Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowany przez Narodowy Bank Polski realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowany przez Narodowy Bank Polski realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy"

Transkrypt

1 Zarządzaj efektywnie swoim budżetem domowym Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowany przez Narodowy Bank Polski realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy O projekcie Cel główny projektu: Zwiększenie zasobu wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu efektywnego zarządzania budżetem domowym 100 osób z województwa kujawsko pomorskiego, w wieku 40+ do r. Cele szczegółowe: Wzrost wiedzy z zakresu ekonomii gospodarstwa domowego wśród 100 osób z woj. kujawsko pomorskiego, w wieku 40+ do r. Zwiększenie wiedzy i umiejętności korzystania z mechanizmów rynku usług finansowych 100 osób z woj. kujawsko pomorskiego, w wieku 40+ do r. Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie decyzji inwestycyjnych, podejmowanych przez członków gospodarstw domowych 100 osób z woj. kujawsko pomorskiego, w wieku 40+ do r. Szkolenia warsztatowe Przewiduje się przeprowadzenie 4 dni szkolenia po 8 godzin dydaktycznych dziennie. Program szkoleniowy składa się z trzech bloków tematycznych: - Łyk ekonomii gospodarstwa domowego, - Gospodarstwa domowe na rynku usług finansowych, - Przez edukację do inwestowania i niezależności finansowej. BLOK I - ŁYK EKONOMII GOSPODARSTWA DOMOWEGO (8h.) Gospodarstwo domowe jest najstarszą instytucją ekonomiczną na świecie i kluczową jednostką w gospodarce rynkowej. Większość zjawisk i procesów gospodarczych oraz społecznych zaczyna i kończy się w gospodarstwie domowym, w związku z czym uświadomienie społeczeństwu jego roli oraz determinantów funkcjonowania w dzisiejszym, dynamicznym otoczeniu staje się kluczową kwestią. Podejmowanie decyzji należy do najważniejszych i najbardziej odpowiedzialnych czynności ludzkich. Są one nieodłącznym elementem ludzkiego funkcjonowania. Członkowie gospodarstwa

2 domowego, aby podjąć racjonalną decyzję alokacyjną muszą przeanalizować wiele zmiennych gospodarczych oraz posiadać podstawową wiedzę dotyczącą podstaw ekonomii oraz uwarunkowań podejmowanych decyzji. CEL : Blok tematyczny stwarza słuchaczowi możliwość poznania: w jaki sposób konsumenci podejmują decyzje o wykorzystaniu swoich zasobów działając w ramach gospodarki rynkowej, jakie są korzyści i koszty wyborów dokonywanych na rynkach różnych dóbr, w jaki sposób osoby gospodarujące mogą przezwyciężać ograniczenia swoich wyborów, jakie jest miejsce i rola gospodarstwa domowego w całym systemie gospodarki narodowej, jakie są czynniki wpływające na gospodarstwo, czym się kierować w trakcie podejmowania decyzji konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych. praktyczne stosowanie wiedzy do rozwiązywania prostych problemów mikroekonomicznych i makroekonomicznych oraz do wyrobienia sobie opinii na temat problemów gospodarczych i społecznych, postrzeganie problemów ekonomicznych w całej złożoności, z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno-gospodarczych, interpretowanie podstawowych kategorii związanych z ekonomią gospodarstw domowych, rozróżnienie podstawowych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych gospodarstw domowych oraz ich konsekwencji, identyfikowanie oraz racjonalne analizowanie czynników wpływających na decyzje konsumentów. Miejsce i rola gospodarstwa domowego w gospodarce rynkowej (na rynku dóbr i usług, rynku pracy, rynku finansowym). Wpływ czynników makroekonomicznych na gospodarstwa domowe. Warunki istnienia gospodarstwa domowego jako jednostki konsumpcyjnej. Wybory gospodarstw domowych: wybory ekonomiczne a wybory nieekonomiczne. Gospodarcze determinanty zachowań ekonomicznych gospodarstw domowych (zasoby majątkowe, dostęp do dóbr publicznych, poziomy i relacje cen artykułów konsumpcyjnych, poziom dóbr konsumpcyjnych oraz sposoby ich dystrybucji). Wybory konsumpcyjne gospodarstw domowych. Teoria użyteczności. Właściwości dóbr jako źródło użyteczności. Czas i produkcja w funkcji użyteczności gospodarstw domowych. Problemy wyboru i maksymalizacja sumy użyteczności. Nadwyżka konsumenta. Gospodarstwo domowe na rynku pracy. Konsumpcja i oszczędności. Skłonność do konsumpcji i do oszczędzania. Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych gospodarstw domowych. Podatki gospodarstw domowych. Psychologia konsumenta. BLOK II GOSPODARSTWA DOMOWE NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH (16h.) Jednym z podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym są gospodarstwa domowe. Występują one w roli użytkownika usług finansowych, kierując się różnorodnymi motywami (głównie konsumpcyjnym, czy też inwestycyjnym). We współczesnej gospodarce rynkowej korzystanie przez

3 gospodarstwa domowe z usług finansowych jest niezbędne. Rdzeń tych usług stanowią podstawowe usługi bankowe, jednak w miarę dostępności Internetu i rozwoju serwisów informacyjnych coraz bardziej popularne stają się inwestycje na rynku finansowym. Niekorzystanie z usług finansowych, bądź brak dostępu do nich określa się jako wykluczenie finansowe, które w dzisiejszych czasach może mieć katastrofalne skutki dla gospodarstwa domowego, jak i dla całej gospodarki. W tym sensie kluczową kwestią staje się rozróżnienie usług finansowych oraz zrozumienie funkcjonowania rynków finansowych a także podmiotów na nim działających. CEL: Blok nr II dostarcza i systematyzuje wiedzę w zakresie podstawowych aspektów działalności bankowej we współczesnym modelu pośrednictwa finansowego oraz pozwala na zaprezentowanie instytucjonalno-organizacyjnych ram funkcjonowania sektora bankowego. Ponadto, celem drugorzędnym, jest zrozumienie przez słuchacza kluczowych pojęć i koncepcji, które są ważne dla rozumienia mechanizmu funkcjonowania rynków finansowych. poznanie podstawowych instrumentów finansowych, zwłaszcza z obszaru bankowości, rozumienie współzależności między finansami a sferą realną gospodarki, rozumienie podstawowych mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych i giełdy, poznanie zasad funkcjonowania banku i znaczenia sektora bankowego dla sfery realnej gospodarki, poznanie roli banków, funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych na rynkach finansowych, rozumienie konsekwencji nadmiernego zadłużania. Struktura i instytucje rynku finansowego. System bankowy. Rodzaje produktów bankowych. Bankowość elektroniczna. Bank centralny i instrumenty polityki pieniężnej. Depozyty i ich specyfika. Gwarantowanie depozytów. Kredyty i konsekwencje zadłużenia (w tym problemy zadłużeniowe gospodarstw domowych). Rynki i pośrednicy finansowi w gospodarce. Giełdowa alokacja kapitałów pieniężnych. Definicja, rodzaje i funkcje papierów wartościowych. Wprowadzenie do rynku walutowego. BLOK III PRZEZ EDUKACJĘ DO INWESTOWANIA I NIEZALEŻNOŚCI FINANSOWEJ (8h.) Inwestowanie jest jedną z podstawowych działalności w życiu gospodarczym człowieka. W gospodarce rynkowej inwestowanie to niezbędny warunek rozwoju gospodarki, a także sposób dla pojedynczej jednostki do zapewnienia sobie godziwej przyszłości. W myśl definicji, że inwestycja jest wyrzeczeniem się bieżącej konsumpcji dla przyszłych niepewnych korzyści, gospodarstwa domowe stają przed permanentnym dylematem na co przeznaczyć kolejną zarobioną złotówkę. Ponadto, w ostatnim czasie oszczędzanie oraz inwestowanie gromadzonych środków wydaje się być koniecznością w kontekście zmian w systemie emerytalnym, w którym kwoty wypłacanych emerytur będą uzależnione od zgromadzonych składek.

4 CEL: Głównym celem tego bloku jest przygotowanie uczestników do zawierania samodzielnych decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności i ryzyka oraz formułowania celów inwestycyjnych, ukierunkowanych na planowanie przyszłości finansowej gospodarstwa domowego. poznanie podstawowych instrumentów finansowych oraz kryteriów ich wyboru, stosownie do potrzeb gospodarstwa domowego, umiejętność racjonalnego planowania budżetu domowego, umiejętność określania celów inwestycyjnych wraz z etapami i sposobami ich osiągania, umiejętność rozróżniania kryteriów, wpływających na decyzje inwestycyjne (wiek, bieżące potrzeby, restrykcje prawne, potrzeby płynnościowe, skłonność do ryzyka, horyzont inwestycyjny), umiejętność identyfikacji ryzyk (a co się z tym wiąże określonej stopy dochodu). Ryzyko a stopa zwrotu. Pojęcie inwestycji. Planowanie przyszłości finansowej gospodarstw domowych. Rodzaje inwestycji gospodarstw domowych (w tym cele, oczekiwania i ryzyka). Inwestycje alternatywne. Wpływ cyklów koniunkturalnych na wybrane klasy aktywów (ochrona kapitału oraz zarabianie niezależnie od koniunktury). Klasy inwestycji alternatywnych (nieruchomości. dzieła sztuki, rynki kolekcjonerskie). Źródła i cena pozyskiwania kapitału. Venture Capital, Private Equity, Anioły biznesu. Metody inwestycyjne. GRA SYMULACYJNA CASH FLOW W ostatnim dniu, po zrealizowaniu trzech bloków tematycznych przewiduje się przeprowadzenie gry symulacyjnej Cash Flow (6h), pozwalającej w sposób urozmaicony podsumować przebieg szkolenia. Będzie to gra Roberta Kiyosaki, która została tak zaprojektowana, aby umożliwić uczestnikom poznanie tematyki zawiązanej m.in. z zakładaniem depozytów, inwestowaniem w akcje czy zakup nieruchomości, umieszczając gracza w interaktywnym środowisku pozwalającym na eksperymentowanie z własną strategią. Zastosowana w grze unikalna technika nauki inwestowania model interaktywny jest stosunkowo prostym, a jednocześnie niezwykle efektywnym sposobem przekazywania wiedzy i umiejętności dotyczących różnych aspektów funkcjonowania rynku pieniężnego i kapitałowego. Zajęcia te niewątpliwie przyczynią do przyswojenia i pogłębienia przez uczestników wiedzy i umiejętności pozwalających na korzystanie z instrumentów finansowych, które wcześniej były im nieznane, budziły liczne obawy i wątpliwości, a tym samym przyczyniały się do pogłębiania sytuacji wykluczenia, opisanych w punkcie 4 wniosku. Ponadto gra umożliwi weryfikację założonych przez wnioskodawcę efektów szkolenia. Trzech najlepszych uczestników/czek Cash Flow, po spełnieniu wymagań regulaminowych projektu i gry symulacyjnej, otrzyma pamiątkową monetę kolekcjonerską NBP, jako dowód dokonania pierwszej inwestycji alternatywnej.

5 Po zakończeniu gry symulacyjnej przeprowadzone będzie posumowanie projektu i omówienie jego rezultatów oraz wręczenie certyfikatów stwierdzających udział w projekcie z zakresu edukacji ekonomicznej o ile to będzie możliwe z udziałem przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego.

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Ramowy program badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Warszawa, lipiec 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 2013 Program nauczania opracowano w ramach projektu Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy zintegrowany system kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa

Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa Gabriela Łukasik Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa 1. Wstęp Rozwój rynku kapitałowego, wprowadzenie nowych i coraz bardziej złożonych instrumentów oraz nowych reguł

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Historia pieniądza czyli od czego się zaczęło Pieniądz w gospodarce rynkowej czyli

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Rymarczyk. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne.

Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Rymarczyk. Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Rymarczyk Copyright do wydania polskiego CeDeWu Sp. z o.o. Wszel kie prawa za strze żo ne. Za bro nio ne jest ko pio wa nie, prze twa rza nie i roz po wszech nia nie w ja

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa

Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa Oszczędzanie długoterminowe - opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa listopad 201 TNS Polska dla Związku Banków Polskich 1 Przedstawiamy Państwu najnowszą edycję raportu Oszczędzanie długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR:

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: PROGRAM NAUCZANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: LICEUM I TECHNIKUM PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROMAN SOBIECKI (Program dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarzàdzanie finansami przedsi biorstwa

Nowoczesne zarzàdzanie finansami przedsi biorstwa Nowoczesne zarzàdzanie finansami przedsi biorstwa FINANSE Autorzy: Anna Bera 11 Aurelia Bielawska 2 Jacek Folga 9 Magdalena Kosowska 5 Gabriela ukasik 1 Dominika MaÊcianiec-Kordela 6 Dorota Nosal 12 Ma

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1. Temat: Organizacja pracy na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza Ścieżki edukacyjne: -------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk.

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. 2012/2013 Odniesienie do treści podstawy programowej Materiał nauczania Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo