Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 6 klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie, uczestniczących... Termin składania ofert: Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie, ul. Kobylińska 10a, Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel , fax SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który naleŝy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3. W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 7 klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie, uczestniczących w projekcie pn. Szansa na lepsze Ŝycie, współfinansowanego ze środków, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 2. Szkolenie skierowane jest dla osób dorosłych znajdujących się w wieku aktywności zawodowej, będących długotrwale bezrobotnymi i/lub nieaktywnymi zawodowo, poszukujących pracy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagroŝonych wykluczeniem społecznym. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Celem szkolenia jest: zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do obsługi i zastosowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym, uzyskanie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym, zdobycie umiejętności prowadzenia gospodarki magazynowej, zdobycie umiejętności zastosowania systemu komputerowego do prowadzenia ewidencji magazynowej. 2) Ilość godzin szkolenia dla jednego uczestnika kursu: 186 godzin dydaktycznych, w tym: A) Moduł 1: magazynier z obsługą komputera: 120 godzin dla jednego uczestnika, w tym: 70 godzin teorii, 50 godzin ćwiczeń na komputerze, B) Moduł 2: operator wózków

2 jezdniowych z napędem silnikowym: 66 godzin dla jednego uczestnika, w tym: 15 godzin indywidualnej praktycznej nauki jazdy wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym (w czasie 1 godziny praktycznej nauki jazdy instruktor pracuje z 1 kursantem + 1 wózek jezdniowy). 3) Czas trwania szkolenia - maksymalnie 26 dni z tym, Ŝe: Zajęcia powinny się odbywać codziennie, za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy chyba, Ŝe uczestnik szkolenia wyrazi na to zgodę, 4) Wykonawca zapewnia na potrzeby realizacji kursu bazę lokalową znajdującą się w obrębie granic miasta Krotoszyn, powiatu krotoszyńskiego lub w miejscowości oddalonej nie więcej niŝ 30 km od miasta Krotoszyna. 5) W przypadku odbywania się zajęć kursu poza granicami miasta Krotoszyna, Wykonawca zapewnia i ponosi wszystkie koszty transportu uczestników (tj. dojazdu na kurs i powrotu do Krotoszyna). 6) Wykonawca zapewnia bazę lokalową w celu zapewnienia prawidłowej realizacji kursu, w tym musi dysponować minimum 1 salą wykładową z dostępem do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dostosowaną do 7 osobowej grupy oraz musi posiadać co najmniej 1 wózek jezdniowy i plac manewrowy do przeprowadzenia szkolenia i 7 sztuk komputerów sprawnych. 4. Tematyka szkolenia w zakresie: A) Modułu Nr 1: magazynier z obsługą komputera: ma obejmować między innymi zagadnienia: 1) Obsługa komputera: Ogólne informacje o komputerze i jego uŝytkowaniu, Budowa komputera, Profilaktyka antywirusowa, System operacyjny Windows, Wykorzystanie aplikacji wbudowanych w system Windows, Obsługa podstawowych programów pakietu Microsoft Office, Obsługa arkusza kalkulacyjnego. 2) Gospodarka magazynowa: Przepisy i normy w magazynowaniu, Organizacja gospodarki magazynowej, Prowadzenie dokumentacji: obieg dokumentów i towarów, Systemy ewidencji zapasów, Obrót magazynowy, w tym przyjmowanie i wydawanie towaru, Inwentaryzacja zasobów magazynowych, Zadania i odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych, Gospodarka opakowaniami, Elementy zbytu, Zagospodarowanie magazynu i techniki magazynowania. B) Tematyka szkolenia w zakresie Modułu Nr 2: kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym ma obejmować między innymi zagadnienia: Typy stosowanych wózków, Budowa wózków, Czynności kierowcy przed podjęciem pracy, Czynności kierowcy w czasie pracy, Czynności kierowcy po zakończeniu pracy, Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, BHP w zawodzie, Wiadomości o dozorze technicznym, Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem. 5. Pozostałe ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wszystkie koszty związane z organizacją i realizacją przedmiotu zamówienia uwzględnić w ofercie cenowej. 6. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Wykonania przedmiotu zamówienia z naleŝytą starannością. 2) Uwzględniać wszelkie uwagi Zamawiającego i dokonać odpowiednich modyfikacji w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3) Przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Programem Szkolenia przedłoŝonym Wykonawcy. 4) Umieszczenia w miejscu realizacji zajęć informację o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie: 5) PrzedłoŜenia wraz z Ofertą szczegółowego Programu Szkolenia, gdzie naleŝy określić miejsce odbywania zajęć, wykazać materiały dydaktyczne i sprzęt, jaki będzie wykorzystany podczas zajęć, oraz materiały dydaktyczne, jakie uczestnik szkolenia otrzyma na własność. 6)

3 PrzedłoŜenia Zamawiającemu Harmonogram Zajęć, na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed ich rozpoczęciem. 7) Zarejestrowania swojej instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych przed rozpoczęciem szkolenia dostępnej na stronie internetowej: i do aktualizacji w tej bazie informacji o realizowanym szkoleniu w ramach projektu nie rzadziej niŝ raz w miesiącu. A po zakończeniu szkolenia przesłać Zamawiającemu potwierdzenia którym odbywało się szkolenie. 8) Oznakowania wszystkich zaświadczeń / certyfikatów, materiałów (w tym dydaktyczne, program szkolenia, harmonogram zajęć) zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL ) Poddać się kontroli w zakresie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego lub przez podmiot kontrolujący Zamawiającego. 10) BieŜącego informowania o nieobecności na zajęciach osób skierowanych przez Zamawiającego, nie zgłoszeniu się tych osób na szkoleniu lub teŝ rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w trakcie ich trwania - niezwłocznie i dokonać weryfikacji kosztów. 11) Przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych oceniających sposób prowadzenia kursu, wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego. 12) Przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia do dnia r. w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo oraz dostępność podmiotom wskazanym w ppkt. 9 Ogłoszenia. 13) Wykonanie usługi zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpoŝarowymi. 14) Przestrzegania ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 929 z późn. zm.). 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kaŝdemu uczestnikowi szkolenia: 1) Odpowiedniego zestawu materiałów dydaktycznych (np. właściwe podręczniki / skrypty) i piśmienniczych niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kursie, dla kaŝdego uczestnika szkolenia na własność oraz jeden egzemplarz materiałów dydaktycznych dla Zamawiającego. Materiały dydaktyczne powinny być opatrzone znakami logo EFS, nazwą działania oraz tytułem projektu. 2) Sprzętu, narzędzi, odzieŝy roboczej i innych materiałów niezbędnego do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 3) W kaŝdym dniu odbywania się kursu bezpłatny catering w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, mleko lub śmietanka do kawy, cukier, 3 rodzaje ciastek, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe), a takŝe bezpłatny catering w postaci gorącego posiłku, typu drugie danie obiadowe (w postaci porcji mięsa, surówki, ziemniaków/kaszy/ryŝu, kompot lub napój). 4) Kompletu naczyń, sztućców jednorazowego uŝytku. 5) Po zakończeniu szkolenia kaŝdy uczestnik otrzyma certyfikat / zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia (z danymi: numer z rejestru, imię i nazwisko, numer PESEL uczestnika szkolenia, nazwę instytucji przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania, liczbę godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upowaŝnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie), oddzielnie dla Modułu 1 - w zakresie magazyniera z obsługą komputera i oddzielenie dla Modułu 2 - w zakresie obsługi wózków jezdniowych szkolenie ma zakończyć się egzaminem wewnętrznym lub/i państwowym z udziałem przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego, a po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnicy otrzymają dokument uprawniający do obsługi wózków jezdniowych. 8. Wykonawca zobowiązany jest do

4 przygotowania i prowadzenia: 1) Imiennych list obecności uczestników kursu (podpisane przez uczestników). 2) Imiennych list odbioru cateringu (podpisane przez uczestników) w postaci serwisu kawowego i tzw. drugiego dania dla kaŝdego uczestnika kursu oddzielnie. 3) Imiennych list odbioru materiałów dydaktycznych (podpisanych przez uczestników 4) List odbioru certyfikatów/zaświadczeń (podpisane przez uczestników). 5) Rejestru wydanych zaświadczeń / certyfikatów. 6) Dzienników szkolenia zawierających terminy, godziny i tematykę zajęć. 9. Wykonawca po zakończonym szkoleniu zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 1) List obecności uczestników na zajęciach (podpisane przez uczestników). 2) List odbioru cateringu (podpisane przez uczestników) w postaci serwisu kawowego i tzw. drugiego dania. 3) List odbioru materiałów dydaktycznych (podpisane przez uczestników). 4) List potwierdzających odbiór certyfikatów/zaświadczeń (podpisane przez uczestników). 5) Imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs oraz wykazu osób, które kursu nie ukończyły. 6) Egzemplarze materiałów dydaktycznych, który otrzymali uczestnicy na własność. 7) Kserokopii dzienników szkolenia zawierającego terminy, godziny i tematykę poszczególnych zajęć. 8) Kserokopii wydanych zaświadczeń / certyfikatów, potwierdzających ukończenie kursu. 9) Ankiet ewaluacyjnych oceniających sposób przeprowadzenia zajęć. 10) Potwierdzenia którym odbywało się szkolenie, jakie Wykonawca miał obowiązek zamieścić w internetowej bazie ofert szkoleń na stronie internetowej: 11) W przypadku przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu kserokopii dokumentów, o których mowa od ppkt. 1) do ppkt. 5) muszą one zostać poświadczone za zgodność z oryginałem. 12) Dokumenty wykazane od ppkt. 1) do ppkt. 10) zostaną przekazane Zamawiającemu Protokołem Zdawczo - Odbiorczym. 10. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) Zapewnienia uczestnikom kursu na czas ich trwania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2) Przekazania list uczestników wraz z ich danymi w terminie 3 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 3) Informowania uczestników kursu o terminie i ich miejscu, zgodnie z Harmonogramem, który otrzyma Zamawiający od Wykonawcy. 4) Przekazania Wykonawcy ankiet ewaluacyjnych w terminie 3 dni kalendarzowych od planowanego zakończenia szkolenia. W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 7 klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie, uczestniczących w projekcie pn. Szansa na lepsze Ŝycie, współfinansowanego ze środków, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 2. Szkolenie skierowane jest dla osób dorosłych znajdujących się w wieku aktywności zawodowej, będących długotrwale bezrobotnymi i/lub nieaktywnymi zawodowo, poszukujących pracy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagroŝonych wykluczeniem społecznym. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Celem szkolenia jest: zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do obsługi i zastosowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym, uzyskanie uprawnień do kierowania

5 wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym, zdobycie umiejętności prowadzenia gospodarki magazynowej, zdobycie umiejętności zastosowania systemu komputerowego do prowadzenia ewidencji magazynowej. 2) Ilość godzin szkolenia dla jednego uczestnika kursu: 186 godzin dydaktycznych, w tym: A) Moduł 1: magazynier z obsługą komputera: 120 godzin dla jednego uczestnika, w tym: 70 godzin teorii, 50 godzin ćwiczeń na komputerze, B) Moduł 2: operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym: 66 godzin dla jednego uczestnika, w tym: 15 godzin indywidualnej praktycznej nauki jazdy wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym (w czasie 1 godziny praktycznej nauki jazdy instruktor pracuje z 1 kursantem + 1 wózek jezdniowy). 3) Czas trwania szkolenia - maksymalnie 34 dni z tym, Ŝe: Zajęcia powinny się odbywać codziennie, za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy chyba, Ŝe uczestnik szkolenia wyrazi na to zgodę, 4) Wykonawca zapewnia na potrzeby realizacji kursu bazę lokalową znajdującą się w obrębie granic miasta Krotoszyn, powiatu krotoszyńskiego lub w miejscowości oddalonej nie więcej niŝ 30 km od miasta Krotoszyna. 5) W przypadku odbywania się zajęć kursu poza granicami miasta Krotoszyna, Wykonawca zapewnia i ponosi wszystkie koszty transportu uczestników (tj. dojazdu na kurs i powrotu do Krotoszyna). 6) Wykonawca zapewnia bazę lokalową w celu zapewnienia prawidłowej realizacji kursu, w tym musi dysponować minimum 1 salą wykładową z dostępem do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dostosowaną do 7 osobowej grupy oraz musi posiadać co najmniej 1 wózek jezdniowy i plac manewrowy do przeprowadzenia szkolenia i 7 sztuk komputerów sprawnych. 4. Tematyka szkolenia w zakresie: A) Modułu Nr 1: magazynier z obsługą komputera: ma obejmować między innymi zagadnienia: 1) Obsługa komputera: Ogólne informacje o komputerze i jego uŝytkowaniu, Budowa komputera, Profilaktyka antywirusowa, System operacyjny Windows, Wykorzystanie aplikacji wbudowanych w system Windows, Obsługa podstawowych programów pakietu Microsoft Office, Obsługa arkusza kalkulacyjnego. 2) Gospodarka magazynowa: Przepisy i normy w magazynowaniu, Organizacja gospodarki magazynowej, Prowadzenie dokumentacji: obieg dokumentów i towarów, Systemy ewidencji zapasów, Obrót magazynowy, w tym przyjmowanie i wydawanie towaru, Inwentaryzacja zasobów magazynowych, Zadania i odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych, Gospodarka opakowaniami, Elementy zbytu, Zagospodarowanie magazynu i techniki magazynowania. B) Tematyka szkolenia w zakresie Modułu Nr 2: kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym ma obejmować między innymi zagadnienia: Typy stosowanych wózków, Budowa wózków, Czynności kierowcy przed podjęciem pracy, Czynności kierowcy w czasie pracy, Czynności kierowcy po zakończeniu pracy, Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, BHP w zawodzie, Wiadomości o dozorze technicznym, Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem. 5. Pozostałe ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wszystkie koszty związane z organizacją i realizacją przedmiotu zamówienia uwzględnić w ofercie cenowej. 6. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Wykonania przedmiotu zamówienia z naleŝytą starannością. 2) Uwzględniać wszelkie uwagi Zamawiającego i dokonać odpowiednich modyfikacji w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3) Przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Programem Szkolenia przedłoŝonym Wykonawcy. 4)

6 Umieszczenia w miejscu realizacji zajęć informację o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie: 5) PrzedłoŜenia wraz z Ofertą szczegółowego Programu Szkolenia, gdzie naleŝy określić miejsce odbywania zajęć, wykazać materiały dydaktyczne i sprzęt, jaki będzie wykorzystany podczas zajęć, oraz materiały dydaktyczne, jakie uczestnik szkolenia otrzyma na własność. 6) PrzedłoŜenia Zamawiającemu Harmonogram Zajęć, na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed ich rozpoczęciem. 7) Zarejestrowania swojej instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych przed rozpoczęciem szkolenia dostępnej na stronie internetowej: i do aktualizacji w tej bazie informacji o realizowanym szkoleniu w ramach projektu nie rzadziej niŝ raz w miesiącu. A po zakończeniu szkolenia przesłać Zamawiającemu potwierdzenia którym odbywało się szkolenie. 8) Oznakowania wszystkich zaświadczeń / certyfikatów, materiałów (w tym dydaktyczne, program szkolenia, harmonogram zajęć) zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach POKL ) Poddać się kontroli w zakresie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego lub przez podmiot kontrolujący Zamawiającego. 10) BieŜącego informowania o nieobecności na zajęciach osób skierowanych przez Zamawiającego, nie zgłoszeniu się tych osób na szkoleniu lub teŝ rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w trakcie ich trwania - niezwłocznie i dokonać weryfikacji kosztów. 11) Przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych oceniających sposób prowadzenia kursu, wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego. 12) Przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia do dnia r. w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo oraz dostępność podmiotom wskazanym w ppkt. 9 Ogłoszenia. 13) Wykonanie usługi zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpoŝarowymi. 14) Przestrzegania ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 929 z późn. zm.). 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kaŝdemu uczestnikowi szkolenia: 1) Odpowiedniego zestawu materiałów dydaktycznych (np. właściwe podręczniki / skrypty) i piśmienniczych niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kursie, dla kaŝdego uczestnika szkolenia na własność oraz jeden egzemplarz materiałów dydaktycznych dla Zamawiającego. Materiały dydaktyczne powinny być opatrzone znakami logo EFS, nazwą działania oraz tytułem projektu. 2) Sprzętu, narzędzi, odzieŝy roboczej i innych materiałów niezbędnego do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 3) W kaŝdym dniu odbywania się kursu bezpłatny catering w postaci serwisu kawowego (kawa, herbata, mleko lub śmietanka do kawy, cukier, 3 rodzaje ciastek, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe), a takŝe bezpłatny catering w postaci gorącego posiłku, typu drugie danie obiadowe (w postaci porcji mięsa, surówki, ziemniaków/kaszy/ryŝu, kompot lub napój). 4) Kompletu naczyń, sztućców jednorazowego uŝytku. 5) Po zakończeniu szkolenia kaŝdy uczestnik otrzyma certyfikat / zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia (z danymi: numer z rejestru, imię i nazwisko, numer PESEL uczestnika szkolenia, nazwę instytucji przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania, liczbę godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upowaŝnionej przez instytucję szkoleniową

7 przeprowadzającą szkolenie), oddzielnie dla Modułu 1 - w zakresie magazyniera z obsługą komputera i oddzielenie dla Modułu 2 - w zakresie obsługi wózków jezdniowych szkolenie ma zakończyć się egzaminem wewnętrznym lub/i państwowym z udziałem przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego, a po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego uczestnicy otrzymają dokument uprawniający do obsługi wózków jezdniowych. 8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i prowadzenia: 1) Imiennych list obecności uczestników kursu (podpisane przez uczestników). 2) Imiennych list odbioru cateringu (podpisane przez uczestników) w postaci serwisu kawowego i tzw. drugiego dania dla kaŝdego uczestnika kursu oddzielnie. 3) Imiennych list odbioru materiałów dydaktycznych (podpisanych przez uczestników 4) List odbioru certyfikatów/zaświadczeń (podpisane przez uczestników). 5) Rejestru wydanych zaświadczeń / certyfikatów. 6) Dzienników szkolenia zawierających terminy, godziny i tematykę zajęć. 9. Wykonawca po zakończonym szkoleniu zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 1) List obecności uczestników na zajęciach (podpisane przez uczestników). 2) List odbioru cateringu (podpisane przez uczestników) w postaci serwisu kawowego i tzw. drugiego dania. 3) List odbioru materiałów dydaktycznych (podpisane przez uczestników). 4) List potwierdzających odbiór certyfikatów/zaświadczeń (podpisane przez uczestników). 5) Imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs oraz wykazu osób, które kursu nie ukończyły. 6) Egzemplarze materiałów dydaktycznych, który otrzymali uczestnicy na własność. 7) Kserokopii dzienników szkolenia zawierającego terminy, godziny i tematykę poszczególnych zajęć. 8) Kserokopii wydanych zaświadczeń / certyfikatów, potwierdzających ukończenie kursu. 9) Ankiet ewaluacyjnych oceniających sposób przeprowadzenia zajęć. 10) Potwierdzenia którym odbywało się szkolenie, jakie Wykonawca miał obowiązek zamieścić w internetowej bazie ofert szkoleń na stronie internetowej: 11) W przypadku przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu kserokopii dokumentów, o których mowa od ppkt. 1) do ppkt. 5) muszą one zostać poświadczone za zgodność z oryginałem. 12) Dokumenty wykazane od ppkt. 1) do ppkt. 10) zostaną przekazane Zamawiającemu Protokołem Zdawczo - Odbiorczym. 10. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) Zapewnienia uczestnikom kursu na czas ich trwania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2) Przekazania list uczestników wraz z ich danymi w terminie 3 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 3) Informowania uczestników kursu o terminie i ich miejscu, zgodnie z Harmonogramem, który otrzyma Zamawiający od Wykonawcy. 4) Przekazania Wykonawcy ankiet ewaluacyjnych w terminie 3 dni kalendarzowych od planowanego zakończenia szkolenia.

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9604-2015 z dnia 2015-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B, kat. C,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP-6381-6/IR/2009 POKL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Szosa Rypińska 26 87-400 Golub-Dobrzyń, skrytka pocztowa 90, tel. (056) 683-52-31

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro 1 Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz Opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób, godzin 2) Zapewnienie trenerów /szkoleniowców 3) Zapewnienie lokalu 4) Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL.07.2012 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr...

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr... Załącznik nr 3 Projekt umowy dla pakietu nr I UMOWA Nr... Zawarta w dniu...w Chełmcu pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmcu ul. Marcinkowicka 6, reprezentowanym przez: Zofia Sadkiewicz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 dotyczący organizacji usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Przedmiotem niniejszej procedury jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert Organizacja i przeprowadzenie kursów i warsztatów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwanowicach etap III w ramach projektu pt: Czas na zmiany. Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Iwanowice

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r.

MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r. MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.75 77 11 049 fax.75 77 12 508 Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo