Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72 godziny zegarowe (96 godzin zajęć edukacyjnych) łącznie z egzaminem państwowym (3 godziny zegarowe) przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie, gdzie na jedną godzinę zegarową zajęć przypada 45 min. zajęć dydaktycznych i 15 min. przerwy. Istnieje możliwość kumulowania przerw. Wymaga się, aby zajęcia w większości miały formę warsztatów i praktycznej nauki. Liczba osób: 15 osób, w tym:5 osób powyżej 50 r.ż. - finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 10 osób poniżej 30 r.ż. - finansowanie z Funduszu Pracy. Liczba grup kursowych: jedna grupa. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników szkolenia do pracy na stanowisku magazynier z obsługą wózków jezdniowych, zdobycie uprawnień w zakresie kierowania i obsługi wózków jezdniowych oraz przygotowanie do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Termin realizacji szkolenia: październik listopad 2012r. Liczba dni szkolenia - maksymalnie 20 dni. Miejsce realizacji usługi - dopuszcza się wykonanie usługi w następujący sposób: 1/ Zajęcia teoretyczne i praktyczne Lublin, lub 2/ Zajęcia teoretyczne - na terenie województwa lubelskiego w następujących miejscowościach: Opole Lubelskie lub Poniatowa, a zajęcia praktyczne w Lublinie. Szkolenie powinno być przeprowadzone w systemie stacjonarnym w wymiarze obejmującym przeciętnie nie mniej niż 25 godz. zegarowych tygodniowo, po min. 6 godzin zegarowych dziennie, a w tygodniu, w którym wypada dzień świąteczny zajęcia powinny mieć wymiar min. 7 godz. i 30 min. zegarowych. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, itp. Częstotliwość zajęć: Wymagane jest aby zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8.00 a W przypadkach szczególnie uzasadnionych mogą być prowadzone do godz Zajęcia teoretyczne muszą odbywać się w salach szkoleniowych w siedzibie instytucji szkoleniowych lub w salach konferencyjnych, gdzie zapewnione są właściwe warunki BHP p.poż. oraz zaplecze socjalne, w tym dostęp do WC. Sale powinny być przestronne, odpowiednio świetlone, wyposażone w rzutnik, ekran, tablicę flipchart. Zajęcia praktyczne powinny być przeprowadzone na placu manewrowym spełniającym wymogi dla realizacji zadań wynikających z programu szkolenia w wymiarze min. 60% wszystkich godzin szkolenia. wykonawca musi dysponować co najmniej dwoma typami wózków jezdniowych. Zajęcia praktyczne z nauki kierowania wózkami powinny odbywać się w 3 grupach pięcioosobowych. Budynek i sala szkoleniowa muszą być oznakowane informacją o szkoleniu, czasie trwania szkolenia, numerze sali. Program szkolenia musi zawierać wszystkie elementy wynikające z 75 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U.z 2010, nr 177, poz 1193) oraz powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006r., nr 31, poz. 216 z późn.zm.).

2 Program szkolenia powinien być opracowany z wykorzystaniem informacji ze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej ( W przypadku standardów kwalifikacji zawodowych należy podać kod zawodu, z opisu którego wykorzystano informacje, natomiast w przypadku korzystania z modułowych programów szkoleń zawodowych należy podać kod jednostki modułowej. Program szkolenia w zakresie zagadnień dotyczących kierowania wózkami jezdniowymi (obsługa, prowadzenie wózków oraz bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia) powinien być opracowany przed r. przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, a po r. opracowany lub zatwierdzony przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego ds. gospodarki (Dz. U. z 2002r., Nr 70, poz. 650 z późn. zm.). bądź przez Urząd Dozoru Technicznego. W części dotyczącej gospodarki magazynowej powinny znaleźć się w szczególności następujące zagadnienia: 1/ prawne aspekty gospodarki magazynowej, 2/ zarządzanie magazynem, przepływ towarów, dokumentowanie sprzedaży VAT, zwrot towarów, utrata towarów, 3/ przyjmowanie i realizacja reklamacji, zagadnienia księgowe, 4/ zasady posługiwania się dokumentacją magazynową, instrukcjami składowania oraz normami, 5/ obsługa kas fiskalnych, 6/ obsługa programów magazynowych, 7/ wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia ww. zakresu szkolenia o inne zagadnienia. Szkolenie ma zakończyć się: 1/ Egzaminem wewnętrznym przed komisją powołaną przez organizatora - zakończony wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2010r., Nr 31, poz. 216) oraz 2/ Egzamin zewnętrznym egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie, zakończony wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Po zdanych egzaminach każdy z uczestników otrzyma zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodne z wzorem zaświadczenia zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZ. U. Nr 31,poz. 216 ) oraz dokument uprawniający do obsługi wózka jezdniowego potwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Z uwagi na realizację szkolenia w ramach środków EFS na zaświadczeniu dla 5 osób bezrobotnych powyżej 50 r.ż. musi być umieszczone obowiązujące dla projektu logotypy, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zamieszczonymi na stronie Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi niezbędne materiały szkoleniowe i dydaktyczne (zgodnie z aktualnym stanem prawnym), adekwatne do treści kursu,

3 różnorodne oraz dobre jakościowo. Materiały szkoleniowe przekazywane nieodpłatnie uczestnikom zostaną przekazane na początku szkolenia lub na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. Materiały przeznaczone dla osób powyżej 50 r.ż. powinny być oznaczone logo Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia i przekaże na własność co najmniej: - program szkolenia i harmonogram zajęć, - teczkę lub segregator na materiały dydaktyczne, długopis, notatnik lub zeszyt, - skrypty tematyczne (spójne z zakresem szkolenia), - druki i formularze stosowane w zajęciach praktycznych, - co najmniej 1 podręcznik związany z tematyką szkolenia ( z podaniem tytułu, autora, roku wydania ). Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia odzież ochronną, która zostanie nieodpłatnie przekazana kursantom, tj. odzież robocza wymagana na stanowisku magazyniera. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia każdego dnia catering, w skład którego ma wejść: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka kruche różnego rodzaju. Każdy z uczestników szkolenia powinien zapoznać się ze stanowiskiem pracy magazyniera oraz mieć dostęp w trakcie zajęć praktycznych do stanowiska pracy magazyniera, prawidłowo wyposażonego w niezbędne narzędzia i materiały zgodnie z przedstawionym programem szkolenia. Część II: Opiekun osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej CPV Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 140 godzin zegarowych (186,70 godziny zajęć dydaktycznych), łącznie z egzaminem, gdzie na jedną godzinę zegarową przypada 45 min. zajęć dydaktycznych i 15 min. przerwy. Istnieje możliwość kumulowania przerw. Wymaga się, aby zajęcia w większości miały formę warsztatów i praktycznej nauki. Liczba osób: 10 osób, w tym: 5 osób powyżej 50 r.ż. - finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 5 osób poniżej 50 r.ż. - finansowanie z Funduszu Pracy, Liczba grup kursowych: 1 grupa. Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie opieki osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Termin realizacji szkolenia: październik- listopad 2012r. Zamawiający dopuszcza realizację usługi szkoleniowej do końca listopada 2012r. Liczba dni szkolenia - maksymalnie 25 dni. Miejsce realizacji usługi - dopuszcza się wykonanie usługi w następujący sposób: 1/ Zajęcia teoretyczne i praktyczne miasto Lublin, lub 2/ Zajęcia teoretyczne - na terenie województwa lubelskiego w następujących miejscowościach: Opole Lubelskie lub Poniatowa, a zajęcia praktyczne w Lublinie.

4 Szkolenie powinno być przeprowadzone w systemie stacjonarnym w wymiarze obejmującym przeciętnie nie mniej niż 25 godz. zegarowych tygodniowo, po min. 6 godzin zegarowych dziennie, a w tygodniu, w którym wypada dzień świąteczny zajęcia powinny mieć wymiar min. 7 godz. i 30 min. zegarowych. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, itp. Częstotliwość zajęć: Wymagane jest aby zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku /z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt/, w godzinach pomiędzy 8 00 a Program szkolenia musi zawierać wszystkie elementy wynikające z 75 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U.z 2010, nr 177, poz 1193) oraz powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006r., nr 31, poz. 216 z późn.zm.). Program szkolenia powinien być opracowany z wykorzystaniem informacji ze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej ( W przypadku standardów kwalifikacji zawodowych należy podać kod zawodu, z opisu którego wykorzystano informacje, natomiast w przypadku korzystania z modułowych programów szkoleń zawodowych należy podać kod jednostki modułowej. W programie szkolenia powinny znaleźć się w szczególności następujące zagadnienia: 1/ anatomia i fizjologia człowieka, 2/ gerontologia z elementami psychologii, 3/ elementy terapii zajęciowej, 4/ pierwsza pomoc, 5/ techniki pomiaru podstawowych parametrów życiowych, 6/ podstawowe zasady higieny, 7/ higiena żywienia człowieka, 8/ pielęgnowanie chorego leżącego w łóżku, 9/ pielęgnacja ran przewlekłych, 10/ masaż klasyczny i leczniczy. Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia ww. zakresu szkolenia o inne zagadnienia związane z tematem szkolenia. Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w Domu Pomocy Społecznej i stanowić min. 60% wszystkich godzin szkolenia. Szkolenie ma zakończyć się egzaminem wewnętrznym przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do wydania uczestnikom szkolenia po pozytywnym jego ukończeniu, zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodnego ze wzorem zaświadczenia zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZ. U. Nr 31,poz. 216 ). Po zdanych egzaminach każdy z uczestników otrzyma zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodne z wzorem zaświadczenia zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZ. U. Nr 31,poz. 216 ). Z uwagi na realizację szkolenia w ramach środków EFS na zaświadczeniu dla 5 osób bezrobotnych powyżej 50 r.ż. musi być umieszczone obowiązujące dla

5 projektu logotypy, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zamieszczonymi na stronie Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi niezbędne materiały szkoleniowe i dydaktyczne (zgodnie z aktualnym stanem prawnym), adekwatne do treści kursu, różnorodne oraz dobre jakościowo. Materiały szkoleniowe przekazywane nieodpłatnie uczestnikom zostaną przekazane na początku szkolenia lub na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. Materiały przeznaczone dla osób powyżej 50 r.ż. powinny być oznaczone logo Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia co najmniej: - teczkę lub segregator na materiały dydaktyczne, długopis, notatnik lub zeszyt, - skrypty tematyczne (spójne z zakresem szkolenia), - druki i formularze stosowane w zajęciach praktycznych, - co najmniej 1 podręcznik związany z tematyką szkolenia ( z podaniem tytułu, autora, roku wydania ). Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia podczas zajęć teoretycznych każdego dnia catering, w skład którego ma wejść: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka kruche różnego rodzaju, a w trakcie zajęć praktycznych w Domu Pomocy Społecznej- ciepły posiłek. Każdy z uczestników szkolenia powinien zapoznać się ze stanowiskiem pracy opiekun osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej, tj. mieć kontakt w trakcie zajęć praktycznych z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Część III: ABC przedsiębiorczości CPV Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania Liczba godzin: minimum 42 godzin zegarowych (56 godzin zajęć dydaktycznych), łącznie z egzaminem, gdzie na jedną godzinę zegarową przypada 45 min. zajęć dydaktycznych i 15 min. przerwy. Istnieje możliwość kumulowania przerw. Wymaga się, aby zajęcia w większości miały formę warsztatów i praktycznej nauki. Liczba osób: 10 osób poniżej 30 r.ż.- finansowanie z Funduszu Pracy. Liczba grup kursowych: jedna grupa. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowanie do prowadzenia własnej firmy. Termin realizacji szkolenia: październik listopad 2012r. Zamawiający dopuszcza realizację usługi szkoleniowej do końca listopada 2012r. Liczba dni szkolenia - maksymalnie 8 dni. Miejsce realizacji usługi - dopuszcza się wykonanie usługi na terenie województwa lubelskiego w następujących miejscowościach: Opole Lubelskie lub Poniatowa. Szkolenie powinno być przeprowadzone w systemie stacjonarnym w wymiarze obejmującym przeciętnie nie mniej niż 25 godz. zegarowych tygodniowo, po min. 6 godzin zegarowych dziennie, a w tygodniu, w którym wypada dzień świąteczny zajęcia powinny mieć wymiar min. 7 godz. i 30 min. zegarowych. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, itp. Częstotliwość zajęć: Wymagane jest aby zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku /z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt/, w godzinach pomiędzy 8 00 a W przypadkach szczególnie uzasadnionych mogą być

6 prowadzone do godz Program szkolenia musi zawierać wszystkie elementy wynikające z 75 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U.z 2010, nr 177, poz 1193) oraz powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2006r., nr 31, poz. 216 z późn.zm.). Program szkolenia powinien być opracowany z wykorzystaniem informacji ze standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej ( W przypadku standardów kwalifikacji zawodowych należy podać kod zawodu, z opisu którego wykorzystano informacje, natomiast w przypadku korzystania z modułowych programów szkoleń zawodowych należy podać kod jednostki modułowej. W programie szkolenia powinny znaleźć się w szczególności następujące zagadnienia: 1/ uwarunkowania działalności gospodarczej, 2/ prawne aspekty organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, 3/ marketing i negocjacje, 4/ budowanie wizerunku firmy, 5/ tworzenie biznes planu, 6/ ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 7/ rachunkowość przedsiębiorstwa. Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia ww. zakresu szkolenia o inne zagadnienia. Zajęcia praktyczne powinny stanowić min. 50% wszystkich godzin szkolenia. Szkolenie ma zakończyć się egzaminem wewnętrznym przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest do wydania uczestnikom szkolenia po pozytywnym jego ukończeniu, zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodnego ze wzorem zaświadczenia zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZ. U. Nr 31,poz. 216 ). Po zdanych egzaminach każdy z uczestników otrzyma zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodne z wzorem zaświadczenia zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZ. U. Nr 31,poz. 216). Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi niezbędne materiały szkoleniowe i dydaktyczne (zgodnie z aktualnym stanem prawnym), adekwatne do treści kursu, różnorodne oraz dobre jakościowo. Materiały szkoleniowe przekazywane nieodpłatnie uczestnikom zostaną przekazane na początku szkolenia lub na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia co najmniej: - teczkę lub segregator na materiały dydaktyczne, długopis, notatnik lub zeszyt, - skrypty tematyczne (spójne z zakresem szkolenia ), - druki i formularze stosowane w zajęciach praktycznych (jeśli jest taka potrzeba), - co najmniej 1 podręcznik związany z tematyką szkolenia ( z podaniem tytułu, autora, roku wydania).

7 Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia każdego dnia catering, w skład którego ma wejść: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka kruche różnego rodzaju. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia każdego dnia catering, w skład którego ma wejść: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka kruche różnego rodzaju. Każdy z uczestników szkolenia powinien zapoznać się z dokumentacją prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Spawanie metodą MAG 135 (CPV Usługi szkolenia zawodowego)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Spawanie metodą MAG 135 (CPV Usługi szkolenia zawodowego) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 06.04.2018r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Spawanie metodą MAG 135 (CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) 1) Liczba godzin: 150 godzin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Stary Rynek 14-16, Opole Lubelskie tel./fax: (0-81) , ,

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Stary Rynek 14-16, Opole Lubelskie tel./fax: (0-81) , , POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie tel./fax: (0-81) 827-73-50, 827-73- 51, e-mail: luop@praca.gov.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Cukiernik z egzaminem czeladniczym (CPV Usługi szkolenia zawodowego)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Cukiernik z egzaminem czeladniczym (CPV Usługi szkolenia zawodowego) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I, II, III ) Część I: Cukiernik z egzaminem czeladniczym (CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) 1) Liczba godzin: 220 godzin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży I. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĄDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM ZAPLANOWANYCH DO REALIZOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2014 Lp. Nazwa i zakres

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Część I: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów sprzedażowych (kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego)

Część I: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów sprzedażowych (kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I V ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 18.08.2015r. Część I: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów sprzedażowych (kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część nr 1 1. Kurs Trener pracy usługi wspierające aktywność zawodową. Termin realizacji zamówienia: 12 lipca 2011 r. - 29 lipca 2011 r. Kod

Bardziej szczegółowo

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym (CPV Usługi szkolenia zawodowego)

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym (CPV Usługi szkolenia zawodowego) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I IV ) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 11.05.2017r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym (CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz szkoleń dla

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej usługi: W niniejszym zapytaniu pod pojęciem:

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR:

ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Sprzedawca magazynier z obsługą wózka widłowego dla 1 osoby niepełnosprawnej, mieszkańca powiatu

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym (CPV Usługi szkolenia zawodowego)

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym (CPV Usługi szkolenia zawodowego) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I IV ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 29.09.2016r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym (CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) 1)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I VI ) szkolenia zawodowego)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I VI ) szkolenia zawodowego) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I VI ) Część I: Florystka z elementami carvingu szkolenia zawodowego) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 14.08.2015r. (kod CPV 80530000-8 usługi 1) Liczba godzin: co najmniej

Bardziej szczegółowo

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i

Dostępność sprzętu: Każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do urządzeń i Załącznik 1 Opis szkoleń: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie bezrobotnych do zatrudnienia na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie:

- w rozdziale III opis przedmiotu zamówienia pkt 3.1. Część I otrzymuje brzmienie: 2/EFS/2009 OFERENCI Łęczyca, dnia 07.05.2009r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia I - Wykwalifikowany opiekun osób starszych i schorowanych II - Wykwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Miłakowo, dnia10.10.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie w związku z realizacją projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny kursów.

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny kursów. Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagany zakres godzinowy i tematyczny kursów. I. KURS ZAWODOWY magazynier z obsługą komputera kod zawodu 413103 1) zajęcie teoretyczne nauki zawodu w ilości min. 80 godzin, 2) zajęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Strzelin, dnia 6 lipca 2009 r.

Strzelin, dnia 6 lipca 2009 r. Projekt Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Część I: Spawanie stali niestopowych dwiema metodami: TIG-141 i MAG-135 (kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego)

Część I: Spawanie stali niestopowych dwiema metodami: TIG-141 i MAG-135 (kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I IV ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 13.08.2015r. Część I: Spawanie stali niestopowych dwiema metodami: TIG-141 i MAG-135 (kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego)

Bardziej szczegółowo

Opiekun osób zależnych z nauką języka niemieckiego dla grupy do 10 osób bezrobotnych niepełnosprawnych

Opiekun osób zależnych z nauką języka niemieckiego dla grupy do 10 osób bezrobotnych niepełnosprawnych Przedmiot: opiekun osób zależnych z nauką języka niemieckiego dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy Województwo: wielkopolskie Adres: 63-300 Pleszew, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2014-05-23 12:57 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 82611-2014 z dnia 2014-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostróda 1. Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie: Część 1. Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne. 1. Zakres przedmiotu umowy - przewidywana maksymalna ilość

Zamówienia publiczne. 1. Zakres przedmiotu umowy - przewidywana maksymalna ilość Kartuzy, dnia 18.07.2013 r. Notatka służbowa: Dotycząca opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem są usługi szkoleniowe 1. Opis przedmiotu zamówienia: l.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 Oszacowanie kosztów kursu Prawo jazdy kat. B Przedmiotem zapytania jest oszacowanie kosztów organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn Kętrzyn: Kurs i szkolenia zawodowe

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr: MGOPS.POKL.PN.02.2012 Przedbórz, dn. 12.11.2012r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r.

MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r. MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.75 77 11 049 fax.75 77 12 508 Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Załącznik Nr 6 do SIWZ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego W trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji zawodowych przez

Bardziej szczegółowo

Projekt "Własnymi siłami" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własnymi siłami współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS SZKOLEŃ 1. NAZWA SZKOLENIA: POMOC KUCHARZA Z MINIMUM SANITARNYM Liczba osób: dla ok. 11 Czas trwania: minimum 120 godz. (45 teoretyczne) przy założeniu 1 godz. = 45 min. Tematyka szkoleń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĘCY CZĘŚCI III i IV. 332203 Przedstawiciel handlowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĘCY CZĘŚCI III i IV. 332203 Przedstawiciel handlowy Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĘCY CZĘŚCI III i IV CZĘŚĆ III Przedstawiciel handlowy z elementami telemarketingu Usługi szkolenia zawodowego CPV 80530000-8 Kody zawodów

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: zajęcia powinny rozpocząć się w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji zajęć do r.

Termin realizacji: zajęcia powinny rozpocząć się w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Ostateczny termin realizacji zajęć do r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zapraszamy instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert wstępnych w celu dokonania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-06-28 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.tuchola.ibip.pl Tuchola: realizacja szkolenia w zakresie spawania

Bardziej szczegółowo

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim.

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim. Żytno, dnia 02.08.2013 r Zapytanie ofertowe Realizowane w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759, z późn.zm.) W

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Zapytanie ofertowe. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia. Łódź, dn. 31 marca 2011 r... (pieczęć zamawiającego) Zapytanie ofertowe (złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014r. PCPR-V-POKL.SZ.271.3.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przedstawienia oferty. na przeprowadzenie szkolenia

Zaproszenie do przedstawienia oferty. na przeprowadzenie szkolenia Lublin, 16.08.2010 Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym 160 godzin w ramach projektu Pracujący 45+ współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV 80 50 00 00 9 usługi szkoleniowe CPV 80 53 00 00 8 usługi szkolenia zawodowego 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 394576-2013 z dnia 2013-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Zakres usługi: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania szkoleń przy uwzględnieniu następujących

Bardziej szczegółowo

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie z wykształceniem minimum zasadniczym zawodowym. 2. Miejsce szkolenia: a) zajęcia teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Opole Lubelskie, 19 marca 2015 r.

Opole Lubelskie, 19 marca 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 29.04.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. ks. P. Ściegiennego 10/91, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Kodrąb, dnia 02.08.2012 r. Pomocy Społecznej W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie poszukuje usługodawców w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Dla 25 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej:

1. Dla 25 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej: Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro pn. Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej"

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014 r. PCPR-V-POKL.SZ.271.11.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 dotyczący organizacji usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Przedmiotem niniejszej procedury jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dla 10 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego (CPV 80530000-8) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego PZ.533. 8.MO. Przemyśl 28.05.r. Źródła finansowania : Projekt Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Opis szkoleń:

Załącznik 1. Opis szkoleń: Załącznik 1 Opis szkoleń: Sprzedawca - magazynier z obsługą wózka jezdniowego Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie bezrobotnych do zatrudnienia na stanowisku: sprzedawcy, magazyniera, kierowcy/operatora

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: SPAWANIE METODĄ MAG I METODĄ TIG dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Kod

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014 r. PCPR-V-POKL.SZ.271.8.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 249234-2014 z dnia 2014-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myszków Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie kursu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Somianka dnia 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2014 I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.06.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. Jureckiego 28, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, NIDZICA, , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, NIDZICA, , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia 1.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135880-2013 data 08.04.2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów zawodowych i kursów na prawo jazdy oraz wywiadu grupowego zogniskowanego FGI w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2018/S Usługi społeczne i inne szczególne usługi zamówienia publiczne

Polska-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2018/S Usługi społeczne i inne szczególne usługi zamówienia publiczne 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108945-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2018/S 049-108945 Usługi społeczne i inne szczególne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs - kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C+E oraz kat. D I. Kurs - kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C+E dla 2 osób (w tym jedna osoba

Bardziej szczegółowo

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego.

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15 64-000 Kościan tel (65) 512 35 43 Kościan, dn. 05.07.2013r..... Rozeznanie rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Opole Lubelskie: Szkolenie grupowe pn. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy)

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy) Dotyczy realizacji projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III - kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty euro w trybie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty euro w trybie zapytania ofertowego Krośniewice, 24.07.2013r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro w trybie zapytania ofertowego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Opole Lubelskie, 25 września 2014 r.

Opole Lubelskie, 25 września 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 263646-2012 z dnia 2012-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla

Bardziej szczegółowo

CAZ.SZ-253-23/EK/14 Toruń, 26.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI SZKOLENIA

CAZ.SZ-253-23/EK/14 Toruń, 26.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI SZKOLENIA Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń, tel. 56 65-80-223, fax 56 65-80-201 e-mail: toto@praca.gov.pl; http://www.pup.torun.pl CAZ.SZ-253-23/EK/14

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZMIANA TREŚCI SIWZ Zduńska Wola, dn.15.07.2014r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Maksymilian współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PCFE.272.64.2014 Załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Nowa Ruda: Przygotowanie i przeprowadzenie 3 kursów zawodowych dla osób bezrobotnych mieszkańców miasta Nowej Rudy Numer ogłoszenia: 216990-2014;

Nowa Ruda: Przygotowanie i przeprowadzenie 3 kursów zawodowych dla osób bezrobotnych mieszkańców miasta Nowej Rudy Numer ogłoszenia: 216990-2014; Nowa Ruda: Przygotowanie i przeprowadzenie 3 kursów zawodowych dla osób bezrobotnych mieszkańców miasta Nowej Rudy Numer ogłoszenia: 216990-2014; data zamieszczenia: 30.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

CZ-A Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

CZ-A Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZ-A.271.99.291.2017 Organizacja kursów obsługi dla 65 uczniów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie zakwalifikowanych do udziału w projekcie Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.nowaruda.bip.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.nowaruda.bip.info. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.nowaruda.bip.info.pl/ Nowa Ruda: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń zawodowych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Biłgoraj: Usługa obejmująca organizację i realizację kursów dla Beneficjentów Ostatecznych oraz organizację i realizację szkolenia dla pracowników MOPS Biłgoraj w ramach projektu systemowego Czas na zmianę.

Bardziej szczegółowo

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Szkolenie dla 15osób bezrobotnych Operator wózka jezdniowego. Numer ogłoszenia: 95635-2010; data zamieszczenia: 23.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE

... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro... pieczęć zamawiającego Nr sprawy: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania 01/ZSSPR/Kielce/2011 Zamawiający GRUPA DORADCZA PROJEKT SPÓŁKA Z O.O. 31-444 Kraków, ul. Ładna 4-6 NIP 6751369281 REGON 120521602 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację szkoleń/kursów zawodowych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację szkoleń/kursów zawodowych Pierzchnica, dn. 05.06.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację szkoleń/kursów zawodowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kodrąb, dnia 28.04.2015 r. W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer postępowania: 1/ZO/SZKOLENIE/SPRZEDAWCA/RpD/2011 Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Ładna 4-6 31-444 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Tczew, dnia 10.02.2017 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie działając w imieniu Starosty Tczewskiego informuje, iż zamierza udzielić zlecenia w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Szkolenia w ramach projektu Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szkolenie Grafika komputerowa z elementami tworzenia stron www 2 grupy: I grupa - 6 osób, II grupa 5 osób głuchoniemych zamawiający zapewnia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zam. pub. nr 11/ZK/2010 Opis przedmiotu zamówienia. W ramach niniejszego zamówienia wchodzą następujące szkolenia: 1. Szkolenie z zakresu

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu:

2. Wymagania dotyczące realizacji kursu: CAZU.IV.945-8-6/16 Biała Podlaska dn. 07.03.2016r. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie: - Operator koparko ładowarki kl. III - 3 osoby - Operator koparki jednonaczyniowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości

Bardziej szczegółowo