Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla 14 uczestników kursu w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działania 1.3, Poddziałanie realizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Łapach od dnia podpisania umowy do r. Kurs realizowany będzie dla młodzieży bezrobotnej, w wieku lat, poszukującej pracy nie mającej wyższego wykształcenia. Realizacja kursu będzie przeprowadzona na podstawie dokumentów załączonych do umowy: Programu Kursu (Zał. nr 1), Preliminarza kosztów (zał. Nr 2) Harmonogramu Szczegółowego Realizacji Kursu (Zał. Nr 3) sporządzony w porozumieniu ze specjalistą ds. szkoleń. Dokumenty w/w powinny zawierać pieczęć i podpis organizatora kursu. Podstawą przyjęcia uczestników na kurs będzie załączony do umowy przez specjalistę ds. szkoleń, Imienny Wykaz Uczestników Kursu (Zał. nr 4). Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników kursu nas czas jego realizacji oraz w celu rozliczenia na podstawie zawartej odrębnej Umowy, która będzie stanowiła Zał. nr 5 do umowy. Upoważnienie wygasa z dniem zakończenia kursu. Miejsce realizacji kursu powinno znajdować się na terenie miasta Łapy. - Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w pomieszczeniu Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Łapach przy ul. Leśnikowskiej 54 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 (wg. szczegółowych ustaleń dat i godzin ze specjalistą ds. szkoleń), w sali wyposażonej w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, dla odpowiedniej liczby uczestników, wyposażonej w niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt. Pomieszczenie spełnia wymogi BHP, PPOŻ, akustyczne, oświetleniowe, w okresie zimowym ogrzewane, posiadająca zaplecze sanitarne. - Zajęcia praktyczne odbywać się będą na bazie Wykonawcy w przystosowanych do zajęć praktycznych pomieszczeniach wyposażonych w niezbędny sprzęt umożliwiający osiągnięcie założonych celów i realizację programu kursu indywidualnie przez każdego uczestnika. Każdemu z uczestników należy zapewnić swobodne wykonywanie ćwiczeń praktycznych. Wykonawca winien w trakcie zajęć praktycznych z zakresu obsługi wózka jezdniowego podzielić uczestników na grupy maksimum 3 osobowe. Zajęcia praktyczne z zakresu obsługi wózka jezdniowego muszą odbywać się na placu manewrowym (może być to również hala magazynowa, plac magazynowy itp.) W ramach zajęć praktycznych Wykonawca zapewni 14 uczestnikom kursu odbycie praktyk zawodowych w magazynach przy wózkach widłowych (min. 40 godz. zegarowych) w białostockich zakładach pracy. Zajęcia powinny być realizowane od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym: 7:00-18:00 z liczbą godzin

2 zegarowych kursu dziennie maksymalnie 8 (wg. szczegółowych ustaleń dat i godzin ze specjalistą ds. szkoleń, w zależności od potrzeby realizacja w soboty - z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca zobowiązany będzie do: 1. Przekazania Zamawiającemu Harmonogramu Szczegółowego Realizacji Kursu i Programu Kursu najpóźniej 3 dni przed jego rozpoczęciem. 2. Przeprowadzenia kursu zgodnie z programem i harmonogramem zatwierdzonym ułożonym w porozumieniu ze specjalistą ds. szkoleń i zatwierdzonym przez niego. 3. Prowadzenia imiennych list obecności uczestników na zajęciach oraz dziennika zajęć teoretyczno-praktycznych zawierającego listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych. 4. Zorganizowanie przed rozpoczęciem kursu badań lekarskich (w tym badań sanitarnoepidemiologicznych, psychotechnicznych oraz badań z zakresu medycyny pracy) kończących się wydaniem orzeczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie. Koszt badań pokrywa Wykonawca (w przypadku braku zgody lekarza na uczestnictwo w kursie Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów badań dla kolejnego uczestnika). 5. Zapewnienia każdemu uczestnikowi materiałów szkoleniowych oraz materiałów dydaktycznych, które zostaną ujęte w cenie i przejdą w posiadanie uczestników po zakończeniu kursu. 6. Przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego bhp dla każdego uczestnika kursu przed rozpoczęciem kursu. 7. Zapewnienia wyżywienia podczas kursu i pokrycia jego kosztów (Wykonawca zapewni ciepły posiłek w postaci drugiego dania oraz kawę i herbatę). 8. Ubezpieczenia uczestników kursu od NNW na okres realizacji kursu z sumą ubezpieczenia min. 10 tys. złotych i przedstawienie polisy ubezpieczeniowej Zamawiającemu przed rozpoczęciem się zajęć kursu. 9. Zapewnienia uczestnikom kursu w dniu rozpoczęcia zajęć praktycznych odzieży ochronnej (spodnie typu ogrodniczki, bluza robocza, buty, czapka). 10. Zapewnienia wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej i instruktorów praktycznej nauki zawodu posiadających wykształcenie kierunkowe, stosowne uprawnienia i przygotowanie zawodowe do prowadzenia kursu. 11. Zorganizowania i pokrycia kosztów egzaminu z zakresu obsługi wózka jezdniowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego, po którym uczestnicy nabędą uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego. 12. Wydania wszystkim uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu kursu oraz certyfikatów zawierających informację o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13. Niezwłocznego (najpóźniej w terminie do 2 dni) informowania Zamawiającego o nieobecności uczestników na szkoleniu oraz rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu. 14. Zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia teoretyczno-praktyczne, zajęcia z doradztwa zawodowego oraz praktyki w zakładach pracy uczestnikom kursu z powiatu białostockiego. 15. Przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od ukończenia kursu dokumentacji z kursu zawierającej: a) imienny wykaz osób, które ukończyły kurs z wynikiem pozytywnym oraz

3 imienny wykaz osób, które szkolenia nie ukończyły, bądź nie przystąpiły do egzaminu, b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń oraz certyfikatów zawierające informację o współfinansowaniu szkolenia ze środków UE, c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dziennika zajęć teoretycznopraktycznych, d) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię rejestru wydanych zaświadczeń, e) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy ubezpieczeniowej stwierdzającej ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, f) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię badań lekarskich dopuszczających uczestników do kursu oraz oryginały wyników badań psychotechnicznych, g) potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych i dydaktycznych przez każdego uczestnika szkolenia, h) potwierdzenie odbioru odzieży ochronnej przez uczestników szkolenia, i) potwierdzenie odbioru posiłku w poszczególnych dniach przez każdego uczestnika szkolenia, 16. Wydania najpóźniej w ciągu 7 dni (od daty podpisania Umowy o przetwarzaniu danych osobowych z Zamawiającym) upoważnień do przetwarzania danych osobowych własnym pracownikom realizującym kurs oraz przekazania ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem specjaliście ds. szkoleń. 17. Oznakowania logo PO KL i UE wszystkich dokumentów sporządzonych w ramach projektu wg wzoru znajdującego się w wytycznych Jak promować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL umieszczonego na stronie w zakładce zasady promocji" (http://www.efs.gov.pl/zpfe/strony/zasady.aspx). Link do promocji POKL znajduje się również na stronie internetowej OHP (www.ohp.pl) i umieszczenia pod w/w logotypami zapisu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie dokumenty sporządzane w ramach kursu powinny zawierać pieczęć i podpis organizatora kursu oraz obowiązujące logotypy, a kopie wszystkich wydawanych dokumentów powinny być potwierdzane za zgodność z oryginałem (podpisane niebieskim długopisem). 18. Monitorowania i kontrolowania organizowanych zajęć przez wytypowanego przez siebie kompetentnego pracownika. 19. Udostepnienia wszystkich dokumentów związanych z realizacją kursu, w tym dokumentów finansowych Zamawiającemu, bądź organowi kontrolnemu ( w przypadku kontroli Zleceniodawcy przez organ do tego uprawniony). 20. Przechowywania do dnia r. wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających organizację kursu.

4 Zamawiający w ramach kursu zastrzega: 1. Prawo kontroli (przebiegu i efektywności kursu) prowadzonej przez specjalistę ds. szkoleń. 2. Prawo niezwłocznego rozwiązania umowy w razie nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku przerwania lub zawieszenia szkolenia oraz prowadzenia zajęć niezgodnie z programem, harmonogramem lub innych występujących problemów organizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do wypłacenia Wykonawcy kosztów poniesionych do chwili zerwania umowy. 3. Prawo zmniejszenia liczby uczestników kursu w przypadku, jeśli przed rozpoczęciem zajęć zmniejszy się stan liczby uczestników, co spowoduje zmianę załącznika nr 4 do umowy oraz odpowiednio kwoty określonej w 6 ust. 2 umowy. Powyższe zmiany nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu. 4. Prawo zmniejszenia liczby uczestników kursu w przypadku, kiedy dany uczestnik przerwie jego realizację z przyczyn niezależnych. W związku z tym Zamawiający zobowiązuje się do wypłacenia Wykonawcy za kurs kwoty po sporządzeniu przez niego ponownej kalkulacji kosztów, co spowoduje zmianę załącznika nr 4 do umowy oraz odpowiednio kwoty określonej w 6 ust. 2 umowy. Powyższe zmiany nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu. 5. Prawo na ewentualne dodatkowe wprowadzenie z listy rezerwowej uczestnika na kurs (jeśli zaistnieje taka potrzeba). Koszty kursu wówczas zmienią się proporcjonalnie do liczby uczestników biorących udział w szkoleniu, co spowoduje zmianę załącznika nr 4 do umowy oraz odpowiednio kwoty określonej w 6 ust. 2 umowy. Powyższe zmiany nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu. Minimalny zakres tematyczny kursu: Liczba godzin kursu 160 w tym: 1) 120 godzin lekcyjnych (45 min.) - 44 godz. zajęć teoretycznych z zakresu obsługi wózków jezdniowych, 19 godz. zajęć teoretycznych z obsługi magazynów, 15 godz. praktycznej nauki jazdy na wózkach jezdniowych na osobę, w grupach nie większych niż 3-osobowe, 8 godz. ćwiczeń związanych z wymianą butli gazowych, 34 godz. ćwiczeń z obsługi komputera i programów magazynowych w tym kasy fiskalnej. 2) 40 godzin zegarowych (60 min.) praktyka zawodowa w magazynach przy wózkach widłowych w białostockich zakładach pracy. Minimalny zakres tematyczny: 1) Moduł magazyniera: Przepisy bhp i p-poż. w magazynie-hurtowni, Towaroznawstwo, Dokumentacja sprzedaży i zakupu, Obsługa komputera i programów magazynowych, Budowa i obsługa kas fiskalnych (programowanie, fakturowanie, drukowanie raportów).

5 2) Moduł obsługi wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych: Typy stosowanych wózków jezdniowych, Budowa wózka, Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami, Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, Wiadomości z zakresu bhp, Praktyczna nauka jazdy, Wiadomości o dozorze technicznym, Bezpieczna wymiana butli gazowej.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/28/2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr...

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr... Załącznik nr 3 Projekt umowy dla pakietu nr I UMOWA Nr... Zawarta w dniu...w Chełmcu pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmcu ul. Marcinkowicka 6, reprezentowanym przez: Zofia Sadkiewicz

Bardziej szczegółowo

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Szosa Rypińska 26 87-400 Golub-Dobrzyń, skrytka pocztowa 90, tel. (056) 683-52-31

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro 1 Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/21/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Zaproszenie do składania oferty cenowej na Usługi szkoleniowe dla mieszkańców Gminy Oświęcim w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 dotyczący organizacji usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Przedmiotem niniejszej procedury jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9 do SIWZ KURSY ZAWODOWE Część ogólna dotycząca wszystkich kursów zawodowych. 1) Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz Opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób, godzin 2) Zapewnienie trenerów /szkoleniowców 3) Zapewnienie lokalu 4) Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA - wzór Załącznik nr 4 wzór umowy, zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Suchedniów / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. (NIP, REGON.. reprezentowanym przez Dyrektora.. a. zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Komputerowa obsługa hurtowni i sklepów z kasami fiskalnymi dla 4 uczestników projektu /Społeczność aktywna/ realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo