Wyniki badania jakościowego Ocena szans i zagrożeń zrzeszonych placówek CKU i CKP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki badania jakościowego Ocena szans i zagrożeń zrzeszonych placówek CKU i CKP"

Transkrypt

1 Wyniki badania jakościowego Ocena szans i zagrożeń zrzeszonych placówek CKU i CKP 1

2 Spis treści I Informacje o badaniu Cel badania Metodologia Próba badawcza Kryteria rekrutacyjne wywiadów grupowych Charakterystyka placówek CKU i CKP biorących udział w badaniu. 9 II Wyniki badania Słuchacze placówek kształcenia praktycznego i ustawicznego Słuchacze Centrów Kształcenia Praktycznego Słuchacze Centrów Kształcenia Ustawicznego Decyzja o podjęciu nauki w placówkach kształcenia ustawicznego Przyczyny podjęcia nauki w CKP Przyczyny podjęcia nauki w CKU Wybór szkoły i źródła informacji o szkole Wybór kierunku kształcenia Percepcja rynku pracy w województwie śląskim Znajomość rynku pracy Sytuacja na rynku pracy Oczekiwania pracodawców Współpraca CKU i CKP z pracodawcami Współpraca z Urzędami Upracy i Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej Placówki konkurencyjne dla CKU i CKP Szkoły wyższe Szkoły prywatne Szkoły policealne przy szkołach młodzieżowych Rzemieślnicy/Pracodawcy

3 5. Diagnoza kondycji badanych placówek Sytuacja placówek w ogólnej ocenie dyrektorów Zasoby osobowe Zasoby materialne Dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy Jakość kształcenia Źródła finansowania szkół Działania promocyjne placówek Kształcenie ustawiczne w województwie śląskim Pojęcie kształcenia ustawicznego Definicja kształcenia ustawicznego rozumienie pojęcia wśród dyrektorów CKU i CKP Definicja kształcenia ustawicznego rozumienie pojęcia wśród innych grup respondentów Uwarunkowania kształcenia ustawicznego Postawa wobec nauki i uczenia się przez całe życie Specyfika kształcenia ustawicznego w województwie śląskim Wizerunek placówek CKU i CKP Problemy, zagrożenia i bariery rozwoju kształcenia ustawicznego oraz badanych placówek CKU i CKP w regionie śląskim Perspektywy i szanse rozwoju kształcenia ustawicznego oraz badanych placówek CKU i CKP w regionie śląskim Współpraca między placówkami CKU i CKP Ocena obecnej współpracy Perspektywy działania stowarzyszenia Narzędzia działania stowarzyszenia Ocena idei stworzenia portalu stowarzyszenia Uczestnicy i beneficjenci portalu Bariery działania stowarzyszenia Podsumowanie analiza SWOT

4 I Informacje o badaniu 1. Cel badania Raport zawiera sprawozdanie i analizę wyników drugiego etapu projektu badawczego Szkoła na miarę potrzeb rynku pracy województwa śląskiego. Projekt ten jest realizowany w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego. Badanie jakościowe nastąpiło po analizie danych zastanych i jednocześnie stanowiło wprowadzenie do badania ilościowego. 1. desk research 2. badanie jakościowe 3. badanie ilościowe Badanie jakościowe było ukierunkowane na realizację licznych celów: poznanie specyfiki działania placówek przez zespół badawczy rozpoznanie sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim oraz identyfikacja oczekiwań pracodawców wobec przyjmowanych pracowników wewnętrzna ocena badanych placówek - identyfikacja słabych i silnych stron placówek identyfikacja postaw wobec kształcenia ustawicznego oraz dostępności oferty edukacyjnej dla kobiet i mężczyzn identyfikacja szans i zagrożeń dla rozwoju placówek CKU i CKP w województwie śląskim zebranie opinii na temat wspólnej strategii rozwoju placówek CKU i CKP w województwie śląskim zebranie hipotez do weryfikacji w badaniu ilościowym 4

5 2. Metodologia W badaniu wykorzystano metodologię jakościową, Indywidualny Wywiad Pogłębiony i Zogniskowany Wywiad Grupowy wykorzystując dwie techniki: Pogłębiony Wywiad Indywidualny (ang. In-Depth Interview) to wywiad z jednym respondentem, może odbywać się w domu respondenta, miejscu pracy lub w laboratorium. Jest techniką często wykorzystywaną w przypadku różnych kategorii respondentów, szczególnie zaś trudno dostępnych, specjalistów, decydentów w organizacjach, osób rozproszonych geograficznie wszystkich tych, których trudno jest zebrać w jednym miejscu i czasie i których opinie mają indywidualny, specyficzny charakter (np. ze względu na pełnione funkcje, czy doświadczenia). Moderator prowadzi wywiad w oparciu o tzw. scenariusz, który ma formę ustrukturowanego dokumentu zawierającego obszary zagadnień do poruszenia, czy cele badawcze do osiągnięcia. Wywiady są rejestrowane i poddawane transkrypcji. Zogniskowany Wywiad Grupowy (ang. Focus Group Interview) polega na dyskusji grupowej prowadzonej przez wykwalifikowanego moderatora. Jego rola to min. skupianie uwagi badanych na problemie, zachęcanie do pogłębionych wypowiedzi, kierowanie procesami grupowymi (np. przeciwdziałanie konformizmowi), zmniejszenie lęku społecznego u badanych, tworzenie psychologicznych warunków akceptacji i otwartości. Wywiad trwa około 2 godzin i jest nagrywany, a następnie poddawany transkrypcji. Optymalna liczba osób biorących w badaniu, sprzyjająca procesom grupowym i jednocześnie umożliwiająca wypowiedź każdemu respondentowi to 8-10 osób, jednak w niektórych przypadkach rekomendowana jest mniejsza liczba uczestników (tzw. Mini Group Interview). Uczestnicy dobrani do każdej z grup posiadają zbliżone doświadczenia i podobny punkt spojrzenia na badane tematy. Scenariusz, zgodnie z którym toczy się spotkanie, posiada swobodną strukturę, przez co sprzyja otwartości dyskusji i umożliwia pogłębienie uzyskanych informacji. Duża skuteczność techniki bywa tłumaczona przy pomocy koncepcji 5S (J.M. Hess): synergy, snowballing, stimulation, security, spontanity (synergia, efekt kuli śnieżnej, stymulacja, bezpieczeństwo, spontaniczność). 5

6 3. Próba badawcza W ramach projektu badawczego przeprowadzono 23 indywidualne wywiady pogłębione oraz 4 wywiady grupowe Wywiady indywidualne przeprowadzono z dyrektorami wszystkich placówek CKU i CKP wchodzących w skład Stowarzyszenia. Cześć wywiadów odbyła się podczas konferencji w Bielsku-Białej, pozostałe zostały przeprowadzone w miejscu pracy respondentów. Narzędziem pomocniczym była ankieta, którą została rozesłana dyrektorom po przeprowadzonych wywiadach. Służyła ona usystematyzowaniu informacji i zebraniu danych dotyczących placówek. Odesłano 18 ankiet spośród 23 rozesłanych. Wywiady grupowe przeprowadzono z 4 grupami respondentów: przedsiębiorcami, osobami bezrobotnymi, słuchaczami wybranego Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz absolwentami innej wybranej placówki CKU. Są to grupy, które zostaną zbadane w badaniu ilościowym, dlatego uwzględnienie ich na etapie badania jakościowego ma charakter wstępny, służy postawieniu pierwszych hipotez badawczych do zweryfikowania w badaniu ilościowym. Każda z dyskusji grupowych odbyła się w innej lokalizacji, przy czym były to miejscowości, w których mają swoją siedzibę jedna lub więcej zrzeszonych placówek: Częstochowa, Gliwice, Racibórz, Wodzisław 6

7 Schemat badania jakościowego wyglądał następująco Data Typ Typ respondenta Lokalizacja placówki wywiadu, N IDI, N=23 Dyrektorzy CKU i CKP Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Gliwice, Goleszów, Jastrzębie Zdrój, Mysłowice, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Wodzisław, Zabrze, Zawiercie, Żywiec FGI, N=10 bezrobotni Częstochowa FGI, N=5 przedsiębiorcy Gliwice FGI, N=11 słuchacze Racibórz FGI, N=9 absolwenci Wodzisław Tabela Kryteria rekrutacyjne wywiadów grupowych Grupa 1: Bezrobotni miejsce zamieszkania: Częstochowa bądź okoliczne miejscowości wiek: co najmniej 18 lat płeć: 5 mężczyzn i 5 kobiet wykształcenie: co najmniej średnie sytuacja zawodowa: jest zarejestrowana/y jako osoba bezrobotna/y i od min. 3 miesięcy pozostaje bez pracy udział w szkoleniach: połowa respondentów brała udział w szkoleniach/kursach organizowanych przez Urząd Pracy - druga polowa nie brała dotychczas udziału w żadnych kursach/szkoleniach 7

8 Grupa 2: Przedsiębiorcy lokalizacja przedsiębiorstwa: Gliwice wielkość firmy: firma zatrudnia min. 10 osób i w najbliższych latach planuje zwiększenie zatrudnienia stanowisko / zakres odpowiedzialności: właściciel, współwłaściciel, dyrektor personalny osoba odpowiedzialna za zatrudnienie i szkolenia pracowników w firmie płeć: kobiety i mężczyźni wykształcenie: co najmniej średnie Grupa 3: Słuchacze miejsce zamieszkania: Racibórz bądź okoliczne miejscowości wiek: co najmniej 18 lat płeć: min 50% grupy stanowią kobiety sytuacja zawodowa: osoby uczące się, pracujące lub nie aktywne zawodowo uczęszczana szkoła: 50% słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, 50% słuchacze szkoły prywatnej (Towarzystwa Edukacji Biznesowej) Grupa 4: Absolwenci miejsce zamieszkania: Wodzisław bądź okoliczne miejscowości wiek: co najmniej 18 lat płeć: min 50% grupy stanowią kobiety sytuacja zawodowa: osoby aktywne zawodowo lub uczące się ukończona szkoła: 50% absolwenci Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu, 50% absolwenci szkoły prywatnej (Towarzystwa Edukacji Biznesowej), szkoła ukończona nie dawniej niż 3 lata temu 8

9 3.2. Charakterystyka placówek CKU i CKP biorących udział w badaniu W badaniu wzięły udział wszystkie 23 ośrodki należące do Śląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów CKU i CKP. W ich skład wchodzi w sumie 17 CKP i 15 CKU (przy czym 6 placówek to połączenie CKU i CKP) oraz 2 OSDDK (połączone z CKU lub z CKP). Jest to struktura odbiegająca od rozkładu placówek kształcenia ustawicznego w formach szkolnych działających na terenie województwa śląskiego, ponieważ, zgodnie z wynikami danych zastanych, najwięcej jest ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. Projekt nie miał jednak na celu zbadania placówek kształcenia ustawicznego reprezentatywnych dla regionu śląskiego, lecz skupiał się na potrzebach tych zrzeszonych w stowarzyszeniu. Większość placówek CKP powstała w tym samym czasie (lata ), w wyniku reformy polskiego systemu edukacji (1996) i połączenia warsztatów przy szkołach zawodowych. Tymczasem czas istnienia CKU różnił się znacznie: najstarsze było założone w 1948 roku, najmłodsze niespełna dwa lata temu. Placówki według danych ankietowych bardzo różniły się wielkością: - posiadały zróżnicowaną liczbę słuchaczy od około 100 do zajmowały zróżnicowaną liczbę sal od 4 do 63 Dominującą formą kształcenia w placówkach CKU jest kształcenie zawodowe świadczy o tym największa liczba szkół policealnych, techników dla dorosłych i zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych. Nieco mniej placówek zajmuje się kształceniem ogólnym (liceum ogólnokształcące lub uzupełniające dla dorosłych, tylko jedna placówka prowadzi gimnazjum dla dorosłych) i działalnością kursową. Nieliczne CKU prowadzą praktyki zawodowe i uniwersytety trzeciego wieku. Dyrektorzy CKP jako wiodącą działalność podawali zajęcia praktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nieco rzadziej praktyki zawodowe. Kilka placówek prowadziło działalność kursową. 9

10 II Wyniki badania 1. Słuchacze placówek kształcenia praktycznego i ustawicznego Charakterystyka osób uczących się w placówkach kształcenia praktycznego i ustawicznego była silnie uzależniona od typu placówki Słuchacze Centrów Kształcenia Praktycznego Słuchacze centrów kształcenia praktycznego stanowią dość jednolitą grupę. Ze względu na statutowe zadania Centrów Kształcenia Praktycznego większość ich słuchaczy stanowi młodzież okolicznych szkół zawodowych, realizująca tam zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe. Tylko w niektórych przypadkach są to także słuchacze szkół dla dorosłych (wtedy, gdy CKU jest połączone z CKP) Ponadto w CKP-ach zawodu uczą się inne grupy słuchaczy, uczestniczący w pozaszkolnych formach kształcenia: Gimnazjaliści Obok młodzieży kształcącej się w szkołach ponadgimnazjalnych, dwie placówki prowadzą również zajęcia przysposabiające do zawodu dla uczniów gimnazjów. Osoby skierowane przez urzędy pracy Kolejną grupą, która kształci się w CKP, są osoby skierowane przez urzędy pracy. Zwykle są to bezrobotni, jednak w jednej z placówek wspólny projekt z urzędem pracy pozwalał na kształcenie osób pracujących. Jak podkreślali dyrektorzy, grupa ta stanowi niewielki procent słuchaczy, a niektóre placówki w ogóle nie prowadzą takich zajęć. Pracujące osoby dorosłe Sporadycznie w Centrach Kształcenia Praktycznego pojawiają się osoby dorosłe, które chcą zdobyć określone kwalifikacje lub są wysyłane na kursy zawodowe przez przedsiębiorców. O takich przypadkach wspominano jednak rzadko. 10

11 Wiek Zdecydowana większość słuchaczy to osoby młode do 24 roku życia, przy czym odsetek niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia) waha się od 50 do 75%, wg danych szkoły. Tak niski wiek słuchaczy odzwierciedla fakt, że placówki CKP są obecnie w małym stopniu ukierunkowane na kształcenie ustawiczne, rozumiane jako kształcenie osób dorosłych, zaś dominującą działalność stanowi współpraca z młodzieżowymi szkołami zawodowymi. Znaczna część dyrektorów podkreślała, że młodzież stanowi główną, a nawet jedyną grupę odbiorców usług oferowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego, dlatego na jej potrzebach koncentrowana jest większość wysiłków. Jako grupa docelowa, to się głównie koncentrujemy na naszych uczniach. Do tego jesteśmy powołani, tu trzeba dużo poświęcić, więc się głównie koncentrujemy na nich. (dyrektor CKU/CKP) Z drugiej strony dyrektorzy CKP dostrzegali potencjał tkwiący w dorosłych, jako ważnej w przyszłości grupie słuchaczy CKP: jako klientach form pozaszkolnych (kursów) jako uczniach CKU (w części przypadków planowana jest ściślejsza współpraca z tymi placówkami lub utworzenie CKU przy CKP) Płeć Dyrektorzy podkreślali, że płeć słuchaczy jest wynikiem preferencji kobiet lub mężczyzn do określonych zawodów. Można więc wyróżnić klasy typowo męskie (np. technikmechanik), jak i kobiece (np. technik architektury krajobrazu). Pomimo dominacji kobiet w niektórych zawodach, wśród uczestników zajęć organizowanych przez CKP wyraźnie przeważają mężczyźni. Na podstawie danych uzyskanych od placówek mężczyźni stanowią od 65% do 100% ich słuchaczy. Jest tak, gdyż badane placówki posiadają w swojej ofercie głównie warsztaty pozwalające kształcić się w zawodach o męskim charakterze (tj. takich, w których kobiety niechętnie i rzadko zdobywają wykształcenie) np. warsztaty samochodowe, elektryczne, elektroniczne, budowlane, spawalnicze, ślusarskie, obróbki ręcznej, obróbki skrawaniem, mechatroniki, stolarki i wiele innych. Tymczasem tylko kilka placówek ma warsztaty 11

12 odzieżowe, fryzjerskie, krawieckie czy gastronomiczne, czyli do nauki zawodów, w których chętnie uczą się kobiety. Miejsce zamieszkania Zdecydowana większość słuchaczy mieszka i uczy się w tej samej miejscowości, w której znajduje się CKP (od 70 do 100%). Typowym modelem funkcjonowania CKP jest prowadzenie praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół zawodowych tego samego powiatu. W niektórych jednak przypadkach CKP-y współpracują także ze szkołami zawodowymi z innych miejscowości, jeśli uzasadnia to bardzo wysoki poziom bazy techno-dydaktycznej oferowanej przez centrum. Taką sytuację należy uznać za bardzo korzystną, ponieważ pozwala budować prestiż szkoły, a także zdobywać dodatkowe środki finansowe. Poziom wiedzy i umiejętności Ze względu na niski status kształcenia zawodowego do placówek tych trafia młodzież, która gorzej radziła sobie w gimnazjum, kierująca się na ogół motywacją negatywną wyboru szkoły. Wpływa to na obniżenie ogólnego poziomu nauczania, ponieważ uczniowie szkół zawodowych mają niższy potencjał intelektualny niż młodzież ucząca się w liceach. Motywacja do nauki Dyrektorzy oceniali motywację do nauki słuchaczy Centrów Kształcenia Praktycznego jako umiarkowaną. W ich opinii znaczna część młodzieży postrzega zajęcia praktyczne w CKP jako element przymusowej edukacji. Zdaniem jednego z dyrektorów osoby faktycznie zainteresowane zawodem wybierają raczej na miejsce zajęć praktycznych przedsiębiorstwa, spółdzielnie i cechy rzemieślnicze. Z drugiej strony część uczniów lubi zajęcia praktyczne i znacznie bardziej angażuje się w naukę zawodu w CKP niż w zajęcia teoretyczne w macierzystej szkole. Można też zauważyć wzrost zainteresowania nauką wśród słuchaczy w momencie pojawienia się zaawansowanych technologii. Zaobserwowane zmiany w liczbie słuchaczy CKP Liczba słuchaczy CKP odzwierciedla wyniki naboru w młodzieżowych szkołach zawodowych. Cześć dyrektorów odnotowała spadek, część nawet wzrost, a część nie zaobserwowała większych zmian w liczbie słuchaczy. 12

13 Jeżeli liczba słuchaczy się zmniejszyła, badani wyjaśniali to niżem demograficznym lub mniejszą popularnością szkół zawodowych. Przyczyn upatrywano również w promowaniu liceów ogólnokształcących jako lepszej alternatywy wobec kształcenia zawodowego (łatwiejsza nauka, a jednocześnie wyższy prestiż i wyższa wartość na rynku pracy) i braku doradców zawodowych w gimnazjach. Z drugiej strony zdaniem dyrektorów placówek, w których przybyło słuchaczy, kształcenie zawodowe staje się nieco bardziej popularne. Temat ten będzie omówiony szerzej w rozdziale poświęconym przyczynom wyboru CKP / kształcenia zawodowego Spadek uczniów się pojawił w szkołach zawodowych ze względu na to, że dzieci idą do ogólniaka. (dyrektor CKP/CKU) 1.2. Słuchacze Centrów Kształcenia Ustawicznego Uczniowie centrów kształcenia ustawicznego są grupą znacznie bardziej zróżnicowaną od słuchaczy CKP. Zarówno dyrektorzy, jak i sami słuchacze CKU mówią, że trudno jest wskazać dominującą grupę, zarówno ze względu na wiek, płeć, czy motywację podjęcia dalszej nauki. Ich jedyną wspólną cechą jest bycie dorosłym (chociaż w wyjątkowych przypadkach do CKU przyjmowane są także osoby niepełnoletnie) Słuchaczy tych można podzielić ze względu na charakter zdobywanego wykształcenia Osoby zdobywające/uzupełniające wykształcenie ogólne. Jest to najlepiej rozpoznawana grupa słuchaczy CKU, ten typ placówki często kojarzy się właśnie z osobami, które chcą ukończyć przerwaną edukację. Są to osoby w różnym wieku, które wypadły z formalnego toku edukacji z kilku powodów: mniej zdolna młodzież, młodociane matki, osoby o trudnej sytuacji życiowej, dorośli, którzy pragną naprawić błędy młodości. Osoby zapisujące się do szkół zasadniczych, techników i szkół policealnych w celu zdobycia formalnego wykształcenia zawodowego. Jest to grupa najbardziej zróżnicowana, w której znajdują się: osoby młode, nieaktywne zawodowo, kontynuujące naukę (np. po zawodowej szkole młodzieżowej, po nie zdanych egzaminach maturalnych) Nie zdałam matury za pierwszym razem, więc musiałam poprawiać i stwierdziłam, że zrobię to BHP, bo nie chciałam mieć przerwy w nauce, 13

14 bo bałam się, że potem nie wskoczę. Jak zrobiłam BHP, poszłam na inżyniera i robiłam administrację równolegle (absolwentka CKU, Wodzisław) studenci, którzy pragną przygotować się do zajęć na uczelni lub przed skończeniem studiów zdobyć zawód w CKU; także osoby, które rozpoczęły naukę w CKU przed dostaniem się na uczelnię W szkole dla dorosłych mamy bardzo dużą grupę osób, które studiują dziennie, a zaocznie kontynuują naukę w szkole policealnej, zdobywając zawód. (dyrektor CKU/CKP) Po tej szkole łatwiej się dostać na studia. Na studia później chcę iść (słuchacz CKU, Racibórz) pracownicy skierowani/zmotywowani przez pracodawcę: zdobycie średniego wykształcenia lub uzupełnienie kwalifikacji może być niezbędne do przyznania im awansu lub podniesienia pensji. Konieczność dokształcania pracowników może także wynikać z wewnętrznych norm organizacji lub zewnętrznych wymogów (np. certyfikat jakości ISO) osoby pracujące planujące zdobyć drugi zawód (który traktują jako zabezpieczenie na przyszłość lub okazję do zmiany pracy), niektórzy pragną rozwijać się w obecnej pracy (np. księgowe); potwierdzić w sposób formalny swoje umiejętności lub rozwijać swoje zainteresowania i pasje (np. kierunki związane z pielęgnacją urody, czy z informatyka) Mają już pracę w danym miejscu, na danym stanowisku i brakuje im tylko papierka, który ich uprawnia do pracy na stanowisku. (dyrektor CKP/CKU) Osoby, które pracują, zrobią sobie kwalifikacje, to niekoniecznie zaraz zmieniają pracę, ale mają to w zanadrzu, bo może we własnej firmie albo w innej firmie tą pracę kiedyś znajdą. (dyrektor CKP/CKU) osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które chcą być lepiej przygotowane do zarządzania firmą lub zdobyć wykształcenie zgodne z prowadzoną działalnością Aktualnie, od 5-ciu lat, jestem współwłaścicielem firmy informatycznej i wdrażam systemy informatyczne. Najpierw była firma, potem, przy okazji, stwierdziłem, że papier trzeba dorobić do tego. (absolwent, Wodzisław) osoby długo nieaktywne zawodowo, np. kobiety zajmujące się do tej pory dziećmi Na tyle długo siedzę w domu, że wszelkie moje kwalifikacje, to, czego się nauczyłam, uległo przedawnieniu, chociaż i tak nie chciałabym pracować w tym 14

15 zawodzie. No poszerzam horyzonty, chcę coś robić. Teraz informatyk, poprzednio gastronomia (słuchaczka szkoły prywatnej, Racibórz) osoby pracujące poza krajem / planujące wyjazd, które w CKU zdobywają kwalifikacje niezbędne do pracy za granicą słuchacze szkół prywatnych, którzy postanowili kontynuować naukę w placówce publicznej, często ze względu na niezadowalający poziom nauczania w szkole prywatnej Słuchacze kursów i szkoleń w tej grupie mało jest osób z wolnego naboru. W pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego uczestniczą przede wszystkim osoby skierowane przez różne instytucje: urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej lub ośrodki pomocy rodzinie. Wśród dyrektorów CKU pojawiały się opinie, iż jest to słabo zmotywowany typ słuchacza niektóre osoby niechętnie uczestniczą w zajęciach, mogą mieć także dość roszczeniową postawę (np. w trakcie zajęć oczekują darmowego posiłku). Z drugiej strony rozmowa z osobami bezrobotnymi ujawniła, że dla części z nich (głównie kobiet) jest to bardzo atrakcyjny sposób szybkiego zdobycia nowych kwalifikacji, a także przełamania dotychczasowej bierności. Inną grupą osób korzystających z kursów i szkoleń są pracownicy wydelegowani przez pracodawcę. Taki typ szkoleń ma miejsce w szczególnych przypadkach (np. szkolenia BHP) i nie należy do częstych. Rozmowa z pracodawcami ujawniła, że są oni nieświadomi możliwości przeprowadzenia szkoleń w placówkach kształcenia ustawicznego. Urzędy pracy starały się zwerbować na kursy osoby długo pozostające bez pracy i odzew nie był zbyt dobry. Ci ludzie nie byli zainteresowani. Bardzo roszczeniowi. Jeżeli ktoś się zapisywał na kurs, to musiał być catering. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby się dokształcać, to nie zależy mu na takich prozaicznych rzeczach. Jest zainteresowany jak najlepszym przygotowaniem się do przyszłego zawodu. Tu jakby sytuacja odwrotna. Łaskę robi, że będzie się uczył, że się przeszkoli. (dyrektor CKU/CKP) Dla niektórych jest potrzeba dalszego kształcenia ze względu na awans w swoim zakładzie pracy - on jest po szkole zawodowej, potrzebuje mieć technikum, żeby zostać kierownikiem czy brygadzistą. (dyrektor CKU/CKP) 15

16 Wiek Wiek słuchaczy CKU jest zróżnicowany od absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (18-19 lat) po słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Okazuje się jednak, że najliczniejszą grupą są osoby młode. Przeprowadzone wśród dyrektorów ankiety pokazały, iż zdecydowaną większość słuchaczy CKU w formach szkolnych stanowią osoby w wieku lat (ponad połowa); liczną grupą są także osoby w wieku lat (co piąty słuchacz). Tymczasem rzadziej spotykane są osoby powyżej 36 roku życia (chociaż w dwóch placówkach była to bardzo liczna grupa rzędu 40 i 55%). Wiek słuchaczy CKU rozkłada się inaczej w formach pozaszkolnych. Osoby zainteresowane kształceniem kursowym są generalnie starsze niż uczestnicy form szkolnych. Tu dominującą grupą są osoby w wieku lat, w niektórych placówkach lat. Płeć Wśród słuchaczy CKU nie ma aż tak dużych dysproporcji płci jak w przypadku CKP. Przeprowadzone ankiety pokazały, iż proporcje płci są raczej wyrównane, szczególnie w przypadku form pozaszkolnych. Podobnie jest w przypadku form szkolnych, ale w niektórych placówkach kobiety stanowią większość słuchaczy (do 70%). Proporcje płci są silnie uzależnione od oferty ośrodka, podobnie bowiem jak w CKP, zauważyć można większą popularność określonych zawodów/kursów wśród kobiet bądź mężczyzn. Miejsce zamieszkania Według informacji podanych przez dyrektorów większość słuchaczy pochodzi z miejscowości, w której znajduje się szkoła (60 98%), ewentualnie także z pobliskich powiatów. Zasięg szkoły ma więc charakter lokalny. Okazuje się, że mieszkańcy województwa śląskiego są mało mobilni. Ze względu na brak jednego wyraźnie dominującego ośrodka na Śląsku oraz obecność CKU w każdym większym mieście nie wykształcił się nawyk dojeżdżania do szkoły. Czasami barierą dalszych dojazdów są też ograniczenia finansowe słuchaczy nie stać na transport. Generalnie położenie szkoły ma bardzo duże znaczenie w jej wyborze słuchacze wybierają na ogół placówkę położoną najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Nawet we własnym mieście starają się wybrać szkołę zlokalizowaną w najbliższym sąsiedztwie. 16

17 Dyrektorzy szkół oddalonych od centrum narzekali, że to lokalizacja stanowi ich główny problem, ponieważ trudno jest ściągnąć uczniów na peryferia. Wyjątek od opisanej reguły stanowią CKU, które ze względu na swoją renomę lub unikalność proponowanych zajęć przyciągały słuchaczy z terenu całego województwa (w takiej placówce, według danych podanych w ankiecie, odsetek osób spoza powiatu może wynieść 50%). Warunkiem utrzymania słuchaczy z odległych lokalizacji jest posiadanie przez szkołę internatu. Technik farmacji ( ) Najbliższy jest w Wodzisławiu, a ja troszkę mam problem z porannym wstawaniem, a to odległość i nie zdecydowałam się (słuchaczka szkoły prywatnej, Racibórz) Poziom wiedzy i umiejętności Poziom słuchaczy CKU jest bardzo nierówny, ponieważ trafiają tutaj osoby o różnych doświadczeniach edukacyjnych: zarówno ci, którzy nie dawali sobie rady w szkołach młodzieżowych, jak i osoby o wysokim poziomie zdolności, często z powodzeniem kontynuujące naukę na wyższych etapach edukacji (np. osoba, która zdała maturę w CKU idzie tutaj do szkoły policealnej, absolwent szkoły policealnej zdaje na studia). Jednakże istotnym problemem nauczania w CKU jest niski poziom i braki w wiedzy, która powinna stanowić bazę do dalszej nauki. Winne są temu zaniedbania z wcześniejszych etapów edukacji lub też luki wynikające z długotrwałej przerwy w nauce. Motywacja do nauki Motywacja słuchaczy CKU do nauki także została oceniona jako zróżnicowana. Dyrektorzy zauważali, że często bywa ona związana z wiekiem i płcią: osoby starsze podchodzą do kształcenia poważniej i z większym zaangażowaniem, młodsze zdecydowanie swobodniej (tę opinię wyrazili zarówno dyrektorzy, jak i sami słuchacze, ponadto podobne wrażenia można było odnieść w czasie kontaktu ze słuchaczami i absolwentami CKU, którzy reprezentowali różne grupy wiekowe) dyrektorzy placówek CKU i CKP oceniali kobiety jako bardziej sumienne i zaangażowane w naukę (kontakt ze słuchaczami CKU pozwolił odnieść podobne wrażenie) 17

18 Dziewczyny przewyższają chłopaków pod względem cierpliwości, dokładności, w takiej rzetelności w podejściu, a tam to jest bardzo cenna cecha (dyrektor CKP/CKU) Taka osoba w średnim wieku, jak dostanie ocenę, to jej to sprawia satysfakcję. Po prostu dążymy do tego i jesteśmy ambitni. Osoby młodsze są w tej szkole po prostu, żeby być, jakoś zdać (absolwent CKU, Wodzisław) Istotnym problemem szkół dla dorosłych jest wysoka absencja oraz rezygnacja z nauki. Dyrektorzy podkreślali, iż rezygnacja z nauki to poważne zagrożenie zamknięcia kursu lub oddziału, również zbyt wysoka absencja (powyżej 50% zajęć) może prowadzić do wykreślenia słuchacza z listy. Przyczyn takiego zachowania dyrektorzy upatrywali głównie w wymaganiach stawianych słuchaczom w ich odczuciu zbyt wysokim. Ponadto wiązano je z niską motywację do nauki, a także obciążeniami związanymi z pracą i rodziną. Szukając przyczyn absencji i niskiej motywacji do nauki można także przypuszczać, że wynikają one z instrumentalnego traktowania nauki w CKU, np. jako sposobu na otrzymywanie świadczeń społecznych. Wypowiedzi słuchaczy i absolwentów CKU wskazują, że faktycznie, osoby dorosłe napotykają na liczne utrudnienia w nauce: - trudność z samodzielną mobilizacją do nauki, brak obowiązku - trudność pogodzenia obowiązków szkolnych z zawodowymi - niechętna postawa pracodawców wobec uczącego się pracownika - trudność nauki po przerwie zanik umiejętności i nawyku uczenia się, braki w wiedzy Co ciekawe najmniej istotną przeszkodą, według deklaracji respondentów, jest posiadanie rodziny, ponieważ bliscy zazwyczaj wspierają edukacyjne starania słuchacza. Do szkoły wróciłam z ulgą. Polegało to na tym, że, jakby nie było, wolę się uczyć niż pracować dzień w dzień (słuchaczka CKU) Może nie jest trudno, tylko taki dylemat pójść do szkoły, czy iść zarabiać pieniądze (słuchacz CKU) Trudność, że chodzi się do pracy, w szkole egzaminy, przyjdzie się z pracy, człowiek jest wymęczony, nie ma siły. Rzuci sobie te wszystkie pomoce naukowe, przyjdzie na egzamin i świeci oczami (słuchacz CKU) Wypowiedzi niektórych słuchaczy sugerują ponadto, że bardzo ważne jest podejście samych nauczycieli. Z jednej strony słuchacze oczekują, aby nauczyciele uwzględniali ich obowiązki zawodowe, byli elastyczni i tolerowali sytuacje, które nie wynikają z winy 18

19 słuchacza (np. brak obecności na zajęciach), z drugiej jednak chcieli, aby nauczyciele nie traktowali ich zbyt ulgowo, ponieważ to działało na nich demobilizująco. Niektórzy słuchacze odczuwali, że poziom wymagań wobec nich jest niski i czynili z tego wymówkę, aby nie podejmować większych starań. Można postawić hipotezę, że zbytnia pobłażliwość przyczynia się pośrednio do absencji uczniów. To nie jest obowiązek. Przychodzisz z własnej woli. Jak nie ma przymusu, to nam się nie chce. Taka jest natura (słuchacz CKU, Racibórz) Wydaje się, że przyczyny rezygnacji i absencji wymagają szczegółowego zbadania podczas badania ilościowego. Zaobserwowane zmiany w liczbie słuchaczy CKU Dyrektorzy CKU różnie oceniali zmiany zachodzące w liczbie słuchaczy na przestrzeni ostatnich lat, przeważająca część deklarowała jednak, że do ich placówek uczęszcza mniej osób. Niektórzy dyrektorzy twierdzili, iż spadek liczby słuchaczy najmocniej dotknął zawodowe szkoły policealne, w mniejszym stopniu zagrażając liceom uzupełniającym. O zmniejszeniu popularności CKU zdaniem dyrektorów decyduje szereg zjawisk o charakterze społecznym, prawnym i gospodarczym. Czynniki prawne: zniesienie obowiązkowej służby wojskowej (warto jednak zaznaczyć, że spadek liczby słuchaczy nie był tak duży, jak się spodziewano) niekorzystne zasady funkcjonowania szkół prywatnych, bardzo silnie je faworyzujące Czynniki natury gospodarczej: coraz mniejsze zainteresowanie pracodawców formalnym potwierdzeniem kwalifikacji pracowników (ważniejsze jest doświadczenie lub wykazanie się określonymi umiejętnościami w praktyce) brak mechanizmów powiązania szkół zawodowych z pracodawcami zmiany gospodarcze na Śląsku zmniejszone znaczenie przemysłu (szkoły mogą jednak dostosować swoją ofertę do zwiększonego zainteresowania branżami usługowymi) poszukiwanie pracy (często nie wymagającej kwalifikacji) poza granicami kraju 19

20 Czynniki związane z rynkiem edukacji: większe zainteresowanie nauką w liceach ogólnokształcących, a w dalszej perspektywie studiami wyższymi brak społecznego uznania dla absolwentów szkół zawodowych trudność zdobycia tytułu technika (zwłaszcza w porównaniu z licencjatem), niski próg zdawalności egzaminu silna konkurencja ze strony szkół prywatnych Może sytuacja materialna społeczeństwa się pogarsza, ubożeje i szukają po prostu zatrudnienia. (dyrektor CKU/CKP) Zmieniło się nastawienie pracodawców. Teraz żeby mieć pracę trzeba mieć umiejętności, a nie papier. Kiedyś jak ktoś chciał być ślusarzem, budowlańcem, robił wszystko, by skończyć jakąś szkołę zawodową i wtedy szedł do pracy. A teraz ktoś idzie, pyta, czy jest praca na budowie i robią mu jakiś kurs. (dyrektor CKU/CKP) Wyniki te pokazują także, że CKU działają w znacznie bardziej zmiennym otoczeniu niż CKP, a także w większym stopniu podlegają czynnikom rynkowym. 20

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. POWIATOWY URZĄD PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. Lipiec 2012 1. Wprowadzenie Obowiązek przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Do trzeciej grupy należeli absolwenci, którzy zdecydowali się na podjęcie zatrudnienia, ponieważ nie dostały się na studia dzienne.

Do trzeciej grupy należeli absolwenci, którzy zdecydowali się na podjęcie zatrudnienia, ponieważ nie dostały się na studia dzienne. RAPORT Z ANKIETY DLACZEGO WOLISZ PRACOWAĆ NIŻ STUDIOWAĆ? AUTOR: JUSTYNA KOSTRZEWSKA justyna.kostrzewska@szybko.pl, tel. 662-873-037 WARSZAWA, 25 MARCA 2010 Serwis rekrutacyjny SzybkoPraca.pl przeprowadził

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II (UZUPEŁNIENIE) Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Edukacja pod obserwacją Katarzyna Antończak-Świder Kraków, 16.10.2015r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno

Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno 1 Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest jedną z pierwszych kluczowych decyzji podejmowanych przez młodego człowieka. Determinuje

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej OBECNA STRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonują następujące szkoły prowadzące

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Branżowa Szkoła I stopnia. Buk, ul. Dworcowa 44

Branżowa Szkoła I stopnia. Buk, ul. Dworcowa 44 Branżowa Szkoła I stopnia Buk, ul. Dworcowa 44 Na rok szkolny 2017/2018 prowadzimy nabór do: Branżowej Szkoły I stopnia (dawna zasadnicza szkoła zawodowa) Przed wyborem planujemy ścieżkę edukacyjno-zawodową

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl, www.pup-jaworzno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia!

Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia! Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia! Możesz wybrać: liceum ogólnokształcące liceum profilowane technikum

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM 01/015 W grudniu 01 r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY

OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY NA PODSTAWIE BADANIA ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO RYNKU PRACY W LATACH 2010 2015 PRZEPROWADZONEGO PRZEZ GENERAL PROJEKT

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego wobec potrzeb pracodawców wyniki badań

Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego wobec potrzeb pracodawców wyniki badań Konferencja nt. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy Siedlce 24 marca 2011 roku Wyzwania dla szkolnictwa zawodowego wobec potrzeb pracodawców wyniki badań Autor:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Formy nauki zawodu Moduł I projektu badawczego Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencjał Potrzeby

Formy nauki zawodu Moduł I projektu badawczego Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencjał Potrzeby Formy nauki zawodu Moduł I projektu badawczego Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencjał Potrzeby Beata Płonka, Małgorzata Zub, Irena Wolińska Warszawa, 12 września 2011 Zakres i metodologia badania Cel

Bardziej szczegółowo

MŁODOCIANI PRACOWNICY I PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY NA POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU

MŁODOCIANI PRACOWNICY I PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY NA POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU MŁODOCIANI PRACOWNICY I PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY NA POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PODSTAWA PRAWNA KSZTAŁCENIA PRZYSZŁYCH PRACOWNIKÓW Ustawa o Systemie Oświaty Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu augustowskiego Powiatowy Urząd Pracy w 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r. ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01 e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl, www.pupjaworzno.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPSKU ul. Rynek 29, 27-300 Lipsko MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU Część II (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych) 11 Spis treści Wstęp..

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM / W grudniu r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum w Wawrzeńczycach

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Zawód i praca Matura i studia Praca Liceum dla dorosłych Matura i studia Praca

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb klientów Ośrodków Szkolenia Kierowców w Lesznie.

Badanie potrzeb klientów Ośrodków Szkolenia Kierowców w Lesznie. Badanie potrzeb klientów Ośrodków Szkolenia Kierowców w Lesznie. TriC IBRS 2014 Każda z osób, która zetknęła się z instruktorem ze Szkoły Jazdy posiada swoje odczucia na temat sposobu i skuteczności przygotowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - http://www.pupzakopane.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE SZKOLNICTWO ZAWODOWE JAKO ELEMENT NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

EFEKTYWNE SZKOLNICTWO ZAWODOWE JAKO ELEMENT NOWOCZESNEJ GOSPODARKI EFEKTYWNE SZKOLNICTWO ZAWODOWE JAKO ELEMENT NOWOCZESNEJ GOSPODARKI ZNACZENIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO DLA GOSPODARKI Podnoszenie jakości produktów i usług jest niezbędnym elementem konkurencyjności narodowej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU ( II część raportu za 2012 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Potrzeby edukacyjne młodzieży gimnazjalnej w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (omówienie ankiety)

Potrzeby edukacyjne młodzieży gimnazjalnej w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (omówienie ankiety) Potrzeby edukacyjne młodzieży gimnazjalnej w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego (omówienie ankiety) Referat Edukacji Starostwa Powiatowego w Legionowie już po raz dwunasty przeprowadził przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim. dr Joanna Kozielska

Diagnoza szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim. dr Joanna Kozielska Diagnoza szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim dr Joanna Kozielska Wybrane obszary diagnozy szkolnictwa zawodowego w kontekście rynku pracy powiatu gnieźnieńskiego Agenda 1. Rynek pracy 2. Rynek

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

SMS GIMNAZJALISTY DWA ŚWIATY? KOMPENDIUM

SMS GIMNAZJALISTY DWA ŚWIATY? KOMPENDIUM SMS GIMNAZJALISTY DWA ŚWIATY? KOMPENDIUM Czy wiesz że... Po ukończeniu gimnazjum (nauka trwa 3 lata), zgodnie z założeniami reformy oświaty z 1999 roku, możesz kształcić się w 3 typach szkół ponadgimnazjalnych:

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku.

Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy. projektodawców w 2010 roku. Rezultaty projektu Pierwsza szychta realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL inspiracją dla projektodawców w 2010 roku. Beata Białowąs Gdańsk, 25 listopada 2009 roku Geneza projektu: Wiosna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r. CZĘŚĆ DRUGA ABSOLWENCI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATU DĘBICKIEGO Lipiec 2013 SPIS TREŚCI Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach rok szkolny 2012/2013 OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.2. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo