A. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 (pakiet nr 1): Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w miejscowości Bolesławiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 (pakiet nr 1): Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w miejscowości Bolesławiec"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia składa się z części A, B i C. Część A. WYMAGANIA OGÓLNE DLA WYKONAWCY BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ KURSU ZAWODOWEGO 1) Nazwa zadania przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi, ubezpieczeniem uczestników kursu oraz z usługą cateringową i egzaminami w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, który realizowany był przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP do dnia r. (na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL /09 z dnia 15 maja 2009 r.). 2) Kod CPV: (Usługi szkolenia zawodowego) 3) W kursach zawodowych będą uczestniczyć osoby w wieku lat nieuczące się i niepracujące, dla których umiejętności w zakresie przewidzianym dla danego zawodu zostały zdiagnozowane przez doradcę zawodowego i są niezbędne dla dalszego kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego każdego uczestnika. 4) Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, podzielonego na pięć zadań częściowych (pakiety), w zależności od miejscowości w których świadczona będzie usługa: A. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 (pakiet nr 1): Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w miejscowości Bolesławiec Nazwa kursu Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych Min. ilość Max. ilość Termin odbywania się kursu 6 8 wrzesień/listopad Operator koparko-ładowarki 6 8 wrzesień/listopad B. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 (pakiet nr 2): Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w miejscowości Legnica Nazwa kursu Nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym Min. ilość Max. ilość Termin odbywania się kursu 7 10 wrzesień/listopad C. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3 (pakiet nr 3): Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w miejscowości Strzelin Nazwa kursu Min. ilość Max. ilość Termin odbywania się kursu Spawacz TIG wrzesień/listopad 1

2 D. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 4 (pakiet nr 4): Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w miejscowości Wałbrzych Nazwa kursu Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych Min. ilość Max. ilość Termin odbywania się kursu 7 10 wrzesień/listopad E. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5 (pakiet nr 5): Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w miejscowości Wołów Nazwa kursu Min. ilość Max. ilość Termin odbywania się kursu Spawacz MIG wrzesień/listopad Nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym 5 7 wrzesień/listopad 5) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do r. Część B. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZADAŃ CZĘŚCIOWYCH 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania szkoleń zawodowych w jednej miejscowości (Bolesławiec, Legnica, Strzelin, Wałbrzych, Wołów) lub w innych miejscowościach niż w Bolesławcu, Legnicy, Strzelinie, Wałbrzychu, Wołowie pod warunkiem, że będą przeprowadzone w województwie dolnośląskim. Wykonawca musi zapewnić na własny koszt transport uczestników z miejsca wskazanego w zadaniu częściowym do miejsca odbywania się kursu. 2) Wykonawca winien przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa badania lekarskie w celu uzyskania przez poszczególnych uczestników kursu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu oraz możliwości podjęcia zatrudnienia zgodnie z kierunkiem szkolenia. Koszt przedmiotowych badań Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dokonując obliczenia ceny. 3) W przypadku stwierdzenia przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w danym kursie, wówczas uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników lub będzie miał prawo zmiany kursu zawodowego na inny wybrany przez siebie, który jest wymieniony w którymś zadaniu częściowym. 4) W ramach kursów: nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym Wykonawca ma obowiązek wyrobić uczestnikom książeczki sanitarno-epidemiologiczne wraz z aktualnymi badaniami z medycyny pracy. 5) Wykonawca musi zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia bez względu na wybrany rodzaj kursu przynajmniej dwudaniowy posiłek w formie cateringu lub zapewnić konsumpcję w lokalu gastronomicznym oddalonym w promieniu do 1 km od miejsca realizowanych kursów zawodowych. Posiłki winny spełniać Normy żywieniowe zgodne z polskimi normami żywieniowymi. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli wykonywanego zamówienia w tym zakresie. 6) Wykonawca musi ubezpieczyć każdego uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu i egzaminu minimalna kwota ubezpieczenia zł bez podawania imiennych 2

3 list ubezpieczonych. Kserokopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia kursu. 7) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu uczestnikowi konieczne materiały dydaktycznoszkoleniowe zgodne z tematyką szkolenia. Każdy uczestnik kursu otrzyma na własność od Wykonawcy komplet materiałów dydaktycznych przygotowanych przez poszczególnych trenerów szkolenia (w formie papierowej zbindowane lub książkę). Materiały dydaktyczne, które uczestnik otrzyma na własność muszą być nowe, adekwatne do treści szkolenia, zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz dobre jakościowo. Dodatkowymi materiałami dydaktycznymi są: akty prawne, wzory dokumentów i formularzy z zakresu objętego tematem szkolenia. Materiały szkoleniowe powinny być przekazane uczestnikom szkolenia na początku szkolenia. 8) Każdy uczestnik kursu musi otrzymać zaświadczenie z udziału w kursie wraz z jego zakresem tematycznym oraz godzinowym (MEN). Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie wystawione po przeprowadzeniu egzaminu końcowego dla poszczególnych specjalności tego wymagających. Zaświadczenia wydawane uczestnikom powinny być przygotowane na papierze o gramaturze co najmniej 170 g/m3. W przypadku realizacji kursu w zawodzie: a) Operator koparko-ładowarki kl. III każdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia oraz Świadectwo i Książkę operatora maszyn roboczych z IMBiGS w Warszawie b) Nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymiana butli gazowej każdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia oraz Zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 ze zmianami). c) Spawacz MIG 131/ TIG 141 każdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia oraz Świadectwo i książkę spawacza wystawioną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Wszystkie egzaminy zarówno wewnętrzne jak i państwowe muszą odbyć się nie później, niż do r. 9) Zamawiający podał w części C minimalne ilości godzin które przypadają na dany kurs zawodowy. Wykonawca dokonuje podziału godzinowego zajęć, na zajęcia teoretyczne i praktyczne wg swojej wiedzy i doświadczenia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi przeprowadzania odpowiednich kursów zawodowych w danym zawodzie, z zastrzeżeniem, że zajęcia teoretyczne liczone są w godzinach lekcyjnych (tj. 45 min), a zajęcia praktyczne w zegarowych (tj. 60 min). 10) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości w danych miejscowościach i w danych kursach zawodowych, z zachowaniem ilości minimalnych i maksymalnych przypadających dla danych kursów w danych zadaniach częściowych. 11) Przy rozliczaniu Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość przeszkolonych, a w przypadku skreślenia z listy uczestników kursu, Zamawiający zapłaci za szkolenie tej osoby, w proporcji do ilości wykonanych godzin. 3

4 12) W razie nie odbycia się zajęć z powodów niezależnych od Zamawiającego, zaległe zajęcia zostaną przeprowadzone we wspólnie ustalonym terminie, jednak nie później niż do 3 dni od planowanych zajęć, które się nie odbyły. 13) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Dzienniki zajęć, które powinny zawierać w szczególności: a) nazwę i zakres szkolenia, b) czas trwania i sp organizacji szkolenia, c) cele szkolenia, d) ewidencja obecności uczestników, e) wpisywana na bieżąco tematyka poszczególnych zajęć oraz czas ich trwania, f) harmonogram i program zajęć (plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej), g) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, h) sprawozdanie z realizacji zajęć i) informacje o ewaluacji i odbytych kontrolach itp. 14) Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT po odbiorze usługi, na podstawie protokołu odbioru usługi i na wniosek Zamawiającego. 15) Do faktury/rachunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: protokoły odbioru usługi, podpisane przez pracowników jednostek OHP, w których realizowany jest kurs terminy realizacji zajęć i ilość godzin oraz zakres tematyczny (harmonogramy), oryginały imiennych list obecności, potwierdzonych własnoręcznym podpisem uczestników kursów, oryginały dzienników zajęć (osobny dziennik dla każdej jednostki, w której przeprowadzane są kursy), kserokopie zaświadczeń o udziale w kursach wraz z zakresem tematycznym i godzinowym, kserokopie uzyskanych uprawnień. kserokopie książek sanitarno-epidemiologicznych wraz z aktualnymi badaniami z medycyny pracy lub dokument potwierdzający wykonanie badań z wykazem przebadanych (dotyczy kursów, w których badania są konieczne) imienne listy wraz z ich podpisami, potwierdzające odbiór zaświadczeń, listy odbioru potwierdzające odbiór posiłków poświadczone własnoręcznym podpisem uczestnika oraz zestawienie menu, imienne listy wraz z ich podpisami, potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych i pomocniczych, imienne listy wraz z ich podpisami, potwierdzające odbiór uprawnień, ankiety ewaluacyjne przeprowadzone na koniec zajęć, minimum 2 opisane zdjęcia z przeprowadzonych zajęć (w wersji papierowej i elektronicznej), protokół egzaminacyjny wraz ze składem komisji egzaminacyjnej polisę ubezpieczeniową dla uczestników kursu. Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie. 16) Wykonawca powinien zapewnić na własny koszt w każdej miejscowości sale do prowadzenia teoretycznych zajęć grupowych lub indywidualnych, spełniające ogólne standardy (dobre oświetlenie, pomieszczenie ogrzewane, odpowiednie krzesła i ławki) oraz odpowiednią bazę lokalową (warsztatową), techniczną i sprzętową do prowadzenia zajęć praktycznych. Pomieszczenia i sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny 4

5 pracy dostosowane do ilości uczestników. 17) Kursy powinny odbywać się między godziną 8.00 a od poniedziałku do piątku, dopuszcza się przeprowadzanie zajęć w soboty i niedziele (w wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku bardzo napiętego harmonogramu zajęć w powszechne dni tygodnia) na co Zamawiający musi wyrazić zgodę. 18) W razie nie odbycia się zajęć z powodów niezależnych od Zamawiającego, zaległe zajęcia zostaną przeprowadzone we wspólnie ustalonym terminie, jednak nie później niż 3 dni od daty zajęć, które się nie odbyły. 19) Wykonawca musi zapewnić odpowiednio wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu posiadającą stosowne uprawnienia i przygotowanie zawodowe do prowadzenia kursów danego typu, o ile są one wymagane odrębnymi przepisami. 20) Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanymi przez przedstawicieli Stron protokołami odbioru przedmiotu umowy. W związku z możliwymi opóźnieniami w przekazywaniu funduszy od dysponenta nadrzędnego, płatność może zostać dokonana w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty przekazania środków do dyspozycji Zamawiającego i nie później niż do r. 21) Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanymi kursami, w tym dokumentów finansowych przez siebie oraz instytucje zewnętrzne uprawnione do jego kontroli. Prawo to obowiązuje do końca ustawowo wyznaczonego okresu archiwizacji tego typu dokumentów, tj. do 31 grudnia 2026 r. 22) Wykonawca ma obowiązek prowadzić obecność uczestników warsztatów i zobowiązany jest do pisemnego niezwłocznego informowania Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z uczestników w przypadku przekroczenia 10% absencji. 23) Na uzasadniony wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić dotychczasowego nauczyciela lub instruktora innym nauczycielem lub instruktorem gwarantującym należyte i terminowe prowadzenie zajęć. 24) Wykonawca powinien posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP. 25) Wykonawca musi działać zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926,) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U nr 100, poz. 1024). 26) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i popisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wydania swoim pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych uczestników, a następnie odwołań po zakończeniu wykonanej usługi. 5

6 Część C. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZALEŻNOSCI OD RODZAJU KURSU ZAWODOWEGO I. Operator koparko-ładowarki kl. III wraz ze stażem wstępnym (min. liczba godz. 202) 1. Minimalny zakres tematyczny szkolenia: - użytkowanie eksploatacyjne, - dokumentacja techniczna, - bezpieczeństwo i higiena pracy, - podstawy elektrotechniki, - silniki spalinowe, - elementy hydrauliki, - budowa koparko-ładowarki - technologia robót. - zajęcia praktyczne (w tym staż wstępny) Ponadto na potrzeby szkolenia Wykonawca umożliwi uczestnikom dostęp do narzędzi i materiałów niezbędnych podczas szkolenia (wszystkie materiały powinny być dostępne w ilości zapewniającej uczestnikom sprawną pracę). 2. Nabyte umiejętności praktyczne i uprawnienia: - praktyczna obsługa koparko-ładowarki - świadectwo i książka operatora maszyn roboczych z IMBiGS, - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (MEN). 3. Cena kursu powinna obejmować: - koszty wynagrodzenia kadry dydaktycznej, - koszty wynajmu lub eksploatacji sal i pomieszczeń, - koszty wynajmu lub eksploatacji maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu do zajęć, - koszty przygotowania materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, - koszty zaopatrzenia uczestników szkolenia w osprzęt i odzież ochronną, jeżeli konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów BHP, - koszty badań lekarskich, - koszty wydania dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności, kwalifikacji lub określonych uprawnień zawodowych. - koszt egzaminu, - ubezpieczenie NNW, - minimum ciepły dwudaniowy posiłek. II. Nowoczesny magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym (min. liczba godzin 140) 1. Minimalny zakres tematyczny szkolenia: - obowiązki magazyniera - zabezpieczenie magazynów oraz gospodarka zapasami w magazynie - ewidencja i dokumentacja w magazynie - odpowiedzialność materialna - przepisy BHP - szkolenie z zakresu obsługi kasy fiskalnych - obsługa programu magazynowego - typy stosowanych wózków jezdniowych 6

7 - budowa wózka - czynności operatora w czasie pracy wózkami - wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa - obsługa wózka widłowego Ponadto na potrzeby szkolenia Wykonawca umożliwi uczestnikom dostęp do narzędzi i materiałów niezbędnych podczas szkolenia (wszystkie materiały powinny być dostępne w ilości zapewniającej uczestnikom sprawną pracę). 2. Nabyte umiejętności praktyczne i uprawnienia: - obsługa wózka jezdniowego - obsługa kas fiskalnych - obsługa magazynowych programów komputerowych - sporządzanie dokumentacji magazynowej - podstawowe zasady higieny niezbędnej do pracy w kontakcie z artykułami żywnościowymi - książeczka sanitarno-epidemiologiczna - uprawnienia państwowe do obsługi wózka jezdniowego - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (MEN) 3. Cena kursu powinna obejmować: - koszty wynagrodzenia kadry dydaktycznej, - koszty wynajmu lub eksploatacji sal i pomieszczeń, - koszty wynajmu lub eksploatacji maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu do zajęć, - koszty przygotowania materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, - koszty zaopatrzenia uczestników szkolenia w osprzęt i odzież ochronną, jeżeli konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów BHP, - koszty badań lekarskich, w tym koszty badań mających na celu wydanie zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych, - koszty wydania dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności, kwalifikacji lub określonych uprawnień zawodowych. - koszt egzaminu, - ubezpieczenie NNW, - minimum ciepły dwudaniowy posiłek. III. Operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej (min. liczba godzin 67) 1. Minimalny zakres tematyczny szkolenia: - typy stosowanych wózków jezdniowych, - budowa wózka jezdniowego, - czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, - czynności kierowcy w czasie pracy wózkami, - wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, - przepisy BHP, - praktyczna nauka jazdy, - przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli, - pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem poszczególnych czynności i szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne, - omówienie budowy instalacji gazowej w wózku jezdniowym, 7

8 - rodzaje stosowanych instalacji gazowych, - omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kierowcę. Ponadto na potrzeby szkolenia Wykonawca umożliwi uczestnikom dostęp do narzędzi i materiałów niezbędnych podczas szkolenia (wszystkie materiały powinny być dostępne w ilości zapewniającej uczestnikom sprawną pracę). 2. Nabyte umiejętności praktyczne i uprawnienia: - obsługa wózka jezdniowego wraz wymianą butli gazowej - uprawnienia operatora wózka jezdniowego (UDT) - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (MEN). 3. Cena kursu powinna obejmować: - koszty wynagrodzenia kadry dydaktycznej, - koszty wynajmu lub eksploatacji sal i pomieszczeń, - koszty wynajmu lub eksploatacji maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu do zajęć, - koszty przygotowania materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, - koszty zaopatrzenia uczestników szkolenia w osprzęt i odzież ochronną, jeżeli konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów BHP, - koszty badań lekarskich, - koszty wydania dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności, kwalifikacji lub określonych uprawnień zawodowych. - koszt egzaminu, - ubezpieczenie NNW, - minimum ciepły dwudaniowy posiłek. IV. Spawacz MIG 131 (min. liczba godzin 145) 1. Minimalny zakres tematyczny szkolenia: - zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, - budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MIG, - zagadnienia z zakresu BHP, - charakterystyka spawania MIG oraz typowe parametry - materiały dodatkowe do spawania aluminium i jego stopów, - oznaczanie i wymiarowanie spoin, - metody przygotowywania złączy do spawania, - instruktaż wstępny - zajęcia praktyczne Ponadto na potrzeby szkolenia Wykonawca umożliwi uczestnikom dostęp do narzędzi i materiałów niezbędnych podczas szkolenia (wszystkie materiały powinny być dostępne w ilości zapewniającej uczestnikom sprawną pracę). 2. Nabyte umiejętności praktyczne i uprawnienia: - wiedza i umiejętności z zakresu spawalnictwa - świadectwo oraz Książka Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (MEN). 8

9 3. Cena kursu powinna obejmować: - koszty wynagrodzenia kadry dydaktycznej, - koszty wynajmu lub eksploatacji sal i pomieszczeń, - koszty wynajmu lub eksploatacji maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu do zajęć, - koszty przygotowania materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, - koszty zaopatrzenia uczestników szkolenia w osprzęt i odzież ochronną, jeżeli konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów BHP, - koszty badań lekarskich, - koszty wydania dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności, kwalifikacji lub określonych uprawnień zawodowych. - koszt egzaminu, - ubezpieczenie NNW, - minimum ciepły dwudaniowy posiłek. V. Spawacz TIG 141 (min. liczba godzin 145) 1. Minimalny zakres tematyczny szkolenia: - zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, - budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG, - zagadnienia z zakresu BHP, - materiały dodatkowe do spawania, - oznaczanie i wymiarowanie spoin, - podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych - metody przygotowywania złączy do spawania, - odkształcanie złączy ze stali nierdzewnych, - korozja i obróbka cieplna przy spawaniu, - instruktaż wstępny - zajęcia praktyczne Ponadto na potrzeby szkolenia Wykonawca umożliwi uczestnikom dostęp do narzędzi i materiałów niezbędnych podczas szkolenia (wszystkie materiały powinny być dostępne w ilości zapewniającej uczestnikom sprawną pracę). 2. Nabyte umiejętności praktyczne i uprawnienia: - wiedza i umiejętności z zakresu spawalnictwa - świadectwo oraz Książka Spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (MEN). 3. Cena kursu powinna obejmować: - koszty wynagrodzenia kadry dydaktycznej, - koszty wynajmu lub eksploatacji sal i pomieszczeń, - koszty wynajmu lub eksploatacji maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu do zajęć, - koszty przygotowania materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, - koszty zaopatrzenia uczestników szkolenia w osprzęt i odzież ochronną, jeżeli konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów BHP, - koszty badań lekarskich, - koszty wydania dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności, kwalifikacji lub określonych uprawnień zawodowych. 9

10 - koszt egzaminu, - ubezpieczenie NNW, - minimum ciepły dwudaniowy posiłek. 10

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do OWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi i egzaminami, dla 26 uczestników w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR I Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR I Usługa organizacji i przeprowadzenia specjalistycznych kursów dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych realizowana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 4.1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dla 10 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego (CPV 80530000-8) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik nr 9. Umowa nr.../2015

WZÓR Załącznik nr 9. Umowa nr.../2015 WZÓR Załącznik nr 9 Umowa nr...../2015 dotycząca zorganizowania i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi, ubezpieczeniem uczestników kursu, zapewnieniem

Bardziej szczegółowo

A. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR

A. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR Umowa nr. dotycząca zorganizowania i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi, ubezpieczeniem uczestników kursu, zapewnieniem ciepłego dwudaniowego posiłku

Bardziej szczegółowo

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 6/WWK/SPZRIV/2011 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu podstawowego kursu na certyfikat ECDL START (wraz z egzaminami) lub równoważny. Za równoważny

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 50-413 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 9 tel. (071) 344-65-70, 344-49-08 e-mail: dolnoslaska@ohp.pl fax (071) 342-49-01 Nr konta: NBP O/Wrocław

Bardziej szczegółowo

B. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 (pakiet nr 2): Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w miejscowości Kowary

B. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 (pakiet nr 2): Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w miejscowości Kowary zawarta w dniu.. r. Umowa nr EZ/ZRP/KZ-2/2017/ pomiędzy: Dolnośląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 9, zwaną dalej Zamawiającym" i reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz szkoleń dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Spawanie metodą MAG 135 (CPV Usługi szkolenia zawodowego)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Spawanie metodą MAG 135 (CPV Usługi szkolenia zawodowego) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 06.04.2018r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Spawanie metodą MAG 135 (CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) 1) Liczba godzin: 150 godzin

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ w progu wartości 10.000-50.000 PLN Postępowanie prowadzona zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 0050 58 /2014 Wójta Gminy Milówka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicze Hufce Pracy - Pomorska Wojewódzka Komenda, ul. J. Uphagena 27, 80-237

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicze Hufce Pracy - Pomorska Wojewódzka Komenda, ul. J. Uphagena 27, 80-237 1 z 5 2012-03-14 12:54 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 59062-2012 z dnia 2012-02-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy

Bardziej szczegółowo

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i Załącznik 1 Opis szkoleń: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie bezrobotnych do zatrudnienia na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA Milówka, dnia 20.04.2015 r. szkolenia skierowane do uczestników projektu systemowego pn. Milówka. Nowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie BIP:

Data zamieszczenia na stronie BIP: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi społeczne i inne szczególne usługi Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w zawodzie spawacz wraz z badaniami lekarskimi, materiałami

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR:

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Sprzedawca magazynier z obsługą wózka widłowego dla 1 osoby niepełnosprawnej, mieszkańca powiatu

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ Zduńska Wola, dn.15.07.2014r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs operator koparko ładowarki kl. III. Ilość godzin dydaktycznych 202 godziny w tym: Zajęcia teoretyczne: 116 godzin Zajęcia praktyczne 86 godzin. Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

PL-Zielona Góra: Usługi szkolenia zawodowego 2013/S 061-101788. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

PL-Zielona Góra: Usługi szkolenia zawodowego 2013/S 061-101788. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101788-2013:text:pl:html PL-Zielona Góra: Usługi szkolenia zawodowego 2013/S 061-101788 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 06.02.2015r. PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2015 ROK WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/NPE2/8/01/2014 - Kurs komputerowy oraz warsztaty informatyczne Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL START

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży I. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Lisewo, dnia r.

Lisewo, dnia r. Lisewo, dnia 04.02.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, ul.toruńska 15, 86-230 Lisewo zaprasza do składania ofert w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia. Oferty proszę

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura przyspieszona ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura przyspieszona ograniczona 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369806-2011:text:pl:html PL-Zielona Góra: Usługi szkolenia zawodowego 2011/S 228-369806 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn Operator koparko ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. SZKOLENIA GRUPOWE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS Lp. Nazwa szkolenia 1. Kurs spawacza metodą TIG oraz MAG. 2. Specjalista ds. księgowokadrowych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie BIP:

Data zamieszczenia na stronie BIP: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi społeczne i inne szczególne usługi Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w zawodzie: brukarz; sprzedawca z obsługą komputera, kas

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ Zduńska Wola, dn.27.06.2013r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej usługi: W niniejszym zapytaniu pod pojęciem:

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sadkowice, 22.10.2012 r. 96-206 Sadkowice Tel.: (046) 815-68-92, faks: 46/815 68 92 e-mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl REGON 750709628; NIP 835-15-45-284 Godziny Urzędowania: Poniedziałek piątek 7.30

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupwagrowiec.pl Wągrowiec: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia 3 szkoleń dla 25 osób

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie:

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie: 2/EFS/2009 OFERENCI Łęczyca, dnia 07.05.2009r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia I - Wykwalifikowany opiekun osób starszych i schorowanych II - Wykwalifikowany

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓ W SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

Strzelin, dnia 6 lipca 2009 r.

Strzelin, dnia 6 lipca 2009 r. Projekt Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń grupowych na 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej

Plan szkoleń grupowych na 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej Plan szkoleń grupowych na 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Planowana liczba miejsc Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów zawodowych i kursów na prawo jazdy oraz wywiadu grupowego zogniskowanego FGI w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych podzielonego na trzynaście zadań częściowych:

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych podzielonego na trzynaście zadań częściowych: zawarta w dniu.. r. Umowa nr OSP-YEI/ZPE/KZ/2016 pomiędzy: Skarbem Państwa Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą (00-349) Warszawa, ul. Tamka 1, NIP: 5271118029, REGON: 007001280, zwanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 3 osoby Nr modułu Temat Czas realizacji (w godz.) Teoria 1 Zestaw A: 1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. 2.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr NPE2/ZPE/KZ/2013/JG

Umowa nr NPE2/ZPE/KZ/2013/JG Umowa nr NPE2/ZPE/KZ/2013/JG dotycząca organizacji i przeprowadzenia grupowych lub indywidualnych kursów zawodowych w ramach projektu Nowe Perspektywy 2 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014 Zielona Góra, dnia 01.09.2014 r. Pieczęć CeMBe ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2017 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Toruń: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi i egzaminami dla 10 uczestników projektu OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia POWIATOWY URZĄD PRACY 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 12 tel. 32 262 37 39,32 262 29 39; fax 32 262 69 51 http://dabrowagornicza.praca.gov.pl, e-mail: kada@praca.gov.pl DR- 9342-27/IGA/16

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia r. DR /1GA/17. Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia

Dąbrowa Górnicza, dnia r. DR /1GA/17. Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia POWIATOWY URZĄD PRACY 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 12 tel. 32 262 37 39,32 262 29 39; fax 32 262 69 51 http://dabrowagornicza.praca.gov.pl, e-mail: kada@praca.gov.pl DR- 9342-22/1GA/17

Bardziej szczegółowo

Wszystkie szkolenia mają odbywać się w Radomiu

Wszystkie szkolenia mają odbywać się w Radomiu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia w ramach projektu PO WER Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (II) 1. Prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją

Bardziej szczegółowo

Plan Szkoleń na rok 2014 (Europejski Fundusz Społeczny)

Plan Szkoleń na rok 2014 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan Szkoleń na rok 2014 (Europejski Fundusz Społeczny) Lp. Nazwa i zakres Plan szkoleń na rok 2014 został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 20

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych

Bardziej szczegółowo

OPS.K /EFS ZAPYTANIE OFERTOWE

OPS.K /EFS ZAPYTANIE OFERTOWE OPS.K.171.6.2018/EFS ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę organizacji szkoleń zawodowych.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, NIDZICA, , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, NIDZICA, , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr NPE2/ZPE/KZ/2013/

Umowa nr NPE2/ZPE/KZ/2013/ Umowa nr NPE2/ZPE/KZ/2013/ dotycząca organizacji i przeprowadzenia grupowych lub indywidualnych kursów zawodowych w ramach projektu Nowe Perspektywy 2 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: Zarządzenie nr 2/2019 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego: Kursy i szkolenia dla uczniów 1 1. Usługa szkoleniowa 1 Kurs: Operator żurawi

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowe Perspektywy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowe Perspektywy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr NP/ZPE/KZ/2013 na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, stanowiących element realizacji projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK PO ZMIANACH

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK PO ZMIANACH POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych oraz realizowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSÓW ZAWODOWYCH 1 Załącznik nr 1 do WZnUS 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20

Bardziej szczegółowo

OPS.K /EFS ZAPYTANIE OFERTOWE

OPS.K /EFS ZAPYTANIE OFERTOWE OPS.K.171.5.2017/EFS ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę organizacji szkoleń zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B dla 90 uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Realizacja

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO OGŁOSZENIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO OGŁOSZENIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający Żarnowiec, dnia 23.11.2018 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Załącznik Nr 6 do SIWZ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego W trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji zawodowych przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia zawodowego Kierowca kategorii C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Rozeznanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Lębork, dnia 29.04.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r.

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. L. p. 1. 2. Nazwa szkolenia POMOC KUCHENNA Z OBSŁUGĄ SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO + KASA FISKALNA + KSIĄŻECZKA KOMPUTEROWE Zakres szkolenia przestrzeganie zasad BHP, organizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A I. Informacje ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie: 1. Kurs samodzielnego księgowego - 1 osoba 2. Kurs profesjonalnego sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy)

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy) Dotyczy realizacji projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III - kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie typy, klasa trzecia. Liczba godzin szkolenia oraz zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny kursów.

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny kursów. Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagany zakres godzinowy i tematyczny kursów. I. KURS ZAWODOWY magazynier z obsługą komputera kod zawodu 413103 1) zajęcie teoretyczne nauki zawodu w ilości min. 80 godzin, 2) zajęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 LP Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczba osób Charakterystyka osób, dla których przeznaczone

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y TA N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa i adres Zamawiającego: II. Tryb udzielenia zamówienia: III. Opis przedmiotu zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa i adres Zamawiającego: II. Tryb udzielenia zamówienia: III. Opis przedmiotu zamówienia: CAZ.551.22.2015 Jarocin, 15.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w trybie rozeznania rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP (zamówienie do 30 000 euro). Zapytanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Szkolenia w ramach projektu Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2018/S Usługi społeczne i inne szczególne usługi zamówienia publiczne

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2018/S Usługi społeczne i inne szczególne usługi zamówienia publiczne 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108945-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2018/S 049-108945 Usługi społeczne i inne szczególne

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2015 I.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2015 I. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 DYNÓW: 01.04.2015R I. ZAMAWIAJĄCY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 4. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA Nr DA-9353-.../.../2012 zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Łódzkim Wschodnim, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dla 12 osób profesjonalnego kursu zawodowego (CPV 80530000-8) Sprzedawca-magazynier z obsługą wózków

Bardziej szczegółowo

UMOWA RNRP/ZPE/PJ/2015/ DLA ZADANIA NR 1, 2, 3, 4, 5, 6* (po zmianach z dnia r.) Zawarta w dniu. roku we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA RNRP/ZPE/PJ/2015/ DLA ZADANIA NR 1, 2, 3, 4, 5, 6* (po zmianach z dnia r.) Zawarta w dniu. roku we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik nr 6 UMOWA RNRP/ZPE/PJ/2015/ DLA ZADANIA NR 1, 2, 3, 4, 5, 6* (po zmianach z dnia 11.05.2015 r.) Zawarta w dniu. roku we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo