Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Karty Kredytowej Citibank Platinum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Karty Kredytowej Citibank Platinum"

Transkrypt

1 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Karty Kredytowej Citibank Platinum POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance (zwane dalej SWU) majà zastosowanie w umowie ubezpieczenia generalnego, zwanej dalej,,umowà ubezpieczenia, zawartej przez INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., zwany dalej,,zak adem ubezpieczeƒ, z bankiem Bank Handlowy w Warszawie SA zwanym dalej,,ubezpieczajàcym. 2. Umowa ubezpieczenia zawarta zostaje na rzecz osób trzecich, posiadaczy Karty Kredytowej Citibank Platinum, zdefiniowanych dalej jako,,ubezpieczeni. 3. Umowa ubezpieczenia zawarta zostaje w zakresie: A) Pakietu Samochodowego, B) Pakietu dla Domu, C) Pakietu Medycznego, D) Pakietu Medycznego Plus, E) Medycznej Platformy Informacyjnej, F) Drugiej Opinii Medycznej, G) Pakietu dla ycia, H) Pomocy w podró y Przez poj cie,,karta rozumie si - wa nà g ównà Kart Kredytowà Citibank Platinum, wydanà przez ubezpieczajàcego osobie, z którà zawar umow o korzystanie z Karty, s u àcà do realizowania p atnoêci za towary i us ugi oraz podejmowania gotówki w bankach i bankomatach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Zasady korzystania z Karty przez jej posiadacza sà uj te w Regulaminie Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie SA. 2. Przez poj cie,,ubezpieczony rozumie si ka dà osob fizycznà posiadajàcà wa nà Kart, wydanà na jej rzecz (na jej nazwisko), pod warunkiem e osoba ta jest uprawniona do korzystania z danej Karty. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez zak ad ubezpieczeƒ rozpoczyna si wobec danego Ubezpieczonego: 1) w zakresie Êwiadczeƒ informacyjnych, tzn. takich, których realizacja nie wykracza poza odpowiedê ustnà na pytanie Ubezpieczonego, udzielanà przez Centrum Operacyjne - z dniem wydania Karty Ubezpieczonemu, przy czym na potrzeby umowy ubezpieczenia przez,,wydanie Karty Ubezpieczonemu rozumie si zarejestrowanie Karty w systemie ubezpieczajàcego (tj. zarejestrowanie w systemie ubezpieczajàcego, i danej osobie przyznana zosta a Karta, z której b dzie on uprawniony korzystaç po jej aktywacji), 2) w zakresie Êwiadczeƒ interwencyjnych, tzn. takich, które wià à si z podj ciem przez Centrum Operacyjne czynnoêci skutkujàcych lub mogàcych skutkowaç dzia aniem jednostek organizacyjnych innych ni Centrum Operacyjne - w pierwszym dniu miesiàca kalendarzowego nast pujàcego po miesiàcu, w którym Karta zosta a wydana Ubezpieczonemu, nie wczeêniej jednak ni z dniem wejêcia w ycie umowy ubezpieczenia i pod warunkiem zg oszenia Karty przez ubezpieczajàcego zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez zak ad ubezpieczeƒ danemu Ubezpieczonemu wygasa we wczeêniejszym z nast pujàcych dni: a) w dniu rozwiàzania umowy ubezpieczenia, b) w dniu rozwiàzania umowy o korzystanie z Karty zawartej z ubezpieczajàcym, na podstawie której Ubezpieczonemu wydana zosta a Karta przez ubezpieczajàcego, c) w dniu wyrejestrowania Karty w systemie ubezpieczajàcego (zablokowania mo liwoêci korzystania z Karty), je eli danemu Ubezpieczonemu nie jest wydawana przez ubezpieczajàcego nowa Karta, na podstawie tej samej umowy o korzystanie z Karty i na podstawie wniosku o wydanie Karty z o onego nie póêniej, ni w dniu wyrejestrowania (zablokowania) dotychczasowej Karty Ubezpieczonego. 3. Przez poj cie,,pojazd rozumie si samochód osobowy, ci arowy lub ci arowo-osobowy, którego adownoêç nie przekracza 3,5 tony, nie starszy ni 10 lat (przy czym wiek pojazdu oblicza si od daty 1 czerwca roku produkcji pojazdu), zarejestrowany na Ubezpieczonego (którego w aêcicielem lub wspó w aêcicielem jest Ubezpieczony) lub który jest u ytkowany przez Ubezpieczonego jako pojazd s u bowy. 4. Przez poj cie,,awaria rozumie si ka dy przypadek losowy wynikajàcy z przyczyn wewn trznych pochodzenia mechanicznego, hydraulicznego, elektronicznego, pneumatycznego bàdê elektrycznego powodujàcy unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu. Poj cie awaria nie obejmuje zdarzeƒ losowych takich jak awaria akumulatora. Jako awari nale y tak e rozumieç przypadek unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu na skutek nieprzewidzianego zu ycia paliwa - z zastrze eniem, i w takim przypadku ubezpieczenie obejmuje wy àcznie pokrycie kosztów dostarczenia paliwa. 5. Przez poj cie,,wypadek rozumie si zdarzenie nag e, nieprzewidywalne i gwa towne, niezale ne od woli Ubezpieczonego, nast pujàce w czasie gdy Ubezpieczony znajduje si w pojeêdzie, stanowiàce przyczyn unieruchomienia pojazdu, które uniemo liwia kontynuacj podró y, polegajàce na: 1) dzia aniu si y mechanicznej w momencie zetkni cia si pojazdu z osobami, zwierz tami lub przedmiotami, 2) wywróceniu si pojazdu lub zatoni ciu pojazdu, 3) po arze lub wybuchu, wynikajàcych z dzia ania czynnika termicznego lub chemicznego (pochodzàcego z zewnàtrz pojazdu). 6. Przez poj cie,,unieruchomienie pojazdu rozumie si uniemo liwienie u ytkowania pojazdu na drogach publicznych z powodu stanu technicznego w jakim ten pojazd si znalaz w wyniku awarii lub wypadku. 1

2 7. Przez poj cie,,miejsce zamieszkania Ubezpieczonego rozumie si adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podany w dowodzie osobistym jako miejsce zameldowania Ubezpieczonego. 8. Przez poj cie,,miejsce ubezpieczenia, o którym mowa w ramach Pakietu dla Domu, rozumie si lokal/dom mieszczàcy si pod adresem miejsca sta ego pobytu (zamieszkania) Ubezpieczonego, z uwzgl dnieniem postanowieƒ 16 ust. 5 i 6 SWU. 9. Przez poj cie,,zdarzenie losowe rozumie si po ar, uderzenie pioruna, przepi cie, eksplozj, implozj, uderzenie lub upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu mechanicznego, huragan i grad, zalanie, p kanie mrozowe, zalanie przez osoby trzecie, powódê, kradzie z w amaniem, wandalizm, st uczenie szyb i innych przedmiotów szklanych zainstalowanych na sta e w miejscu ubezpieczenia. 10. Przez poj cie,,awaria instalacji rozumie si przypadek losowy zaistnia y w miejscu ubezpieczenia, wynikajàcy z przyczyn wewn trznych pochodzenia mechanicznego, hydraulicznego lub elektrycznego powodujàcy przerwanie dzia ania instalacji wodno-kanalizacyjnej lub elektrycznej w lokalu stanowiàcym miejsce ubezpieczenia w zakresie wykraczajàcym poza odpowiedzialnoêç administracji budynku lub s u b miejskich. 11. Przez poj cie,,nag e zachorowanie rozumie si powsta y w sposób nag y stan chorobowy zagra ajàcy zdrowiu lub yciu Ubezpieczonego, wymagajàcy natychmiastowej pomocy lekarskiej, z wy àczeniem wszelkich chorób czy niedyspozycji, które zaistnia y przed rozpocz ciem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez zak ad ubezpieczeƒ Ubezpieczonemu zgodnie ze SWU, w tym zw aszcza chorób o charakterze przewlek ym. 12. Przez poj cie,,nieszcz Êliwy wypadek rozumie si nag e zdarzenie, wywo ane przyczynà zewn trznà, w którego nast pstwie Ubezpieczony niezale nie od swojej woli dozna trwa ego uszkodzenia cia a lub rozstroju zdrowia. 13. Przez poj cie,,hospitalizacja rozumie si pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwajàcy nieprzerwanie przez okres d u szy ni 7 dni. 14. Przez poj cie,,druga Opinia Medyczna rozumie si interpretacj dokumentacji medycznej opracowanà przez Konsultanta, po uzyskaniu przez Ubezpieczonego Pierwszej Opinii sporzàdzonej przez lekarza prowadzàcego, wydanà na àdanie lekarza Centrum Operacyjnego, niezale nie od tego, czy jest to druga opinia dotyczàca odczytania materia u zdj ciowego czy druga opinia dotyczàca diagnozy klinicznej. Druga Opinia Medyczna dotyczàca stanu zdrowia Ubezpieczonego jest sporzàdzana przez Konsultanta przy wykorzystaniu zaawansowanych technik diagnostycznych oraz takich metod komunikacyjnych, które nie obejmujà bezpoêrednich konsultacji (poza konsultacjami przeprowadzanymi drogà video konferencji), ani adnych innych bezpoêrednich kontaktów pomi dzy Ubezpieczonym a Konsultantem. 15. Przez poj cie,,konsultant rozumie si wyspecjalizowanà placówk medycznà przyjmowanà do wspó pracy w ramach Êwiadczenia Drugiej Opinii Medycznej, dzia ajàcà poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; wyboru Konsultanta w odniesieniu do Ubezpieczonego dokonuje Centrum Operacyjne, z uwzgl dnieniem specyfiki stanu chorobowego Ubezpieczonego. 16. Przez poj cie,,pierwsza Opinia rozumie si orzeczenie o stanie zdrowia Ubezpieczonego, wydane przez jego lekarza prowadzàcego, tj. lekarza, pod którego opiekà pozostaje Ubezpieczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 17. Przez poj cie,,centrum Operacyjne rozumie si centrum operacyjne zorganizowane i prowadzone przez AA Assistance Polska S.A. dzia ajàcà na zlecenie i w imieniu zak adu ubezpieczeƒ. 18. Przez poj cie,,centrum Rozliczeniowe rozumie si podmioty dzia ajàce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których przedmiotem dzia alnoêci jest obs uga i rozliczanie transakcji dokonywanych przy u yciu kart p atniczych, w tym kart kredytowych. 19. Przez,,roczny okres ubezpieczenia rozumie si okres kolejnych 12 miesi cy rozpoczynajàcy si we wskazanym w ust. 2 pkt. 2) powy ej dniu rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej wobec danego Ubezpieczonego a koƒczàcy si w dniu poprzedzajàcym dzieƒ, w którym przypada najbli sza rocznica dnia rozpocz cia ochrony, oraz ka dy kolejny okres 12 miesi cy rozpoczynajàcy si w dniu rocznicy wskazanego w ust. 2 pkt. 2) powy ej dnia rozpocz cia ochrony wobec danego Ubezpieczonego a koƒczàcy si w dniu poprzedzajàcym dzieƒ, w którym przypada najbli sza nast pna rocznica dnia rozpocz cia ochrony. Zakres ubezpieczenia 3 1. Zak ad ubezpieczeƒ udziela ochrony ubezpieczeniowej do wysokoêci okreêlonej sumami ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami 48 SWU. 2. Ochrona ubezpieczeniowa dla zakresów ubezpieczenia: a) od A do G udzielana jest przez zak ad ubezpieczeƒ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje wy àcznie zdarzenia zaistnia e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ubezpieczenia danego Ubezpieczonego oraz Êwiadczenia dost pne na terytorium Reczypospolitej Polskiej, b) H udzielana jest przez zak ad ubezpieczeƒ poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje wy àcznie zdarzenia zaistnia e poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ubezpieczenia danego Ubezpieczonego oraz Êwiadczenia dost pne poza terytorium Reczypospolitej Polskiej. A. Pakiet Samochodowy Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Pakietu Samochodowego jest organizacja albo organizacja i pokrycie kosztów us ug assistance okreêlonych poni ej, Êwiadczonych na rzecz Ubezpieczonych za poêrednictwem Centrum Operacyjnego w przypadku wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà w czasie trwania odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ. 2. Zdarzeniami obj tymi ochronà ubezpieczeniowà, które uzasadniajà Êwiadczenie us ug assistance, mogà byç: 2) awaria, zaistnia a w odleg oêci powy ej 25 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 3) wypadek, niezale nie od odleg oêci od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 4) w amanie do pojazdu lub zatrzaêni cia kluczyków w pojeêdzie - wy àcznie w zakresie us ugi,,zorganizowanie pomocy lub zabezpieczenie pojazdu, pod warunkiem, e w momencie wystàpienia zdarzenia Ubezpieczony (posiadacz Karty) by kierowcà lub jednym z pasa erów pojazdu. 3. OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ polega na spe nieniu na rzecz ubezpieczonego jednego lub kilku ni ej wymienionych Êwiadczeƒ assistance, szczegó owo uregulowanych w opisie poszczególnych Êwiadczeƒ: 1) naprawa pojazdu na miejscu wystàpienia zdarzenia, 2) holowanie pojazdu, 3) parking, 4) pobyt w hotelu na czas naprawy pojazdu, 5) powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania albo kontynuacja podró y 6) zorganizowanie samochodu zast pczego, 7) odprowadzenie lub odbiór naprawionego pojazdu, 2

3 8) zorganizowanie wysy ki cz Êci zamiennych, 9) zorganizowanie pomocy lub zabezpieczenie pojazdu, 10) pomoc informacyjna. 4. Âwiadczenie assistance nie obejmuje bezpoêrednio wykonania us ug wymienionych powy ej lecz zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów tych us ug przez Centrum Operacyjne. 5. Uprawnionymi do skorzystania ze Êwiadczeƒ assistance z tytu u ubezpieczenia w ramach Pakietu Samochodowego sà: kierowca i pasa erowie pojazdu w momencie wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, pod warunkiem, e w momencie wystàpienia zdarzenia Ubezpieczony (posiadacz Karty) jest kierowcà lub jednym z pasa erów pojazdu. W zwiàzku z powy szym, pod poj ciem,,ubezpieczonego u ytym w opisie Êwiadczeƒ assistance w ramach Pakietu Samochodowego, nale y rozumieç ww. osoby. 6. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Pakietu Samochodowego udzielana jednemu Ubezpieczonemu, w ramach jednej posiadanej przez niego Karty, obejmuje wy àcznie jeden pojazd. Pojazdem ubezpieczonym (tj. pojazdem, którego wypadek lub awaria uprawnia do àdania Êwiadczenia us ug assistance) jest wy àcznie pierwszy pojazd, w zwiàzku z wypadkiem lub awarià którego (lub odpowiednio innym zdarzeniem obj tym ochronà) zrealizowane zosta o Êwiadczenie assistance (na àdanie Ubezpieczonego lub osoby przez niego upowa nionej), w ramach ochrony ubezpieczeniowej udzielanej danemu Ubezpieczonemu. 7. Zasada okreêlona w ust. 6 powy ej obowiàzuje przez ca y okres ubezpieczenia danego Ubezpieczonego z wy àczeniem sytuacji, w której Ubezpieczony wyrejestrowa swój pojazd (pojazd, którego Ubezpieczony by w aêcicielem) lub definitywnie zaprzesta u ytkowania pojazdu s u bowego, w zwiàzku z wypadkiem lub awarià którego (lub odpowiednio innym zdarzeniem obj tym ochronà) uprzednio wykonane by o Êwiadczenie assistance i zawiadomi o tym fakcie Centrum Operacyjne w terminie do 10 dni po zaistnieniu tego faktu. 8. Sumy ubezpieczenia wskazane w 48 SWU stanowià górnà granic odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ w odniesieniu do jednego zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà. Naprawa pojazdu na miejscu wystàpienia zdarzenia 5 W razie wystàpienia awarii lub wypadku, Centrum Operacyjne zorganizuje i pokryje koszty (z wy àczeniem kosztów cz Êci zamiennych) naprawy unieruchomionego pojazdu, do wysokoêci sumy ubezpieczenia, polegajàcej na usuni ciu uszkodzenia pojazdu na miejscu zdarzenia - w zakresie w jakim uszkodzenie mo e byç usuni te bez koniecznoêci holowania go do warsztatu. O braku koniecznoêci holowania pojazdu do warsztatu decyduje Centrum Operacyjne. W przypadku awarii rozumianej jako nieprzewidziane zu ycie paliwa, Centrum Operacyjne zorganizuje i pokryje koszty dostarczenia paliwa (z wy àczeniem kosztów paliwa) w iloêci niezb dnej do dojechania do najbli szej czynnej stacji paliw. Holowanie pojazdu 6 W przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek awarii lub wypadku, gdy nie ma mo liwoêci naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, Centrum Operacyjne zorganizuje i pokryje koszty holowania unieruchomionego pojazdu, do wysokoêci sumy ubezpieczenia, do: 1) najbli szego warsztatu mogàcego dokonaç prowizorycznej lub ostatecznej jego naprawy. Gdy zdarzenie zasz o poza godzinami pracy warsztatu odholowanie pojazdu nastàpi na wybrany przez Centrum Operacyjne parking, a nast pnie do wybranego przez Centrum Operacyjne warsztatu mogàcego dokonaç naprawy pojazdu albo - wed ug wyboru Ubezpieczonego 2) do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. Parking 7 W przypadku unieruchomienia pojazdu w odleg oêci powy ej 50 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, Centrum Operacyjne zorganizuje i pokryje - do wysokoêci sumy ubezpieczenia - koszty parkowania pojazdu na parkingu strze onym, wy àcznie przez czas niezb dny (nie d u szy ni 72 godziny) potrzebny na umieszczenie go w warsztacie lub przeholowanie do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. Pobyt w hotelu na czas naprawy pojazdu 8 1. W przypadku unieruchomienia pojazdu w odleg oêci powy ej 50 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, je eli pojazd ten nie b dzie móg zostaç naprawiony - wed ug oceny Centrum Operacyjnego uwzgl dniajàcej ocen warsztatu lub okolicznoêci obiektywne, takie jak brak mo liwoêci naprawy ze wzgl du na dzieƒ Êwiàteczny lub godziny nocne - w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zg oszenia zdarzenia przez Centrum Operacyjne, Centrum Operacyjne na wniosek Ubezpieczonego zorganizuje i pokryje - do wysokoêci sumy ubezpieczenia - koszty pobytu Ubezpieczonego w hotelu do momentu naprawienia pojazdu, nie d u ej jednak ni przez okres 3 dób hotelowych. 2. Centrum Operacyjne, w ramach pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1, nie pokrywa kosztów wy ywienia (z wyjàtkiem Êniadania), baru, telefonu oraz innych dodatkowych us ug zwiàzanych z pobytem ubezpieczonego w hotelu. 3. Ubezpieczony, który skorzysta ze Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie ma prawa do skorzystania ze Êwiadczenia, o którym mowa w 9. Wybór Êwiadczenia nale y do Ubezpieczonego. Powrót ubezpieczonego do miejsca zamieszkania albo kontynuacja podró y 9 1. W przypadku unieruchomienia pojazdu w odleg oêci powy ej 50 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, je eli pojazd ten nie b dzie móg zostaç naprawiony - wed ug oceny Centrum Operacyjnego uwzgl dniajàcej ocen warsztatu lub okolicznoêci obiektywne, takie jak brak mo liwoêci naprawy ze wzgl du na dzieƒ Êwiateczny lub godziny nocne - w terminie 24 godzin od momentu zg oszenia zdarzenia do Centrum Operacyjnego, Centrum Operacyjne na wniosek Ubezpieczonego zorganizuje i pokryje - do wysokoêci sumy ubezpieczenia - koszty: 1) powrotu Ubezpieczonego do miejsca jego zamieszkania Êrodkiem transportu wybranym przez Centrum Operacyjne (pociàgiem, samolotem lub samochodem wynaj tym) albo - wed ug wyboru Ubezpieczonego 2) kontynuowania przez Ubezpieczonego podró y Êrodkami transportu okreêlonymi w pkt 1) do miejsca przeznaczenia, okreêlonego przez Ubezpieczonego jako cel podró y w Polsce. 3

4 2. Centrum Operacyjne pokrywa koszty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2), tylko do wysokoêci kosztów powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania. W przypadku, gdy koszty kontynuacji podró y przewy szajà koszty powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania, Êwiadczenie mo e byç zrealizowane jedynie po uzyskaniu zgody od Ubezpieczonego na dop at gotówkowà ró nicy kosztów. 3. Ubezpieczony, który skorzysta ze Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2), nie ma prawa do skorzystania ze Êwiadczenia zorganizowania i pokrycia kosztów powrotu do miejsca zamieszkania. Wybór Êwiadczenia nale y do Ubezpieczonego. 4. Ubezpieczony, który skorzysta ze Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie ma prawa do skorzystania ze Êwiadczenia, o którym mowa w 8. Wybór Êwiadczenia nale y do Ubezpieczonego. 5. W przypadku, gdy Ubezpieczonym uprawnionym do otrzymania Êwiadczenia jest wi cej ni jedna osoba fizyczna Centrum Operacyjne spe nia na rzecz wszystkich osób takie samo Êwiadczenie, o wyborze którego decyduje Ubezpieczony posiadacz Karty. Zorganizowanie samochodu zast pczego 10 W przypadku zaistnienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà Centrum Operacyjne, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, zorganizuje wypo yczenie samochodu zast pczego, na warunkach okreêlonych przez podmiot wynajmujàcy samochód. Koszt wynajmu samochodu zast pczego pokrywa Ubezpieczony. Odprowadzenie lub odbiór naprawionego pojazdu 11 Je eli unieruchomiony pojazd jest naprawiany w odleg oêci wi kszej ni 50 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, Centrum Operacyjne na wniosek Ubezpieczonego zorganizuje i pokryje koszty: 1) odprowadzenie naprawionego pojazdu do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego albo miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego jako cel podró y w Polsce albo - wed ug wyboru Ubezpieczonego 2) przyjazdu jednej osoby odbierajàcej naprawiony pojazd, wybranym przez Centrum Operacyjne Êrodkiem transportu (pociàg, samolot, samochód wynaj ty). Zorganizowanie wysy ki cz Êci zamiennych 12 W przypadku, gdy dla naprawy ubezpieczonego pojazdu niezb dne sà cz Êci zamienne niedost pne w warsztacie, w którym pojazd jest naprawiany, Centrum Operacyjne zorganizuje wysy k do miejsca naprawy pojazdu wskazanych przez Ubezpieczonego cz Êci zamiennych - tylko pod warunkiem pokrycia przez Ubezpieczonego kosztu cz Êci zamiennych, kosztów transportu oraz niezb dnych kosztów celnych i skarbowych. Zorganizowanie pomocy lub zabezpieczenie pojazdu 13 W przypadku w amania do pojazdu lub zatrzaêni cia kluczyków w pojeêdzie, Centrum Operacyjne zorganizuje, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, pomoc w postaci naprawy na miejscu zdarzenia, jeêli b dzie to mo liwe, holowania pojazdu do warsztatu lub zabezpieczenie pojazdu w postaci odholowania na parking strze ony. Pomoc informacyjna 14 W ramach pomocy informacyjnej Centrum Operacyjne udziela, na wniosek Ubezpieczonego, informacji o: 1) autoryzowanych stacjach napraw, przedsi biorstwach wynajmujàcych samochody, 2) adresach hoteli i miejsc noclegowych, warunkach drogowych, 3) procedurze post powania w przypadku w amania do samochodu, kolizji drogowej i innych, podobnych zdarzeƒ. Wy àczenia odpowiedzialnoêci Zak adu ubezpieczeƒ Zak ad ubezpieczeƒ nie ponosi odpowiedzialnoêci i jest zwolniony z obowiàzku zwrotu wszelkich kosztów poniesionych bez porozumienia z Centrum Operacyjnym, nawet jeêli mieszczà si one w granicach i sumach ubezpieczenia okreêlonych w niniejszych SWU, a zdarzenia których one dotyczà sà obj te ochronà ubezpieczeniowà, chyba e powiadomienia Centrum Operacyjnego nie dokonano z powodu si y wy szej. 2. Zak ad ubezpieczeƒ i Centrum Operacyjne nie ponoszà odpowiedzialnoêci za niewykonanie us ugi assistance okreêlonej w niniejszych SWU z powodu zadzia ania si y wy szej, pod poj ciem której rozumie si w szczególnoêci: trz sienie ziemi, powódê, huragan, po ar lasu, awaria lub brak urzàdzeƒ telekomunikacyjnych oraz nie ponoszà odpowiedzialnoêci za ewentualne opóênienia zaistnia e z przyczyn zewn trznych niezale nych od Centrum Operacyjnego (w tym zjawisk meteorologicznych, ograniczeƒ w poruszaniu si wprowadzonych decyzjami w adz administracyjnych), mogàcych powodowaç niedyspozycyjnoêç us ugodawców realizujàcych dane Êwiadczenia. 3. Niezale nie od ograniczeƒ okreêlonych w niniejszych SWU, odpowiedzialnoêç zak adu ubezpieczeƒ jest wy àczona je eli wypadek lub awaria by y nast pstwem: 1) wydarzeƒ wojennych, rozruchów, niepokojów spo ecznych, aktów wandalizmu, 2) promieniowania radioaktywnego lub katastrofy nuklearnej, 3) strajku, rozruchów, aktów terroryzmu lub sabota u, udzia u ubezpieczonych w zak adach, przest pstwach, bójkach, z wyjàtkiem wypadków powsta ych podczas obrony w asnej lub udzielenia pomocy osobom znajdujàcym si w niebezpieczeƒstwie, 4) udzia u ubezpieczonego pojazdu w zawodach, wyêcigach, rajdach lub treningach do takich imprez, 5) umyêlnego lub ra àco niedba ego dzia ania Ubezpieczonego, kierowcy lub pasa era, 6) samobójstwa lub samookaleczenia Ubezpieczonego, kierowcy lub pasa era wzgl dnie jego usi owaniem, 7) kierowania pojazdem przez osoby nie posiadajàce wymaganych prawem uprawnieƒ do kierowania pojazdem lub którym zatrzymano czasowo lub na sta e wymagane dokumenty, 8) kierowania pojazdem po spo yciu alkoholu, za yciu narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych. 4. Ponadto odpowiedzialnoêç zak adu ubezpieczeƒ jest wy àczona i Êwiadczenia nie sà realizowane w stosunku do wszystkich przewo onych osób, je eli àczna liczba poruszajàcych si pojazdem przekracza dopuszczalnà liczb osób okreêlonà w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 4

5 5. Nie podlega ubezpieczeniu utrata lub uszkodzenie baga u lub przedmiotów osobistych spowodowane unieruchomieniem pojazdu. 6. OdpowiedzialnoÊcià zak adu ubezpieczeƒ nie sà obj te pojazdy: 1) wynajmowane lub odp atnie udost pniane w jakikolwiek inny sposób w celu przewozu nimi osób lub towarów, 2) unieruchomione wskutek prze adowania, 3) pojazdy specjalne, pojazdy nale àce do Policji, Stra y Po arnej, Pogotowia Ratunkowego, pojazdy u ywane do nauki jazdy lub do jazd próbnych, 4) oddane do sprzeda y komisowej, 5) wprowadzone na polski obszar celny nielegalnie lub na podstawie sfa szowanych dokumentów, 6) u ywane do transportu towarów niebezpiecznych, w tym w szczególnoêci paliw, substancji toksycznych czy wybuchowych. B. Pakiet dla Domu Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Pakietu dla Domu jest organizacja albo organizacja i pokrycie kosztów us ug assistance okreêlonych poni ej, Êwiadczonych na rzecz Ubezpieczonych za poêrednictwem Centrum Operacyjnego w przypadku wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà w czasie trwania odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ. 2. Zdarzeniami obj tymi ochronà ubezpieczeniowà, które uzasadniajà Êwiadczenie us ug assistance, mogà byç nast pujàce zdarzenia zaistnia e w miejscu ubezpieczenia: 1) zdarzenie losowe, 2) awaria instalacji, 3) inne zdarzenia skutkujàce uszkodzeniem lub awarià sprz tów domowych lub wyposa enia domowego, powodujàce koniecznoêç naprawy, 4) w amanie do miejsca ubezpieczenia - wy àcznie w zakresie us ugi,,pomoc i zabezpieczenie mieszkania w przypadku w amania. 3. OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ polega na spe nieniu na rzecz ubezpieczonego jednego lub kilku ni ej wymienionych Êwiadczeƒ assistance, szczegó owo uregulowanych w opisie poszczególnych Êwiadczeƒ: 1) interwencja specjalisty w razie zdarzenia losowego lub awarii instalacji, 2) organizacja drobnych napraw domowych, 3) pomoc i zabezpieczenie mieszkania w przypadku w amania, 4) pomoc informacyjna. 4. Âwiadczenie assistance nie obejmuje bezpoêrednio wykonania us ug wymienionych powy ej lecz zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów tych us ug przez Centrum Operacyjne. 5. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Pakietu dla Domu udzielana jednemu Ubezpieczonemu, w ramach jednej posiadanej przez niego Karty, obejmuje wy àcznie jedno miejsce ubezpieczenia. Miejscem ubezpieczenia obj tym ochronà jest wy àcznie pierwsze miejsce ubezpieczenia, w którym zaistnia o zdarzenie obj te ochronà ubezpieczeniowà, w zwiàzku z którym zrealizowane zosta o Êwiadczenie assistance z zakresu Pakietu dla Domu (na àdanie Ubezpieczonego lub osoby przez niego upowa nionej), w ramach ochrony ubezpieczeniowej udzielanej danemu Ubezpieczonemu. 6. Zasada okreslona w ust. 5 powy ej obowiàzuje przez ca y okres ubezpieczenia danego Ubezpieczonego z wy àczeniem sytuacji, w której Ubezpieczony zmieni swoje miejsce zamieszkania, w którym zaistnia o zdarzenie obj te ochronà ubezpieczeniowà, w zwiàzku z którym uprzednio wykonane by o Êwiadczenie okreêlone w ust. 3 i zawiadomi o tym fakcie Centrum Operacyjne w terminie do 10 dni po zaistnieniu tego faktu. 7. Sumy ubezpieczenia wskazane w 48 SWU stanowià górnà granic odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ i ustalone sà dla ka dego rocznego okresu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego ( àcznie dla wszystkich zdarzeƒ zaistnia ych w rocznym okresie ubezpieczenia). Ka dorazowe pokrycie przez zak ad ubezpieczeƒ kosztów Êwiadczeƒ assistance dla których okreêlone sà sumy ubezpieczenia powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia obowiàzujàcej w danym rocznym okresie ubezpieczenia o kwot tych kosztów, a do jej wyczerpania. Interwencja specjalisty w razie zdarzenia losowego lub awarii instalacji Centrum Operacyjne, na wniosek Ubezpieczonego, zorganizuje i pokryje - do wysokoêci sumy ubezpieczenia - koszty dojazdu wraz z kosztami robocizny odpowiedniego specjalisty mogàcego wykonaç napraw zaistnia ych uszkodzeƒ (w szczególnoêci Êlusarza, elektryka, hydraulika, murarza, malarza, szklarza, dekarza), je eli w nast pstwie zdarzenia losowego lub awarii instalacji, które spowodowa y szkod w miejscu ubezpieczenia, powstaje realne ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia mienia. Z odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ wy àczone sà koszty cz Êci zamiennych niezb dnych dla wykonania naprawy. 2. OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ ograniczona jest do trzech interwencji w ciàgu rocznego okresu ubezpieczenia, przy czym limit ten ustalany jest dla ka dego ze specjalistów z osobna. Organizacja drobnych napraw domowych Centrum Operacyjne, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, zapewni pomoc w organizacji drobnych napraw domowych w przypadku zaistnienia w miejscu ubezpieczenia zdarzeƒ skutkujàcych koniecznoêcià przeprowadzenia takich napraw. 2. Warunkiem realizacji powy szego Êwiadczenia jest pokrycie przez Ubezpieczonego wszelkich kosztów zorganizowanej naprawy (w tym kosztów dojazdu i robocizny specjalistów, kosztów cz Êci zamiennych). Pomoc i zabezpieczenie mieszkania w przypadku w amania 19 W przypadku w amania do miejsca ubezpieczenia Centrum Operacyjne, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, zorganizuje pomoc w postaci organizacji interwencji specjalisty, zatrudnienia agencji ochrony lub zorganizowania dozoru miejsca ubezpieczenia przez okres 48 godzin, je eli zachodzi koniecznoêç pozostawienia niezabezpieczonego domu/mieszkania Ubezpieczonego. Koszty Êwiadczenia pokrywa Ubezpieczony. 5

6 Pomoc informacyjna 20 W ramach pomocy informacyjnej Centrum Operacyjne udziela, na wniosek Ubezpieczonego, informacji o numerach telefonów podmiotów, dzia ajàcych w pobli u miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, Êwiadczàcych nast pujàce us ugi: 1. us ugi Êlusarskie 2. us ugi hydrauliczne 3. us ugi dot. urzàdzeƒ i instalacji grzewczych 4. us ugi elektryczne 5. us ugi dekarskie 6. us ugi szklarskie 7. us ugi murarskie 8. us ugi malarskie 9. us ugi glazurnicze 10. us ugi stolarskie 11. us ugi parkieciarskie Wy àczenia odpowiedzialnoêci Zak adu ubezpieczeƒ Zak ad ubezpieczeƒ nie ponosi odpowiedzialnoêci i jest zwolniony z obowiàzku zwrotu wszelkich kosztów poniesionych bez porozumienia z Centrum Operacyjnym, nawet jeêli mieszczà si one w granicach i sumach ubezpieczenia okreêlonych w niniejszych SWU, a zdarzenia których one dotyczà sà obj te ochronà ubezpieczeniowà, chyba e powiadomienia Centrum Operacyjnego nie dokonano z powodu si y wy szej. 2. Zak ad ubezpieczeƒ i Centrum Operacyjne nie ponoszà odpowiedzialnoêci za niewykonanie lub opóênienie w wykonaniu us ugi assistance okreêlonej w niniejszych SWU, jeêli opóênienie lub niemo liwoêç wykonania Êwiadczeƒ spowodowane sà strajkami, niepokojami spo ecznymi, zamieszkami, atakami terroru, sabota u, wojnà (równie domowà), skutkami promieniowania radioaktywnego, si à wy szà, pod poj ciem której rozumie si w szczególnoêci: trz sienie ziemi, powódê, huragan, po ar lasu, awaria lub brak urzàdzeƒ telekomunikacyjnych oraz nie ponoszà odpowiedzialnoêci za ewentualne opóênienia zaistnia e z przyczyn zewn trznych niezale nych od Centrum Operacyjnego (w tym zjawisk meteorologicznych, ograniczeƒ w poruszaniu si wprowadzonych decyzjami w adz administracyjnych), mogàcych powodowaç niedyspozycyjnoêç us ugodawców realizujàcych dane Êwiadczenia. 3. OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ jest wy àczona w przypadku, gdy szkoda nastàpi a w zwiàzku z prowadzonà dzia alnoêcià zawodowà lub gospodarczà. 4. Ubezpieczeniu nie podlega uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia znajdujàcego si w miejscu ubezpieczenia. 5. Z zakresu odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ wy àczone sà: 1) us ugi zwiàzane z uszkodzeniami, za których napraw odpowiadajà wy àcznie w aêciwe s u by administracyjne lub w aêciwe s u by administracyjne lub w aêciwe s u by pogotowia technicznego, energetycznego, wodno - kanalizacyjnego czy gazowego, np. awarie: pionów instalacji ciep ej i zimnej wody pionów kanalizacyjnych instalacji gazowej przy àczy do budynku. 2) us ugi zwiàzane z uszkodzeniami pralek oraz innych urzàdzeƒ gospodarstwa domowego wraz z ich pod àczeniem do sieci wodno - kanalizacyjnej, 3) us ugi elektryka lub technika urzàdzeƒ ogrzewniczych zwiàzane z uszkodzeniami arówek, przed u aczy, 4) us ugi zwiàzane z konserwacjà urzàdzeƒ oraz sta ych elementów mieszkania, 5) us ugi zwiàzane z naprawà uszkodzeƒ, które pojawi y si przed momentem zaistnienia zdarzenia obj tego ochronà. C. Pakiet Medyczny Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Pakietu Medycznego jest organizacja albo organizacja i pokrycie kosztów us ug assistance okreêlonych poni ej, Êwiadczonych na rzecz Ubezpieczonych za poêrednictwem Centrum Operacyjnego w przypadku wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà w czasie trwania odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ. 2. Zdarzeniem obj tym ochronà ubezpieczeniowà, które uzasadnia Êwiadczenie us ug assistance, jest: nieszcz Êliwy wypadek, który zdarzy si w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego. 3. OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ polega na spe nieniu na rzecz ubezpieczonego jednego lub kilku ni ej wymienionych Êwiadczeƒ assistance, szczegó owo uregulowanych w opisie poszczególnych Êwiadczeƒ: 1) Wizyta lekarska, 2) Wizyta piel gniarki, 3) Dostawa leków, 4) Opieka domowa po hospitalizacji, 5) Opieka nad dzieçmi w przypadku nag ej hospitalizacji, 6) Wyszukanie i organizacja wizyty u lekarza specjalisty, 7) Transport medyczny, 8) Pomoc informacyjna. 4. Âwiadczenie assistance nie obejmuje bezpoêrednio wykonania us ug wymienionych powy ej lecz zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów tych us ug przez Centrum Operacyjne. 5. Sumy ubezpieczenia wskazane w 48 SWU stanowià górnà granic odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ i ustalone sà dla ka dego rocznego okresu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego ( àcznie dla wszystkich zdarzeƒ zaistnia ych w rocznym okresie ubezpieczenia). Ka dorazowe pokrycie przez zak ad ubezpieczeƒ kosztów Êwiadczeƒ assistance dla których okreêlone sà sumy ubezpieczenia powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia obowiàzujàcej w danym rocznym okresie ubezpieczenia o kwot tych kosztów, a do jej wyczerpania. 6

7 Wizyta lekarska 23 Je eli w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku w miejscu zamieszkania Ubezpieczony dozna uszkodzenia cia a lub uszczerbku na zdrowiu, Centrum Operacyjne zorganizuje - je eli z uwagi na stan zdrowia nie jest wymagana interwencja pogotowia ratunkowego - wizyt lekarza w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego oraz pokryje - do wysokoêci sumy ubezpieczenia - koszty dojazdu i honorarium lekarza. O zasadnoêci organizacji i pokrycia kosztów Êwiadczenia decyduje lekarz Centrum Operacyjnego. Wizyta piel gniarki 24 Je eli w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku w miejscu zamieszkania Ubezpieczony dozna uszkodzenia cia a lub uszczerbku na zdrowiu, Centrum Operacyjne zorganizuje wizyt piel gniarki w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, pod warunkiem, i by a ona zalecona wczeêniej przez lekarza, którego wizyt organizowa o Centrum Operacyjne, oraz pokryje - do wysokoêci sumy ubezpieczenia - koszty dojazdu i honorarium piel gniarki za jednà wizyt po ka dym nieszcz Êliwym wypadku. O zasadnoêci organizacji i pokrycia kosztów Êwiadczenia decyduje lekarz Centrum Operacyjnego. Dostawa leków Je eli Ubezpieczony w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku musi, zgodnie z dokumentem zwolnienia lekarskiego wydanym przez lekarza, le eç przez co najmniej 5 dni, Centrum Operacyjne zorganizuje i pokryje - do wysokoêci sumy ubezpieczenia - koszty dostarczenia niezb dnych leków, zaleconych wczeêniej przez lekarza, którego wizyt organizowa o Centrum Operacyjne, do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. Ubezpieczonemu przys uguje organizacja i pokrycie kosztów jednej dostawy leków w okresie danego zwolnienia, gdy w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego nie ma osoby, która mog aby takie Êwiadczenie zapewniç. 2. O zasadnoêci dostarczenia leków ubezpieczonemu decyduje lekarz Centrum Operacyjnego. 3. Ubezpieczenie nie obejmuje wartoêci leków. Koszty nabycia leków pokrywa Ubezpieczony. Opieka domowa po hospitalizacji Je eli Ubezpieczony na skutek wystàpienia nieszcz Êliwego wypadku by hospitalizowany, Centrum Operacyjne zorganizuje i pokryje - do wysokoêci sumy ubezpieczenia - koszty opieki domowej (w szczególnoêci zwiàzanej z przygotowaniem posi ków, wykonaniem zabiegów piel gnacyjnych) w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego po zakoƒczeniu hospitalizacji. Âwiadczenie jest realizowane wy àcznie w sytuacji gdy w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego nie ma osoby, która mog aby takie Êwiadczenie zapewniç. 2. O zasadnoêci opieki i pokrycia jej kosztów decyduje lekarz AA Centrum Operacyjnego. Opieka nad dzieçmi w przypadku nag ej hospitalizacji W przypadku nag ej hospitalizacji Ubezpieczonego w wyniku nieszcz Êliwego wypadku, Centrum Operacyjne, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, zorganizuje opiek nad dzieçmi Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego. Âwiadczenie jest realizowane wy àcznie w przypadku hospitalizacji d u szej ni 7 dni (planowany czas hospitalizacji potwierdza lekarz prowadzàcy zajmujàcy si Ubezpieczonym w szpitalu) i w sytuacji gdy w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego nie ma osoby, która mog aby takie Êwiadczenie zapewniç. 2. Koszty opieki, o której mowa w ust. 1, pokrywa Ubezpieczony. Wyszukanie i organizacja wizyty u lekarza specjalisty W przypadku, gdy wyniku nieszcz Êliwego wypadku Ubezpieczony potrzebuje pomocy lekarza specjalisty, Centrum Operacyjne, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, wyszuka i zorganizuje wizyt u lekarza specjalisty. 2. Koszty organizacji i wizyty u lekarza specjalisty, o którym mowa w ust. 1, pokrywa Ubezpieczony. Transport medyczny Je eli w wyniku nieszcz Êliwego wypadku Ubezpieczonego zaistnia a koniecznoêç - zgodnie z zaleceniem lekarza, którego wizyt organizowa o Centrum Operacyjne - przewiezienia Ubezpieczonego do szpitala, Centrum Operacyjne zorganizuje i pokryje koszty transportu medycznego Ubezpieczonego do jednego z najbli szych szpitali mogàcego udzieliç Ubezpieczonemu pomocy. 2. Je eli Ubezpieczony na skutek wystàpienia nieszcz Êliwego wypadku by hospitalizowany, Centrum Operacyjne zorganizuje i pokryje koszty transportu Ubezpieczonego ze szpitala do miejsca zamieszkania. 3. Decyzj o wyborze czasu, celu i Êrodka transportu podejmuje lekarz Centrum Operacyjnego po konsultacji z lekarzem leczàcym Ubezpieczonego. Pomoc informacyjna 30 W przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego na skutek wystàpienia nieszcz Êliwego wypadku, Centrum Operacyjne: 1. utrzymuje bie àcy kontakt telefoniczny ze szpitalem, w którym Ubezpieczony jest hospitalizowany; 2. na wniosek Ubezpieczonego przeka e wskazanej przez Ubezpieczonego osobie spoêród cz onków najbli szej rodziny Ubezpieczonego, informacj o stanie zdrowia Ubezpieczonego. Wy àczenia odpowiedzialnoêci Zak adu ubezpieczeƒ Zak ad ubezpieczeƒ nie ponosi odpowiedzialnoêci i jest zwolniony z obowiàzku zwrotu wszelkich kosztów poniesionych bez porozumienia z Centrum Operacyjnym, nawet jeêli mieszczà si one w granicach i sumach ubezpieczenia okreêlonych w niniejszych SWU, a zdarzenia których one dotyczà sà obj te ochronà ubezpieczeniowà, chyba e powiadomienia Centrum Operacyjnego nie dokonano z powodu si y wy szej. 7

8 2. Zak ad ubezpieczeƒ i Centrum Operacyjne nie ponoszà odpowiedzialnoêci za niewykonanie lub opóênienie w wykonaniu us ugi assistance okreêlonej w niniejszych SWU, jeêli opóênienie lub niemo liwoêç wykonania Êwiadczeƒ spowodowane sà strajkami, niepokojami spo ecznymi, zamieszkami, atakami terroru, sabota u, wojnà (równie domowà), skutkami promieniowania radioaktywnego, si à wy szà, pod poj ciem której rozumie si w szczególnoêci: trz sienie ziemi, powódê, huragan, po ar lasu, awaria lub brak urzàdzeƒ telekomunikacyjnych oraz nie ponoszà odpowiedzialnoêci za ewentualne opóênienia zaistnia e z przyczyn zewn trznych niezale nych od Centrum Operacyjnego (w tym zjawisk meteorologicznych, ograniczeƒ w poruszaniu si wprowadzonych decyzjami w adz administracyjnych), mogàcych powodowaç niedyspozycyjnoêç us ugodawców realizujàcych dane Êwiadczenia. 3. Z zakresu odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ wy àczone sà: 1) koszty wizyty lekarza, transportu medycznego i innych us ug za granicà Rzeczypospolitej Polskiej, 2) zdarzenia i skutki zdarzeƒ zwiàzanych z zagro eniem ycia, wymagajàcych natychmiastowej interwencji pogotowia ratunkowego; w przypadku otrzymania przez Centrum Operacyjne zg oszenia zdarzenia zwiàzanego z zagro eniem ycia Ubezpieczonego zak ad ubezpieczeƒ mo e odmówiç realizacji Êwiadczeƒ, przy czym zak ad ubezpieczeƒ nie ponosi odpowiedzialnoêci za kwalifikacj danego zdarzenia - na podstawie informacji przekazanych przez zg aszajàcego - jako zagra ajàcego yciu i skutki takiej kwalifikacji. 4. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez zak ad ubezpieczeƒ nie obejmuje zdarzeƒ powsta ych z tytu u lub w nast pstwie: leczenia nie zwiàzanego z pomocà medycznà, udzielonà w przypadku nag ego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku, chorób przewlek ych, psychicznych lub depresji, chorób, z którymi zwiàzana by a hospitalizacja Ubezpieczonego w ciàgu ostatnich szeêciu miesi cy przed obj ciem go ubezpieczeniem, fizykoterapii, helioterapii, zabiegów ze wskazaƒ estetycznych, chorób przenoszonych drogà p ciowà, chorób wenerycznych, AIDS i wirusa HIV pozytywnego, cià y, za wyjàtkiem jednej wizyty lekarskiej i zwiàzanego z nià niezb dnego transportu do placówki medycznej, przerywania cià y, sztucznego zap odnienia lub ka dego innego leczenia bezp odnoêci oraz kosztów Êrodków antykoncepcyjnych, alkoholizmu lub przebywania pod wp ywem alkoholu, u ywania narkotyków i Êrodków odurzajàcych nie przepisanych przez lekarza lub przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem, wypadków spowodowanych umyêlnie przez Ubezpieczonego, w tym skutków samobójstwa lub usi owania pope nienia samobójstwa, samookaleczenia przez Ubezpieczonego, epidemii, o których w adze kraju przeznaczenia poinformowa y w Êrodkach masowego przekazu, ska eƒ oraz katastrof naturalnych, promieniowania radioaktywnego i jonizujàcego, wydarzeƒ, zwiàzanych z wojnami domowymi lub o zasi gu mi dzynarodowym, rozruchami i niepokojami spo ecznymi, aktami sabota u oraz zamachami, wypadków wynikajàcych z brania udzia u w zak adach, przest pstwach i bójkach, za wyjàtkiem dzia ania w obronie koniecznej i w stanie wy szej koniecznoêci, leczenia przez lekarza b dàcego cz onkiem rodziny Ubezpieczonego, szczepieƒ, a tak e leczenia dentystycznego, urazów nie wymagajàcych udzielenia natychmiastowej, niezb dnej pomocy medycznej, wypadków wynikajàcych z amatorskiego a tak e z wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu, wypadków wynikajàcych z zabiegów lub leczenia nie uznanego w sposób naukowy i medyczny, niestosowania si Ubezpieczonego do zaleceƒ lekarza prowadzàcego i lekarza Centrum Operacyjnego, wykonywania pracy zawodowej lub w ramach dzia alnoêci gospodarczej, w tym zw aszcza prac: budowlanych, zwiàzanych z monta em, demonta em, konserwacjà, dozorowaniem mienia i osób, przewozem mienia i osób, wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych, prac leênych i w rolnictwie, zawodowo wykonywanych czynnoêci ratowniczych dotyczàcych osób i mienia, itp. szkód wyrzàdzonych Ubezpieczonemu przez cz onków jego rodziny lub inne osoby ubezpieczone w ramach tej samej umowy ubezpieczenia z winy umyêlnej lub w wyniku ra àcego niedbalstwa. 5. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te nast pstwa zdarzeƒ powsta ych przed rozpocz ciem okresu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego. D. Pakiet Medyczny Plus Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Pakietu Medycznego Plus jest organizacja albo organizacja i pokrycie kosztów us ug assistance okreêlonych poni ej, Êwiadczonych na rzecz Ubezpieczonych za poêrednictwem Centrum Operacyjnego w przypadku wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà w czasie trwania odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ. 2. Zdarzeniem obj tym ochronà ubezpieczeniowà, które uzasadnia Êwiadczenie us ug assistance, jest: nag e zachorowanie zaistnia e w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego. 3. OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ polega na spe nieniu na rzecz ubezpieczonego jednego lub kilku ni ej wymienionych Êwiadczeƒ assistance, szczegó owo uregulowanych w opisie poszczególnych Êwiadczeƒ: 1) Wizyta lekarska, 2) Wizyta piel gniarki, 3) Dostawa leków, 4) Opieka domowa po hospitalizacji, 5) Opieka nad dzieçmi w przypadku nag ej hospitalizacji, 6) Wyszukanie i organizacja wizyty u lekarza specjalisty, 7) Transport medyczny, 8) Pomoc informacyjna. 4. Âwiadczenie assistance nie obejmuje wykonania us ug wymienionych powy ej bezpoêrednio przez Centrum Operacyjne lecz zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów tych us ug przez Centrum Operacyjne. 5. Sumy ubezpieczenia wskazane w 48 SWU stanowià górnà granic odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ i ustalone sà dla ka dego rocznego okresu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego ( àcznie dla wszystkich zdarzeƒ zaistnia ych w rocznym okresie ubezpieczenia). Ka dorazowe pokrycie przez zak ad ubezpieczeƒ kosztów Êwiadczeƒ assistance dla których okreêlone sà sumy ubezpieczenia powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia obowiàzujàcej w danym rocznym okresie ubezpieczenia o kwot tych kosztów, a do jej wyczerpania. 6. W odniesieniu do ubezpieczenia w ramach Pakietu Medycznego Plus majà odpowiednie zastosowanie postanowienia SWU, z zastrze eniem, i w ka dym przypadku, gdy mowa jest w nich o nieszcz Êliwym wypadku, na potrzeby ubezpieczenia w ramach Pakietu Medycznego Plus nale y przez to rozumieç nag e zachorowanie zaistnia e w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego. 8

9 E. Medyczna Platforma Informacyjna Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Medycznej Platformy Informacyjnej jest organizacja us ug informacyjnych okreêlonych poni ej, Êwiadczonych na rzecz Ubezpieczonych za poêrednictwem Centrum Operacyjnego w przypadku wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà w czasie trwania odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ. 2. Zdarzeniem obj tym ochronà ubezpieczeniowà, które uzasadnia Êwiadczenie us ug informacyjnych, jest wystàpienie problemów zdrowotnych, rozumianych jako zdarzenie, w wyniku którego Ubezpieczony potrzebuje uzyskaç informacj medycznà. 3. OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ polega na zapewnieniu Ubezpieczonemu mo liwoêci skorzystania z ca odobowej infolinii, w ramach której udzielane sà informacje medyczne wskazane w Zakres informacji udzielanych w ramach Medycznej Platformy Informacyjnej obejmuje informacje o: 1) Zdrowiu, chorobie i jednostkach chorobowych, 2) Zachowaniach prozdrowotnych, 3) Szpitalach, aptekach, przychodniach, lekarzach ogólnych, 4) Piel gnacji niemowlàt, 5) Lekach oraz objawach niepo àdanych przy ich przyjmowaniu, 6) Dietach, zdrowym ywieniu, 7) Grupach wsparcia, telefonach zaufania, 8) Transporcie medycznym, 9) Stanach wymagajàcych nag ej pomocy. F. Druga Opinia Medyczna Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Drugiej Opinii Medycznej jest organizacja sporzàdzenia i pokrycie kosztów sporzàdzenia Drugiej Opinii Medycznej na rzecz Ubezpieczonego, za poêrednictwem Centrum Operacyjnego, w przypadku wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà w czasie trwania odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ. 2. Zdarzeniami obj tymi ochronà ubezpieczeniowà, które uzasadniajà Êwiadczenie us ug w ramach Drugiej Opinii Medycznej, jest powstanie u Ubezpieczonego jednego z nast pujàcych stanów chorobowych: 1) Rak - nowotwór z oêliwy charakteryzujàcy si rozplemem zmienionych morfologicznie i funkcjonalnie komórek ustroju, który prowadzi do niszczenia prawid owych struktur narzàdowych, najpierw w miejscu pierwotnego rozwoju procesu nowotworowego, a nast pnie do naciekania i niszczenia tkanek sàsiednich oraz do zagnie d ania si i namna ania przekszta conych komórek w narzàdach odleg ych, 2) Zawa mi Ênia sercowego - zamkni cie t tnicy wieƒcowej z nast powà martwicà mi Ênia sercowego w obszarze zaopatrywanym przez to naczynie, 3) Udar mózgu - nag e ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynnoêci mózgu, prowadzàce do trwa ych ubytków neurologicznych, wywo ane wy àcznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako zamkni cie Êwiat a lub przerwanie ciàg oêci Êcinany naczynia mózgowego, za wyjàtkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobà mózgu lub wywo anych czynnikami urazowymi, 4) NiewydolnoÊç nerek - nag e lub przewlek e pogorszenie czynnoêci wydalniczej nerek prowadzàce do zatrucia ustroju przez gromadzàce si koƒcowe produkty metabolizmu, 5) Schy kowa niewydolnoêç g ównych narzàdów - niewydolnoêç jednego z nast pujàcych narzàdów: serce, p uca, wàtroba, trzustka, nerki, szpik kostny, która bez podj cia intensywnego leczenia doprowadza do ca kowitej niewydolnoêci narzàdu i zgonu chorego, 6) Choroba niedokrwienia serca wymagajàca zabiegu operacyjnego na t tnicach serca bàdê angioplastyki - choroba niedokrwienna serca wymagajàca operacji, która ma na celu udro nienie, poszerzenie naczynia lub naczyƒ wieƒcowych wszelkimi sposobami np. balonikowanie, u ycie lasera, za o enie stentu, przeszczep omijajàcy), 7) Niez oêliwy guz mózgu - ka da tkanka chorobowa bez cech z oêliwoêci, znajdujàca si w jamie czaszki, która powoduje najcz Êciej przyrost masy wewnàtrzczaszkowej i objawy wzmo onego ciênienia wewnàtrzczaszkowego, 8) Nag a Êlepota - ca kowite zaniewidzenie tzn. brak jakiegokolwiek poczucia Êwiat a (niemo liwe rozró nienie dnia i nocy), 9) KoniecznoÊç przeszczepu narzàdów - koniecznoêç przeszczepu jednego z g ównych narzàdów - przeszczep serca, nerki, wàtroby, p uc, trzustki, allogeniczna transplantacja szpiku kostnego, 10) Nag e og uchni cie - ca kowita nag a utrata zdolnoêci odbioru dêwi ków w paêmie 16 Hz-20 khz o cz stotliwoêci 120 db, 11) Pora enie czterokoƒczynowe lub dwukoƒczynowe (paraplegia) - ca kowita niemo noêç wykonania jakichkolwiek ruchów w obr bie czterech lub dwóch koƒczyn, 12) Stwardnienie rozsiane - rozumiane jako wyst pujàca i/lub post pujàca rzutami lub pierwotnie przewlek a choroba oêrodkowego uk adu nerwowego, której istot stanowià rozsiane ogniska demielinizacji zlokalizowane w centralnym uk adzie nerwowym powsta e na skutek rozpadu os onek mielinowych w wyniku niszczenia ich przez proces immunologiczny, 13) Âpiàczka - stan wywo any ró nymi przyczynami chorobowymi, urazowymi lub innymi przyczynami zewn trznymi np. zatruciami, zaka eniami, d ugotrwa y stan nieprzytomnoêci oceniany w zale noêci od stopnia nasilenia na osiem lub poni ej oêmiu punktów w skali Glasgow, w którym dochodzi do zniesienia reakcji na bodêce zewn trzne, bàdê zachowana jest reakcja na bodêce bólowe pod postacià celowych ruchów obronnych, ruchów niecelowych, pr eƒ zgi ciowych lub wyprostnych, 14) Utrata koƒczyn - tj. utrata koƒczyny górnej oznacza amputacj powy ej stawu okciowego, koƒczyny dolnej powy ej stawu kolanowego, 15) Poparzenia trzeciego stopnia znacznej powierzchni cia a - oparzenie III stopnia obejmujàce co najmniej 15% powierzchni cia a, 16) Choroba neuronu ruchowego - grupa post pujàcych chorób zwyrodnieniowych uk adu nerwowego spowodowana uszkodzeniem komórek piramidowych mózgu, dróg piramidowych, komórek rogów przednich rdzenia kr gowego oraz jàder ruchowych nerwów czaszkowych, których objawy kliniczne sà uzale nione od lokalizacji i rozleg oêci uszkodzenia (lokalizacja w komórkach ruchowych rdzenia wywo uje post pujàcy zanik mi Êni, lokalizacja w jàdrach ruchowych opuszki i mostu wywo uje post pujàce pora enie opuszkowe, lokalizacja w komórkach ruchowych rogów przednich rdzenia, drogach piramidowych i komórkach ruchowych kory mózgu wywo uje postaç klinicznà stwardnienia bocznego zanikowego- SLA). Podstawà rozpoznania jest obraz kliniczny i wynik badania EMG, 9

10 17) Choroba Alzheimera - ot pienie u osób powy ej 40 roku ycia w badaniu klinicznym udokumentowane odpowiednimi testami psychologicznymi, z 1 lub 2 deficytami poznawczymi, progresywnym pogorszeniem pami ci, bez zaburzeƒ ÊwiadomoÊci, bez chorób uk adowych lub innych przyczyn ot pienia, 18) Utrata zdolnoêci mowy - ca kowita i nieodwracalna utrata mowy, 19) KoniecznoÊç operacyjnego przeszczepu zastawki serca - choroby zastawki/zastawek serca, które wymagajà przeszczepu zastawki lub jej korekcji chirurgicznej, 20)Infekcja HIV- stwierdzenie w surowicy krwi przeciwcia przeciwko wirusowi HIV, 21) Ca kowite inwalidztwo - uszkodzenie cia a, spowodowane nieszcz Êliwym wypadkiem, skutkujàce trwa à i ca kowità niezdolnoêcià do pracy w jakimkolwiek zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji na sta e. 3. Organizacja procesu sporzàdzenia Drugiej Opinii Medycznej realizowana jest za poêrednictwem Centrum Operacyjnego i polega na: 1) poinformowaniu Ubezpieczonego o elementach sk adowych dokumentacji medycznej niezb dnych dla umo liwienia wydania Drugiej Opinii Medycznej, 2) zapewnieniu t umaczenia dostarczonej Centrum Operacyjnemu dokumentacji medycznej dotyczàcej stanu zdrowia Ubezpieczonego, 3) przekazaniu przet umaczonej dokumentacji medycznej Konsultantowi przy wykorzystaniu najbardziej odpowiednich, wed ug uznania Centrum Operacyjnego, Êrodków komunikacji, które umo liwià Konsultantowi odczytanie dokumentacji i jej interpretacj, 4) przet umaczeniu Drugiej Opinii Medycznej wydanej przez Konsultanta i jej dostarczenie Ubezpieczonemu wraz z orygina em w j zyku obcym. 4. Ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest do organizacji i pokrycia kosztów sporzàdzenia jednej Drugiej Opinii Medycznej w rocznym okresie ubezpieczenia danego Ubezpieczonego. Tryb zg aszania roszczenia i realizacji Êwiadczenia Drugiej Opinii Medycznej Âwiadczenia ubezpieczeniowe w ramach Ubezpieczenia Drugiej Opinii Medycznej realizowane sà na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczonego o spe nienie Êwiadczenia, z o onego w Centrum Operacyjnym. 2. Warunkiem uzyskania Êwiadczenia Drugiej Opinii Medycznej jest dostarczenie przez Ubezpieczonego do Centrum Operacyjnego nast pujàcej dokumentacji w j zyku polskim: 1) wniosku o sporzàdzenie Drugiej Opinii Medycznej sporzàdzonego na formularzu przygotowanym przez Centrum Operacyjne, 2) wszelkiej dokumentacji medycznej dotyczàcej diagnostyki i leczenia stanu chorobowego, b dàcego podstawà do wystàpienia osporzàdzenie Drugiej Opinii Medycznej, w tym: Pierwszej Opinii, kopii badaƒ diagnostycznych, opisu historii choroby, opinii i zaleceƒ lekarzy leczàcych, kopii kart informacyjnych z pobytów w szpitalu, innych dokumentów dodatkowo wskazanych przez Centrum Operacyjne lub Konsultanta wyznaczonego przez Centrum Operacyjne. 3. Koszty sporzàdzenia i dor czenia Centrum Operacyjnemu dokumentacji wskazanej w ust. 2 obcià ajà Ubezpieczonego. 4. Decyzja lekarza Centrum Operacyjnego rozstrzygajàca, czy Pierwsza Opinia zosta a wydana przez specjalist we w aêciwej dziedzinie oraz czy jest wystarczajàco szczegó owa, jest wià àca dla Ubezpieczonego i je eli, wed ug wy àcznego uznania Lekarza Centrum Operacyjnego, zachodzi taka koniecznoêç, Ubezpieczony, na w asny koszt, zobowiàzany jest doprowadziç do sporzàdzenia innej Pierwszej Opinii lub uzupe nienia istniejàcej. 5. Po otrzymaniu Drugiej Opinii Medycznej od Konsultanta i jej przet umaczeniu na j zyk polski Centrum Operacyjne informuje Ubezpieczonego o mo liwoêci odbioru Drugiej Opinii Medycznej. Druga Opinia Medyczna jest dor czana Ubezpieczonemu lub jego przedstawicielowi przez Centrum Operacyjne w uzgodniony z Ubezpieczonym sposób. 6. Mo liwe sà nast pujàce tryby i terminy realizacji Êwiadczenia Drugiej Opinii Medycznej: 1) tryb standard - do 18 dni roboczych, 2) tryb przyspieszony - do 12 dni roboczych, 3) tryb pilny - do 7 dni roboczych, 4) tryb alarmowy - od 1 do 5 dni roboczych. 7. Przez termin realizacji rozumie si maksymalny czas mi dzy z o eniem w Centrum Operacyjnym kompletnej, wskazanej przez Centrum Operacyjne jako niezb dnej dla realizacji Êwiadczenia, dokumentacji medycznej w j zyku polskim a wys aniem przez Centrum Operacyjne Ubezpieczonemu zawiadomienia o dost pnoêci Drugiej Opinii Medycznej przet umaczonej na j zyk polski. 8. O trybie i terminie realizacji Êwiadczenia Drugiej Opinii Medycznej decyduje Centrum Operacyjne. Termin realizacji mo e ulec przed u eniu w przypadku, gdy Konsultant wystàpi o przedstawienie dodatkowych badaƒ lub gdy niezb dne b dzie uzupe nienie dokumentacji medycznej. 9. JeÊli konsultacja medyczna ma charakter z o ony, w szczególnoêci jeêli wymaga opinii wi cej ni jednego specjalisty, czas realizacji Êwiadczenia Drugiej Opinii Medycznej mo e si zwi kszyç o 25%, z wy àczeniem przypadków zakwalifikowanych do trybu alarmowego, które opiniowane b dà w mo liwie najszybszym terminie. 10. Dopuszcza si mo liwoêç wyd u enia czasu realizacji Êwiadczenia Drugiej Opinii Medycznej w przypadkach, gdy wnioski o Drugà Opini Medycznà zosta y z o one jako pilne lub alarmowe w okresie od 23 grudnia do 01 stycznia. Wy àczenia odpowiedzialnoêci Zak adu ubezpieczeƒ Ani zak ad ubezpieczeƒ, ani Centrum Operacyjne nie ponoszà odpowiedzialnoêci za treêç Drugiej Opinii Medycznej, a tak e za niew aêciwe zastosowanie przez Ubezpieczonego dostarczonych w niej informacji. Zak ad ubezpieczeƒ i Centrum Operacyjne nie ponoszà odpowiedzialnoêci za skutki interpretacji informacji zawartych w Drugiej Opinii Medycznej, ani jakichkolwiek dzia aƒ lub zaniechaƒ podj tych w oparciu o te informacje. 2. Zak ad ubezpieczeƒ nie ponosi odpowiedzialnoêci i jest zwolniony z obowiàzku realizacji Êwiadczenia, je eli stan chorobowy Ubezpieczonego jest bezpoêrednim lub poêrednim nast pstwem: a. samookaleczenia lub okaleczenia na w asnà proêb, b. usi owania lub pope nienia przez Ubezpieczonego przest pstwa, c. udzia u Ubezpieczonego w dzia aniach wojennych, dzia aniach zbrojnych, zamieszkach, Êwiadomego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy. 10

11 G. Pakiet dla ycia Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Pakietu dla ycia jest organizacja okreêlonych poni ej Êwiadczeƒ udzielanych na rzecz Ubezpieczonego za poêrednictwem Centrum Operacyjnego w przypadku wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà w czasie trwania odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ. 2. Zdarzeniami obj tymi ochronà ubezpieczeniowà, które uzasadniajà Êwiadczenie us ug assistance, sà: 1) nieszcz sliwy wypadek, 2) nag e zachorowanie. 3. OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ polega na organizacji na rzecz Ubezpieczonego jednego lub kilku ni ej wymienionych Êwiadczeƒ assistance: 1) Organizacja dostarczania towarów lub organizacja innych us ug - Êwiadczenie obejmuje organizacj, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, dostarczenia wszelkich towarów lub organizacj innych wskazanych przez Ubezpieczonego us ug jakie - wed ug oceny Centrum Operacyjnego - mogà byç potrzebne w zwiàzku z nieszcz Êliwym wypadkiem lub nag ym zachorowaniem, 2) Pomoc w rehabilitacji - Centrum Operacyjne, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, przeka e informacj na temat dost pnych placówek rehabilitacyjnych lub zorganizuje wizyt rehabilitanta w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, 3) Dowóz lekarstw i niezb dnych Êrodków medycznych - Centrum Operacyjne, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, zorganizuje dostarczenie lekarstw i Êrodków medycznych niezb dnych Ubezpieczonemu w zwiàzku z nieszcz Êliwym wypadkiem lub nag ym zachorowaniem, gdy w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego nie ma osoby, która mog aby takie Êwiadczenie zapewniç, 4) Pomoc w zakupach - Centrum Operacyjne, na wniosek i koszt Ubezpieczonego dostarczy Ubezpieczonemu do miejsca zamieszkania podstawowe artyku y ywnoêciowe i higieniczne. 5) Pomoc w ywieniu - Centrum Operacyjne, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, zorganizuje wizyt w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego piel gniarki lub innej osoby mogàcej udzieliç pomocy w przygotowaniu posi ku i karmieniu Ubezpieczonego, 6) Pomoc w prowadzeniu domu - Centrum Operacyjne, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, zorganizuje w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego pomoc domowà w zakresie drobnych prac domowych, 7) Opieka nad dzieçmi - Centrum Operacyjne, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, zorganizuje opiek nad dzieçmi Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, gdy w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego nie ma osoby, która mog aby takie Êwiadczenie zapewniç, 8) Opieka nad zwierz tami - Centrum Operacyjne, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, zorganizuje opiek nad drobnymi zwierz tami (t.j. drobne gryzonie, ptaki, koty, psy) Ubezpieczonego znajdujàcymi si w jego domu - polegajàcà na dostarczeniu ywnoêci, czynnoêciach porzàdkowych i zapewnieniu opieki czasowej, pod warunkiem, e zwierz ta wed ug uznania przedsatwiciela Centrum Operacyjnego nie stanowià zagro enia dla otoczenia. 4. Âwiadczenie assistance nie obejmuje bezpoêrednio wykonania us ug wymienionych powy ej lecz jedynie zorganizowanie przez Centrum Operacyjne mo liwoêci skorzystania przez Ubezpieczonego z us ugi Êwiadczonej przez podmiot trzeci. Zap ata za Êwiadczenia wykonywane przez podmiot trzeci w ramach Pakietu dla ycia dokonywana b dzie Kartà na rzecz podmiotu trzeciego wykonujàcego te us ugi bezpoêrednio przez Ubezpieczonego lub za poêrednictwem Centrum Operacyjnego. Tryb realizacji Êwiadczeƒ i wy àczenia odpowiedzialnoêci Zak adu ubezpieczeƒ Âwiadczenia ubezpieczeniowe w ramach Pakietu dla ycia realizowane sà na podstawie telefonicznego wniosku Ubezpieczonego o spe nienie Êwiadczenia, z o onego w Centrum Operacyjnym, pod warunkiem zaistnienia nieszcz sliwego wypadku lub nag ego zachorowania Ubezpieczonego. 2. Pe ny koszt us ugi w ramach realizacji Êwiadczenia ubezpieczeniowego obcià a Ubezpieczonego. 3. Âwiadczenia ubezpieczeniowe w ramach Pakietu dla ycia mogà byç zorganizowane, za poêrednictwem Centrum Operacyjnego, je eli spe nione zostanà àcznie nast pujàce warunki (w przypadku nie spe nienia poni szych warunków odpowiedzialnoêç zak adu ubezpieczeƒ jest wy àczona): 1) us uga, o której zorganizowanie wnioskuje Ubezpieczony, jest zgodna z prawem i jej realizacja nie narusza obowiàzujàcych przepisów prawa, 2) zorganizowanie us ugi, o którà wnioskuje Ubezpieczony, nie jest sprzeczne z zasadami etycznymi, moralnymi i zasadami wspó ycia spo ecznego, ani nie wymaga u ycia metod niezgodnych z prawem, 3) us uga, o której zorganizowanie wnioskuje Ubezpieczony, nie jest zwiàzana z prowadzonà przez niego dzia alnoêcià gospodarczà lub zawodowà, w tym w szczególnoêci towar, o którego dostarczenie wnioskuje Ubezpieczony nie jest przeznaczony do dalszej sprzeda y, 4) Centrum Operacyjne zaakceptowa o wniosek Ubezpieczonego o organizacj us ugi i przedstawi o kosztorys jej wykonania, 5) Ubezpieczony udost pni zak adowi ubezpieczeƒ wszystkie dane konieczne do sprawdzenia jego uprawnieƒ do Êwiadczeƒ oraz do realizacji tych Êwiadczeƒ, 6) Ubezpieczony wyrazi pisemnà (lub wyra onà w innej formie, zaakceptowanej przez Centrum Operacyjne) zgod na pokrycie pe nego kosztu us ugi za pomocà Karty wystawionej na jego rzecz i udost pni Centrum Operacyjnemu wszystkie dane niezb dne dla obcià enia jego Karty kosztami us ugi, 7) mo liwe jest (przy uwzgl dnieniu limitu Êrodków dost pnych za pomocà Karty) pokrycie pe nego kosztu us ugi za pomocà Karty wystawionej na rzecz Ubezpieczonego. 4. Procedura post powania przy realizacji Êwiadczenia ubezpieczeniowego w ramach Pakietu dla ycia jest nast pujàca: 1) sk adajàc wniosek o zorganizowanie us ugi Ubezpieczony podaje charakterystyk us ugi lub towaru, o którego dostarczenie wnioskuje, wnioskowany sposób i termin realizacji, oraz opcjonalnie - zakres cenowy i maksymalny àczny koszt us ugi, 2) Ubezpieczony i przedstawiciel Centrum Operacyjnego uzgadniajà termin, w którym Centrum Operacyjne przedstawi kosztorys us ugi lub informacj o braku mo liwoêci realizacji us ugi, 3) Centrum Operacyjne przedstawia Ubezpieczonemu kosztorys okreêlajàcy pe ny koszt us ugi, jaki obcià aç b dzie Ubezpieczonego. Pe ny koszt us ugi obejmuje wszystkie koszty jakie ponosi Centrum Operacyjne w celu zrealizowania wnioskowanej us ugi, w tym w szczególnoêci: koszt nabycia danego, wnioskowanego przez ubezpieczonego, towaru lub us ugi, koszt przechowywania i dostarczenia w sposób ustalony z Ubezpieczonym, koszty op at celnych, podatków i innych obcià eƒ publicznoprawnych 11

12 zwiàzanych z realizacjà us ugi oraz inne udokumentowane koszty konieczne do wykonania us ugi wobec Ubezpieczonego w ramach niniejszych SWU, obcià ajàce zak ad ubezpieczeƒ. W przypadku, gdy zgodnie z pkt. 5) wymagane jest pisemne oêwiadczenie o zgodzie na zap at pe nego kosztu us ugi za pomocà Karty, opis i kosztorys przedstawiony jest Ubezpieczonemu na formularzu przesy anym faksem pod numer podany przez Ubezpieczonego lub pocztà elektronicznà w formie skanu wys anego pod adres mailowy podany przez Ubezpieczonego. 4) Ubezpieczony i przedstawiciel Centrum Operacyjnego uzgadniajà termin realizacji us ugi, 5) W przypadku akceptacji przedstawionego kosztorysu, Ubezpieczony wyra a zgod na zap at pe nego kosztu us ugi za pomocà wystawionej na jego rzecz Karty (chyba e za zgodà Centrum Operacyjnego ustalona zostanie inna forma p atnoêci, w tym w szczególnoêci bezpoêrednia p atnoêç przez Ubezpieczonego na rzecz podmiotu zbywajàcego dany towar lub wykonujàcego us ug ). OÊwiadczenie powy sze musi byç z o one i przekazane w formie wskazanej przez Centrum Operacyjne (tj. oêwiadczenie sk adane jest w formie pisemnej, na formularzu przygotowanym przez Centrum Operacyjne, i przekazywane Centrum Operacyjnemu faksem pod nr +48 (22) lub w formie zeskanowanej, za pomocà poczty elektronicznej pod adres mailowy z zastrze eniem, i w uzasadnionych przypadkach Centrum Operacyjne na yczenie Ubezpieczonego mo e zaakceptowaç oêwiadczenie z o one telefonicznie, pod warunkiem wyra enia zgody na rejestracj rozmowy). Ubezpieczony przekazuje Centrum Operacyjnemu wskazane przez Centrum Operacyjne dane niezb dne dla autoryzacji Karty i dokonania p atnoêci przy jej pomocy, 6) Centrum Operacyjne dokonuje - za poêrednictwem Centrum Rozliczeniowego - zablokowania na Karcie Êrodków w wysokoêci pe nego kosztu us ugi wskazanego w kosztorysie zaakceptowanym przez Ubezpieczonego lub obcià a Kart Ubezpieczonego pe nym kosztem us ugi, 7) Centrum Operacyjne organizuje us ug i po jej wykonaniu obcià a - pod warunkiem, e nie zosta o to dokonane wczeêniej - Kart Ubezpieczonego pe nym kosztem us ugi, 8) W razie jakichkolwiek przeszkód w realizacji us ugi Centrum Operacyjne niezw ocznie informuje o tym Ubezpieczonego i odblokowuje Êrodki zablokowane na Karcie Ubezpieczonego zgodnie z pkt. 6) powy ej lub dokonuje zwrotu pobranych Êrodków. W takim przypadku zak ad ubezpieczeƒ jest zwolniony z odpowiedzialnoêci za wykonanie Êwiadczenia ubezpieczeniowego. 5. Zak ad ubezpieczeƒ i Centrum Operacyjne nie ponoszà odpowiedzialnoêci za niewykonanie lub opóênienie w wykonaniu us ugi assistance okreêlonej w niniejszych SWU, jeêli opóênienie lub niemo liwoêç wykonania Êwiadczeƒ spowodowane sà strajkami, niepokojami spo ecznymi, zamieszkami, atakami terroru, sabota u, wojnà (równie domowà), skutkami promieniowania radioaktywnego, si à wy szà, pod poj ciem której rozumie si w szczególnoêci: trz sienie ziemi, powódê, huragan, po ar lasu, awaria lub brak urzàdzeƒ telekomunikacyjnych oraz nie ponoszà odpowiedzialnoêci za ewentualne opóênienia zaistnia e z przyczyn zewn trznych niezale nych od Centrum Operacyjnego (w tym zjawisk meteorologicznych, ograniczeƒ w poruszaniu si wprowadzonych decyzjami w adz administracyjnych), mogàcych powodowaç niedyspozycyjnoêç us ugodawców realizujàcych dane Êwiadczenia. 6. Zak ad ubezpieczeƒ nie ponosi odpowiedzialnoêci za opóênienia w wykonaniu us ugi w zakresie Êwiadczenia,,organizacja dostarczania towarów lub organizacja innych us ug w ramach ubezpieczenia Pakiet dla ycia w okresie od dnia 23 grudnia do dnia 2 stycznia ka dego roku. 7. Zak ad ubezpieczeƒ jest uprawniony do odmowy realizacji Êwiadczenia w ramach ubezpieczenia Pakiet dla ycia na rzecz Ubezpieczonego, na którego rzecz zak ad ubezpieczeƒ, za poêrednictwem Centrum Operacyjnego, zorganizowa wczeêniej us ug w ramach ubezpieczenia Pakiet dla ycia, a Ubezpieczony odmówi jej przyj cia, dokona zwrotu dostarczonego towaru lub w innym trybie zrezygnowa z us ugi (odstàpi od udokumentowanych uzgodnieƒ transakcyjnych) i doprowadzi do zwrotu poniesionych przez niego kosztów us ugi, pomimo i us uga by a zrealizowana zgodnie ze SWU i uzgodnieniami z Ubezpieczonym. Powy sze nie dotyczy przypadków, gdy towar lub us uga by y obcià one wadami oraz przypadków, gdy zwrot zosta dokonany bezpoêrednio na rzecz osoby trzeciej zbywajàcej towar lub realizujàcej us ug, bez wysuwania wobec zak adu ubezpieczeƒ roszczeƒ o zwrot poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów. H. Pomoc w podró y Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia w ramach POMOCY W PODRÓ Y jest organizacja albo organizacja i pokrycie kosztów us ug assistance okreêlonych poni ej, Êwiadczonych na rzecz Ubezpieczonych za poêrednictwem Centrum Operacyjnego w przypadku wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà w czasie trwania odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ. 2. Zdarzeniem obj tym ochronà ubezpieczeniowà, które uzasadnia Êwiadczenie us ug assistance, jest zdarzenie zaistnia e w trakcie podró y zagranicznej ubezpieczonego, pod warunkiem, e zagraniczna podró ubezpieczonego nie przekracza 60 dni, a p atnoêç za podró Êrodkami transportu publicznego nastàpi a za pomocà Karty Kredytowej Citibank Platinum. 3. OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ polega na spe nieniu na rzecz ubezpieczonego jednego lub kilku ni ej wymienionych Êwiadczeƒ assistance, szczegó owo uregulowanych w opisie poszczególnych Êwiadczeƒ: 1) Pomoc prawna za granicà: a) Honorarium adwokata, b) Przedp ata kaucji 2) Przedp ata gotówki 3) Odzyskanie i ponowne skierowanie baga u 4) Informacja podró na 5) Pomoc medyczna za granicà a) Konsultacja telefoniczna z lekarzem, b) Wizyta lekarza, c) Transport sanitarny, d) Transport dzieci pozostawionych bez opieki, e) Transport zw ok Âwiadczenie assistance nie obejmuje bezpoêrednio wykonania us ug wymienionych powy ej lecz zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów tych us ug przez Centrum Operacyjne. Sumy ubezpieczenia wskazane w 48 SWU stanowià górnà granic odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ dla danego zdarzenia obj tego ochrona ubezpieczeniowà. 12

13 Pomoc prawna za granicà 41 W ramach ubezpieczenia pomocy prawnej zak ad ubezpieczeƒ zapewni udzia prawnika reprezentujàcego ubezpieczonego: 1) w post powaniu sàdowym wszcz tym przeciwko ubezpieczonemu z tytu u odpowiedzialnoêci cywilnej wynikajàcej z kodeksu cywilnego obowiàzujàcego w kraju, w którym nastàpi o zdarzenie rodzàce odpowiedzialnoêç cywilnà, 2) w post powaniu sàdowym majàcym na celu uzyskanie od osoby trzeciej odszkodowania dla Ubezpieczonego, z tytu u obra eƒ cielesnych oraz/lub szkód w majàtku Ubezpieczonego. pod warunkiem, e zdarzenie powodujàce wszcz cie post powania, o którym mowa pkt. 1) i 2) to zasz o w okresie podró y. 3) zak ad ubezpieczeƒ nie ponosi odpowiedzialnoêci za wynik dzia ania prawnika, o którym mowa w pkt 1) i 2 ) 4) honoraria prawnika, o którym mowa w pkt 1) i 2) b dà pokrywane przez zak ad ubezpieczeƒ do wysokoêci sumy ubezpieczenia okreêlonej w 48. Przedp ata kaucji Przedp at kaucji to jest wp acenie w imieniu Ubezpieczonego kwoty do wysokoêci okreêlonej w 48 SWU - tytu em zabezpieczenia, jakie jest od Ubezpieczonego wymagane w celu zagwarantowania zap aty op at proceduralnych, sàdowych i kar pieni nych. 2. Ubezpieczony zobowiàzany jest zwróciç wp aconà kaucj w pe nej wysokoêci niezw ocznie po otrzymaniu zwrotu kaucji w wyniku post powania sàdowego lub w ciàgu pi tnastu (15) dni od wydania przez sàd orzeczenia dotyczàcego Ubezpieczonego, nie póêniej jednak ni w ciàgu trzech miesi cy od dnia z o enia kaucji przez zak ad ubezpieczeƒ. Przedp ata gotówki Zak ad ubezpieczeƒ dokona przedp aty lub zagwarantuje dokonanie zap aty w wysokoêci okreêlonej w 48 SWU na rzecz Ubezpieczonego w celu pokrycia niezw ocznych wydatków zwiàzanych z utratà Êrodków p atniczych wskutek rabunku lub kradzie y z w amaniem (pod warunkiem zg oszenia tego faktu na Policj ). 2. Zwrot kwoty obj tej przedp atà nastàpi w terminie 15 dni od powrotu Ubezpieczonego do Polski, najpóêniej w ciàgu 3 miesi cy od daty przekazania Êrodków; Odzyskanie i ponowne skierowanie baga u 44 W przypadku utraty lub b dnego skierowania baga u Ubezpieczonego przez przewoênika, zak ad ubezpieczeƒ zapewni pomoc polegajàcà na kontaktowaniu si z odpowiednià jednostkà, np. linià lotniczà, oraz organizowaniu i pokryciu kosztu wysy ki takiego baga u, jeêli mo na go odzyskaç, do miejsca pobytu Ubezpieczonego. Informacja podró na 45 Zak ad ubezpieczeƒ zapewni Ubezpieczonemu informacj o szczepieniach obowiàzkowych, wizach, adresach polskich konsulatów oraz pomoc administracyjna w przypadku kradzie y dokumentów podró nych za granicà takich jak: paszport, wiza wjazdowa, prawo jazdy lub dowód rejestracyjny pojazdu - pomoc polega na udzieleniu niezb dnych informacji dotyczàcych formalnoêci koniecznych do uzyskania dokumentów zast pczych. Pomoc medyczna za granicà 46 W razie wystàpienia, w okresie podró y, nieszcz Êliwego wypadku lub nag ego zachorowania ubezpieczonego, zak ad ubezpieczeƒ zapewnia ubezpieczonemu nast pujàce Êwiadczenia pomocy medycznej: 1. Konsultacja telefoniczna z lekarzem - to jest udzielenie pierwszej porady medycznej w oparciu o informacje otrzymane drogà telefonicznà od ubezpieczonego, a w razie potrzeby zorganizowanie wizyty lekarskiej. 2. Wizyta lekarska - je eli w nast pstwie nieszcz Êliwego wypadku lub nag ego zachorowania poza terytorium RP Ubezpieczony dozna uszkodzenia cia a lub uszczerbku na zdrowiu, Centrum Operacyjne zorganizuje - je eli z uwagi na stan zdrowia nie jest wymagana interwencja pogotowia ratunkowego - wizyt lekarza w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego oraz pokryje - do wysokoêci sumy ubezpieczenia wskazanej w 48 SWU - koszty dojazdu i honorarium lekarza. O zasadnoêci organizacji i pokrycia kosztów Êwiadczenia decyduje lekarz Centrum Operacyjnego. Maksymalna iloêç wizyt lekarskich w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi Transport sanitarny - to jest zorganizowanie i op acenie do wysokoêci limitu okreêlonego w 48 SWU przewozu Ubezpieczonego do jednego z najbli szych szpitali, w przypadku, gdy Ubezpieczony dozna urazu cia a lub choroby, odnoênie których lekarz Centrum Operacyjnego zaleca pilnà konsultacj medycznà, hospitalizacj, lub specjalistyczny zabieg ambulatoryjny pierwszej pomocy. Decyzj o wyborze czasu, celu i Êrodka transportu podejmuje lekarz Centrum Operacyjnego po konsultacji z lekarzem leczàcym Ubezpieczonego. 4. Transport dzieci pozostawionych bez opieki - to jest zorganizowanie w przypadku Êmierci lub hospitalizacji Ubezpieczonego przez okres powy ej 7 dni i op acenie powrotu do Polski dzieci poni ej 15 (pi tnastu) lat, które podró owa y z Ubezpieczonym w czasie wystàpienia zdarzenia i zosta y pozostawione bez opieki doros ych, pod warunkiem, e bilety nale àce do wymienionych dzieci przesta y byç ju wa ne. O wyborze Êrodka transportu decyduje Centrum Operacyjne AA. 5. Transport zw ok - to jest za atwienie wszelkich formalnoêci i pokrycie kosztów zwiàzanych z repatriacjà zw ok lub prochów ubezpieczonego do miejsca jego pochówku w Polsce z wy àczeniem wydatków zwiàzanych z pogrzebem i pochówkiem. Wy àczenia odpowiedzialnoêci Zak adu ubezpieczeƒ Zak ad ubezpieczeƒ nie ponosi odpowiedzialnoêci i jest zwolniony z obowiàzku zwrotu wszelkich kosztów poniesionych bez porozumienia z Centrum Operacyjnym, nawet jeêli mieszczà si one w granicach i sumach ubezpieczenia okreêlonych w niniejszych SWU, a zdarzenia których one dotyczà sà obj te ochronà ubezpieczeniowà, chyba e powiadomienia Centrum Operacyjnego nie dokonano z powodu si y wy szej. 13

14 2. Zak ad ubezpieczeƒ i Centrum Operacyjne nie ponoszà odpowiedzialnoêci za niewykonanie lub opóênienie w wykonaniu us ugi assistance okreêlonej w niniejszych SWU, jeêli opóênienie lub niemo liwoêç wykonania Êwiadczeƒ spowodowane sà strajkami, niepokojami spo ecznymi, zamieszkami, atakami terroru, sabota u, wojnà (równie domowà), skutkami promieniowania radioaktywnego, si à wy szà, pod poj ciem której rozumie si w szczególnoêci: trz sienie ziemi, powódê, huragan, po ar lasu, awaria lub brak urzàdzeƒ telekomunikacyjnych oraz nie ponoszà odpowiedzialnoêci za ewentualne opóênienia zaistnia e z przyczyn zewn trznych niezale nych od Centrum Operacyjnego (w tym zjawisk meteorologicznych, ograniczeƒ w poruszaniu si wprowadzonych decyzjami w adz administracyjnych), mogàcych powodowaç niedyspozycyjnoêç us ugodawców realizujàcych dane Êwiadczenia. 3. Z zakresu odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ wy àczone sà: 1) koszty wizyty lekarza, transportu medycznego i innych us ug na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) w stosunku do us ugi polegajàcej na zap acie kaucji wy àczona jest odpowiedzialnoêç zak adu ubezpeiczeƒ w odniesieniu do wszelkich roszczeƒ zwiàzanych z pracà zawodowà oraz/lub sprawà karnà, jak równie do wszelkich roszczeƒ wynikajàcych z prowadzenia, korzystania, posiadania lub zabezpieczania pojazdu mechanicznego. 4. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez zak ad ubezpieczeƒ nie obejmuje zdarzeƒ powsta ych z tytu u lub w nast pstwie: leczenia nie zwiàzanego z pomocà medycznà, udzielonà w przypadku nag ego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku, chorób przewlek ych, psychicznych lub depresji, chorób, z którymi zwiàzana by a hospitalizacja Ubezpieczonego w ciàgu ostatnich szeêciu miesi cy przed obj ciem go ubezpieczeniem, fizykoterapii, helioterapii, zabiegów ze wskazaƒ estetycznych, chorób przenoszonych drogà p ciowà, chorób wenerycznych, AIDS i wirusa HIV pozytywnego, cià y, za wyjàtkiem jednej wizyty lekarskiej i zwiàzanego z nià niezb dnego transportu do placówki medycznej, przerywania cià y, sztucznego zap odnienia lub ka dego innego leczenia bezp odnoêci oraz kosztów Êrodków antykoncepcyjnych, alkoholizmu lub przebywania pod wp ywem alkoholu, u ywania narkotyków i Êrodków odurzajàcych nie przepisanych przez lekarza lub przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem, wypadków spowodowanych umyêlnie przez Ubezpieczonego, w tym skutków samobójstwa lub usi owania pope nienia samobójstwa, samookaleczenia przez Ubezpieczonego, epidemii, o których w adze kraju przeznaczenia poinformowa y w Êrodkach masowego przekazu, ska eƒ oraz katastrof naturalnych, promieniowania radioaktywnego i jonizujàcego, wydarzeƒ, zwiàzanych z wojnami domowymi lub o zasi gu mi dzynarodowym, rozruchami i niepokojami spo ecznymi, aktami sabota u oraz zamachami, wypadków wynikajàcych z brania udzia u w zak adach, przest pstwach i bójkach, za wyjàtkiem dzia ania w obronie koniecznej i w stanie wy szej koniecznoêci, leczenia przez lekarza b dàcego cz onkiem rodziny Ubezpieczonego, szczepieƒ, a tak e leczenia dentystycznego, urazów nie wymagajàcych udzielenia natychmiastowej, niezb dnej pomocy medycznej, wypadków wynikajàcych z: 1. wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu, 2. aktywnego uczestniczenia we wszelkich niebezpiecznych sportach, w szczególnoêci takich jak : spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, eglowanie ze spadochronem, jazda na nartach poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, speleologia, skoki na linie bungee, a tak e w innych sportach powszechnie uznanych za niebzpieczne, wypadków wynikajàcych z zabiegów lub leczenia nie uznanego w sposób naukowy i medyczny, niestosowania si Ubezpieczonego do zaleceƒ lekarza prowadzàcego i lekarza Centrum Operacyjnego, wykonywania pracy zawodowej lub w ramach dzia alnoêci gospodarczej, w tym zw aszcza prac: budowlanych, zwiàzanych z monta em, demonta em, konserwacjà, dozorowaniem mienia i osób, przewozem mienia i osób, wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych, prac leênych i w rolnictwie, zawodowo wykonywanych czynnoêci ratowniczych dotyczàcych osób i mienia, itp. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te nast pstwa zdarzeƒ powsta ych przed rozpocz ciem okresu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego. Suma Ubezpieczenia Suma ubezpieczenia stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ. 2. Sumy ubezpieczenia wskazane sà w poni szej Tabeli: PAKIET SAMOCHODOWY Suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie Naprawa pojazdu na miejscu wystàpienia zdarzenia 700 PLN Holowanie pojazdu 700 PLN Zorganizowanie samochodu zast pczego Parking 300 PLN Dostarczenie paliwa Odprowadzenie lub odbiór naprawionego pojazdu Zorganizowanie wysy ki cz Êci zamiennych Pobyt w hotelu na czas naprawy pojazdu 1000 PLN Powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania albo kontynuacja podró y 600 PLN Zorganizowanie pomocy lub zabezpieczenie pojazdu Informacja Informacja o autoryzowanych stacjach napraw, firmach wynajmujàcych samochody Informacja o adresach hoteli i miejsc noclegowych, warunkach drogowych, Informacja o procedurze post powania w przypadku w amania do samochodu, kolizji drogowej itp. 14

15 PAKIET DLA DOMU Roczna suma ubezpieczenia Interwencja specjalisty w razie zdarzenia losowego lub awarii instalacji (max 3 interwencje ka dego ze specjalistów w ciàgu rocznego okresu ubezpieczenia) 700 PLN Organizacja drobnych napraw domowych Pomoc i zabezpieczenie mieszkania w przypadku w amania Informacja Informacja o firmach Êwiadczàcych us ugi naprawcze i remontowe (Êlusarzach, hydraulikach, elektrykach, dekarzach itp.) Informacja o procedurze post powania w przypadku w amania, rabunku w mieszkaniu PAKIET MEDYCZNY Wizyta lekarska Wizyta piel gniarki Dostawa leków Opieka domowa po hospitalizacji Opieka nad dzieçmi w przypadku koniecznoêci nag ej hospitalizacji Wyszukanie i organizacja wizyty u lekarza specjalisty Transport medyczny do szpitala Transport do domu po hospitalizacji Informacja Utrzymywanie bie àcego kontaktu telefonicznego ze szpitalem Przekazanie najbli szej rodzinie informacji o stanie zdrowia Roczna suma ubezpieczenia 100 PLN 500 PLN 200 PLN 300 PLN PAKIET MEDYCZNY PLUS Roczna suma ubezpieczenia Wizyta lekarska 100 PLN Wizyta piel gniarki 500 PLN Dostawa leków 200 PLN Opieka domowa po hospitalizacji 300 PLN Opieka nad dzieçmi w przypadku koniecznoêci nag ej hospitalizacji Wyszukanie i organizacja wizyty u lekarza specjalisty Transport medyczny do szpitala Transport do domu po hospitalizacji Informacja Utrzymywanie bie àcego kontaktu telefonicznego ze szpitalem Przekazanie najbli szej rodzinie informacji o stanie zdrowia Refundacja kosztów zakupu przedmiotów pierwszej potrzeby w razie opóênienia lub zagubienia bagazu 300 Cz Êç sk adki przypadajàca na pakiet podró ny / 1 miesiàc: MEDYCZNA PLATFORMA INFORMACYJNA Informacje 24/24h o: zdrowiu i chorobie, jednostkach chorobowych, zachowaniach prozdrowotnych, objawach niepo àdanych przy przyjmowaniu leków, przyjmowaniu leków w cià y, piel gnacji niemowlàt, transporcie medycznym, grupach wsparcia, telefonach zaufania, dietach, zdrowym ywieniu, lekarzach ogólnych, szpitalach, aptekach, przychodniach, spó dzielniach lekarskich, stanach wymagajàcych nag ej pomocy. x DRUGA OPINIA MEDYCZNA Âwiadczenie Drugiej Opinii Medycznej x PAKIET DLA YCIA Organizacja dostarczania towarów lub organizacja innych us ug Pomoc w rehabilitacji Dowóz lekarstw i niezb dnych Êrodków medycznych Pomoc w zakupach Pomoc w ywieniu Pomoc w prowadzeniu domu Opieka nad dzieçmi Opieka nad zwierz tami Wariant I 15

16 POMOC W PODRÓ Y Honorarium adwokata Przedp ata kaucji Dostarczenie gotówki Odzyskanie i ponowne skierowanie baga u Informacja podró na Konsultacja telefoniczna z lekarzem Wizyta lekarza (maksymalnie dwie wizyty rocznie) Transport sanitarny Transport dzieci pozostawionych bez opieki w razie Êmierci lub hospitalizacji 7dni Transport zw ok Suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie EUR EUR 500 EUR 100 EUR 1000 EUR UWAGA: * znak oznacza, i koszty Êwiadczenia pokrywane sà przez zak ad ubezpieczeƒ do wysokoêci faktycznych kosztów us ugi Êwiadczonej przez Centrum Operacyjne, * znak oznacza, i Centrum Operacyjne zajmuje si jedynie ORGANIZACJÑ US UGI, a ca kowite koszty jej wykonania obcià ajà Ubezpieczonego. Post powanie w razie zaistnienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà W przypadku zaistnienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà zak adu ubezpieczeƒ, przed podj ciem dzia aƒ we w asnym zakresie, Ubezpieczony zobowiàzany jest: 1) niezw ocznie, nie póêniej ni 12 godzin od zaistnienia zdarzenia (nie dotyczy to ubezpieczenia w zakresie Drugiej Opinii Medycznej), skontaktowaç si z Centrum Operacyjnym czynnym ca à dob, 2) podaç wszelkie dost pne informacje potrzebne do udzielenia nale nej pomocy z zakresu us ug assistance, a w szczególnoêci: a) swoje nazwisko i adres zamieszkania, b) numer Karty, c) data rozpocz cia i up ywu wa noêci Karty - wy àcznie w przypadku, gdy w zwiàzku z realizacjà Êwiadczenia przyjmowana jest p atnoêç za pomocà Karty, d) numer rejestracyjny oraz mark pojazdu (w przypadku Pakietu Samochodowego) e) dok adne miejsce zdarzenia oraz nazw miejscowoêci i numer telefonu, pod którym Centrum Operacyjne mo e si skontaktowaç z Ubezpieczonym lub jego przedstawicielem, f) opis zdarzenia obj tego ubezpieczeniem i rodzaj potrzebnej pomocy g) inne dane niezb dne do realizacji Êwiadczeƒ. 3) post powaç zgodnie z dyspozycjami Centrum Operacyjnego, 4) zapobiec w miar mo liwoêci zwi kszeniu szkody. 2. Ubezpieczony, na wezwanie przedstawiciela Centrum Operacyjnego, zobowiàzany jest do okazania wa nej Karty. 3. Ubezpieczony, na wezwanie przedstawiciela Centrum Operacyjnego, zobowiàzany jest do podania danych niezb dnych dla wykonania Êwiadczenia, a tak e do okazania dokumentu potwierdzajàcego to samoêç. 4. W celu umo liwienia Centrum Operacyjnemu spe nienia Êwiadczenia transportu medycznego, o którym mowa w SWU, Ubezpieczony lub ka da inna osoba dzia ajàca w jego imieniu zobowiàzana jest do zapewnienia zespo owi medycznemu lub innym osobom uprawnionym przez zak ad ubezpieczeƒ dost pu do wszelkich informacji pozwalajàcych na ocen stanu zdrowia Ubezpieczonego i celowoêci transportu medycznego, pod rygorem utraty prawa do korzystania ze Êwiadczenia transportu medycznego. 5. Sk adajàc wniosek ospe nienie Êwiadczenia ocharakterze medycznym, w tym w szczególnoêci w ramach ubezpieczenia Drugiej Opinii Medycznej, Ubezpieczony wyra a zgod na przekazywanie zak adowi ubezpieczeƒ przez lekarzy i placówki opieki medycznej informacji dotyczàcych stanu zdrowia Ubezpieczonych, w tym dokumentacji medycznej, na potrzeby ustalenia odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ i spe nienia Êwiadczenia. 6. Je eli Ubezpieczony z winy umyêlnej lub ra àcego niedbalstwa, nie dope ni któregokolwiek z obowiàzków, okreêlonych w ust pach powy szych zak ad ubezpieczeƒ mo e odmówiç spe nienia Êwiadczenia assistance. 7. Rozmowy telefoniczne prowadzone mi dzy Centrum Operacyjnym a Ubezpieczonymi mogà byç nagrywane. Zak ad ubezpieczeƒ mo e odmówiç spe nienia Êwiadczenia w przypadku nie wyra enia przez Ubezpieczonego zgody na nagranie rozmowy. 8. Wszystkie p atnoêci Ubezpieczonego za Êwiadczenia polegajàce na organizacji us ug na jego zlecenie przez Centrum Operacyjne b dà p atne przez Ubezpieczonego za pomocà Karty wystawionej na jego rzecz, chyba e Centrum Operacyjne zaakceptuje innà form p atnoêci. Do ustalenia trybu realizacji Êwiadczeƒ polegajàcych na organizacji us ug, których koszt pokrywa Ubezpieczony, odpowiednie zastosowanie majà postanowienia 39 ust. 3-7 SWU. 9. Wszelkie Êwiadczenia, o których mowa w niniejszych SWU, realizowane sà na mocy umowy ubezpieczenia zawartej pomi dzy zak adem ubezpieczeƒ a ubezpieczajàcym. Zgodnie z opisem poszczególnych Êwiadczeƒ zawartym w niniejszych SWU szczegó owy zakres Êwiadczenia obj tego zobowiàzaniem zak adu ubezpieczeƒ mo e byç definiowany na mocy wniosku Ubezpieczonego oraz ustaleƒ pomi dzy Ubezpieczonym a Centrum Operacyjnym, co nie zmienia podstawy prawnej obowiàzku Êwiadczenia. 10. Podstawà prawnà zobowiàzaƒ do realizacji na rzecz Ubezpieczonych Êwiadczeƒ okreêlonych w SWU jest umowa ubezpieczenia. adne z postanowieƒ umowy ubezpieczenia i SWU nie mo e byç interpretowane w sposób wskazujàcy, i pomi dzy zak adem ubezpieczeƒ lub Centrum Operacyjnym a Ubezpieczonym dochodzi do zawarcia umowy, na podstawie której realizowane sà Êwiadczenia okreêlone w SWU. 11. W przypadku Êwiadczeƒ obejmujàcych organizacj dostarczania okreêlonych towarów odpowiedzialnoêç zak adu ubezpieczeƒ polega na wykonywaniu czynnoêci zwiàzanych z poêredniczeniem w nabyciu okreêlonego towaru przez Ubezpieczonego. W ramach wykonywania powy szych Êwiadczeƒ Centrum Operacyjne zak adu ubezpieczeƒ dokonuje nabycia w imieniu i na rzecz Ubezpieczonego (tj. ze skutkiem prawnym dla Ubezpieczonego) okreêlonego towaru od podmiotu trzeciego, zajmujàcego si zbywaniem towarów (w tym zap aty w imieniu Ubezpieczonego ceny za nabycie towaru i odebrania towaru w imieniu Ubezpieczonego) oraz organizuje dostarczenie towaru do Ubezpieczonego. 16

17 12. Zak ad ubezpieczeƒ ani Centrum Operacyjne nie ponoszà odpowiedzialnoêci za wady fizyczne lub prawne rzeczy nabytych przez Ubezpieczonego, których nabycie lub dostarczenie organizowane by o w ramach wykonywania Êwiadczeƒ okreêlonych w niniejszych SWU, ani za wykonanie i jakoêç us ug wykonywanych przez podmioty trzecie, które to us ugi by y organizowane w ramach wykonywania Êwiadczeƒ okreêlonych w niniejszych SWU (w szczególnoêci nie ponoszà odpowiedzialnoêci za szkody wynikajàce z nienale ytego wykonania us ugi przez podmiot trzeci). 13. Zak ad ubezpieczeƒ ani Centrum Operacyjne nie ponoszà odpowiedzialnoêci za szkody poniesione przez Ubezpieczonego lub osoby trzecie w zwiàzku z nabyciem towarów lub w zwiàzku z korzystaniem z us ug wnioskowanych przez Ubezpieczonego, które organizowane by y przez centrum Operacyjne w ramach wykonywania Êwiadczeƒ okreêlonych w niniejszych SWU. Postanowienia koƒcowe Roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia mogà byç dochodzone na drodze post powania sàdowego. 2. Ubezpieczony mo e wytoczyç powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia albo wed ug przepisów o w aêciwoêci ogólnej albo przed sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 51 Do spraw nie uregulowanych w niniejszych SWU majà zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególnoêci Kodeksu Cywilnego oraz ustaw regulujàcych dzia alnoêç ubezpieczeniowà. 52 Szczególne warunki ubezpieczenia wchodzà w ycie z dniem 1 lipca 2006 r. 17

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Karty Kredytowej Citibank Gold

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Karty Kredytowej Citibank Gold Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Karty Kredytowej Citibank Gold 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Karty Kredytowej Citibank Gold (zwane dalej SWU)

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Artykuł 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych Leczenie szpitalne Je eli cel leczenia nie mo e by osi gni ty w trybie ambulatoryjnym, pacjent mo e zosta skierowany na dalsze leczenie w szpitalu. Pacjent ma prawo wyboru szpitala, który ma podpisan umow

Bardziej szczegółowo

Twój Assistance Plus do produktu Twój Dom Plus. Wrocław kwiecień 2016r.

Twój Assistance Plus do produktu Twój Dom Plus. Wrocław kwiecień 2016r. Twój Assistance Plus do produktu Twój Dom Plus Wrocław kwiecień 2016r. Twój Assistance Plus jakie usługi 1. Pomoc Dom 2. Pomoc AGD 3. Pomoc PC 4. Pomoc RTV 5. Pomoc - Infolinie Centrum Operacyjnego 6.

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) Rozdzia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOÂCI O UBEZPIECZENIA DODATKOWE 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE 24 H POMOC DROGOWA

ASSISTANCE 24 H POMOC DROGOWA POMOC DROGOWA ASSISTANCE 24 H jest to wspólny program FIAT Auto Poland i BENEFIA Towarzystwa Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna Vienna Insurance Group w ramach, którego osoby podró ujàce pojazdem Uczestnicy programu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia Karta produktu do ubezpieczenia SuperAssistance Biznes dla posiadaczy pakietów Biznes Komfort Plus i Biznes Sukces Plus Ogólne informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel: AGA International

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku.

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. REGULAMIN PRZEJAZDU Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. Postanowienia ogólne: 1. Dokonanie zakupu przewozu w firmie Koldecure oznacza zawarcie umowy przewozu i potwierdzenia przyjęcia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. 1168 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych ubezpieczenia od odpowiedzialnoêci cywilnej u ytkowników statków powietrznych, przewoêników i innych

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Domowy

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Domowy Załącznik nr 1 do Umowy serwisowej - Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Domowy dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 30 lipca 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 30 lipca 2002 r. 1115 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegó owych zasad post powania w sprawach zg aszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

INSTRUKCJA. Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Załącznik do Zarządzenia nr 44 Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii INSTRUKCJA Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 183 11706 Poz. 1531 1531 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Na podstawie art. 96

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny Załącznik do Zarządzenia Nr 138/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 czerwca 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 81 4973 Poz. 549 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 81 4973 Poz. 549 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 81 4973 Poz. 549 549 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó owego sposobu obni ania iloêci zapasów obowiàzkowych ropy naftowej lub paliw Na

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI. z dnia 14 marca 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 29 1757 Poz. 369 369 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badaƒ psychologicznych i psychiatrycznych w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1289 Poz. 213 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust. 14

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola UMOWA zawarta dnia.2013 r. w Stalowej Woli pomiędzy: Gminą Stalowa Wola (37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7), NIP: 865 239 87 25, REGON: 830409086 reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Szlęzaka - Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Grupowe ubezpieczenie pracowników Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Grupowe ubezpieczenie pracowników Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu Załącznik nr 1do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Grupowe ubezpieczenie pracowników Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu Przedmiotem zamówienia jest: Grupowe ubezpieczenie pracowników,

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 05.11.2015

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail... OFERTA NA WYZNACZENIE JEDNOSTKI DO PROWADZENIA PARKINGU STRZEŻONEGO, NA KTÓRYM BĘDĄ UMIESZCZANE USUNIĘTE Z DROGI POJAZDY PRZEWOŻĄCE TOWARY NIEBEZPIECZNE FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Oferenta Siedziba Oferenta...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-12-21 23:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=408_2015 Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Jaroszowiec: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Przedmiotem zamówienia w części nr II jest zawarcie następujących ubezpieczeń: Uocp Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacz pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r. 285 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg rozdzielnika. ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 16)

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg rozdzielnika. ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 16) Aneks nr 1 do SIWZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276 Rachunek bankowy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych i przewozu drogowego towarów w relacjach międzynarodowych 30.09.2013 2 Reklamacje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) 875 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo