SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW Przedmiot zamówienia w stosunku do każdej z osób obejmuje (zgodnie z nauczanym przedmiotem): a. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć interdyscyplinarnych z przedmiotów biologia, fizyka, chemia, matematyka, j. angielski i informatyka zgodnie z założeniami i celami projektu Holistyczne nauczanie przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT. b. Regularne sprawdzanie wiedzy uczniów z przerobionego materiału c. Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zajęć dziennik zajęć w formie papierowej i elektronicznej na platformie e-learningowej d. Nadzorowanie aktywności uczniów z przypisanych sobie grup nad treściami zamieszczanymi przez uczniów na platformie e-learningowej e. udział w działaniach ponadnarodowych w ramach komponentu ponadnarodowego przewidzianego dla Projektu: aktywny udział w dwóch wizytach studyjnych (jednej w szkole Partnera, Soderportgymnasiet w Kristianstad w Szwecji, drugiej w IV Liceum Ogólnokształcącym), opieka nad grupą młodzieży biorącą udział w wizycie, przygotowanie warsztatów metodycznych ze swojego przedmiotu w celu wymiany doświadczeń z kadrą nauczycielską szkoły Partnera, przygotowanie i przeprowadzenie wraz z uczniami badania w terenie podczas pobytu w szkole Partnera oraz podczas wizyty Partnera w IV Liceum. f. Przygotowaniu materiałów do publikacji kończącej projekt, g. Przygotowanie i udział w konferencji na zakończenie projektu w czerwcu 2015 r. 2) ZAKRES POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ INTERDYSCYPLINARNYCH Pozalekcyjne zajęcia interdyscyplinarne prowadzone będą w systemie CLIL (Content and Language Learning nauczanie przedmiotowo-językowe) według rozkładów materiału przygotowanych zgodnie z wymaganiami Projektu Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT. Zakres zajęć z przedmiotów eksperymentalnych, matematyki i informatyki: wdrażanie modeli matematycznych opisujących zjawiska przyrodnicze oraz wykorzystywanie metod statystycznych do analizy danych z wykorzystaniem ICT Zakres zajęć z języka angielskiego: stosowanie specjalistycznego słownictwa z zakresu przedmiotów eksperymentalnych i matematyki, oraz struktur gramatycznych odpowiednich do opisu zjawisk przyrodniczych, interpretacji danych, analizy procesów, wnioskowania i ewaluacji 1

2 Tematyka: 1. Świat w skali mikro i makro. 2. Bioróżnorodność 3. Ochrona środowiska 4. Energia 5. Woda 6. Sport i rekreacja 7. Medycyna 8. Wzrost i spadek 9. Współczesne technologie 10. Cykl, rytm, czas. Materiał będzie ralizowany w języku angielskim BIOLOGIA 1. Biologia komórki 1.1. Budowa komórkowa organizmów żywych 1.2. Rozmiary komórek i struktur komórkowych 1.3. Obliczanie rzeczywistej wielkości komórek I tkanek w oparciu o wielkość rysunki I powiększenie mikroskopu 1.4. Stosunek wielkości do objętości 1.5. Rodzaje transportu przez błonę komórkową 1.6. Podział komórki 2. Biochemia życia 2.1 Budowa związków organicznych 2.2 Woda: budowa, własności 2.3 Enzymy: reakcje enzymatyczne, wpływ czynników wpływających na tempo reakcji enzymatycznych 2.4Genetyka molekularna: budowa kwasów nukleinowych, wykrywanie DNA, elektroforeza 2.5Fotosynteza I chemiosynteza 2.6Oddychanie tlenowe I fermentacja 3. Ekologia 3.1 Bioróżnorodność i jej ochrona: metody szacowania I porównywania bioróżnorodności formy ochrony przyrody 3.2 Ekologia populacyjna: krzywe wzrostu populacji, struktury wiekowo-płciowe, cycle rozwojowe wybranych gatunków skorupiaków 3.3 Metody szacowania wielkości populacji 3.4 Metody poboru prób w zależnosci od typów organizmów: współczynnik Lincolna, metoda transektów, metoda kwadratów 3.5 Statystyczne metody przetwarzania danych: obliczanie średniej i odchylenia standartowego, t-test, X2-test, wyznaczanie współczynnika korelacji 3.6 Dostosowanie form prezentacji do różnego rodzaju danych, charkterystyka zmiennych 4. Elementy fizjologii człowieka 2

3 4.1 Układ pokarmowy, trawienie, reakcje enzymatyczne 4.2 Układ krwionośny: budowa, cykl pracy serca 4.3 Układ oddechowy: budowa, badanie pojemności oddechowej płuc 4.4 Wpływ środowiska na funkcjonowanie układu krążenia i układu oddechowego 4.5 Wpływa aktywności fizycznej na układ krążenia I układ oddechowy 4.5 Układ nerwowy: przewodnictwo nerwowe, badania czasu reakcji CHEMIA 1. Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych 2. Energia: cykl Habera, prawo Hessa, entalpia, entropia, spontaniczność reakcji 3. Chemia medyczna: działania produktów farmaceutycznych, apiryna I penicilina, opiaty, leki antywirusowe, wpływ produktów farmaceutycznych na środowisko, medycyna nuklearna, wykrywanie obecności narkotyków, izomeria, NMR 4. Wiązania chemiczne: wiązania jonowe, kowalencyjne, siły międzycząsteczkowe 5. Elementy kinetyki chemicznej: kolizja cząsteczek, tempo reakcji 6. Elementy biochemii: białka, cukry, tłuszczce, witaminy, enzymy, barwniki fotosyntetyczne FIZYKA 1. Wektory w przyrodzie. Działania na wektorach. Składanie i rozkładanie. 2. Prędkości średnie i prędkości chwilowe w makro o mikroświecie. 3. Czy ruch jednostajny i jednostajnie zmienny spotykamy w naszym życiu? 4. Ruch jednostajnie zmienny. 5. Składanie ruchów. 6. Karuzela, diabelska pętla i London Eye czyli ruch po okręgu. 7. Rzut poziomy i ukośny. 8. Oddziaływania występujące w przyrodzie. 9. Sanki jadą z górki czyli rozkład sił na równi pochyłej. 10. Czy odbicie piłki od ściany ma jakiś związek z silnikiem rakietowym? 11. Skok na platformę, zderzenia kul bilardowych, zderzenia cząstek w akceleratorach. 12. Zjawisko tarcia w przyrodzie. Czy jest pożyteczne czy szkodliwe? 13. Zjawisko przeciążenia i w niedociążenia w windzie i na zakręcie. Nieważkość na Ziemi. 14. Czy praca w sensie potocznym i praca jako wielkość fizyczna to te same pojęcia? 15. Jak magazynować i wykorzystywać energię mechaniczną? 16. Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala 17. Dlaczego statek nie tonie? 18. Jak poruszają się planety? Dlaczego po torach krzywoliniowych? Fazy Księżyca 19. Pole grawitacyjne i jego natężenie. 20. Ciężar ciała. Przyśpieszenie ziemskie na różnych szerokościach geograficznych. 21. Nieważkość w kosmosie czyli jak się umyć w kosmosie? 22. Praca i energia mechaniczna w polu grawitacyjnym. 23. Ruch bryły sztywnej - rzeczywistym modelem ruchu ciał i planet w otaczającym świecie. 24. Co jest przyczyną ruchu dużych brył? 3

4 25. Przykłady stosowania zasad zachowania w fizyce, w szczególności zasady zachowania momentu pędu. 26. Dlaczego dron nie spada? 27. Ruch wahadła, ruch ciała zawieszonego na sprężynie, drgania cząstek w sieci krystalicznej - ruchy harmoniczne są wokół nas. 28. Fala - jako przykład transportu energii. 29. Wszechstronne wykorzystanie efektu Dopplera w wielu gałęziach nauki. 30. Budowa materii. Zasady zachowania energii w termodynamice. 31. Zjawiska elektryczne wokół nas i ich wykorzystanie. MATEMATYKA 1. Modele matematyczne Pojęcie i istota modelu matematycznego. Najstarsze modele ekologiczne i populacyjne. Ciąg Fibonacciego i jego zastosowania. Przegląd metod matematycznych stosowanych w różnych modelach: np. w procesie urodzin i śmierci, modelu drapieżnik-ofiara, itp. Modele matematyczne w epidemiologii Matematyczne modele i zmiany klimatu 2. Funkcje w ujęciu praktycznym Wykorzystanie wzorów oraz ich przekształconych form do opisywania zjawisk rzeczywistych 1.a.i. Na podstawie danych źródłowych wyznaczenie wzoru funkcji 1.a.ii. Przekształcanie wzorów funkcji, szukanie wzorów funkcji odwrotnych oraz wzorów złożenia funkcji Analiza i interpretacja zjawisk prezentowanych przez wykresy różnych funkcji 1.a.iii. Poszukiwanie ekstremów lokalnych i globalnych 1.a.iv. Badanie zachowania się wykresów funkcji poprzez obliczanie granic 3. Symulowanie procesów biologicznych za pomocą automatów komórkowych Przykłady zastosowań automatów komórkowych do symulacji różnych procesów biologicznych zachodzących w środowisku 4. Zastosowanie rachunku różniczkowego i całkowego w sytuacjach realnych (opis zjawisk fizycznych, ruchu cząstek, optymalizacja problemów itp.) b. Badanie przebiegu zmienności funkcji c. Prędkość, ruch, przyśpieszenie jako różniczki lub całki odpowiednich wielkości d. Optymalizacja zagadnień praktycznych poprzez stworzenie modelu funkcji oraz wyznaczenia ekstremów e. Obliczanie pola powierzchni pod krzywą f. Obliczanie objętości brył wyznaczonych przez obrót krzywych wobec osi układu współrzędnych 5. Wpływ różnych czynników (katastrofy ekologiczne, działalność człowieka...) na zmiany zachodzące na naszej planecie Interpretacja i zestawienie danych liczbowych związanych ze skutkami omawianych katastrof. Porównanie wpływu różnych czynników na zmiany zachodzące w naszym środowisku. 6. Statystyka jednej i dwóch zmiennych g. Sposoby gromadzenia danych statystycznych (omówienie sposobu tworzenia ankiet i ich udostępniania w wersji offline i online, korzystanie ze źródeł o gotowych danych sposoby dokumentacji) h. Prezentacja danych statystycznych nietypowymi sposobami (piktogramy, graf 4

5 łodygowo-liściasty, box-plot, graf frekwencji skumulowanej itp.) i. Analiza rozkładów statystycznych obliczanie wielkości statystycznych (średnich, odchyleń standardowych, rozproszenia danych itp.) j. Badanie zależności i niezależności dwóch zmiennych różnymi metodami (m.in przeprowadzenie chi-testu, t-testu i innych) k. Badanie korelacji dwóch zmiennych (prezentacja graficzna, wyznaczanie linii trendu, obliczanie współczynników korelacji Spearmana i Pearsona) l. analiza rozkładu ciągłego Gaussa 7. Testowanie hipotez statystycznych 8. Świat w skali mikro i makro. Liczby jakich nie znamy. Liczby naturalne, całkowite, wymierne, rzeczywiste, zespolone, kwateriony. Wykorzystanie podstawowych własności potęg, logarytmów w zagadnieniach związanych z fizyką, biologią, chemią. 9. Proste i wektory w przestrzeni dwu- i trójwymiarowej Działania na wektorach Proste wyznaczone przez wektory i ich wzajemne położenie Do realizacji poszczególnych zagadnień na zajęciach wykorzystywane są niestandardowe pomoce dydaktyczne: kalkulatory graficzne, programy użytkowe: Statistica, Mathematica, GeoGebra. INFORMATYKA Program Mathematica Wszechstronne zademonstrowanie podstawowych możliwości programu począwszy od komponowania dokumentu łączącego tekst, obliczenia i grafikę poprzez procedury graficznej prezentacji oraz zagadnienia programowania grafiki w zastosowaniu do wizualizacji danych. Program GeoGebra 1. Tworzenie prostych konstrukcji geometrycznych 2. Rysowanie wykresów funkcji i ich przekształcanie 3. Używanie suwaka do dynamicznej zmiany parametrów obiektu 4. Wstawianie obrazów i tekstów statycznych i dynamicznych w pliku GeoGebry 5. Eksport obrazów z plików GeoGebry do dokumentów tekstowych 6. Wspomaganie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z wykorzystanie GeoGebry 7. Graficzna prezentacja ilorazu różnicowego, pochodnej, pochodna a monotoniczność, ekstrema funkcji, wykres funkcji a pierwsza i druga pochodna, całka oznaczona, ciągłość funkcji. Obsługa programu Stellarium. 1. Wprowadzenie do rysowania wykresów w Excelu - rodzaje wykresów. 2. Znajdywanie gwiazdozbiorów nieba widocznego nad Łodzią. Odczytywanie informacji o widocznych gwiazdach. Tworzenie tabeli i wykresu kolumnowego. 3. Odczytywanie wysokości widocznych satelitów nad horyzontem. Tworzenie tabeli i wykresu słupkowego 4. Wyszukiwanie informacji odpowiednich do tworzenia wykresu kołowego. Tworzenie tabeli i wykresu kołowego. 5. Excel - narzędzia wykresów, rysowanie i opis osi, zastosowanie wykresów punktowych, linia trendu. 5

6 6. Dopasowanie wykresu do rodzaju prezentowanych danych. 7. Excel - tworzenie wykresów punktowych i liniowych na przykładzie matematycznych funkcji periodycznych. 8. Wstawienie tabeli jako arkusza kalkulacyjnego w programie Word na przykładzie emisji kwantu promieniowania. Wykonanie wykresu liniowego/punktowego. 9. Wstawianie wykresu wprogramie Word. Wykonaj wykres ilustrujący zjawisko fotoelektryczne. Tworzenie i zmiana rodzaju wykresu. Program Graph 1. Wprowadzenie do rysowania wykresów w programie Graph - sposób wprowadzania danych, ustawienia wykresu i jego opis, legenda. 2. Rysowanie wykresów funkcji liniowej w programie Graph 3. Rysowanie wykresów funkcji kwadratowej w programie Graph 4. Wykorzystanie programu Graph do przedstawienia wyników doświadczeń na przykładzie ruchu jednostajnego. Rysowanie linii najlepszego dopasowania, minimalnego i maksymalnego nachylenia. 5. Rysowanie wykresów funkcji trygonometrycznych w programie Graph 6. Podsumowanie wiadomości nt tworzenia funkcji matematycznych i periodycznych w Excelu 7. Zasady autoprezentacji - cechy prezentacji multimedialnej 8. Wyszukiwanie w internecie informacji naukowych, darmowych symulacji i innych programów ilustrujących zjawiska przyrodnicze. Program Startistica 1. Wprowadzenie do planowania badań i analizy danych a. Rola analizy danych w procesie badawczym b. Etapy analizy danych c. Podstawowe pojęcia analizy danych 2. Wprowadzenie do obsługi programu STATISTICA a. Podstawowe informacje o programie STATISTICA b. Tworzenie arkusza, wprowadzanie i przekształcanie danych 3. Wybrane operacje zarządzania danymi a. Import przykładowego zbioru danych b. Sprawdzanie poprawności danych c. Prezentowanie danych za pomocą wykresów 4. Elementy opisowej analizy danych a. Badanie empirycznego rozkładu zmiennej b. Charakterystyki liczbowe rozkładu zmiennej c. Analiza porównawcza (przekrojowa) 5. Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego a. Podstawowe pojęcia związane z weryfikacją hipotez statystycznych b. Przykłady stosowania wybranych testów parametrycznych i nieparametrycznych c. Przykład opracowania wyników jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) 6. Analiza współzależności zjawisk a. Elementy analizy korelacyjnej b. Tworzenie wykresów korelacyjnych c. Obserwacje nietypowe d. Analiza regresji e. Model regresji liniowej prostej f. Tworzenie prognoz i analiza reszt 6

7 7. Analiza zależności zjawisk a. Testy na zależność i niezależność 8. Krzywa przetrwania JĘZYK ANGIELSKI (poziom B2/C1) LP TEMAT Obszar Tematyczny Ćwiczone umiejętności 1 1. Just how small is Świat w skali mikro i an atom? makro 2. Nanotechnology 3. Introduction to genetics 4. Cracking the human genome 5. Universe ) Gramatyka Present tenses, stative and active verbs 2 1. From Linnaeus to biodiversity classification system 2. Genetic diversity in a population 3. Human Body as an ecosystem 4. Endengered Species Bioróżnorodność/Biodive rsity Gerund / Infinitive 3 1. Environmental problems 2. Climate crisis 3. Global Warming controversy 4. How environmental issues affect biodiversity? 5. Eco-housing 4 1. Solar Energy 2. Wind Energy 3. Water energy 4. Nuclear Power Plants 5 1. Planet H20 2. The Water (hydrologic) Cycle Ochrona środowiska/ Environment Preservation and Conservation Issues, sustainability, green living Energia / Energy Woda / Water : The element, physical and chemical properties Present tenses Conditional sentences Passive vs Active Voice, The causative Defining and non-defining clauses 7

8 3. Water Pollution - kinds of contaminants 6 1. Physiology of exercise 2. Factors affecting heart rate 3. Lung capacity 4. Hormones and sport Health benefits of doing sport 7 1. Body parts 2. Oral hygiene 3. Process analysis dental caries 4. Brain transplant 5. Neuroscience for Kids 6. Genetic Disorders (one wrong letter) 7. Epigenetics 8 1. Understanding different kinds of graphs 2. Information transfer ma king graphs 9 1. Benefits and application of nanotechnology 2. Future according to Ray Kurzweil s 3. Can we stop aging? Cycles in Nature 2. Describing cycles 3. What is time? 4. Science of sleep sleep cycle of water, environment al issues, Sport i rekreacja / Sport and recreation Physiology, anatomy, hormones, effects of exercise. Health and fitness Medycyna Medical Science: the human body, diseases and disorders,, surgical procedures, genetics Wzrost i spadek Increase and decrease: Data comparison devices, Graph varieties: line graphs, bar graphs, pie charts, advantages and disadvantages of different types of graphs Współczesne technologie Modern technology: advances in medical science, Artificial Intelligence, everyday technological devices, GMF, advances and inventions, future science Cykl, rytm, czas Cycle, rhythm and time Earth s natural cycles, cell cycle, circadian rhythm, Modal verbs Modals of speculation Past tenses, used to/ would Comparison and contrast, Register transfer, Structure and coherence Future tenses Inversion Stative and active verbs Describing processes (podpis i pieczątka Zamawiającego) 8

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Nazwa kursu BHP i ergonomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA

PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA PROGRAMY NAUCZANIA (SYLABUSY) STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚĆ: BIOTECHNOLOGIA STOSOWANA SEMESTR I PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Tytuł przedmiotu: JĘZYK OBCY Pracownicy Studium Języków Obcych Katedra, zakład: Studium

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY. Dorota Bagińska

ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY. Dorota Bagińska ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY Dorota Bagińska Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Podstawa Prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego

Wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego Załącznik do Uchwały Nr 116/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku Wniosek o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego Zgodnie z art. 7a ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Bolesława Kasprowicz-Kielich Fizyka i astronomia Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Bolesława Kasprowicz-Kielich

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów,

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów, sem. II = 6 punktów)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia stacjonarne pierwszego stopnia na makrokierunku Inżynieria nanostruktur na Wydziale Fizyki i Wydziale Chemii

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU FIZYKA III etap edukacyjny I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwią zania prostych zadań obliczeniowych. II. Przeprowadzanie doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Biofizyka molekularna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ Proponowany kierunek studiów: Studia podyplomowe Fizyki z Astronomią Postgraduate Studies in Physics and Astronomy Jednostka mająca prowadzić studia:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze:

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze: Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status Zakład, instytut: wykład, ćwiczenia obowiązkowy Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: 1 2

Bardziej szczegółowo

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE O FIRMIE Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA I TREŚCI PROGRAMOWE

KONCEPCJA KSZTAŁCENIA I TREŚCI PROGRAMOWE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Załącznik do uchwały senatu 82/2006 z 19 stycznia 2006 r. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA I TREŚCI PROGRAMOWE KIERUNKU MATEMATYKA SPECJALNOŚĆ: MATEMATYKA W FINANSACH

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Algorytmy i złożoność obliczeniowa semestr I niestac.

Opis przedmiotu: Algorytmy i złożoność obliczeniowa semestr I niestac. Opis Algorytmy i złożoność obliczeniowa semestr I niestac. Nazwa Kod Formuła Status wykład, ćwiczenia obowiązkowy, Algorytmy i złożoność obliczeniowa Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka

MAKROKIERUNEK Bioinformatyka MAKROKIERUNEK Studia współtworzą: Wydział Biologii Wydział Chemii Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed Autorzy projektu: Prof. UG dr hab. Wiesław Miklaszewski Prof. UG dr hab. Piotr Mucha Prof.

Bardziej szczegółowo