INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE ŚREDZKIM W ROKU 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE ŚREDZKIM W ROKU 2013"

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE ŚREDZKIM W ROKU 2013 Strona 1 z 86

2 I. W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO Działalność Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Środzie Wlkp. w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w 2013 r. obejmowała następujące przedsięwzięcia : 1. Zgłaszanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 2. Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. 3. Uzgadnianie i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 4. Wydawanie opinii sanitarnych w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 5. Uzgadnianie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 6. Wydawanie opinii sanitarnych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 7. Opiniowanie projektów technologicznych. 8. Dokonywanie odbiorów obiektów, dla których nałoŝono obowiązek uzyskania pozwolenia na uŝytkowanie. 9. Dokonywanie odbiorów obiektów, dla których wymagane jest spełnienie określonych wymogów sanitarno-higienicznych. 10. Wydawanie decyzji do celów rejestracyjnych podmiotów leczniczych. Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego obejmuje więc opiniowanie procesu inwestycyjnego - pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych - na wszystkich etapach, od powstania koncepcji inwestycji, poprzez okres jej realizacji aŝ do oddania jej do uŝytkowania. W 2013 r. nie wpłynęły Ŝadne wnioski dotyczące m. in. opiniowania programów dostosowawczych, uzgadniania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opiniowania inwestycji wspomaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (art. 6a ust. 1 ustawy z Strona 2 z 86

3 dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz ze zmianami), które pojawiały się w latach ubiegłych. W 2013 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wlkp. wpłynęło 15 zawiadomień o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian.. W odpowiedzi na ww. zawiadomienia wysłano 15 pism z wnioskami do następujących projektów : zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, przedmiotem którego było wyznaczenie terenu pod powierzchniową eksploatację kruszywa oraz zmiana terenów rolnoosadniczych we wsi Jaszkowo, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZWOLA - III, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połoŝonych w gminie Dominowo, które przeznacza się na tereny realizacji elektrowni wiatrowych, częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wlkp., zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, przedmiotem której było wprowadzenie na terenie uzdrowiskowym w Lubonieczku nowej funkcji związanej z funkcjonowaniem miejscowości Lubonieczek, w tym wyznaczenie obszaru z zakazem zabudowy mieszkaniowej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Jaszkowo, gm. Zaniemyśl, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Lubonieczek, przy drodze powiatowej nr 3735P, na terenie gm. Zaniemyśl, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Doliwiec, obręb Łękno, na terenie gm. Zaniemyśl, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Polesie, na terenie gm. Zaniemyśl, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego we wsi Grójec, obręb geodezyjny Czarne Piątkowo, gmina Środa Wlkp., stanowiącego działkę oznaczoną nr ewid. 87/5, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego w Środzie Wlkp., w rejonie ul. Nekielskiej, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto n/wartą w zakresie nieruchomości połoŝonych w m. Wolica Pusta, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmującego obszar usług i zabudowy mieszkaniowej w m. Sulęcinek. Rozpatrzono 14 wniosków dotyczących uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Wydano 14 opinii sanitarnych o potrzebie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w których określono zakres informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na Strona 3 z 86

4 środowisko. Opinie te dotyczyły ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Rozpatrzono 12 wniosków dotyczących opiniowania i uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz ich oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Jedną sprawę, dotyczącą opiniowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrzeŝy Jeziora Średzkiego, dla którego uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ww. planu Rada Miejska w Środzie Wlkp. podjęła dnia 25 maja 2011 r., przekazano zgodnie z właściwością do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W dziewięciu przypadkach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wlkp. odstąpił od zajęcia stanowiska, z uwagi na fakt, Ŝe organy prowadzące postępowania występowały o opinie lub uzgodnienia zarówno do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wlkp., jak i do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dotyczyło to następujących projektów : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Środzie Wlkp., w rejonie ulic Witosa, Polnej, Nekielskiej i Strzeleckiej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl ze zmianą z miejscowości Jaszkowo oraz ze zmianą w m. Lubonieczek, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZWOLA III, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz gruntów rolnych w Jaszkowie, gm. Zaniemyśl, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej w Lubonieczku, gm. Zaniemyśl, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Doliwcu Leśnym, obręb geodezyjny Łękno, gm. Zaniemyśl, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rolniczego w Polesiu, obręb geodezyjny Łękno, gm. Zaniemyśl.. Pozostałe dwie sprawy zostały rozpatrzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wlkp. poprzez wydanie opinii sanitarnej dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pt. Kijewo, Pętkowo, Strzeszki gmina Środa Wlkp., etap I i postanowienia dotyczącego uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej, obejmującego działki o łącznej powierzchni około 8,2 ha. Strona 4 z 86

5 Rozpatrzono 27 wniosków o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz 2 wnioski o ustalenie zakresu raportu dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport wymagany jest obligatoryjnie. Spośród 24 wydanych opinii dotyczących obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zaledwie w dwóch przypadkach, tj. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków opartej na metodzie osadu czynnego z przepustowości Q śr d = 150 m 3 /d do Q śr d = 800 m 3 /d w m. Sulęcinek, gm. Krzykosy, na działkach nr ewid. 328/3, 328/5, 331/1, 25/1 i dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji złoŝa kruszywa naturalnego Starkówiec Piątkowski AW, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 10 w Starkówcu Piątkowskim, gm. Środa Wlkp., stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określono zakres raportu. W 22 opiniach odstąpiono od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Opinie te dotyczyły m. in. następujących przedsięwzięć : przebudowy istniejącego budynku gospodarczego na warsztat naprawczy pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t, z dwoma stanowiskami roboczymi, na działce nr ewid. 226, połoŝonej w m. Chromiec nr 57, gm. Nowe Miasto n/wartą, rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Września, posadowienia dwóch nowych zbiorników magazynowych na etanol o pojemności l kaŝdy, na terenie istniejącego zakładu PHYTOPHARM KLĘKA SA w Klęce 1, Nowe Miasto n/wartą, budowy linii technologicznej do produkcji kompozytu WPC ( Wood Plastik Composite ) oraz produktu finalnego deski tarasowej WPC na podbudowie gumowej w istniejących obiektach produkcyjnych w Środzie Wlkp., przy ul. Prądzyńskiego 24A, na działkach nr ewid. 1235, 1236/2, 1237/2 i 1238, postawienia trzech zbiorników naziemnych do gazu o pojemności l kaŝdy razem l na działce nr ewid. 175/3, obręb DzierŜnica, gm. Dominowo, budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w m. Pigłowice, gm. Zaniemyśl, na działkach nr ewid. 108, 107/1, 109/4, 109/6, zbierania odpadów złomu w Witowie, gm. Krzykosy, na działce nr ewid. 481/1, budowy warsztatu samochodowego w m. Łękno, przy ul. Polwickiej, gm. Zaniemyśl, na działce nr ewid. 185/104, przebudowy drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieŝką rowerową na odcinku Nowe Miasto n/wartą droga krajowa nr 11 droga wojewódzka Nr 436 w m. Komorze, poprawy układu komunikacyjnego pomiędzy gminami Nowe Miasto n/wartą i KsiąŜ Wlkp., obejmującego przebudowę dróg gminnych nr Strona 5 z 86

6 552927P i nr P, stanowiących łącznik drogi wojewódzkiej Nr 436 z drogą powiatową nr 4084P, rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku warsztatu naprawczego pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t, z dwoma stanowiskami roboczymi, na działce nr ewid. 215/5, połoŝonej w m. Wolica Pusta, gm. Nowe Miasto n/wartą, przebudowy drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik Zaniemyśl, obejmującej działki nr ewid. 70/2, 70/4 obręb Zaniemyśl, 42/1, 42/1, 42/3 i 181/1 obręb Łękno, 1, 79, 80/1, 85 i 103 obręb Jeziory Wielkie, budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w m. Winna, gm. Zaniemyśl, na działkach nr ewid. 44/4 i 44/6, zmiany sposobu uŝytkowania budowanej hali magazynowej na halę produkcyjną do nadruku fleksograficznego na folii, na działce nr ewid. 2535/19 w Środzie Wlkp., przy ul. Harcerskiej, na terenie firmy POLIPAK Sp. z o.o., budowy czterech zbiorników na gazy techniczne, kriogeniczne o pojemności do 10 m 3 kaŝdy, na działce nr ewid. 1232/25 w Środzie Wlkp., na terenie firmy SOLARIS BUS &COACH SA, budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kijewo, gm. Środa Wlkp., rozbudowy stacji wodociągowej w m. Garby, gm. Krzykosy, na działce nr ewid. 87/1. W dwóch przypadkach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wlkp. odstąpił od zajęcia stanowiska w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, poniewaŝ Inwestorzy wystąpili z wnioskami o wydanie decyzji środowiskowych w związku z koniecznością uzyskania przez Nich pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych (wykonanie ujęcia wód podziemnych, tj. studni głębinowej o głębokości ok. 150 m na działce nr 42/43 w m. Zdziechowice, gm. Środa Wlkp. oraz wykonanie studni głębinowej nr 1 wraz z obudową do poboru wód z utworów neogeńskich mioceńskich, o wydajności Q max = 20 m 3 /h, w miejscowości Jeziory Wielkie, gm. Zaniemyśl, na działce nr ewid. 22 ). Jeden wniosek dotyczący przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej GPO FW Wielkopolska 1 ( Główny Punkt Odbioru Farmy Wiatrowej ) w gminie Dominowo, na działce nr ewid. 56/4 w obrębie Dominowo, przekazany został - zgodnie z właściwością - do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Jeśli chodzi o opinie w sprawie ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dotyczyły one przedsięwzięcia pod nazwą: Farma Wiatrowa Wielkopolska N, polegającego na budowie zespołu 96 elektrowni wiatrowych (turbiny o łącznej mocy zespołu do 432 MW, pojedyncza turbina o maksymalnej mocy do 4,5 MW ) wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, elektroenergetyczną i techniczną, zlokalizowanego na terenie gminy Środa Wlkp. oraz przedsięwzięcia pod nazwą Farma Strona 6 z 86

7 Wiatrowa Wielkopolska 1, polegającego na budowie zespołu 27 elektrowni wiatrowych (turbiny o łącznej mocy zespołu do 121,5 MW, pojedyncza turbina o maksymalnej mocy do 4,5 MW ) wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, elektroenergetyczną i techniczną, zlokalizowanego na terenie gminy Dominowo. W 2013 r. tutejsza inspekcja rozpatrzyła 8 wniosków o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wydano 7 opinii sanitarnych, które dotyczyły m. in. następujących przedsięwzięć : budowy odchowalni drobiu o obsadzie powyŝej 210 DJP w m. Marianowo Brodowskie, gm. Środa Wlkp., na działkach nr ewid. 92/11, 92/17 i 92/14, eksploatacji stacji demontaŝu pojazdów, punktu zbierania odpadów oraz sprzedaŝy opału, materiałów budowlanych i sypkich w Środzie Wlkp., przy ul. Brodowskiej, na działce nr ewid. 3220, rozbudowy zakładu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Artur Zys, o instalację biologicznego suszenia odpadów w m. Pławce, gm. Środa Wlkp., budowy dwóch kurników do chowu kur nieśnych z obsadą kur niosek kaŝdy ( łącznie 1600 DJP ) w m. Kępa Wielka, gm. Zaniemyśl, na działce nr ewid. 92/2, rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków opartej na metodzie osadu czynnego z przepustowości Q śr d = 150 m 3 /d do Q śr d = 800 m 3 /d w m. Sulęcinek, gm. Krzykosy, na działkach nr ewid. 328/3, 328/5, 331/1, 25/1, przedsięwzięcia pod nazwą Farma Wiatrowa Wielkopolska 1, polegającego na budowie zespołu 27 elektrowni wiatrowych ( turbiny o łącznej mocy zespołu do 121,5 MW. Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek o obsadzie sztuk ( 650 DJP), przewidzianej do realizacji w m. Januszewo, na działce nr ewid. 14, gm. Środa Wlkp., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wlkp., wystąpił o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Inwestor wystąpił do organu prowadzącego sprawę o zawieszenie postępowania. W 2013 r. uzgodniono w formie opinii sanitarnej - na wnioski inwestorów lub projektantów - 25 projektów technologicznych róŝnych inwestycji realizowanych na terenie powiatu średzkiego. Wśród uzgadnianych projektów dominowały projekty technologiczne gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich, w tym : projekt adaptacji istniejącego lokalu uŝytkowego na potrzeby Salonu Kosmetycznego ANGELA, przewidzianego do realizacji w Środzie Wlkp., przy ul. Dąbrowskiego 13, projekt technologiczny adaptacji istniejącego lokalu handlowousługowego w Środzie Wlkp., przy ul. Wałowej 1 na potrzeby Salonu Fryzjerskiego NEW LOOK, projekt inwestycji, polegającej na zmianie sposobu uŝytkowania garaŝu, znajdującego się w Środzie Wlkp., przy ul. 3 Maja 7 na potrzeby Salonu Kosmetycznego, projekt inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego lokalu uŝytkowego, znajdującego się Strona 7 z 86

8 w Środzie Wlkp., przy ul. Dolnej 7, na potrzeby gabinetu kosmetycznego Instytut Kosmetyczny ZOE, projekt adaptacji lokalu uŝytkowego w Środzie Wlkp., przy ul. Inwalidów Wojennych 1A na potrzeby zakładu fryzjerskiego, projekt technologiczny inwestycji polegającej na adaptacji lokalu uŝytkowego znajdującego się w Środzie Wlkp., przy ul. świrki i Wigury 3, na potrzeby zakładu fryzjersko-kosmetycznego, projekt technologiczny inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego lokalu uŝytkowego, znajdującego się w Środzie Wlkp., przy ul. Dąbrowskiego 3/5, na potrzeby Salonu Fryzjerskiego NATALIA, projekt technologiczny inwestycji polegającej na zmianie sposobu uŝytkowania części lokalu mieszkalnego, znajdującego się w Środzie Wlkp., Osiedle Wyszyńskiego 2/33, na gabinet kosmetyczny, projekt technologiczny inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego lokalu uŝytkowego, znajdującego się w Środzie Wlkp., przy ul. Dolnej 13, na potrzeby Studia Fryzur CAPILLUS, projekt technologiczny inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego lokalu uŝytkowego, znajdującego się w Jarosławcu 32A, na potrzeby Salonu Fryzjerskiego KAR-FRYZ, projekt technologiczny inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego lokalu uŝytkowego, znajdującego się w Środzie Wlkp., przy ul. Szpitalnej 3, na potrzeby gabinetu fryzjersko-kosmetycznego Studio Urody AFRODYTA, projekt technologiczny inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego lokalu uŝytkowego, znajdującego się w Środzie Wlkp., przy ul. Dąbrowskiego 33/2, na potrzeby gabinetu fryzjerskiego STUDIO FRYZUR en vogue. Drugą - pod względem liczebności - grupę opiniowanych projektów stanowiły projekty obiektów związanych z obrotem i produkcją Ŝywności, w tym : projekt technologiczny inwestycji polegającej na zmianie sposobu uŝytkowania części budynku składowomagazynowego na pomieszczenia mikro browaru rzemieślniczego w m. Annopole 9A, gmina Środa Wlkp., projekt technologiczny inwestycji polegającej na adaptacji istniejących pomieszczeń w budynku turystyczno-konferencyjnym w m. Zaniemyśl, przy ul. PlaŜowej 40, na działce nr ewid. 50/4, na potrzeby lokalu gastronomicznego, projekt technologiczny inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego lokalu uŝytkowego w Środzie Wlkp., przy ul. Kegla 4 na potrzeby sklepu spoŝywczo-przemysłowego, projekt technologiczny inwestycji polegającej na modernizacji istniejącego zakładu cateringowego w m. Śnieciska, przy ul. Topolowej 10, projekt technologiczny inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego lokalu handlowego branŝy przemysłowej w Środzie Wlkp., Pl. Stary Rynek 15 na potrzeby sklepu monopolowego KONGO, projekt technologiczny inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego lokalu handlowego, znajdującego się w Zaniemyślu, przy ul. Średzkiej 1F, na potrzeby sklepu spoŝywczego SI MARKET, projekt technologiczny inwestycji polegającej Strona 8 z 86

9 na adaptacji istniejącego lokalu uŝytkowego, znajdującego się w Środzie Wlkp., przy ul. Paderewskiego 2B, na potrzeby lokalu gastronomicznego Restauracja SMAKOSZ, projekt technologiczny inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego lokalu handlowego, znajdującego się w Środzie Wlkp., przy ul. Czerwonego KrzyŜa 11, na potrzeby sklepu spoŝywczego K&M, projekt technologiczny inwestycji polegającej na adaptacji istniejących pomieszczeń, znajdujących się na działce nr ewid. 167/2 w m. Koszuty 30, gm. Środa Wlkp., na potrzeby przetwórni warzyw. Wśród opiniowanych projektów były teŝ projekty przedszkola, siłowni gabinetów fizjoterapii oraz oczyszczalni ścieków ( projekt technologiczny inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku garaŝowo-magazynowego o dodatkowe powierzchnie handlowousługowo-socjalne pod wynajem - w części obejmującej rozbudowę przedszkola w parterze i pomieszczeń usługowych na piętrze (sala fitness, dwa biura i pomieszczenia sanitarnohigieniczne), projekt technologiczny inwestycji polegającej na adaptacji lokalu po niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Środzie Wlkp., przy ul. Witosa 16, na potrzeby gabinetów fizjoterapii FizjoMed, projekt technologiczny inwestycji polegającej na adaptacji istniejących pomieszczeń Technikum Ekonomicznego, znajdujących się w Łęknie, przy ul. Poznańskiej 12, gm. Zaniemyśl, na potrzeby siłowni CENTRUM FORMY, projekt budowlany branŝy sanitarnej i technologicznej inwestycji polegającej na rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w m. Sulęcinek, gm. Krzykosy, na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków oraz na działkach nr ewid. 328/3, 328/5, 331/1, 25/1 ). W 2013 r. w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dokonano łącznie 55 kontroli obiektów. Wszystkie kontrole związane były z odbiorami sanitarnymi. Nie przeprowadzono Ŝadnej kontroli w trakcie realizacji obiektu. Odebrano 19 obiektów, dla których nałoŝono obowiązek uzyskania pozwolenia na uŝytkowanie oraz 36 obiektów, dla których wymagane było stwierdzenie spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych. Znaczną część odebranych obiektów ( 26 ) stanowiły obiekty produkcji i obrotu artykułami spoŝywczymi lub obiekty związane z Ŝywieniem zbiorowym ( np. przedszkola ), dla których - na podstawie opinii z odbiorów - wydawane były decyzje zatwierdzające zakład. Podobny udział w odbiorach ( 22 ) miały zakłady kosmetyczne, fryzjerskie i odnowy biologicznej. Wszystkie skontrolowane inwestycje moŝna podzielić na kilka grup : - obiekty słuŝby zdrowia : adaptacja istniejącego lokalu handlowo-usługowego w Środzie Wlkp., przy ul. Szarytek 8/45 na potrzeby NZOZ Przychodni UzaleŜnienia od Alkoholu i Strona 9 z 86

10 WspółuzaleŜnienia, Punkt Apteczny ZIELONY w m. Łękno, przy ul. Poznańskiej 4, gm. Zaniemyśl, adaptacja lokalu po niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Środzie Wlkp., przy ul. Witosa 16, na potrzeby gabinetów fizjoterapii FizjoMed, modernizacja gabinetów stomatologicznych, znajdujących się w Środzie Wlkp., przy ul. Daszyńskiego 11, adaptacja lokalu, znajdującego się w Nowym Mieście n/wartą, przy ul. śerkowskiej 17D, na potrzeby GABINETU FIZJOTERAPII Masz, apteka ogólnodostępna typu A w Środzie Wlkp., przy ul. Strzeleckiej 33, budowa budynku mieszkalnego z gabinetami lekarskimi w Środzie Wlkp., przy ul. Strzeleckiej, na działkach nr ewid. 967/10 i 967/11 - w części dotyczącej realizacji III etapu inwestycji - obejmującej sześć gabinetów lekarskich, komunikację z poczekalnią, rejestracją i ubikacją dla pacjentów, gabinet stomatologiczny oraz aptekę - bez mieszkania na poddaszu wraz z dachem stromym nad tą częścią, - szkoły, przedszkola i Ŝłobki : przebudowa z adaptacją części poddasza nieuŝytkowego na poddasze uŝytkowe ( szkoła podstawowa - pomieszczenie biblioteki i sala lekcyjna) w m. Murzynowo Leśne, gm. Krzykosy, zmiana sposobu uŝytkowania parteru budynku z salonu samochodowego na przedszkole w Środzie Wlkp. przy ul. Zamojskich, przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uŝytkowania parteru budynku socjalno-biurowego na przedszkole w Środzie Wlkp. przy ul. Brodowskiej, na działce nr ewid. 3187/2, modernizacja pomieszczeń śłobka KRASNAL HAŁABAŁA w Środzie Wlkp., przy ul. Staszica 10, rozbudowa budynku szkoły w Sulęcinku, przy ul. Szkolnej 26, na działkach nr 414/8, 415/1 i 416/2, w części dotyczącej I etapu budowy, tj. dobudowy jednego oddziału przedszkola, - hotele : rozbudowa zakładu gastronomicznego WIELKOPOLANKA o salę restauracyjną z hotelem w m. Pętkowo, gm. Środa Wlkp., na działkach nr ewid. 145/48 i 145/47 w części dotyczącej czterech pokoi na poddaszu, przebudowa i rozbudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu uŝytkowania na budynek administracyjny z pomieszczeniami noclegowymi do obsługi stadniny koni oraz utwardzenie placu manewrowego w m. Młodzikowo, na działce nr ewid. 43/17, - zakłady produkcyjne, magazyny : budowa budynku usługowego wraz z zapleczem administracyjno-magazynowym, zbiornikiem bezodpływowym, parkingiem, przyłączami, zjazdem z drogi powiatowej, drogami wewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 47/4, 47/5 i 56/1, połoŝonych w m. Kijewo, gm. Środa Wlkp. - ETAP I (TERMO SCHIESSL Sp. z o.o., Piaseczno, ul. Raszyńska 13.), budowa budynku magazynowego artykułów spoŝywczych w Łęknie, przy ul. Przemysłowej, gm. Zaniemyśl, na działce nr ewid. 187/75, rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem socjalno-biurowym w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, na działkach nr Strona 10 z 86

11 ewid. 1232/22, 1232/21, 1232/9, 1232/10, 1232/18, 1232/8 w części dotyczącej I etapu budowy z wyłączeniem budynku socjalno-biurowego (SOLARIS BUS & COACH S.A., Owińska, Bolechowo Osiedle, ul. Obornicka 46), rozbudowa wraz ze zmianą sposobu uŝytkowania masarni na warsztat ślusarski w m. Łękno, na działce nr ewid. 195/5, gm. Zaniemyśl, budowa budynku produkcyjno-magazynowego w Środzie Wlkp., przy ul. Szarych Szeregów 14, na działkach nr ewid. 3222/15, 3222/16, 3222/17, 3222/19 w części dotyczącej II etapu budowy (P.P.H.U. SPAWSTAL Sp. z o.o., Środa Wlkp., ul. Szarych Szeregów 14 ), rozbudowa zakładu o część biurowo-socjalną i produkcyjnomagazynową w zakresie produkcji wyrobów ceramiki sanitarnej oraz budowa dróg wewnętrznych w m. Kijewo, gm. Środa Wlkp., na działkach nr ewid. 23/47 i 23/48. - obiekty związane z obrotem i produkcją Ŝywności : zmiana sposobu uŝytkowania budynku usługowego na piekarnię i garaŝu na pomieszczenia magazynowe produktów spoŝywczych w m. Nowe Miasto n/warta, przy ul. Lipowej 5, rozbudowa budynku produkcyjnoadministracyjnego o część magazynową w Środzie Wlkp., przy ul. 27 Grudnia 1-5 (DAISY DECOR Sp. z o.o, Środa Wlkp., ul. 27 Grudnia 1-5), adaptacja istniejącego budynku handlowo-usługowego wraz z terenem przyległym w m. śabikowo 5, gm. Środa Wlkp., na potrzeby terenowego punktu gastronomicznego, tj. kuchni polowej BISTRO S 11, adaptacja istniejącego lokalu w budynku handlowo-usługowym na potrzeby punktu sprzedaŝy lodów gałkowych w m. Chocicza, przy ul. Śremskiej 19, gm. Nowe Miasto n/wartą, adaptacja istniejącego lokalu uŝytkowego w Środzie Wlkp., przy ul. Kegla 4 na potrzeby sklepu spoŝywczo-przemysłowego, adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku turystycznokonferencyjnym, znajdującym się w Zaniemyślu, przy ul. PlaŜowej 40, na potrzeby lokalu gastronomicznego, budowa budynku mieszkalno-handlowego z poddaszem uŝytkowym w Nowym Mieście n/wartą, przy ul. Poznańskiej, na działce nr ewid. 292, w granicy z działkami nr ewid. 291 i 43/2 w części dotyczącej jednego lokalu handlowego w przyziemiu, budowa budynku pawilonu handlowego w Nowym Mieście n/wartą, przy ul. Szkolnej, adaptacja istniejącego lokalu uŝytkowego w Środzie Wlkp., przy ul. Sejmikowej 7 na potrzeby kawiarni Grano de Cafe z małą gastronomią, zmiana sposobu uŝytkowania budynku handlowego w m. Sulęcinek, przy ul. Głównej 34 na potrzeby lokalu gastronomicznego, tj. baru piwnego EUFORIA, adaptacja istniejącego budynku usługowohandlowego, znajdującego się w m. Jeziory Wielkie, gm. Zaniemyśl, na potrzeby lokalu gastronomicznego RATAJ-PUB, rozbudowa budynku handlowego w Zaniemyślu, przy ul. Raczyńskiego 3, adaptacja istniejącego lokalu handlowego, znajdującego się w Środzie Wlkp., przy ul. Czerwonego KrzyŜa 11, na potrzeby sklepu spoŝywczego K&M, adaptacja Strona 11 z 86

12 istniejącego lokalu uŝytkowego, znajdującego się w Środzie Wlkp., przy ul. Paderewskiego 2B, na potrzeby Restauracji SMAKOSZ, budowa budynku mieszkalnego z lokalem gastronomicznym w Nowym Mieście n/wartą, na działce nr ewid. 36/1 w części dotyczącej lokalu gastronomicznego, lokal gastronomiczny Restauracja ROZALIA w m. Chocicza, przy ul. Śremskiej 5, gm. Nowe Miasto n/wartą, budowa budynku handlowego wraz z instalacjami, parkingu i zjazdu z drogi w Zaniemyślu, na działce nr ewid zakłady fryzjersko-kosmetyczne i odnowy biologicznej : adaptacja istniejącego lokalu handlowo-usługowego w Środzie Wlkp., przy ul. Dąbrowskiego 13 na potrzeby Salonu Kosmetycznego ANGELA, adaptacja istniejącego lokalu handlowo-usługowego w Środzie Wlkp., przy ul. Sportowej 1A na potrzeby Studia TatuaŜu Artystycznego SUGAR TATTOO, zmiana sposobu uŝytkowania garaŝu, znajdującego się w Środzie Wlkp., przy ul. 3 Maja 7 na potrzeby Salonu Kosmetycznego, adaptacja istniejącego lokalu handlowo-usługowego w Środzie Wlkp., przy ul. Wałowej 1 na potrzeby Salonu Fryzjerskiego NEW LOOK, adaptacja istniejącego lokalu handlowo-usługowego w Środzie Wlkp., przy ul. Inwalidów Wojennych 1A na potrzeby salonu fryzjerskiego, adaptacja istniejącego lokalu uŝytkowego, znajdującego się w Środzie Wlkp., przy ul. Dolnej 7, na potrzeby gabinetu kosmetycznego Instytut Kosmetyczny ZOE, adaptacja istniejącego lokalu handlowo-usługowego w Środzie Wlkp., przy ul. Dąbrowskiego 3/5 na potrzeby Salonu Fryzjerskiego NATALIA, adaptacja istniejącego lokalu handlowo-usługowego w Środzie Wlkp., przy ul. świrki i Wigury 3 (market DINO ), na potrzeby salonu fryzjerskiego ze stanowiskiem kosmetycznym manicure, adaptacja istniejącego gabinetu lekarskiego, znajdującego się w Środzie Wlkp., przy ul. Harcerskiej 17, na potrzeby Salonu Kosmetycznego MAGNETIC, adaptacja istniejącego lokalu uŝytkowego, znajdującego się w Środzie Wlkp., przy ul. 20 Października 1, na potrzeby Salonu Fryzjersko-Kosmetycznego CAMELEON, adaptacja istniejącego lokalu uŝytkowego w Środzie Wlkp., przy ul. Dolnej 13 na potrzeby Studia Fryzur CAPILLUS, zmiana sposobu uŝytkowania części lokalu mieszkalnego, znajdującego się w Środzie Wlkp., Osiedle Wyszyńskiego 2/33 na gabinet kosmetyczny SALON URODY, adaptacja istniejących pomieszczeń Technikum Ekonomicznego, znajdujących się w Łęknie, przy ul. Poznańskiej 12, gm. Zaniemyśl, na potrzeby siłowni CENTRUM FORMY. W 2013 r. - w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wydane zostały cztery decyzje do celów rejestracyjnych dla następujących podmiotów leczniczych : NZOZ Przychodnia UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia w Środzie Wlkp., przy ul. Szarytek 8/45, Centrum Medyczne Spychalscy sp. j., Środa Wlkp., ul. Strzelecka 33 Strona 12 z 86

13 (gabinet stomatologiczny, gabinety lekarskie ) oraz Gabinet Stomatologiczny Agata Paul, Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 11. W stosunku do lat ubiegłych ilość zajętych stanowisk w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego nieco wzrosła. W 2008 r. ogółem wydano 226 opinii w róŝnych formach, w 2009 r. zajęto stanowisko w 241 sprawach, w latach 2010 i 2011 wydano ogółem po 227 opinii sanitarnych, w 2012 r. wydano 242 opinie, natomiast w 2013 r. liczba zajętych stanowisk wynosiła 272 ( druk MZ-45 wiersz 01 : decyzji ON.HK). Ilość opinii do decyzji środowiskowych od 2009 roku utrzymuje się na niskim poziomie. W 2009 r. i 2010 r. wydano po 12 opinii do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W 2011 r. wydano 11 opinii sanitarnych, w roku 2012 zaledwie 9 i w 2013 r Ilość opinii dotyczących potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2009 r. wydano 32 takie opinie, a w 2010 r W 2011 r. liczba wydanych opinii nieznacznie wzrosła w stosunku do 2010 r. i wynosiła 32, a w roku 2012 r. 31. W roku 2013 wydano 24 opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w tym w dwóch przypadkach stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W 2 przypadkach zajęto stanowisko w formie pisma o odstąpieniu od uzgodnień, a jeden wniosek zgodnie z właściwością - został przekazany do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wydano ponadto 2 opinie uzgadniające zakres raportu dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Ilość opiniowanych projektów technologicznych utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie. Jeszcze w 2008 r. zaopiniowano zaledwie 4 projekty technologiczne. JuŜ w 2009 r. było ich 15, a w 2010 r. zaopiniowano 23 projekty. W roku 2011 zaopiniowano 20 projektów technologicznych, w roku projektów natomiast w 2013 r. 25. Ogólna ilość dokonanych kontroli, związana z odbiorami obiektów w związku z dopuszczeniem ich do uŝytkowania (19) oraz odbiorami obiektów wymagających stwierdzenia spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych ( 36) pozostała na podobnym poziomie w stosunku do lat 2011 i 2012 oraz na poziomie nieco niŝszym w stosunku do lat wcześniejszych. W 2008 r. dokonano łącznie 71 kontroli, w roku 2009 skontrolowano 70 obiektów, w 2010 r. 64, w 2011 r. 58, w 2012 r. 54, a w 2013 r. 55. Strona 13 z 86

14 Nie przeprowadzono Ŝadnej kontroli w trakcie realizacji, podobnie jak w latach (dla porównania w 2007 r. - 13, a w 2008 r ), bowiem nie wpłynął Ŝaden wniosek o przeprowadzenie takiej kontroli. W 2013 r. wydano 4 decyzje do celów rejestracyjnych podmiotów leczniczych. Dla porównania w 2012 r. wydano 8 takich decyzji, w 2011 r. wydano 6 postanowień i decyzji do celów rejestracyjnych zakładów opieki zdrowotnej i gabinetów lekarskich, w 2010 r. - 4 postanowienia, podczas gdy w 2009 r. wydano ich 17. W roku 2008 ilość postanowień była podobna jak w roku 2009, ale większość z nich dotyczyła programów dostosowawczych. W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w 2013 r. sformułowano wnioski do 15 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w 2012 r. 10, w 2011 r. 2, w 2010 r. - 8, w 2009 r. - 7 ), wydano 14 opinii sanitarnych o potrzebie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w których określono zakres informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko ( w 2012 r. 14, w 2011 r. - 3, w 2010 r. - 7, w 2009 r ) oraz uzgodniono 1 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zaopiniowano 1 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( w 2009 r. - 8, w 2010 r. 13, w 2011 r. 8, w 2012 r. - 4). Mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego w ramach wydanych opinii, o których mowa wyŝej, zwracano uwagę na zagadnienia takie, jak np.: właściwa gospodarka wodno - ściekowa, w tym zaopatrzenie ludności w wodę do picia w odpowiedniej ilości i jakości, prawidłowe usuwanie, gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów (w tym szczególnie niebezpiecznych) w sposób nie zagraŝający Ŝyciu i zdrowiu ludzi, ochrona ludności przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, poprzez egzekwowanie rozwiązań technicznych, które zapewniają spełnienie norm określających najwyŝsze dopuszczalne stęŝenia i natęŝenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku, zagwarantowanie odpowiednich warunków pobytu ludzi w budynkach poprzez zastosowanie między innymi właściwych pod względem zdrowotnym materiałów budowlanych, a takŝe zapewnienie prawidłowej funkcji oraz programu pomieszczeń z punktu widzenia wymagań sanitarno - higienicznych. Strona 14 z 86

15 II. W ZAKRESIE EPIDEMIOLOGII II. 1. Działania związane z zapobieganiem szerzeniu się zakaŝeń oraz chorób zakaźnych Podobnie jak w latach poprzednich, w 2013 r. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Środzie Wlkp. podejmowała działania polegające na zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŝeń i chorób zakaźnych u ludzi. W ramach bieŝącego nadzoru epidemiologicznego: na podstawie zgłoszeń podmiotów, zobowiązanych do tego ustawowo, rejestrowano zachorowania/ podejrzenia zachorowań na choroby zakaźne oraz dodatnie wyniki badań laboratoryjnych; przeprowadzono 142 dochodzenia epidemiologiczne, dokonywano szczegółowej analizy sytuacji epidemiologicznej powiatu średzkiego. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Środzie Wlkp. współpracowała z następującymi instytucjami i jednostkami: stacjami sanitarno - epidemiologicznymi w pełnym zakresie nadzoru epidemiologicznego; poradniami lekarza rodzinnego w zakresie zgłaszalności podejrzeń zachorowań oraz zachorowań na choroby zakaźne, dochodzeń epidemiologicznych, a takŝe szczepień ochronnych; Szpitalem SP ZOZw Środzie Wielkopolskiej, w szczególności w zakresie: monitorowania zakaŝeń zakładowych, terminowości zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejrzeń zachorowań oraz zachorowań na choroby zakaźne, postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia choroby meningokokowej oraz innych chorób zakaźnych wymagających hospitalizacji, organizacji funkcjonowania Szpitala w okresie wzmoŝonej zachorowalności na grypę; szpitalami i poradniami pulmonologicznymi w sprawowaniu nadzoru nad gruźlicą; Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Środzie Wlkp. w zakresie monitorowania zachorowań na choroby odzwierzęce oraz prowadzenia dochodzeń epidemiologicznych w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia wystąpienia styczności i naraŝenia na wściekliznę; Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Średzkim, a w szczególności z Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego; Strona 15 z 86

16 Komendą Powiatową Policji w Środzie Wlkp. przy opracowywaniu trudnych dochodzeń epidemiologicznych; Komendą Powiatową StraŜy PoŜarnej w Środzie Wlkp. w zakresie zaopatrzenia w szczepionkę przeciwko durowi brzusznemu oraz organizacji szczepień ochronnych straŝaków; Urzędem Miejskim i Urzędami Gmin na terenie powiatu w sprawach udostępniania danych statystycznych; szkołami na terenie powiatu średzkiego w zakresie profilaktyki zakaŝeń i chorób zakaźnych. II.2. Ocena sytuacji epidemiologicznej PoniŜsza tabela przedstawia liczby zachorowań oraz współczynniki zapadalności* na poszczególne choroby zakaźne na terenie powiatu średzkiego w latach : Lp. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 r r. Zapadalność Liczba zachorowań Zapadalność 1. Zatrucia pokarmowe wywołane 16 28, ,09 pałeczkami Salmonella 2. Biegunka u dzieci do lat , ,74 3. RóŜyczka 7 12, ,89 4. Krztusiec 3 5,31 4 7,05 5. Płonica (szkarlatyna) , ,33 6. Nagminne zapalenie przyusznic 11 19, ,57 7. Ospa wietrzna , ,38 8. Wirusowe zapalenie wątroby typu B 2 3,54 3 5,29 9. Wirusowe zapalenie wątroby typu C 5 8,85 1 1, Borelioza 3 5,31 1 1, Grypa ogółem , ,97 u dzieci w wieku 0-14 lat , , Choroba meningokokowa 1 1,77 3 5, Gruźlica 1 1,77 1 1, Zapalenie opon mózgowordzeniowych 15. Styczność i naraŝenie na wściekliznę/ potrzeba szczepień 4 7,08 4 7, ,77 5 8,81 Strona 16 z 86

17 * Dla wszystkich jednostek chorobowych (z wyjątkiem biegunek u dzieci do 2 lat oraz grypy u dzieci do lat 14) wyliczono współczynniki zapadalności według stanu liczbowego ludzi wynoszącego na dzień 30 czerwca: 2012 r osób, 2013 r osób. Współczynniki zapadalności na biegunkę u dzieci do lat 2 wyliczono według stanu liczbowego dzieci w grupie wieku od 0 do 24 miesiąca Ŝycia, wynoszącego na dzień 30 czerwca: 2012 r osób, 2013 r osób. Współczynniki zapadalności na grypę u dzieci w wieku od 0 do 14 lat wyliczono według stanu liczbowego dzieci w tej grupie wiekowej, wynoszącego na dzień 30 czerwca: 2012 r osób, 2013 r osób. II.2.1. Choroby, szerzące się drogą pokarmową. Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2013 r. na terenie powiatu średzkiego nie zarejestrowano zachorowań na dur brzuszny, dury rzekome, czerwonkę, jersiniozę, wirusowe zapalenie wątroby typu A oraz zatruć enterotoksyną gronkowcową, toksyną botulinową i grzybami. Zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella Odnotowano 8 pojedynczych przypadków zatruć pokarmowych (2012 r. 4 pojedyncze zachorowania, 1 zbiorowe zatrucie pokarmowe 12 chorych). Zachorowały 3 osoby dorosłe w przedziale wieku lat oraz 5 dzieci w wieku 3-6 lat. Trzy zachorowania wystąpiły w Środzie Wlkp., pozostałe na obszarze wiejskim. Hospitalizowano 6 osób, w tym 4 dzieci. Zgonów nie było. Porównanie sytuacji epidemiologicznej zatruć pokarmowych wywołanych zakaŝeniem pałeczkami Salmonella na terenie powiatu średzkiego, woj. wielkopolskiego oraz Polski w latach ilustruje poniŝszy wykres: Strona 17 z 86

18 Biegunki u dzieci do lat 2 W 2013 r. na terenie powiatu średzkiego wyraźnie poprawiła się zgłaszalność zachorowań na biegunki u dzieci w wieku do 2 lat. Odnotowano 118 przypadków (2012 r. 28 biegunek). W Środzie Wlkp. wystąpiło 49 zachorowań, a 69 zachorowań na obszarze wiejskim. Zarejestrowano 1 ognisko rodzinne. Hospitalizowano 69 dzieci, pozostałe leczono ambulatoryjnie. Badania diagnostyczne wykonywane były wyłącznie u dzieci hospitalizowanych. Ustalono, Ŝe w 38 przypadkach przyczyną zachorowań były wirusy Rota, w dwóch - inne patogeny: Escherichia coli O25 oraz Campylobacter jejuni. U ośmiorga dzieci dodatkowo wyizolowano z kału adenowirusy. Nosiciele schorzeń jelitowych W 2013 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Wlkp. zarejestrowała 6 nosicieli pałeczek Salmonella. Nie stwierdzono sytuacji, które wymagałyby odsunięcia ww. osób od wykonywania czynności zawodowych, z uwagi na moŝliwość przeniesienia zakaŝenia na inne osoby. Strona 18 z 86

19 II.2.2. Choroby w zakresie, których prowadzi się szczepienie ochronne, w tym objęte programami eliminacji. Podobnie jak latach poprzednich, w 2013 r. nie odnotowano zachorowań na odrę, błonicę, tęŝec i nagminne poraŝenie dziecięce, a takŝe przypadków ostrych poraŝeń wiotkich u dzieci w wieku do 15 roku Ŝycia. RóŜyczka Zarejestrowano ponad dziesięciokrotny wzrost zachorowań na róŝyczkę w stosunku do roku ubiegłego (2013 r. 76, 2012 r. - 7 przypadków). Większość zachorowań dotyczyła osób płci męskiej 61 chorych (20 dzieci w wieku do lat 14). Zachorowało takŝe 15 osób płci Ŝeńskiej (13 dzieci w przedziale wieku 1-8 lat oraz 2 kobiety w wieku 27 i 42 lata). Odnotowano 12 zachorowań w Środzie Wlkp. oraz 64 zachorowania na terenie wiejskim. Hospitalizowano 1 dziecko w wieku 5 miesięcy. Powikłań nie stwierdzono. Ustalono, Ŝe 44 osoby nie były szczepione przeciw róŝyczce, natomiast pozostałe osoby otrzymały wcześniej jedną (30 osób) lub dwie dawki szczepionki (2 osoby). Porównanie sytuacji epidemiologicznej zachorowań na róŝyczkę na terenie powiatu średzkiego, woj. wielkopolskiego oraz Polski w latach ilustruje poniŝszy wykres: Strona 19 z 86

20 Krztusiec W 2013 r. wystąpiły 4 pojedyncze zachorowania na krztusiec (2012 r. 3 zachorowania). Dwa zachorowania wystąpiły w Środzie Wlkp., pozostałe dwa na terenie wiejskim. Chorzy byli w wieku: 3 (2 dzieci), 17 i 32 lata. Leczono ich ambulatoryjnie. Zachorowania potwierdzono serologicznie. Wszystkie osoby były wcześniej szczepione przeciw krztuścowi. Porównanie sytuacji epidemiologicznej zachorowań na krztusiec na terenie powiatu średzkiego, woj. wielkopolskiego oraz Polski w latach ilustruje poniŝszy wykres: Nagminne zapalenie przyusznic Od kilku lat sytuacja epidemiologiczna zachorowań na świnkę na terenie powiatu średzkiego kształtuje się korzystnie, co wynika z systematycznego szczepienia dzieci w ramach Programu Szczepień Ochronnych (PSO). W 2013 r. zgłoszono 6 pojedynczych zachorowań (2012 r. 11 przypadków). Zachorowało 5 chłopców i 1 dziewczynka. Wszystkie zachorowania wystąpiły na terenie wiejskim. Hospitalizacji i powikłań nie odnotowano. Pięć osób było wcześniej szczepionych przeciwko śwince 1 dawką szczepionki. Strona 20 z 86

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

Dokumenty opracowywane przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Warszawie (stan na r.)

Dokumenty opracowywane przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Warszawie (stan na r.) Lp. Treść dokumentu Podstawy prawne Forma dokumentu 1. Opinia w sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. art. 11 pkt 6 lit. m ustawy z dnia 27 marca 2003

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE ŚREDZKIM W ROKU 2005

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE ŚREDZKIM W ROKU 2005 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE ŚREDZKIM W ROKU 2005 I. W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu zapobiegawczego nadzoru

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 29 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, obejmujących

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według źródeł finansowania w 2011 roku

Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według źródeł finansowania w 2011 roku Załącznik nr 8 do sprawozdania Zarządu Powiatu Średzkiego z wykonania budŝetu za 2011r. Realizacja wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego według źródeł finansowania w 2011 roku Lp. dział nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2014 kwartał: L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital IZ MRPO:

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 Zmiany 2004.04.14 zm. Dz.U.04.51.513 1 2005.05.11 zm. Dz.U.05.69.624 1 2006.03.17 zm. Dz.U.06.36.254 1 2007.05.30 zm. Dz.U.07.95.633 1 2008.07.10 zm. Dz.U.08.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2009. Źródło: www.um.czluchow.pl

RAPORT 2009. Źródło: www.um.czluchow.pl RAPORT 29 Źródło: www.um.czluchow.pl STAN SANITARNY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO chciałbym podziękować za specyficzne podejście, które właśnie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej dobrze się wyraŝa, Ŝe jest jasno

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/225/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 grudnia 2012 r. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE 1. Podstawa opracowania. Niniejsze opracowanie sporządzone

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie śląskim w latach 07-. Analizie poddano zgłoszenia zachorowań na chorobę meningokokową w latach 07- na terenie województwa śląskiego. ZakaŜenia

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2011 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 5 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE ŚREDZKIM W ROKU 2008

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE ŚREDZKIM W ROKU 2008 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE ŚREDZKIM W ROKU 2008 Strona 1 z 1 I. W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO Pion zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I.Załączniki.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I.Załączniki. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I.Załączniki. 1. Kserokopie zaświadczeń o przynależności do Ł.O.I.I.B. i uprawnień projektantów branży technologicznej, budowlanej, elektrycznej, drogowej. 2. Oświadczenie projektantów.

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2015r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

Z d a a d n a i n a a P a P ń a s ń t s wow o ej e In I s n p s e p k e c k j c i

Z d a a d n a i n a a P a P ń a s ń t s wow o ej e In I s n p s e p k e c k j c i Zadania PaństwowejInspekcji Sanitarnejrealizowane realizowane przez komórki Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Kraków, 2012r. KOMPETENCJE W ZAKRESIE ZNS Określa art. 3 oraz art. 10 ustawy o PIS Art. 3.

Bardziej szczegółowo

I. W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

I. W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE ŚREDZKIM W ROKU 2006 I. W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu zapobiegawczego nadzoru

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku.

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, iż na podstawie 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r.

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r. Narowy Instytut Zdrowia Publicznego Główny Inspektorat Sanitarny Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0 Meldunek /B/0

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów woj. podkarpackie tel. 16 632 16 84 fax. 16 632 26 56 wojt@lubaczow.com.pl www.lubaczow.com.pl Informacje ogólne W ramach I etapu

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2010.

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2010. OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 21. LUTY 211 r. 1 Państwowa Inspekcja Sanitarna jest organem powołanym w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników

Bardziej szczegółowo

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa:

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa: Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 1/2009

D E C Y Z J A Nr 1/2009 Karlino, 12 stycznia 2009 r. GP 7624/58-05/08/09 D E C Y Z J A Nr 1/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 84 i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Zarejestrowano:... Miejscowość, data Burmistrz Miasta Nowy Targ Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres: (proszę

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 04-04-14 zm. Dz.U.2004.51.513 1 05-05-11 zm. Dz.U.2005.69.624 1 06-03-17 zm. Dz.U.2006.36.254 1 07-05-30 zm. Dz.U.2007.95.633 1 08-10-01 zm. Dz.U.2008.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

< 100 m³/d m³/d m³/d 1

< 100 m³/d m³/d m³/d 1 Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i prognoza sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu świebodzińskiego 1

Bardziej szczegółowo

250, w tym 160 wywiadów epidemiologicznych 2 600,00

250, w tym 160 wywiadów epidemiologicznych 2 600,00 I. SEKCJA EPIDEMIOLOGII 1. Kierunki działania: 1) Sprawowanie bieżącego nadzoru nad zgłoszonymi chorobami zakaźnymi oraz podejmowanie działań w kierunku wczesnego wykrycia i nie dopuszczenia do wystąpienia

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) budynkach gospodarczych należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do niezawodowego wykonywania prac warsztato

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) budynkach gospodarczych należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do niezawodowego wykonywania prac warsztato ᐗ剷 NR 360/LI/06 R DY MIEJSKIEJ ŚREMIE z dnia 2 czerwca 2006 r. ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐧ咷ᐗ剷żᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Projekt Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Ujazd Pl. Kościuszki Ujazd. W N I O S E K o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wójt Gminy Ujazd Pl. Kościuszki Ujazd. W N I O S E K o wydanie decyzji o warunkach zabudowy WNIOSKODAWCA Data:...... imię i nazwisko / nazwa adres telefon Wójt Gminy Ujazd Pl. Kościuszki 6 97-225 Ujazd W N I O S E K o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012 Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej za rok 2012 Świebodzin marzec 2013 r. Powiat Świebodziński Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Zespół autorski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STANOWISKA DS. EPIDEMIOLOGII POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUPCY ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STANOWISKA DS. EPIDEMIOLOGII POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUPCY ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STANOWISKA DS. EPIDEMIOLOGII POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUPCY ZA ROK 2013 OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZAKAŻEŃ W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Jeżewo, dnia r. Z A W I A D O M I E N I E. zawiadamiam

Jeżewo, dnia r. Z A W I A D O M I E N I E. zawiadamiam Jeżewo, dnia 01.12.2015 r. UG. 6220.5.2015 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 28 i art. 61 4, w związku z art.35 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 213 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Dziecko przebyło infekcję kiedy szczepić? Dr n. med. Ewa Duszczyk

Dziecko przebyło infekcję kiedy szczepić? Dr n. med. Ewa Duszczyk Dziecko przebyło infekcję kiedy szczepić? Dr n. med. Ewa Duszczyk Częste pytania rodziców Dziecko miało kontakt z chorobą zakaźną czy szczepić, czy czekać? Dziecko przebyło infekcję, kiedy i czy szczepić?

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2011

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2011 OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2011 LUTY 2012 r. 1 Szanowni Państwo, Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego

Bardziej szczegółowo

I. W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

I. W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE ŚREDZKIM W ROKU 2004 I. W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO W 2004 r., w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wydano 198 opinii

Bardziej szczegółowo

I. W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

I. W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W POWIECIE ŚREDZKIM W ROKU 2007 I. W ZAKRESIE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu zapobiegawczego nadzoru

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona Wykaz uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk, w tym uwag

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, w obrębie ewidencyjnym Górki, w rejonie ulic

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2011

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2011 Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej za rok 2011 Świebodzin marzec 2012 r. Powiat Świebodziński Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Zespół autorski

Bardziej szczegółowo

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od do )

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od do ) Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od 01.01.2017 do 15.02.2017) Wiek (ukończone lata) Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę 1) Ogółem w tym

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo