczecin - Tuwima 21

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EASY 2502. www.gryftec.com. Szczecin - Tuwima 21"

Transkrypt

1 Ogólny opis to kompaktowy i uniwersalny sterownik PLC do zastosowa«przemysªowych. Moduª jest programowany za pomoc programu CoDeSys, który jest pot»nym narz dziem w in»ynierii oprogramowania obsªuguj cych wiele j zyków programowania zdeniowanych przez norm IEC Oprócz oprogramowania dla komputera klasy PC do zestawu doª czony jest zbiór dokumentacji. Umo»liwia to u»ytkownikowi szybkie wprowadzenie do zaprogramowania sterownika. Sterownik posiada 12 wej± cyfrowych, 10 wyj± cyfrowych oraz 2 wej±cia analogowe. Mo»liwa jest rozbudowa wej± /wyj± za pomoc sieci CANopen. Specjalne funkcje, takie jak modulacja szeroko±ci impulsu, pozycjonowanie silnika krokowego, enkoder, licznik wej± s równie» obsªugiwane. Równie» funkcje Master/Slave sieci CANopen zostaªy zaimplementowane w module. Dynamiczne mapowanie PDO Identykacja zmiennych PDO Monitoring Node guarding, Life guarding, Heartbeat Synchronizacja Separacja galwaniczna szyny CAN Temperatura pracy 0-70 C opis Funkcjonalno± Szybki 16-bitowy procesor (Inneon C167) IEC (CoDeSys) 16 kb pami ci programu 32 kb pami ci danych Czas cyklu 4ms/1000 polece«12 wej± cyfrowych 24V 10 wyj± cyfrowych 24 2 wej±cia analogowe V CAN BUS zgodny z ISO11898 (do 1 Mbaud) CANopen Master zgodny z CiA DS301 V4, V3.0 DSP302, DSP405 V2.0 Obsªuga 32 wej± CANopen Slaves oraz 250/250 moduªów Receive/Transmit PDO CANopen Slave zgodny z standardem CiA DS401 V2.1 z 16/16 moduªami Receive/Transmit PDO 1 Szczegóªy zamówienia EASY2502C EASY2502 w czarnej aluminiowej obudowie, kolor RAL5021 do monta»u na szynie DIN EASY2502V EASY2502V jak powy»ej, z dodatkow kart zasilania EASY2502 EASY2502G w póª-otwartej obudowie z tworzywa sztucznego Szczecin - Tuwima 21

2 Mapa zª czy Funkcje pinów PL2 Zª cze wyj± cyfrowych 1 OUT1.1 Cyfrowe wyj±cie DC 24V 2 OUT1.0 Cyfrowe wyj±cie DC 24V 3 OUT0.7 Cyfrowe wyj±cie DC 24V 4 OUT0.6 Cyfrowe wyj±cie DC 24V 5 OUT0.5 Cyfrowe wyj±cie DC 24V 6 OUT0.4 Cyfrowe wyj±cie DC 24V 7 OUT0.3 Cyfrowe wyj±cie DC 24V 8 OUT0.2 Cyfrowe wyj±cie DC 24V 9 OUT0.1 Cyfrowe wyj±cie DC 24V 10 OUT0.0 Cyfrowe wyj±cie DC 24V Funkcje pinów PL3 Gniazdo do programowania lub rmware update. (Interfejs RS232) Widok wtyczki»e«skiej Funkcje pinów PL1 1 RXD0 Linia odbioru RS232 2 N.C. Nie podª czone 3 TXD0 Linia transmisji RS232 4 G Masa(CPU) 5 N.C. Nie podª czone 6 FWU Zarezerwowane(Firmware update) Zª cze wej± analogowych 1 IN0.0 Cyfrowe wej±cie DC 24V 2 IN0.1 Cyfrowe wej±cie DC 24V 3 IN0.2 Cyfrowe wej±cie DC 24V 4 IN0.3 Cyfrowe wej±cie DC 24V 5 IN0.4 Cyfrowe wej±cie DC 24V 6 IN0.5 Cyfrowe wej±cie DC 24V 7 IN0.6 Cyfrowe wej±cie DC 24V 8 IN0.7 Cyfrowe wej±cie DC 24V 9 IN1.0 Cyfrowe wej±cie DC 24V 10 IN1.1 Cyfrowe wej±cie DC 24V 11 IN1.2 Cyfrowe wej±cie DC 24V 12 IN1.3 Cyfrowe wej±cie DC 24V Funkcje pinów PL4 Zª cze wej± analogowych 1 AN2 Wej±cie analogowe(0..10v) 2 G CPU GND 3 AN1 Wej±cie analogowe(0..10v) 4 G CPU GND

3 Rozkªad pinów PL5,PL6 Poªo»enie zworek EASY2502 Zª cza dla magistrali CAN. Poszczególne PIN-y zª czy RJ-45 s poª czone wewn trznie. (Loop-through) 1 - P tla 2 - P tla 3 CAN GND CAN-GND 4 (CANL) CAN poziom niski 5 (CANH) CAN poziom wysoki 6 - P tla 7 CAN GND CAN GND 8 V+CAN Zasilanie CAN Rozkªad pinów PL7 1 M Masa CAN( V) mo»e by zmostkowana z mas CPU(pin 4 sygnaª G) je- ±li interfejs CAN nie jest zasilany poprzez magistrale CAN tylko przez system. 2 B Zasilanie CAN( V) mo»e by zmostkowane z zasilaniem CPU(pin 5 sygnaª C) je±li interfejs CAN nie jest zasilany poprzez magistrale CAN tylko przez system. 3 S Ekranowanie 4 G CPU GND(Masa) 5 C +24V dla CPU 6 P +24V dla wyj±cia (Power) 3 Zworka J2: Zmiana poªo»enia zworki J2 umo»liwia zasilanie przez magistrale CAN. Je»eli odseparowany galwanicznie moduª CAN jest zasilany poprzez magistrale, np. je±li nie jest dost pne drugie ¹ródªo zasilania zworka musi byc skongurowana w nast puj cy sposób: Je±li napi cie zasilania z magistrali CAN (PL5 i PL6 pin8) ustawione jest w zakresie od +7 V do +15 V, nale»y ustawi zwork na pozycji 2-3. Dla napi wi kszych ni» +15 V zworka powinna by ustawiona na pozycji 1-2. Wewn trzny regulator napi cia odpowiedzialny jest za prawidªowe napi cie na module CAN. Uwaga: W przypadku zasilania moduªu CAN w EASY2502 na PL7 PIN1 i PIN2, tj. zamiast zasilania za po±rednictwem magistrali CAN PL5 i PL6, zworka J2 nie powinna by ustawiona! Zworka J3: zworka dla rezystora CAN Sposób poª czenia: rezystor 120 ohm ustawiony mi dzy CANH i CANL! (Ustawienie fabryczne) Pocz tkowe ustawienie: CAN-Bus nie jest zwarty! Ka»dy kolejny w zeª CAN powinien by kongurowany wedªug powy»szych uwag. Ostatni w zeª CAN musi zosta poª czony z magistral. Szczecin - Tuwima 21

4 Opis pinów Zasilanie Moduª posiada kilka portów zasilaj cych(18v-34v). Zasilanie wyj± cyfrowych poprzez magistrale CAN musi by odizolowane od zasilania CPU. Zasilanie CPU(sygnaª C +24 CPU) odbywa si poprzez poª czenie pinu 5(PL7) z pinem 4(PL7)(masa). Wyj±cia cyfrowe zasilane s poprzez pin 6(PL7). Magistrala CAN zasilana jest przez piny 1(GND) i 2(15-24V). Oznaczenie masy(m) znajduje si po prawej stronie. Je±li izolowanie galwaniczne magistrali nie jest potrzebne, pin1(pl7) mo»na podª czy do masy CPU (PL7 PIN4). Ponadto, mo»na zasila CAN (PL7 PIN2) ze ¹ródªa +24 V CPU (PL7 PIN5), ale tylko wtedy, gdy zasilanie z CPU jest dozwolone, oraz nie przekracza +24 V. Moduª CAN nie powinien by zasilany wewn trznie tylko przez magistrale CAN, np. je±li nie s dostepne inne elektrycznie izolowane ¹ródªa zasilania CAN zworka J2 powinna by skongurowana w nast pujacy sposób: Je±li napi cie zasilania z magistrali CAN (PL5 i PL6 pin8) ustawione jest w zakresie od +7 V do +15 V, nale»y ustawi zwork na pozycji 2-3. Dla napi wi kszych ni» +15 V zworka powinna by ustawiona na pozycji 1-2. Wewn trzny regulator zapewnia wªa±ciwe napi cie na module CAN. Uwaga: W przypadku wewn trznej regulacji magistrali CAN zworka J2 nie powinna by w u»yciu. Ekranowanie wszystkich poª cze«zª czone jest w jednym przewodzie PE. Cyfrowe wej±cia Budowa 8 cyfrowych standardowych wej± (IN0.0-IN0.7) Budowa 4 cyfrowych szybszych wej± (IN1.0-IN1.3) Poziom progów wyzwalania: Napi cie wej±ciowe/v Poziom <4 Niski >10 Wysoki 4-10 Niezdeniowany Moduª posiada 12 wej± cyfrowych. Cztery z nich maj zastosowanie do szybkiego enkodowania lub funkcji licznika. Wszystkie cyfrowe wej±cia s przystosowane do poziomu sygnaªu 24V. W celu ochrony przed przepi ciami wszystkie cyfrowe wej±cia s zabezpieczone przez transoptory. Podobnych zabezpiecze«nie posiada CPU

5 Wej±cia analogowe Moduª ma dwa analogowe wej±cia. Napi cie jest w zakresie 0-10V przedstawione w rozdzielczo±ci 10 bitów z dokªadno±ci rz du 1% i czasem konwersji 10 us. Wej±ciowa impedancja wynosi okoªo 2 kohm. Napi cie wi ksze ni» 10V lub napi cie o polaryzacji ujemnej mo»e wywoªa uszkodzenie moduªu. Wej±cia analogowe Max. napi cie wej±ciowe +10V Zakres napi 0-10V Impedancja ok. 2 k Rozdzielczo± 10 bit Dokªadno± 1% Budowa 8 standardowych cyfrowych wyj± Wyj±cie PWM Dwa wyj±cia PWM(OUT1.0,0UT1.1) s sterowane przez dwa szybkie póª mostkowane sterowniki. Nie s one zabezpieczone przed zwarciami. Maksymalna cz stotliwo± pracy wynosi 50 khz. Budowa analogowych wej± AN1,AN2 Wyj±cia analogowe Napi cie wej±ciowe V RDS-On 0.3V Max. pr d nominalny 1A Zabezpiecznie nadmiarowo-pr dowe 2A Max. cz stotliwo± 50 khz Moduª posiada razem 10 wyj± cyfrowych w tym 8 przeciw zwarciowych wyj± i dwa wyj±cia PWM, posiadaj ce szybkie póª-mostkowe sterowniki. Wszystkie wyj±cia s przeª czane napi ciowo i maj 24V w aktywnym stanie. Standardowe wyj±cia analogowe Sterowniki 8 standardowych wyj± (OUT0.0-OUT0.7) maj zabezpieczenia przeciw zwarciowe i posiadaj wy- ª cznik temperaturowy, który uaktywniany jest przez sygnaªy magistrali procesora. Napi cie wej±ciowe V RDS-On 0.1V Max. pr d nominalny 1A Rozdzielczo± 10 bit Zabezpiecznie nadmiarowopr dowe 8A 5 Budowa wyj± PWM (OUT1.0,0UT1.1) Przeª czniki obrotowe SW1 i SW2 Oba przeª czniki SW1 i SW2 obecnie nie s zaimplementowane i pozostaj zarezerwowane wykorzystania w przyszªo±ci. Szczecin - Tuwima 21

6 Poziom zasilania Sterownik EASY2502V ma wi cej ni» jeden poziom zasilania. Dost pne jest 11 styków dla napi cia 24V i 21 styków dla masy(gnd). Na ka»de poª czenie przypada jeden styk 24V oraz powrót do masy, dlatego 10 styków dla +24V i 20 styków dla masy pozostaje do dyspozycji). Polecanym rozwi zaniem jest zasilanie poprzez PL2, np. poªaczenie pinu 7(+24V PVCC) z pinem 8(masa).(spójrz na rys.) Wa»ne jest,»eby pomi dzy 24V a mas byªa kontrola napi cia. Zasilanie b dzie doprowadzone przez 13 dwukierunkowych zacisków i jednym 10-przegródkowym zª czem. Dwukierunkowe styki przeznaczone s dla PL1,PL2 i PL4. Je±li styki s dobrze dopasowane tzn. ka»demu zª czu odpowiada odpowiednia liczba pinów, nale»y zª czy styki z pinem 1(24 V) i z mas (pin 2).(PL1,PL2 lub PL4 poª czone) Schemat elektryczny styków zasilania. Poªo»enie styków na listwie zasilania

7 Ustawienia dla CoDeSys Stop Bits 1 Motorola Byteorder No Do programowania z CoDeSys niezb dne jest poª czenie sterownika z portem COM do komputera PC.W zestawie dost pny jest odpowiedni do tego kabel z 6-pinow wtyczk minidin sªu» c do poª czenia z PL1 oraz 9- pinowym zª czem D-SUB sªu» cym do poª czenia z PC. Instalacja CoDeSys -wªó» pªyt z CoDeSys -wybra wersje zgodn z systemem: CoDeSys V2300 dla Windows98/ME CoDeSys V2330 dla Windows2000/XP (CoDeSys V2337 Update dla V2330 b dzie wymagana jedynie dla nowych wersji EASY250) -uruchom setup.exe i post puj wedªug instrukcji Instalacja sterownika Do EASY2502 z CoDeSys wymagany b dzie odpowiedni sterownik z zainstalowanymi bibliotekami. Nale»y wybra podprogram z folderu CoDeSys o nazwie Install- Target. Po uruchomieniu instalacji InstallTarget nale»y otworzy informacje Target le - FBE.TNF znajduj cy si w podfolderze Targets_V1.../FBE/ z pªyty CoDe- Sys.Sterowniki b d wy±wietlone w lewym oknie. Teraz nalezy wybra ±cie»k pod któr program b dzie instalowany. B dziesz potrzebowaª ±cie»k gªównego folderu CodeSys twojej instalacji. Je±li u»ywaªe± domy±lnych ustawie«b dzie to C:/Programme/3S Software. Na ko«cu wybieramy sterownik z lewego okna oraz klikamy na przycisk Install. W prawym oknie zostanie wy±wietlony zainstalowany sterownik. Program DEMO W celu szybszego zaznajomienia u»ytkownika, na pªycie CoDeSys w podfolderze /Demo_Project/EASY2502 znajduje si bardzo prosty program nazwany EASY2502_Example_IO.pro. Przedstawiono w nim 10 przestawianych wyj± w kolorowej wizualizacji. Program jest ªatwo dost pny, wystarczy pobra i wystartowa. Ustawienie szybko±ci i trybu transmisji Niezb dne jest ustalenie odpowiedniej szybko±ci i trybu transmisji dla portu COM. Nalezy wybra w gªównym menu odpowiednie podmenu i tam ustali parametry komunikacji. Parametry dla portu COM: PORT COMx Baud rate Parity No 7 Szczecin - Tuwima 21

8 wymiary EASY2502/2502V Wymiary EASY2502 i EASY2502V bez zacisków(widok z góry) Zaciski potrzebuj w gór i w dóª co najmniej ok. 9.5 odlegªo±ci EASY2502,widok z boku bez zacisków EASY2502V,widok z boku z zaciskami na listwie zasilania

POLITECHNIKA WROCŠAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRONIKI PROJEKT IN YNIERSKI

POLITECHNIKA WROCŠAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRONIKI PROJEKT IN YNIERSKI POLITECHNIKA WROCŠAWSKA WYDZIAŠ ELEKTRONIKI Kierunek: Specjalno± : Automatyka i Robotyka (AIR) Robotyka (ARR) PROJEKT IN YNIERSKI Sterownik do planarnego pozycjonera translacyjnego Control unit for a planar

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY TYP MPP 04 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. PRZEZNACZENIE.... 2 3. ZAKRES STOSOWANIA.... 2 3.1 Przepływ cieczy.... 2 3.2. Przewodno elektryczna cieczy...

Bardziej szczegółowo

- LE-L - LF-L - LE-U

- LE-L - LF-L - LE-U Rejestratory cyfrowe serii - LE-L - LF-L - LE-U Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych

Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych Wojciech Szynkiewicz, Andrzej Rydzewski, Marek Majchrowski, Piotr Trojanek, Cezary Zieli«ski

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa

Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocªawskiej Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa Šukasz Rajchel Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dra Marcina

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii

Rejestrator cyfrowy serii BCS Rejestrator cyfrowy serii 3104/3108/3116 Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

CZAZ UM INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY)

CZAZ UM INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY) CZAZ UM CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ DLA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO I SYNCHRONICZNEGO WN INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY) WY WIETLACZ ALFANUMERYCZNY

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy serwo-napęd z serii 631

Cyfrowy serwo-napęd z serii 631 Cyfrowy serwo-napęd z serii 631 Podręcznik obsługi HA469016U001 wydanie 2 Zgodny z oprogramowaniem EASYRIDER wersja 5.x Copyright Eurotherm Drives Limited 2007 All rights strictly reserved. No part of

Bardziej szczegółowo

Silniki krokowe. O silnikach krokowych. Šukasz Bondyra, Paweª Górka, Jakub Tutro, Krzysztof Wesoªowski. 3 czerwca 2009

Silniki krokowe. O silnikach krokowych. Šukasz Bondyra, Paweª Górka, Jakub Tutro, Krzysztof Wesoªowski. 3 czerwca 2009 Silniki krokowe Šukasz Bondyra, Paweª Górka, Jakub Tutro, Krzysztof Wesoªowski 3 czerwca 2009 O silnikach krokowych Silnik krokowy (zwany tez skokowym lub impulsowym) jest to rodzaj silnika elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Metody testowania platformy KASKADA

Metody testowania platformy KASKADA Metody testowania platformy KASKADA Jerzy Procz Bartªomiej Daca Tomasz Bieli«ski 12 wrze±nia 2011 Streszczenie W rozdziale przedstawiono wykorzystywany iteracyjny i inkrementalny proces wytwarzania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Spis tre±ci 17 maja 2007 I Instalacja sklepu 5 1 Wymagania systemowe 5 2 Wymagania sprz towe 6 3 Instalacja 6 3.1 Przygotowanie do instalacji.......................

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S

Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Klastry Wysokiej Dost pno±ci i pakiet heartbeat

Klastry Wysokiej Dost pno±ci i pakiet heartbeat Klastry Wysokiej Dost pno±ci i pakiet heartbeat Paweª Topa Dariusz bik Remigiusz Górecki 24 pa¹dziernika 2007 1 Wprowadzenie Najwy»sz dost pno± systemu komputerowego uzyskuje si poprzez redundancj caªego

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009 SIMATIC Podr cznik Wydanie 1 Warszawa 2009 SIMATIC Wstęp Przegląd dokumentacji o 1 przegląd 2 elementy 3 wymiana danych i komunikacja 4 IO inżyniering 5 CBA inżyniering 6 przykłady konfiguracji 7 Dodatek

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 micro system

SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 Przeglàd mo liwoêci sprz towych i komunikacyjnych SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 jest sterownikiem swobodnie programowalnym PLC, przeznaczonym do wykonywania tanich systemów

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

1.1 MIKROKONTROLER 8051 1.1.1 Informacje ogólne

1.1 MIKROKONTROLER 8051 1.1.1 Informacje ogólne 1.1 MIKROKONTROLER 8051 1.1.1 Informacje ogólne Ukad 8051 jest jednoukadowym, 8 bitowym mikrokontrolerem o rozbudowanych zasobach wewntrznych, tj.: programowalne ukady czasowo licznikowe, ukad transmisji

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754

Twoja instrukcja użytkownika GIGABYTE GA-880GA-UD3H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3817754 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GIGABYTE GA-880GA- UD3H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo