VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ"

Transkrypt

1 VI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ VI/1. Kompetencje rady pedagogicznej oraz zasady dokumentowania pracy rady pedagogicznej. Cel: -Uczestnicy poznają sposoby opracowania dokumentacji wewnątrzszkolnej regulujące zakres zadań rady pedagogicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego. Tematyka: - Zasady opracowania i podejmowania uchwał. - Prawidłowe dokumentowanie przebiegu posiedzeń rady pedagogicznej. VI/2. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Cel: - Nauczyciele znają zasady organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w placówce ogólnodostępnej. Tematyka: - Istotne przepisy regulujące edukację dzieci niepełnosprawnych. - Programy edukacyjne. - Realizacja zajęć edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych. - Organizacja zajęć rewalidacyjnych. - Ocenianie uczniów. - Sprawdziany indywidualnych egzaminów oraz warunki dostosowania podczas sprawdzianu i egzaminu. - Organizowanie nauczania indywidualnego. Liczba godzin: 4 VI/3. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego. Cel: - Nauczyciele potrafią w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych opracować dla każdego ucznia program edukacyjny. Tematyka: - Zasady opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych. - Diagnoza poziomu funkcjonowania ucznia.

2 - Przykładowe schematy indywidualnych programów edukacyjnych. VI/4. Organizacja zebrań z rodzicami. Cel: - Nauczyciele wychowawcy, którzy pierwszy raz obejmują wychowawstwo poznają zasady organizacji zebrań z rodzicami. Tematyka: - Jak zjednać sobie rodziców, aby stali się naszymi sprzymierzeńcami. - Budowanie właściwej komunikacji nauczyciel rodzic. - Organizacja pierwszych spotkań z rodzicami. - Przykładowa tematyka zebrań. VI/5. Metody aktywizujące w pracy z uczniami. Cel: - Nauczyciele poznają i potrafią zastosować różne metody aktywizujące, aby uczyć lepiej i ciekawiej. Tematyka: - Rodzaje technik i metod aktywizujących do wykorzystania na każdej jednostce tematycznej oraz na godzinie wychowawczej. Liczba godzin: 4 VI.6. Zmiany w przepisach prawa oświatowego. Cel: - Szkoła potrafi dostosować akty prawa wewnętrznego do nowych przepisów. Tematyka: - Uwzględnienie zmian w statucie szkoły i innych dokumentach, programach szkolnych. - Realizacja i monitorowanie nowej podstawy programowej. Liczba godzin: 4 VI/7. Metody i techniki twórczego myślenia. Cel: - Nauczyciele potrafią wykorzystać poznane metody i techniki twórczego myślenia w pracy z uczniami.

3 Tematyka: - Metody i techniki w rozwiązywaniu problemów. - Poznanie własnego potencjału twórczego. - Propozycje metod i technik twórczego myślenia do wykorzystania na różnych zajęciach lekcyjnych. Liczba godzin: 4 VI/8. Budowanie właściwej komunikacji w zespole. Cel: - Członkowie Rady Pedagogicznej potrafią otwarcie mówić o problemach i poznają sposoby rozwiązywania ich. Tematyka: - Źródła i istota konfliktu. - Metody stymulowania, ograniczania i rozwiązywania konfliktu. - Skuteczne negocjacje. Liczba godzin: 4 VI/9. Prawa dziecka. Rady Pedagogiczne przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu wychowanka Tematyka: - Podstawowe akty prawne regulujące prawa i obowiązki dziecka. - Karta Praw Dziecka. - Tworzenie wewnętrznych dokumentów regulujących przestrzeganie praw dziecka (dostosowanie do wieku dziecka). VI/10. Projektowanie pracy szkoły/placówki. Cel: Tematyka: - Planowanie pracy szkoły wspólnie z radą pedagogiczną w dostosowaniu do wizji oraz istniejących realiów i ograniczeń. - Podstawowe zasady planowania. - Podstawy zarządzania jakością. - Ustalenie celów strategicznych w programie szkoły/placówki/. - Opracowanie fragmentów pracy szkoły/placówki. - Monitorowanie i ewaluacja w programie szkoły/placówki.

4 VI/11. Kreowanie wizerunku szkoły/placówki oświatowej w środowisku lokalnymi w regionie. Cel: - Rozwijanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w celu upowszechniania osiągnięć szkoły i jej pozytywnego wizerunku. Tematyka: - Elementy tworzące wizerunek szkoły /placówki. - Public relations i publicity w oświacie. - Strategie promowania szkoły/placówki w środowisku. - Opracowanie planu działań promocyjnych dla placówki. VI/12. Tworzenie i wykorzystanie badań ankietowych w szkole. Cel: - Zastosowanie badań ankietowych w pracy nauczyciela oraz badaniach pracy szkoły. Tematyka: - Podstawowe wiadomości dotyczące badań ankietowych. - Zasady opracowania kwestionariuszy ankiety - Projektowanie kwestionariuszy ankiet. Liczba godzin: 6 VI/13. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela. Cel: - Poznanie przyczyn naruszania prawa oświatowego i etyki zawodowej przez nauczycieli.. Tematyka: - Podstawy prawne odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej nauczycieli. - Etyka zawodu nauczyciela. - Przepisy regulujące poza dydaktyczną działalność szkoły. - Ochrona prawna nauczyciela. VI/14. Turystyka szkolna. Odpowiedzialność prawna nauczyciela.

5 Cel: - Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania turystyki szkolnej. Tematyka: - Podstawy prawne turystyki szkolnej. - Odpowiedzialność prawna nauczycieli. VI/15. Odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży. Cel: - Zapoznanie z procedurami i sposobami reagowania w przypadku naruszenia prawa przez nieletnich. Tematyka: - Procedury i sposoby reagowania w wypadku naruszenia prawa przez nieletnich. - Zapobieganie i zwalczanie przestępczości nieletnich. VI.16. Planowanie, realizacja i dokumentacja ścieżek edukacyjnych. Cel: - Usprawnienie planowania i realizacji ścieżek edukacyjnych w szkole. Tematyka: - Podstawa programowa ścieżek edukacyjnych. - Planowanie realizacji ścieżek. - Opracowanie dokumentacji ścieżek edukacyjnych dla szkoły jako całości oraz dla każdego nauczyciela. - Przykłady praktycznych rozwiązań. VI/17. Organizacja współpracy z rodzicami. Cel: - Udoskonalenie współpracy z rodzicami w celu poprawy jakości pracy szkoły. Tematyka: - Strefy wpływu rodziców na pracę szkoły. - Diagnoza oczekiwań rodziców wobec szkoły. - Organizacja zebrań z rodzicami. - Przykłady praktycznych rozwiązań współpracy szkoły z rodzicami.

6 VI/18. Ewaluacja w szkole-badanie skuteczności działań realizowanych w szkole. Cel: - Planowanie ewaluacji i opracowanie narzędzi badawczych mających na celu doskonalenie pracy szkoły. Tematyka: - Programy w szkole objęte ewaluacją. - Procedura ewaluacyjna. - Metody i narzędzia wykorzystywane w narzędziach ewaluacyjnych. - Projektowanie ewaluacji wybranego fragmentu pracy szkoły/placówki. - Wykorzystanie wyników badań w doskonaleniu pracy szkoły/placówki. VI/19. Tworzenie szkolnego systemu zapewnienia jakości. Cel: - Zastosowanie procedur TQM w pracy szkoły. Tematyka: - Założenia systemu zapewnienia jakości. - Polityka jakości szkoły/placówki. - Programy i projekty zapewniające realizację przyjętych standardów. - Monitorowanie i ewaluacja procesów. - System raportowania wyników. - Planowanie działań korygujących i zapobiegawczych. VI/20. Planowanie pracy wychowawcy klasowego. Cel: - Przygotowanie do realizacji podstawowych zadań wychowawcy klasowego. Tematyka: - Sporządzenie szkolnego planu pracy uwzględniającego zadania szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki. - Organizowania spotkań z rodzicami oraz dokumentowanie realizowanych działań.

7 VI/21. Statut szkoły/przedszkola/placówki wychowania pozaszkolnego. Cel: - Uczestnicy poznają podstawowe zasady wprowadzania zmian w statutach. Tematyka: - Struktura statutu. - Projekt uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do statutu. -7 VI/22. Psychologiczne aspekty oceniania. Cel: - Nabycie umiejętności krytycznego podejścia do własnego systemu oceniania. Tematyka: - Wspierająca funkcja ocen. VI.23..Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole. Cel: - Zapoznanie z aktualnymi przepisami w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej. Tematyka: -Sposoby gromadzenia i dokumentowania działań związanych z organizacją w/w pomocy. VI/24. Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Cel: - Uczestnicy poznają uregulowania prawne dotyczące awansu zawodowego. Tematyka: - Sposoby dokumentowania przebiegu awansu zawodowego. - Podstawowe zasady przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego oraz sporządzaniu - sprawozdania z przebiegu stażu. - Przygotowanie kompletnej dokumentację po zakończeniu stażu.

8 VI/25. Innowacje pedagogiczne w teorii i praktyce. Cel: - Poznanie przez uczestników zasad i procedur niezbędnych do opracowania innowacji. Tematyka: - Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgaszenia dokumentacji. - Planowanie ewaluacji wprowadzanej zmiany. VI/26. Bezpieczeństwo uczniów w szkole. Cel: - Doskonalenia wiedzy i umiejętności uczestników zajęć w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w szkole. Tematyka: - Odpowiedzialność nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów. -Praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole. VI/27. Zasady organizowania wycieczek. Cel: - Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie opracowania dokumentacji związanej z organizacją wycieczek szkolnych. Tematyka - Zaplanowanie prawidłowej organizacji wycieczki. - Praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności w celu doskonalenia jakości organizowanych wycieczek. VI/28. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego. Cel: - Poznanie obowiązujących przepisów regulujących i zapewniających prawidłowy

9 przebieg oceniania wewnątrzszkolnego. Tematyka: - Doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania. - elementy oceniania kształtującego. VI/29. Potrafię ci pomóc Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, rady pedagogiczne. Cel: Tematyka: - Wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielenie pomocy młodzieży znajdującej się w początkowym okresie zażywania narkotyków. - Usystematyzowanie wiedzy na temat środków narkotycznych(wygląd, nazwy slangowe, oznaki użycia, objawy po krótkotrwałym i długotrwałym używaniu) - Postępowanie, gdy w szkole pojawi się problem narkotyków. Forma doskonalenia: warsztaty Liczba godzin: 2 VI/30. Tworzenie narzędzi diagnostycznych. Cel: - Doskonalenia wiedzy i umiejętności uczestników zajęć w zakresie przeprowadzania diagnozy oraz umiejętności konstruowania narzędzi diagnostycznych. Tematyka: -Wskazanie obszarów działalności szkoły podlegających diagnozowaniu. -Praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności w celu doskonalenia jakości pracy szkoły. VI/31. Jak stworzyć wewnątrzszkolny system oceniania? Cel: - Określenie, czym jest ocenianie w dzisiejszej szkole. Tematyka: - Jak oceniać, aby ocena była motywująca. - Konsekwencje oceniania uczniów. - Opracowanie tabel z kryteriami oceniania. - Sposoby gromadzenia informacji - Zewnętrzne uwarunkowania szkolnego systemu oceniania. Liczba godzin: 10

10 VI/32. Narkotyki - zagrożenie naszych czasów Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, rady pedagogiczne. Cel: - Uwrażliwienie na niepokojące sygnały zachowania i sytuacje świadczące o eksperymentowaniu dziecka z narkotykami. Tematyka: - Środki psychotropowe, ich podział i działanie na ustrój młodego człowieka. - Przyczyny używania przez młodzież środków psychotropowych. - Mechanizmy wchodzenia w uzależnienie. - Pomoc dziecku, gdy ma już za sobą pierwszy kontakt z narkotykami. Forma doskonalenia: warsztaty Liczba godzin: 2 VI/33. Realizacja nadzoru pedagogicznego w świetle najnowszych przepisów prawa oświatowego. Cel: Współudział rady pedagogicznej w realizacji najnowszego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym. Tematyka: Analiza rozporządzenia MEN z dn r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce i jej wykorzystanie w podnoszeniu jakości pracy szkoły/placówki. Kontrola pracy szkoły. Wspomaganie nauczycieli /narady, diagnozowanie potrzeb szkoły i nauczycieli/ Plan nadzoru pedagogicznego. VI/34. Organizacja pracy szkoły w świetle obowiązujących przepisów prawa. Sposoby zagospodarowania godzin do dyspozycji dyrektora. Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół. Cele: Przedstawienie i omówienie zmian w prawie oświatowym ze szczególnym uwzględnieniem planowania, organizowania i dokumentowania godzin wynikających z art. 42 ust.2 pkt 2 oraz ust.3a-3c KN. Tematyka: Zmiany ustawowe, dostosowanie do nich aktów prawa wewnątrzszkolnego, podstawa programowa i standardy wymagań egzaminacyjnych; prowadzenie, rejestrowanie i rozliczanie godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z art.42 ust.7a pkt. 2 KN. Forma doskonalenia: Warsztaty. Liczba godzin: 4. VI/35. Dokumentacja przebiegu nauczania w świetle obowiązujących przepisów prawa.

11 Rady Pedagogiczna wszystkich typów szkół. Cele: Doskonalenia umiejętności nauczycieli w zakresie dokumentowania przepisów prawa. Tematyka: Rodzaje dokumentacji obowiązującej w danej szkole/placówce, Przepisy regulujące sposoby prawidłowego dokumentowania przebiegu nauczania. Forma doskonalenia: warsztaty. VI/36. Ewaluacja wewnętrzna w szkole zgodnie z najnowszymi przepisami o nadzorze pedagogicznym. Cel: Realizacja nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji, która umożliwi rozwój szkoły/placówki. Tematyka: 1. Formalnoprawne aspekty sprawowania nadzoru pedagogicznego. 2. Ewaluacja i jej wykorzystanie w podnoszeniu jakości pracy szkoły. 3. Opracowanie fragmentów arkusza ewaluacyjnego. 4. Dokumentacja nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji. VI/37. Ewaluacja i kontrola pracy szkoły. Cel: Realizacja nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji i kontroli ukierunkowana na rozwój szkoły/placówki. Tematyka: Nadzór pedagogiczny w świetle obowiązujących przepisów.. Ewaluacja i jej wykorzystanie w podnoszeniu jakości pracy szkoły/arkusz ewaluacyjny/. Opracowanie fragmentów arkusza ewaluacyjnego, w tym ustalanie sposobów zbierania informacji o stopniu spełnienia wymagań przez szkołę. Kontrola w nadzorze pedagogicznym. VI/38. Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym. NOWOŚĆ Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. ( liczba godzin: 2 x 5 ), w tym zajęcia warsztatowe polegające na opracowaniu i wdrożeniu planu ewaluacji wewnętrznej 50% ogólnego czasu zajęć) Tematyka: 1. Założenia nowego nadzoru pedagogicznego (NNP) 2. Rola dyrektora i nauczycieli w realizacji zadań wynikających z NNP. 3. Ewaluacja jako stosowane badanie praktyczne.

12 4. Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna zmiana, która ma pomóc szkole. 5. Ewaluacja wewnętrzna: autonomiczne działanie szkoły/placówki 6. Etapy planowania i realizacji ewaluacji wewnętrznej :projektowanie, organizacja. 7. Metody pozyskiwania informacji. Wykorzystanie platformy SEO (Systemu Ewaluacji Oświatowej) 8. Sposoby przetwarzania danych ilościowych i jakościowych (triangulacja ) 9. Wykorzystanie wyników ewaluacji do jakościowego rozwoju szkoły i autoewaluacji: nauczycieli, uczniów, szkoły, środowiska. 10. Rozwój szkoły/ placówki! Rodzaj zajęć i liczba godzin: 2 x 5 godz., w tym zajęcia warsztatowe polegające na opracowaniu i wdrożeniu planu ewaluacji wewnętrznej 50% ogólnego czasu zajęć. VI/39. Nadzór dyrektora zadaniem wszystkich nauczycieli. NOWOŚĆ Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 1. Zadania dyrektora wynikające z zapisów ustawy o systemie oświaty. 2. Dyrektor w planowaniu i realizacji zadań wynikających z rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym. 3. Plan kontroli jako działania planowe i doraźne. 4. Ewaluacja wewnętrzna- zasady organizowania ewaluacji w szkole. 5. Plan wspomagania nauczycieli 6. Zadania nauczycieli wynikające z wdrożenia nadzoru pedagogicznego. Rodzaj zajęć: warsztaty VI/40. Projektowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce. NOWOŚĆ Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 1. Ewaluacja w ujęciu nowej filozofii nadzoru pedagogicznego. 2. Ewaluacja wewnętrzna- zasady organizowania ewaluacji w szkole. 3. Ewaluacja jako praktyczne badanie stosowane. 4. Zasady projektowania ewaluacji wewnętrznej. 5. Problem badawczy, pytania kluczowe, strategia działań, sposób rejestrowania danych w ewaluacji. 6. Triangulacja i focus w ewaluacji. 7. Raport z wynikami- i co dalej? 8. Wykorzystanie wyników ewaluacji do usprawnienia działań szkoły. Rodzaj zajęć: warsztaty

13 VI/41. Podstawy prawne komputerowego pisania protokołów. Rady Pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. Cel: Zapoznanie nauczycieli z zasadami protokołowania posiedzeń rad pedagogicznych. Tematyka: - Podstawy prawne funkcjonowania rad pedagogicznych. - Ustawowe kompetencje rad pedagogicznych. - Zadania i zasady funkcjonowania rad pedagogicznych. - Uchwały, protokoły i głosowania- regulamin pracy rady pedagogicznej. - Przykładowe zapisy w regulaminie rady pedagogicznej dotyczące zasad głosowania, podejmowania uchwał oraz protokołowania. VI/42. Marketing edukacyjny. Promocja szkoły i kreowanie jej wizerunku. Rady Pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. Cel: Tematyka: - Elementy tworzące wizerunek szkoły. - Public relations i publicity w oświacie. - Strategie promowania szkoły w środowisku. - Opracowanie planu działań promocyjnych dla szkoły/placówki. VI/43. Realizacja nowej podstawy programowej w szkole specjalnej. Rady Pedagogiczne specjalnych szkół i placówek oświatowych. Cel: poznanie zmian programowych i doskonalenie umiejętności tworzenia programów edukacyjno-terapeutycznych. Tematyka: - Uregulowania prawne dotyczące reformy szkolnictwa specjalnego. - Dobór programów nauczania oraz zasadności tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. - Zasady konstruowania programów edukacyjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa. - Dobór paradygmatu programu jako idei wiodącej w procesie tworzenia programów. - Procedury osiągania celów i ewaluacja programów.

14 VI/44. Tworzenie kursów za pomocą platformy e-learningowej. Rady Pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. Cel: Nabycie umiejętności tworzenia kursów na platformie edukacyjnej Moodle, zarządzania zasobami oraz uczestnikami kursów. Tematyka: - Platforma edukacyjna, jej zastosowanie. - Metody i narzędzia pracy na platformie Moodle - Rozpoczęcie pracy w Moodle (proces rejestracji nowych przedmiotów, procedury rejestrowania oraz zapisywania uczestników na kursy) - Ustawienia kursu - Narzędzia komunikacyjne w systemie MOODLE. - Charakterystyka podstawowych zasobów kursu w systemie MOODLE (zasoby, składowe) - Tworzenie i realizacja kursu na platformie internetowej. - Zasady konstruowania środowiska pracy dydaktycznej na platformie. - Zasady zdalnej realizacji procesu nauczania (uczenia się). - Zarządzanie kursem na platformie. - Modułowa struktura pracy dydaktycznej w kształceniu zdalnym. - Indywidualizacja pracy z uczniem. - Narzędzia do testowania i sprawdzania wyników kształcenia. - Ewaluacja pracy nauczyciela i ucznia. Liczba godzin: 10 VI/45. Emisja i higiena głosu. VI/46. Fundusze strukturalne dla edukacji w Polsce, zasady sporządzania wniosków. VI47.Metody aktywizujące w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim. VI/48. Odpowiedzialność prawna nauczyciela. VI/49. Edukacyjna wartość dodana. Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego do badania efektywności kształcenia. VI/50. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do dysfunkcji uczniów. VI/51. Budowanie systemu współpracy rodziców z nauczycielami. VI/52. Wykorzystanie wyników oceniania zewnętrznego w rozwoju szkoły. VI/53. Podnoszenie aspiracji edukacyjnych uczniów. VI/54. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole.

15 VI/55. Dyscyplina w klasie szkolnej. VI/56. Ewaluacja wybranego obszaru pracy szkoły. VI/57. Ewaluacja wewnętrzna w pracy nauczyciela - zadania, rodzaje, narzędzia. VI/58. Przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie wewnątrzszkolnych badań osiągnięć ucznia. VI/59. Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wdrażanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. VI/60. Jak oceniać na lekcji wspierając rozwój osiągnięć ucznia. Formułowanie wymagań edukacyjnych w kontekście oceniania osiągnięć ucznia. VI/61. Ryzykowne zachowania młodzieży przyczyny i czynniki chroniące. VI/62. Prawne podstawy elektronicznego protokołowania posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz prowadzenia elektronicznego dziennika lekcyjnego. VI/63. Od wewnętrznego mierzenia jakości pracy do planu rozwoju. VI/64. Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. VI/65. Realizacja podstawy programowej w edukacji wczesnoszkolnej. VI/66. Budowanie właściwej komunikacji w zespole. VI/67. Metody i techniki twórczego myślenia. VI/68. Metody aktywizujące w pracy z uczniami. VI/69. Realizacja nadzoru pedagogicznego w świetle obowiązujących przepisów prawa. VI/70. Jak motywować uczniów do nauki. VI/71. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły. VI/72. Edukacyjna wartość dodana. VI/73. Jak skutecznie współpracować z rodzicami i uatrakcyjniać wywiadówki.

16 VI/74. Edukacja patriotyczna we współczesnej szkole. VI/75. Konstruowanie i ewaluacja programu autorskiego. VI/76. Konstruowanie programów edukacyjnych i edukacyjnoterapeutycznych. Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek. Cel: Poznanie zasad konstruowania programów edukacyjnych i edukacyjno terapeutycznych Tematyka: - Uregulowania prawne dotyczące wyboru i doboru programów nauczania oraz zasadności tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. - Zasady konstruowania programów edukacyjnych i edukacyjnoterapeutycznych - Dobór paradygmatu programu jako idei wiodącej w procesie tworzenia programu - Procedury osiągania celów - Ewaluacja programu Forma doskonalenia : warsztaty

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 1 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Szanowni Państwo! Reformy w systemie oświaty, które obserwujemy w ostatnich latach,

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla nauczycieli i zespołów nauczycielskich

Oferta szkoleń dla nauczycieli i zespołów nauczycielskich Oferta szkoleń dla nauczycieli i zespołów nauczycielskich Szkolenia mają charakter warsztatowy i przewidziane są na 4-5 godzin dydaktycznych. Można je realizować w miejscu pracy jako tzw. szkolenie rady

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2011/2012 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 11/ Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Lp. Tytuł formy Krótki opis treści Liczba godzin Adresat Kierownik KURSY

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! W nowym roku szkolnym życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Szanowni Państwo! W nowym roku szkolnym życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Szanowni Państwo! W roku szkolnym 204/205 kolejny numer Informatora o szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim po raz czwarty wydajemy również w

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. Bydgoszcz,-Toruń-Włoclawek, sierpnia 2014 r.

Nadzór pedagogiczny Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. Bydgoszcz,-Toruń-Włoclawek, sierpnia 2014 r. Nadzór pedagogiczny Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 Bydgoszcz,-Toruń-Włoclawek, sierpnia 2014 r. Źródła ewaluacja zewnętrzna Wyniki i wnioski z przeprowadzonych ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? OFERTA 1 str. 1 SIECI POWIĄZANE Z OFERTĄ 1. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły. 2. Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu). 3. Zadania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012 KURSY DOSKONALĄCE 1/11. Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą P. Dennisona. Metoda kinezjologii edukacyjnej w pracy z dzieckiem dyslektycznym opiera się między innymi na zajęciach ruchowych, dlatego na

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo