Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności"

Transkrypt

1 Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności

2 PREZESI AGENCJI RYNKU ROLNEGO Bolesław Woźniak r r. Włodzimierz Rembisz r r. Jan Lisowski r r r r. Kazimierz Gutowski r r. Andrzej Łuszczewski r r. Jan Sobiecki r r. Ryszard Pazura r r. Zbigniew Izdebski r r. Roman Wenerski r r. (p.o.) r r. Ireneusz Jabłoński r r. (p.o.) Stanisław Kamiński r r. (p.o.) r r. Bogdan Twarowski r r.

3 Agencja Rynku Rolnego Szanowni Państwo, w bieżącym roku mija 20 lat działalności Agencji Rynku Rolnego. ARR została powołana w 1990 r., aby prowadzić działania stabilizujące sytuację na rynkach rolnych i do dziś realizuje je z korzyścią zarówno dla producentów żywności, jak i jej konsumentów. Działania Agencji służą zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju, jak też podnoszeniu poziomu życia na polskiej wsi. W ciągu 20 lat nie zmieniły się realizowane przez ARR cele, natomiast istotnie ewoluowały w ślad za potrzebami rolnictwa oraz sytuacją na rynkach rolnych formy i zakres stosowanych przez Agencję instrumentów i działań. Głębsze modyfikacje miały miejsce w roku W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ARR uzyskała status agencji płatniczej, otrzymując bezwarunkową i bezterminową akredytację na realizację mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE. Dzięki sprawnemu działaniu oraz ciągłemu doskonaleniu organizacji pracy ARR posiada ugruntowaną pozycję zarówno w kraju, jak i wśród partnerów zagranicznych, w tym agencji płatniczych UE. Jest to przede wszystkim efekt pracy i zaangażowania kompetentnego zespołu pracowników, którym przy okazji jubileuszu pragnę serdecznie podziękować. Prezes Agencji Rynku Rolnego Władysław Łukasik 1

4 Pierwsze lata działalności ARR Powstanie ARR uwarunkowane było koniecznością prowadzenia polityki interwencyjnej na rynku rolnym w trakcie trudnego procesu przekształceń ustroju gospodarczego, polegającego na przejściu od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki opartej na zasadach wolnego rynku i prywatnej własności. Procesowi temu towarzyszył spadek dochodów rolniczych. Od powstania Agencji w 1990 r. do połowy lat dziewięćdziesiątych tworzono podstawy polityki interwencyjnej, która miała zneutralizować negatywne skutki szybkiego odchodzenia od państwowego skupu płodów rolnych i stosowania cen urzędowych na produkty rolno-spożywcze. Na rynku produktów rolnych zostały wprowadzone podstawowe mechanizmy interwencji, tj. skup oraz sprzedaż (w uzasadnionych przypadkach import) produktów rolniczych przez agencję interwencyjną. Stosowano również system poręczeń kredytowych dla podmiotów eksportujących towary rolno-spożywcze oraz prowadzących skup płodów rolnych. Interwencja obejmowała rynki: zbóż, wieprzowiny, wołowiny, mleka i jego przetworów, cukru oraz ziemniaków (skrobi i jej pochodnych), a także okazjonalnie rynek miodu, wełny, tytoniu, chmielu i włókna lnianego. W związku z trwającymi przekształceniami ustrojowymi i gospodarczymi ARR współtworzyła i budowała podstawy nowoczesnej infrastruktury rynkowej giełdę towarową, biura maklerskie (w tym dzisiejszy ARRTRANS) oraz system szybkiej informacji rynkowej. Do podstawowych ustawowych zadań Agencji w tym okresie należało zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego państwa. Realizacja tych zadań była ułatwiona poprzez kapitałowe zaangażowanie ARR w spółkach prawa handlowego, w tym posiadających bazę przechowalniczą (np. ELEWARR) pozwalającą na gromadzenie państwowych rezerw produktów rolno-spożywczych i zapasów interwencyjnych oraz zarządzanie nimi. Uroczystości pięcio- i dziesięciolecia Agencji Rynku Rolnego 2

5 Agencja Rynku Rolnego Rozwój interwencji Kolejny etap rozwoju Agencji to lata W 1996 r. znowelizowano ustawę o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego oraz nadano jej nowy statut. W zmienionych zapisach zwiększono kontrolę i nadzór nad wykonywaniem zadań ARR w zakresie realizacji polityki interwencyjnej, a także określono relacje między Agencją a innymi podmiotami prowadzącymi działalność na rynku rolnym. Poszczególne instrumenty rynkowe zostały zmodyfikowane. Wprowadzono warunki dotyczące uruchomienia zakupu i sprzedaży produktów w sytuacji rynkowej wymagającej interwencji oraz terminy zakupów interwencyjnych. Działania te realizowano na podstawowych rynkach rolnych zbóż, mięsa, mleka i cukru. Rozwojowi zakresu interwencji towarzyszył stopniowy wzrost zatrudnienia w Agencji Rynku Rolnego. Liczba pracowników realizujących zadania Agencji wzrosła z 20 osób w początkowym okresie jej funkcjonowania do około 100 osób w połowie lat 90. XX w. Rok 1998 to początek przygotowań do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Rozpoczęte zostały prace nad przeglądem prawodawstwa Unii Europejskiej, a także działania na rzecz przygotowania procesu negocjacji w obszarze rolnym oraz podpisania Traktatu Akcesyjnego do UE. W proces ten aktywnie zaangażowani byli pracownicy ARR, uczestniczący w działających przy Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej grupach roboczych odpowiedzialnych za przygotowanie rozwiązań legislacyjnych dla poszczególnych rynków sektora rolnego. Obszary działań Rynek zbóż Rynek mleka Rynek mięsa Rynek cukru Rynek skrobi ziemniaczanej Rynek miodu Rynek tytoniu Rynek chmielu Rynek wełny Rynek rzepaku Zakres i formy działań ARR w latach Formy interwencji zakupy bezpośrednie (pszenica i żyto konsumpcyjne) skup w systemie magazynów autoryzowanych skup zaliczkowy skup zbóż z dopłatą do cen skupu dopłaty do przechowywania poręczenia kredytowe zakupy interwencyjne masła zakupy interwencyjne odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) dopłaty do prywatnego przechowywania zapasów (masła, OMP i serów) dopłaty do produkcji OMP i pełnego mleka w proszku (PMP) dopłaty do eksportu OMP i PMP system kwot produkcyjnych (prace dostosowawcze do zasad w UE) zakupy półtusz wieprzowych zakupy ćwierćtusz wołowych dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny dopłaty do eksportu półtusz wieprzowych i mięsa wołowego nieodpłatne przekazywanie żywności interwencyjne zakupy cukru dopłaty do eksportu cukru i izoglukozy dopłaty do cukru wykorzystywanego na cele niespożywcze rozliczenie eksportu cukru C wyprodukowanego ponad kwotę A i B pobieranie opłat cukrowych udzielanie poręczeń kredytów na skup buraków cukrowych i przechowywanie cukru (przejęcie cukru za poręczenia kredytowe) zakupy interwencyjne skrobi i innych produktów (suszu spożywczego, przetworów ziemniaczanych) dopłaty kompensacyjne dla producentów skrobi płatności kompensacyjne dla plantatorów ziemniaków skrobiowych dopłaty do eksportu skrobi i innych produktów (mączka ziemniaczana, susz spożywczy, przetwory ziemniaczane) dopłaty dla przedsiębiorców zużywających skrobię do dalszego przerobu na cele niespożywcze zakupy interwencyjne miodu dopłaty do sprzedanego surowca tytoniowego kwotowanie produkcji surowca tytoniowego zakupy interwencyjne zakupy interwencyjne dopłaty do eksportu Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą Gospodarowanie rezerwami państwowymi produktów rolno-żywnościowych Opracowanie systemu informacji rynkowej ARR Zaangażowanie ARR w spółkach prawa handlowego Wspieranie rozwoju infrastruktury rynkowej 3

6 Okres przygotowań do członkostwa Polski w UE Lata to okres, w którym następowało dalsze zwiększenie konkurencyjności krajowych producentów produktów żywnościowych. Jednocześnie w okresie tym ARR przygotowywała się do pełnienia funkcji agencji płatniczej UE. Działania interwencyjne prowadzone były zgodnie z rocznym programem. Dla produktów objętych tymi działaniami wprowadzono nowe instrumenty, stopniowo dostosowując realizowane mechanizmy do wymagań funkcjonujących w UE. Wśród nich uruchomione zostały dopłaty do przechowywania masła i serów oraz subwencje eksportowe, realizowane przy wywozie odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), skrobi ziemniaczanej oraz rzepaku. ARR została wyznaczona już w 2001 r. do pełnienia funkcji agencji płatniczej po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Decyzja ta pociągnęła za sobą konieczność wewnętrznej reorganizacji struktur Agencji oraz dostosowania dotychczasowych zasad funkcjonowania do wymogów akredytacyjnych. W ślad za rozszerzaniem przez Komisję Europejską zakresu instrumentów oddziaływania na rynek rolny, ARR sukcesywnie zwiększała zasoby kadrowe. W okresie przygotowań do uzyskania akredytacji niezwykle ważne było wsparcie udzielone Agencji m.in. przez ekspertów z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii i Francji w ramach unijnego programu pomocy przedakcesyjnej Phare. W trakcie realizacji projektu programu Phare opracowano materiały wdrożeniowe dla mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), które posłużyły następnie do przygotowania szczegółowych procedur realizacji mechanizmów, działań zarządzających i wspomagających, a także broszur informacyjnych. Pracownicy ARR zostali przeszkoleni w zakresie administrowania mechanizmami WPR, natomiast przyszli beneficjenci tych mechanizmów otrzymywali informacje o możliwościach uczestniczenia w nich, a także o warunkach skorzystania z funduszy unijnych. Gmach CBF siedziba ARR 4

7 Agencja Rynku Rolnego Akredytacja W dniu 31 października 2003 r. ARR przekazała do Ministerstwa Finansów pakiet dokumentów (m.in. aktów wewnętrznych Agencji oraz ksiąg procedur dla poszczególnych mechanizmów WPR) koniecznych do uzyskania akredytacji. Po analizie przedłożonych dokumentów oraz po przeprowadzeniu w ARR badania audytowego, 19 kwietnia 2004 r. Agencja Rynku Rolnego otrzymała bezwarunkową akredytację i status agencji płatniczej, której funkcję skutecznie pełni do dziś. Z dniem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, tj. od 1 maja 2004 r., Agencja rozpoczęła realizację mechanizmów objętych Wspólną Polityką Rolną Unii Europejskiej. Zakres kompetencji ARR W ramach ustawowych kompetencji Agencja: wypłaca środki finansowe uczestnikom administrowanych przez ARR mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i programów krajowych, wydaje indywidualne rozstrzygnięcia skierowane do beneficjentów tych mechanizmów, prowadzi kontrole potwierdzające spełnienie przez przedsiębiorców warunków uczestnictwa w mechanizmach, w tym prawa do otrzymania środków finansowych bądź prawa do produkcji określonych produktów, na potrzeby administrowanych mechanizmów, a także na potrzeby innych instytucji sektora rolno-spożywczego, administruje środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy UE, budżetu państwa oraz funduszy promocji, przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące realizowanych mechanizmów WPR, informuje uczestników mechanizmów o decyzjach podjętych na szczeblu Unii Europejskiej, dotyczących administrowanych przez ARR instrumentów wsparcia w ramach WPR oraz o warunkach udziału w poszczególnych mechanizmach, gromadzi, analizuje, przetwarza i udostępnia informacje dotyczące rynków podstawowych produktów rolnych i żywnościowych w Polsce i za granicą oraz przygotowuje prognozy dotyczące tych rynków, uczestniczy w procesie decyzyjnym UE w zakresie realizowanych zadań. 5

8 Podstawy prawne Działalność ARR regulują zarówno akty prawa krajowego, jak i unijnego. Do podstawowych aktów prawa krajowego należą: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych. Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania Agencji Rynku Rolnego akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. W zakresie prawa Unii Europejskiej, określającego kompetencje i sposób realizacji działań ARR, na szczególną uwagę zasługują: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) wraz z szeregiem rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej regulujących sposób realizacji poszczególnych instrumentów wsparcia. Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 wraz z regulacjami wykonawczymi. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczania rachunków EFGR i EFRROW. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej. 6

9 Agencja Rynku Rolnego Organizacja ARR W strukturze organizacyjnej ARR wyodrębnia się Centralę oraz 16 oddziałów z siedzibami w każdym mieście wojewódzkim. Na czele Agencji stoi Prezes, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ARR na zewnątrz. Prezes Agencji sprawuje swoje funkcje przy pomocy: zastępców, dyrektorów komórek organizacyjnych w Centrali oraz dyrektorów Oddziałów Terenowych. Prezes ARR nadzoruje działanie Zespołu Prawnego oraz biur: Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Administracyjnego, Analiz i Programowania, Audytu Wewnętrznego, Kontroli Wewnętrznej, Kontroli Technicznych, Promocji Żywności oraz Współpracy Międzynarodowej. Zastępcy Prezesa nadzorują pracę następujących biur: Produktów Roślinnych, Produktów Zwierzęcych, Wspierania Konsumpcji, Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą, a także Biura Organizacyjnego, Teleinformatyki, Informacji, Finansowo-Księgowego, Cukru i Biopaliw oraz Kwotowania Produkcji Mleka. Podstawowe założenie, na którym oparta jest struktura organizacyjna Agencji, to zapewnienie elastyczności i efektywności działania oraz pełnego wykorzystania jej zasobów. Rozłożenie zakresu uprawnień do podejmowania decyzji i przekazanie ich na niższe szczeble zarządzania pozwala na zapewnienie bezpośredniego kontaktu z klientami oraz ułatwia rozpoznawanie ich realnych potrzeb, co umożliwia kompleksową realizację działań i skuteczną pomoc beneficjentom. Struktura organizacyjna uwarunkowana jest również, wynikającym z przepisów prawodawstwa UE, obowiązkiem zachowania przez agencję płatniczą rozdzielności funkcji: autoryzacji zapłaty (potwierdzającej wypełnienie przez beneficjentów niezbędnych warunków do otrzymania środków finansowych), realizacji tej zapłaty oraz jej księgowania. Działające w ramach struktur ARR służby kontroli technicznych, zlokalizowane na terenie całej Polski, pozwalają zapewnić odpowiedni poziom weryfikacji uprawnień be- neficjentów do otrzymania środków finansowych. Służby te dokonują czynności sprawdzających i weryfikacyjnych w siedzibie beneficjenta bądź w miejscach, gdzie odbywa się proces produkcji lub przetwórstwa. Od 2004 r. do końca I kw r. służby techniczne ARR wykonały ponad 120 tys. zadań kontrolnych. Nasilenie kontroli w poszczególnych mechanizmach wykazuje dużą zmienność i jest uzależnione od aktywności beneficjentów. Liczba kontroli wykonanych przez Sekcje Kontroli Technicznych ARR w latach Agencja Rynku Rolnego posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę (planowe zatrudnienie w ARR wynosi 1300 pracowników). Dzięki kompleksowemu systemowi szkoleń (w szczególności w okresie przygotowań do przyjęcia funkcji agencji płatniczej) pracownicy Agencji są profesjonalnie przygotowani do realizacji swoich zadań. 7

10 Pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami Jakość pracy w Agencji wynika z wdrożenia i przestrzegania szeregu norm dotyczących podziału zadań, organizacji pracy, zarządzania oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemów wymiany informacji i danych. Spełnianie przez ARR wymogów akredytacyjnych, ustanowionych dla agencji płatniczych UE przez Komisję Europejską, pozwala bez zakłóceń wypłacać środki finansowe beneficjentom mechanizmów WPR i dokonywać bieżących rozliczeń z Europejskim Funduszem Rolniczym Gwarancji. Jednocześnie, aby zapewnić najwyższy poziom realizacji zadań, Agencja Rynku Rolnego wdrożyła i certyfikowała system zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009. System stosowany w ARR usprawnia współpracę na każdym szczeblu organizacyjnym, sprzyja redukcji obciążeń administracyjnych nakładanych na beneficjentów oraz wpływa na podniesienie jakości wykonywanych zadań. Uroczystość wręczenia Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością PCBC oraz międzynarodowego certyfikatu IQnet w trakcie Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Polagra-Food Wprowadzone w Agencji (zgodnie z normą PN-ISO/IEC 17799) zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniają odpowiedni stopień zaangażowania pracow- ników Agencji w utrzymanie bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz służą określeniu kierunków rozwoju zarządzania bezpieczeństwem tych systemów. W celu sprawowania bieżącej samooceny i kontroli funkcjonują, w ramach struktury organizacyjnej ARR, komórki i stanowiska, których zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem wdrożonych norm: niezależny audyt wewnętrzny, który realizuje swoje funkcje zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego opracowanymi przez The Institute of Internal Auditors, określonymi przez Ministra Finansów jako standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, wykwalifikowani kontrolerzy Biura Kontroli Wewnętrznej, którzy w oparciu o europejskie wytyczne dotyczące stosowania standardów kontroli INTOSAI badają i eliminują ewentualne nieprawidłowości w wewnętrznej pracy poszczególnych komórek ARR, wpływając na usprawnienie ich pracy, niezależni auditorzy wewnętrzni Systemu Zarządzania Jakością, którzy sprawdzają, czy w praktyce są wdrożone zasady wynikające z normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz wskazują możliwości rozwoju i doskonalenia systemu. Agencja Rynku Rolnego poddawana jest systematycznym kontrolom zewnętrznym prowadzonym zarówno przez krajowe służby kontrolne i certyfikujące oraz urzędy nadzorujące pracę ARR, jak i służby audytowe funkcjonujące w ramach organów Unii Europejskiej. Działania ARR są na bieżąco analizowane i oceniane, a ich wyniki służą wprowadzaniu zmian optymalizujących jej funkcjonowanie. W ramach przygotowań do wdrożenia systemu zażądzania jakością ISO, w wyniku przeglądu dokumentów Agencji, zostały uproszczone procedury wewnętrzne, co wpłynęło na znaczne usprawnienie obsługi klientów ARR. 8

11 Agencja Rynku Rolnego Źródła finansowania działań ARR Administrowane przez ARR mechanizmy WPR są finansowane przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji. Niektóre mechanizmy wymagają także współfinansowania ze strony Polski. Fundusze na ten cel pochodzą z budżetu krajowego bądź ze środków przekazywanych przez organizacje zrzeszające producentów, przetwórców i przedsiębiorców lub przez samych beneficjentów. Krajowe programy pomocy (w tym płatności uzupełniające w sektorze skrobi i tytoniu), realizowane przez Agencję, finansowane są w całości z budżetu państwa. Działania wynikające z ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych finansowane są ze składek pobieranych od uczestników rynku rolno-spożywczego z poszczególnych sektorów. ARR administruje tymi środkami na zasadach określonych w ustawie. Struktura źródeł finansowania wydatków ARR mln zł* mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł V-XII mln zł 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wydatki finansowane z funduszy UE Wydatki z budżetu krajowego * prognoza 9

12 Beneficjenci Beneficjentami działań ARR są producenci rolni, przedsiębiorcy zajmujący się produkcją, przechowywaniem lub przetwórstwem produktów rolno-spożywczych, zakupem i sprzedażą tych produktów na terenie UE oraz ich eksportem i importem, a także organizacje zrzeszające ww. podmioty. Znaczna część udzielanej pomocy adresowana jest również do organizacji charytatywnych oraz placówek oświatowych. Podstawowe informacje dotyczące wszystkich beneficjentów ARR są gromadzone w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję. Każdemu podmiotowi nadawany jest indywidualny numer, którym posługuje się w kontaktach z ARR. Beneficjenci mogą składać wnioski w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na elektronicznych nośnikach danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku niektórych mechanizmów funkcjonują już e-aplikacje umożliwiające wypełnianie i składanie dokumentów online. Stoisko informacyjne ARR podczas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Polagra-Food, wrzesień 2009 r. 10

13 Agencja Rynku Rolnego Działania ARR Obszar działań Agencji w zakresie wsparcia rynku rolno- -spożywczego obejmuje ponad 20 grup towarowych i ponad 50 mechanizmów WPR. W ramach ustawowych zadań ARR realizuje działania związane z promocją i informacją dotyczącą produktów rolno- -spożywczych, wykonuje analizy rynkowe i wspomaga polskich przedsiębiorców w dotarciu ze swoimi produktami na rynki krajów trzecich. Beneficjenci uczestniczący w mechanizmach administrowanych przez ARR uzyskali w okresie od przystąpienia do UE do lipca 2010 r. wsparcie finansowe w wysokości ponad 8,6 mld zł. I. REGULACJA I WSPARCIE RYNKU WEWNĘTRZNEGO Działania interwencyjne zakup i sprzedaż Działania interwencyjne mogą być stosowane w przypadku wystąpienia zaburzeń na rynku zbóż, odtłuszczonego mleka w proszku, masła i wołowiny, a podstawą ich uruchamiania są unijne akty prawne. Działania te polegają na zakupie produktów po cenie interwencyjnej (lub w ramach procedury przetargowej), następnie magazynowaniu ich w formie zapasów interwencyjnych i ponownym wprowadzeniu na rynek w ramach sprzedaży interwencyjnej bądź przeznaczeniu do rozdysponowania w ramach mechanizmu pomocy żywnościowej. Sprzedaż zapasów interwencyjnych odbywa się w formie przetargu i jest uruchamiana w drodze decyzji Komisji Europejskiej. Od momentu wstąpienia Polski do UE Agencja prowadziła interwencyjny zakup i interwencyjną sprzedaż zbóż, cukru, masła i odtłuszczonego mleka w proszku. W latach interwencyjnie zakupiono 2 136,5 tys. ton zbóż. Największe zakupy interwencyjne zbóż miały miejsce w latach gospodarczych 2004/2005, 2005/2006 i 2009/2010, w których to zakupiono odpowiednio: 978,8 tys. ton, 711,2 tys. ton i 366,0 tys. ton. W tym samym okresie na rynku mleka dokonano interwencyjnego zakupu 6,5 tys. ton masła i 20,5 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku. W przypadku OMP zakupy miały miejsce wyłącznie w roku Podstawą sprzedaży produktów rolnych zgromadzonych w ramach zapasów interwencyjnych były decyzje Komisji Europejskiej. Zgromadzone w Polsce zapasy interwencyjne zbóż, masła i odtłuszczonego mleka w proszku były sprzedawane na eksport (zboża) lub uzupełniały podaż na rynku wewnętrznym, a także były przeznaczone do wykorzystania w ramach programu Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE. Struktura wydatków ARR związanych z interwencyjnym zakupem i prywatnym przechowywaniem w okresie maj 2004 maj 2010 Cukier 30,12% Sery 0,01% OMP 8,72% Masło 3,83% Wieprzowina 0,51% Zboża 56,81% Prywatne przechowywanie Stabilizacji podaży określonych produktów rolno-spożywczych sprzyja przyznawanie przez ARR dopłat beneficjentom decydującym się na okresowe niewprowadzanie na rynek UE określonych ilości produktów poprzez ich przechowanie na warunkach ustanowionych prawodawstwem unijnym. Ten sposób stabilizowania sytuacji rynkowej może być stosowany przede wszystkim w odniesieniu do masła, cukru białego, niektórych produktów sektora wołowiny i cielęciny, wieprzowiny oraz mięsa baraniego i koziego. 11

14 Systemy limitowania produkcji Działania Agencji w zakresie przyznawania producentom praw do produkcji w ramach przydzielanych limitów (kwot produkcyjnych) oraz monitorowania ich wykorzystania realizowane są na rynkach mleka, cukru 1 i skrobi ziemniaczanej. Celem przyznawania limitów produkcji jest ograniczenie podaży do poziomu zapewniającego równowagę na danym rynku bądź ograniczenie wsparcia finansowego do takiej ilości produkcji, która odpowiada zapotrzebowaniu rynkowemu lub jest uwarunkowana innymi przesłankami społeczno- -ekonomicznymi występującymi w danym regionie UE. Obowiązkowo objęci kwotami są producenci mleka i cukru. Producenci skrobi ziemniaczanej, których udział w systemie jest dobrowolny, otrzymują wsparcie w postaci dopłat do produkcji. W ramach realizacji mechanizmu kwotowania produkcji skrobi ziemniaczanej Agencja corocznie wypłaca jej producentom średnio ok. 10 mln zł. W ramach administrowania systemem kwot mlecznych ARR podejmuje szereg działań polegających m.in. na: rejestracji podmiotów skupujących mleko, rejestracji wniosków i wydawaniu decyzji o przyznaniu lub cofnięciu kwot indywidualnych, obsłudze transferów i konwersji kwot indywidualnych, monitoringu liczby dostawców hurtowych i bezpośrednich, kontroli ilości mleka wprowadzonego do obrotu w danym roku kwotowym, monitoringu zawartości tłuszczu w skupionym mleku oraz podziale krajowej rezerwy kwoty krajowej. PŁATNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE Przyjęty przez Polskę system uzupełniających płatności bezpośrednich umożliwia stosowanie w wybranych sektorach rolnych dodatkowego wsparcia w formie płatności finansowanych z budżetu krajowego. Z tego tytułu ARR realizuje: płatności związane z produkcją dla plantatorów ziemniaków skrobiowych oraz dla producentów surowca tytoniowego (realizacja płatności związanych z produkcją tytoniu została ostatecznie zakończona w lipcu 2010 r.), Krajowe kwoty mleczne przysługujące państwom członkowskim UE (łącznie tys. ton) w roku kwotowym 2010/2011 (w tys. ton) Malta Cypr Luksemburg Słowenia Estonia Łotwa Grecja Bułgaria Słowacja Litwa Portugalia Węgry Finladia Republika Czeska Austria Rumunia Szwecja Belgia Dania Irlandia Hiszpania Polska Włochy Holandia Wielka Brytania Francja Niemcy Środki wypłacone przez ARR w ramach płatności uzupełniających do skrobi i tytoniu od akcesji Polski do UE (w tys. zł) W przypadku cukru Agencja nie bierze udziału w przyznawaniu kwot produkcyjnych. 0 V-XII * * prognoza 12

15 Agencja Rynku Rolnego płatności niezwiązane z produkcją dla producentów rolnych w sektorze skrobi ziemniaczanej i tytoniu, w ra- mach limitów środków finansowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską do wykorzystania w danym roku gospodarczym. Z całkowitej kwoty środków wydatkowanych od akcesji Polski do UE na płatności uzupełniające, 90% zostało wypłaconych producentom surowca tytoniowego, a 10% plantatorom ziemniaków skrobiowych. Dopłaty do produkcji, przetwórstwa i spożycia Na wniosek zainteresowanych przedsiębiorców Agencja może udzielić dopłat do produkcji suszu paszowego oraz dopłat do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno. W przypadku wystąpienia trudnej sytuacji na rynku na podstawie decyzji Komisji Europejskiej Agencja może udzielać również dopłat do odtłuszczonego mleka w proszku wykorzystywanego do produkcji pasz lub odtłuszczonego mleka do produkcji kazeiny i kazeinianów. W przeszłości Agencja udzielała dopłat do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym, zakupu masła przez instytucje i organizacje niedochodowe, przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki oraz wykorzystania oliwy z oliwek w przetwórstwie. Dopłaty do produkcji Wydatki ARR na poszczególne grupy dopłat w okresie maj 2004 maj 2010 (w tys. zł) Dopłaty do spożycia (m.in. Szklanka mleka i Owoce w szkole ) Wydatki ARR na program Szklanka mleka od akcesji Polski do UE (w tys. zł) V-XII 2004 Dopłata unijna * Dopłata krajowa Dopłaty mają na celu zapewnienie stabilizacji rynków tych produktów oraz usprawnienie powiązań i współpracy pomiędzy dostawcami surowca a przetwórcami. W celu zwiększenia konsumpcji określonych produktów spożywczych oraz kształtowania wśród społeczeństwa zdrowych nawyków żywieniowych ARR wspiera spożywanie przez dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym mleka, jogurtów oraz serów i serków. Środki na ten cel pochodzą obecnie z trzech źródeł: budżetu unijnego, budżetu krajowego oraz z Funduszu Promocji Mleka. Dzięki udzielanym przez ARR dopłatom dzieci i młodzież uczęszczająca do przedszkoli i szkół (z wyłączeniem szkół wyższych) może otrzymać dziennie 0,25 l mleka lub innych przetworów mlecznych bezpłatnie bądź za symboliczną opłatą. * prognoza wydatków Fundusz Promocji Mleczarstwa (obecnie Fundusz Promocji Mleka) Dopłaty do przetwórstwa 6989 Program Szklanka mleka cieszy się coraz większym zainteresowaniem beneficjentów, wydatki na jego realizację sukcesywnie rosną, a podstawowe założenia programu wdrażane są na coraz większą skalę. 13

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Cel interwencji Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Wykonała: Magdalena Pyza Finanse i Rachunkowość Celem interwencji na rynkach rolnych jest: Równomierne rozłożenie podaży, Zapewnienie dochodów

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ

NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), która zmienia zakres

Bardziej szczegółowo

Program Owoce w szkole

Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole jest programem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Program został wdrożony

Bardziej szczegółowo

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo!

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Już 25 lat Agencja Rynku Rolnego sprawnie działa na rzecz polskiego rolnictwa w celu stabilizowania rynku rolno-żywnościowego i wspierania konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Kwiecień 2005 ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Powierzchnia użytków rolnych w mln ha w krajach UE-25 UE 25-163,5 mln ha Polska - 16,2 mln ha 9,9% 30 25 20 15 10 5 0 Francja Hiszpania

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja.

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej i w Polsce Czerwiec 1997 Elżbieta Berkowska Informacja Nr 489 BSE 1 1.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI Biuro Cukru i Biopaliw 1 Pomoc na rzecz dywersyfikacji Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 przewiduje wsparcie alternatywnych rozwiązań w

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ...

AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ... Spis treści SPIS TREŚCI STRESZCZENIE..... 9 1. AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ... 20 1.1. Status prawny i zakres działalności Agencji Rynku Rolnego...... 20 1.2. Struktura organizacyjna Agencji

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RYNKU ROLNEGO - AGENCJĄ PŁATNICZĄ...

AGENCJA RYNKU ROLNEGO - AGENCJĄ PŁATNICZĄ... Spis treści SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.. 10 1. AGENCJA RYNKU ROLNEGO - AGENCJĄ PŁATNICZĄ.... 17 1.1. Zakres działalności i status prawny Agencji Rynku Rolnego... 17 1.2. Struktura organizacyjna Agencji Rynku

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ..

AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ.. Spis treści SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.... 10 1. AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ.. 20 1.1. Status prawny i zakres działalności Agencji Rynku Rolnego...... 20 1.2. Struktura organizacyjna Agencji

Bardziej szczegółowo

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r.

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji Rynku Rolnego 2015r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r.

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim.

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy

Bardziej szczegółowo

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce 15 W ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej Agencja Rynku Rolnego administruje potencjałem produkcyjnym winorośli i wina gronowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 16.10.2015 L 271/25 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych KOMISJA EUROPEJSKA,

Bardziej szczegółowo

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego służy- funkcjonujący w Polsce od 2004 r. mechanizm kwotowania produkcji mleka. Jego głównym celem jest zachowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym został utworzony w 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007.08.10 KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Agencji Rynku Rolnego zachęca do korzystania z unijnego programu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów

Bardziej szczegółowo

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe Biuletyn Informacyjny nr 1 /2013 Kwartalnik Branżowy program promocji Biopaliwa dla rolników Niezmiennie smaczne i zdrowe www.arr.gov.pl W 2012 roku niezależni auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie.

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie. 2016-04-11 13:20 MRiRW: Posiedzenie Rady Ministrów UE w Luksemburgu (komunikat) - MRiRW informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa Rybołówstwa minister Krzysztof

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół dotychczasowe Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole Spotkanie robocze z przedstawicielami organizacji branżowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone. Franciszek Kapusta W pracy (wydanie 2 zmienione i rozszerzone) przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja polskich produktów rolno - spożywczych Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja żywności w ARR Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach PROW 2007 2013 Wsparcie działań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE Program Szklanka Mleka Celem programu Szklanka mleka jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Rok 14 Numer 572(27) 2 lipca 2009 r. W tym numerze: PROGRAM OWOCE W SZKOŁACH PROGRAM OWOCE W SZKOŁACH

Rok 14 Numer 572(27) 2 lipca 2009 r. W tym numerze: PROGRAM OWOCE W SZKOŁACH PROGRAM OWOCE W SZKOŁACH Rok 14 Numer 572(27) 2 lipca 2009 r. W tym numerze: PROGRAM OWOCE W SZKOŁACH PROGRAM OWOCE W SZKOŁACH I. Przepisy podstawowe dotyczące zasad programu na poziomie unijnym Rozporządzenie Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Mleko w szkole Cele programu Mleko w szkole promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska "Mechanizmy WPR" 1

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska Mechanizmy WPR 1 Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów "Mechanizmy WPR" 1 Mechanizmy WPR w sektorze owoców i warzyw: polityka wspierania cen dla producentów, ochrona rynku Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku zbóż

Informacja o sytuacji na rynku zbóż Warszawa, 3 sierpnia 2005 r. Informacja o sytuacji na rynku zbóż Zbiory zbóż w 2005 r. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego dnia 25 lipca 2005 r. na temat Wstępnego szacunku głównych ziemiopłodów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 2007.10.08 KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty?

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty? Komunikat Agencja Rynku Rolnego informuje, że 15 kwietnia 2008 roku rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Kielcach został utworzony w grudniu 2002 r. Obecnie w jego działalności wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Programem dopłat popularnie zwanym Szklanką mleka administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR.

Programem dopłat popularnie zwanym Szklanką mleka administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR. Szklanka mleka Mleko element zdrowego odżywiania Mleko jest najbardziej naturalnym pokarmem. Dostarcza organizmowi składniki odżywcze w odpowiedniej ilości i proporcji. Należą do nich, obok białka, tłuszczów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA PREZENTACJA: OD 21 DO JEDNEJ WORR

PODSTAWA PRAWNA PREZENTACJA: OD 21 DO JEDNEJ WORR PIERWSZY FILAR WPR: I WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKÓW PRODUKTÓW ROLNYCH (WORR) WORR obejmuje środki rynkowe przewidziane w WPR. Kolejne reformy doprowadziły w 2007 r. do połączenia 21 WORR w jedną WORR dla

Bardziej szczegółowo

Agencje płatnicze jako element ochrony środowiska na obszarach wiejskich w Polsce

Agencje płatnicze jako element ochrony środowiska na obszarach wiejskich w Polsce MACIEJ JABŁOŃSKI Instytut Ekologii i Bioetyki, UKSW, Warszawa Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW 10(2012)2 Agencje płatnicze jako element ochrony środowiska na obszarach wiejskich w Polsce Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw:

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: 2017-06-13 14:10 CIR: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat) - CIR informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: - zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2015 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2015 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 1.8.2014 L 230/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 834/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania wspólnych ram monitorowania

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W bieżącym roku dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie niższym niż przed rokiem, jednak dynamika tego spadku stopniowo wygasa. W sierpniu

Bardziej szczegółowo

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154]

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] Agencja Rynku Rolnego 4 (154) KWIECIEŃ 2004 Rada Programowa: dr Jerzy Głuszyński, prof. dr hab. Eugeniusz Gorzelak, Stanisław Kopeć (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Kowalski,

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą

Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Jacek Bąkowski Dyrektor Biura Analiz i Programowania ARR 18 kwietnia 2008 r. 1 Użytkowanie gruntów w Polsce użytki rolne 51,8% pozostałe grunty

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r.

Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r. Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r. I. Płatności bezpośrednie w 2014 r. Zgodnie z procedowanym obecnie projektem ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 1419 USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2012 wynosiły: Fundusz Stan konta (PLN) Łącznie ,66

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2012 wynosiły: Fundusz Stan konta (PLN) Łącznie ,66 Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH forma gospodarowania, której celem jest poprawa efektywności i towarowości produkcji określonego produktu rolnego lub grupy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. PROJEKT w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie art. 45b ust. 3

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.09-03.10.2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20.10.2013 r. w Polsce żywiec wieprzowy skupowano średnio po 5,77. Było

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.05.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU Według wstępnych danych (GUS)

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka w kontekście zniesienia kwot mlecznych. Dorota Śmigielska Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Rynek mleka w kontekście zniesienia kwot mlecznych. Dorota Śmigielska Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Rynek mleka w kontekście zniesienia kwot mlecznych Dorota Śmigielska Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Najwięksi producenci mleka krowiego na świecie w 2013r (mln ton) Lp Kraj 2013 EU

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji Monitor Polski Nr 61 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.07.06 13:39:38 +02'00' 5088 Poz. 585 585 v.p l OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

2006R1913 PL 04.08.2009 003.001 1

2006R1913 PL 04.08.2009 003.001 1 2006R1913 PL 04.08.2009 003.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1913/2006 z

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego

USTAWA z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego Art. 1. 1. Tworzy się państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą Agencja Rynku Rolnego, zwaną dalej Agencją.

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy

Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy Lucjan Zwolak p.o. Prezes Agencji Rynku Rolnego 21 luty 2013 r. Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku cukru monitorowanie kwotowej i pozakwotowej produkcji

Bardziej szczegółowo

Kto może ubiegać się o pomoc?

Kto może ubiegać się o pomoc? Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Unia Europejska wspiera grupy producentów żywności w działalności

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W konsekwencji mniejszej opłacalności produkcji mleka i pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia krów, dostawy mleka do skupu w czerwcu 2010

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna grudzień 2015 r.

Informacja miesięczna grudzień 2015 r. Biuro Współpracy Międzynarodowej Informacja miesięczna grudzień 2015 r. 1. Przyjęcie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji dotyczącego zasad realizacji programu Owoce i warzywa w szkole 2. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu października br. w Polsce obniżyły się ceny skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca W dniach 21-27.10.2013 r. (według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi. 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta

Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi. 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta Wykorzystane rozdziały z Raportu prof. dr hab. Walenty Poczta, dr Agnieszka Baer-Nawrocka, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 28 lutego 2013 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 28 lutego 2013 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Rynków Rolnych Warszawa, 12.11.2014r. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie Informacje o regionie Województwo lubelskie jest trzecim co do wielkości województwem w kraju zajmuje obszar ponad 25 tys. km2. Zamieszkane jest przez

Bardziej szczegółowo

Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG)

Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG) Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG) BoŜena Nosecka 3 listopada 2 grudnia 29 r., Pułtusk Zakres prezentacji Mechanizm SSG Zmiany importu

Bardziej szczegółowo