ASSISTANCE 24 H POMOC DROGOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASSISTANCE 24 H POMOC DROGOWA"

Transkrypt

1 POMOC DROGOWA ASSISTANCE 24 H jest to wspólny program FIAT Auto Poland i BENEFIA Towarzystwa Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna Vienna Insurance Group w ramach, którego osoby podró ujàce pojazdem Uczestnicy programu w przypadku jego unieruchomienia spowodowanego awarià lub wypadkiem otrzymujà bezp atnà pomoc drogowà w okresie wa noêci gwarancji. Je eli pojazd zosta unieruchomiony wskutek awarii pojazdu Uczestnicy programu mogà skorzystaç równie z dodatkowych Êwiadczeƒ. Holowanie do najbli szego ASO LANCIA Zakwaterowanie kierowcy i pasa erów w hotelu Zaliczka gotówkowa Naprawa samochodu na drodze Obiór naprawionego pojazdu Dostawa cz Êci zamiennych Transport kierowcy i pasa erów do miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego podró y Samochód zast pczy Informacje telefoniczne na temat Sieci sprzeda y i obs ugi serwisowej LANCIA Szczegó owy opis poszczególnych Êwiadczeƒ znajduje si na nast pnych stronach. 13

2 Us uga Pomocy Drogowej dla Klienta jest zapewniana przez 24 godziny na dob przez wszystkie dni w roku. Klient, który chce skorzystaç z wy ej wymienionych us ug lub àda informacji na temat sieci sprzeda y i obs ugi LANCIA, zgodnie z zasadami podanymi na stronie 13, powinien wybraç Uniwersalny Zielony Numer , który dost pny jest bezp atnie* w ca ej Europie** i wybraç opcj 1- Pomoc Drogowa. W przypadku trudnoêci z dost pem do Uniwersalnego Zielonego Numeru, aby skorzystaç z us ug, Klient w Polsce lub z zagranicy mo e skorzystaç z p atnego numeru * Uniwersalny Zielony Numer jest bezp atny dla wszystkich po àczeƒ z telefonów stacjonarnych za wyjàtkiem po àczeƒ z aparatów publicznych i telefonów komórkowych w niektórych krajach europejskich, dla których przewidziane jest obcià anie telefonujàcego kwotà zmiennà w zale noêci od stawek stosowanych przez okreêlonego operatora. ** Korzystajàc z us ugi z zagranicy, aby zmieniç j zyk komunikatu centrum zg oszeniowego Klient powinien wybraç opcj 4 International Service a nast pnie odpowiedni kod wybranego j zyka (j zyk polski kod 19). 14

3 SPOSÓB POST POWANIA W razie awarii lub wypadku w celu skorzystania ze Êwiadczeƒ wynikajàcych z Programu nale y post powaç w nast pujàcy sposób: 1) niezw ocznie powiadomiç Central dzwoniàc pod jeden ze wskazanych wczeêniej numerów telefonów. 2) podaç operatorowi Centrali wszystkie dane niezb dne do ustalenia zakresu ewentualnej pomocy takie jak: a) nazwisko i imi w aêciciela i/lub u ytkownika pojazdu b) adres w aêciciela i/lub u ytkownika pojazdu c) numer nadwozia i numer rejestracyjny pojazdu d) dat pierwszej rejestracji pojazdu e) miejsce, zdarzenia i postoju pojazdu f) numer telefonu, pod którym dzwoniàcy jest osiàgalny w momencie zg oszenia 3) opisaç charakter zdarzenia oraz udzieliç wszelkich informacji, które mogà okazaç si potrzebne do ustalenia rodzaju pomocy i zakresu Êwiadczeƒ. Centrala po potwierdzeniu zasadnoêci roszczenia wysy a na miejsce zdarzenia Pilota. Uczestnik programu powinien udzieliç Pilotowi stosownych pe nomocnictw w celu realizacji Êwiadczeƒ. Uczestnik programu nie mo e zlecaç organizacji Êwiadczeƒ wynikajàcych z programu innym podmiotom ni wskazane przez Central. Je eli Pilot nie rozpocznie udzielania pomocy w ciàgu dwóch godzin od chwili przyj cia zg oszenia przez Central, to uczestnik programu mo e zleciç organizacj Êwiadczeƒ innym podmiotom i nast pnie z o yç wniosek do Centrali o zwrot kosztów zgodnie ze sposobem post powania opisanym na stronie

4 OBSZAR DZIA ANIA PROGRAMU Program dzia a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz: Andory, Austrii, Belgii, Bu garii, Ceuty, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Jugos awii (Serbii, Czarnogóry), Izraela, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, otwy, Macedonii, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, S owacji, S owenii, Szwajcarii, Szwecji, Tunezji, Turcji (tylko cz Êç europejska), Watykanu, W gier, Wielkiej Brytanii, W och. OKRES OBOWIÑZYWANIA PROGRAMU Program obowiàzuje wy àcznie w okresie trwania gwarancji kontraktowej samochodu. 16

5 WARUNKI US UGI POMOCY DROGOWEJ (ZWANEJ DALEJ Us uga ) Definicje US UGA Âwiadczenie zapewniane przez ASSISTANCE 24 H dla nowych samochodów marki LANCIA, na poni ej opisanych warunkach. UCZESTNIK PROGRAMU Ka da osoba podró ujàca pojazdem. AWARIA Wadliwe dzia anie pojazdu lub jego cz Êci, je eli wynika z przyczyn tkwiàcych w pojeêdzie i uniemo liwia ruch pojazdu w sposób bezpieczny lub zgodny z prawem; za awarie nie uwa a si w szczególnoêci: zgubienia, z amania lub zatrzaêni cia kluczyków, przebicia opony, braku paliwa jak te braku materia ów eksploatacyjnych czy skutków niew aêciwej eksploatacji pojazdu lub nie przeprowadzenia przeglàdu okresowego pojazdu wynikajàcego z zaleceƒ Ubezpieczajàcego. WYPADEK Jakiekolwiek zdarzenie drogowe unieruchamiajàce pojazd, àcznie z kolizjà, wywróceniem pojazdu, spadkiem pojazdu ze skarpy, wybuchem lub po arem uniemo liwiajàce kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami kraju miejsca wypadku. ZDARZENIE Jest to jednorazowy fakt lub wydarzenie, które mo e mieç miejsce w okresie wa noêci us ugi i, które le y u podstaw àdania obs ugi przez U ytkownika PILOT Osoba skierowana przez Central na miejsce zdarzenia PODRÓ Przejazd pojazdem na odleg oêç wi kszà ni 50 km od miejsca zamieszkania wzgl dnie siedziby firmy posiadacza pojazdu 17

6 Warunek Podstawowy Prawo do korzystania z us ug przys uguje Uczestnikom Programu tylko wtedy, gdy pojazd obj ty jest wa nà gwarancjà kontraktowà. Uprawnienia W ramach Programu Uczestnikom przys ugujà nast pujàce Êwiadczenia: 1) w razie awarii lub wypadku: a) naprawa pojazdu na drodze b) holowanie do najbli szego ASO LANCIA 2) w razie awarii pojazdu dodatkowo: a) wynaj cie samochodu zast pczego lub dalsza kontynuacja podró y pociàgiem/samolotem lub zakwaterowanie w hotelu na czas naprawy pojazdu b) pokrycie kosztów podró y po odbiór pojazdu c) udzielenie zaliczki gotówkowej w celu zap aty za napraw lub wp at kaucji za wynaj cie pojazdu zast pczego d) dostarczenie cz Êci zamiennych w celu naprawy pojazdu. Ograniczenia Wszystkie us ugi realizowane w ramach programu ASSI- STANCE 24 H koordynowane sà przez Central, która musi wyraziç zgod na ich wykonanie JeÊli u ytkownik znajduje si zagranicà, to powinien zleciç wykonanie us ug Centrali w kraju, z którego pochodzi (POLSKA), korzystajàc z numerów telefonów podanych na stronie 14. Âwiadczenia wymienione w pkt. 2) przys ugujà jedynie w przypadku odholowania pojazdu po awarii do ASO LANCIA dokonanego na zlecenie Centrali. 18

7 OPIS ÂWIADCZE B DÑCYCH PRZEDMIOTEM US UGI NAPRAWA POJAZDU NA DRODZE Niezw ocznie po otrzymaniu zg oszenia Centrala przysy a na miejsce zdarzenia Pilota w celu podj cia próby usprawnienia pojazdu. JeÊli naprawa pojazdu nie mo e zostaç wykonana na miejscu, to Centrala zajmuje si zorganizowaniem HOLOWANIA do ASO LANCIA. U ytkownik samochodu pokrywa inne koszty naprawy nie pokryte przez gwarancj. HOLOWANIE W sytuacji, gdy Pilot nie jest w stanie usprawniç pojazdu w miejscu zdarzenia, odholowuje pojazd do najbli szego ASO LANCIA. KONTYNUACJA PODRÓ Y (*) W ramach programu Uczestnicy mogà skorzystaç z transportu do miejsca zamieszkania w a- Êciciela pojazdu lub do miejsca docelowego podró y. Transport b dzie si odbywa pociàgiem (I klasa) lub - gdy podró przekracza odleg oêç km - samolotem (klasia ekonomiczna). Âwiadczenie mo e zostaç zorganizowane tylko, je eli pojazd uleg dnia Âwiadczenie mo e zostaç zorganizowane, je eli unieruchomienie pojazdu nastàpi o powy ej 50 kilometrów od miejsca zamieszkania lub siedziby w aêciciela pojazdu Âwiadczenie organizowane b dzie do tego miejsca, które znajduje si bli ej miejsca zdarzenia. Âwiadczenia oznaczone gwiazdkà (*) realizowane sà w ramach Umowy Ubezpieczenia zawartej pomi dzy FIAT Auto Poland a BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna Vienna Insurance Group. 19

8 ZAKWATEROWANIE W HOTELU (*) Uczestnicy programu mogà skorzystaç z noclegu (ze Êniadaniem) w hotelu kategorii maksymalnie trzygwiazdkowej na okres nieprzekraczajàcy czasu naprawy pojazdu. Âwiadczenie obejmuje transport do hotelu. : Âwiadczenie mo e zostaç zorganizowane tylko, je eli pojazd uleg dnia. Âwiadczenie mo e zostaç zorganizowane, je eli unieruchomienie pojazdu nastàpi o powy ej 50 kilometrów od miejsca zamieszkania lub siedziby w aêciciela pojazdu Âwiadczenie nie mo e trwaç d u ej ni 3 doby Âwiadczenie to nie obejmuje innych wydatków poniesionych przez osoby korzystajàce z noclegu, takich jak telefon, minibar, itd. ODBIÓR NAPRAWIONEGO POJAZDU (*) W ramach programu Uczestnik mo e skorzystaç z transportu do miejsca gdzie pojazd zosta naprawiony w celu jego odebrania. Transport b dzie si odbywa pociàgiem (I klasa) lub - gdy podró przekracza odleg oêç km - samolotem (klasia ekonomiczna). Âwiadczenie mo e zostaç zorganizowane tylko, je eli pojazd uleg dnia. Âwiadczenie mo e zostaç zorganizowane, je eli unieruchomienie pojazdu nastàpi o powy ej 50 kilometrów od miejsca zamieszkania lub siedziby w aêciciela pojazdu Âwiadczenie mo e zostaç zorganizowane tylko w przypadku, gdy Uczestnik programu skorzysta z jednego ze Êwiadczeƒ: samochód zast pczy lub kontynuacja podró y lub zakwaterowanie w hotelu Âwiadczenia oznaczone gwiazdkà (*) realizowane sà w ramach Umowy Ubezpieczenia zawartej pomi dzy FIAT Auto Poland a BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna Vienna Insurance Group. 20

9 SAMOCHÓD ZAST PCZY (*) Na czas trwania naprawy Uczestnik programu otrzymuje samochód zast pczy bez ograniczenia przebiegu kilometrów. W miar lokalnych mo liwoêci (w zakresie wynajmu) b dzie to samochód zast pczy tej samej klasy, co pojazd uszkodzony. Âwiadczenie mo e zostaç zorganizowane tylko je eli pojazd uleg dnia. Âwiadczenie nie mo e byç d u sze ni 3 doby. Âwiadczenie z tego tytu u nie obejmuje kosztów paliwa do pojazdu zast pczego dodatkowego ubezpieczenia i innych op at, np. za autostrady, p atne parkingi, itd. Osoba korzystajàca z tego Êwiadczenia zobowiàzana b dzie do spe nienia wszystkich warunków wymaganych zwykle od osób wypo- yczajàcych samochód, np. posiadanie wa nej karty kredytowej. ZALICZKA GOTÓWKOWA (*) W ramach programu Uczestnik mo e otrzymaç zaliczk w wysokoêci do 500 Euro na pokrycie kosztów naprawy pojazdu lub wp acenie kaucji na poczet wynajmu samochodu zast pczego. Uczestnik programu zobowiàzany jest do zwrotu zaliczki w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania. Âwiadczenie mo e zostaç zorganizowane tylko, je eli pojazd uleg dnia. Âwiadczenie mo e zostaç zorganizowane, je eli unieruchomienie pojazdu nastàpi o powy ej 50 kilometrów od miejsca zamieszkania lub siedziby w aêciciela pojazdu. Âwiadczenie mo e zostaç zorganizowane tylko w przypadku, gdy Uczestnik programu skorzysta z jednego ze Êwiadczeƒ: samochód zast pczy lub kontynuacja podró y lub zakwaterowanie w hotelu. Âwiadczenia oznaczone gwiazdkà (*) realizowane sà w ramach Umowy Ubezpieczenia zawartej pomi dzy FIAT Auto Poland a BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna Vienna Insurance Group. 21

10 DOSTAWA CZ ÂCI ZAMIENNYCH (*) Je eli zdarzenie mia o miejsce za granicà i cz Êci zamienne niezb dne do naprawy pojazdu nie sà dost pne w miejscu dokonywania naprawy Uczestnik programu mo e za poêrednictwem Centrali z o yç zamówienie na dostaw cz Êci zamiennych. Âwiadczenie mo e zostaç zorganizowane tylko, je eli pojazd uleg dnia. Âwiadczenie mo e zostaç zorganizowane, je eli unieruchomienie pojazdu nastàpi o powy ej 50 kilometrów od miejsca zamieszkania lub siedziby w aêciciela pojazdu Âwiadczenie mo e zostaç zorganizowane tylko w przypadku, gdy Uczestnik programu skorzysta z jednego ze Êwiadczeƒ: samochód zast pczy lub kontynuacja podró y lub zakwaterowanie w hotelu Âwiadczenie nie obejmuje kosztów zakupu cz Êci, transportu oraz ewentualnych op at celnych, Je eli naprawa nastàpi a wskutek awarii cz Êci obj tych gwarancjà FIAT Auto Poland Uczestnik programu otrzyma zwrot kosztu cz Êci na zasadach wynikajàcych z udzielonej przez FIAT Auto Poland gwarancji. US UGI INFORMACYJNE (*) Centrala na yczenie Uczestnika programu udziela informacji o zakresie us ug i godzinach otwarcia ASO LANCIA. ZWROT KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ KLIENTA Je eli Êwiadczenia obj te programem nie zosta y zorganizowane bezpoêrednio przez Central a z okolicznoêci sprawy wynika, e z obiektywnych przyczyn Uczestnik programu nie by w stanie zg osiç zdarzenia lub Centrala nie rozpocz a realizacji Êwiadczenia w ciàgu 2 godzin od zg oszenia mo e zostaç dokonana refundacja poniesionych przez Uczestnika kosztów do wysokoêci, w jakiej zosta yby one poniesione, gdyby dane Êwiadczenie zrealizowane zosta o przez Central. Wnioski o refundacj kosztów Uczestnik programu zg asza pisemnie do Centrali na adres: STARTER Sp. z o.o. ul. Ba tycka Poznaƒ Âwiadczenia oznaczone gwiazdkà (*) realizowane sà w ramach Umowy Ubezpieczenia zawartej pomi dzy FIAT Auto Poland a BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna Vienna Insurance Group. 22

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Artykuł 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Transport do kraju pojazdu nienaprawionego BEZPŁATNE USŁUGI DODATKOWE. Koszty dodatkowego transportu

Transport do kraju pojazdu nienaprawionego BEZPŁATNE USŁUGI DODATKOWE. Koszty dodatkowego transportu 603.95.956 LANCIA PL 3ed 8-10-2012 15:08 Pagina 16 ASSISTANCE LANCIA Przez cały okres obowiązywania Gwarancji Kontraktowej Lancia oferuje pomoc drogową zapewniającą (na terenie wyszczególnionych poniżej

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE ALFA ROMEO

ASSISTANCE ALFA ROMEO 604.91.386 ALFA PL 3ed 8-10-2012 15:31 Pagina 16 GWARANCJA ASSISTANCE ALFA ROMEO Przez cały okres obowiązywania Gwarancji Kontraktowej Alfa Romeo oferuje pomoc drogową zapewniającą (na terenie wyszczególnionych

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE ABARTH GWARANCJA BEZPŁATNE USŁUGI DODATKOWE USŁUGI SERWISOWE. Dokładne sposoby postępowania opisane są na następnych stronach.

ASSISTANCE ABARTH GWARANCJA BEZPŁATNE USŁUGI DODATKOWE USŁUGI SERWISOWE. Dokładne sposoby postępowania opisane są na następnych stronach. 530.07.016 ABARTH PL 3ed 8-10-2012 15:15 Pagina 16 ASSISTANCE ABARTH GWARANCJA Przez cały okres obowiązywania Gwarancji Kontraktowej Abarth oferuje pomoc drogową zapewniającą (na terenie wyszczególnionych

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE CIAOFIAT GWARANCJA BEZPŁATNE USŁUGI DODATKOWE USŁUGI SERWISOWE. Dokładne sposoby postępowania opisane są na następnych stronach.

ASSISTANCE CIAOFIAT GWARANCJA BEZPŁATNE USŁUGI DODATKOWE USŁUGI SERWISOWE. Dokładne sposoby postępowania opisane są na następnych stronach. 530.07.020 FIAT PROFESS PL 3ed 8-10-2012 15:29 Pagina 16 ASSISTANCE CIAOFIAT GWARANCJA Przez cały okres obowiązywania Gwarancji Kontraktowej Fiat Professional oferuje pomoc drogową zapewniającą (na terenie

Bardziej szczegółowo

KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS

KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS Ogólne Warunki Ubezpieczenia ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Abarth, która od przeszło 50 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego.

Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Abarth, która od przeszło 50 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego. 603.95.403 ABARTH UNI PL 1ed 7-06-2011 15:20 Pagina 1 Szanowni Klienci, Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Abarth, która od przeszło 50 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Fiat, która od przeszło 100 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego.

Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Fiat, która od przeszło 100 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego. 603.95.402 FIAT UNI PL 1ed 7-06-2011 15:16 Pagina 1 Szanowni Klienci, Dziękujemy, że wybraliście jeden z pojazdów firmy Fiat, która od przeszło 100 lat tworzy historię światowego przemysłu motoryzacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT Raport k3 1 kor. 5/26/08 2:01 PM Page 1 Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT na temat rozwiàzaƒ zastosowanych na polskim rynku w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE 1. DEFINICJE 1. Przez użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. akt wandalizmu jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych szczegóły oferty 25 grudnia 2014 spis treêci rozdział numer co znajdziesz w rozdziale strony I. Postanowienia wst pne i definicje

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia APRIL Truck Assistance Card (Karta ATAC) (dalej: OWU) regulują zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo