SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW Przedmiot zamówienia w stosunku do każdej z osób obejmuje (zgodnie z nauczanym przedmiotem): a. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć interdyscyplinarnych z przedmiotów biologia, fizyka, chemia, matematyka, j. angielski i informatyka zgodnie z założeniami i celami projektu Holistyczne nauczanie przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT. b. Regularne sprawdzanie wiedzy uczniów z przerobionego materiału c. Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zajęć dziennik zajęć w formie papierowej i elektronicznej na platformie e-learningowej d. Nadzorowanie aktywności uczniów z przypisanych sobie grup nad treściami zamieszczanymi przez uczniów na platformie e-learningowej e. udział w działaniach ponadnarodowych w ramach komponentu ponadnarodowego przewidzianego dla Projektu: aktywny udział w dwóch wizytach studyjnych (jednej w szkole Partnera, Soderportgymnasiet w Kristianstad w Szwecji, drugiej w IV Liceum Ogólnokształcącym), opieka nad grupą młodzieży biorącą udział w wizycie, przygotowanie warsztatów metodycznych ze swojego przedmiotu w celu wymiany doświadczeń z kadrą nauczycielską szkoły Partnera, przygotowanie i przeprowadzenie wraz z uczniami badania w terenie podczas pobytu w szkole Partnera oraz podczas wizyty Partnera w IV Liceum. f. Przygotowaniu materiałów do publikacji kończącej projekt, g. Przygotowanie i udział w konferencji na zakończenie projektu w czerwcu 2015 r. 2) ZAKRES POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ INTERDYSCYPLINARNYCH Pozalekcyjne zajęcia interdyscyplinarne prowadzone będą w systemie CLIL (Content and Language Learning nauczanie przedmiotowo-językowe) według rozkładów materiału przygotowanych zgodnie z wymaganiami Projektu Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT. Zakres zajęć z przedmiotów eksperymentalnych, matematyki i informatyki: wdrażanie modeli matematycznych opisujących zjawiska przyrodnicze oraz wykorzystywanie metod statystycznych do analizy danych z wykorzystaniem ICT Zakres zajęć z języka angielskiego: stosowanie specjalistycznego słownictwa z zakresu przedmiotów eksperymentalnych i matematyki, oraz struktur gramatycznych odpowiednich do opisu zjawisk przyrodniczych, interpretacji danych, analizy procesów, wnioskowania i ewaluacji 1

2 Tematyka: 1. Świat w skali mikro i makro. 2. Bioróżnorodność 3. Ochrona środowiska 4. Energia 5. Woda 6. Sport i rekreacja 7. Medycyna 8. Wzrost i spadek 9. Współczesne technologie 10. Cykl, rytm, czas. Materiał będzie ralizowany w języku angielskim BIOLOGIA 1. Biologia komórki 1.1. Budowa komórkowa organizmów żywych 1.2. Rozmiary komórek i struktur komórkowych 1.3. Obliczanie rzeczywistej wielkości komórek I tkanek w oparciu o wielkość rysunki I powiększenie mikroskopu 1.4. Stosunek wielkości do objętości 1.5. Rodzaje transportu przez błonę komórkową 1.6. Podział komórki 2. Biochemia życia 2.1 Budowa związków organicznych 2.2 Woda: budowa, własności 2.3 Enzymy: reakcje enzymatyczne, wpływ czynników wpływających na tempo reakcji enzymatycznych 2.4Genetyka molekularna: budowa kwasów nukleinowych, wykrywanie DNA, elektroforeza 2.5Fotosynteza I chemiosynteza 2.6Oddychanie tlenowe I fermentacja 3. Ekologia 3.1 Bioróżnorodność i jej ochrona: metody szacowania I porównywania bioróżnorodności formy ochrony przyrody 3.2 Ekologia populacyjna: krzywe wzrostu populacji, struktury wiekowo-płciowe, cycle rozwojowe wybranych gatunków skorupiaków 3.3 Metody szacowania wielkości populacji 3.4 Metody poboru prób w zależnosci od typów organizmów: współczynnik Lincolna, metoda transektów, metoda kwadratów 3.5 Statystyczne metody przetwarzania danych: obliczanie średniej i odchylenia standartowego, t-test, X2-test, wyznaczanie współczynnika korelacji 3.6 Dostosowanie form prezentacji do różnego rodzaju danych, charkterystyka zmiennych 4. Elementy fizjologii człowieka 2

3 4.1 Układ pokarmowy, trawienie, reakcje enzymatyczne 4.2 Układ krwionośny: budowa, cykl pracy serca 4.3 Układ oddechowy: budowa, badanie pojemności oddechowej płuc 4.4 Wpływ środowiska na funkcjonowanie układu krążenia i układu oddechowego 4.5 Wpływa aktywności fizycznej na układ krążenia I układ oddechowy 4.5 Układ nerwowy: przewodnictwo nerwowe, badania czasu reakcji CHEMIA 1. Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych 2. Energia: cykl Habera, prawo Hessa, entalpia, entropia, spontaniczność reakcji 3. Chemia medyczna: działania produktów farmaceutycznych, apiryna I penicilina, opiaty, leki antywirusowe, wpływ produktów farmaceutycznych na środowisko, medycyna nuklearna, wykrywanie obecności narkotyków, izomeria, NMR 4. Wiązania chemiczne: wiązania jonowe, kowalencyjne, siły międzycząsteczkowe 5. Elementy kinetyki chemicznej: kolizja cząsteczek, tempo reakcji 6. Elementy biochemii: białka, cukry, tłuszczce, witaminy, enzymy, barwniki fotosyntetyczne FIZYKA 1. Wektory w przyrodzie. Działania na wektorach. Składanie i rozkładanie. 2. Prędkości średnie i prędkości chwilowe w makro o mikroświecie. 3. Czy ruch jednostajny i jednostajnie zmienny spotykamy w naszym życiu? 4. Ruch jednostajnie zmienny. 5. Składanie ruchów. 6. Karuzela, diabelska pętla i London Eye czyli ruch po okręgu. 7. Rzut poziomy i ukośny. 8. Oddziaływania występujące w przyrodzie. 9. Sanki jadą z górki czyli rozkład sił na równi pochyłej. 10. Czy odbicie piłki od ściany ma jakiś związek z silnikiem rakietowym? 11. Skok na platformę, zderzenia kul bilardowych, zderzenia cząstek w akceleratorach. 12. Zjawisko tarcia w przyrodzie. Czy jest pożyteczne czy szkodliwe? 13. Zjawisko przeciążenia i w niedociążenia w windzie i na zakręcie. Nieważkość na Ziemi. 14. Czy praca w sensie potocznym i praca jako wielkość fizyczna to te same pojęcia? 15. Jak magazynować i wykorzystywać energię mechaniczną? 16. Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala 17. Dlaczego statek nie tonie? 18. Jak poruszają się planety? Dlaczego po torach krzywoliniowych? Fazy Księżyca 19. Pole grawitacyjne i jego natężenie. 20. Ciężar ciała. Przyśpieszenie ziemskie na różnych szerokościach geograficznych. 21. Nieważkość w kosmosie czyli jak się umyć w kosmosie? 22. Praca i energia mechaniczna w polu grawitacyjnym. 23. Ruch bryły sztywnej - rzeczywistym modelem ruchu ciał i planet w otaczającym świecie. 24. Co jest przyczyną ruchu dużych brył? 3

4 25. Przykłady stosowania zasad zachowania w fizyce, w szczególności zasady zachowania momentu pędu. 26. Dlaczego dron nie spada? 27. Ruch wahadła, ruch ciała zawieszonego na sprężynie, drgania cząstek w sieci krystalicznej - ruchy harmoniczne są wokół nas. 28. Fala - jako przykład transportu energii. 29. Wszechstronne wykorzystanie efektu Dopplera w wielu gałęziach nauki. 30. Budowa materii. Zasady zachowania energii w termodynamice. 31. Zjawiska elektryczne wokół nas i ich wykorzystanie. MATEMATYKA 1. Modele matematyczne Pojęcie i istota modelu matematycznego. Najstarsze modele ekologiczne i populacyjne. Ciąg Fibonacciego i jego zastosowania. Przegląd metod matematycznych stosowanych w różnych modelach: np. w procesie urodzin i śmierci, modelu drapieżnik-ofiara, itp. Modele matematyczne w epidemiologii Matematyczne modele i zmiany klimatu 2. Funkcje w ujęciu praktycznym Wykorzystanie wzorów oraz ich przekształconych form do opisywania zjawisk rzeczywistych 1.a.i. Na podstawie danych źródłowych wyznaczenie wzoru funkcji 1.a.ii. Przekształcanie wzorów funkcji, szukanie wzorów funkcji odwrotnych oraz wzorów złożenia funkcji Analiza i interpretacja zjawisk prezentowanych przez wykresy różnych funkcji 1.a.iii. Poszukiwanie ekstremów lokalnych i globalnych 1.a.iv. Badanie zachowania się wykresów funkcji poprzez obliczanie granic 3. Symulowanie procesów biologicznych za pomocą automatów komórkowych Przykłady zastosowań automatów komórkowych do symulacji różnych procesów biologicznych zachodzących w środowisku 4. Zastosowanie rachunku różniczkowego i całkowego w sytuacjach realnych (opis zjawisk fizycznych, ruchu cząstek, optymalizacja problemów itp.) b. Badanie przebiegu zmienności funkcji c. Prędkość, ruch, przyśpieszenie jako różniczki lub całki odpowiednich wielkości d. Optymalizacja zagadnień praktycznych poprzez stworzenie modelu funkcji oraz wyznaczenia ekstremów e. Obliczanie pola powierzchni pod krzywą f. Obliczanie objętości brył wyznaczonych przez obrót krzywych wobec osi układu współrzędnych 5. Wpływ różnych czynników (katastrofy ekologiczne, działalność człowieka...) na zmiany zachodzące na naszej planecie Interpretacja i zestawienie danych liczbowych związanych ze skutkami omawianych katastrof. Porównanie wpływu różnych czynników na zmiany zachodzące w naszym środowisku. 6. Statystyka jednej i dwóch zmiennych g. Sposoby gromadzenia danych statystycznych (omówienie sposobu tworzenia ankiet i ich udostępniania w wersji offline i online, korzystanie ze źródeł o gotowych danych sposoby dokumentacji) h. Prezentacja danych statystycznych nietypowymi sposobami (piktogramy, graf 4

5 łodygowo-liściasty, box-plot, graf frekwencji skumulowanej itp.) i. Analiza rozkładów statystycznych obliczanie wielkości statystycznych (średnich, odchyleń standardowych, rozproszenia danych itp.) j. Badanie zależności i niezależności dwóch zmiennych różnymi metodami (m.in przeprowadzenie chi-testu, t-testu i innych) k. Badanie korelacji dwóch zmiennych (prezentacja graficzna, wyznaczanie linii trendu, obliczanie współczynników korelacji Spearmana i Pearsona) l. analiza rozkładu ciągłego Gaussa 7. Testowanie hipotez statystycznych 8. Świat w skali mikro i makro. Liczby jakich nie znamy. Liczby naturalne, całkowite, wymierne, rzeczywiste, zespolone, kwateriony. Wykorzystanie podstawowych własności potęg, logarytmów w zagadnieniach związanych z fizyką, biologią, chemią. 9. Proste i wektory w przestrzeni dwu- i trójwymiarowej Działania na wektorach Proste wyznaczone przez wektory i ich wzajemne położenie Do realizacji poszczególnych zagadnień na zajęciach wykorzystywane są niestandardowe pomoce dydaktyczne: kalkulatory graficzne, programy użytkowe: Statistica, Mathematica, GeoGebra. INFORMATYKA Program Mathematica Wszechstronne zademonstrowanie podstawowych możliwości programu począwszy od komponowania dokumentu łączącego tekst, obliczenia i grafikę poprzez procedury graficznej prezentacji oraz zagadnienia programowania grafiki w zastosowaniu do wizualizacji danych. Program GeoGebra 1. Tworzenie prostych konstrukcji geometrycznych 2. Rysowanie wykresów funkcji i ich przekształcanie 3. Używanie suwaka do dynamicznej zmiany parametrów obiektu 4. Wstawianie obrazów i tekstów statycznych i dynamicznych w pliku GeoGebry 5. Eksport obrazów z plików GeoGebry do dokumentów tekstowych 6. Wspomaganie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z wykorzystanie GeoGebry 7. Graficzna prezentacja ilorazu różnicowego, pochodnej, pochodna a monotoniczność, ekstrema funkcji, wykres funkcji a pierwsza i druga pochodna, całka oznaczona, ciągłość funkcji. Obsługa programu Stellarium. 1. Wprowadzenie do rysowania wykresów w Excelu - rodzaje wykresów. 2. Znajdywanie gwiazdozbiorów nieba widocznego nad Łodzią. Odczytywanie informacji o widocznych gwiazdach. Tworzenie tabeli i wykresu kolumnowego. 3. Odczytywanie wysokości widocznych satelitów nad horyzontem. Tworzenie tabeli i wykresu słupkowego 4. Wyszukiwanie informacji odpowiednich do tworzenia wykresu kołowego. Tworzenie tabeli i wykresu kołowego. 5. Excel - narzędzia wykresów, rysowanie i opis osi, zastosowanie wykresów punktowych, linia trendu. 5

6 6. Dopasowanie wykresu do rodzaju prezentowanych danych. 7. Excel - tworzenie wykresów punktowych i liniowych na przykładzie matematycznych funkcji periodycznych. 8. Wstawienie tabeli jako arkusza kalkulacyjnego w programie Word na przykładzie emisji kwantu promieniowania. Wykonanie wykresu liniowego/punktowego. 9. Wstawianie wykresu wprogramie Word. Wykonaj wykres ilustrujący zjawisko fotoelektryczne. Tworzenie i zmiana rodzaju wykresu. Program Graph 1. Wprowadzenie do rysowania wykresów w programie Graph - sposób wprowadzania danych, ustawienia wykresu i jego opis, legenda. 2. Rysowanie wykresów funkcji liniowej w programie Graph 3. Rysowanie wykresów funkcji kwadratowej w programie Graph 4. Wykorzystanie programu Graph do przedstawienia wyników doświadczeń na przykładzie ruchu jednostajnego. Rysowanie linii najlepszego dopasowania, minimalnego i maksymalnego nachylenia. 5. Rysowanie wykresów funkcji trygonometrycznych w programie Graph 6. Podsumowanie wiadomości nt tworzenia funkcji matematycznych i periodycznych w Excelu 7. Zasady autoprezentacji - cechy prezentacji multimedialnej 8. Wyszukiwanie w internecie informacji naukowych, darmowych symulacji i innych programów ilustrujących zjawiska przyrodnicze. Program Startistica 1. Wprowadzenie do planowania badań i analizy danych a. Rola analizy danych w procesie badawczym b. Etapy analizy danych c. Podstawowe pojęcia analizy danych 2. Wprowadzenie do obsługi programu STATISTICA a. Podstawowe informacje o programie STATISTICA b. Tworzenie arkusza, wprowadzanie i przekształcanie danych 3. Wybrane operacje zarządzania danymi a. Import przykładowego zbioru danych b. Sprawdzanie poprawności danych c. Prezentowanie danych za pomocą wykresów 4. Elementy opisowej analizy danych a. Badanie empirycznego rozkładu zmiennej b. Charakterystyki liczbowe rozkładu zmiennej c. Analiza porównawcza (przekrojowa) 5. Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego a. Podstawowe pojęcia związane z weryfikacją hipotez statystycznych b. Przykłady stosowania wybranych testów parametrycznych i nieparametrycznych c. Przykład opracowania wyników jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) 6. Analiza współzależności zjawisk a. Elementy analizy korelacyjnej b. Tworzenie wykresów korelacyjnych c. Obserwacje nietypowe d. Analiza regresji e. Model regresji liniowej prostej f. Tworzenie prognoz i analiza reszt 6

7 7. Analiza zależności zjawisk a. Testy na zależność i niezależność 8. Krzywa przetrwania JĘZYK ANGIELSKI (poziom B2/C1) LP TEMAT Obszar Tematyczny Ćwiczone umiejętności 1 1. Just how small is Świat w skali mikro i an atom? makro 2. Nanotechnology 3. Introduction to genetics 4. Cracking the human genome 5. Universe ) Gramatyka Present tenses, stative and active verbs 2 1. From Linnaeus to biodiversity classification system 2. Genetic diversity in a population 3. Human Body as an ecosystem 4. Endengered Species Bioróżnorodność/Biodive rsity Gerund / Infinitive 3 1. Environmental problems 2. Climate crisis 3. Global Warming controversy 4. How environmental issues affect biodiversity? 5. Eco-housing 4 1. Solar Energy 2. Wind Energy 3. Water energy 4. Nuclear Power Plants 5 1. Planet H20 2. The Water (hydrologic) Cycle Ochrona środowiska/ Environment Preservation and Conservation Issues, sustainability, green living Energia / Energy Woda / Water : The element, physical and chemical properties Present tenses Conditional sentences Passive vs Active Voice, The causative Defining and non-defining clauses 7

8 3. Water Pollution - kinds of contaminants 6 1. Physiology of exercise 2. Factors affecting heart rate 3. Lung capacity 4. Hormones and sport Health benefits of doing sport 7 1. Body parts 2. Oral hygiene 3. Process analysis dental caries 4. Brain transplant 5. Neuroscience for Kids 6. Genetic Disorders (one wrong letter) 7. Epigenetics 8 1. Understanding different kinds of graphs 2. Information transfer ma king graphs 9 1. Benefits and application of nanotechnology 2. Future according to Ray Kurzweil s 3. Can we stop aging? Cycles in Nature 2. Describing cycles 3. What is time? 4. Science of sleep sleep cycle of water, environment al issues, Sport i rekreacja / Sport and recreation Physiology, anatomy, hormones, effects of exercise. Health and fitness Medycyna Medical Science: the human body, diseases and disorders,, surgical procedures, genetics Wzrost i spadek Increase and decrease: Data comparison devices, Graph varieties: line graphs, bar graphs, pie charts, advantages and disadvantages of different types of graphs Współczesne technologie Modern technology: advances in medical science, Artificial Intelligence, everyday technological devices, GMF, advances and inventions, future science Cykl, rytm, czas Cycle, rhythm and time Earth s natural cycles, cell cycle, circadian rhythm, Modal verbs Modals of speculation Past tenses, used to/ would Comparison and contrast, Register transfer, Structure and coherence Future tenses Inversion Stative and active verbs Describing processes (podpis i pieczątka Zamawiającego) 8

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy

Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Matematyka do liceów i techników Szczegółowy rozkład materiału Zakres podstawowy Wariant nr (klasa I 4 godz., klasa II godz., klasa III godz.) Klasa I 7 tygodni 4 godziny = 48 godzin Lp. Tematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole

Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole Prezentuje : Dorota Roman - Jurdzińska W arkuszu I na obu poziomach występują dwa zadania związane z algorytmiką: Arkusz I bez komputera analiza algorytmów,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania Dział/l.p. Ilość godz. Typ szkoły: TECHNIKUM Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Rok szkolny 2015/2016 Przedmiot: MATEMATYKA Klasa: III 2 godz/tyg 30 = 60 godzin Rozkład materiału nauczania Temat I. LOGARYTMY

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY w RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE i OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli semestr I 2007 / 2008r. klasa I Liczby wymierne Dział Główne wymagania edukacyjne Forma Obliczenia procentowe Umiejętność rozpoznawania podzbiorów zbioru liczb wymiernych. Umiejętność przybliżania i zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

UMOWA USŁUGI ZP nr.. 1 Przedmiot umowy

UMOWA USŁUGI ZP nr.. 1 Przedmiot umowy UMOWA USŁUGI ZP nr.. Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy: IV Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi, reprezentowanym przez: Dyrektora Katarzynę Felde działającego

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.)

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.) Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. godz. = 76 godz.) I. Funkcja i jej własności.4godz. II. Przekształcenia wykresów funkcji...9 godz. III. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Matematyka, kl. 6. Konieczne umiejętności

Matematyka, kl. 6. Konieczne umiejętności Matematyka, kl. 6 Liczby naturalne i ułamki Program Matematyka z plusem Odczytywanie liczb na osi liczbowej. Zapisywanie potęg w postaci iloczynu i obliczanie ich wartości. Sprawność rachunkowa w pisemnych

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................. 8 1. LICZBY RZECZYWISTE Teoria............................................................ 11 Rozgrzewka 1.....................................................

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr 341[02]/MEN/2008.05.20. klasa 3 TE

TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr 341[02]/MEN/2008.05.20. klasa 3 TE TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr [0]/MEN/008.05.0 klasa TE LP TREŚCI NAUCZANIA NAZWA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ Lekcja organizacyjna Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

I. Oprogramowanie sieciowe do prowadzenia analiz statystycznych wyników badań naukowych

I. Oprogramowanie sieciowe do prowadzenia analiz statystycznych wyników badań naukowych Załącznik nr 1 do siwz Znak sprawy: ZP-PNK/D/2013/9/87 (nazwa wykonawcy) SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

klasa III technikum I. FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA Wiadomości i umiejętności

klasa III technikum I. FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA Wiadomości i umiejętności I. FIGURY I PRZEKSZTAŁCENIA - zna i rozumie pojęcia, zna własności figur: ogólne równanie prostej, kierunkowe równanie prostej okrąg, równanie okręgu - oblicza odległość dwóch punktów na płaszczyźnie -

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL. 09.01.02-10-025/13 pt.: Holistyczne podejście do nauczania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL. 09.01.02-10-025/13 pt.: Holistyczne podejście do nauczania Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL. 09.01.02-10-025/13 pt.: Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W SELEKCJI

INFORMATYKA W SELEKCJI INFORMATYKA W SELEKCJI INFORMATYKA W SELEKCJI - zagadnienia 1. Dane w pracy hodowlanej praca z dużym zbiorem danych (Excel) 2. Podstawy pracy z relacyjną bazą danych w programie MS Access 3. Systemy statystyczne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W RAJCZY ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA Egzamin Gimnazjalny w części matematyczno przyrodniczej składał się z

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Zestaw zadań z zakresu matematyki posłużył w dniu 24 kwietnia 2013 roku do sprawdzenia u uczniów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie GeoGebry w realizacji zagadnień związanych z trygonometrią 13. Wykresy funkcji sin x i cos x Paweł Perekietka 13

Zastosowanie GeoGebry w realizacji zagadnień związanych z trygonometrią 13. Wykresy funkcji sin x i cos x Paweł Perekietka 13 . Spis treści 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. Wstęp Katarzyna Winkowska-Nowak, Edyta Pobiega, Robert Skiba 11 Zastosowanie GeoGebry w realizacji zagadnień związanych z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJOWEGO SZKOŁY w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Jedno z doświadczeń obowiązkowych ujętych w podstawie programowej fizyki - Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego.

SCENARIUSZ LEKCJI. Jedno z doświadczeń obowiązkowych ujętych w podstawie programowej fizyki - Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego. Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Wykład z dnia 8 lub 15 października 2014 roku

Wykład z dnia 8 lub 15 października 2014 roku Wykład z dnia 8 lub 15 października 2014 roku Istota i przedmiot statystyki oraz demografii. Prezentacja danych statystycznych Znaczenia słowa statystyka Znaczenie I - nazwa zbioru danych liczbowych prezentujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ

PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ PROGRAM KLASY Z ROZSZERZONĄ MATEMATYKĄ ALGEBRA Klasa I 3 godziny tygodniowo Klasa II 4 godziny tygodniowo Klasa III 3 godziny tygodniowo A. Liczby (24) 1. Liczby naturalne i całkowite. a. Własności, kolejność

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony

MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony MATeMAtyka klasa II poziom rozszerzony W klasie drugiej na poziomie rozszerzonym realizujemy materiał z klasy pierwszej tylko z poziomu rozszerzonego (na czerwono) oraz cały materiał z klasy drugiej. Rozkład

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ L.p. 1. Liczby rzeczywiste 2. Wyrażenia algebraiczne bada, czy wynik obliczeń jest liczbą

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie:

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie: ma postać y = ax + b Równanie regresji liniowej By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : xy b = a = b lub x Gdzie: xy = też a = x = ( b ) i to dane empiryczne, a ilość

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJOWEGO SZKOŁY w projekcie Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA OPROGRAMOWANIE DO TABLIC INTERKAKTYWNYCH

OFERTA OPROGRAMOWANIE DO TABLIC INTERKAKTYWNYCH OFERTA OPROGRAMOWANIE DO TABLIC INTERKAKTYWNYCH Staramy się aby sprzedawane przez nas produkty były w atrakcyjnych cenach. Jeżeli znajdziesz produkt o identycznych parametrach jak w naszej ofercie, ale

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z biologii i fizyki, wspomagane technologią informacyjną

Doświadczenia z biologii i fizyki, wspomagane technologią informacyjną Projekt, w którym realizowane są omawiane tutaj doświadczenia powstał z inspiracji ITforUS czyli Information Technology for Understanding Science i jest realizowany we współpracy z Centrum Technologii

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna

Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna imię i nazwisko Kalendarz gimnazjalisty Tydz. Dział start 22.09 29 26.09 Przygotowanie do pracy zapoznanie się z informacjami na temat egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI, FIZYKI LUB BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU ROZKŁAD NORMALNY.

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI, FIZYKI LUB BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU ROZKŁAD NORMALNY. SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI, FIZYKI LUB BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU ROZKŁAD NORMALNY. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. II. Części lekcji. 1. Część wstępna. 2. Część realizacji. 3. Część podsumowująca.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki-innowacja z matematyki z elementami informatyki. Z realizacji innowacji pedagogicznej

RAPORT. Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki-innowacja z matematyki z elementami informatyki. Z realizacji innowacji pedagogicznej RAPORT Z realizacji innowacji pedagogicznej Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki-innowacja z matematyki z elementami informatyki Autor: mgr Renata Ziółkowska Miejsce realizacji innowacji pedagogicznej:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 1. Statystyka odczytać informacje z tabeli odczytać informacje z diagramu 2. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach 3. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych wykładnikach 4. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu matematycznym wykorzystywać słownictwo wprowadzane przy okazji

Bardziej szczegółowo

egzaminu gimnazjalnego z matematyki dla uczniów klas IIIA

egzaminu gimnazjalnego z matematyki dla uczniów klas IIIA PROJEKT EDUKACYJNY ROK SZK. 2011/2012 Program zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z matematyki dla uczniów klas IIIA Opracowanie: Jadwiga Głazman Projekt zajęć przygotowujących do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 38 Rozkład materiału nauczania. Lekcje z komputerem. Klasa 4 2 3 4 Temat Zaczynamy... Zasady bezpiecznej pracy z komputerem Twoja wizytówka Łączenie tekstu i ilustracji edytor grafiki, np. Paint Co nowego

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 2 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu matematycznym tworzyć teksty w stylu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z ROZKŁADEM MATERIAŁU klasa 2

PLAN WYNIKOWY Z ROZKŁADEM MATERIAŁU klasa 2 PLAN WYNIKOWY Z ROZKŁADEM MATERIAŁU klasa 2 Opracowanie planu wynikowego wraz z rozkładem materiału nauczania dla klasy drugiej gimnazjum jest zadaniem nieco łatwiejszym niż dla klasy pierwszej. Znamy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU Uniwersytet Rzeszowski WYDZIAŁ KIERUNEK Matematyczno-Przyrodniczy Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ RODZAJ STUDIÓW stacjonarne, studia pierwszego stopnia KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU WG PLANU

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FUNKCJI LINIOWEJ

WYKRESY FUNKCJI LINIOWEJ GIMNAZJUM NR 2 W KAMIENNEJ GÓRZE WYKRESY FUNKCJI LINIOWEJ Oprcowała Wiesława Kurnyta Kamienna Góra, 2006 Oto wypisy z Podstawy programowej o nauczaniu matematyki w gimnazjum Cele edukacyjne 1. E Przyswajanie

Bardziej szczegółowo

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów

Bardziej szczegółowo

www.awans.net Publikacje nauczycieli Ewa Goszczycka Gimnazjum w Polesiu

www.awans.net Publikacje nauczycieli Ewa Goszczycka Gimnazjum w Polesiu www.awans.net Publikacje nauczycieli Ewa Goszczycka Gimnazjum w Polesiu Zastosowanie technologii informacyjnej do rozwiązywania problemów z działu Statystyka w gimnazjum Plan pracy Praca opublikowana w

Bardziej szczegółowo

Ułamki i działania 20 h

Ułamki i działania 20 h Propozycja rozkładu materiału Klasa I Razem h Ułamki i działania 0 h I. Ułamki zwykłe II. Ułamki dziesiętne III. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych.. Dodawanie i odejmowanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 3a średnia klasy: 22.52 pkt średnia szkoły: 21.93 pkt średnia ogólnopolska: 14.11 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Bardziej szczegółowo

Wykaz treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego

Wykaz treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego Wykaz treści i umiejętności zawartych w podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego 1. Liczby rzeczywiste P1.1. Przedstawianie liczb rzeczywistych w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa trzecia.

Wymagania edukacyjne klasa trzecia. TEMAT Wymagania edukacyjne klasa trzecia. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Lekcja organizacyjna System dziesiątkowy System rzymski Liczby wymierne i niewymierne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

VIII KONKURS MATEMATYCZNO PRZYRODNICZY FENOMEN GIMNAZJUM

VIII KONKURS MATEMATYCZNO PRZYRODNICZY FENOMEN GIMNAZJUM VIII KONKURS MATEMATYCZNO PRZYRODNICZY FENOMEN GIMNAZJUM W ROKU SZKOLYM 2008/2009 A. Uwagi ogólne REGULAMIN Organizatorem konkursu jest gimnazjum nr 4 w Starachowicach pod patronatem kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Kuchnia to nie apteka

TEMAT: Kuchnia to nie apteka TEMAT: Kuchnia to nie apteka STRESZCZENIE Przepisy na ten sam wypiek mogą znacznie się od siebie różnić składem procentowym składników, a mimo to ciasta po upieczeniu będą miały podobny wygląd i smak.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie I wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PRO- GRA- MOWY Pomiary i Siły

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Matematyka. Poznać, zrozumieć Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Klasa 3 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA STATYSTYKA MATEMATYCZNA 1. Wykład wstępny 2. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki 3. Zmienne losowe 4. Populacje i próby danych 5. Testowanie hipotez i estymacja parametrów 6. Test t 7. Test

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony Wymagania edukacyjne FIZYKA zakres rozszerzony I. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

ANALITYK DANYCH Kto to jest analityk danych? Na czym polega praca analityka danych?

ANALITYK DANYCH Kto to jest analityk danych? Na czym polega praca analityka danych? ANALITYK DANYCH Kto to jest analityk danych? Współczesny świat oraz nowoczesna gospodarka bazują w znacznej mierze na umiejętności analizy i opracowywania napływających danych. Działania te są niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum)

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : BIOSTATYSTYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Projekt W ś wiecie dź więko w

Projekt W ś wiecie dź więko w Projekt W ś wiecie dź więko w Adresaci projektu: uczniowie gimnazjum. Formy i metody pracy: pogadanka wprowadzająca, praca grupowa, metoda projektów. Czas realizacji : 3 tygodnie Cele projektu: Cel główny:

Bardziej szczegółowo

Projekt interdyscyplinarny: chemia-informatyka

Projekt interdyscyplinarny: chemia-informatyka Projekt interdyscyplinarny: chemia-informatyka DOPING W SPORCIE TWORZENIE SZKOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ Podstawa programowa chemii zakres podstawowy Dział 3. Chemia wspomaga nasze zdrowie. Chemia w kuchni.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-2 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1 1-2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji materiału z fizyki.

Plan realizacji materiału z fizyki. Plan realizacji materiału z fizyki. Ze względu na małą ilość godzin jaką mamy do dyspozycji w całym cyklu nauczania fizyki pojawił się problem odpowiedniego doboru podręczników oraz podziału programu na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum - nie potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinka - nie potrafi konstruować figur jednokładnych - nie zna pojęcia skali - nie rozpoznaje figur jednokładnych

Bardziej szczegółowo

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej

Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Wybrane wymagania dla informatyki w gimnazjum i liceum z podstawy programowej Spis treści Autor: Marcin Orchel Algorytmika...2 Algorytmika w gimnazjum...2 Algorytmika w liceum...2 Język programowania w

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym Kinematyka

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym Kinematyka 1 edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym Kinematyka *W nawiasie podano alternatywny temat lekcji (jeśli nazwa zagadnienia jest długa) bądź tematy lekcji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji.

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. W statystyce stopień zależności między cechami można wyrazić wg następującej skali: Skala Guillforda Przedział Zależność Współczynnik [0,00±0,20)

Bardziej szczegółowo

S t a t y s t y k a, część 3. Michał Żmihorski

S t a t y s t y k a, część 3. Michał Żmihorski S t a t y s t y k a, część 3 Michał Żmihorski Porównanie średnich -test T Założenia: Zmienne ciągłe (masa, temperatura) Dwie grupy (populacje) Rozkład normalny* Równe wariancje (homoscedasticity) w grupach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Realizacja tematyki ścieżki międzyprzedmiotowej Technologia Informacyjna

Realizacja tematyki ścieżki międzyprzedmiotowej Technologia Informacyjna Realizacja tematyki ścieżki międzyprzedmiotowej Technologia Informacyjna L.p. 1 Przedmiot: matematyka Treść ścieżki Temat lekcji edukacyjnej Podstawowe 1. Rozwiązywanie układów równań. formy organizowania

Bardziej szczegółowo

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce KARTAKURSU Nazwa Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie Nazwa w j. ang. Kod Modelling of natural phenomena and processes Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Dorota Sitko ZESPÓŁDYDAKTYCZNY: Dr Dorota

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM I. Wymagania na poszczególne oceny semestralne i roczne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wykorzystuje na lekcjach matematyki wiadomości z innych przedmiotów,

Bardziej szczegółowo

Analiza Współzależności

Analiza Współzależności Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka Analiza Współzależności Aleksander Denisiuk denisjuk@euh-e.edu.pl Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2 82-300 Elblag oraz Biostatystyka

Bardziej szczegółowo

Sposoby prezentacji problemów w statystyce

Sposoby prezentacji problemów w statystyce S t r o n a 1 Dr Anna Rybak Instytut Informatyki Uniwersytet w Białymstoku Sposoby prezentacji problemów w statystyce Wprowadzenie W artykule zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS GIMNAZJUM PODRĘCZNIK: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS KLASA 2 NAUCZYCIEL: BARBARA MIKA Ocena dopuszczająca:

Bardziej szczegółowo

mgr Roman Rusin nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kwidzynie

mgr Roman Rusin nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kwidzynie Indywidualny plan nauczania z przedmiotu Fizyka, opracowany na podstawie programu,,ciekawi świata autorstwa Adama Ogazy, nr w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania 12/NPP/ZSP1/2012 dla kl. I TL a na rok

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU MATEMATYKA W RAMACH ZAJ

SYLABUS PRZEDMIOTU MATEMATYKA W RAMACH ZAJ SYLABUS PRZEDMIOTU MATEMATYKA W RAMACH ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU BUDOWNICTWA WNT UWM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Nazwa przedmiotu: Zajęcia wyrównawcze z matematyki Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: nauk ścisłych, moduł 1 Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Fizyka Physics Poziom kształcenia: I stopnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU RALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI W KLASIE II ( zakres podstawowy)

ZAŁOŻENIA DO PLANU RALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI W KLASIE II ( zakres podstawowy) 1 ZAŁOŻENIA DO PLANU RALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI W KLASIE II ( zakres podstawowy) Program nauczania: Matematyka z plusem Liczba godzin nauki w tygodniu: 3 Planowana liczba godzin w ciągu roku:

Bardziej szczegółowo

Data logging, video measurements and modelling for science classroom

Data logging, video measurements and modelling for science classroom Data logging, video measurements and modelling for science classroom Elżbieta Kawecka, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Warszawa, PL Ewa Kędzierska, Fundacja CMA, Amsterdam, NL

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego Materiały

Bardziej szczegółowo