Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Karty Kredytowej Citibank Platinum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Karty Kredytowej Citibank Platinum"

Transkrypt

1 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Karty Kredytowej Citibank Platinum POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance (zwane dalej SWU) majà zastosowanie w umowie ubezpieczenia generalnego, zwanej dalej,,umowà ubezpieczenia, zawartej przez INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., zwany dalej,,zak adem ubezpieczeƒ, z bankiem Bank Handlowy w Warszawie SA zwanym dalej,,ubezpieczajàcym. 2. Umowa ubezpieczenia zawarta zostaje na rzecz osób trzecich, posiadaczy Karty Kredytowej Citibank Platinum, zdefiniowanych dalej jako,,ubezpieczeni. 3. Umowa ubezpieczenia zawarta zostaje w zakresie: A) Pakietu Samochodowego, B) Pakietu dla Domu, C) Pakietu Medycznego, D) Pakietu Medycznego Plus, E) Medycznej Platformy Informacyjnej, F) Drugiej Opinii Medycznej, G) Pakietu dla ycia, H) Pomocy w podró y Przez poj cie,,karta rozumie si - wa nà g ównà Kart Kredytowà Citibank Platinum, wydanà przez ubezpieczajàcego osobie, z którà zawar umow o korzystanie z Karty, s u àcà do realizowania p atnoêci za towary i us ugi oraz podejmowania gotówki w bankach i bankomatach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Zasady korzystania z Karty przez jej posiadacza sà uj te w Regulaminie Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie SA. 2. Przez poj cie,,ubezpieczony rozumie si ka dà osob fizycznà posiadajàcà wa nà Kart, wydanà na jej rzecz (na jej nazwisko), pod warunkiem e osoba ta jest uprawniona do korzystania z danej Karty. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez zak ad ubezpieczeƒ rozpoczyna si wobec danego Ubezpieczonego: 1) w zakresie Êwiadczeƒ informacyjnych, tzn. takich, których realizacja nie wykracza poza odpowiedê ustnà na pytanie Ubezpieczonego, udzielanà przez Centrum Operacyjne - z dniem wydania Karty Ubezpieczonemu, przy czym na potrzeby umowy ubezpieczenia przez,,wydanie Karty Ubezpieczonemu rozumie si zarejestrowanie Karty w systemie ubezpieczajàcego (tj. zarejestrowanie w systemie ubezpieczajàcego, i danej osobie przyznana zosta a Karta, z której b dzie on uprawniony korzystaç po jej aktywacji), 2) w zakresie Êwiadczeƒ interwencyjnych, tzn. takich, które wià à si z podj ciem przez Centrum Operacyjne czynnoêci skutkujàcych lub mogàcych skutkowaç dzia aniem jednostek organizacyjnych innych ni Centrum Operacyjne - w pierwszym dniu miesiàca kalendarzowego nast pujàcego po miesiàcu, w którym Karta zosta a wydana Ubezpieczonemu, nie wczeêniej jednak ni z dniem wejêcia w ycie umowy ubezpieczenia i pod warunkiem zg oszenia Karty przez ubezpieczajàcego zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez zak ad ubezpieczeƒ danemu Ubezpieczonemu wygasa we wczeêniejszym z nast pujàcych dni: a) w dniu rozwiàzania umowy ubezpieczenia, b) w dniu rozwiàzania umowy o korzystanie z Karty zawartej z ubezpieczajàcym, na podstawie której Ubezpieczonemu wydana zosta a Karta przez ubezpieczajàcego, c) w dniu wyrejestrowania Karty w systemie ubezpieczajàcego (zablokowania mo liwoêci korzystania z Karty), je eli danemu Ubezpieczonemu nie jest wydawana przez ubezpieczajàcego nowa Karta, na podstawie tej samej umowy o korzystanie z Karty i na podstawie wniosku o wydanie Karty z o onego nie póêniej, ni w dniu wyrejestrowania (zablokowania) dotychczasowej Karty Ubezpieczonego. 3. Przez poj cie,,pojazd rozumie si samochód osobowy, ci arowy lub ci arowo-osobowy, którego adownoêç nie przekracza 3,5 tony, nie starszy ni 10 lat (przy czym wiek pojazdu oblicza si od daty 1 czerwca roku produkcji pojazdu), zarejestrowany na Ubezpieczonego (którego w aêcicielem lub wspó w aêcicielem jest Ubezpieczony) lub który jest u ytkowany przez Ubezpieczonego jako pojazd s u bowy. 4. Przez poj cie,,awaria rozumie si ka dy przypadek losowy wynikajàcy z przyczyn wewn trznych pochodzenia mechanicznego, hydraulicznego, elektronicznego, pneumatycznego bàdê elektrycznego powodujàcy unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu. Poj cie awaria nie obejmuje zdarzeƒ losowych takich jak awaria akumulatora. Jako awari nale y tak e rozumieç przypadek unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu na skutek nieprzewidzianego zu ycia paliwa - z zastrze eniem, i w takim przypadku ubezpieczenie obejmuje wy àcznie pokrycie kosztów dostarczenia paliwa. 5. Przez poj cie,,wypadek rozumie si zdarzenie nag e, nieprzewidywalne i gwa towne, niezale ne od woli Ubezpieczonego, nast pujàce w czasie gdy Ubezpieczony znajduje si w pojeêdzie, stanowiàce przyczyn unieruchomienia pojazdu, które uniemo liwia kontynuacj podró y, polegajàce na: 1) dzia aniu si y mechanicznej w momencie zetkni cia si pojazdu z osobami, zwierz tami lub przedmiotami, 2) wywróceniu si pojazdu lub zatoni ciu pojazdu, 3) po arze lub wybuchu, wynikajàcych z dzia ania czynnika termicznego lub chemicznego (pochodzàcego z zewnàtrz pojazdu). 6. Przez poj cie,,unieruchomienie pojazdu rozumie si uniemo liwienie u ytkowania pojazdu na drogach publicznych z powodu stanu technicznego w jakim ten pojazd si znalaz w wyniku awarii lub wypadku. 1

2 7. Przez poj cie,,miejsce zamieszkania Ubezpieczonego rozumie si adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podany w dowodzie osobistym jako miejsce zameldowania Ubezpieczonego. 8. Przez poj cie,,miejsce ubezpieczenia, o którym mowa w ramach Pakietu dla Domu, rozumie si lokal/dom mieszczàcy si pod adresem miejsca sta ego pobytu (zamieszkania) Ubezpieczonego, z uwzgl dnieniem postanowieƒ 16 ust. 5 i 6 SWU. 9. Przez poj cie,,zdarzenie losowe rozumie si po ar, uderzenie pioruna, przepi cie, eksplozj, implozj, uderzenie lub upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu mechanicznego, huragan i grad, zalanie, p kanie mrozowe, zalanie przez osoby trzecie, powódê, kradzie z w amaniem, wandalizm, st uczenie szyb i innych przedmiotów szklanych zainstalowanych na sta e w miejscu ubezpieczenia. 10. Przez poj cie,,awaria instalacji rozumie si przypadek losowy zaistnia y w miejscu ubezpieczenia, wynikajàcy z przyczyn wewn trznych pochodzenia mechanicznego, hydraulicznego lub elektrycznego powodujàcy przerwanie dzia ania instalacji wodno-kanalizacyjnej lub elektrycznej w lokalu stanowiàcym miejsce ubezpieczenia w zakresie wykraczajàcym poza odpowiedzialnoêç administracji budynku lub s u b miejskich. 11. Przez poj cie,,nag e zachorowanie rozumie si powsta y w sposób nag y stan chorobowy zagra ajàcy zdrowiu lub yciu Ubezpieczonego, wymagajàcy natychmiastowej pomocy lekarskiej, z wy àczeniem wszelkich chorób czy niedyspozycji, które zaistnia y przed rozpocz ciem ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez zak ad ubezpieczeƒ Ubezpieczonemu zgodnie ze SWU, w tym zw aszcza chorób o charakterze przewlek ym. 12. Przez poj cie,,nieszcz Êliwy wypadek rozumie si nag e zdarzenie, wywo ane przyczynà zewn trznà, w którego nast pstwie Ubezpieczony niezale nie od swojej woli dozna trwa ego uszkodzenia cia a lub rozstroju zdrowia. 13. Przez poj cie,,hospitalizacja rozumie si pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwajàcy nieprzerwanie przez okres d u szy ni 7 dni. 14. Przez poj cie,,druga Opinia Medyczna rozumie si interpretacj dokumentacji medycznej opracowanà przez Konsultanta, po uzyskaniu przez Ubezpieczonego Pierwszej Opinii sporzàdzonej przez lekarza prowadzàcego, wydanà na àdanie lekarza Centrum Operacyjnego, niezale nie od tego, czy jest to druga opinia dotyczàca odczytania materia u zdj ciowego czy druga opinia dotyczàca diagnozy klinicznej. Druga Opinia Medyczna dotyczàca stanu zdrowia Ubezpieczonego jest sporzàdzana przez Konsultanta przy wykorzystaniu zaawansowanych technik diagnostycznych oraz takich metod komunikacyjnych, które nie obejmujà bezpoêrednich konsultacji (poza konsultacjami przeprowadzanymi drogà video konferencji), ani adnych innych bezpoêrednich kontaktów pomi dzy Ubezpieczonym a Konsultantem. 15. Przez poj cie,,konsultant rozumie si wyspecjalizowanà placówk medycznà przyjmowanà do wspó pracy w ramach Êwiadczenia Drugiej Opinii Medycznej, dzia ajàcà poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; wyboru Konsultanta w odniesieniu do Ubezpieczonego dokonuje Centrum Operacyjne, z uwzgl dnieniem specyfiki stanu chorobowego Ubezpieczonego. 16. Przez poj cie,,pierwsza Opinia rozumie si orzeczenie o stanie zdrowia Ubezpieczonego, wydane przez jego lekarza prowadzàcego, tj. lekarza, pod którego opiekà pozostaje Ubezpieczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 17. Przez poj cie,,centrum Operacyjne rozumie si centrum operacyjne zorganizowane i prowadzone przez AA Assistance Polska S.A. dzia ajàcà na zlecenie i w imieniu zak adu ubezpieczeƒ. 18. Przez poj cie,,centrum Rozliczeniowe rozumie si podmioty dzia ajàce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których przedmiotem dzia alnoêci jest obs uga i rozliczanie transakcji dokonywanych przy u yciu kart p atniczych, w tym kart kredytowych. 19. Przez,,roczny okres ubezpieczenia rozumie si okres kolejnych 12 miesi cy rozpoczynajàcy si we wskazanym w ust. 2 pkt. 2) powy ej dniu rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej wobec danego Ubezpieczonego a koƒczàcy si w dniu poprzedzajàcym dzieƒ, w którym przypada najbli sza rocznica dnia rozpocz cia ochrony, oraz ka dy kolejny okres 12 miesi cy rozpoczynajàcy si w dniu rocznicy wskazanego w ust. 2 pkt. 2) powy ej dnia rozpocz cia ochrony wobec danego Ubezpieczonego a koƒczàcy si w dniu poprzedzajàcym dzieƒ, w którym przypada najbli sza nast pna rocznica dnia rozpocz cia ochrony. Zakres ubezpieczenia 3 1. Zak ad ubezpieczeƒ udziela ochrony ubezpieczeniowej do wysokoêci okreêlonej sumami ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami 48 SWU. 2. Ochrona ubezpieczeniowa dla zakresów ubezpieczenia: a) od A do G udzielana jest przez zak ad ubezpieczeƒ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje wy àcznie zdarzenia zaistnia e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ubezpieczenia danego Ubezpieczonego oraz Êwiadczenia dost pne na terytorium Reczypospolitej Polskiej, b) H udzielana jest przez zak ad ubezpieczeƒ poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje wy àcznie zdarzenia zaistnia e poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ubezpieczenia danego Ubezpieczonego oraz Êwiadczenia dost pne poza terytorium Reczypospolitej Polskiej. A. Pakiet Samochodowy Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Pakietu Samochodowego jest organizacja albo organizacja i pokrycie kosztów us ug assistance okreêlonych poni ej, Êwiadczonych na rzecz Ubezpieczonych za poêrednictwem Centrum Operacyjnego w przypadku wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà w czasie trwania odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ. 2. Zdarzeniami obj tymi ochronà ubezpieczeniowà, które uzasadniajà Êwiadczenie us ug assistance, mogà byç: 2) awaria, zaistnia a w odleg oêci powy ej 25 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 3) wypadek, niezale nie od odleg oêci od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 4) w amanie do pojazdu lub zatrzaêni cia kluczyków w pojeêdzie - wy àcznie w zakresie us ugi,,zorganizowanie pomocy lub zabezpieczenie pojazdu, pod warunkiem, e w momencie wystàpienia zdarzenia Ubezpieczony (posiadacz Karty) by kierowcà lub jednym z pasa erów pojazdu. 3. OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ polega na spe nieniu na rzecz ubezpieczonego jednego lub kilku ni ej wymienionych Êwiadczeƒ assistance, szczegó owo uregulowanych w opisie poszczególnych Êwiadczeƒ: 1) naprawa pojazdu na miejscu wystàpienia zdarzenia, 2) holowanie pojazdu, 3) parking, 4) pobyt w hotelu na czas naprawy pojazdu, 5) powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania albo kontynuacja podró y 6) zorganizowanie samochodu zast pczego, 7) odprowadzenie lub odbiór naprawionego pojazdu, 2

3 8) zorganizowanie wysy ki cz Êci zamiennych, 9) zorganizowanie pomocy lub zabezpieczenie pojazdu, 10) pomoc informacyjna. 4. Âwiadczenie assistance nie obejmuje bezpoêrednio wykonania us ug wymienionych powy ej lecz zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów tych us ug przez Centrum Operacyjne. 5. Uprawnionymi do skorzystania ze Êwiadczeƒ assistance z tytu u ubezpieczenia w ramach Pakietu Samochodowego sà: kierowca i pasa erowie pojazdu w momencie wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, pod warunkiem, e w momencie wystàpienia zdarzenia Ubezpieczony (posiadacz Karty) jest kierowcà lub jednym z pasa erów pojazdu. W zwiàzku z powy szym, pod poj ciem,,ubezpieczonego u ytym w opisie Êwiadczeƒ assistance w ramach Pakietu Samochodowego, nale y rozumieç ww. osoby. 6. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Pakietu Samochodowego udzielana jednemu Ubezpieczonemu, w ramach jednej posiadanej przez niego Karty, obejmuje wy àcznie jeden pojazd. Pojazdem ubezpieczonym (tj. pojazdem, którego wypadek lub awaria uprawnia do àdania Êwiadczenia us ug assistance) jest wy àcznie pierwszy pojazd, w zwiàzku z wypadkiem lub awarià którego (lub odpowiednio innym zdarzeniem obj tym ochronà) zrealizowane zosta o Êwiadczenie assistance (na àdanie Ubezpieczonego lub osoby przez niego upowa nionej), w ramach ochrony ubezpieczeniowej udzielanej danemu Ubezpieczonemu. 7. Zasada okreêlona w ust. 6 powy ej obowiàzuje przez ca y okres ubezpieczenia danego Ubezpieczonego z wy àczeniem sytuacji, w której Ubezpieczony wyrejestrowa swój pojazd (pojazd, którego Ubezpieczony by w aêcicielem) lub definitywnie zaprzesta u ytkowania pojazdu s u bowego, w zwiàzku z wypadkiem lub awarià którego (lub odpowiednio innym zdarzeniem obj tym ochronà) uprzednio wykonane by o Êwiadczenie assistance i zawiadomi o tym fakcie Centrum Operacyjne w terminie do 10 dni po zaistnieniu tego faktu. 8. Sumy ubezpieczenia wskazane w 48 SWU stanowià górnà granic odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ w odniesieniu do jednego zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà. Naprawa pojazdu na miejscu wystàpienia zdarzenia 5 W razie wystàpienia awarii lub wypadku, Centrum Operacyjne zorganizuje i pokryje koszty (z wy àczeniem kosztów cz Êci zamiennych) naprawy unieruchomionego pojazdu, do wysokoêci sumy ubezpieczenia, polegajàcej na usuni ciu uszkodzenia pojazdu na miejscu zdarzenia - w zakresie w jakim uszkodzenie mo e byç usuni te bez koniecznoêci holowania go do warsztatu. O braku koniecznoêci holowania pojazdu do warsztatu decyduje Centrum Operacyjne. W przypadku awarii rozumianej jako nieprzewidziane zu ycie paliwa, Centrum Operacyjne zorganizuje i pokryje koszty dostarczenia paliwa (z wy àczeniem kosztów paliwa) w iloêci niezb dnej do dojechania do najbli szej czynnej stacji paliw. Holowanie pojazdu 6 W przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek awarii lub wypadku, gdy nie ma mo liwoêci naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, Centrum Operacyjne zorganizuje i pokryje koszty holowania unieruchomionego pojazdu, do wysokoêci sumy ubezpieczenia, do: 1) najbli szego warsztatu mogàcego dokonaç prowizorycznej lub ostatecznej jego naprawy. Gdy zdarzenie zasz o poza godzinami pracy warsztatu odholowanie pojazdu nastàpi na wybrany przez Centrum Operacyjne parking, a nast pnie do wybranego przez Centrum Operacyjne warsztatu mogàcego dokonaç naprawy pojazdu albo - wed ug wyboru Ubezpieczonego 2) do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. Parking 7 W przypadku unieruchomienia pojazdu w odleg oêci powy ej 50 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, Centrum Operacyjne zorganizuje i pokryje - do wysokoêci sumy ubezpieczenia - koszty parkowania pojazdu na parkingu strze onym, wy àcznie przez czas niezb dny (nie d u szy ni 72 godziny) potrzebny na umieszczenie go w warsztacie lub przeholowanie do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. Pobyt w hotelu na czas naprawy pojazdu 8 1. W przypadku unieruchomienia pojazdu w odleg oêci powy ej 50 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, je eli pojazd ten nie b dzie móg zostaç naprawiony - wed ug oceny Centrum Operacyjnego uwzgl dniajàcej ocen warsztatu lub okolicznoêci obiektywne, takie jak brak mo liwoêci naprawy ze wzgl du na dzieƒ Êwiàteczny lub godziny nocne - w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zg oszenia zdarzenia przez Centrum Operacyjne, Centrum Operacyjne na wniosek Ubezpieczonego zorganizuje i pokryje - do wysokoêci sumy ubezpieczenia - koszty pobytu Ubezpieczonego w hotelu do momentu naprawienia pojazdu, nie d u ej jednak ni przez okres 3 dób hotelowych. 2. Centrum Operacyjne, w ramach pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1, nie pokrywa kosztów wy ywienia (z wyjàtkiem Êniadania), baru, telefonu oraz innych dodatkowych us ug zwiàzanych z pobytem ubezpieczonego w hotelu. 3. Ubezpieczony, który skorzysta ze Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie ma prawa do skorzystania ze Êwiadczenia, o którym mowa w 9. Wybór Êwiadczenia nale y do Ubezpieczonego. Powrót ubezpieczonego do miejsca zamieszkania albo kontynuacja podró y 9 1. W przypadku unieruchomienia pojazdu w odleg oêci powy ej 50 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, je eli pojazd ten nie b dzie móg zostaç naprawiony - wed ug oceny Centrum Operacyjnego uwzgl dniajàcej ocen warsztatu lub okolicznoêci obiektywne, takie jak brak mo liwoêci naprawy ze wzgl du na dzieƒ Êwiateczny lub godziny nocne - w terminie 24 godzin od momentu zg oszenia zdarzenia do Centrum Operacyjnego, Centrum Operacyjne na wniosek Ubezpieczonego zorganizuje i pokryje - do wysokoêci sumy ubezpieczenia - koszty: 1) powrotu Ubezpieczonego do miejsca jego zamieszkania Êrodkiem transportu wybranym przez Centrum Operacyjne (pociàgiem, samolotem lub samochodem wynaj tym) albo - wed ug wyboru Ubezpieczonego 2) kontynuowania przez Ubezpieczonego podró y Êrodkami transportu okreêlonymi w pkt 1) do miejsca przeznaczenia, okreêlonego przez Ubezpieczonego jako cel podró y w Polsce. 3

4 2. Centrum Operacyjne pokrywa koszty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2), tylko do wysokoêci kosztów powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania. W przypadku, gdy koszty kontynuacji podró y przewy szajà koszty powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania, Êwiadczenie mo e byç zrealizowane jedynie po uzyskaniu zgody od Ubezpieczonego na dop at gotówkowà ró nicy kosztów. 3. Ubezpieczony, który skorzysta ze Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2), nie ma prawa do skorzystania ze Êwiadczenia zorganizowania i pokrycia kosztów powrotu do miejsca zamieszkania. Wybór Êwiadczenia nale y do Ubezpieczonego. 4. Ubezpieczony, który skorzysta ze Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie ma prawa do skorzystania ze Êwiadczenia, o którym mowa w 8. Wybór Êwiadczenia nale y do Ubezpieczonego. 5. W przypadku, gdy Ubezpieczonym uprawnionym do otrzymania Êwiadczenia jest wi cej ni jedna osoba fizyczna Centrum Operacyjne spe nia na rzecz wszystkich osób takie samo Êwiadczenie, o wyborze którego decyduje Ubezpieczony posiadacz Karty. Zorganizowanie samochodu zast pczego 10 W przypadku zaistnienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà Centrum Operacyjne, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, zorganizuje wypo yczenie samochodu zast pczego, na warunkach okreêlonych przez podmiot wynajmujàcy samochód. Koszt wynajmu samochodu zast pczego pokrywa Ubezpieczony. Odprowadzenie lub odbiór naprawionego pojazdu 11 Je eli unieruchomiony pojazd jest naprawiany w odleg oêci wi kszej ni 50 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, Centrum Operacyjne na wniosek Ubezpieczonego zorganizuje i pokryje koszty: 1) odprowadzenie naprawionego pojazdu do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego albo miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego jako cel podró y w Polsce albo - wed ug wyboru Ubezpieczonego 2) przyjazdu jednej osoby odbierajàcej naprawiony pojazd, wybranym przez Centrum Operacyjne Êrodkiem transportu (pociàg, samolot, samochód wynaj ty). Zorganizowanie wysy ki cz Êci zamiennych 12 W przypadku, gdy dla naprawy ubezpieczonego pojazdu niezb dne sà cz Êci zamienne niedost pne w warsztacie, w którym pojazd jest naprawiany, Centrum Operacyjne zorganizuje wysy k do miejsca naprawy pojazdu wskazanych przez Ubezpieczonego cz Êci zamiennych - tylko pod warunkiem pokrycia przez Ubezpieczonego kosztu cz Êci zamiennych, kosztów transportu oraz niezb dnych kosztów celnych i skarbowych. Zorganizowanie pomocy lub zabezpieczenie pojazdu 13 W przypadku w amania do pojazdu lub zatrzaêni cia kluczyków w pojeêdzie, Centrum Operacyjne zorganizuje, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, pomoc w postaci naprawy na miejscu zdarzenia, jeêli b dzie to mo liwe, holowania pojazdu do warsztatu lub zabezpieczenie pojazdu w postaci odholowania na parking strze ony. Pomoc informacyjna 14 W ramach pomocy informacyjnej Centrum Operacyjne udziela, na wniosek Ubezpieczonego, informacji o: 1) autoryzowanych stacjach napraw, przedsi biorstwach wynajmujàcych samochody, 2) adresach hoteli i miejsc noclegowych, warunkach drogowych, 3) procedurze post powania w przypadku w amania do samochodu, kolizji drogowej i innych, podobnych zdarzeƒ. Wy àczenia odpowiedzialnoêci Zak adu ubezpieczeƒ Zak ad ubezpieczeƒ nie ponosi odpowiedzialnoêci i jest zwolniony z obowiàzku zwrotu wszelkich kosztów poniesionych bez porozumienia z Centrum Operacyjnym, nawet jeêli mieszczà si one w granicach i sumach ubezpieczenia okreêlonych w niniejszych SWU, a zdarzenia których one dotyczà sà obj te ochronà ubezpieczeniowà, chyba e powiadomienia Centrum Operacyjnego nie dokonano z powodu si y wy szej. 2. Zak ad ubezpieczeƒ i Centrum Operacyjne nie ponoszà odpowiedzialnoêci za niewykonanie us ugi assistance okreêlonej w niniejszych SWU z powodu zadzia ania si y wy szej, pod poj ciem której rozumie si w szczególnoêci: trz sienie ziemi, powódê, huragan, po ar lasu, awaria lub brak urzàdzeƒ telekomunikacyjnych oraz nie ponoszà odpowiedzialnoêci za ewentualne opóênienia zaistnia e z przyczyn zewn trznych niezale nych od Centrum Operacyjnego (w tym zjawisk meteorologicznych, ograniczeƒ w poruszaniu si wprowadzonych decyzjami w adz administracyjnych), mogàcych powodowaç niedyspozycyjnoêç us ugodawców realizujàcych dane Êwiadczenia. 3. Niezale nie od ograniczeƒ okreêlonych w niniejszych SWU, odpowiedzialnoêç zak adu ubezpieczeƒ jest wy àczona je eli wypadek lub awaria by y nast pstwem: 1) wydarzeƒ wojennych, rozruchów, niepokojów spo ecznych, aktów wandalizmu, 2) promieniowania radioaktywnego lub katastrofy nuklearnej, 3) strajku, rozruchów, aktów terroryzmu lub sabota u, udzia u ubezpieczonych w zak adach, przest pstwach, bójkach, z wyjàtkiem wypadków powsta ych podczas obrony w asnej lub udzielenia pomocy osobom znajdujàcym si w niebezpieczeƒstwie, 4) udzia u ubezpieczonego pojazdu w zawodach, wyêcigach, rajdach lub treningach do takich imprez, 5) umyêlnego lub ra àco niedba ego dzia ania Ubezpieczonego, kierowcy lub pasa era, 6) samobójstwa lub samookaleczenia Ubezpieczonego, kierowcy lub pasa era wzgl dnie jego usi owaniem, 7) kierowania pojazdem przez osoby nie posiadajàce wymaganych prawem uprawnieƒ do kierowania pojazdem lub którym zatrzymano czasowo lub na sta e wymagane dokumenty, 8) kierowania pojazdem po spo yciu alkoholu, za yciu narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych. 4. Ponadto odpowiedzialnoêç zak adu ubezpieczeƒ jest wy àczona i Êwiadczenia nie sà realizowane w stosunku do wszystkich przewo onych osób, je eli àczna liczba poruszajàcych si pojazdem przekracza dopuszczalnà liczb osób okreêlonà w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 4

5 5. Nie podlega ubezpieczeniu utrata lub uszkodzenie baga u lub przedmiotów osobistych spowodowane unieruchomieniem pojazdu. 6. OdpowiedzialnoÊcià zak adu ubezpieczeƒ nie sà obj te pojazdy: 1) wynajmowane lub odp atnie udost pniane w jakikolwiek inny sposób w celu przewozu nimi osób lub towarów, 2) unieruchomione wskutek prze adowania, 3) pojazdy specjalne, pojazdy nale àce do Policji, Stra y Po arnej, Pogotowia Ratunkowego, pojazdy u ywane do nauki jazdy lub do jazd próbnych, 4) oddane do sprzeda y komisowej, 5) wprowadzone na polski obszar celny nielegalnie lub na podstawie sfa szowanych dokumentów, 6) u ywane do transportu towarów niebezpiecznych, w tym w szczególnoêci paliw, substancji toksycznych czy wybuchowych. B. Pakiet dla Domu Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Pakietu dla Domu jest organizacja albo organizacja i pokrycie kosztów us ug assistance okreêlonych poni ej, Êwiadczonych na rzecz Ubezpieczonych za poêrednictwem Centrum Operacyjnego w przypadku wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà w czasie trwania odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ. 2. Zdarzeniami obj tymi ochronà ubezpieczeniowà, które uzasadniajà Êwiadczenie us ug assistance, mogà byç nast pujàce zdarzenia zaistnia e w miejscu ubezpieczenia: 1) zdarzenie losowe, 2) awaria instalacji, 3) inne zdarzenia skutkujàce uszkodzeniem lub awarià sprz tów domowych lub wyposa enia domowego, powodujàce koniecznoêç naprawy, 4) w amanie do miejsca ubezpieczenia - wy àcznie w zakresie us ugi,,pomoc i zabezpieczenie mieszkania w przypadku w amania. 3. OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ polega na spe nieniu na rzecz ubezpieczonego jednego lub kilku ni ej wymienionych Êwiadczeƒ assistance, szczegó owo uregulowanych w opisie poszczególnych Êwiadczeƒ: 1) interwencja specjalisty w razie zdarzenia losowego lub awarii instalacji, 2) organizacja drobnych napraw domowych, 3) pomoc i zabezpieczenie mieszkania w przypadku w amania, 4) pomoc informacyjna. 4. Âwiadczenie assistance nie obejmuje bezpoêrednio wykonania us ug wymienionych powy ej lecz zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów tych us ug przez Centrum Operacyjne. 5. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Pakietu dla Domu udzielana jednemu Ubezpieczonemu, w ramach jednej posiadanej przez niego Karty, obejmuje wy àcznie jedno miejsce ubezpieczenia. Miejscem ubezpieczenia obj tym ochronà jest wy àcznie pierwsze miejsce ubezpieczenia, w którym zaistnia o zdarzenie obj te ochronà ubezpieczeniowà, w zwiàzku z którym zrealizowane zosta o Êwiadczenie assistance z zakresu Pakietu dla Domu (na àdanie Ubezpieczonego lub osoby przez niego upowa nionej), w ramach ochrony ubezpieczeniowej udzielanej danemu Ubezpieczonemu. 6. Zasada okreslona w ust. 5 powy ej obowiàzuje przez ca y okres ubezpieczenia danego Ubezpieczonego z wy àczeniem sytuacji, w której Ubezpieczony zmieni swoje miejsce zamieszkania, w którym zaistnia o zdarzenie obj te ochronà ubezpieczeniowà, w zwiàzku z którym uprzednio wykonane by o Êwiadczenie okreêlone w ust. 3 i zawiadomi o tym fakcie Centrum Operacyjne w terminie do 10 dni po zaistnieniu tego faktu. 7. Sumy ubezpieczenia wskazane w 48 SWU stanowià górnà granic odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ i ustalone sà dla ka dego rocznego okresu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego ( àcznie dla wszystkich zdarzeƒ zaistnia ych w rocznym okresie ubezpieczenia). Ka dorazowe pokrycie przez zak ad ubezpieczeƒ kosztów Êwiadczeƒ assistance dla których okreêlone sà sumy ubezpieczenia powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia obowiàzujàcej w danym rocznym okresie ubezpieczenia o kwot tych kosztów, a do jej wyczerpania. Interwencja specjalisty w razie zdarzenia losowego lub awarii instalacji Centrum Operacyjne, na wniosek Ubezpieczonego, zorganizuje i pokryje - do wysokoêci sumy ubezpieczenia - koszty dojazdu wraz z kosztami robocizny odpowiedniego specjalisty mogàcego wykonaç napraw zaistnia ych uszkodzeƒ (w szczególnoêci Êlusarza, elektryka, hydraulika, murarza, malarza, szklarza, dekarza), je eli w nast pstwie zdarzenia losowego lub awarii instalacji, które spowodowa y szkod w miejscu ubezpieczenia, powstaje realne ryzyko utraty lub dalszego uszkodzenia mienia. Z odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ wy àczone sà koszty cz Êci zamiennych niezb dnych dla wykonania naprawy. 2. OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ ograniczona jest do trzech interwencji w ciàgu rocznego okresu ubezpieczenia, przy czym limit ten ustalany jest dla ka dego ze specjalistów z osobna. Organizacja drobnych napraw domowych Centrum Operacyjne, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, zapewni pomoc w organizacji drobnych napraw domowych w przypadku zaistnienia w miejscu ubezpieczenia zdarzeƒ skutkujàcych koniecznoêcià przeprowadzenia takich napraw. 2. Warunkiem realizacji powy szego Êwiadczenia jest pokrycie przez Ubezpieczonego wszelkich kosztów zorganizowanej naprawy (w tym kosztów dojazdu i robocizny specjalistów, kosztów cz Êci zamiennych). Pomoc i zabezpieczenie mieszkania w przypadku w amania 19 W przypadku w amania do miejsca ubezpieczenia Centrum Operacyjne, na wniosek i koszt Ubezpieczonego, zorganizuje pomoc w postaci organizacji interwencji specjalisty, zatrudnienia agencji ochrony lub zorganizowania dozoru miejsca ubezpieczenia przez okres 48 godzin, je eli zachodzi koniecznoêç pozostawienia niezabezpieczonego domu/mieszkania Ubezpieczonego. Koszty Êwiadczenia pokrywa Ubezpieczony. 5

6 Pomoc informacyjna 20 W ramach pomocy informacyjnej Centrum Operacyjne udziela, na wniosek Ubezpieczonego, informacji o numerach telefonów podmiotów, dzia ajàcych w pobli u miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, Êwiadczàcych nast pujàce us ugi: 1. us ugi Êlusarskie 2. us ugi hydrauliczne 3. us ugi dot. urzàdzeƒ i instalacji grzewczych 4. us ugi elektryczne 5. us ugi dekarskie 6. us ugi szklarskie 7. us ugi murarskie 8. us ugi malarskie 9. us ugi glazurnicze 10. us ugi stolarskie 11. us ugi parkieciarskie Wy àczenia odpowiedzialnoêci Zak adu ubezpieczeƒ Zak ad ubezpieczeƒ nie ponosi odpowiedzialnoêci i jest zwolniony z obowiàzku zwrotu wszelkich kosztów poniesionych bez porozumienia z Centrum Operacyjnym, nawet jeêli mieszczà si one w granicach i sumach ubezpieczenia okreêlonych w niniejszych SWU, a zdarzenia których one dotyczà sà obj te ochronà ubezpieczeniowà, chyba e powiadomienia Centrum Operacyjnego nie dokonano z powodu si y wy szej. 2. Zak ad ubezpieczeƒ i Centrum Operacyjne nie ponoszà odpowiedzialnoêci za niewykonanie lub opóênienie w wykonaniu us ugi assistance okreêlonej w niniejszych SWU, jeêli opóênienie lub niemo liwoêç wykonania Êwiadczeƒ spowodowane sà strajkami, niepokojami spo ecznymi, zamieszkami, atakami terroru, sabota u, wojnà (równie domowà), skutkami promieniowania radioaktywnego, si à wy szà, pod poj ciem której rozumie si w szczególnoêci: trz sienie ziemi, powódê, huragan, po ar lasu, awaria lub brak urzàdzeƒ telekomunikacyjnych oraz nie ponoszà odpowiedzialnoêci za ewentualne opóênienia zaistnia e z przyczyn zewn trznych niezale nych od Centrum Operacyjnego (w tym zjawisk meteorologicznych, ograniczeƒ w poruszaniu si wprowadzonych decyzjami w adz administracyjnych), mogàcych powodowaç niedyspozycyjnoêç us ugodawców realizujàcych dane Êwiadczenia. 3. OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ jest wy àczona w przypadku, gdy szkoda nastàpi a w zwiàzku z prowadzonà dzia alnoêcià zawodowà lub gospodarczà. 4. Ubezpieczeniu nie podlega uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia znajdujàcego si w miejscu ubezpieczenia. 5. Z zakresu odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ wy àczone sà: 1) us ugi zwiàzane z uszkodzeniami, za których napraw odpowiadajà wy àcznie w aêciwe s u by administracyjne lub w aêciwe s u by administracyjne lub w aêciwe s u by pogotowia technicznego, energetycznego, wodno - kanalizacyjnego czy gazowego, np. awarie: pionów instalacji ciep ej i zimnej wody pionów kanalizacyjnych instalacji gazowej przy àczy do budynku. 2) us ugi zwiàzane z uszkodzeniami pralek oraz innych urzàdzeƒ gospodarstwa domowego wraz z ich pod àczeniem do sieci wodno - kanalizacyjnej, 3) us ugi elektryka lub technika urzàdzeƒ ogrzewniczych zwiàzane z uszkodzeniami arówek, przed u aczy, 4) us ugi zwiàzane z konserwacjà urzàdzeƒ oraz sta ych elementów mieszkania, 5) us ugi zwiàzane z naprawà uszkodzeƒ, które pojawi y si przed momentem zaistnienia zdarzenia obj tego ochronà. C. Pakiet Medyczny Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Pakietu Medycznego jest organizacja albo organizacja i pokrycie kosztów us ug assistance okreêlonych poni ej, Êwiadczonych na rzecz Ubezpieczonych za poêrednictwem Centrum Operacyjnego w przypadku wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà w czasie trwania odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ. 2. Zdarzeniem obj tym ochronà ubezpieczeniowà, które uzasadnia Êwiadczenie us ug assistance, jest: nieszcz Êliwy wypadek, który zdarzy si w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego. 3. OdpowiedzialnoÊç zak adu ubezpieczeƒ polega na spe nieniu na rzecz ubezpieczonego jednego lub kilku ni ej wymienionych Êwiadczeƒ assistance, szczegó owo uregulowanych w opisie poszczególnych Êwiadczeƒ: 1) Wizyta lekarska, 2) Wizyta piel gniarki, 3) Dostawa leków, 4) Opieka domowa po hospitalizacji, 5) Opieka nad dzieçmi w przypadku nag ej hospitalizacji, 6) Wyszukanie i organizacja wizyty u lekarza specjalisty, 7) Transport medyczny, 8) Pomoc informacyjna. 4. Âwiadczenie assistance nie obejmuje bezpoêrednio wykonania us ug wymienionych powy ej lecz zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów tych us ug przez Centrum Operacyjne. 5. Sumy ubezpieczenia wskazane w 48 SWU stanowià górnà granic odpowiedzialnoêci zak adu ubezpieczeƒ i ustalone sà dla ka dego rocznego okresu ubezpieczenia danego Ubezpieczonego ( àcznie dla wszystkich zdarzeƒ zaistnia ych w rocznym okresie ubezpieczenia). Ka dorazowe pokrycie przez zak ad ubezpieczeƒ kosztów Êwiadczeƒ assistance dla których okreêlone sà sumy ubezpieczenia powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia obowiàzujàcej w danym rocznym okresie ubezpieczenia o kwot tych kosztów, a do jej wyczerpania. 6

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Artykuł 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r.

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. ZABIERZ T KSIÑ ECZK ZE SOBÑ - MO E SI PRZYDAå

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych szczegóły oferty 25 grudnia 2014 spis treêci rozdział numer co znajdziesz w rozdziale strony I. Postanowienia wst pne i definicje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10 SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK Postanowienia ogólne.................................................... 3 Definicje..............................................................

Bardziej szczegółowo

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO SPIS TREÂCI ROZDZIA I POSTANOWIENIA WST PNE 3 Definicje 3 ROZDZIA II UBEZPIECZENIE MIENIA 4 II.1. Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne Urlop zimowy Urlop letni Wyjazd s u bowy Praca zarobkowa Pod skrzyd ami lwa. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje... SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DO UMOWY UBEZPIECZENIA, ZAWARTEJ NA PODSTAWIE OWU MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI...................................... 5 Ochrona ubezpieczeniowa................................................

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo