Informacyjny. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny nr 1 /2013 Kwartalnik Branżowy program promocji Biopaliwa dla rolników Niezmiennie smaczne i zdrowe

2 W 2012 roku niezależni auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przeprowadzili w Agencji Rynku Rolnego audit odnowienia wdrożonego Systemu Zarządzania. System ten obejmuje: System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN EN-ISO 9001:2009 oraz System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zgodny w wymaganiami dodatkowymi do ww. normy. Przedmiotowy audit nie wykazał żadnych niezgodności, wobec czego w sierpniu 2012 roku Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania PCBC S.A. podjął decyzję o przedłużeniu certyfikacji wdrożonego Systemu Zarządzania na kolejne 3 lata. ARR od roku 2009 posiada certyfikaty zgodności Systemu Zarządzania Jakością wydane przez PCBC S.A. oraz międzynarodową sieć certyfikacyjną IQNet, a w 2010 roku certyfikację rozszerzono o wdrażany od 2008 roku System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Posiadane certyfikaty stanowią potwierdzenie, że ARR spełnia uznane międzynarodowe standardy jakości i odpowiedzialności za jakość usług w zakresie administrowania mechanizmami WPR, mechanizmami krajowymi oraz funduszami promocji. Funkcjonujący w ARR System Zarządzania umożliwia wykorzystanie procesowego i kompleksowego podejścia do zarządzania ARR, wpływa na sprawną realizację procesów oraz zwiększenie wydajności administracyjnej. Zastosowane w ARR rozwiązania mają wpływ na usprawnienie współpracy na każdym szczeblu organizacyjnym, redukcję obciążeń administracyjnych dla beneficjentów mechanizmów administrowanych przez ARR oraz utrzymanie jakości wykonywanych zadań na stałym, wysokim poziomie, przyczyniając się tym samym do wzrostu prestiżu Agencji i pozytywnego postrzegania przez klientów.

3 Spis treści Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku 1 Polska smakuje zwiększanie rozpoznawalności i obecności polskich produktów żywnościowych na rynkach zagranicznych 22 Agnieszka Rembisz Rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych wytwarzanych przez rolników na własny użytek 30 Wojciech Rylski Programy szkolne WPR dzisiaj i jutro 35 Monika Niewiarowska Prognoza cen rynkowych 40 Wydrukowano na papierze certyfikowanym PEFC 100% Produkt certyfikowany przez PEFC Ten produkt pochodzi z lasów zarządzanych w trwały i zrównoważony sposób oraz z kontrolowanych źródeł. Biuletyn Informacyjny ARR kwartalnik ISSN nakład 8000 egz. Wydawca: Agencja Rynku Rolnego, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa Redakcja: Biuro Informacji tel , tel , faks , Wydawnictwo bezpłatne. Redakcja wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła. Projekt okładki: DB PRINT Polska Sp. z o.o. Skład, druk, dystrybucja: DB PRINT Polska Sp. z o.o., Grodzisk Mazowiecki, ul. Chrzanowska 32, tel , fax , Nr 1/2013 1

4 Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku W ramach ustawowych zadań ARR realizuje mechanizmy wspólnej polityki rolnej zgodnie z zasadami określonymi w prawodawstwie unijnym i krajowym. Agencja administruje także funduszami promocji produktów rolno-spożywczych 1). Źródłem finansowania mechanizmów są Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) i budżet krajowy. Wminionym 2012 roku, który był jubileuszowym rokiem 50-lecia wspólnej polityki rolnej UE i jednocześnie rokiem ożywionej dyskusji nad przyszłym kształtem tej polityki, Agencja Rynku Rolnego realizowała powierzone jej zadania, dążąc do stabilizacji rynku rolno-żywnościowego, rozwoju i poprawy konkurencyjności produktów rolno-spożywczych, a także do poprawy jakości konsumpcji oraz zachowania tradycji kulinarnych. Było to m.in. skutkiem rosnącej w ostatnich latach roli realizowanych przez ARR mechanizmów wspierających spożycie oraz promujących żywność (w tym produkty regionalne, tradycyjne, ekologiczne i objęte systemami gwarantowanej jakości). W 2012 roku ARR wypłaciła ogółem 764,4 mln zł 2). W ramach prefinansowania mechanizmów WPR wydatkowano 488,9 mln zł, a na realizację mechanizmów finansowanych z budżetu krajowego 275,5 mln zł. Ponadto do najuboższych w ramach realizacji programu pomocy żywnościowej przekazano gotowe artykuły spożywcze o wartości 325 mln zł, a z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych wypłacono 48,3 mln zł. Najwyższe wydatki zrealizowano w ramach programu pomocy żywnościowej (34%), a także na rynkach: mleka i przetworów mlecznych (19%), nasion (13%) oraz mięsa czerwonego (9%). W strukturze wydatków Agencji 58% środków przeznaczono na wsparcie konsumpcji, 27% ogółu środków finansowych stanowiły wypłaty dla producentów rolnych, zaś do przedsiębiorców działających w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego i handlu zagranicznego trafiło 15% środków finansowych. Realizacja wsparcia finansowego kierowanego do uczestników rynku nie wyczerpuje zakresu zadań ARR. Agencja realizuje również szereg mechanizmów i działań niefinansowych, takich jak kwotowanie produkcji mleka, mechanizmy handlu zagranicznego, a także monitorowanie i kontrola procesu produkcji oraz przetwórstwa (na rynkach: wina, cukru, mleka i przetworów mleczarskich, tytoniu, owoców i warzyw oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii). W 2012 roku Agencja Rynku Rolnego realizowała działania w zakresie: wspierania konsumpcji propagowano spożycie mleka i jego przetworów wśród dzieci i młodzieży szkolnej (program Szklanka mleka ) oraz owoców i warzyw wśród uczniów klas I III szkół podstawowych (program Owoce w szkole ); pomocy żywnościowej w ramach mechanizmu WPR Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej ; wspierania promocji żywności Agencja współfinansowała branżowe kampanie promocyjne i informacyjne, administrowała dziewięcioma funduszami promocji produktów rolno-spożywczych, realizowała działanie delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, inicjowała działania promocyjne mające na celu rozwój lokalnej produkcji, a także rozpoczęła realizację Branżowego Programu Promocji branży polskich specjalności żywnościowych; W okresie od kwietnia 2012 do stycznia 2013 roku zespół audytowy, składający się z 50 audytorów Ministerstwa Finansów i kontrolerów Urzędów Kontroli Skarbowej, przeprowadził coroczny audyt certyfikacyjny za rok EFRG 2012, który potwierdził, że wszystkie zbadane płatności zostały dokonane przez ARR prawidłowo, we właściwej wysokości oraz terminowo. Wyniki audytu potwierdziły wysoką jakość pracy i sprawność działania Agencji Rynku Rolnego. 1) Zgodnie z ustawą z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.). 2) Ostateczne dane zostaną opublikowane w Sprawozdaniu z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2012 roku. 2 Biuletyn Informacyjny ARR

5 Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku Od akcesji Polski do UE do końca 2012 roku w CRP zarejestrowano 601 tys. przedsiębiorców, w tym w 2012 roku dokonano rejestracji 14,6 tys. nowych uczestników mechanizmów. W 2012 roku ARR wydała 233,5 tys. rozstrzygnięć administracyjnych. Od akcesji Polski do UE do końca 2012 roku ARR wypłaciła beneficjentom funkcjonującym w sektorze rolno-żywnościowym 10,7 mld zł. Ponadto w zakresie realizacji programu pomocy żywnościowej przekazano gotowe artykuły spożywcze o wartości ponad 2 mld zł. Dodatkowo z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych wypłacono 183,4 mln zł 3). kwotowania produkcji mleka, cukru i izoglukozy oraz skrobi ziemniaczanej; wspierania producentów i rynków rolnych ARR realizowała dopłaty do materiału siewnego, wypłacała środki finansowe w związku z restrukturyzacją rynku cukru (przeznaczone na zakup maszyn i urządzeń do produkcji rolnej oraz na inwestycje obejmujące przetwórstwo produktów rolnych na cele energetyczne), a także wspierała rynek produktów pszczelich; płatności uzupełniających, skierowanych głównie do producentów rolnych w sektorze skrobi ziemniaczanej, w ramach limitów środków finansowych przyznanych przez KE; administrowania wymianą towarową z zagranicą ARR wydawała pozwolenia na wywóz/przywóz na rynkach rolno-żywnościowych oraz wypłacała refundacje do wywozu wybranych produktów rolno-spożywczych; dopłat do prywatnego przechowywania masła; dopłat do przetwórstwa i produkcji Agencja dopłacała do produkcji skrobi ziemniaczanej (premie produkcyjne), do produkcji suszu paszowego oraz do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno; działań monitorujących i kontrolujących procesy produkcji oraz przetwórstwa ARR administrowała potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, odbiorem i przetwórstwem surowca tytoniowego, wystawiała certyfikaty dla masła przeznaczonego do wykorzystania w mechanizmach WPR w innych państwach członkowskich UE, monitorowała rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz produkcję biogazu rolniczego, kontrolowała wykorzystanie roślin energetycznych, monitorowała rynek cukru, kontrolowała przetwarzanie cukru przemysłowego oraz wydawała pozwolenia na przywóz cukru do rafinacji. W 2012 roku ARR przygotowywała się do uruchomienia od 2013 roku nowego działania w zakresie odnawialnych źródeł energii, polegającego na pozyskiwaniu i gromadzeniu informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej do budowy infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania biokomponentów oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Administrowanie mechanizmami WPR wiązało się z szeregiem działań o charakterze organizacyjno-technicznym, różnych w przypadku poszczególnych mechanizmów. Należały do nich: kontrole techniczne, prowadzenie rejestrów oraz ewidencji, wybór uczestników (m.in. w drodze przetargu), autoryzacja i kontrola magazynów przechowalniczych oraz chłodni, autoryzacja producentów (dostawców), a także zatwierdzanie (rejestracja) dostawców, beneficjentów, przetwórców i punktów odbioru. Producenci rolni, przetwórcy, eksporterzy oraz inni beneficjenci uczestniczący w mechanizmach administrowanych przez ARR zobowiązani są do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego. ARR prowadziła również działania o charakterze informacyjno-analitycznym (sporządzała m.in. cykliczne i doraźne analizy rynkowe, prognozy, informacje oraz opracowania) mające na celu systematyczne dostarczanie danych uczestnikom rynku rolno-żywnościowego. Agencja podejmowała również szeroko zakrojone działania informacyjne mające na celu poszerzanie wiedzy uczestników rynku o zasadach realizacji mechanizmów WPR administrowanych przez ARR oraz o warunkach uczestnictwa w tych mechanizmach. Ponadto w ramach współpracy międzynarodowej ARR uczestniczyła w unijnym procesie decyzyjnym oraz udzielała wsparcia państwom kandydującym do UE poprzez zapewnienie im pomocy eksperckiej w ramach programów pomocowych finansowanych ze środków krajowych i unijnych. Prowadziła również działania wspierające nawiązywanie i umacnianie kontaktów handlowych z zagranicą przez polskich producentów produktów rolno-spożywczych. 3) Od 2004 r. do 30 czerwca 2009 r. ARR administrowała Funduszem Promocji Mleczarstwa, a od lipca 2009 r. dziewięcioma funduszami produktów rolno-spożywczych. Nr 1/2013 3

6 Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku Rynek zbóż Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż Na terenie Polski funkcjonuje 5 centrów interwencyjnych, utworzonych i zatwierdzonych na podstawie regulacji unijnych: warmińsko-mazurskie, lubelskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie. Agencja w 2012 roku prowadziła działania mające na celu zapewnienie pojemności przechowalniczej dla pszenicy, która mogła być zakupiona ze zbiorów w 2011 roku (w okresie styczeń maj 2012 roku) oraz ze zbiorów w 2012 roku (w okresie listopad grudzień 2012 roku). W sezonie gospodarczym 2011/2012 przedsiębiorstwa przechowalnicze złożyły w Oddziałach Terenowych ARR 24 oferty na świadczenie usług przechowalniczych na łączną pojemność magazynową 198,5 tys. ton, natomiast w sezonie 2012/2013 (do 31 grudnia 2012 roku) do OT ARR wpłynęło 25 ofert na łączną pojemność magazynową 216,4 tys. ton pszenicy ze zbiorów w 2012 roku. Agencja była przygotowana na przyjmowanie ofert i zawieranie umów na interwencyjny zakup pszenicy zarówno ze zbiorów w 2011, jak i w 2012 roku. Z uwagi na sytuację rynkową w 2012 roku (wysoki poziom cen rynkowych pszenicy, znacznie przekraczający poziom ceny referencyjnej) przedsiębiorcy w okresie prowadzenia interwencji nie zgłosili do sprzedaży pszenicy na zapasy interwencyjne UE. Według stanu na 31 grudnia 2012 roku ARR nie przechowywała zbóż stanowiących zapasy interwencyjne. Oferty na zakup pszenicy ze zbiorów w 2012 roku można składać w Centrali ARR do 31 maja 2013 roku. Handel zagraniczny na rynku zbóż Działania ARR polegały na weryfikowaniu złożonych przez przedsiębiorców wniosków o pozwolenia na przywóz i wywóz bez refundacji produktów zbożowych oraz na wydawaniu i rozliczaniu tych pozwoleń. W 2012 roku ARR wydała 142 pozwolenia na przywóz bez preferencji 88,1 tys. ton produktów z rynku zbóż, głównie kukurydzy, sorgo, pszenicy i skrobi. W ramach kontyngentów taryfowych wydano 3 pozwolenia na przywóz 34,4 tys. ton pszenicy innej niż wysokiej jakości oraz 1 pozwolenie na przywóz 12,3 tys. ton jęczmienia. Zboża były importowane głównie z: Ukrainy, Argentyny, Meksyku, Rosji i USA. W omawianym okresie ARR rozliczyła 140 pozwoleń na przywóz produktów z rynku zbóż. W 2012 roku ARR wydała 142 pozwolenia na wywóz bez refundacji 161,7 tys. ton produktów z rynku zbóż, z tego 101 pozwoleń na wywóz 3,7 tys. ton mąki pszennej, 20 pozwoleń na 6,6 tys. ton skrobi ziemniaczanej wyprodukowanej przez producentów ponad przyznaną im kwotę produkcyjną, 10 pozwoleń na 107,4 tys. ton pszenicy zwyczajnej, 6 pozwoleń na 9,5 tys. ton kukurydzy oraz 5 pozwoleń na 34,5 tys. ton jęczmienia. Głównymi kierunkami wywozu produktów zbożowych były: USA, Armenia, Norwegia, Islandia, Algieria i Białoruś. W omawianym okresie ARR rozliczyła 66 pozwoleń na wywóz bez refundacji produktów z rynku zbóż poza obszar celny UE. Handel zagraniczny na rynku ryżu Działania ARR polegały na weryfikowaniu złożonych przez przedsiębiorców wniosków o pozwolenia na przywóz i wywóz ryżu bez refundacji oraz na wydawaniu i rozliczaniu tych pozwoleń. ARR w 2012 roku wydała 179 pozwoleń na przywóz 46,8 tys. ton ryżu bez preferencji, 8 pozwoleń na przywóz preferencyjny 1,3 tys. ton ryżu oraz 21 pozwoleń na przywóz 1,7 tys. ton ryżu w ramach kontyngentów taryfowych. W ramach przywozu bez preferencji ryż był importowany przede wszystkim z: Kambodży, Tajlandii, Argentyny, Indii i Wietnamu, natomiast w ramach kontyngentów głównie z: Tajlandii, Wietnamu, USA oraz Indii. W omawianym okresie ARR rozliczyła 189 pozwoleń na przywóz ryżu. W 2012 roku ARR wydała 29 pozwoleń na wywóz bez refundacji 299 ton ryżu (głównie do Norwegii i USA), a rozliczyła 14 pozwoleń na wywóz 190 ton ryżu. Rynek mięsa czerwonego Handel zagraniczny na rynku mięsa czerwonego Na rynku wieprzowiny ARR wydawała i rozliczała pozwolenia na wywóz z refundacją produktów przetworzonych z grup: 1601 (np. kiełbasy), 1602 (np. szynka konserwowa) i 0210 (mięso solone, su- 4 Biuletyn Informacyjny ARR

7 Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku roku na rynku mięsa czerwonego ARR zrealizowała wypłaty refundacji wywozowych w kwocie 72,4 mln zł. Rynek drobiu i jaj szone lub wędzone). Pozwolenia na wywóz z refundacją wymagane były dla eksportu powyżej 150 kg produktów opisanych kodami CN 1601 i 1602 oraz powyżej 250 kg produktów opisanych kodem CN W 2012 roku zarejestrowano 256 wniosków o refundację, wystawiono 92 pozwolenia na wywóz wieprzowiny z refundacją 4) i rozliczono 158 pozwoleń. Na rynku wołowiny i cielęciny ARR wydawała i rozliczała pozwolenia na wywóz z refundacją, o ile wielkość wywozu przekraczała 1 sztukę bydła lub 200 kg mięsa wołowego lub cielęcego. W 2012 roku wystawiono 2696 pozwoleń na wywóz z refundacją wołowiny i cielęciny 5). ARR rozliczyła 3199 pozwoleń na wywóz z refundacją wołowiny i cielęciny oraz zarejestrowała 3046 wniosków o refundację. Ogółem w 2012 roku na rynku mięsa czerwonego ARR wydała 2788 pozwoleń na wywóz z refundacją, natomiast rozliczyła 3357 pozwoleń, w tym wystawione w latach poprzednich. Zarejestrowano także 3302 wnioski o wypłatę refundacji. W ramach regulacji handlu zagranicznego na rynku wieprzowiny ARR w 2012 roku wypłaciła 9,1 mln zł refundacji wywozowych do 8,4 tys. ton przetworów z mięsa wieprzowego wyeksportowanych: do USA, na Ukrainę, do Rosji, Albanii, Kanady, Mołdawii, Panamy i Republiki Korei. Na rynku wołowiny i cielęciny wypłaty refundacji wywozowych w tym okresie wyniosły 63,3 mln zł i objęły 74,4 tys. ton wybranego asortymentu wołowiny świeżej oraz mrożonej (głównie ćwierćtusz 62 tys. ton) oraz 322 szt. bydła żywego. Głównymi kierunkami eksportu były: Turcja, Rosja, Uzbekistan, Izrael, Egipt, Kazachstan, Macedonia, Kosowo, Iran, Majotta, Chorwacja oraz Bośnia i Hercegowina. Ogółem w 2012 Handel zagraniczny na rynku drobiu i jaj Pozwolenia na przywóz drobiu i jaj z państw trzecich były wymagane wyłącznie w przypadku przywozu w ramach kontyngentów taryfowych. W 2012 roku w ARR dokonywano weryfikacji złożonych przez przedsiębiorców wniosków o pozwolenia na przywóz drobiu i jaj z państw trzecich, wydawano oraz rozliczano pozwolenia na przywóz. W 2012 roku ARR wydała w ramach kontyngentu 4 pozwolenia na przywóz 91,6 tony mięsa drobiowego z Brazylii oraz 8 pozwoleń na przywóz 384,5 tony jaj w proszku z Indii i Izraela. ARR rozliczyła ogółem 9 pozwoleń na przywóz drobiu i jaj. Pozwolenia na wywóz drobiu i jaj były wymagane wyłącznie w ramach wywozu z refundacją, z wyjątkiem wywozu ilości minimalnych, tj. do 250 kg mięsa drobiowego z grupy ex 0207 oraz wywozu z refundacją do 100 kg lub 250 kg jaj bez skorupek (w zależności od kodu nomenklatury refundacji wywozowych) i do 400 kg jaj konsumpcyjnych w skorupkach. W 2012 roku na rynku drobiu i jaj ARR wydała 17 pozwoleń na wywóz z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji. Rozliczono również 24 pozwolenia na wywóz z refundacją drobiu i jaj oraz zarejestrowano 18 wniosków o refundację 6). ARR w 2012 roku wypłaciła eksporterom ze środków unijnych 1,7 mln zł refundacji do wywozu 1,8 mln sztuk drobiu żywego (kurcząt), 384 ton mięsa drobiowego oraz 1154 ton jaj w skorupkach i produktów z jaj. Drób i jaja wywożono: do Japonii, Mołdawii, Serbii, Kirgistanu, Turcji, na Ukrainę i Białoruś. Rynek mleka i przetworów mlecznych Program Szklanka mleka Od dziewięciu lat ARR administruje programem Szklanka mleka działaniem wspierającym spożycie mleka i jego przetworów w placówkach 4) Pozwolenia były wystawiane do 19 kwietnia 2012 r., ponieważ od 20 kwietnia Komisja Europejska ustaliła refundacje wywozowe do wieprzowiny na poziomie zerowym. 5) Pozwolenia były wystawiane do 20 września 2012 r., gdyż od 21 września Komisja Europejska ustaliła refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny na poziomie zerowym. 6) Od dnia 21 października 2011 r. stawki refundacji dla piskląt jednodniowych oraz jaj wylęgowych zostały określone przez KE na poziomie zerowym. Od 20 kwietnia 2012 r. stawki dla produktów z jaj zostały ustalone na poziomie zerowym. Od dnia 14 grudnia 2012 r. KE ustaliła stawki refundacji dla jaj również na poziomie zerowym. Nr 1/2013 5

8 Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku oświatowych oraz kształtującym właściwy model konsumpcji wśród dzieci i młodzieży. Program zyskuje coraz większą popularność wśród beneficjentów wpisał się na stałe w funkcjonowanie większości placówek oświatowych na terenie całego kraju. Program finansowany jest z trzech źródeł: ze środków UE (dopłata unijna wprowadzona od 2004 roku obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych), ze środków krajowych (dopłata krajowa uruchomiona od roku szkolnego 2007/2008 obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych i jest uzupełnieniem dopłaty unijnej) oraz ze środków zgromadzonych przez podmioty skupujące mleko w Funduszu Promocji Mleka (dofinansowanie obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów i również jest uzupełnieniem dopłaty unijnej). Wprowadzenie dopłaty krajowej i dofinansowania z Funduszu Promocji Mleka zdecydowanie zwiększyło zasięg oddziaływania programu Szklanka mleka. Wśród państw członkowskich UE uczestniczących w programie Polska została jego liderem w latach szkolnych 2007/ /2011 ilość mleka i jego przetworów spożyta w naszym kraju przez dzieci oraz młodzież w ramach programu była największa w Unii Europejskiej. W roku szkolnym 2010/2011 do placówek oświatowych na terenie całej UE dostarczono blisko 300 tys. ton mleka i jego przetworów, z czego 52 tys. ton (17%) na terenie Polski (dla porównania drugie miejsce zajmowała Rumunia 48 tys. ton, a miejsce trzecie Szwecja 40 tys. ton). Z programu Szklanka mleka w roku szkolnym 2011/2012 skorzystało w kraju 2,44 mln dzieci i uczniów, o blisko 40 tys. więcej niż w poprzednim roku szkolnym oraz 3,9 razy więcej niż w roku szkolnym 2004/2005 (tj. w roku uruchomienia programu). Największą grupę beneficjentów stanowili uczniowie szkół podstawowych 2,13 mln uczniów (tj. 96% wszystkich uprawnionych w kraju). Dzieci i uczniowie korzystający z programu w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczali do 14,36 tys. placówek oświatowych (3,3 razy większej liczby placówek niż w roku szkolnym 2004/2005). Dzieci w ramach programu najczęściej spożywały mleko białe, a następnie mleko smakowe, jogurty oraz sery. W ramach realizacji programu Szklanka mleka ARR w 2012 roku wypłaciła łącznie z tytułu dopłaty unijnej i krajowej 146,9 mln zł. Z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji sfinansowano 28% wydatkowanych środków, natomiast 72% wypłat pochodziło z budżetu krajowego. Ponadto dofinansowanie programu z Funduszu Promocji Mleka w 2012 roku wyniosło 1,3 mln zł. Kwotowanie produkcji mleka Przez dziewięć lat funkcjonowania w Polsce mechanizmu kwotowania produkcji mleka przyznana Polsce kwota krajowa wzrosła o 11% (z 8,96 mld kg w roku kwotowym 2004/2005 do 9,96 mld kg w roku kwotowym 2012/2013), natomiast liczba dostawców hurtowych mleka zmniejszyła się o 58%. Przełożyło się to na 3-krotne zwiększenie średniej kwoty indywidualnej (KI) przypadającej na producenta mleka (z 21 tys. kg na 64 tys. kg KI). W ramach zarządzania systemem kwotowania produkcji mleka ARR w 2012 roku wydała 86,2 tys. decyzji administracyjnych. Agencja prowadziła działania dotyczące: rozdziału krajowej rezerwy kwoty krajowej, obsługi transferów i konwersji kwot indywidualnych, zmniejszania lub cofnięcia kwot indywidualnych, monitorowania ilości mleka lub przetworów mlecznych wprowadzonych na rynek oraz stopnia wykorzystania kwot krajowych, monitorowania liczby producentów mleka w kraju, monitorowania zawartości tłuszczu w mleku, kontroli ilości mleka wprowadzonego do obrotu w danym roku kwotowym oraz rejestracji podmiotów skupujących mleko. Rok kwotowy 2011/2012 Kwota krajowa przysługująca Polsce na rok kwotowy 2011/2012 wynosiła 9857,7 mln kg. Polska dysponowała szóstym co do wielkości limitem w UE (po Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Włoszech). Krajowa kwota dostaw przysługująca Polsce w roku kwotowym 2011/2012 wynosiła 9702,2 mln kg, a krajowa kwota sprzedaży bezpośredniej 155,5 mln kg. W rejestrze producentów mleka, prowadzonym przez ARR, na koniec roku kwotowego 2011/2012, wpisanych było 155,7 tys. dostawców hurtowych mleka (dysponowali kwotą w wysokości 9686,5 mln kg mleka) oraz 13,5 tys. dostawców bezpośrednich (dysponowali oni 90,2 mln kg KI). Ponadto w prowadzonym przez ARR Rejestrze Podmiotów Skupujących Mleko na koniec roku kwotowego 2011/2012 znajdowało się 298 podmiotów (w tym najwięcej spółdzielni mleczarskich 161, spółek prawa handlowego 89 oraz 44 osoby fizyczne wykonujące działalność w zakresie skupu mleka). Krajowa rezerwa kwoty krajowej (KRKK) w roku kwotowym 2011/2012 została ustalona na poziomie 370 mln kg, z tego wysokość KRKK dla dostawców hurtowych wynosiła 303,3 mln kg, natomiast dla dostawców bezpośrednich 66,7 mln kg. ARR przyznała kwoty indywidualne z krajowej rezerwy 32 tys. dostawców hurtowych, a ich wysokość wyniosła 297,5 mln kg. W przypadku rozdziału krajowej rezerwy sprzedaży bezpośredniej wielkości kwot przyznanych z krajowej rezerwy równe były kwotom, na które zgłoszono za- 6 Biuletyn Informacyjny ARR

9 Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku potrzebowanie. ARR wydała 13 decyzji na 0,2 mln kg mleka. Ponadto ARR na wniosek producentów mleka, dokonała 320 konwersji stałych KI z bezpośredniej na hurtową na 2,4 mln kg oraz 39 konwersji stałych KI z hurtowej na bezpośrednią na 0,5 mln kg mleka. Dokonano także 34 konwersji tymczasowych KI z bezpośredniej na hurtową (na 0,6 mln kg) oraz 145 konwersji tymczasowych KI z hurtowej na bezpośrednią (na 2,6 mln kg mleka). Na wniosek dostawców hurtowych ARR zatwierdziła 9,3 tys. transferów prawa do kwoty mlecznej na 326 mln kg mleka, a na wniosek dostawców bezpośrednich 239 transferów prawa do KI na 1,8 mln kg. Po zakończeniu roku kwotowego 2011/2012 kwotę indywidualną cofnięto 8 tys. dostawców, a 12 tys. dostawców zmniejszono przysługujące limity. Wysokość zrealizowanych dostaw mleka do podmiotów skupujących w roku kwotowym 2011/2012 ukształtowała się na poziomie 9499,4 mln kg (po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu 7) ), natomiast sprzedaż bezpośrednia (mleko i przetwory mleczne wprowadzone do bezpośredniego spożycia) wyniosła 80,1 mln kg. Wykorzystanie kwoty krajowej w roku kwotowym 2011/2012 wyniosło 97,2%, w tym wykorzystanie krajowej kwoty dostaw ukształtowało się na poziomie 97,9%, zaś krajowej kwoty sprzedaży bezpośredniej 51,5%. W związku z powyższym krajowe kwoty dostaw oraz sprzedaży bezpośredniej nie zostały przekroczone. Najwięcej mleka w roku kwotowym 2011/2012 skupiono od dostawców hurtowych w województwach: mazowieckim (21%), podlaskim (20%), wielkopolskim (14%) oraz łódzkim, warmińsko- -mazurskim i kujawsko-pomorskim (po 8%). Rok kwotowy 2012/2013 Krajowa kwota mleczna przysługująca Polsce w tym roku kwotowym wynosiła 9956,2 mln kg. Na podstawie informacji przekazanych ARR przez podmioty skupujące wynika, że od 1 kwietnia 2012 do 31 stycznia 2013 roku skupiono 8,26 mld kg mleka (tj. o 4% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku kwotowego), po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu. Wobec tego stopień wykorzystania KI przysługujących dostawcom hurtowym po dziesięciu miesiącach roku kwotowego 2012/2013 wyniósł 84,5%, a szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw 84,2%. W rejestrze producentów mleka, prowadzonym przez ARR, na początku roku kwotowego 2012/2013, wpisanych było 148,6 tys. dostawców hurtowych mleka i 12,4 tys. dostawców bezpośrednich, natomiast w Rejestrze Podmiotów Skupujących Mleko na 31 grudnia 2012 roku znajdowało się 307 podmiotów (z tego: 163 spółdzielnie mleczarskie, 98 spółek prawa handlowego, 42 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 3 oddziały zagranicznych przedsiębiorstw oraz 1 rolnicze zrzeszenie branżowe). Interwencyjny zakup i sprzedaż masła W ramach realizacji mechanizmu ARR przyznała autoryzację 3 chłodniom w zakresie przechowywania masła. Przeprowadzono również okresowe kontrole dotyczące spełniania warunków autoryzacji przez zakłady produkcyjne i chłodnie, w których wyniku cofnięto autoryzację jednemu zakładowi produkcyjnemu i dwóm chłodniom. Na 31 grudnia 2012 roku autoryzację posiadało 25 zakładów produkcyjnych i 34 chłodnie. Ponadto z wybranymi w drodze przetargu przedsiębiorcami zawarto 2 umowy na świadczenie usług przechowalniczych na rzecz ARR na łączną ilość 1,5 tys. ton masła. W 2012 roku, w związku z korzystnymi relacjami cen rynkowych masła do ceny interwencyjnej, unijni przedsiębiorcy nie uczestniczyli w interwencyjnych zakupach masła. Według stanu na 31 grudnia 2012 roku ARR nie posiadała w magazynach masła pochodzącego z zakupów interwencyjnych. Dopłaty do prywatnego przechowywania masła Zadaniem mechanizmu jest utrzymanie równowagi na rynku masła w UE poprzez udzielanie dopłat do prywatnego przechowywania jego nadwyżek. Uruchomienie mechanizmu w 2012 roku nastąpiło po opublikowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 160/2012 8). W Unii do przechowywania zgłoszono 133,3 tys. ton masła, tj. o 26% więcej niż w 2011 roku. Masło wprowadzono do magazynów: w Holandii, Niemczech, Irlandii, we Francji, w Belgii, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Hiszpanii, Polsce, Austrii, Rumunii i na Litwie. ARR w 2012 roku zawarła 41 umów, które dotyczyły 913,6 tony masła. Do 31 grudnia 2012 roku przedsiębiorcy wycofali z mechanizmu 787,6 tony masła, a ARR w 2012 roku wypłaciła 65 tys. zł do 247,2 tony masła. Do końca lutego 2013 roku przedsiębiorcy wycofali z mechanizmu pozostałe przechowywane masło. Producent, który uzyskał autoryzację w ramach mechanizmu Interwencyjny zakup i sprzedaż masła, mógł również produkować masło w ramach mechanizmu Dopłaty do prywatnego przechowywania masła bez uzyskania ponownej autoryzacji. W wyniku przeprowadzenia kontroli spełniania warunków autoryzacji w 2012 roku cofnięto 1 autoryzację. Na 31 grudnia 2012 roku w ramach ww. mechanizmu autoryzację posiadało 30 zakładów produkcyjnych. 7) Referencyjna zawartość tłuszczu jest to zawartość tłuszczu przypisana do kwoty indywidualnej (KI) dla dostawcy hurtowego. 8) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 160/2012 z 23 lutego 2012 r. ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła na rok Nr 1/2013 7

10 Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku Wystawianie certyfikatów dla masła przeznaczonego do wykorzystania w ramach mechanizmów WPR w innych państwach członkowskich UE Zgodnie z przepisami unijnymi ARR wystawia certyfikaty dla masła przedsiębiorcom, którzy sprzedawali masło do innych krajów członkowskich z przeznaczeniem do wykorzystania w ramach mechanizmów WPR Interwencyjny zakup i sprzedaż masła i Dopłaty do prywatnego przechowywania masła. W 2012 roku ARR wystawiła 76 certyfikatów, które dotyczyły 2,4 tys. ton masła przeznaczonego do wykorzystania w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania w Holandii (1,5 tys. ton), Wielkiej Brytanii (0,5 tys. ton) i Niemczech (0,4 tys. ton). Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku Według stanu na 1 stycznia 2012 roku na zapasach interwencyjnych w Polsce znajdowało się 825 kg odtłuszczonego mleka w proszku (pochodzącego z zakupów prowadzonych w 2009 roku), które zostało przekazane na pomoc żywnościową w ramach realizacji mechanizmu Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej. W 2012 roku, w związku z korzystnymi relacjami cen rynkowych do ceny interwencyjnej OMP, unijni przedsiębiorcy nie zgłaszali tego produktu do sprzedaży na zapasy interwencyjne UE. W ramach administrowania mechanizmem w 2012 roku autoryzowano 1 zakład produkcyjny. Agencja przeprowadziła również okresowe kontrole dotyczące spełniania warunków autoryzacji przez zakłady produkcyjne i magazyny, w których wyniku cofnięto 1 autoryzację dla zakładu i 3 dla magazynów. Na 31 grudnia 2012 roku autoryzację ARR w ramach mechanizmu posiadało 35 zakładów produkcyjnych oraz 25 magazynów. Ponadto z wybranymi w drodze przetargu przedsiębiorcami zawarto 6 umów na świadczenie usług przechowalniczych na rzecz ARR na łączną ilość 20,1 tys. ton OMP. Handel zagraniczny na rynku mleka ARR wydawała pozwolenia na wywóz produktów mlecznych, a także wypłacała refundacje wywozowe do ich eksportu poza obszar celny UE. W 2012 roku ARR wydała 27 pozwoleń na wywóz do Kanady 213 ton serów oraz rozliczyła 20 pozwoleń. Przedsiębiorcy złożyli również 8 wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz w ramach kontyngentu do Stanów Zjednoczonych 1610 ton serów. Agencja wydała 8 pozwoleń na wywóz 359 ton serów. ARR w 2012 roku wypłacała refundacje wywozowe dotyczące rozliczenia wniosków złożonych przez beneficjentów w latach poprzednich, gdyż w efekcie poprawy konkurencyjności unijnych produktów mlecznych Komisja Europejska od listopada 2009 roku utrzymywała stawki refundacji do wywozu tych produktów na poziomie zerowym. W 2012 roku ARR wypłaciła 82 tys. zł do wywozu 166 ton serów do Iraku. * * * ARR w 2012 roku w związku z realizacją działań dotyczących rynku mleka i jego przetworów, wypłaciła beneficjentom łącznie 147,1 mln zł, z tego z tytułu: dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych 106,1 mln zł, dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 40,8 mln zł, refundacji wywozowych 82 tys. zł, dopłat do prywatnego przechowywania masła 65 tys. zł oraz przechowywania OMP (zakupionego w 2009 roku) 1 tys. zł. Rynek cukru Handel zagraniczny na rynku cukru W 2012 roku ARR administrowała następującymi rodzajami przywozu preferencyjnego: bezcłowym przywozem bezkontyngentowym z krajów najsłabiej rozwiniętych (KNR), przywozem bezcłowym w ramach limitów przywozowych z grupy państw Afryki, basenu Morza Karaibskiego i Pacyfiku (kraje AKP), nienależących jednocześnie do KNR, kontyngentami taryfowymi na cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL, bezcłowymi kontyngentami taryfowymi z krajów bałkańskich, kontyngentem taryfowym na cukier przemysłowy z przywozu, kontyngentem taryfowym na cukier pozakwotowy z przywozu. W ramach importu cukru z zastosowaniem obniżonej stawki celnej ustalonej w drodze przetargu ARR w 2012 roku wydała pozwolenie na przywóz 25 tys. ton cukru. Wydano również 65 pozwoleń na bezcłowy przywóz 103,5 tys. ton cukru w ramach limitów przywozowych z krajów AKP nienależących do KNR. Cukier przywożony był głównie z Mauritiusa, Suazi, Sudanu, Zambii i Malawi. Na rok 2011/2012 został ustanowiony limit wywozu cukru pozakwotowego (dla całej UE) na poziomie 1350 tys. ton. Krajowi przedsiębiorcy uzyskali możliwość eksportu 225 tys. ton cukru pozakwotowego. Na rok gospodarczy 2012/2013 Komisja Europejska ustaliła limit 650 tys. ton na wywóz bez refundacji pozakwotowego cukru białego oraz limit 70 tys. ton na wywóz bez refundacji izoglukozy pozakwotowej. Od 1 października do 31 grudnia 2012 roku ARR wydała 5 pozwoleń na łączną ilość 88 tys. ton cukru białego 8 Biuletyn Informacyjny ARR

11 Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku pozakwotowego oraz 2 pozwolenia na wywóz 290 ton suchej masy izoglukozy pozakwotowej. ARR wydawała i rozliczała pozwolenia na wywóz bez refundacji syropów cukrowych oraz cukru wyprodukowanego w ramach kwoty produkcyjnej. W 2012 roku wydano 81 pozwoleń na wywóz ponad 1,2 tys. ton produktów cukrowych. Od września 2008 roku zawieszone zostały refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego oraz syropu i niektórych innych produktów sektora cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym. W 2012 roku ARR zrealizowała końcowe wypłaty refundacji wywozowych (na podstawie wcześniej wystawionych pozwoleń), a wydatki poniesione na ten cel wyniosły 21 tys. zł i dotyczyły 14,1 tony cukru zawartego w 46 tonach przetworów owocowych wywiezionych do Rosji. Pomoc restrukturyzacyjna Na skutek zrzeczenia się przez producentów cukru, prowadzących działalność na terenie Polski, 366,9 tys. ton z kwotowej produkcji cukru od roku gospodarczego 2008/2009 i utraty korzyści na skutek likwidacji upraw buraka cukrowego oraz zaniechania produkcji cukru, ARR w czerwcu 2009 roku wypłaciła producentom cukru rekompensatę finansową w łącznej kwocie 1,29 mld zł. Pomoc ta należna była producentom cukru, plantatorom buraków cukrowych oraz usługodawcom. W wyniku braku możliwości wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej 99 plantatorom buraków cukrowych, producenci cukru w roku 2009 zwrócili do ARR kwotę pomocy w wysokości 533,4 tys. zł. W latach ARR dokonała wypłat pomocy restrukturyzacyjnej 64 plantatorom buraków cukrowych lub ich spadkobiercom na łączną kwotę 377 tys. zł, z czego w 2012 roku pomoc w kwocie 144 tys. zł otrzymało 32 beneficjentów. Dywersyfikacja przemysłu cukrowniczego W ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji (KPR) ARR udzielała wsparcia finansowego do rozwiązań alternatywnych w stosunku do uprawy buraka cukrowego i produkcji cukru na terenach gmin objętych restrukturyzacją przemysłu cukrowniczego. Przyznana Polsce kwota pomocy na rzecz dywersyfikacji wynosiła 34,4 mln euro i przeznaczona została na dwa działania: Modernizację gospodarstw rolnych oraz Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Celem działania Modernizacja gospodarstw rolnych było ułatwienie plantatorom buraka cukrowego, którzy utracili częściowo lub całkowicie prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego, zmiany profilu produkcji rolnej na inny niż uprawa buraka cukrowego. Pomoc przyznawana była na refundację do 40% kosztów kwalifikowalnych inwestycji polegającej na zakupie nowych maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej i nie mogła przekroczyć 50 tys. zł na jednego wnioskodawcę. W 2012 roku ARR na podstawie zawartych umów o przyznanie i wypłatę pomocy udzieliła wsparcia w kwocie blisko 21,8 mln zł. Łącznie od uruchomienia działania na zakup nowych maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej Agencja wypłaciła 2885 wnioskodawcom 89,5 mln zł (tj. 22,1 mln euro), co stanowiło 93% ogólnej kwoty przeznaczonej na działanie. Celem działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej była poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenach gmin objętych procesem restrukturyzacji. Pomoc przyznawana była na refundację do 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji obejmujących przetwórstwo produktów rolnych na cele energetyczne i nie mogła przekroczyć 7,5 mln zł na jednego przedsiębiorcę. W wyniku realizacji tego działania, w 2012 roku ARR na podstawie zawartych umów wypłaciła 26,4 mln zł. Łącznie od uruchomienia działania na inwestycje obejmujące przetwórstwo produktów rolnych na cele energetyczne, ARR wypłaciła 19 wnioskodawcom 38 mln zł (tj. 9,2 mln euro), co stanowiło około 86% ogólnej kwoty skierowanej na zakup linii do produkcji pelletu i brykietu, maszyn lub urządzeń do przygotowywania, przetwarzania i magazynowania produktów rolnych na cele energetyczne (15 inwestycji) oraz na budowę biogazowni (4 inwestycje). Łącznie w ramach realizacji obydwu działań Krajowego Programu Restrukturyzacji ARR wypłaciła 2904 beneficjentom 127,5 mln zł (tj. 31,3 mln euro), co stanowiło 91% ogólnej kwoty przeznaczonej na jego realizację. Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy W 2012 roku ARR monitorowała kwotową i pozakwotową produkcję cukru i izoglukozy każdego producenta, na podstawie danych przekazywanych przez producentów do ARR, weryfikowanych następnie kontrolami. Agencja sprawdzała także zgodność z przepisami prawa wspólnotowego rozdysponowania pozakwotowej produkcji cukru i izoglukozy. W roku gospodarczym 2011/2012 KE na mocy odpowiednich rozporządzeń umożliwiła wprowadzenie na rynek wewnętrzny UE części produkcji pozakwotowej. W tym celu ARR wydawała producentom cukru i izoglukozy świadectwa upoważniające ich do wprowadzenia na rynek produkcji pozakwotowej oraz Nr 1/2013 9

12 Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku monitorowała wypełnianie tego obowiązku. Przekazywano do KE zebrane dane dotyczące powierzchni uprawy i produkcji buraków cukrowych, wielkości produkcji i stanów magazynowych cukru i izoglukozy, rozdysponowania produkcji pozakwotowej oraz średnich krajowych ważonych cen sprzedaży cukru i łącznych ilości sprzedanego cukru. Ponadto ARR realizowała działania związane z monitorowaniem i kontrolą rafinacji cukru przywiezionego spoza UE. Opłaty cukrowe W 2012 roku ARR naliczyła i pobrała od producentów cukru i izoglukozy następujące opłaty: opłaty produkcyjne za rok gospodarczy 2011/2012 w łącznej wysokości 75,4 mln zł od producentów cukru i izoglukozy (od 1405,6 tys. ton kwoty produkcyjnej cukru i 42,9 tys. ton izoglukozy); obniżone opłaty za nadwyżki cukru w roku gospodarczym 2011/2012 (tj. za możliwość wprowadzenia na rynek wewnętrzny UE cukru pozakwotowego) w wysokości 34,4 mln zł; za nadwyżki cukru z roku gospodarczego 2009/2010 (tj. niewykorzystane ilości cukru pozakwotowego) w wysokości 3 mln zł; opłaty sankcyjne za nieudokumentowanie dokonania rafinacji całej ilości cukru przywiezionego spoza UE w roku gospodarczym 2010/2011 w wysokości 109,6 tys. zł; opłaty za nadwyżki cukru w roku gospodarczym 2010/2011 (tj. za niewykorzystane ilości cukru pozakwotowego) w wysokości 28,7 tys. zł; opłaty za niewprowadzenie na rynek wewnętrzny UE w roku gospodarczym 2011/2012 cukru pozakwotowego objętego świadectwem w wysokości 1,8 tys. zł. Powyższe kwoty zostały przekazane na dochody budżetu państwa. Przetwarzanie cukru przemysłowego Zadania ARR w 2012 roku polegały na przygotowywaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia przetwórców wykorzystujących cukier przemysłowy i izoglukozę przemysłową, a także na monitorowaniu oraz kontrolowaniu przetwarzania surowców przemysłowych na alkohol, drożdże oraz produkty przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, określone przez UE. Przekazane do ARR przez producentów i przetwórców cukru sprawozdania oraz raporty z kontroli przeprowadzonej u przetwórców potwierdziły prawidłowe wypełnianie przez przedsiębiorców zobowiązań wynikających z uczestnictwa w mechanizmie oraz przetworzenie wszystkich dostarczonych ilości cukru pozakwotowego. W 2012 roku ARR wymieniała informacje z innymi agencjami płatniczymi UE w zakresie zatwierdzonych przetwórców i producentów cukru oraz dostaw i przetworzenia surowców przemysłowych, a także przekazywała do KE informacje o przeprowadzonych kontrolach, zatwierdzonych przetwórcach oraz dostarczonych i przetworzonych ilościach cukru pozakwotowego. Rynek tytoniu Płatności uzupełniające dla producentów surowca tytoniowego ARR w ramach przyjętego przez Polskę systemu krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich (CNDP) udzielała płatności niezwiązanej z produkcją (decoupled) dla producentów surowca tytoniowego. Plantatorzy tytoniu otrzymali w 2012 roku końcowe płatności wynikające z toczących się postępowań spadkowych. Wypłaty były realizowane w ramach maksymalnych pułapów finansowych przyznanych Polsce na lata 2010 i ARR w 2012 roku wypłaciła 368 tys. zł do 71,2 tony ilości referencyjnej surowca tytoniowego. Płatności dotyczyły głównie kampanii 2011 roku. Odbiór i przetwórstwo surowca tytoniowego W 2012 roku ARR realizowała zadania polegające na: zatwierdzaniu pierwszych przetwórców surowca tytoniowego, prowadzeniu rejestru pierwszych przetwórców, zatwierdzaniu punktów odbioru surowca tytoniowego oraz potwierdzaniu spełniania przez surowiec tytoniowy wymagań jakościowych. Na 31 grudnia 2012 roku było zatwierdzonych 9 pierwszych przetwórców surowca tytoniowego oraz 28 punktów odbioru surowca tytoniowego, a w rejestrze było wpisanych 10 pierwszych przetwórców surowca tytoniowego. Rynek skrobi ziemniaczanej Dopłaty w ramach kwotowania produkcji skrobi ziemniaczanej Działania ARR w 2012 roku polegały na udzielaniu dopłat producentom skrobi dla roku gospodarczego 2011/2012 w ramach przyznanej Polsce krajowej kwoty produkcji skrobi ziemniaczanej, która mogła korzystać z pomocy wspólnotowej 9), w wysokości ton. W roku gospodarczym 2011/2012 ARR przekazała producentom skrobi ziemniaczanej 10,5 mln zł do 110,2 tys. ton skrobi na podstawie 636 wydanych decyzji o przyznaniu premii produkcyjnych. W 2012 roku, w ramach ww. ilości, Agencja 9) Zgodnie z zapisami art. 55, ust. 1, pkt c) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z 22 października 2007 r. z późn. zm. 10 Biuletyn Informacyjny ARR

13 Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku zrealizowała wypłaty premii produkcyjnych z roku gospodarczego 2011/2012 do 96,2 tys. ton ekwiwalentu skrobi na kwotę 9,2 mln zł. Krajowe uzupełniające płatności bezpośrednie dla producentów rolnych w sektorze skrobi ziemniaczanej ARR w 2012 roku realizowała płatności związane i niezwiązane z produkcją dla producentów rolnych za uprawy z 2011 roku w ramach przyjętego przez Polskę systemu krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich (CNDP Complementary National Direct Payments). Z płatności związanej z produkcją mogli skorzystać plantatorzy ziemniaków, którzy w danym roku gospodarczym wyprodukowali i dostarczyli ziemniaki skrobiowe autoryzowanemu producentowi skrobi zgodnie z warunkami kontraktacji. W 2012 roku w ramach płatności związanej z produkcją plantatorom ziemniaków skrobiowych wypłacono 29,9 mln zł do 102,2 tys. ton skrobi zawartej w ziemniakach. Płatności przekazano beneficjentom na podstawie 3,9 tys. decyzji. Komisja Europejska określiła maksymalny pułap środków finansowych na płatność niezwiązaną z produkcją za ziemniaki skrobiowe ze zbiorów w 2011 roku na poziomie 2,2 mln euro. W 2012 roku producentom rolnym z tytułu płatności niezwiązanej z produkcją w sektorze skrobi ziemniaczanej za uprawy z 2011 roku wypłacono 9,8 mln zł na podstawie 4,1 tys. wydanych decyzji. * * * Łącznie na rynku skrobi ziemniaczanej ARR w 2012 roku wydatkowała 48,9 mln zł, z tego 39,7 mln zł w ramach płatności uzupełniających dla plantatorów ziemniaków skrobiowych i 9,2 mln zł z tytułu premii produkcyjnych dla producentów skrobi ziemniaczanej. Rynek nasion Dopłaty do materiału siewnego W 2012 roku ARR kontynuowała realizację dopłat do materiału siewnego w ramach pomocy de minimis 10) w rolnictwie, finansowanych z budżetu krajowego. Agencja wspiera finansowo producentów rolnych poprzez rekompensowanie części kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mając na celu zwiększenie jego zużycia, a tym samym podniesienie poziomu i jakości uzyskiwanej produkcji roślinnej. Dopłaty wypłacane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym zbóż jarych i ozimych, roślin strączkowych, ziemniaków oraz mieszanek zbożowych i pastewnych. Wsparcie skierowane jest do producentów zbóż i roślin strączkowych, jak również do plantatorów ziemniaków. Dopłaty były realizowane na podstawie wniosków złożonych od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 roku. W tym czasie producenci rolni złożyli w Agencji 65,2 tys. wniosków (o 4,2% więcej niż liczba wniosków o dopłaty w ramach pomocy de minimis złożonych w 2011 roku). Najwięcej wniosków złożono w OT ARR w Poznaniu (24% wszystkich wniosków), OT ARR w Bydgoszczy (15%) i OT ARR we Wrocławiu (10%). Producenci rolni, którzy zużyli do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, otrzymali z ARR w 2012 roku wsparcie finansowe w wysokości 98 mln zł w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Powierzchnia gruntów ornych, do której zrealizowano dopłaty, wyniosła 884,9 tys. ha. Rynek suszu paszowego Dopłaty do produkcji suszu paszowego ARR w 2012 roku realizowała dopłaty w ramach krajowej gwarantowanej ilości ton suszu paszowego wyprodukowanego w roku gospodarczym 2011/2012. ARR zrealizowała w 2012 roku dopłaty w kwocie 262 tys. zł, które objęły zaliczki z roku gospodarczego 2011/2012 wypłacone w wysokości 108 tys. zł do 1,3 tys. ton rozdysponowanego suszu paszowego oraz wyrównanie z roku gospodarczego 2011/2012 w kwocie 154 tys. zł. Z pomocy skorzystały 4 zatwierdzone przedsiębiorstwa przetwórcze. Rynek lnu i konopi Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno Administrowanie mechanizmem w 2012 roku obejmowało 2 lata gospodarcze 2010/2011 i 2011/2012. Z uwagi na specyfikę mechanizmu 10) Pomoc de minimis w rolnictwie jest to pomoc udzielana przedsiębiorstwom w sektorze produkcji rolnej przez dane państwo członkowskie UE. Łączna kwota pomocy przyznana jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 7,5 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat podatkowych. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel. Jednolite zasady, zgodnie z którymi przyznawana jest pomoc de minimis w rolnictwie przez wszystkie państwa członkowskie UE w sektorze produkcji rolnej określa rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. L 337 z , z późniejszymi zmianami, str. 35). Nr 1/

14 Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku charakteryzującą się tym, że okres przetwórczy trwa 22 miesiące, a warunkiem wypłaty jest zakończenie przerobu słomy lnianej i konopnej na włókno przez wszystkich upoważnionych głównych przetwórców w kraju, w 2012 roku nastąpiło ostateczne rozliczenie mechanizmu za rok gospodarczy 2010/2011. ARR wypłaciła 4 przetwórcom 199,5 tys. zł do 111,4 tony włókna konopnego, 314,8 tony krótkiego włókna lnianego oraz 70,1 tony długiego włókna lnianego. Agencja prowadziła również działania administracyjne dotyczące przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno w roku gospodarczym 2011/2012. O pomoc finansową ubiega się 4 upoważnionych głównych przetwórców, a zostanie ona wypłacona w 2013 roku. Handel zagraniczny na rynku lnu i konopi Pozwolenia na przywóz były wymagane dla każdej ilości produktów oznaczonych kodami: CN (nasiona konopi z przeznaczeniem do siewu), CN (nasiona konopi z przeznaczeniem innym niż do siewu) oraz CN (konopie prawdziwe, surowe lub roszone). W 2012 roku ARR wydała 12 pozwoleń na przywóz 953 ton nasion konopi innych niż siewne o kodzie CN oraz rozliczyła 8 pozwoleń. Rynek produktów pszczelich Wsparcie rynku produktów pszczelich Pomoc finansowa udzielana w sektorze pszczelarskim ma służyć przede wszystkim: rozwojowi terenów wiejskich, ujednoliceniu warunków produkcji miodu, utrzymaniu równowagi ekologicznej, przeciwdziałaniu rozdrobnieniu produkcji i zbytu miodu, równoważeniu popytu i podaży na miód oraz zwalczaniu choroby pszczół warrozy. ARR w 2012 roku realizowała drugą część trzyletniego Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 refundując koszty poniesione przez związki, stowarzyszenia, zrzeszenia i spółdzielnie pszczelarskie, grupy producenckie pszczelarzy oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Na działania określone w decyzji KE 11) w sezonie 2011/2012 przyznano Polsce środki finansowe w łącznej kwocie 15,09 mln euro (po 5,03 mln euro na każdy rok, tj. na program 2011, program 2012 i program 2013). W sezonie 2011/2012 zrealizowano 331 umów na 20,5 mln zł, co stanowiło 92% wykorzystania dostępnych środków finansowych. Wydatki były współfinansowane po 50% z budżetów unijnego i krajowego. W 2012 roku największym dofinansowaniem objęto: zakup leków przeciwko warrozie (zrealizowano 72 umowy na kwotę 7,9 mln zł), pomoc techniczną dla pszczelarzy, w tym szkolenia (121 umów na kwotę 6,7 mln zł) oraz zakup pszczół w ramach wspierania odbudowy pogłowia rodzin pszczelich (72 umowy na kwotę 5,2 mln zł). Ponadto wydatkowano 0,6 mln zł na zakup lawet do przewozu rodzin pszczelich (47 umów) oraz 0,1 mln zł na wykonywanie analiz właściwości fizyko-chemicznych miodu (19 umów). Największą pomoc otrzymały podmioty uprawnione w woj. lubelskim (15,6% ogółu wypłat). Znaczące wypłaty środków finansowych zrealizowano również w województwach wielkopolskim, małopolskim, mazowieckim i dolnośląskim. Rynek owoców i warzyw Program Owoce w szkole We wrześniu 2012 roku rozpoczął się czwarty rok szkolny realizacji w Polsce przez ARR unijnego programu Owoce w szkole, którego celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych u dzieci 12) poprzez zwiększenie udziału owoców oraz warzyw w codziennej diecie, a także propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych. Z roku na rok wzrastała liczba dzieci i szkół podstawowych uczestniczących w programie Owoce w szkole. Od jego uruchomienia w roku szkolnym 2009/2010 liczba dzieci z niego korzystająca wzrosła 3-krotnie, a liczba szkół 4-krotnie. W I semestrze roku szkolnego 2012/2013 umowy ze 104 zatwierdzonymi dostawcami podpisało blisko 10 tys. szkół podstawowych (o 235 szkół więcej niż w II semestrze poprzedniego roku szkolnego), a 7 zatwierdzonych szkół samodzielnie pozyskiwało i udostępniało owoce oraz warzywa. Z programu Owoce w szkole korzystało 917,8 tys. dzieci (o ponad 26 tys. więcej niż w II semestrze roku szkolnego 2011/2012), które stanowiły 83% grupy docelowej uczniów objętych programem. Dzieci otrzymywały po 3 porcje owoców i warzyw przez 4 tygodnie oraz po 2 porcje przez 6 tygodni (łącznie 24 porcje w ciągu 10 tygodni). Zainteresowanie beneficjentów programem w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 jest większe niż 11) Decyzja Komisji z 14 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia programu na rzecz poprawy produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelarskich (K(2010) 6072), przedłożonego przez Polskę na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, oraz podjęcia decyzji o wkładzie finansowym Unii w ten program. 12) Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej grupa docelowa programu w roku szkolnym 2011/2012 została określona na poziomie 1234,7 tys. dzieci, a w roku szkolnym 2012/ ,4 tys. dzieci. 12 Biuletyn Informacyjny ARR

15 Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku w ubiegłych latach szkolnych. Umowy ze 106 zatwierdzonymi dostawcami podpisało 10,4 tys. szkół podstawowych (o 462 szkoły więcej niż w I semestrze), a 7 zatwierdzonych szkół samodzielnie pozyskuje i udostępnia owoce oraz warzywa. Z programu korzysta 950,8 tys. dzieci (o blisko 33 tys. więcej niż w I semestrze), które stanowią 86% grupy docelowej uczniów objętych programem. Dzieci otrzymują po 3 porcje owoców i warzyw przez 3 tygodnie oraz po 2 porcje przez 7 tygodni (łącznie 23 porcje w ciągu 10 tygodni). W programie uczestniczą dzieci i szkoły podstawowe ze wszystkich 16 województw. ARR w 2012 roku na realizację programu Owoce w szkole wypłaciła 36,8 mln zł, z tego 27,6 mln zł pochodziło ze środków UE, a 9,2 mln zł z budżetu krajowego. Od uruchomienia programu Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 do końca 2012 roku ARR wypłaciła na jego realizację 109,1 mln zł, w tym 81,8 mln zł pochodziło ze środków UE. Do końca roku szkolnego 2012/2013 ARR udostępni bezpłatnie dzieciom ze szkół podstawowych ponad 145 mln porcji owoców i warzyw. Oprócz udostępniania dzieciom owoców i warzyw w ramach programu obowiązkowo prowadzone są działania popularyzujące program (plakaty, broszury, gadżety, strona internetowa imprezy o charakterze edukacyjno-sportowym i konferencyjnym), działania edukacyjne (szkoły uczestniczące w programie zobowiązane są do przeprowadzenia przynajmniej dwóch zajęć w każdym semestrze roku szkolnego o tematyce przyrodniczej i zdrowotnej) oraz działania oceniające skuteczność programu (tj. jego wpływ na nawyki żywieniowe u dzieci, w tym na spożywanie owoców i warzyw). Handel zagraniczny na rynku świeżych owoców i warzyw W zakresie obrotu towarowego z zagranicą ARR m.in.: weryfikowała wnioski o pozwolenia złożone przez przedsiębiorców oraz wydawała i rozliczała pozwolenia na przywóz z państw trzecich czosnku świeżego bez preferencji i w ramach kontyngentu taryfowego, a także na przywóz czosnku przetworzonego bez preferencji. W ramach przywozu bez preferencji ARR wydała 161 pozwoleń na 4,9 tys. ton produktów. W zakresie kontyngentu taryfowego Agencja wystawiła 41 pozwoleń na przywóz 2 tys. ton czosnku świeżego. Głównymi kierunkami przywozu były Chiny, Egipt i Meksyk. W przypadku importu czosnku w ramach kontyngentów, w omawianym okresie były weryfikowane dokumenty potwierdzające przyznanie przedsiębiorcom ilości referencyjnych oraz statusu importera nowego lub tradycyjnego. W 2012 roku ARR rozliczyła 210 pozwoleń na przywóz produktów z rynku świeżych owoców i warzyw. Handel zagraniczny na rynku bananów W zakresie obrotu towarowego z zagranicą ARR w 2012 roku rozliczała pozwolenia na przywóz bananów wydane w 2011 roku 13). Do 31 grudnia 2012 roku rozliczono 28 pozwoleń. Rynek wina Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina W 2012 roku producenci lub przedsiębiorcy niebędący producentami, wyrabiający wino (przeznaczone do wprowadzenia do obrotu) z winogron pozyskanych z upraw winorośli znajdujących się na terenie Polski, byli zobowiązani do uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR. Ponadto Agencja monitorowała rynek wina w zakresie wielkości upraw winorośli, zbiorów winogron oraz produkcji i zapasów wina. Na podstawie złożonych wniosków o wpis, do ewidencji na 31 lipca 2012 roku (tj. na zakończenie roku gospodarczego 2011/2012) było wpisanych 26 producentów lub przedsiębiorców. Zbiory winogron wyniosły 684 kwintale, a ilość wina wyprodukowanego przez podmioty znajdujące się w ewidencji 428 hl. W roku gospodarczym 2012/2013 (na 31 grudnia 2012 roku) w ewidencji znajdowało się 37 producentów lub przedsiębiorców. Powierzchnia upraw 13) Z dniem 1 stycznia 2012 r. został zniesiony obowiązek posiadania pozwoleń na przywóz bananów. Nr 1/

16 Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku winorośli zgłoszona przez podmioty znajdujące się w ewidencji wyniosła 94 ha, a ilość wina wprowadzonego do obrotu przez te podmioty w roku gospodarczym 2011/ hl. Szacunkowa produkcja wina w roku gospodarczym 2012/2013 wyniesie 1474 hl. Zapasy wina na 31 lipca 2012 roku (wg deklaracji złożonych w ARR) posiadane przez: producentów lub przedsiębiorców niebędących producentami wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR wyniosły 700 hl, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, o których mowa w art. 17, ust. 1 i 2 ustawy z 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. nr 120, poz. 690 z późn. zm.) 145 tys. hl, przedsiębiorców posiadających zezwolenie na handel hurtowy wyrobami winiarskimi 393,3 tys. hl. Rynek biopaliw Monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych Prezes ARR, jako organ rejestrowy, jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru wytwórców (tj. podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów) oraz rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek. Na 31 grudnia 2012 roku w rejestrze wytwórców ujętych było 35 podmiotów, w tym 14 produkujących bioetanol, 11 estry metylowe, oraz 1 czysty olej roślinny. Pozostali przedsiębiorcy deklarowali prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na magazynowaniu biokomponentów lub ich wprowadzaniu do obrotu. W rejestrze rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek wpisanych było 16 rolników. Pozostałe działania ARR w ramach administrowania mechanizmem obejmowały: przeprowadzanie kontroli wytwórców i rolników wpisanych do rejestrów w zakresie spełniania przez nich warunków określonych w przepisach, przyjmowanie i weryfikację sprawozdań kwartalnych od wytwórców oraz sprawozdań rocznych od rolników, sporządzanie zbiorczego zestawienia z działalności rolników produkujących biopaliwa ciekłe na własny użytek i przekazywanie go ministrom właściwym do spraw finansów publicznych, gospodarki, rynków rolnych oraz środowiska, a także wymierzanie kar pieniężnych wytwórcom i rolnikom naruszającym przepisy. Monitorowanie produkcji biogazu rolniczego Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego od 1 stycznia 2011 roku jest działalnością regulowaną (w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. Organem odpowiedzialnym za prowadzenie powyższego rejestru jest Prezes ARR. Pozostałe działania ARR w ramach administrowania mechanizmem obejmują: przeprowadzanie kontroli przedsiębiorstw energetycznych wpisanych do rejestru w zakresie spełnienia przez nie warunków określonych w przepisach, przyjmowanie sprawozdań kwartalnych od przedsiębiorstw energetycznych, sporządzenie zbiorczego raportu rocznego z działalności przedsiębiorstw energetycznych i przekazanie go ministrom właściwym do spraw gospodarki, rynków rolnych i środowiska oraz Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, a także wymierzanie kar pieniężnych przedsiębiorstwom energetycznym naruszającym przepisy. Na 31 grudnia 2012 roku w rejestrze przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego ujętych zostało 28 biogazowni rolniczych należących do 21 przedsiębiorstw. Łączna zainstalowana moc biogazowni rolniczych wpisanych do rejestru wyniosła 31,3 MW energii elektrycznej i 31,9 MW ciepła. Kontrola wykorzystania roślin energetycznych W latach realizowany był mechanizm przyznawania płatności do upraw roślin energetycznych 14). Działania w ramach mechanizmu były podzielone pomiędzy dwie agencje płatnicze, tj.: Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która była odpowiedzialna za realizację płatności dla rolników, oraz Agencję Rynku Rolnego, która prowadziła listę zatwierdzonych podmiotów skupujących i przetwarzających rośliny energetyczne oraz sprawowała nadzór nad prawidłowym przetwórstwem tych roślin. Według stanu na 31 grudnia 2012 roku na liście zatwierdzonych przez ARR podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych ujęte były 472 podmioty, z tego 206 podmiotów skupujących oraz 266 pierwszych jednostek przetwórczych. Z informacji o procesie przetwórczym, złożonych w ARR przez pierwsze jednostki przetwórcze, oraz z danych przekazanych przez właściwe instytucje innych państw członkow- 14) Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 73/2009 rok 2009 był ostatnim, w którym przyznawano płatności do upraw roślin energetycznych. 14 Biuletyn Informacyjny ARR

17 Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku skich UE wynika, że do 31 grudnia 2012 roku z roślin energetycznych zebranych w 2009 roku wytworzono 1,5 mln litrów bioetanolu, 49,2 mln litrów estrów metylowych, 8,8 GWh energii elektrycznej oraz 68,3 tys. TJ ciepła. Handel zagraniczny w zakresie produktów przetworzonych non-aneks I W zakresie towarów przetworzonych (takich jak czekolady, lody, wafle, soki, jogurty itp.) ARR, w ramach administrowania systemem receptur, przedłużała na wniosek przedsiębiorców okres ważności zarejestrowanych receptur wywożonego towaru. Działanie służy utrzymywaniu receptur w gotowości na wypadek przywrócenia przez KE stawek refundacji na składniki rolne wykorzystywane do wytworzenia produktów przetworzonych non-aneks I. Ponadto Agencja zlecała służbom celnym przeprowadzanie kontroli u producentów towarów przetworzonych zarówno w okresie ważności receptur, jak i po ich wygaśnięciu. W 2012 roku zlecono kontrolę weryfikacyjną 39 receptur wywożonego towaru oraz przedłużono ważność 93 receptur. ARR jest również odpowiedzialna za wydawanie zaświadczeń P2 dotyczących wywozu do Stanów Zjednoczonych Ameryki makaronów o kodach CN i Zaświadczenia te, przedłożone w urzędzie celnym na terenie USA, upoważniają importerów do skorzystania z obniżonej stawki celnej przy dopuszczeniu makaronu do swobodnego obrotu w USA. Możliwość skorzystania przez importera z obniżonej stawki celnej znacznie zwiększa konkurencyjność polskich przedsiębiorców. W 2012 roku ARR wystawiła 183 zaświadczenia P2 do 780,5 tony netto ciasta makaronowego. Podsumowanie działań w zakresie mechanizmów handlu zagranicznego Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą jest jednym z zadań realizowanych przez ARR, polegającym głównie na wydawaniu i rozliczaniu pozwoleń na wywóz/przywóz produktów rolno-spożywczych oraz na naliczaniu i wypłacaniu refundacji wywozowych przy wywozie tych produktów poza UE. Działania ARR w powyższym zakresie sprzyjają stabilizacji rynku wewnętrznego, pozwalają na monitorowanie wolumenu wywozu i przywozu towarów na/z terytorium Unii Europejskiej oraz zwiększają konkurencyjność cenową produktów rolno-spożywczych przy ich eksporcie do krajów trzecich. W 2012 roku ARR wystawiła ogółem 3,8 tys. pozwoleń na wywóz/przywóz na rynkach produktów rolno-spożywczych, z tego 3,1 tys. pozwoleń na wywóz oraz 0,6 tys. na przywóz. Najwięcej pozwoleń na wywóz/przywóz zostało wydanych na rynkach: wołowiny i cielęciny (2,7 tys. pozwoleń), zbóż (0,3 tys.), ryżu oraz świeżych owoców i warzyw (po 0,2 tys.). Jednocześnie rozliczono 4,2 tys. pozwoleń (łącznie Wykres 1. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi mld euro Eksport Import Saldo Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Rok 2012 dane wstępne. 17,5 15,2 13,5 11,7 11,5 10,1 13,3 12,6 8,5 7,1 10,3 10,9 9,3 5,2 8,1 4,5 6,4 4,2 5,4 4,4 2,2 2,6 2,6 4,0 1,7 2,1 2,0 1,4 0,5 0, Nr 1/

18 Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku z pozwoleniami wystawionymi w okresach wcześniejszych), w tym 3,4 tys. pozwoleń dotyczyło wywozu z refundacją. Agencja w 2012 roku wydała 2,8 tys. pozwoleń na wywóz towarów rolno-spożywczych z refundacją, z tego na rynkach: wołowiny i cielęciny 2,7 tys. pozwoleń, a także na rynkach wieprzowiny oraz drobiu i jaj odpowiednio 92 i 17 pozwoleń. W ARR zarejestrowano również 3,3 tys. wniosków o refundacje wywozowe, z tego na rynkach: wołowiny i cielęciny 3 tys., wieprzowiny 0,3 tys. oraz drobiu i jaj 18 wniosków. Po rozpatrzeniu otrzymanych wniosków wypłacono 74,2 mln zł refundacji wywozowych (o 27% więcej niż w 2011 roku). Największe wypłaty zrealizowano na rynkach: wołowiny i cielęciny 63,3 mln zł (85% ogółu wypłaconych refundacji), wieprzowiny 9,1 mln zł (12%) oraz drobiu i jaj 1,7 mln zł. Refundacje wypłacano również do serów (82 tys. zł) oraz do cukru zawartego w przetworach owocowych (21 tys. zł) w ramach rozliczenia wywozu dokonanego przez eksporterów w latach poprzednich. Promocja żywności Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych (branżowe kampanie promocyjno- -informacyjne) Celem wspierania działalności promocyjnej i informacyjnej w odniesieniu do produktów rolno-spożywczych pochodzących z UE jest doprowadzenie do wzrostu popytu na produkty objęte wsparciem poprzez m.in. zachęcanie do ich konsumpcji, wzmacnianie wizerunku produktów wśród konsumentów, a także uświadomienie, że produkty te mają określone cechy oraz zalety gwarantujące ich wysoką jakość. Programy działań mogą być realizowane w okresie minimum jednego roku, a maksymalnie trzech lat, oddzielnie na rynku unijnym oraz na rynkach krajów nienależących do UE. Współfinansowane przez UE działania promocyjno-informacyjne to m.in.: działania public relations, udział w targach, organizacja szkoleń, funkcjonowanie systemu internetowego, produkcja i emisja reklam telewizyjnych oraz radiowych. O dofinansowanie w wysokości 80% poniesionych kosztów netto mogą się ubiegać organizacje zrzeszające producentów, przetwórców i dystrybutorów, które są reprezentatywne dla danej branży. W 2012 roku ARR udzieliła wsparcia finansowego organizacjom branżowym na realizację następujących programów: 1. Tradycja, jakość i europejski smak 2-letnia kampania promująca polskie mięso wieprzowe i wołowe oraz jego przetwory na rynkach Korei Południowej, USA i Wietnamu (budżet 3,5 mln euro); 2. Kampania informacyjna na temat mięsa wieprzowego (świeżego, schłodzonego lub mrożonego) produkowanego zgodnie z krajowym systemem jakości Pork Quality System PQS 3-letnia kampania prowadzona na rynku polskim z przyznanym budżetem 3,7 mln euro; 3. 5 porcji warzyw, owoców lub soku 3-letnia kampania promocyjno-informacyjna dotycząca świeżych oraz przetworzonych owoców i warzyw, w tym soków. Na jej realizację na terenie Polski i Rumunii zaplanowano 3,8 mln euro; 4. Pokochaj olej rzepakowy 3-letnia kampania promocyjno-informacyjna realizowana na rynkach polskim i łotewskim (budżet 1,6 mln euro); 5. Nowa jakość w drobiarstwie 3-letnia kampania informacyjna dotycząca mięsa drobiowego wytwarzanego w ramach systemu jakości żywności QAFP (Quality Assurance for Food Products) budżet 4 mln euro; 6. Makarony Europy 3-letni program skierowany na rynek ukraiński (budżet 3 mln euro); 7. Jabłka każdego dnia 3-letni program promujący jabłka na rynkach rosyjskim i ukraińskim z budżetem w wysokości 4 mln euro); 8. Europejski stół tradycja, nowoczesność, jakość 2-letni program promujący mięso wieprzowe, wołowe i cielęce oraz jego przetwory na rynkach Chin, Tajlandii, Singapuru, Rosji oraz Ukrainy z budżetem w wysokości 3,1 mln euro. W 2012 roku ARR na realizację branżowych kampanii promocyjno-informacyjnych wypłaciła 25,6 mln zł, z tego 16 mln zł pochodziło z funduszy UE, a 9,6 mln zł z budżetu krajowego. We wrześniu 2012 roku ARR podpisała umowy na realizację kolejnych kampanii promocyjno-informacyjnych realizowanych na rynku polskim: 1. Mam kota na punkcie mleka z przyznanym przez KE budżetem 2,4 mln euro oraz 2. QMP wołowina zawsze dobra kampanii informacyjnej o systemie Quality Meat Program z przyznanym budżetem w wysokości 1,6 mln euro. W 2012 roku Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji kolejne dwa programy, tj.: 1. Trzy znaki smaku 3-letni program informacyjny na temat systemu oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych UE o łącznym budżecie 16 Biuletyn Informacyjny ARR

19 Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku 3,9 mln euro, skierowany na rynek polski i złożony przez Agencję Rynku Rolnego; 2. Europejskie mięso tradycja, jakość i smak 3-letni program skierowany na rynki rosyjski, chiński i Zjednoczonych Emiratów Arabskich o łącznym budżecie 4,8 mln euro. W 2012 roku ARR przekazała do oceny KE kolejną propozycję 3-letniego programu informacyjno-promocyjnego Tradycja i jakość europejskiego mięsa dotyczącego świeżego, schłodzonego lub mrożonego mięsa wołowego i wieprzowego oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów. Program skierowany jest na rynki Korei Południowej, Wietnamu i USA, a jego budżet określono na 5 mln euro. Komisja Europejska dokonuje oceny programów i informuje państwa członkowskie, które programy zostały zaakceptowane w dwóch terminach: do 15 listopada (I seria) oraz do 30 kwietnia (II seria). Administrowanie funduszami promocji produktów rolno-spożywczych ARR administruje 9 odrębnymi funduszami promocji produktów rolno-spożywczych, tj.: Funduszem Promocji Mleka, Funduszem Promocji Mięsa Wieprzowego, Funduszem Promocji Mięsa Wołowego, Funduszem Promocji Mięsa Końskiego, Funduszem Promocji Mięsa Owczego, Funduszem Promocji Mięsa Drobiowego, Funduszem Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Funduszem Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszem Promocji Ryb. Fundusze powołano w celu wzmocnienia wizerunku polskich produktów rolno-spożywczych, zaprezentowania ich jako produktów specyficznych, wyróżniających się wysoką jakością, a także w celu informowania o ich zaletach, wspierania konkurencyjności i promowania (poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych oraz promocyjnych zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych). Dla każdego z funduszy promocyjnych została powołana Komisja Zarządzająca, która ustala, jakie zadania będą wspólnie finansowane ze środków poszczególnych funduszy promocji. Według danych na 31 grudnia 2012 roku wpłat na rachunki bankowe poszczególnych funduszy dokonywało 10,4 tys. podmiotów gospodarczych. Od 1 stycznia do końca grudnia 2012 roku na rachunki funduszy wpłynęło ogółem 47 mln zł, zaś na finansowanie zadań wypłacono środki finansowe w wysokości 48,3 mln zł, które zostały uruchomione na podstawie 419 decyzji. Od akcesji Polski do UE do końca 2012 roku na zadania z nich finansowane wypłacono 183,4 mln zł 15). Realizacja działań promocyjnych i informacyjnych w ramach PROW W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, działanie 133 Działania informacyjne i promocyjne, realizowane są w Polsce działania na rzecz produktów 15) Od 2004 r. do 30 czerwca 2009 r. ARR administrowała Funduszem Promocji Mleczarstwa, a od lipca 2009 r. dziewięcioma funduszami produktów rolno-spożywczych. Nr 1/

20 Agencja Rynku Rolnego w 2012 roku wytwarzanych w zakresie systemów jakości żywności. Celem unijnego mechanizmu jest wspieranie grup producentów żywności w działalności informacyjnej i promocyjnej na rzecz produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności, zwiększenie zainteresowania konsumentów tematyką jakości żywności, jej specyficznymi właściwościami i zaletami, jak również wysokimi standardami dobrostanu zwierząt itp. O wsparcie mogą się ubiegać producenci wytwarzający produkty w ramach Rolnictwa ekologicznego, a także producenci produktów wpisanych do rejestrów: Wspólnotowego systemu certyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych (obejmującego System Chronionych Nazw Pochodzenia, System Chronionych Oznaczeń Geograficznych i System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności ) oraz systemów krajowych, tj. Integrowana Produkcja, Jakość Tradycja i Quality Meat Program (QMP). ARR odpowiedzialna jest za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz zawieranie umów i rozliczanie przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako pojedyncze działania (np. publikacja broszur) lub jako spójny zestaw działań np. cykliczny udział w targach wraz z promocją w prasie, radiowęźle targowym i reklamą zewnętrzną (outdoor) towarzyszącą targom. W ramach wsparcia wypłata środków finansowych (do 70% poniesionych kwalifikowalnych kosztów realizowanych działań) dokonywana jest przez ARiMR. Pomoc jest przyznawana na przedsięwzięcie, które jest realizowane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30 czerwca 2015 roku. W ramach tego działania ARR w 2012 roku podpisała 6 umów na łączną kwotę 3,4 mln zł. W 2012 roku wypłacono 2,4 mln zł wsparcia grupom producentów. Branżowy Program Promocji branży polskich specjalności żywnościowych W 2012 roku ARR wygrała przetarg i zawarła umowę z Ministerstwem Gospodarki na przygotowanie koncepcji oraz realizację Branżowego Programu Promocji branży polskich specjalności żywnościowych w zakresie realizowanego projektu systemowego Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem działań ARR jest wykreowanie nowych, silnych marek, które będą rozpoznawalne na świecie i kojarzone z Polską, w wyniku stworzenia przedsiębiorcom możliwości kompleksowej i usystematyzowanej promocji ich produktów za granicą (poprzez m.in. organizację ich wystąpień na wybranych polskich i zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych, organizację ich udziału w szkoleniach i misjach gospodarczych, wydanie katalogu, ulotek informacyjnych, przygotowanie filmu reklamowego). Program może być realizowany do 2015 roku. Obejmuje on swoim zasięgiem rynki: Rosji, Niemiec, Chin, Francji, Ukrainy oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Działania promocyjne objęte projektem przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w sektorze przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, kawy i herbaty) oraz w sektorze produkcji (serów, soków z owoców i warzyw, produktów przemiału zbóż, pieczywa, wyrobów ciastkarskich i ciastek, makaronów, kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, wódki, cydru i pozostałych win owocowych, piwa oraz innych niedestylowanych napojów fermentowanych). W ramach programu ARR w 2012 roku promowała na lotnisku Chopina w Warszawie polskie specjalności spożywcze i marki polskiej gospodarki wśród gości oraz Działania ARR w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych, w szczególności produktów rolnictwa ekologicznego, produktów regionalnych i tradycyjnych oraz innych wytwarzanych w ramach uznanych systemów jakości żywności ARR aktywnie uczestniczy w inicjatywach mających na celu rozwój lokalnej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem produktów żywnościowych regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych oraz wytwarzanych w ramach uznanych systemów jakości żywności. W 2012 roku zrealizowano 333 tego rodzaju przedsięwzięcia. 18 Biuletyn Informacyjny ARR

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r.

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r. PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych Gdańsk 06.06.2014 r. 1 Rys historyczny Agencja Rynku Rolnego została utworzona w 1990 r. w celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Cel interwencji Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Wykonała: Magdalena Pyza Finanse i Rachunkowość Celem interwencji na rynkach rolnych jest: Równomierne rozłożenie podaży, Zapewnienie dochodów

Bardziej szczegółowo

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo!

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Już 25 lat Agencja Rynku Rolnego sprawnie działa na rzecz polskiego rolnictwa w celu stabilizowania rynku rolno-żywnościowego i wspierania konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego służy- funkcjonujący w Polsce od 2004 r. mechanizm kwotowania produkcji mleka. Jego głównym celem jest zachowanie

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ...

AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ... Spis treści SPIS TREŚCI STRESZCZENIE..... 9 1. AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ... 20 1.1. Status prawny i zakres działalności Agencji Rynku Rolnego...... 20 1.2. Struktura organizacyjna Agencji

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ..

AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ.. Spis treści SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.... 10 1. AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ.. 20 1.1. Status prawny i zakres działalności Agencji Rynku Rolnego...... 20 1.2. Struktura organizacyjna Agencji

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy

Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy Lucjan Zwolak Zastępca Prezesa Agencji Rynku Rolnego 26 luty 2015 r. Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku cukru monitorowanie kwotowej i pozakwotowej produkcji

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

Program Owoce w szkole

Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole jest programem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Program został wdrożony

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007.08.10 KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Agencji Rynku Rolnego zachęca do korzystania z unijnego programu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy

Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy Monitorowanie produkcji cukru i izoglukozy Lucjan Zwolak p.o. Prezes Agencji Rynku Rolnego 21 luty 2013 r. Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku cukru monitorowanie kwotowej i pozakwotowej produkcji

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RYNKU ROLNEGO - AGENCJĄ PŁATNICZĄ...

AGENCJA RYNKU ROLNEGO - AGENCJĄ PŁATNICZĄ... Spis treści SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.. 10 1. AGENCJA RYNKU ROLNEGO - AGENCJĄ PŁATNICZĄ.... 17 1.1. Zakres działalności i status prawny Agencji Rynku Rolnego... 17 1.2. Struktura organizacyjna Agencji Rynku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na Europejskim Rynku Cukru podejmowanych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jej stabilizacji

Informacja o sytuacji na Europejskim Rynku Cukru podejmowanych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jej stabilizacji Informacja o sytuacji na Europejskim Rynku Cukru podejmowanych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jej stabilizacji I. Światowa Organizacja Cukru (ISO) szacuje, że w sezonie 2010/11:

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ

NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), która zmienia zakres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1503

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1503 Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1503 USTAWA z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE WPR W POLSCE

FINANSOWANIE WPR W POLSCE FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku zbóż w Polsce i UE Jacek Bąkowski Dyrektor Biura Analiz i Programowania ARR 18 kwietnia 2008 r. 1 Użytkowanie gruntów w Polsce użytki rolne 51,8% pozostałe grunty

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r.

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r. MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH 8 grudnia 2017 r. Cel regulacji Wzmocnienie pozycji producenta rolnego Wzrost konkurencyjności małych producentów rolnych Poprawa

Bardziej szczegółowo

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej Informacja miesięczna sierpień 2015 r. 1. Przyjęcie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce 15 W ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej Agencja Rynku Rolnego administruje potencjałem produkcyjnym winorośli i wina gronowego

Bardziej szczegółowo

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim.

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r.

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Mleko w szkole Cele programu Mleko w szkole promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty?

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty? Komunikat Agencja Rynku Rolnego informuje, że 15 kwietnia 2008 roku rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI Biuro Cukru i Biopaliw 1 Pomoc na rzecz dywersyfikacji Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 przewiduje wsparcie alternatywnych rozwiązań w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 09/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W bieżącym roku dostawy mleka do skupu utrzymują się na poziomie niższym niż przed rokiem, jednak dynamika tego spadku stopniowo wygasa. W sierpniu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji Monitor Polski Nr 61 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.07.06 13:39:38 +02'00' 5088 Poz. 585 585 v.p l OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W konsekwencji mniejszej opłacalności produkcji mleka i pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia krów, dostawy mleka do skupu w czerwcu 2010

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół dotychczasowe Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole Spotkanie robocze z przedstawicielami organizacji branżowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2015/Z Prezesa ARR z dnia 23 czerwca 2015 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul.

Bardziej szczegółowo

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja polskich produktów rolno - spożywczych Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja żywności w ARR Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach PROW 2007 2013 Wsparcie działań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE Program Szklanka Mleka Celem programu Szklanka mleka jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 2007.10.08 KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/ (data odczytu r.). 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2008 z dnia RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Zgodnie z informacjami z oddziałów terenowych ARR z 10 sierpnia br. poprawa pogody w drugim tygodniu sierpnia pozwoliła na znaczne przyspieszenie prac

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 listopada 2015 r. TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PRZEDSZKOLACH I GIMNAZJACH

Bardziej szczegółowo

Unijnepłatności.pl UROSŁA NAM BRUKSELKA

Unijnepłatności.pl UROSŁA NAM BRUKSELKA Unijnepłatności.pl UROSŁA NAM BRUKSELKA Z analiz IERiGŻ wynika, że gospodarstwa domowe rolników inwestycyjnie aktywnych mają obecnie w dyspozycji więcej pieniędzy na konsumpcję niż gospodarstwa pracowników

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja.

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej i w Polsce Czerwiec 1997 Elżbieta Berkowska Informacja Nr 489 BSE 1 1.

Bardziej szczegółowo

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r.

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji Rynku Rolnego 2015r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku zbóż

Informacja o sytuacji na rynku zbóż Warszawa, 3 sierpnia 2005 r. Informacja o sytuacji na rynku zbóż Zbiory zbóż w 2005 r. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego dnia 25 lipca 2005 r. na temat Wstępnego szacunku głównych ziemiopłodów

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W kwietniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy wzrost dostaw mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan i perspektywy rynku mięsa drobiowego w świetle WPR

Aktualny stan i perspektywy rynku mięsa drobiowego w świetle WPR Aktualny stan i perspektywy rynku mięsa drobiowego w świetle WPR 2014-2020 Konspekt prezentacji 1. Bieżąca sytuacja na rynku mięsa drobiowego a) poziom cen b) produkcja c) handel zagraniczny 2. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

Zadania Agencji Rynku Rolnego dotyczące organizacji rynku wina w Polsce

Zadania Agencji Rynku Rolnego dotyczące organizacji rynku wina w Polsce Zadania Agencji Rynku Rolnego dotyczące organizacji rynku wina w Polsce www.arr.gov.pl Zadania ARR dotyczące organizacji rynku wina w Polsce W ramach unijnej polityki rolnej Agencja Rynku Rolnego realizuje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności

Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności PREZESI AGENCJI RYNKU ROLNEGO Bolesław Woźniak 10.07.1990 r. 08.09.1992 r. Włodzimierz Rembisz 08.09.1992 r. 16.07.1993 r. Jan Lisowski 17.07.1993 r. 16.11.1993

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.08.2014 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny Praca z przedmiotu "Fundusze...", prowadz. L. Wicki W myśl rozporządzeń Rady Europejskiej, grupa producencka to organizacja mająca osobowość prawną, utworzona z inicjatywy producentów rolnych na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2016 r. (OR. en) 12246/16 ADD 1 AGRIFIN 99 FIN 560 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 września 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska "Mechanizmy WPR" 1

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska Mechanizmy WPR 1 Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów "Mechanizmy WPR" 1 Mechanizmy WPR w sektorze owoców i warzyw: polityka wspierania cen dla producentów, ochrona rynku Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie.

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie. 2016-04-11 13:20 MRiRW: Posiedzenie Rady Ministrów UE w Luksemburgu (komunikat) - MRiRW informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa Rybołówstwa minister Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010

Rynek mleka. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2010 Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów W Polsce postępuje proces ograniczania chowu krów. W czerwcu 2010 r. (wg danych GUS) pogłowie krów mlecznych wynosiło 2 538 tys. szt. i w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 10/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. w tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 Rynek mleka Czynniki podaŝowo-popytowe Skup mleka surowego We wrześniu 2010 r. odnotowano dalszy sezonowy spadek dostaw mleka do skupu. Jednocześnie podaŝ surowca przekroczyła poziom sprzed roku i dwóch

Bardziej szczegółowo

MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz

MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz.0700.24.2016 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiadając na interpelację nr 5581 z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce Konferencja pokampanijna STC Warszawa, 21 lutego 2014 r.

Stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce Konferencja pokampanijna STC Warszawa, 21 lutego 2014 r. Stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce Konferencja pokampanijna STC Warszawa, 21 lutego 2014 r. Marcin Mucha Związek Producentów Cukru w Polsce Udział w rynku oraz przyznana kwota produkcyjna

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Rynków Rolnych Warszawa, 12.11.2014r. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2017 r. COM(2017) 156 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Kto może ubiegać się o dopłaty? O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015. Rynek mleka. tys. ton. tys. ton mln kg tys. ton tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 4/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego Według danych przekazywanych do OT ARR przez podmioty skupujące w marcu 2015 r. krajowi

Bardziej szczegółowo

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw:

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: 2017-06-13 14:10 CIR: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat) - CIR informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: - zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja sektora cukrowniczego w aspekcie zmian regulacji rynku cukru od 2017 r.

Sytuacja sektora cukrowniczego w aspekcie zmian regulacji rynku cukru od 2017 r. Sytuacja sektora cukrowniczego w aspekcie zmian regulacji rynku cukru od 2017 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24 lutego 2017 r. Rynek cukru w UE instrumenty WPR Obecnie istniejące instrumenty wsparcia

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.05.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU Według wstępnych danych (GUS)

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Szczepan Figiel, Justyna Kufel Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa, 5 grudnia, 2014. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 września 2014 r. Poz. 1190 R O ZP O R ZĄ D ZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na podstawowe rynki rolne w Polsce

Ocena wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na podstawowe rynki rolne w Polsce Ocena wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na podstawowe rynki rolne w Polsce dr inŝ. Robert Mroczek Pułtusk, 30 listopada - 02 grudnia 2009 roku 1 Skład osobowy zespołu realizującego zadanie badawcze nr 4002

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 165/2009/Z Prezesa ARR z dnia 31 lipca 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

Kto może ubiegać się o pomoc?

Kto może ubiegać się o pomoc? Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Unia Europejska wspiera grupy producentów żywności w działalności

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne)

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Rynków Rolnych Warszawa, 05.08.2015r. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne) Według danych (GUS) w 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od

Rynek mleka. mln kg. Źródło: dane ARR. w l/szt Produkcja według danych GUS pozyskiwana od Czynniki podażowo-popytowe Pogłowie krów mlecznych W Polsce postępuje proces redukcji pogłowia krów mlecznych. Jednak notowane w drugiej połowie 2013 r. rekordowo wysokie ceny skupu mleka przyczyniły się

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.11.2017 r. COM(2017) 692 final 2017/0310 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 245/2009/Z Prezesa ARR z dnia 1 grudnia 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek zbóż. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Czynniki podażowo-popytowe Skup zbóż Na wysokim poziomie utrzymuje się skup pszenicy i jęczmienia. Mniejszy niż przed rokiem jest natomiast skup żyta

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Spis treści rocznika 2005 II 1 Biuletyn Informacyjny marzec 2007 Nr 3 (189) 2 II Rocznik 2005 Biuletyn Informacyjny ISSN 1233-2437 nakład 6800 egz. Wydawca: Agencja Rynku Rolnego Rada Programowa: dr Jerzy

Bardziej szczegółowo

Rynek mleka i produktów mleczarskich

Rynek mleka i produktów mleczarskich Skup Rynek mleka i produktów mleczarskich Mleko surowe W pierwszej połowie r. w skupie mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja dostaw. W czerwcu r., pomimo sezonowego spadku (o 2% w odniesieniu do maja

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Województwo

Bardziej szczegółowo

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154]

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] Agencja Rynku Rolnego 4 (154) KWIECIEŃ 2004 Rada Programowa: dr Jerzy Głuszyński, prof. dr hab. Eugeniusz Gorzelak, Stanisław Kopeć (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Kowalski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RYNKU ROLNEGO. w 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RYNKU ROLNEGO. w 2005 r. AGENCJA RYNKU ROLNEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RYNKU ROLNEGO w 2005 r. Zatwierdził Prezes Agencji Rynku Rolnego /ROMAN WENERSKI/ Warszawa 2006 Spis treści SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE. 7 II.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 1419 USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE

PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE KONFERENCJA PRASOWA Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego z udziałem Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusza Sabata PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE 14 marca 2012 r., godz.

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków https://www. Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków Autor: Ewa Ploplis Data: 27 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia rolnicy będą mogli składać wnioski o dotacje na przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone. Franciszek Kapusta W pracy (wydanie 2 zmienione i rozszerzone) przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 14.08.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007/2008 Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach Arkadiusz Malkowski Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorskie rolnictwo w latach 2007-2017 16.10.2017 ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo